Profeția 131

EU L-am Ridicat pe Donald Trump pentru Acest Timp (Moment) și (Această) Oră!

Scrisă/Vorbită sub Ungerea SFÂNTULUI DUH (RUACH ha KODESH)

Prin Apostol și Profet Elisheva Eliyahu

Primită la 29 Iunie – Eliberată la 9 Iulie 2016

* * * * * * *

Dedesubt este Profeția așa cum a survenit (sau, ieșit la iveală, n.tr.)

– cu Sfintele limbi ale Profeților Ezra și Elisheva, pe măsură ce SPIRITUL lui DUMNEZEU dă glas (Faptele Apostolilor 2:3-4, notă în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Li s-au arătat nişte limbi ca de foc, care s-au împrăştiat şi s-au aşezat câte una pe fiecare dintre ei. 4 Toţi au fost umpluţi de DUHUL SFÂNT şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea DUHUL să vorbească,” n.tr.) limbilor cerești sau pământești (1 Corinteni 13:1, notă în original; „Dacă vorbesc în limbi omeneşti şi îngereşti, dar nu am dragoste, sunt o aramă zgomotoasă sau un chimval zăngănitor,” n.tr.). Elisheva proclamă în limbi aducând Profeția (1 Corinteni 14:6, notă în original; „Acum, fraţilor, dacă eu vin la voi, vorbind în limbi, cu ce vă voi ajuta, dacă nu vă aduc o descoperire sau o cunoaştere sau o profeţie, sau o învăţătură?” n.tr.). Ezra începe rugăciunea (sau, să se roage, n.tr.) cu limbi mijlocitoare (notă în original; Romani 8:26-27, „În acelaşi fel, DUHUL ne ajută în slăbiciunea noastră, pentru că noi nu ştim cum ar trebui (conform notelor ediției NTLR 2006, sau, pentru ce ar trebui, n.tr.) să ne rugăm, ci DUHUL ÎNSUŞI mijloceşte cu suspine nerostite (conform notelor ediției, sau, de nerostit, care nu se pot exprima în cuvinte, n.tr.); 27 însă Cel Care cercetează inimile, cunoaşte care este gândirea DUHULUI, pentru că Acesta mijloceşte pentru sfinţi potrivit cu voia lui DUMNEZEU;” 1 Corinteni 14:15, „Aşadar, ce voi face? Mă voi ruga cu duhul, dar mă voi ruga şi cu mintea, voi cânta laude cu duhul, dar voi cânta laude şi cu mintea,” n.tr.).

Ea (Profeția, n.tr.) conține NUMELE EBRAICE ale lui DUMNEZEU.

YAH/YAHU este NUMELE SFÂNT, SACRU al lui DUMNEZEU

ca în „Alleluia” sau „Hallelu YAH,”

care în mod literal înseamnă „Lăudați-L pe YAH”:

YAHUVEH/YAHWEH DUMNEZEU TATĂL;

YAHUSHUA/YAHSHUA UNICUL FIU NĂSCUT AL LUI DUMNEZEU –

HA MASHIACH înseamnă „MESIA” (în original, MESIA precedat de articol hotărât; intraductibil; posibil parafrazat drept, Cel Care cu adevărat, sau în mod categoric, este MESIA; „THE MESSIAH,” n.tr.); ELOHIM înseamnă „DUMNEZEU.”

Revelația „SH’KHINYAH GLORIA” (sau, SLAVA, n.tr.)

– drept NUMELE PERSONAL al RUACH HA KODESH,

în Engleză numită „SFÂNTUL DUH” (THE HOLY SPIRIT) – este de asemenea pe acest site.

(HA SH’KHINAH {SHEKINAH} înseamnă în Ebraică PREZENȚA DIVINĂ, CARE RĂMÂNE (sau, stăruitoare, sau sălășluitoare; în original, „ABIDING,” n.tr.) A LUI DUMNEZEU.)

În plus, ABBA YAH înseamnă „TATA YAH”

și IMMA YAH înseamnă „MAMA YAH.”

Citatele din Scriptură sunt KJV (King James Version; versiunea standard în Limba Engleză, n.tr.) sau NKJV (New King James Version; versiunea King James adaptată pentru epoca contemporană, n.tr.) în afară de cazul în care este indicat altfel. Faceți click dreapta pe numerele notelor de subsol pentru a deschide un al doilea tab.

* * * * * * *

Cuvintele lui YAHUVEH către Elisheva de adăugat înaintea Profețiilor:

Te-am avertizat acum mult timp Elisabeth [Elisheva],

să nu (de)numești această Parohie după un bărbat sau o femeie.

Chiar dinainte să fie (sau, să existe, n.tr.) o Parohie, EU am pus asta în spiritul tău.

Căci nimic din asta nu a fost făcut de (sau, prin, n.tr.) mâinile tale.

Nimic din asta nu a ieșit (sau, nu s-a materializat; în original, „come forth,” n.tr.) de la (sau, din, n.tr.) gura ta.

Este de la Gura lui YAHUVEH care a dat naștere.

De la Gura lui YAHUSHUA,

al tău MASHIACH, i-a fost dat (acestui lucru, n.tr.) naștere.

De la Gura lui RUACH ha KODESH,

a ta IMMAYAH, i-a fost dat naștere.

Dacă ar fi fost numai de (sau, prin, n.tr.) mâna ta, ar fi eșuat demult.

Este prin VÂNTUL SHKHINYAH GLORIEI (sau, SLAVEI; orig., „GLORY,” n.tr.)

care suflă (sau, bate, n.tr.) peste acest pământ, VÂNTUL SFÂNT AL REÎNVIERII (orig., „REVIVAL,” n.tr.).

Nu este prin suflarea ta, sau ar fi eșuat.

„EU SUNT DOMNUL YAHUVEH: acela este NUMELE MEU:

Și GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) MEA EU nu i-o voi da altuia,

Nici LAUDA MEA imaginilor sculptate.” Isaia 42:8 (tradus din versiunea originală în Limba Engleză, n.tr.)

(de la, n.tr.) (Profeția 105)

În Iulie 2010, YAHUVEH DUMNEZEU de asemenea a spus să adaug următoarea ca o avertizare celor care batjocoresc:

„Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI,

şi i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când Mânia lui YAHUVEH

s-a ridicat împotriva Poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

– 2 Cronici 36:16

Apoi, în Iulie 2016:

Vai (sau, jale, n.tr.) fie de oricine care îndrăznește să încerce să-i rănească – pe acești doi unși (Profeții Elisheva și Ezra, n.tr.). Veți regreta ziua în care v-ați născut (sau, că v-ați născut vreodată, n.tr.). Nu-i atingeți pe unșii MEI și nici nu le faceți acestor doi Profeți vreun rău (notă în original; vedeți Psalmul 105:15/1 Cronici 16:22, „Nu vă atingeţi de unşii MEI / și nu-i vătămaţi pe profeţii MEI!” n.tr.). Ar fi mai bine pentru voi dacă EU, ABBA YAHUVEH, v-aș sfâșia limba (din gură, n.tr.)!

