Proroctví 51

DŮRAZNÁ VÝZVA PRO 144.000, NEBOJTE SE MOJI MILOVANÍ MALIČCÍ, “JÁ JSEM” POZVEDÁVÁ PROTI TĚM ZLÝM KOROUHEV!

Promluveno pod pomazáním RUACH ha KODESH skrze Apoštola Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
2. listopadu 2001

* * * * * * *

Slovník:

Nebe nám odhaluje Svatá Hebrejská Boží Jména: OTCE, SYNA a DUCHA SVATÉHO a pověřuje nás, jak je používat s úctou. V Proroctví 81 obdrženém v r. 2006, BŮH praví: „Opět vzývejte MÉ Jméno YAHUVEH a používejte Jméno YAHUSHUA, aby jste měli přístup k MÉMU Trůnu a JÁ vyslyším a odpovím na vaše modlitby“. To samé BŮH učí SVÉ děti na stránkách Svaté Bible. Exodus 3/14-15: I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM (יהוה), poslal mne k vám. Řekl ještě Bůh Mojžíšovi: Takto díš synům Izraelským: Hospodin, Bůh otců vašich, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův poslal mne k vám; to je jméno mé na věčnost, a to je ta památka má po všechny věky.

Žalm 91/14: Poněvadž mne, dí Bůh, zamiloval, vysvobodím jej, a vyvýším; nebo poznal jméno mé.

Exodus 20/7: Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdo by bral jméno jeho nadarmo.

Mat. 6/9: A proto vy se takto modlete: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé.

Řím. 10/13: Každý zajisté, kdokoliv by vzýval jméno Páně, spasen bude.

Nicméně vůdčí náboženské organizace a církve toto skrývají, neboť jsou si vědomy Svatých Božích Jmen, které mizí z církevních textů a nyní také z nových překladů Bible. Jméno OTCE YAHUVEH se nahrazuje slovy „Pán“, „Bůh“ nebo „Pán Bůh“, a Jméno Spasitele YAHUSHUA ha MASHIACH – řecky „Ježíš Kristus“, neznámým za časů Mesiáše a prvních Apoštolů. Boží Jméno bylo a je vypouštěno z většiny překladů Bible, jak zahraničních, tak českých.

YAHUVEH (v češtině výslovnost podobná JAHVE) - pravé Svaté Jméno BOHA OTCE. Hebrejsky: יהוה [YHVH] Yod-He-Vav-He. Zkráceně se vyskytuje jako „YAH“ nebo „JAH“ záležící na jazyku nebo i preferenci překladatele. BŮH OTEC YAHUVEH je také ve Svaté Bibli nazvaný „OTCEM“ (Mat. 23:9) a „SVATÝM OTCEM“ (Jan 17:11), „JSEM KTERÝ JSEM“, „BOHEM Abrahama, BOHEM Izáka a BOHEM Jákoba“ (Exodus 3:14-15), EL ELYON/BOHEM Nejvyšším (Gen. 14:18-22) a také EL ŠADDAY/BOHEM Všemohoucím (Gen. 17:1; Exodus 6:3).

YAHUSHUA ha MACHIACH/YAHUSHUA MESIÁŠ (Vyslovuje se JAHUŠUA) – Svaté Jméno BOŽÍHO SYNA a našeho MESIÁŠE. Jméno YAHUSHUA znamená: „YAH zachraňuje“ - Takové Jméno dali Marie (hebrejsky Miriam) a Josef BOŽÍMU SYNOVI na příkaz BOHA. (Mat. 1:21) Toto Svaté Jméno zůstalo, ačkoliv bylo zaměněno, různými Biblickými překladateli, za řecké jméno „Ježíš Kristus“.

Pozor! V počátečních Proroctvích Duchovního úřadu Amightywing, obdrženými před rokem 2000, byl YAHUSHUA MESIÁŠ prezentován a také po celém světě mezi křesťany rozšířen, pod jménem „Ježíš Kristus“. V průběhu dalších let, Jméno „YAHUSHUA MESIÁŠ“ bylo odhaleno světu, skrze našeho SVATÉHO BOHA, jako skutečné Jméno našeho SPASITELE a je používáno ve všech dnešních Proroctvích v Amightywind. BŮH YAHUVEH v nich SVÝM dětem ukazuje, jak je velice důležité, přijmout a používat skutečné Jméno JEHO Jednorozeného SYNA, které je obsaženo v prvotním hebrejském a aramejském Písmu. Jsme na pokraji doby Velkého Soužení, kdy pouze v tomto Jménu budou vyslyšeny modlitby naším SVATÝM BOHEM YAHUVEH.

RUACH ha KODESH – DUCH SVATÝ v hebrejštině, čili v původním jazyce ve většině knih Svaté Bible. Dalšími Jmény Ducha Svatého jsou rovněž: MATKA SHKHINYAH (Přísloví 90), SHKHINYAH SLÁVY, IMMAYAH (doslova „MÁMA YAH“), MOUDROST. (Protože slovo „Duch Svatý“ se nedá přeložit do ženského rodu v češtině, aniž by to úplně pozměnilo význam, necháváme ho tedy v mužském rodě).

ELOHIM - Podstatné jméno v množném čísle, označující PÁNA BOHA YAHUVEH, YAHUSHUU MESIÁŠE a RUACH ha KODESH (Svatá Trojice).

YDS – zkratka pro „YAHUSHUA Demon Stompers“ – tito jsou věřící přímluvci a duchovní bojovníci, podporující Proroka Elisabeth Elijah a tuto Duchovní Službu na modlitbě. V českém překladu je možné je nazvat „Šlapači Démonů YAHUSHUA“ (zkráceně ŠDY - Šlapači Démonů, kteří patří YAHUSHUOVI).

„Ringmaiden“ je unikátní výraz vytvořený YAH, který popisuje prorocké poslání, jedinečné pro Apoštola Elisabeth. Anglické slovo „ring“ má mnoho významů, které YAH někdy současně používá jako slovní hříčku, ale často je to ztraceno v překladu: „Ringmaiden“ v angličtině připomíná výklad, používán účastníky svatebního průvodu nebo oslavy, jako je „Ring-bearer“ (ten, co nese prsten). Na moderních, západních svatbách je toto obvykle mladý chlapec, ale v dávných dobách, tento úkol spíše patřil „Ženichovu svědkovi“. Rovněž se výraz „Ring-maiden“ objevuje jako role podobná dnešní hlavní družičce.

