ČIŇTE POKÁNÍ! ČIŇTE POKÁNÍ! ČIŇTE POKÁNÍ!

Proroctví 62

KRÁL PŘICHÁZÍ!

Promluveno pod pomazáním RUACH ha KODESH

skrze Apoštola Elisabeth Elijah (Elishevu Eliyahu)

na den Jom Kipuru, 16. září 2002

Slovník:

Nebe nám odhaluje Svatá Hebrejská Boží Jména: OTCE, SYNA a DUCHA SVATÉHO a pověřuje nás, jak je používat s úctou. V Proroctví 81 obdrženém v r. 2006, BŮH praví: „Opět vzývejte MÉ Jméno YAHUVEH a používejte Jméno YAHUSHUA, aby jste měli přístup k MÉMU Trůnu a JÁ vyslyším a odpovím na vaše modlitby“. To samé BŮH učí SVÉ děti na stránkách Svaté Bible. Exodus 3/14-15: I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM (יהוה), poslal mne k vám. Řekl ještě Bůh Mojžíšovi: Takto díš synům Izraelským: Hospodin, Bůh otců vašich, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův poslal mne k vám; to je jméno mé na věčnost, a to je ta památka má po všechny věky.

Žalm 91/14: Poněvadž mne, dí Bůh, zamiloval, vysvobodím jej, a vyvýším; nebo poznal jméno mé.

Exodus 20/7: Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdo by bral jméno jeho nadarmo.

Mat. 6/9: A proto vy se takto modlete: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé.

Řím. 10/13: Každý zajisté, kdokoliv by vzýval jméno Páně, spasen bude.

Nicméně vůdčí náboženské organizace a církve toto skrývají, neboť jsou si vědomy Svatých Božích Jmen, které mizí z církevních textů a nyní také z nových překladů Bible. Jméno OTCE YAHUVEH se nahrazuje slovy „Pán“, „Bůh“ nebo „Pán Bůh“ a Jméno Spasitele YAHUSHUA ha MASHIACH – řecky „Ježíš Kristus“, neznámým za časů Mesiáše a prvních Apoštolů. Boží Jméno bylo a je vypouštěno z většiny překladů Bible, jak zahraničních, tak českých.

YAHUVEH (v češtině výslovnost podobná JAHVE) - pravé Svaté Jméno BOHA OTCE. Hebrejsky: יהוה [YHVH] Yod-He-Vav-He. Zkráceně se vyskytuje jako „YAH“ nebo „JAH“ záležící na jazyku nebo i preferenci překladatele. BŮH OTEC YAHUVEH je také ve Svaté Bibli nazvaný „OTCEM“ (Mat. 23:9) a „SVATÝM OTCEM“ (Jan 17:11), „JSEM KTERÝ JSEM“, „BOHEM Abrahama, BOHEM Izáka a BOHEM Jákoba“ (Exodus 3:14-15), EL ELYON/BOHEM Nejvyšším (Gen. 14:18-22) a také EL ŠADDAY/BOHEM Všemohoucím (Gen. 17:1; Exodus 6:3).

YAHUSHUA ha MASHIACH/YAHUSHUA MESIÁŠ (Vyslovuje se JAHUŠUA) – Svaté Jméno BOŽÍHO SYNA a našeho MESIÁŠE. Jméno YAHUSHUA znamená: „YAH zachraňuje“ - Takové Jméno dali Marie (hebrejsky Miriam) a Josef BOŽÍMU SYNOVI na příkaz BOHA. (Mat. 1:21) Toto Svaté Jméno zůstalo, ačkoliv bylo zaměněno, různými Biblickými překladateli, za řecké jméno „Ježíš Kristus“.