(Profeția 128)

Și de la Profetul Ezra:

Vă avertizez – toți cei care veniți împotriva acestei Parohii ȘI PROFEȚIILOR și Elishevei și mie, tuturor Predicatorilor Parohiei AmightyWind – vă avertizez acum, nu vă Atingeți de Unșii lui YAH și nu le faceți Profeților LUI niciun rău (Psalmul 105:15, 1 Cronici 16:22) ca nu cumva Mânia Nuielei lui YAH să vină asupra voastră. Dar pentru cei/cele care sunt binecuvântați/binecuvântate și sunt o binecuvântare pentru această Parohie, și credincioși (sau, loiali, sau, fideli; „faithful,” n.tr.), și care primesc Profețiile, multă binecuvântare va veni asupra voastră – toată pentru a proteja ceea ce ÎI aparține lui YAH în NUMELE lui YAHUSHUA.

* * * * * * *

Această Profeție a fost înregistrată via audio. Uitați transcrierea.

[Ezra se roagă în Sfinte limbi...]

Elisheva: ABBA YAHUVEH, în NUMELE lui YAHUSHUA [ne rugăm].

Ezra: TATĂ CERESC eu ÎȚI cer ca noi să fim invizibili – să ne acoperi ABBA YAHUVEH – pe tărâmul fizic și pe tărâmul spiritual, să fim acoperiți cu SÂNGELE VĂRSAT AL LUI YAHUSHUA care este arma de deasupra tuturor armelor (sau, mai presus de toate armele, n.tr.) (2 Corinteni 10:3-5, „Noi, deşi trăim în fire, nu ne luptăm potrivit cu firea. 4 Căci armele noastre de luptă nu sunt fireşti, ci sunt făcute puternice de DUMNEZEU pentru a dărâma fortăreţe. Noi răsturnăm argumentele 5 şi orice înălţime semeaţă care se ridică împotriva cunoaşterii lui DUMNEZEU, şi orice gând îl facem sclav ascultării de HRISTOS;” Apocalipsa 12:11, „Ei l-au învins prin Sângele MIELULUI / şi prin cuvântul mărturiei lor; / ei nu şi-au iubit viaţa, chiar până la moarte;” referințe citate în original, n.tr.). Noi ÎȚI cerem ABBA YAHUVEH să faci (acest lucru, n.tr.) pentru noi în Numele SFÂNTULUI TĂU FIU YAHUSHUA.

Și satană eu îți vorbesc chiar acum și tuturor principalităților tale și demonilor care îți sunt atașați, te (sau, vă, n.tr.) leg (afară, sau, departe de, n.tr.) acest apel telefonic de conferință (sau, pus pe difuzor, n.tr.). Te leg (afară, sau, departe de, n.tr.) această conexiune de internet. Orice eu leg pe pământ este legat în Rai (Matei 18:18, „Adevărat vă spun că orice veţi lega pe pământ va fi legat în cer şi orice veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer;” referință citată în original, n.tr.) (și, n.tr.) astfel tu ești legat (sau, voi sunteți legați, n.tr.) pe acest pământ, în acest loc în Numele lui YAHUSHUA.

EU ÎȚI cer ABBA YAHUVEH să-l trimiți la locul căruia i se potrivește (în original, „where he belongs,” n.tr.), la tot locul pe care TU l-ai pregătit pentru toți [dintre ei], pe el și pe demonii lui (2 Petru 2:4, „Mulţi îi vor urma în depravările lor; din cauza lor calea adevărului va fi batjocorită. 3 În lăcomia lor, vor încerca să profite de voi prin cuvântări născocite. Dar condamnarea lor, dată cu mult timp în urmă, nu stă degeaba, iar distrugerea lor nu dormitează. 4 Căci dacă nu i-a cruţat DUMNEZEU pe îngeri atunci când au păcătuit, ci i-a aruncat în Tartar (conform notelor ediției, locul pedepsei finale; Iadul, n.tr.) şi i-a lăsat în lanţurile beznei (conform notelor ediției, unele manuscrise conţin, „în gropi întunecate,” n.tr.), unde sunt ţinuţi până la judecată;” referință în original, n.tr.), până la ziua Judecății în Numele lui YAHUSHUA (Matei 8:29, „Şi iată că ei au început să strige, „Ce avem noi de-a face cu TINE, Fiule al lui DUMNEZEU? Ai venit aici să ne chinui înainte de vreme?”” referință în original, n.tr.).

Elisheva & Ezra: Amin.

[Ezra se roagă în Sfinte limbi; Elisheva i se alătură.]

Elisheva: [Șoaptă] Ce vrei să spui TU, ABBA YAHUVEH? Ce vrei să spui TU, YAHUSHUA?

[Sfinte limbi...]

Elisheva: Ce vrei să spui TU, ABBA YAHUVEH? Ce vrei să spui TU, YAHUSHUA? AleluYAH! [Sfinte limbi...]

ABBA YAHUVEH în Numele lui YAHUSHUA, ÎȚI mulțumesc și TE laud în acest moment. [Șoaptă] TE rog dă-mi un Cuvânt despre Donald Trump în Numele lui YAHUSHUA. [Sfinte limbi...]

TE așteptăm, MAMĂ [RUACH HA KODESH]. TE așteptăm. Ce vrei să spui TU? Ce vrei să spui TU? [Limbile se intensifică...]

Profeția 131 începe:

29 Iunie 2016

EU, YAHUVEH, spun că EU (CU ADEVĂRAT; emfază în original, n.tr.) L-AM ridicat pe Donald Trump pentru acest timp (sau, moment, sau, perioadă, n.tr.) și această oră (sau, acest ceas, n.tr.)!

Elisheva: O (Doamne)!

Profeția continuă:

Elita satanică care umple Casa Albă au (neconcordanță conform originalului; nu este greșit, n.tr.) atâta sânge pe mâinile lor (Psalm 94:20-23, referință în original, n.tr.) – sângele unui criminal (în original, „murderer,” n.tr.), sângele nenăscuților – dar EU l-am ridicat pe Donald Trump, pentru care are valoare (în original, „who values,” n.tr.) sanctitatea vieții (sau, care valorează sanctitatea vieții, n.tr.). Și este dorința lui, și EU i-am dat această dorință: Să spele acel sânge de pe mâini! Să schimbe legile avortului! Să le dea drepturile înapoi statelor! (posibil, să dea dreptul ca fiecare stat American, în mod individual, să decidă dacă avortul este permis – ca acest lucru să nu le fie dictat tuturor statelor de la Washington, D.C. așa cum se întâmplă în prezent, n.tr.)

(Psalm 94:20-23, „Să aibă tronul nelegiuirii (sau, ticăloșiei, n.tr.) tovărășie cu TINE, (cel) care plăsmuieşte ticăloșia printr-o lege? 21 Ei se strâng împreună împotriva sufletului celui drept, şi condamnă sângele nevinovat. 22 Dar DOMNUL YAHUVEH este APĂRAREA mea; și DUMNEZEUL meu este STÂNCA REFUGIULUI MEU. 23 Și EL va aduce asupra lor propria lor nelegiuire (sau, ticăloșie, n.tr.), şi-i va nimici în propria lor ticăloșie; da, DOMNUL YAHUVEH DUMNEZEUL nostru îi va nimici;” referință în original; tradus literal din versiunea în Limba Engleză, n.tr.)