JOM KIPUR (angl. YOM KIPPUR) – den očisty od hříchu a smíření mezi Bohem a člověkem, den pokání a vykoupení.

SUKOT (hebrejsky סוכות‎‎, dosl. stany) je židovský svátek, nazývaný také Svátek stánků, Svátek stanů nebo Svátek sklizně.

Světový Slovník Encarta definuje slovo “clarion” -/důrazná, jasná výzva/ jako volání k akci: urgentní nebo inspirující apelování lidí, aby něco udělali.


(Toto je z Proroctví 105, YAHUVEH řekl, ať to od teď dáme na všechna Proroctví: Varoval jsem tě před dlouhou dobou Elisabeth (Elishevo), abys nepojmenovávala tento Duchovní úřad po muži nebo ženě, dokonce ještě předtím, než tu byl Duchovní úřad. Dal jsem to do tvého ducha, neboť nic z tohoto nebylo uděláno tvou rukou, nic z tohoto nevyšlo z tvých úst. Je to z úst YAHUVEH, který porodil. Je to z úst YAHUSHUA, vašeho MASHIACH, který porodil. Je to z úst RUACH ha KODESH, vaší IMMAYAH, která porodila. Kdyby to bylo jenom tvou rukou, ztroskotalo by to před dlouhou dobou. Je to Slávou větru Shkhinyah, který fouká napříč touto zemí, Svatý vítr obnovy, není to tvým dechem, neboť by to selhalo. (Izajáš 42:8))

V červenci 2010 BŮH YAHUVEH řekl, abychom přidali následující Písmo z Letopisů 2 před každé Proroctví:

2 Letopisy 36:16

Ale oni se vysmívali Poslům BOHA, pohrdali JEHO Slovy a dělali si legraci z JEHO Proroků, dokud se hněv PÁNA nepozvedl proti JEHO lidem, až když nebyl žádný lék.“

* * * * * * *


Se svatou bázní před YAHUVEH a YAHUSHUOU, předávám toto prorocké slovo pod pomazáním RUACH. Nyní žádám, jestliže něco není v souladu se Svatým Písmem, prosím dejte mi vědět. Rozsuzuji každého ducha, který mluví, speciálně v prorockém poselství. Protože mi mnoho lidí posílá emaily a jsou plni strachu, modlím se za slovo povzbuzení, dokonce i pro sebe samu. Když jsem odepisovala jedné sestře, která je prorokem a potřebuje povzbuzení, když jsem to nejméně očekávala, tak přišlo toto prorocké poselství. Modlím se, aby tato slova byla pro vás požehnáním a pomohla vám, až k nám dorazí špatné zprávy. Vím, že pro mě to požehnáním bude. Je to děsivá věc být mluvčím YAHUVEH a modlím se, aby každé slovo bylo promluveno tak, jak ho chce ON.

Svobodně ho kopírujte a rozesílejte pro povzbuzení ostatním v době, kdy strach bude dosahovat vrcholu.

ŽALM 2

Proč vzbouřily se národy a lidé vymýšlejí marnosti? Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho pomazanému: “Pojďme rozlámat jejich okovy, shoďme ze sebe jejich provazy!“ Směje se Ten, jenž trůní v nebesích, vysmívá se jim Hospodin. Jednou k nim ale v hněvu promluví, ve svém rozlícení je vyděsí: „Já sám jsem ustanovil svého krále na Sionu – své svaté hoře!“ Povím, co prohlásil Hospodin. Řekl mi: „Jsi můj syn, já jsem ode dneška Otcem tvým! Požádej mě a já učiním národy země tvým dědictvím, nejzazší končiny tvým vlastnictvím. Železnou holí je rozdrtíš, roztříštíš je jak hliněné nádoby.“ Proto, králové, buďte rozumní, soudcové země, nechte se poučit. Služte Hospodinu s posvátnou bázní a veselte se s třesením. Líbejte Syna! Kdyby se rozlítil, na cestě byste zhynuli – jeho hněv může vzplanout ve chvíli! Blaze všem, kdo v něho doufají.

* * * * * * *

DŮRAZNÁ VÝZVA PRO 144.000, NEBOJTE SE MOJI MILOVANÍ MALIČCÍ, “JÁ JSEM” POZVEDÁVÁ PROTI TĚM ZLÝM KOROUHEV!

Když nepřítel vtrhne jako povodeň, JÁ proti němu pozvednu korouhev. Proto, že jste to ještě neviděli, nemusíte se bát, že jsem na SVOJE zaslíbení zapoměl. MOJI milovaní, nestrachujte se, JÁ YAHUVEH opět promlouvám, nebojte se MOJI milovaní maličcí. Nepozvedl jsem vás pro tuto hodinu a nevybavil poznáním, které jsem vám JÁ, YAHUVEH dal, proto, abych vás nyní opustil. Jste jedni z MÝCH ukrytých, pomazaných. Nyní je čas povstat a vyjít na pomoc svým bratrům a sestrám v YAHUSHUOVI. Dal jsem vám země, nemovitosti, lodě, ostrovy, domy a finance. Mám tajné milionáře; ano, dokonce multi-milionáře a nebyli jste příliš velkým přínosem pro MÉ Království, protože jste zůstali na očích tohoto světa, přesto jste se snažili nepřekročit MOJI tenkou hranici. Milovali jste MĚ a sloužili MI v tajnosti, neboť jste řekli sami sobě, “Co mohu udělat pro Království YAHUVEH? Jak mohu propagovat Evangelium YAHUSHUA?” A tak jste zůstali tiše a ve skrytě, ale modlili jste se za někoho jiného, aby udělat to, co vy cítíte, že nemůžete. Brzy bude již pozdě, aby jste pomohli MÝM Apoštolům a Prorokům. Ještě nechápete tu cenu, která musí být zaplacena a to i tím, kdo tato Slova promlouvá? Útoky, které musí být odraženy, ne pouze ve fyzické oblasti, ale i té duchovní? Pomáháte nebo jste překážkou?