Pozor! V počátečních Proroctvích Duchovního úřadu Amightywind, obdrženými před rokem 2000, byl YAHUSHUA MESIÁŠ prezentován a také po celém světě mezi křesťany rozšířen, pod jménem „Ježíš Kristus“. V průběhu dalších let, Jméno „YAHUSHUA MESIÁŠ“ bylo odhaleno světu, skrze našeho SVATÉHO BOHA, jako skutečné Jméno našeho SPASITELE a je používáno ve všech dnešních Proroctvích v Amightywind. BŮH YAHUVEH v nich SVÝM dětem ukazuje, jak je velice důležité, přijmout a používat skutečné Jméno JEHO Jednorozeného SYNA, které je obsaženo v prvotním hebrejském a aramejském Písmu. Jsme na pokraji doby Velkého Soužení, kdy pouze v tomto Jménu budou vyslyšeny modlitby naším SVATÝM BOHEM YAHUVEH.

RUACH ha KODESH – DUCH SVATÝ v hebrejštině, čili v původním jazyce ve většině knih Svaté Bible. Dalšími Jmény Ducha Svatého jsou rovněž: MATKA SHKHINYAH (Přísloví 90), SHKHINYAH SLÁVY, IMMAYAH (doslova „MÁMA YAH“), MOUDROST. (Protože slovo „Duch Svatý“ se nedá přeložit do ženského rodu v češtině, aniž by to úplně pozměnilo význam, necháváme ho tedy v mužském rodě).

ELOHIM - Podstatné jméno v množném čísle, označující PÁNA BOHA YAHUVEH, YAHUSHUU MESIÁŠE a RUACH ha KODESH (Svatá Trojice).

JOM KIPUR – je Nejvyšším Svatým Dnem, který nám připomíná, že jsme vskutku stále Židy. Skrze prolitou Krev YAHUSHUA, jsme naroubováni dovnitř a tím, že dodržujeme Svaté Dny, se společně více přibližujeme k tomu, aby jsme porozuměli Židovství našeho Mesiáše. Je to vážný, svatý modlitební den. Modlitba je ústředním aspektem Mesiánského Judaismu.

* * * * * * *

(YAHUVEH řekl, ať to od teď dáme na všechna Proroctví: Varoval jsem tě před dlouhou dobou Elisabeth, abys nepojmenovávala tento Duchovní úřad po muži nebo ženě, dokonce ještě předtím, než tu byl Duchovní úřad. Dal jsem to do tvého ducha, neboť nic z toho nebylo uděláno tvou rukou, nic z toho nevyšlo z tvých úst. Je to z úst YAHUVEH, který porodil. Je to z úst YAHUSHUA, vašeho MASHIACH, který porodil. Je to z úst RUACH HA KODESH, vaší IMMAYAH, která porodila. Kdyby to bylo jenom tvou rukou, ztroskotalo by to před dlouhou dobou. Je to Slávou větru Shkhinyah, který vane napříč touto zemí, Svatý vítr obnovy, není to tvým dechem, neboť by to selhalo (Izajáš 42:8)).

V červenci 2010 BŮH YAHUVEH řekl, abychom přidali následující z Letopisů 2 před každé Proroctví:

2 Letopisy 36:16, „Ale oni se vysmívali Poslům BOHA, pohrdali JEHO Slovy a dělali si legraci z JEHO Proroků, dokud se hněv PÁNA nepozvedl proti JEHO lidem, až když nebyl žádný lék.

* * * * * * *

Elisabeth [Elisheva]:

A tak Nebeský Otče YAHUVEH, ve Jménu Tvého Syna YAHUSHUA, jaké máš prosím pro nás Slovo, během tohoto Jom Kipuru. Přicházíme k Tobě s touhou slyšet TVŮJ hlas, jestliže nás prosím poctíš Slovem. Jsme jako jelen, který žízní po vodě, Otče; žízníme po tom, slyšet od TEBE víc. A tak TI Otče jenom děkujeme. Napomínáme a od tohoto svazujeme satana ve Jménu YAHUSHUA ha MASHIACH, nemáš v tomhle vůbec žádný podíl. Poddáváme sami sebe Pánu Bohu Všemohoucímu YAHUVEH, YAHUSHUOVI a RUACH ha KODESH a tobě satane odoláváme a ty musíš utéct.