Elisheva, EU ți-am schimbat inima!

Tu nu l-ai văzut decât unde (sau, atunci când, n.tr.) înjurături îi umpleau gura. Tu l-ai văzut (acolo, n.tr.) unde el este un om care venerează lucrurile materiale ale acestei lumi. Dar apoi așa cum EU ți-am arătat într-un vis, Profețiile el urma să vină și el urma să citească – și EU (dublu sens; atât cu adevărat – emfază în original – cât și Numele complet al lui DUMNEZEU, „EU SUNT;” în original, „I AM drawing,” n.tr.) îl trag (posibil, mai aproape, n.tr.) chiar acum pe măsură ce (sau, pe când, n.tr.) vorbești tu (sau, vorbiți voi, n.tr.)!

SĂ-ȘI ÎNDOAIE (sau, PLECE, n.tr.) GENUNCHIUL ÎN FAȚA MEA!

– EU, YAHUSHUA – (Nominativ în original deși alt caz este cerut; nu este greșit; se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.)

Căci deși alții se uită la el [negativ] și înainte ca tu să le spui mijlocitorilor în rugăciune să se roage pentru el, și tu (sau, și voi, n.tr.) – doar vedeați mizeria care iese din gura lui – dar EU (dublu sens; atât cu adevărat – emfază în original – cât și Numele complet al lui DUMNEZEU, „EU SUNT;” în original, „I AM raising him up,” n.tr.) îl ridic (acum, sau, continuu, n.tr.) și EU (dublu sens ca anterior; CU ADEVĂRAT, n.tr.) folosesc (acum, sau, continuu, n.tr.) un om care nu cunoaște dreptate încă (sau, cinste; cuvântul original, „dreptate,” „righteousness,” este cel al cărui adjectiv este folosit în versiunea în Limba Engleză a Iacov 5:16b, „Rugăciunea fierbinte a celui drept este foarte puternică,” n.tr.). Și totuși EU am pus dorința în el pentru dreptate (Matei 5:6; referință citată în original, n.tr.)!

Matei 5:6 „Binecuvântați sunt aceia care (cu adevărat; emfază în original, n.tr.) flămânzesc și însetează după dreptate: căci ei vor fi umpluți.” (tradus literal din versiunea originală în Limba Engleză, n.tr.)

El vrea să facă ceea ce este drept. El vrea să oprească măcelul nenăscuților! El vrea dreptul la libertatea de exprimare – să vină înapoi! El nu vrea agenda transsexuală (sau, planul de a promova masiv mișcarea transexuală pentru a fi acceptată social; în original, „the transgender agenda,” n.tr.)! Este o abominare! El a luat (sau, s-a confruntat cu, sau, a absorbit, n.tr.) multă persecuție – pe măsură ce (sau, căci, sau, când, n.tr.) el încearcă să meargă pe o linie fină (expresie Americană; sau, să acționeze atent pentru a evita să cadă de o parte sau alta, n.tr.) pentru ca el să poată câștiga aceste alegeri – și astfel el ține atât de multe din gândurile lui pentru sine însuși. Dar când EU îi spun, și (acest lucru, n.tr.) vine, să nu-i mai pese ce cred oamenii și „Oprește-te din a încerca să mergi pe acea linie fină. Continuă să vorbești ce gândești!” (sau, ce crezi, n.tr.) – voi veții privi un om schimbat!

Căci acest om nu are niciun sânge pe mâinile lui ale unui criminal! De fapt, el vrea să-i pună pe cei/cele (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg, n.tr.) din Casa Albă în spatele gratiilor!

Elisheva: Văd o viziune cu popcorn. El va fi – el este astfel. Pui sâmburii (sau, boabele, n.tr.) într-o tigaie și YAHUSHUA spune că EL le va scutura (sau, zgâlțâi, n.tr.). EL scutură acea tigaie. Și acolo unde nu erau permise decât câteva boabe de adevăr, (adevărul, n.tr.) va umple acea întreagă tigaie până la revărsare – de popcorn, pentru că așa (sau, astfel, n.tr.) este – și el face mult „zgomot!” ABBA YAH spune...

Profeția continuă:ii

El a fost uns să facă zgomotul! Nu-l puteți reduce la tăcere – (unii/unele, n.tr.) au încercat.

Au încercat să-l intimideze! Încearcă să-i aducă rușine! L-au batjocorit! I-au pângărit reputația! Încearcă să-l facă să arate (sau, să pară, n.tr.) ca și cum este mai jos în poluri. În realitate, el este mai sus.

Elisheva: De fapt ABBA YAHUVEH este Cel Care l-a binecuvântat! Căci din nou, YAHUSHUA spune...

Profeția continuă:

Nu vă uitați la el cu ochii trecutului. Realizați (că, n.tr.) în acest timp, EU îi schimb (continuu, n.tr.) inima – chiar cu noua naștere a nepotului lui (de bunic, n.tr.).

Elisheva: Eu văd că dorința lui este de a rescrie – YAHUSHUA îmi spune...

Profeția continuă:

Dorința lui este de a rescrie atât de multe legi și de a da puterea înapoi – statelor – care niciodată nu ar fi trebuit să fie luată (de la ele, n.tr.). Astfel Elisheva EU îți dau această poruncă în această zi. Tu & (și, n.tr.) Ezra! O, indiferent pe cine va jigni, voi le veți spune.

Nu există nimeni altcineva!

Exact așa cum EU am vorbit din gura unui măgar (Numeri 22:22-35, 2 Petru 2:16iii, „Au părăsit calea cea dreaptă şi s-au rătăcit urmând calea lui Balaam, fiul lui Beor, care a iubit răsplata nedreptăţii. 16 Dar a fost mustrat pentru fărădelegea lui: o măgăriţă necuvântătoare i-a vorbit cu glas omenesc şi a împiedicat nebunia profetului;” referințe în original; citat după Sfânta Profeție, n.tr.) și voia MEA a fost făcutăiv – chiar dacă se pare că el este pe un așa „cal înalt” (expresie Americană; că se comportă arogant și neclintit; în original, „he’s on such a 'high horse,'” n.tr.)v – EU, YAHUVEH, știu cum să-l smeresc!

Astfel, pune-i pe oamenii care consideră Parohia AmightyWind o binecuvântare să înceapă să se roage pentru el. Pentru că exact așa cum tu, Ezra, a, fost atras (neconcordanță conform originalului; nu este greșit, n.tr.) prin rugăciunile (datorită celor din jurul acestei lumi) când EU i-am dat Elishevei porunca să se roage pentru ca Caleb să vină – (ea a întrebat, „Care este numele lui?” și EU am spus, „Tu poți pur și simplu să-l numești Caleb,” dar acum ea știe că numele tău este Ezra) și ea acum înțelege – aceeași poruncă, EU i-o dau acestei Parohii în această zi: Rugați-vă pentru Donald Trump! Să facă tot ceea ce poate! Să spele sângele din Casa Albă (literal, să facă sângele să iasă din Casa Albă prin a-l spăla; „to wash the blood out,” n.tr.)!vi

Elisheva: Este atâta sânge! EL îmi dă (acum, n.tr.) o viziune.