JÁ, YAHUVEH, do vás vkládám mnoho darů. MOJI ukrytí mají mnoho Boží moudrosti. Ne pouze v tomto světě, ale také v RUACH ha KODESH, v duchovní oblasti jsem vás požehnal. Pracovali jste po boku tohoto světa a přesto jste zůstali ve skrytě. Mnozí z vás jste géniové. Ukryl jsem vás jako lékaře, právníky, učitele, filantropy, bankéře, vynálezce, investory, umělce, počítačové experty, elektrotechniky, jste v policejních jednotkách, všech druzích vládnoucích správ, jako senátory, kongresmany, státníky, v prodeji, majitele obchodů, jako jednatele, pracovníky realitních kanceláří, kapitány, majitele lodí, restaurací, všech druhů dopravy, herce, ve filmových oborech, jako zpěváky, makléře, spisovatele, kuchaře, návrháře, dodavatele, není jediná profese, ve které bych neměl ukryty SVOJE milované děti. Tito jsou MOJI učedníci, kteří následují MÉHO Syna YAHUSHUA a touží po tom, aby poslouchali zákony YAHUVEH a tito ukrytí jsou rozprostřeni po celé zemi. Toto je, podle čeho poměřují lidské zákony: Je to v souladu s Písmem? To je měřítkem, kterým vše poměřují; jestli to bude v souladu s pravdami Tóry a Písma.

JÁ, YAHUVEH jsem vás ukryl pro takový čas, jako je tento. Modlete se, aby jste věděli, jak používat vaše talenty, dary, moudrost, domovy, realitní nemovitosti, finance a duchovní dary. Všechnu moudrost, která není proti MÉMU Svatému Písmu, máte použít a směňovat s ní v době, kdy nebude žádný jiný způsob, aby jste nakoupili nebo prodali nebo pomohli ostatním. Vaše moudrost, zjevení, poznání o uzdravení a vzdělání, kterého se vám dostalo, bude k užitku ostatním v takové době. A vy budete vědět, kdy to použít a kde a komu pomoct. MOJI Apoštolové a Proroci budou v tomto čase potřebovat, aby jste je skryli, před těmi zlými, kteří požadují jejich zničení a tak nikdo nemůže říct, že nebyl varován, před příchodem soudu.

JÁ, YAHUVEH, vždy posílám proroky a apoštoly, aby promlouvali, ne pouze o pokání, ale také, aby varovali před nebezpečím, které přijde a jak uniknout ze spárů nepřítele. MOJI ukrytí mají být smělí; když sdílíte svoje skryté poznání a zjevení, které vám JÁ YAHUVEH denně dávám. Dávám vám varování, aby jste se nespoléhali na svoji vlastní sílu, ale spolehněte se na sílu YAHUSHUA, neboť je vám dostatečná, nehledě na to, čemu čelíte. Je snad něco příliš těžkého pro YAHUVEH, aby nad něčím nemohl zvítězit? Stojíte před něčím, čemu říkáte nepřekonatelné zdi, které nemůžete přelézt, ani obejít. S pomazáním MOJÍ RUACH ha KODESH, neselžete, JÁ, YAHUVEH, strhávám každou zeď, která vás drží v zajetí, ve vězeních, kde jste byli vyčleněni od ostatních.

JÁ, YAHUVEH vás nyní spojuji s ostatními, neboť tito budou také MÝMI ukrytými, které jsem schoval ve stínu SVÝCH křídel. Počkejte dokud neuvidíte ty zázraky, které JÁ, YAHUVEH, budu dělat. Uvidíte, budou to vaše nejlepší okamžiky, když opět uvidíte, jak YAHUVEH osvobozuje ty, které se ostatní snaží zničit, to vše kvůli MÉMU Jménu. JÁ, YAHUVEH, jsem vyvolil tohoto proroka, aby vydal Jasnou Výzvu pro 144.000. Naučte se Píseň Mojžíše. Je v ní vítězství ve Jménu YAHUVEH! MŮJ nový mandát pro tuto MOJI dceru: nyní je čas, aby jsi hledala tvář a vůli YAHUVEH a JEHO povely. Jdi, když YAHUSHUA řekne, aby jsi šla, běž, když YAHUSHUA řekne, aby jsi běžela, mluv, když YAHUSHUA řekne, aby jsi mluvila a nedělej nic, když ti bude řečeno, aby jsi stála a čekala. Nejte o to, jak malé může být rozhodnutí, nauč se ke MĚ modlit, abych ti zjevil SVOJI vůli a ne tvoji vůli.

JÁ, YAHUVEH, vylévám pomazání na SVOJE vyvolené, ve větší míře, než kdy předtím. Studujte a prokažte se hodnými, tak, aby vás nikdo nemohl svést na scestí Písmem. JÁ, YAHUVEH, shromažduji na zdi SVOJE jednotky, abych porazily satana a démony, které vás obklopují. Zbraně, které máte, nejsou tělesné, ale duchovní. Žádná zbraň se nemůže srovnávat s tím zvláštním pomazáním, kterým jsem podělil každého z vás, i když si to neuvědomujete. V MÉM načasování uvidíte korouhev, kterou JÁ, YAHUVEH pozvednu proti těm, kteří usilují o to, aby ublížili Křesťanům a Židům. Všichni Izraelci, kteří volají ke Jménu YAHUVEH, ti, kteří se nebojí použít Svatá Jména, si uvědomují že byli oklamáni, a tudíž jim bylo dáno špatné učení. Je zde pomazání, zachraňující, vysvobozující a uzdravující moc ve Jménu YAHUVEH a YAHUSHUA.