(Mluví v Jazycích) Lukáš 10:19, Satane, “Dávám vám moc šlapat po hadech a štírech a po vší moci nepřítele a naprosto nic vám neuškodí. A tak Satane, stojíme na Slově. Vytrať se ďáble, nemáš nic na nás. Jediná Slova, která přijdou, budou od YAHUVEH, YAHUSHUA a RUACH ha KODESH. Žádné nesprávné slovo se nemůže skrze mé tělo manifestovat, žádné nesprávné slovo se nemůže manifestovat skrze démona v mém těle, žádné nesprávné slovo nemůže přijít, protože ve Jménu YAHUSHUA, promlouvám pouze Slova, která mi dává můj Tatínek Bůh YAHUVEH, který mě stvořil a nechal by mě mluvit, aby to velebilo, oslavilo jméno YAHUVEH, YAHUSHUA a RUACH ha KODESH.

Promluv ke SVÝM dětem, ach Tatínku, promluv ke svým dětem, jestli máš Slovo.

Proroctví začíná:

Řekněte lidem, provolávejte to od jednoho konce země na druhý, MŮJ SYN PŘICHÁZÍ, Král Králů a Pán Pánů. Řekněte jim, MÉ Děti, čiňte pokání, neboť Nebeské Království je na dosah ruky, padněte na své tváře během tohoto dne, na Jom Kipur. Padněte na své tváře v Duchovní oblasti; vizte sami sebe, jak ležíte na svých tvářích, protože Král přichází!

Ať se svět vysmívá. Ať se Farizejové vysmívají. Nezastaví to PŘÍCHOD KRÁLE! On nepřichází pro ty, kteří si myslí, že nejsou hříšníky, kteří si myslí, že jsou spravedliví, že dokonce ani nemusí dělat pokání. Přichází pro SVÉ Děti, pro Nevěstu, která touží po tom být poslušná. Přichází pro bojovníky, kteří bojují v JEHO Svatém Jménu. Přichází pro ty, kteří s pokorou přiznávají, že ztratili MOJI Slávu.

Jenom buďte MOJE DĚTI připraveny. Nezáleží na tom, jestli znáte den nebo hodinu. Která Nevěsta neví, kdy se její Ženich blíží? Která Nevěsta se dopředu nepřipraví? MÁ pravá Nevěsta slyší MŮJ hlas. Připravují se. Hledají Svatost a touží po ní. Nemohou vystát farizejský kvas.

Skryjte se MÉ Děti jenom na malou chvíli. Neboť celé Nebe běsní a proti satanovi a jeho démonům běsní boj. Je veden, protože Král přichází? Země se třese a chvěje strachy v různých částech světa. Vidíte povodně, jsou to MÉ slzy. Pamatujte, když přišly vody v době Noeho, pamatujte, jak se mu vysmívali, až do chvíle, kdy přišli deště. Ale MÝM Dětem, Noemu a jeho rodině, jsem řekl, aby vstoupili do archy a zavřeli dveře na závoru a když přišly záplavy, tak ti bezbožní tloukli na dveře. Tehdy chtěli dovnitř, tehdy věřili kdo Jsem, ale bylo pro ně příliš pozdě a ty vody je pohltili.

A tak se bude opět dít. Ti, kteří stojí na spravedlnosti MÉHO Syna, ti, kteří pomazali své domovy, ti, kteří se skrývají v MÉM Slově, ti, kteří usilují o to být poslušnými, ti, kteří MĚ milují, slouží MI a dávají MĚ na první místo, ti, kteří vědí, že poklady této země, nebudou něčím, co si mohou vzít do svého Nebeského domova. Uvědomují si, že v tomto světě, zloději se vloupávají. Moli a rez ničí to, o čem si myslíte, že je pokladem na zemi, nemůžete si to vzít s sebou, až opustíte tuto zemi.