Profeția continuă:

Ei îl slujesc pe dumnezeul (lui) moloch (Leviticul 18:21, Deuteronom 12:31vii; referințe citate în original, n.tr.). Ei îi sacrifică pe nenăscuți. Și ceea ce se face în America a fost o reacție în lanț care este în jurul acestei lumi.

Leviticul 18:21 „Și tu să nu lași niciunul/niciuna (gen nespecificat în original, n.tr.) din sămânța ta să treacă prin foc la Molech, nici să nu profanezi NUMELE DUMNEZEULUI TĂU: EU SUNT DOMNUL YAHUVEH.”

Deuteronom 12:31 „Tu să nu-I faci astfel DOMNULUI YAHUVEH DUMNEZEUL TĂU: căci fiecare abominare față de DOMNUL YAHUVEH, pe care EL o urăște, ei le-au făcut-o zeilor lor; căci chiar și pe fiii lor și pe fiicele lor ei i-au/le-au ars în foc zeilor lor.” (traduse literal din versiunea originală în Limba Engleză, n.tr.)

Elisheva: Eu tocmai (sau, pur și simplu, n.tr.) am aceste viziuni stranii, Ezra. Din nou eu îl văd cu un furtun [de incendiu].viii Asta este dorința pe care YAH i-a pus-o în inimă, să curețe (sau, purifice, n.tr.) acea Casă Albă! Și eu îl văd cu un furtun [de incendiu]! Și eu nu – atâta sânge! El are un furtun [de incendiu] și el spală podelele Casei Albe și sângele pur și simplu iese din uși! DUMNEZEU îl ridică!

DUMNEZEU, ABBA YAHUVEH spune...

Profeția continuă:

EU i-am – EU îiix schimb inima (continuu, n.tr.)! Am început deja!

Și Elisheva dacă EU aș proclama chiar mai multe Cuvinte – și EU o voi face când este momentul (tradus literal, desfășurarea în timp a planurilor lui DUMNEZEU; „timing,” n.tr.) potrivit, dar dacă EU vorbesc mai mult(e) din ceea ce EU îți arăt (acum, n.tr.) – (acest lucru, n.tr.) ar fi folosit împotriva lui. Căci pentru orice a fost pro „obamanarea,”x el este împotrivă! Ei îl batjocoresc cu privire la certificatul de naștere.xi Ei îl batjocoresc cu privire la poziția lui cu privire la transsexuali.

Dar EU YAHUVEH spun, EU i-am schimbat inima în tot acest timp – pe măsură ce (sau, când, n.tr.) el s-a dus înaintea oamenilor, căci lui în mod autentic îi pasă de oameni – EU, YAHUSHUA, spun, EU îi spăl inima lui, EU îi curăț (sau, purific, n.tr.) inima (acum, sau, continuu, n.tr.)! El nu MI s-a predat total. Dar țineți minte porunca pe care EU i-o dau acestei Parohii:

ÎNCEPEȚI SĂ VĂ RUGAȚI!

Amintiți-vă de Ezra, tu nici măcar nu erai mântuit când EU i-am dat Elishevei acel vis, când EU i-am dat ei acea dragoste pentru tine! Uite-te ce-am făcut EU pentru tine! Uite(-te la, n.tr.) cum te-am promovat!

Uite(-te la, n.tr.) cum ți-am schimbat EU inima!

Și EU spun asta, pe măsură ce (sau, când, sau, căci, n.tr.) rugăciunile oamenilor – se smeresc pe sine și cad în genunchi și se căiesc: Rugăciunile celor drepți sunt cele care sunt foarte puternice (Iacov 5:16; referință citată în original, n.tr.). Doar prin mâna MEA singură este el ținut în viață. Căci EU am expediat (sau, trimis, n.tr.) Sfinți îngeri pentru a MĂ asigura că supraviețuiește! Căci deja au fost atentate [la viața lui] care niciodată nu au dat rod – niciodată nu au îndeplinit ceea ce voia diavolul, să fie făcut (acest lucru, n.tr.).

Țineți minte asta! EU nu am terminat (sau, nu sunt gata, n.tr.) cu Donald Trump.

Atunci când el a fost batjocorit că nu știe Biblia: El s-a dus să caute în Biblie. El s-a dus să caute (după, n.tr.) Scripturi. Și pe unele dintre ele el le-a ascuns în inima lui (Psalmul 119:11, „Strâng (conform notelor ediției, sau, ascund, n.tr.) cuvintele (conform notelor ediției, sau, poruncile, sau, promisiunile, n.tr.) TALE în inima mea, / ca să nu păcătuiesc împotriva TA;” referință citată în original, n.tr.), și acesta este momentul când a început curățarea (sau, purificarea, n.tr.).

Psalmul 119:11 „Cuvântul TĂU eu l-am ascuns în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva TA.” (tradus literal din original, n.tr.)

Atunci când intervievatorul a spus, „Dă-ne niște Scripturi! Spui că ești Creștin!” el a trebuit să se ducă să caute. Și EU l-am condus unde EU am vrut ca el să citească. Și Elisheva, visul pe care EU ți l-am dat: El va citi acele Profeții. El va vrea să cunoască (sau, să știe, n.tr.) înțelesul. El va întreba. EU ți-am schimbat inima Elisheva unde odată tu doar (sau, pur și simplu, n.tr.) te uitai la el și spuneai, „El este o abominare! Uită(-TE) (sau, uitați-vă, n.tr.) la el! Atât de plin de mândrie! Blesteme [înjurături] – [el] îndrugăxii – din fiecare (al doilea, n.tr.) cuvânt (sau, din fiecare două cuvinte unul e înjurătură, n.tr.).”

Dar EU îți (re)amintesc Elisheva, EU, YAHUSHUA am plătit acel PREȚ la Calvar pentru Donald Trump!

EU, YAHUSHUA, sunt Cel Care curăță (sau, purifică, n.tr.) inima. Și rugăciunile tale – când tu le-ai dat „Călcătorilor peste Demoni ai lui YAHUSHUA” (războinicii mijlocitori în rugăciune ai Parohiei AmightyWind, n.tr.), EU a trebuit să-ți schimb inima într-o inimă de (sau, cu, n.tr.) dragoste pentru Donald Trump înainte ca tu să mijlocești și să te rogi pentru el.

Vezi tu, (acest lucru, n.tr.) nu este numai despre (sau, nu este doar vorba despre, n.tr.) a schimba America. America a corupt lumea! (Acest lucru, n.tr.) nu este numai despre (sau, nu este doar vorba despre, n.tr.) a face America măreață (sau, puternică, n.tr.) din nou! (posibilă referire la sloganul campaniei prezidențiale a lui Donald Trump, „Make America Great Again!” „Faceți America Măreață (sau, Puternică, n.tr.) din nou!” n.tr.). Căci America nu va mai fi măreață (sau, puternică, n.tr.) niciodată. Ei sunt poluați cu păcat. Ci (acest lucru, n.tr.) este despre (sau, este vorba despre, n.tr.) rugăciunile drepților care strigă (cu lacrimi; „are crying out,” n.tr.) către MINE și care cer (sau, roagă, n.tr.), „ABBA YAHUVEH fă ceva! Ajută-ne (din punct de vedere, n.tr.) politic. Dă-ne o voce să schimbăm aceste legi!”