JÁ, YAHUVEH se vás ptám, opustíte zaslíbení, která jsem vám dal? Tu Požehnanou Naději, kterou jsem vám dal? Proč bych řekl, že nejste pod MÝM hněvem, ale milostí a vy učíte ostatní, že JÁ, YAHUVEH, nebudu mít žádnou únikovou cestu pro Křesťany, kteří ke MNĚ volají ve Jménu YAHUSHUA? JÁ, YAHUVEH mám pro vás archu. Všechny MÉ děti, které MI důvěřují, uslyší jasně MŮJ hlas. Pouze MI věřte a pokračujte v žádání MĚ. Myslíte si, že JÁ, YAHUVEH jsem vás přivedl až tak daleko, abych vás zklamal? JÁ, YAHUVEH nezachráním Izrael, protože lidé tam jsou více svatí. V pravdě, jejich hříchy tečou proudem, jejich zápach stoupá do Nebe a tak také z národů po celém světe! Jediný národ nebo lid nejsou lepší, než ti druzí. JÁ, YAHUVEH nedovolím, aby Izrael byl úplně zničen, neboť JÁ, YAHUVEH jsem učinil smlouvu s Abrahamem a jeho síměm.

MÉ Děti, kteří jste naroubováni dovnitř skrze Krev MÉHO Syna YAHUSHUA, nebojte se. JÁ, YAHUVEH, poctím Krevní Smlouvu, kterou mám také s vámi. Skrze duchovní pokrevní linii YAHUSHUA, jste Židy také. Ti, kteří odmítají Krevní Smlouvu YAHUSHUA a říkají, že je to proto, že jsou Židé, kteří odmítli YAHUSHUA jako MÉHO Syna and vašeho MESIÁŠE, ať přijmou varování. Proto, že jste odmítli MŮJ dar, který jsem vám JÁ, YAHUSHUA dal na Kalvárii, tehdy ti, kteří pouze věří a mají víru v to, že dodržování Tóry, Šabatu a svátků je zachrání; JÁ, YAHUVEH, vám připomínám, že, když zhřešíte a nemáte oběť za svůj hřích, není zde pro vás žádná jiná svatá, neposkvrněná oběť and vy budete souzeni ne YAHUSHUOU, ale Mojžíšem a Mojžíšovými zákony. Běda vám, když se toto stane.

Nebude zde milost a slitování, až Mojžíš bude soudit ve Dni Soudu. Kdyby to bylo tak snadné, myslíte si, že bych poslal SVÉHO milovaného Syna YAHUSHUA, aby trpěl a zemřel na vašem místě? Všichni zhřešili and jsou nedostateční před dokonalým Stvořitelem. O jak mnoho je to lepší pro MÉ Děti, kteří vědí, že jsou hříšnými a přesto se sebevíce snaží, aby poslouchali a činili pokání, žádají odpuštění ve Jménu YAHUSHUA a vědí, že YAHUSHUA je jejich Krevní Smlouvou, který byl také obětován za jejich hříchy. YAHUSHUA bude soudit ty, kteří přijali JEHO, ne Mojžíšův zákon nebo Mojžíše. YAHUSHUA bude soudit pohany, kteří odmítli žít Svaté životy přede MNOU a odmítli tu jedinou Svatou, neposkvrněnou krev, na vykoupení hříchů.

Nejsem snad schopný vás vysvobodit a ochránit? Plány, které JÁ, YAHUVEH pro vás mám, jsou pro dobro a ne pro zlo. Důvěřujte MI a přestaňte se spoléhat na své vlastní porozumění. MOJE Děti přiznávají, že JÁ, YAHUVEH, sám mám odpovědi a JÁ, YAHUVEH slibuji, že budu řídit vaše stezky, když kráčíte v MÝCH šlépějích. Vaše kroky samotné vás svedou na zcestí, ale MOJE šlépěje jsou zcela pevnými a povedou k vítězství. Věřte a přijměte vítězství. Bojujte za to, o čem víte, že je správné. Jsou zde lidé, se kterými jste měli co do činění, které odstraňuji z vašich životů, abych přivedl jiné, kteří vás povzbudí a všemi způsoby podpoří.

Neříkejte, že ještě nenastal čas, aby jste to a nebo tamto vykonali. Místo toho si uvědomte, nejsem snad Otcem všeho času? Ten který drží čas, JÁ, YAHUVEH, jsem časem samotným. Kdo jiný může zastavit čas, zrychlit ho nebo zpomalit? Milované Dítě a všechny MOJE Děti, kteří nazývají YAHUSHUU jeho Jménem a vědí, že nemohou učinit nic bez tohoto Svatého Jména, JÁ jsem vás postavil pro čas, jako je tento. Jste součástí MÝCH ukrytých dětí. Ačkoliv nepřátelé skřípou svýma zubama, pokoušejí se vám ublížit a napsali si vaše jména, také JÁ jsem napsal jejich jména do Knihy Zatracení a tito zlí budou trávit věčnost v Jezeru Ohně, budou sklízet to, co nyní rozsévají!

Ukáži SVÝM Dětem ještě jednou, jestliže posloucháte MŮJ hlas a chodíte v MÝCH šlépějích, že vyzrajete nad nepřáteli, kteří se vás snaží zničit a všechny MÉ Děti, které usilovně touží, aby slyšely MÉ každé slovo a kteří MĚ poslouchají nebo se přinejmenším snaží a vědí, že když zhřeší, že mají Krev YAHUSHUA na odpuštění hříchů. JÁ, váš Otec, YAHUVEH, zmatu ty se zlou technologií. Jejich vlastními vynálezy je zmatu. Bez pozemského nebo vědeckého odůvodnění, pasti připravené pro MOJE Děti, namísto toho, polapí ty zlé a vrátí se k nim jako bumerang, k těm, kteří touží po zkáze nasledovníků YAHUSHUA. Co jsem tehdy učinil se zlým faraónem, opět učiním. Samotnou rukou YAHUVEH, Goliášové tohoto světa padnou navěky.

Ty, které nazývám držiteli tajných věcí, kteří se snaží, aby použili tajemství okultismu, démonologie, vědomostí vědy a politiky a zákonů učiněných člověkem, aby zničili MOJE Děti a odňali jejich svobody, které jsem jim dal. JÁ, YAHUVEH budu mít pro ně v zásobě překvapení; zmatu ty zlé, kteří si o sobě myslí, že jsou moudří. Snaží se o to, aby ublížili MÝM Dětem. JÁ, YAHUVEH a MŮJ Syn YAHUSHUA slibujeme, že ochráníme ty, kteří jsou povolaní a pomazaní pro tuto hodinu.

