Proroctví 33

Ta Hrůza, Ten Děs!
Jako Za Času Hitlera,
Tak Se Opět Bude Dít!

Napsáno/promluveno pod pomazáním RUACH ha KODESH skrze Apoštola Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

29. dubna 1999

* * * * * * *

Slovník:

Nebe nám odhaluje Svatá Hebrejská Boží Jména: OTCE, SYNA a DUCHA SVATÉHO, a pověřuje nás, jak je používat s úctou. V Proroctví 81 obdrženém v r. 2006, BŮH praví: „Opět vzývejte MÉ Jméno YAHUVEH a používejte Jméno YAHUSHUA, aby jste měli přístup k MÉMU Trůnu a JÁ vyslyším a odpovím na vaše modlitby“. To samé BŮH učí SVÉ děti na stránkách Svaté Bible. Exodus 3/14-15: I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM (יהוה), poslal mne k vám. Řekl ještě Bůh Mojžíšovi: Takto díš synům Izraelským: Hospodin, Bůh otců vašich, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův poslal mne k vám; to je jméno mé na věčnost, a to je ta památka má po všechny věky.

Žalm 91/14: Poněvadž mne, dí Bůh, zamiloval, vysvobodím jej, a vyvýším; nebo poznal jméno mé.

Exodus 20/7: Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdo by bral jméno jeho nadarmo.

Mat. 6/9: A proto vy se takto modlete: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé.

Řím. 10/13: Každý zajisté, kdokoliv by vzýval jméno Páně, spasen bude.

Nicméně vůdčí náboženské organizace a církve toto skrývají, neboť jsou si vědomy Svatých Božích Jmen, které mizí z církevních textů a nyní také z nových překladů Bible. Jméno OTCE YAHUVEH se nahrazuje slovy „Pán“, „Bůh“ nebo „Pán Bůh“, a Jméno Spasitele YAHUSHUA ha MASHIACH – řecky „Ježíš Kristus“, neznámým za časů Mesiáše a prvních Apoštolů. Boží Jméno bylo a je vypouštěno z většiny překladů Bible, jak zahraničních, tak českých.

YAHUVEH (v češtině výslovnost podobná JAHVE) - pravé Svaté Jméno BOHA OTCE. Hebrejsky: יהוה [YHVH] Yod-He-Vav-He. Zkráceně se vyskytuje jako „YAH“ nebo „JAH“ záležící na jazyku nebo i preferenci překladatele. BŮH OTEC YAHUVEH je také ve Svaté Bibli nazvaný „OTCEM“ (Mat. 23:9) a „SVATÝM OTCEM“ (Jan 17:11), „JSEM KTERÝ JSEM“, „BOHEM Abrahama, BOHEM Izáka a BOHEM Jákoba“ (Exodus 3:14-15), EL ELYON/BOHEM Nejvyšším (Gen. 14:18-22) a také EL ŠADDAY/BOHEM Všemohoucím (Gen. 17:1; Exodus 6:3).

YAHUSHUA ha MACHIACH/YAHUSHUA MESIÁŠ (Vyslovuje se JAHUŠUA) – Svaté Jméno BOŽÍHO SYNA a našeho MESIÁŠE. Jméno YAHUSHUA znamená: „YAH zachraňuje“ - Takové Jméno dali Marie (hebrejsky Miriam) a Josef BOŽÍMU SYNOVI na příkaz BOHA. (Mat. 1:21) Toto Svaté Jméno zůstalo, ačkoliv bylo zaměněno, různými Biblickými překladateli, za řecké jméno „Ježíš Kristus“.

Pozor! V počátečních Proroctvích Duchovního úřadu Amightywing, obdrženými před rokem 2000, byl YAHUSHUA MESIÁŠ prezentován a také po celém světě mezi křesťany rozšířen, pod jménem „Ježíš Kristus“. V průběhu dalších let, Jméno „YAHUSHUA MESIÁŠ“ bylo odhaleno světu, skrze našeho SVATÉHO BOHA, jako skutečné Jméno našeho SPASITELE a je používáno ve všech dnešních Proroctvích v Amightywind. BŮH YAHUVEH v nich SVÝM dětem ukazuje, jak je velice důležité, přijmout a používat skutečné Jméno JEHO Jednorozeného SYNA, které je obsaženo v prvotním hebrejském a aramejském Písmu. Jsme na pokraji doby Velkého Soužení, kdy pouze v tomto Jménu budou vyslyšeny modlitby naším SVATÝM BOHEM YAHUVEH.