Acolo unde odată doar minoritatea cred (timp prezent conform originalului, n.tr.) – și acum ei forțează (acest lucru, n.tr.) pentru a părea că este majoritatea și acest lucru se aplică de la orice la avort, la homosexualitate, la transsexuali, [legi împotriva] moralității, libertății de exprimare – minciunile, Donald Trump vrea să se întoarcă la adevăr! El vrea ca adevărul să fie vorbit.

Și, sunt (sau, există, n.tr.) genunchi care tremură! Căci el cu adevărat are datele (problemei; „facts,” n.tr.)! Pentru a pune atâția dintre politicieni în spatele gratiilor – și asta este cu adevărat o dorință a inimii lui.

Astfel EU sfârșesc asta încă o dată.

Așa cum (sau, pe când, sau, căci, n.tr.) Elisheva, tu ai avertizat cu privire la Obama. Tu ai avertizat și tu ai avertizat – înainte ca omul chiar să fie ales – și o schimbare a venit (posibilă referire la sloganul campaniei prezidențiale a lui Barack Obama, „Change,” „Schimbare,” n.tr.), dar a fost o schimbare în (mai, n.tr.) rău. Și America a fost blestemată într-un mod în care nu mai fusese niciodată înainte.

Acum EU îți dau această poruncă – cu Ezra alături de tine, ambii dintre voi, adunați oamenii care consideră Parohia AmightyWind o binecuvântare – să înceapă să se roage pentru Donald Trump. Ca el să rămână în prim-plan!

Căci el este într-o cursă de cai și nici măcar știrile nu dezvăluie adevărul despre el: câți oameni îl sprijină! De ce? Pentru că Casa Albă deține media! Dar chiar și asta se va schimba.

Elisheva: [Vede o viziune] Eu chiar (sau, cu adevărat, n.tr.) văd o cursă de cai și el chiar (sau, cu adevărat, n.tr.) arată ca și cum el este pe locul întâi. Chiar (arată, n.tr.). ABBA YAHUVEH eu niciodată, niciodată, niciodată nu am gândit că voi spune vreodată o astfel de rugăciune!

Dar noi chiar (sau, cu adevărat, n.tr.) ne rugăm cu (sau, din, n.tr.) toate inimile noastre pentru mântuirea lui Donald Trump; că el chiar (sau, cu adevărat, n.tr.) va fi în acea Casă Albă (și deși într-un anumit moment el era atât de depășit numeric – dar TU-mi spui – chiar presa negativă l-a ajutat să ajungă în acel prim loc.)

Astfel eu sunt de acord – (în original, „stand in agreement;” limbaj original similar cu versiunea în Limba Engleză a Matei 18:19 tradus în Limba Română prin, „se înțeleg;”„Din nou, (adevărat) vă spun că, dacă doi dintre voi se înţeleg pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl MEU, Care este în ceruri,” n.tr.)

Profeția continuă:

El vine la această Parohie. El va auzi aceste Profeții, în special cele care susțin (sau, apără, n.tr.) sanctitatea vieții. El este atât de împotriva avortului (emfază tradusă literal; nu este greșit, n.tr.). El cu adevărat îi iubește pe acei mici bebeluși din pântece.

Elisheva: ÎȚI mulțumim IUBITE YAHUSHUA! Noi credem cu credință (sau, loialitate, sau, fidelitate față de DUMNEZEU; „faith,” n.tr.) că TU îl vei pune în acea Casă Albă! TU-i vei da lui acel furtun [de incendiu]! Și el va spăla acel sânge (sau, îl va spăla, făcându-l să iasă afară din Casa Albă; „wash out,” n.tr.)!

Profeția continuă:

Nu este doar sângele nenăscuților! Sunt toate aceste războaie care au fost începute! Sunt toate (dintre) aceste(a) – o, atât de mult sânge! Atât de mult sânge (Psalm 106:37, Proverbe 1:16; referințe citate în original, n.tr.)! Vai, vai, cât de răi (sau, malefici, n.tr.), cât de răi (malefici) sunt politicienii!

Psalmul 106:37 „Da, ei/ele și-au sacrificat fiii lor și fiicele lor diavolilor, 38 Și au vărsat sânge nevinovat, chiar (sau, însuși, n.tr.) sângele fiilor lor și fiicelor lor, pe care ei/ele i-au/le-au sacrificat idolilor Canaanului: și pământul (sau, țara, n.tr.) a fost poluat(ă) cu sânge.” (tradus literal din versiunea originală în Limba Engleză, n.tr.)

Proverbe 1:16 „Căci picioarele lor aleargă spre rău / şi se grăbesc să verse sânge.” (Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.)

Acesta este motivul pentru care (sau, de asta, n.tr.) Elisheva EU îți spun ție, Donald Trump nu joacă jocul unui politician. El vorbește cuvintele pe care oamenii ar vrea să le spună – cei/cele cărora le-a mai rămas (vreo, n.tr.) moralitate. Și cei/cele care-și iubesc țara. El nu vorbește ca un politician.

Elisheva: Mai este (sunt) atât de mult(e) pe care eu le-aș spune chiar acum (sau, în acest moment, n.tr.) dar dacă o fac, el ar pierde! [Elisheva râde.] Asta este tot ceea ce voi spune! Există unele lucruri pe care un Profet nu are voie să le spună. Eu n-o voi face!

Dar ABBA YAH mi-a arătat lucruri despre el. Și Donald Trump cu adevărat, cu adevărat, cu adevărat este atras spre YAHUSHUA. Um – Iudaismul în care s-a căsătorit fiica luixiii (sau, pe care l-a preluat prin căsătorie; fiica lui Donald Trump, Ivanka, s-a convertit la Iudaism pentru a se căsători cu actualul ei soț; ea respectă Sabatul și Înaltele Sărbători Evreiești, n.tr.) – el are o dragoste pentru poporul Evreu. Și asta este ceea ce ABBA YAH (cu adevărat, n.tr.) îmi dă permisiune să spun.

Profeția continuă:

El cu adevărat iubește Israelul. El cu adevărat – El cu adevărat, cu adevărat i-ar fi un prieten Israelului –

Elisheva: – ABBA YAH spune –

Profeția continuă:

– și fiica lui este cea care l-a condus să aibă acea dragoste pentru Israel –

Elisheva: Și eu tot aud această (unică, n.tr.) Scriptură, „Și un mic copil îi va conduce” (Isaia 11:6, „Lupul va locui la un loc cu mielul, / leopardul se va culca lângă ied, / viţelul, puiul de leu şi tăuraşul vor fi împreună (conform notelor ediției, sau, vor paște la un loc, n.tr.), / iar un copilaş îi va conduce;” referință citată în original, n.tr.).

Ei bine ABBA YAH mai este ceva ce vrei să spui? Azi, oricare dată este, noi suntem de acord (sau, ne înțelegem, conform unei note anterioare, n.tr.). Noi vom pune ceva – TU spune-ne, spune-i lui Ezra ce să scrie. Și eu voi fi de acord pentru că el este un om cu puține cuvinte (sau, cineva care se exprimă concis, n.tr.).