Namísto toto, MÉ pravé Děti, namísto toho MÁ pravá Nevěsta si ukládá své Nebeské poklady tam, kde je moli a rez a zloději nemohou zkazit. Zloději nemohou ukrást poklady v Nebi. Tak mnoho jich strádá, ale dělají to kvůli MNĚ, opouštějí luxus proto, aby mohli být spaseny duše. Tito jsou MÍ milovaní; tito jsou MÝMI pravými poklady na zemi. Ti, kteří volají ve JMÉNU MÉHO Syna, ve Jménu YAHUSHUA a tolikrát denně se modlí, že to nemohou ani spočítat. Tito jsou MÝMI Dětmi, tito jsou těmi, pro které si Král přichází.

YAHUSHUA je na cestě, KRÁL PŘICHÁZÍ! Je vaším vykoupením z hříchu. Je dokonalým Beránkem, který byl obětován. Žádná poskvrna, žádná vada, žádný hřích v NĚM nebyl nalezen. Zaplatil za tento svět, byl výkupným za tento svět, pro všechny, kteří mohou věřit a přijímají Krev, která byla prolita na Kalvárii. Zaplatil výkupné za váš hřích. ON je Nejvyšším Knězem. Za ty Židy, kteří ho zapřeli, za ty Muslimy, kteří ho zapřeli. Uznávají Abrahama, Izáka a Jákoba, ale JEHO jako MESIÁŠE nepřijmou, když jde o Jméno YAHUSHUA.

Tehdy budou souzeni Mojžíšovými zákony a raději by neměli porušit jediné přikázání. Pro kolik z nich je těžké dodržovat deset. Pokuste se o 613. Proč si myslíte, že jsem vám dal Nejvyššího Kněze, který bude pohnut vašimi nedostatky a slabostmi? Neboť MÁ touha je, aby nikdo nezahynul. Ale pro ty, jenž trvají na tom, aby byli souzeni Mojžíšem, tehdy, Mojžíš je bude soudit, ale běda těm, kteří jsou souzeni Mojžíšem, protože on nemá slitování.

A tak během těchto deseti dní (posvátné) bázně, radujte se vy, kteří znáte YAHUSHUA jako Pána, radujte se, že ON je vaším MESIÁŠEM, vaším Vysvoboditelem, vaším Uzdravitelem, Tím, kterým vám požehnám, když ke MNĚ budete volat v JEHO Jménu. Neboť JÁ, YAHUVEH, jsem oslaven skrze SVÉHO Syna YAHUSHUA a YAHUSHUA je oslaven SVÝM Otcem YAHUVEH. A velmi MNE těší, když chráním SVÉ Děti a mnoha různými způsoby matu nepřítele.

Tento den jsem řekl své služebnici, aby vás varovala před přicházející karanténou, protože člověk vytváří nemoce, které nebyly stvořeny MNOU. Tehdy člověk vytvoří to, čemu říkají vakcína. Ale mějte se MÉ Děti na pozoru, je to smrt, kterou do vás vstříknou. Nedůvěřujte očkování člověkem. Věřte v Žalm 91. Věřte ve Jméno MÉHO Syna a volejte ke MNĚ a stůjte na Žalmu 91, na tom, že budu chránit vaše obydlí před epidemiemi. A jak MĚ ctíte v pravý den Šabatu, jak se maximálně snažíte, aby jste byli poslušnými, jak MĚ dáváte na první místo ve vaší Lásce a vašem životě a tak jako manžel přijímá svoje právoplatné místo nad svojí ženou, bude zde ochrana, která přijde na vaše domovy, neboť je to prolitou Krví MÉHO Syna na Kalvárii, která vás přikryje a ochrání a ty, kteří jsou nazváni MÝM Jménem, kteří mají zbožnosti uvnitř v sobě.

Budu o tomto více mluvit jindy, neboť nyní není ten čas. Varuji vás nyní, MÉ Děti. Modlete se, aby jste nebyli mezi těmi v karanténě. Protože tolik lidí bude nahnáno jako dobytek, dokonce i na stadióny a kolosea. A ti zlí řeknou, protože odmítáte ochranu člověkem, tehdy jste kontaminovaní, jste nebezpeční. A jako se nahání dobytek, tak mnoho lidí bude natěsnáno, že tam stěží bude místo k stání.