Ti, kteří se snaží o to, aby slyšeli MŮJ hlas jasněji, než jiný hlas, tito jsou MÝMI pravými klenotami na zemi. Všichni, kteří budou volat k YAHUVEH a YAHUSHUOVI a budou se spoléhat na MÉHO RUACH ha KODESH, aby je vedla skrze to nejneobyčejnější pomazání, jaké nebylo ještě spatřeno, si musí uvědomit, že je prostřihávám, ostraňuji z jejich životů vše, co musí být odstraněno. Ano, dokonce i vaši milovaní busí být prostříháni (jako strom) nebo odstraněni rukou YAHUVEH, neboť musím ochránit SVOJE milované. Jestliže nejsou pro vás pomocí, ale namísto toho překážkou, pak vězte, že JÁ je odstraním. Protože vás zradí, dokonce vydají i na smrt a to pokud YAHUVEH nerozdělí to, co nemělo být nikdy spojeno v jedno.

Modlete se a přimlouvejte za vaše bližní, ale až vám řeknu, aby jste se přemístili a dokonce vám neřeknu, aby jste s sebou vzali svoje nespasené bližní, toto bude zkouškou vaší lásky k YAHUVEH. Opustíte vše pro MĚ, jako Lot, když mu bylo řečeno, aby utíkal? Neměl žádnou volbu oddělit se od své ženy; proměnil jsem ji v solný sloup. Musel jsem to jemu a jeho dcerám ukázat tím tvrdým způsobem. Vyžaduji poslušnost, speciálně když posílám anděla, aby varoval “Odejděte odsud, utečte, toto místo bude zničeno.” Lotova žena prchala, ale otočila se, aby se podívala nazpět a naříkala nad svým majetkem, domovem a přáteli, které měla ve městě. Toto je lekcí; když vám řeknu, aby jste utíkali, nehledě na to, co se děje, poslechněte nebo úděl Lotovy ženy, bude údělem dokonce I MÝCH Dětí.


Důvěřujte MI a JÁ znám plány, které pro vás mám a to plány pro dobro a ne zlo. Směji se, když slyším tajné plány nepřátel, říkající, že všichni Křesťané a Židé zemřou. Nepochopili snad ještě nepřátelé, ačkoliv se velmi snaží, aby zlikvidovali MŮJ Lid, tak jako Římská říše a Hitler, že čím více se jich snaží obětovat, tím více jich povstává? Krev svatých, kteří jsou obětováni, pouze vzplodí více svatých pro Boží Království. Ze Saulů se stanou Pavlové. Nepřátelé jsou tak hloupí. Nenapadlo je, že samotné Nebe se vzbouří proti těmto démonickým nepřátelům a obloha samotná bude vylévat MŮJ hněv na MÉ nepřátele, kteří se snaží použít stroj místo Boha? Dokonce i nyní matu nepřátele způsoby o kterých nevíte. Mějte se na pozoru MOJI nepřátelé, nebo obrátím vaše vlastní výtvory proti vám a vaším blízkým. MOJE Děti budou ušetřeny.

Kolikrát a to ne jenom v Americe, ale i v Izraeli, jsem v těchto posledních měsících samotných, ušetřil národy. A to ne jenom to, ale JÁ pravím, že dokonce i svět by zničil sám sebe, jak si jeden národ hraje válečné, smrtelné hry proti národu druhému a to kvůli více pomsty, nenasytnosti, moci, hladovějící po více nadvlády a síle. JÁ, YAHUVEH sám povyšuji nebo odstraňuji. Když MŮJ lid naříká ve Jménu MÉHO Syna YAHUSHUA a žádají o milost pro národ, ve kterém žijí a také pro ty, ve kterých nežijí. Jak si mohu zacpat uši a to i kdybych chtěl? Nyní toto čtete proto, že jsem prodloužil čas z jednoho důvodu, a to z důvodu vyslaných, přímluvných modliteb, které pokrývají tento svět ve Jménu MÉHO Syna YAHUSHUA. Vaší bezpečnou archou jsou tudíž vroucí modlitby spravedlivých.

Jsem YAHUVEH a není zde žádného jiného jako jsem JÁ. Korouhev, kterou pozvedávám proti těm zlým, kteří používají zbraně, aby manipulovali mozky MÝCH Dětí, zjistí, že se jejich zbraně ne pouze porouchají, ale namísto toho, obrátím všechny vynálezy, každý stroj, každou zbraň, každou nemoc, všechny biologické a mikrobiologické zbraně proti nim samotným. Dokonce i jejich blízcí se budou za ně stydět a těla těch zlých odmítnou žít naplno, až do stáří. Toto je MOJÍ odplatou pro ty, kteří usilují o zničení věřících YAHUVEH a následovníků YAHUSHUA. Miluji vás. Ano i ty, kteří nenávidí YAHUVEH. JÁ sám jsem vás stvořil a bude to tou samou rukou YAHUVEH poslanou z nebe, která zničí obojí, vaše tělo i vaši duši. Ta vás pošle do Jezera Ohně, jestliže se na modlitbě neobrátíte a nebudete prosit o odpuštění ve Jménu YAHUSHUA.

Nechte Ameriku být. Nechte Izrael být. Ponechte MÝM Dětem svobodu, aby MĚ uctívali a sloužili MI v pravdě a v moci pomazání. Oddělil jsem Ameriku, aby byla zemí svobodných a požehnal ji tím, že se žádná válka nepřiblížila k jejím břehům, po ta leta, která uplynula. Ameriko, jen tak volně nerozdávej to, čím jsem tě požehnal, jednoduše proto, že máš strach. Mluv a už nebuď tou mlčící většinou. Ať jsou tvoje hlasy slyšet. Pamatuj si, že když někdo ztratí svobodu náboženství a dokonce i ta špatná jsou scenzurována; tehdy jsou všichni v nebezpečí, že ztratí svoji svobodu náboženství. Tehdy jsou všichni v nebezpečí, že ztratí svoji svobodu náboženství. MÉ Děti vědí, že toto se netýká náboženství, které je odňato; toto je o vztahu s YAHUVEH a YAHUSHUOU, který je vyměněn za náboženskou formu, která vypadá zbožně, ale žádnou zbožnost v sobě nemá.