Elisheva: [Vorbește ceea ce aude din Rai să spună] Și noi vom fi de acord. Și noi îi vom ruga pe oameni și noi vom pune acest lucru într-un video – că Parohia AmightyWind îl sprijină pe Donald Trump cu rugăciunile noastre: ÎNTÂI pentru mântuirea lui; și apoi ca ABBA YAH TU să-l poți folosi pe el – să speli (sau, să spele, n.tr.) sângele afară din Casa Albă.

Sfârșitul Cuvântului.

Elisheva: Asta e ceea ce aud.

Ezra: ÎȚI mulțumim! TE lăudăm, ABBA YAHUVEH! ÎȚI mulțumim YAHUSHUA! ÎȚI mulțumim IMMAYAH pentru confirmarea că el este Președintele pe care TU l-ai (tot, n.tr.) ridicat. Și eu vorbeam cu Elisheva și îi spuneam și asta a ieșit. Și acesta este adevărul!

Elisheva: Da!

Ezra: Astfel noi îl spirjinim 100% ABBA YAHUVEH pentru că este voia TA ca el să fie drept un președinte – să curețe toată dezordinea care a fost făcută în acea Casă Albă. Astfel noi ÎȚI mulțumim ABBA YAHUVEH pentru această Revelație și pentru Cuvântul pentru public. Noi ÎȚI binecuvântăm SFÂNTUL TĂU NUME ABBA YAHUVEH în NUMELE lui YAHUSHUA! Amin.

Elisheva: Și noi doar ne rugăm TATĂ ca oamenii să înțeleagă – (că, n.tr.) acesta este planul TĂU. Acesta este, acesta este, acesta este planul TĂU. Noi (adoptăm o poziție care este susținută de foarte puțini oameni sau de nimeni; în original, „we’re going out on a limb,” n.tr.) aici TATĂ. Eu știam. Eu știam, eu știam, eu știam despre „obamanare” în avans și le-am spus oamenilor.

Dar acum TATĂ noi ne rugăm pentru mântuirea sufletului lui Donald Trump. Oamenii trebuie să ia acest lucru foarte, foarte în serios și cu adevărat să se roage pentru acest om! Pentru că el este deja – are dorințele pe care TU i le-ai pus în inimă și el nici măcar nu realizează cât de mult el deja s-a schimbat, în Numele lui YAHUSHUA.

Astfel asta este o [Râde] astfel o parte din mine spune, „O TATĂ eu deja sunt (într-o poziție șubredă care este susținută de foarte puțini oameni sau de nimeni; în original, „on a shaky limb,” n.tr.) cu noua conducere (sau, anunțul noii conduceri, n.tr.),” și TU pur și simplu, TU pur și simplu spui, „Duceți-vă puțin mai departe în poziția aia (șubredă, n.tr.) Elisheva & Ezra!” Dar YAHUSHUA fie lăudat, TU ești CEL CARE (re)ține (poziția, n.tr.) din a se rupe (sau, a ceda complet, n.tr.)! Astfel noi ÎȚI dăm ȚIE Gloria (sau, Slava, n.tr.) TATĂ! Noi ÎȚI mulțumim și noi TE lăudăm!

Prețioșilor/Prețioaselor (gen nespecificat în original, n.tr.) – toată lumea, toată lumea care consideră Parohia AmightyWind o binecuvântare, indiferent de ce limbă sunteți, vă mulțumesc că [începeți] să vă rugați – rugându-vă (sau, că vă rugați, n.tr.) ca voia lui ABBA YAH, va fi făcută în Donald Trump și că omul își va pleca genunchiul și-L va accepta pe YAHUSHUA drept MESIA!

Pentru că atunci când (va, n.tr.) face acest lucru, el va fi un Președinte ca niciun altul. Și (acest lucru, n.tr.) va fi – (acest lucru, n.tr.) va afecta... (acest lucru, n.tr.) va afecta țările din jurul acestei lumi!

Și noi ÎȚI mulțumim ABBA YAHUVEH în Numele lui YAHUSHUA. Noi TE lăudăm, noi TE lăudăm, noi TE lăudăm! Noi TE lăudăm ABBA YAHUVEH pentru că ai ridicat (sau, ridici, n.tr.) un om pe care nimeni nu l-ar suspecta vreodată! Și TU faci (acest lucru, n.tr.)! Și eu tot văd această cursă de cai, TATĂ, și el este în mod clar în față în Numele lui YAHUSHUA! Și asta este ce am avut eu de spus!

Ezra: Amin.

Elisheva: Ce (verb lipsă în original; posibil, spui, n.tr.) tu? O, da! Kathrynyah a avut viziuni!

Mai multe viziuni

Kathrynyah: Eu o întrebam pe ea [Elisheva] dacă ar trebui să împărtășesc ceea ce eu am văzut, doar câteva lucruri. Eu am văzut-o pe ea [Elisheva] înclinându-se (sau, făcând plecăciune, n.tr.) înaintea lui YAHUSHUA și EL ÎȘI avea Mâna pe capul ei.

Elisheva: O! Îți mulțumesc! Aveam nevoie de asta!

Kathrynyah: Și apoi...

Elisheva: Ei bine Ezra este chiar acolo, oriunde sunt eu.

Kathrynyah: Și astfel eu ascult și văd o pâine albă cu partea de deasupra (crusta, n.tr.) și are piper [negru] pe ea. Deasupra, (posibil, piperul, n.tr.) este răzuit. Eu cred că îl reprezintă pe Donald Trump – cum ar fi partea de sus, poate jumătate de inch (1.25 cm, n.tr.) răzuit și este alb dedesubt. Are sens?

Elisheva: Da! Ia un strat de piper –

Kathrynyah: – dar există piper desupra care este (sau, sunt, n.tr.) pete întunecate, știi?

Elisheva: Da. Ei bine, da.

Kathrynyah: Dar dedesubt este alb. Astfel noi facem, noi îl ridicăm la TINE, TATĂ.

Elisheva: Eu doar mă rog TATĂ în Numele lui YAHUSHUA – TU știi visul secret pe care eu nu-l voi revela înaintea lumii. Noi probabil putem afla data [visului], dar când eu le-am spus CDY (Călcătorilor peste Demoni ai lui YAHUSHUA, n.tr.) să înceapă să se roage.

Eu nu. Eu nu... Donald Trump are un secret pe care TU mi l-ai încredințat. Eu mă rog TATĂ ca acel vis să se adeverească total în Numele lui YAHUSHUA. Și Donald Trump va deveni un prieten al acestei Parohii. Și el va învăța (sau, afla, n.tr.) prin Profeții ceea ce el nu a mai cunoscut înainte (sau, în trecut, n.tr.) în Numele lui YAHUSHUA. Și eu primesc fiecare parte din acel vis în Numele lui YAHUSHUA.

Ezra: Amin! Amin!

Elisheva: Minunat! Minunat, minunat, minunat! Cine ar ști că s-ar întâmpla asta!

Sfârșitul înregistrării.

Vreau să adaug asta. A fost tăiată de pe audio. Rugați-vă și votați – și sprijiniți-l.