Mějte se MÉ Děti na pozoru před jedem vstříknutým do vašich žil. Mějte se MÉ Děti na pozoru, před samotným vzduchem, který dýcháte. Mějte se MÉ Děti na pozoru před vodou, kterou pijete. Vpravdě, kdyby to nebylo kvůli MÉ Milosti, život by byl ze zemského povrchu vymazán. Mějte se MÉ Děti na pozoru před tím, co do vás píchají. Pamatujte, kde je vaše víra a důvěra. Stůjte pro to, co je správné. Stůjte pro vaši svobodu nyní. Kazatelé, přestaňte přijímat úplatky, neboť jste byli umlčeni příliš dlouho. Budu vás mít zodpovědnými za to, že nevarujete MÉ ovce! A pokud nebudete mluvit vy, tak jako to právě dělá MÁ služebnice, bude to jako ovce vedené na porážku.

Nejprve padnou ti velmi mladí, pak senioři a pak ti ve středním věku. Ale nikdo z MÝCH Děti, kteří volají ke Jménu YAHUSHUA, jestliže budou jenom slyšet MŮJ Hlas a poslechnou a budou věřit, že je ochráním a budou žít pro MĚ Svatě, tak jako jsem Svatý JÁ a budou dokonce prchat před tím, když se objeví samotný hřích. Ochráním je. Dám jim moudrost. Skryji je. MÍ andělé je obstoupí a budou za ně bojovat.

Neboť jste byli vykoupeni, bylo zaplaceno výkupné za vaše hříchy. To je co máte oslavovat na Jom Kipur a YAHUSHUA je JEHO Jméno. A už se více nestyďte říkat, že Král přichází! Ale opět musím zopakovat, ON nepřichází pro neposlušnou Nevěstu, nepřichází pro neposlušné děti.

Takže čiňte pokání nyní MÉ Děti, dříve než bude pozdě. Neboť přichází veliké zlo. Přichází na veliké, přílivové vlně, přílivové vlně bezbožnosti. Ale pohleďte vzhůru MÉ Děti, protože proti tomu pozdvihnu korouhev, jestliže tomu můžete věřit a jestliže přijímáte lásku, odpuštění a milost a Pravdu MÉHO Syna. Čiňte pokání, to by mělo být vaším voláním pro všechny široko daleko, protože Král YAHUSHUA přichází!

* * * * * * *

Elisabeth [Elisheva]:

A tak bylo promluveno, tak je napsáno 16. září 2002 na Jom Kipur. Začalo to v 5:18 hodin ráno, až do 5.46, během osobního, modlitebního času, když jsme pozdvihovali modlitební potřeby našich partnerů. Omlouvám se za kašel, který jste slyšeli. Satanská bitva je skutečná. Ďábel nechce, aby se toto poselství dostalo ven, bylo to jako by nějaké ruce škrtily můj krk, když jsem začala říkat, “Král Přichází!” Nebojujeme proti tělu a krvi, ale jsou tu vládcové v temných místech a satan a jeho démoni, kteří nechtějí, aby tento prorok mluvil.

Ale nicméně vám pokorně předkládám toto Slovo na Jom Kipur. Těším se, že vás uvidím v Nebi.

V lásce YAHUSHUA, vaše sestra, Apoštol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

Tak jako YAHUSHUA předpověděl o posledních časech, “Srdce lidí selžou strachem.” Lukáš 21:26

Jsi duchovně připraven/a? Je tvoje rodina? Toto je důvodem pro tuto službu, aby varovala s prorockými poselstvími a zároveň povzbuzovala a vedla ztracené duše k YAHUSHUOVI, tomu jedinému Mesiáši. Jestliže jsi přijal/a YAHUSHUA jako svého osobního Spasitele, ale byl/a jsi velmi vlažný/a ve své lásce, poslušnosti a v duchovním chození s Ním, potřebuješ Ho ihned poprosit o odpuštění a požádat o znovu naplnění RUACH ha KODESH (Duchem Svatým). Potřebuješ ne jenom učinit pokání, ale odvrátit se od svého hříchu a požádat YAHUSHUA, aby obmyl tvé hříchy Jeho prolitou krví na Kalvárii. On ti okamžitě odpustí a naplní tvé srdce radostí RUACH ha KODESH.