Buďte na pozoru nepřátelé YAHUVEH a YAHUSHUA; vaše samotné zbraně masového vyhlazení se obrátí zpět na vás. Vy to pošlete jedním směrem a andělé v nebi to obrátí směrem jiným. Ochráním SVOJE Děti, tak jako matka lvice ochraňuje svoje mladé. Buďte na pozoru nepřátelé YAHUVEH a YAHUSHUA, víte, slyším MÉ Děti, jak ke MNĚ volají ve strachu a údivu, neboť jsem je učil, jak být milovníky pokoje a ne válečnými štváči. A toto je příčinou jejich údivu, úroveň podlosti a nelidskosti člověka k mužům, ženám, chlapcům a dívkám. Slyším jak MÉ Děti se strachem volají, protože si uvědomují, že v té přirozené oblasti, nemohou sami sebe ochránit. Nyní víte, proč jim říkám MOJE Ovce a Jehňata. Které jehně nebo ovce dokáže ochránit sama sebe? Má beránek nebo ovečka ostré drápy nebo ostré zuby, tak jako jsem dal jiným zvířatům? Ne! Ovce je pouze závislá na Dobrém Pastýři, aby je vedl na zelené pastviny a k čisté vodě. MOJE pravé Ovce a Jehňata nemají žádný nedostatek manny nebo Živé Vody. MÉ pravé Ovce důvěřují MNĚ, YAHUVEH a YAHUSHUOVI jako Dobrému Pastýři. MÉ Jméno je YAHUVEH. MÉ Ovce půjdou pouze za hlasem “JÁ JSEM,” a MÉHO milovaného Syna YAHUSHUA, a uslyší pouze náš tichý hlas skrze RUACH ha KODESH. (Ducha Svatého)

JÁ jsem ten Dobrý Pastýř! Ochráním SVOJE Ovce a Jehňata od vlků tohoto světa. Je to pravda, některé z MÝCH ovcí jsou vlky zabity a některé budou trpět velké pronásledování; ale tak to vždycky bylo. Jejich odplata není vidět zde na zemi, ale po celou věčnost v Nebi. Směji se, když slyším, jak si nepřátelé myslí, že JÁ, YAHUVEH jsem slepý nebo hluchý a němý, a že nezopakuji, MÝM Apoštolům a Prorokům, to, co jsem slyšel. Varuji SVÉ Děti tak, že mluvím k jejich duchu. Je MÁ ruka příliš krátká, aby nemohla vysvobodit MÉ Děti? Věříte, že JÁ jsem váš Stvořitel, YAHUVEH, který stvořil Nebe a Zemi? Není YAHUVEH tím, kdo stvořil vaše oči a uši? Myslíte si, že mám zakalený zrak nebo hluché uši, abych neslyšel vaše modlitby nebo volání a neviděl a neslyšel to, co nepřátelé dělají? Mají svoje dálkové vidění, ale JÁ mám SVOJE anděly, kteří jsou v pozoru 24 hodin denně, sledují a oznamují vše, co ti zlí dělají!

Někteří dokonce používají Jméno MÉHO Syna YAHUSHUA a klamou MOJE Děti; vkrádají se do stáda MÝCH Ovcí a Jehňat, věří, že si jich nikdo nevšimne a přesto JÁ vidím jejich srdce. Vím s jakým úkolem byli posláni. Poznám vlka, když ho vidím. Vidím satana přicházejícího jako řvoucí lev, který hledá koho by mohl pohltit.

MOJE Děti můžete být oklamáni pouze na krátkou chvíli, ale pouze tak dlouho, jak to dovolím! Běda vlku, který si nasazuje masku ovce, aby špehoval MOJE Děti a přivedl je do pasti. Jaká je cena za tvoji duši? Neboť toto je, co tě to bude stát. Tvoje duše bude vhozena do Jezera Ohně. Učiň pokání dnes, dřív, než bude pozdě! Utíkej od zla, které jsi udělal a odhal to zlo, takové jaké je. Pomoz MÝM Dětem. Staň je jedním z MÝCH ukrytých, kteří budou chránit a ne ubližovat MÝM maličkým, Nevěstě, vybraným a vyvoleným. Učiň pokání před těmi, kterým jsi ublížil. Je zde stále čas pro vlky, aby se staly mladými Jehňaty. Pouze skrze Krev MÉHO Syna YAHUSHUA je toto možné. Utíkej, vlku, utíkej, neboť JÁ, YAHUVEH, tě vidím. Pouze si myslíš, že jsi neviditelný a zapadáš.

Sledoval jsem koukol a pšenici jako rostou vedle sebe a nyní přišel čas pro tento svět, kdy MOJI andělé brzy koukol vytrhají a spálí je tam, kde budou hořet po věčnost, nejprve v pekle a pak v Ohnivém Jezeře. MOJE oči jsou vždy na stráži, neboť JÁ miluji žárlivě a ochraňuji SVOJE Ovce a Jehňata. Buďte na pozoru vy, kteří jste nerovnoměrně zatíženi, neboť vašimi partnery jsou vlci v převleku. Manželství, které nerozhodnul a nenařídil YAHUVEH nebude, v těchto zlých dnech, co jsou před vámi, stát. Zlé dny pro ty zlé lidi. Neboť opět, viděl jsem zlo v církvích, v duchovních úřadech, kde jsem sledoval, jak tajně rozmístěni služebníci satana, narůstají na síle, popularitě a v ďábelském učení. Vlci se dovnitř vplížili lstivě a hráli si hru předstíračů jako pastoři, apoštolové, proroci a učitelé a ano dokonce i jako evangelisté. Lidé mohou být oklamaní, ale buďte na pozoru, nemůžete oklamat YAHUVEH. Používáte Jméno MÉHO Syna YAHUSHUA a nazýváte svoje duchovní úřady podle sami sebe, aby jste vyvýšili sami sebe, ale máte u sebe špatné tajemství.