Astfel este vorbit, astfel este scris în Numele lui YAHUSHUA,

29 Iunie 2016

Apostol, Profet Elisheva Eliyahu

Appendix:

Numeri 22:21-35, Noua Traducere în Limba Română 2006

„21 Dimineaţa, Balaam s-a sculat, a pus şaua pe măgăriţa sa şi a plecat cu conducătorii moabiţi. 22 Dar DUMNEZEU S-a aprins de mânie pentru că plecase şi Îngerul DOMNULUI S-a aşezat în drum ca să i se împotrivească. Balaam era călare pe măgăriţa lui, iar împreună cu el erau şi doi din slujitorii lui. 23 Măgăriţa L-a văzut pe Îngerul DOMNULUI stând în mijlocul drumului cu sabia în mână şi a părăsit drumul, luând-o pe câmp. Balaam a început să-şi bată măgăriţa ca s-o poată aduce din nou pe drum.

24 Atunci Îngerul DOMNULUI S-a aşezat pe un drum îngust între două vii unde erau ziduri de o parte şi de alta. 25 Când măgăriţa L-a văzut pe Îngerul DOMNULUI, s-a împins lângă perete, strângând piciorul lui Balaam. Atunci el a bătut-o din nou.

26 Îngerul DOMNULUI s-a mutat într-un loc strâmt unde nu era loc să te întorci nici la dreapta, nici la stânga. 27 Când măgăriţa L-a văzut pe Îngerul DOMNULUI, s-a culcat la pământ sub Balaam. Balaam s-a aprins de mânie şi a început să o bată cu un băţ. 28 Atunci DOMNUL i-a deschis gura măgăriţei şi ea i-a zis lui Balaam:

– Ce ţi-am făcut de m-ai bătut de trei ori?

29 Balaam i-a răspuns măgăriţei:

– Pentru că ţi-ai bătut joc de mine! Dacă aş avea o sabie în mână, te-aş ucide chiar acum.

30 Măgăriţa i-a răspuns:

– Nu sunt eu măgăriţa ta, pe care ai călărit din zilele tinereţii tale până astăzi? Am eu obiceiul să mă port astfel?

– Nu, i-a răspuns el.

31 Atunci DOMNUL i-a deschis ochii lui Balaam şi el L-a văzut pe Îngerul DOMNULUI stând în mijlocul drumului cu sabia scoasă. El s-a închinat cu faţa la pământ.

32 Îngerul DOMNULUI l-a întrebat:

– De ce ţi-ai bătut măgăriţa de trei ori? Eu am ieşit ca să-ţi stau împotrivă, căci calea ta este una nechibzuită înaintea Mea. 33 Măgăriţa M-a văzut şi s-a abătut de trei ori dinaintea Mea. Dacă nu s-ar fi abătut, te-aş fi ucis cu siguranţă, dar pe ea aş fi cruţat-o.

34 Balaam I-a răspuns Îngerului DOMNULUI:

– Am păcătuit căci nu am ştiut că stăteai împotriva mea în mijlocul drumului. Dacă ceea ce fac este un lucru rău în ochii Tăi, mă voi întoarce.

35 Îngerul DOMNULUI i-a zis lui Balaam:

– Du-te cu oamenii aceştia, dar să le vorbeşti doar cuvintele pe care ţi le voi spune Eu.

Astfel Balaam a mers mai departe cu conducătorii lui Balak.

Note în versiunea originală (în Limba Engleză, n.tr.)

i (notă cu privire la originalul în Limba Engleză; nu este relevant aici, n.tr.)

ii Elisheva este atât de unsă încât poate fi dificil, uneori când ea este puternic unsă, să spunem când vorbește ea versus când vorbește YAHUVEH prin ea. Astfel când ea vorbește, „Profeția continuă” se găsește de multe ori în această transcriere.

iii

Dacă YAH chiar a vorbit (și, n.tr.) dintr-un măgar, acest lucru dovedește că EL va folosi pe oricine alege, fie el Donald Trump, sau Elisheva & Ezra! Indiferent la ce se așteaptă ceilalți, indiferent dacă ceilalți îi consideră vrednici sau nu!