RUACH ha KODESH – DUCH SVATÝ v hebrejštině, čili v původním jazyce ve většině knih Svaté Bible. Dalšími Jmény Ducha Svatého jsou rovněž: MATKA SHKHINYAH (Přísloví 90), SHKHINYAH SLÁVY, IMMAYAH (doslova „MÁMA YAH“), MOUDROST. (Protože slovo „Duch Svatý“ se nedá přeložit do ženského rodu v češtině, aniž by to úplně pozměnilo význam, necháváme ho tedy v mužském rodě).

ELOHIM - Podstatné jméno v množném čísle, označující PÁNA BOHA YAHUVEH, YAHUSHUU MESIÁŠE a RUACH ha KODESH (Svatá Trojice).

YDS – zkratka pro „YAHUSHUA Demon Stompers“ – tito jsou věřící přímluvci a duchovní bojovníci, podporující Proroka Elisabeth Elijah a tuto Duchovní Službu na modlitbě. V českém překladu je možné je nazvat „Šlapači Démonů YAHUSHUA“ (zkráceně ŠDY - Šlapači Démonů, kteří patří YAHUSHUOVI).

„Ringmaiden“ je unikátní výraz vytvořený YAH, který popisuje prorocké poslání, jedinečné pro Apoštola Elisabeth. Anglické slovo „ring“ má mnoho významů, které YAH někdy současně používá jako slovní hříčku, ale často je to ztraceno v překladu: „Ringmaiden“ v angličtině připomíná výklad, používán účastníky svatebního průvodu nebo oslavy, jako je „Ring-bearer“ (ten, co nese prsten). Na moderních, západních svatbách je toto obvykle mladý chlapec, ale v dávných dobách, tento úkol spíše patřil „Ženichovu svědkovi“. Rovněž se výraz „Ring-maiden“ objevuje jako role podobná dnešní hlavní družičce.

* * * * * * *

Toto je z Proroctví 105, YAHUVEH řekl, ať to od teď dáme na všechna Proroctví: Varoval jsem tě před dlouhou dobou Elisabeth (Elishevo), abys nepojmenovávala tento Duchovní úřad po muži nebo ženě, dokonce ještě předtím, než tu byl Duchovní úřad. Dal jsem to do tvého ducha, neboť nic z tohoto nebylo uděláno tvou rukou, nic z tohoto nevyšlo z tvých úst. Je to z úst YAHUVEH, který porodil. Je to z úst YAHUSHUA, vašeho MASHIACH, který porodil. Je to z úst RUACH ha KODESH, vaší IMMAYAH, která porodila. Kdyby to bylo jenom tvou rukou, ztroskotalo by to před dlouhou dobou. Je to Slávou větru Shkhinyah, který fouká napříč touto zemí, Svatý vítr obnovy, není to tvým dechem, neboť by to selhalo (Izajáš 42:8).

V červenci 2010 BŮH YAHUVEH řekl, abychom přidali následující z Letopisů 2 před každé Proroctví:

2 Letopisy 36:16, „Ale oni se vysmívali Poslům BOHA, pohrdali JEHO Slovy a dělali si legraci z JEHO Proroků, dokud se hněv PÁNA nepozvedl proti JEHO lidem, až když nebyl žádný lék.“

* * * * * * *

Kamkoliv půjdete, budu vás chránit. Cokoliv se má stát, vězte, že jsem s vámi a budu vás chránit. Dovolí snad Ženich, aby se něco stalo JEHO Nevěstě? Vy jste MOJÍ Nevěstou, JÁ jsem vaším Ženichem. Ano, přijdu brzy, ale do té doby, než MĚ uvidíte, nemyslete si, že neskryji a neochráním SVOJI Nevěstu. Neříká MÉ Slovo snad, „I kdyby jich padlo po tvém boku 1000 a všude kolem byli mrtví, k tobě se to nepřiblíží?“ (Žalm 91/7) Vzpomeňte si, když Izraelité a Egypťané byli obklopeni temnotou a světlem? Vzpomeňte si na to, když Egypťané byli zasaženi morovými ranami a Izraelitů se to ani nedotklo? Žili jedni vedle druhých, nebo snad ne? A přesto Izraelité byli ochráněni. Tak to bylo tehdy a tak to opět bude.

VELIKÁ HRŮZA, VELIKÁ HRŮZA, VELIKÁ HRŮZA přijde na ty, kteří třepotali MÝMI Zákony před MOJÍ tváří, plivali na MOJI Tóru a pošpiňovali Svaté Slovo a roztrhali ho na malé kousky.

VELIKÁ HRŮZA, VELIKÁ HRŮZA, VELIKÁ HRŮZA, VELIKÁ HRŮZA, VELIKÁ HRŮZA, VELIKÁ HRŮZA přijde na ty, kteří se vysmívali Slovu YAHUVEH, které bylo zahozeno a označeno za odpadky.