To tajemství je, že jste nedali své hříchy, srdce, životy a duše YAHUSHUOVI. Místo toho používáte okultní síly, a používáte Jméno MÉHO Syna, aby jste manipulovali MŮJ Lid, aby jste si budovali věže a honosná sídla, které nazýváte církvemi. Dívám se na tato multi-miliónová sídla, která nazýváte církvemi a JÁ je nazývám mauzolea. MOJE RUACH ha KODESH v nich není. MOJE pravé apoštoly a proroky, kteří varují, slovně napadáte, špatně s nimi zacházíte a odháníte je. Pryč s vaším přetvařujícím se uctíváním, naslouchám pouze těm, kteří ke MNĚ přicházejí s čistými srdci. Pryč ode MĚ s vaší přetvařující se chválou. Ti, kteří zpívají nejvíce falešně, jejichž srdce je v činění MOJÍ vůle a žijí svoje životy ve svatosti, dávají vše, čím YAHUSHUA je, před svoje vlastní touhy, žádosti a potřeby. Toto je ta nejvyšší forma hudební chvály v MÝCH uších. Ne vaši zinscenovaní chválicí tanečníci. Pravý tanec v RUACH ha KODESH není učen, není nikým nacvičován, kromě RUACH ha KODESH (Duchem Svatým). Nestane se to jednoduše proto, že se vám chce tancovat před YAHUVEH a YAHUSHUOU; je to o pomazání k tanci na vašich nohách. Nikdo to nemůže učit. Odvracím se, když vidím světskost v místech uctívání a v církvích.

Pravé apoštoly a proroky, na tomto světě, neučí pouhý učitel, aby se jimi staly. Dokonce i vaše takzvané prorocné školy jsou výsměškem. Jak můžete učit něco, co vás žádný člověk neučil? Pouze RUACH ha KODESH promlouvá a proudí z MÝCH apoštolů a proroků. Ti, kteří jsou v takových školách, by měli raději činit pokání a uvědomit si, že člověk nemůže učinit někoho prorokem nebo apoštolem nebo dokonce někoho postavit do úřadu evangelisty. Je to pomazání RUACH, které přitahuje lidi. Není to něco naučeného. Pro toho, kdo se chce stát pastorem, příkladem je Dobrý Pastýř. Pastorové a Evangelisté, přestaňte se pokoušet budovat si sídla zde na zemi. Přestaňte si ukládat bohatství na zemi. Sami říkáte lidem, že se nemusí připravovat na neštěstí, a přesto kolik z vás si ukládá to nejlepší ze všeho co máte? Kolik z vás bohatých pastorů máte tajné úkryty a učinili jste si plány, aby jste nepečovali o svá shromáždění lidí? Proč si myslíte, že bych chtěl, aby vám byli dávány peníze skrze desátky, pro budování skleněných katedrál nebo největší církve na světě nebo Americe? Nebylo by lepší, aby se těmi penězmi pomohlo MÉMU lidu v přípravě na neštěstí? Vlastníte svoje vlastní diamantové doly a přesto zahazujete pravé drahokamy, MOJE milované Děti.

V tomto světě jste je oklamali, ach vy zlí, ale vaše dny byly v tomto světě spočteny. Co budete dělat pak? Právnická firma, která má za úkol, aby za jí poslané peníze, obhajovala MŮJ Lid, aby pomohla obhájit ty, kteří jsou nazváni MÝMI Dětmi, nyní okrádá stádo. Namísto toho pomáháte těm, kteří se snaží, aby odňali soukromí od MÝCH Dětí. Prodali jste sami sebe tomu nejvyššímu dražiteli a jeho jméno je satan. JÁ nekupuji SVŮJ Lid, ani jejich náklonost, věrnost nebo důvěru. Nesměňuji s těmi zlými. Budu je pouze varovat. Čiňte pokání ve Jménu YAHUSHUA.

Vy falešní pastoři, evangelisté, apoštolové, proroci a učitelé, znechucujete MĚ, YAHUVEH. Přestaňte obírat MOJE stádo. Děti, když uvidíte služebníka, který je milionářem, který se před vámi chvástá svým bohatsvím, proč jim dáváte ještě víc a tak MĚ popouzíte ke hněvu? Když vidíte pastora, jak se chlubí svými hodinkami Rolex nebo Mercedesem Benz, Rolls Roycem nebo jiným luxusním autem nebo vám ukazuje svoje honosné sídlo, stále nevidíte vlka, který se vplížil mezi vás? Neposlouchejte pouze jejich kázání, namísto toho posuzujte podle jejich ovoce. Uvědomte si, že kdyby to byl opravdu MŮJ služebník, on nebo ona by dávali více, než by brali. Chodí do vaší církve lidé, kteří jsou nezaměstnaní, na podpoře nebo mají nějaký nedostatek? Tak jak jen můžete dávat peníze do obětní misky, aby jsme krmili bohatého pastora a krmili ducha světskosti a nenasytnosti? Nemyslíte si, že je a také vás, z toho nebudu zodpovídat? Bohatí pastoři, kteří mají nedostatek ve svých církvích, zatímco žijí v hojnosti, krmí sami sebe a nechávají MOJE ovce hladovět. Tito zlí pastoři obírají MOJE stádo, berou vše co mají, a pak se posmívají jejich nahotě. Pastoři, kteří zadarmo vzali, mají zadarmo dát a přesto uvidíte apoštoly a proroky, jak prodávají to, co jsem jim, skrze pomazání RUACH ha KODESH, dal zadarmo.

Jeden služebník MI způsobuje zármutek, byl kdysi symbolem lásky YAHUSHUA a nyní je poset diamanty a nosí ty nejdražší, na míru ušité obleky, protože vlastní pánský obchod. A přesto, co vrací těm, kteří nemají na míru ušité oblečení? Přestaň tvrdit MÉMU Lidu, že YAHUSHUA ti řekl, že máš postavit 10 miliónovou nebo 7 miliónovou budovu. Větší neznamená vždy lepší. Kdo pečuje o Ovce a Jehňata, když jich máš stovky tisíců ve svém shromáždění? Jak jenom můžeš přestírat, že znáš svoje lidi na shromáždění, když jich je tolik? Není to práce pastora, aby znal MÉ ovce? Většina z nich se k tobě nedostane přes telefon a ani skrze dopis.