Jestliže jsi nikdy nepřijal/a YAHUSHUA jako Spasitele, ale skrze Svatou Bibli a tato prorocká poselství jsi si uvědomil/a Jeho realitu a Jeho blízký příchod a chtěl/a by jsi přijmout Jeho bezplatný dar věčného života v Nebi, řekni tuto modlitbu spasení, která bude následovat a mysli to z celého svého srdce… a YAHUSHUA je věrný, aby ti odpustil, jak budeš vyznávat, činit pokání a odvracet se od svých hříchů ve Jménu YAHUSHUA. A popros Ho, aby vstoupil do tvého srdce, aby žil JEHO život v tobě a aby tě používal ke Slávě YAHUVEH a YAHUSHUA.

Modlitba Spasení:

Drahý YAHUSHUO,

Přijímám Tě nyní jako svého Pána a Spasitele, Ty jsi Bůh, kterého miluji. Věřím, že jsi zaplatil cenu za moje hříchy na Kalvárii, zemřel jsi a vstal z mrtvých třetí den. Prosím Tě, aby jsi vstoupil do mého srdce, odpustil mi moje hříchy a očistil mě od veškeré nespravedlnosti. Lituji, že jsem zhřešil/a a odvracím se od těch hříchů. Děkuji Ti za to, že mě naplňuješ svým Duchem Svatým a dáváš mi touhu Ti sloužit po všechny dny mého života. Žij svůj život skrze mě, aby jsi byl oslaven! Děkuji Ti za to, že mi dáváš touhu číst tvoji Bibli a dáváš mi moudrost, abych tomu rozuměl/a. Děkuji Ti za to, že mě miluješ a zachraňuješ moji duši, a způsobuješ, aby moje víra rostla a tak budu jeden den s Tebou v Nebi. Naplň mě svým Duchem Svatým teď a oprosti mě od toho zlého, modlím se ve Tvém jménu YAHUSHUA! Pomáhej mi, abych si pamatoval/a, že všichni zhřešili a ztratili Slávu YAHUVEH, a že TY jsi přišel, aby jsi zachránil nás hříšníky a to je, proč jsi nazýván SPASITELEM. Amen.

Po přečtení této modlitby, si ji přečti znovu. Tentokrát ne pouze svojí hlavou, ale celým svým srdcem, věř tomu a pamatuj si, že YAHUSHUA NENÍ pouze BŮH, ale je tvým nejlepším přitelem! Má o tebe velkou péči, velice tě miluje, takového jaký jsi. Nenávidí Hřích, ale miluje TEBE, hříšníka!

YAHUSHUA zaplatil cenu za tvoje hříchy, nyní se už nemusíš cítit vinen a odsouzen! Vyznej YAHUSHUOVI svoje hříchy. Vyjmenuj je, řekni MU, že je ti to líto, požádej HO o odpuštění! Všech minulých i přítomných hříchů. Hřích je něco, co jsi udělal nebo děláš, co rozzlobuje Svatého YAHUVEH. Nikdo není dokonalý! Pamatuj si to!

Přečti si Nový Zákon a poznej, kdo YAHUSHUA je. Jan 3/16. Bible říká, že HO musíš vyznat jako svého Pána a Spasitele, aby tě ON vyznal před svým Otcem. Nestyď se za YAHUSHUU, On se za tebe nestydí. Řekni někomu tento den, že jsi přijal YAHUSHUU z Kalvárie a Nazaretu a všichni andělé v Nebi se budou radovat! Chceme se radovat s tebou. Jestliže potřebuješ pastora, je nás víc, než jeden. Vítej v Rodině YAHUSHUA! TĚŠÍME SE NA TO, ŽE SE S TEBOU SETKÁME V NEBI, JESTLI NE NA ZEMI!

* * * * * * *

Print Friendly and PDF