iv

YAH menționează măgarul lui Balaam și expresia „high horse,” plasate aproape una de alta. Pentru comparație (din punct de vedere, n.tr.) Biblic, măgarii pot fi simboluri ai păcii și smereniei (Zaharia 9:9, „Saltă de veselie, fiică a Zionului! / Strigă de bucurie, fiică a Ierusalimului! / Iată că Împăratul tău vine la tine, / drept şi biruitor, / smerit şi călare pe un măgar, / pe un măgăruş, pe mânzul unei măgăriţe!” notă în original, n.tr.) – în timp ce caii reprezintă războiul, puterea și mândria (Zaharia 9:10, „Voi distruge carele din Efraim (conform notelor ediției, sau Israel, Regatul de Nord, n.tr.) / şi caii din Ierusalim, / iar arcurile de luptă vor fi distruse. / EL va vesti neamurilor pacea, / iar stăpânirea LUI se va întinde de la o mare la cealaltă / şi de la râu (conform notelor ediției, Eufratul, n.tr.) până la marginile pământului (conform notelor ediției, sau, țării, n.tr.),” notă în original, n.tr.). Povestea „măgarului lui Balaam” (Numeri 22, notă în original, n.tr.) este despre un om mândru pe care YAH l-a smerit. Chiar după ce știa că YAH nu voia ca el să blesteme Israelul sau să se ducă la regele Moabiților (versetele 12-13, notă în original, n.tr.) – el a insistat să se ducă oricum (v 19). DUMNEZEU era supărat (sau, furios, n.tr.) (v 22), dar i-a dat lui Balaam permisiunea să se ducă (v 20) pentru a-l învăța o lecție: YAH a trimis un înger, și l-a împiedicat și smerit pe Balaam – folosind un umil măgar de gen feminin căreia i-a fost dată capacitatea de a vorbi (v 28-30). Ea I s-a supus lui YAH, nu lui Balaam (v 22-35). Mai târziu, regele păgân, Balak, nu a putut să blesteme Israelul prin Balaam, care în loc de asta a fost forțat să binecuvânteze Israelul de trei ori (Numeri 23:7-10, „Atunci Balaam şi-a rostit oracolul şi a zis, „Balak m-a adus din Aram, / regele Moabului m-a chemat din munţii de la răsărit. / «Vino, mi-a zis el, şi blestemă-l pe Iacov pentru mine, / vino şi acuză-l pe Israel!» / 8 Cum pot eu să-i blestem / pe cei pe care DUMNEZEU nu i-a blestemat? / Cum pot eu să-i acuz / pe cei pe care DUMNEZEU nu-i acuză? / 9 Iată, îl văd de pe vârfurile stâncilor, / îl privesc de pe înălţimea dealurilor. / Este un popor care locuieşte singur, / care nu se consideră ca făcând parte dintre popoare. / 10 Cine poate să numere pulberea lui Iacov / şi să spună numărul unui sfert din Israel? / Să moară sufletul meu de moartea celor drepţi / şi sfârşitul meu să fie ca al lor!” 18-24, „Atunci el şi-a rostit oracolul şi a zis, „Ridică-te, Balak, şi ascultă! / Ia aminte la mine, fiul lui Ţipor! / 19 DUMNEZEU nu este un om ca să mintă, / nici un fiu de om ca să-I pară rău. / Vorbeşte EL oare fără să înfăptuiască? / Promite EL oare fără să împlinească? / 20 Iată, am primit poruncă să binecuvântez. / EL a binecuvântat şi eu nu pot schimba nimic. / 21 EL nu vede nici o nedreptate în Iacov / şi niciun necaz în (conform notelor ediției, sau, pregătit pentru, n.tr.) Israel. / DOMNUL, DUMNEZEUL lui, este cu el / și strigătul Împăratului este în mijlocul lui. / 22 DUMNEZEU l-a scos din Egipt, / tăria lui este ca a unui bivol sălbatic. / 23 Nu există nici o vrajă împotriva lui Iacov, / nici un farmec împotriva lui Israel. / Se va spune despre Iacov / şi despre Israel: «Priviţi ce a făcut DUMNEZEU!» / 24 Poporul se ridică ca o leoaică / şi se înalţă ca un leu / care nu se odihneşte până nu a devorat prada / şi nu a băut sângele celor sfâşiaţi,” 24, 3-9, referințe citate în original; 3-9 este incert, n.tr.). Ei cu adevărat au învățat (sau, aflat, n.tr.) despre suveranitatea și Sfințenia lui YAH (Numeri 23:19-21, referință citată în original, n.tr.), și în loc de asta o Profeție a survenit că Israelul urma să aibă victoria supremă asupra lui Moab prin MESIA – „Va ieși o STEA din Iacov” (Numeri 24:14-19, „Acum mă întorc la poporul meu, dar vino să te avertizez cu privire la ce va face poporul acesta poporului tău, în zilele care vin. 15 Atunci el şi-a rostit oracolul şi a zis: / „Iată rostirea lui Balaam, fiul lui Beor, / rostirea celui ai cărui ochi sunt deschişi, / 16 rostirea celui care aude spusele lui DUMNEZEU, / care are cunoaşterea Celui Preaînalt, / care vede o viziune de la Cel Atotputernic, / care este prosternat înaintea LUI şi ai cărui ochi sunt deschişi: / 17 «Îl văd, dar nu acum, / îl privesc, / dar nu de aproape! / O stea răsare din Iacov, / un sceptru se ridică din Israel. / El va zdrobi căpeteniile (conform notelor ediției, sau, hotarele, n.tr.) Moabului / şi capetele tuturor fiilor (conform notelor ediției, sau, și-i va prăpădi pe toți, n.tr.) lui Şet (conform notelor ediției, sau, tuturor răzvrătiților, n.tr.). / 18 Edom va fi cucerit; / Seir, duşmanul lui, va fi cucerit, / dar Israel va creşte în putere. / 19 Din Iacov va ieşi cel ce va domni / și-i va distruge pe supravieţuitorii cetăţii;»” referință citată în original, n.tr.). Astfel, voia lui YAH a fost făcută așa cum afirmă această Profeție 126 – atât în acel moment cât și mai târziu, când Balaam s-a dus complet în derivă (Numeri 31:16, „Ele (femeile, n.tr.) sunt acelea care au urmat sfatul lui Balaam şi au fost un prilej de păcătuire a israeliţilor împotriva DOMNULUI, în cele întâmplate la Peor, astfel încât poporul DOMNULUI a fost lovit de o urgie;” Iuda 1:11, „Vai de ei! Căci au urmat calea lui Cain! S-au aruncat în rătăcirea lui Balaam pentru o răsplată şi au fost distruşi într-o răzvrătire ca a lui Core;” Apocalipsa 2:14, „Am însă câteva lucruri împotriva ta: ai acolo pe câţiva care ţin învăţătura lui Balaam, care l-a învăţat pe Balak să pună o pricină de poticnire înaintea fiilor lui Israel, şi anume să mănânce ceea ce este jertfit idolilor şi să se desfrâneze (conform notelor ediției, probabil unii Creştinii din Pergam participau la ritualurile religioase orgiastice ale locuitorilor oraşului, n.tr.);” referințe citate în original, n.tr.), a fost atunci voia lui YAH să-l judece (Iosua 13:22, „Printre cei care fuseseră ucişi cu sabia de israeliţi se afla şi prezicătorul Balaam, fiul lui Beor;” 2 Petru 2:15, „Au părăsit calea cea dreaptă şi s-au rătăcit urmând calea lui Balaam, fiul lui Beor, care a iubit răsplata nedreptăţii;” referințe citate în original, n.tr.).

v

Expresie comună în Limba Engleză (care desemnează, n.tr.) o atitudine încăpățânată, arogantă de superioritate asupra altora

vi

Aceasta poate avea înțelesuri multiple, ca noi: [1] (să, n.tr.) ne rugăm pentru Donald, atât în același mod în care Caleb a fost (scos la iveală, n.tr.) prin rugăciune și [2] să ne rugăm în general pentru el după cum (suntem, n.tr.) conduși; și de asemenea [3] să ne rugăm specific ca Trump să poată face tot ceea ce poate pentru dreptate; și [4] în special să ne rugăm pentru ca el să curețe (sau, purifice, n.tr.) din punct de vedere spiritual Casa Albă de sânge nevinovat. Transcriind aceasta diferit drept „Rugați-vă ca Donald Trump să facă tot ceea ce poate pentru a spăla sângele afară din Casa Albă,” ar restricționa sensul dar accentuează cel mai important, importanța de a curăța (sau, purifica, n.tr.) Casa Albă.

vii

„Moloch” – numele unei zeități foarte vechi Canaanite care cerea sacrificiu de copii și pe care elita satanică încă îl slujesc și venerează

viii

Profetul Elisheva a văzut un furtun de incendiu mare, de înaltă presiune, nu un furtun mic de grădină.

ix

EU am – EU îi, adică, atât „EU i-am schimbat inima lui [în trecut] și EU îi schimb inima lui [acum]” căci acest lucru deja a început.

x

Joc de cuvinte care sugerează două sau mai multe înțelesuri. Obama-Nare este un joc cu cuvântul abominare. Aici YAHUVEH SE referă la abominarea legilor ratificate în America (unde Obama a fost /este președinte), acceptând homosexualitatea și căsătoria de același sex drept ceva care este de (sau, ar trebui să fie, n.tr.) tolerat, când de fapt (acest lucru, n.tr.) este abominabil. YAHUVEH a început să vadă Națiunea (Americii, n.tr.) ca o abominare pentru lipsa ei de smerenie de sub Obama.

xi

Adică, controversa din jurul certificatului de naștere al lui Obama (s-a demonstrat că documentul oficial a fost falsificat; nu se știe unde s-a născut actualul președinte al Americii, nici detalii despre modul în care a crescut; jurnaliști de investigație din Statele Unite au scos la iveală că ar fi crescut în Indonezia și că ar fi fost educat după principii comuniste, n.tr.)

xii

(se referă la versiunea originală, în Limba Engleză; irelevant aici, n.tr.)

xiii

Adică, ea s-a căsătorit cu un bărbat Evreu.

* * * * * * *

Print Friendly and PDF