Většina MÝCH Ovcí a Jehňat, v církvích kam utíkají, vidí pouze veliké, nádherné budovy. Pastor, ať je to muž nebo žena, stojí daleko z dosahu masy lidí. Kdo si myslíš, že jsou? Neudělal si MŮJ Syn YAHUSHUA čas, aby nakrmil masy lidí a dotknul se jich, uzdravoval je, vysvobozoval, modlil se za ně a žehnal jim?

Hanba vám pastoři s takovým velkým množstvím ovcí a jehňat; neznáte ani jména lidí, kteří vás podporují! Když a vůbec jestli, uvidíte jejich tvář nebo uslyšíte jejich jméno, ani je nebudete znát. Těmto lidem se nedostává vaší pozornosti na to, aby si mohli domluvit s vámi schůzku. Ti bohatí ve vašich shromážděních mají vaši pozornost rychle a cokoliv potřebují, dokonce i návštěvu doma, není příliš těžkého pro pastora a evangelistu, aby si je zařadili do seznamu činností. Pokrytci, hanba těm, kteří podporují takové duchovní úřady a pastory.

Zeptejte se sami sebe, předal by jediný známý pastor mega církve takové slovo, které předávám skrze tohoto apoštola? Ne, neudělali by to. Zeptejte se sami sebe, byl by tento MŮJ apoštol vítán ve vaší církvi, aby předal těžká slova soudu a kázal pokání? Jestliže odpovědí je Ne a vy je podporujete vašimi desátky a oběťmi, tehdy máte hřích. Ano, šokuje vás to? Když pomáháte někomu, aby pokračoval v hříchu, tehdy máte podíl na tom hříchu. Čiňte pokání dnes!


Nepodporujte duchovní úřad, protože je pojmenován po někom dobře známém v tomto světě nebo má největší nebo nejznámější církev. Co MÉ Slovo říká a tom, že když vás všichni lidé milují a milují věci tohoto světa, činí vás to MÝMI? Milují snad a přijímají všichni lidé YAHUSHUU? Ne! Protože, když promlouváte ve jménu YAHUVEH, tak jako tento apoštol, není to o tom, kdo bude mít větší pupularitu. MOJI praví apoštolové a proroci jsou v očích tohoto světa nuly; mnohokrát mají nedostatek, protože satan lže lidem, které jsem pozvedl, aby ulehčili finanční, emocionální a fyzická břemena. MOJE vlastní děti brání MÉMU hlasu, který jim říká, aby pomohli, milovali a podpořili. Těch pár statečných a smělých, které mám, slouží MNĚ a MÉMU Lidu.

Jste jedni z těch, kteří slyší hlas YAHUVEH, jak promlouvá a kteří budou milovat a toužit pomoct a podpořit MOJE pravé apoštoly a proroky; aby jim otevřeli svoje domovy a aby pomohli ulehčit břemeno, aby se poselství z nebe dostalo k MÉMU Lidu? MOJI praví apoštolové a proroci platí cenu za pomazání a jsou zvyklí na zármutek, soužení, odmítnutí a pronásledování. Víte vůbec jak veliká je cena k zaplacení, aby se předalo poselství jako je toto? Proč by jste se o to zajímali, dokud to nejste vy, kdo má zaplatit tu cenu, nemám pravdu? Vím, kdo toto čte a slyší a JÁ se vás jednoho dne zeptám, co jste učinili, aby jste polehčili břemena této služebnice. Povzbudíte ji někdy? Pozvednete někdy její jméno na modlitbě? Uvědomujete si, jak málo pastorů ji pozve, aby sloužila v jejich církvi po tom, co toto poselství bude předáno? Ale jsem to JÁ, YAHUVEH kdo toto promlouvá, ne tato služebnice. A tak mám toto proti vám takzvaní pastoři, kteří vůbec nejste pastory. Bylo by lepší rezignovat, než čelit hněvu YAHUVEH, kvůli zraňování MÝCH Ovcí a Jehňat.

Hanba vám pastoři; nejste pastory, když MOJE Děti nemohou dostat radu, aniž by se nejdříve nestaly členy vaší církve a prošli desátkovou zkouškou. Jeden z testů: člen je pouze uznán, jestliže dávají určité množství desátků ze svých financí a navštěvují církev dostatečně často. Přestaňte obírat MOJE stádo! Pamatujte si, pro co má pastor stát. Pamatujte si, že nejste Dobrým Pastýřem. Jestliže jsem vás posvětil jako pastora, tehdy máte být požehnáním pro MOJE ovce. Máte je povzbuzovat MÝMI Slovy skrze vaši fyzickou přítomnost. Milujte je a modlete se za ně, za jejich vysvobození a za spasení jejich duší, učte je poslouchat MOJI Tóru a MÁ přikázání tak, že jim půjdete příkladem.

Jestliže nemáte MOJE pomazání, tehdy nejste apoštoly, proroky, evangelisty, učiteli nebo pastory. Neohromuje MĚ to, jakým seminářem jste graduovali, v těchto dnech by se tomu vhodněji mělo říkat hřbitov. Litera zabíjí, ale RUACH ha KODESH dává život. Jestliže to poznání, které máte, je vaše vlastní a vy se na to poznání spoléháte během vaší služby, tehdy nesloužíte v plnosti, pod dary RUACH ha KODESH.

Odejděte od MĚ, vy, kteří jste předstírači, vy, kteří jste se vloudili mezi MOJE ovce, učili je, obírali je a přesto nejste ani MOJI. Nepatříte tam, kam patří MOJE ovce a jehňata. Jste vlkem, který hledá, co by pohltil. Byli jste posláni řvoucím lvem, který není MŮJ Syn YAHUSHUA. YAHUSHUA je Lvem z kmene Juda.

* * * * * * *

Urážející některé, osvěcující jiné pro lásku, poslušnost, slávu YAHUVEH a YAHUSHUA, 11/02/01, 1:50h Prorocká Služebnice YAHUVEH a YAHUSHUA Apoštol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

Pokud bylo toto proroctví pro vás požehnáním, prosím pošlete mi email a dejte mi vědět.

www.amightywind.com

www.almightywind.com

* * * * * * *

Print Friendly and PDF