VELIKÁ HRŮZA, VELIKÁ HRŮZA, VELIKÁ HRŮZA! Říkáte, že jsem Bohem milosti a lásky a když dávám pokárání nebo ostrým hlasem skrze MOJE Proroky, říkáte „Toto není můj milující a milosrdný Otec.“ Neříkám snad, „Trestám ty, které miluji?“ Který rodič kázní svoje děti, aniž by přitom nepozdvihl svůj hlas? Vy NEROZUMNÍ POŠETILCI. Dostanete ránu, uhodím vás z prava i z leva, budu po vás dupat. Ale kvůli vašim duším, dovolím satanovi, aby zničil tělo, kvůli MOJÍ lásce a milosti, volejte ke MNĚ, když ten čas přijde, zachráním vaše duše.

VELIKÁ HRŮZA, VELIKÁ HRŮZA, VELIKÁ HRŮZA, VELIKÁ HRŮZA, VELIKÁ HRŮZA, VELIKÁ HRŮZA jakou svět ještě neviděl. Ale poslouchejte, tato Slova nedávám SVOJÍ Nevěstě, Maličkým, Vybraným a Vyvoleným, aby se báli. Tato Slova nejsou pro ty, kteří slyší MŮJ hlas a bojí se MĚ.

Je to moudrost mít Pánovu bázeň. Je to moudrost snažit se o to být čistým. Je to moudrost žít svaté životy a stranit se nesvatým věcem. Berete Boží Slovo a držíte Ho u obličeje pohana. Říkáte, „Tak Praví Pán,“ Hleďte a vizte, dům vašeho souseda bude srovnán se zemí; přijde mor, nemoci, smrt, zkáza a chudoba. A hleďte jak ochráním ty, kteří MI patří. Kryji ty, kteří vstoupili do MÉHO Pesachu. Ti kteří MI patří, ti kteří vstoupili do MÉHO Pesachu, vy minete ty hrůzy MÉHO Soudu, až přijde. (Pesach anglicky Passover znamená např. „přejít na druhou stranu“ nebo „být opomenut“)

Přijde veliká zkáza. Země se bude otřásat a chvět strachem. Může slunce přebít MOJI zářivost, když se přiblížím k zemi? Poteče láva, již nebude moci udržet hněv YAHUVEH. Ó, ale vy uvidíte, jak moji andělé obklopují ty, kteří MĚ milují, nemusíte se strachovat. Ti z vás, kteří slyšíte MŮJ hlas se nemusíte bát, až nastane čas odejít, budete to vědět. Nerozdělil jsem snad Rudé Moře? Učinil jsem to tehdy a opět to udělám. Tak jako ten zlý faraon a jeho vojsko honili MOJE děti izraele, kteří pouze chtěli být volní, aby žili Svatě a uctívali MĚ.

MOJE děti byli těmi, které jsem ochránil. Jejich nepřátelé byli zničeni. Udělal jsem to tehdy, opět to udělám. Izraelité neposlechli a jejich vstoupení do zaslíbené země bylo kvůli MÝM trestům oddáleno. Hleďte na zkázu, která přišla na Babylónskou nevěstku. Pamatujte na Hitlera, tak jak jsem řekl svým prorokům, poučte se z Hitlera a uvidíte, že to co bylo v minulosti, bude i v budoucnosti.

ACH, ACH, ACH, Řeky Krve potečou! Vy takzvaní Křesťané s pusami plnými zlata. Je to zlato poslané Peklem, zlato poslané Peklem, zlato poslané Peklem, jste HLOUPÍ POŠETILCI! A tak satan si může vzít zpět to, co dal. Nevytrhával snad Hitler zuby z úst židů. Satan se vysmívá a směje, tak jak to bylo tehdy, opět to tak bude dělat. Ti kteří MĚ znají, ti kteří MĚ znají, vědí, že toto není ode MĚ. Přikazuji vám, aby jste byli pokornými. Proč bych se měl chlubit pusou plnou zlata? Není to pýcha? Pohrdám vůdci, kteří toto učí a vodí MŮJ lid na zcestí. Budete vědět, že budete vědět, že vy bezbožní, duchovní vůdci budete jeden den předemnou stát a uslyšíte jak říkám, „Odejďete ode MĚ, vy činitelé nepravosti, nikdy jsem vás neznal.“ (Mat.7/23)

Padněte na svoje tváře a ČIŇTE POKÁNÍ! Nechte si to zlato ze svých úst vytrhat, dříve, než to vytrhá satan, neboť to, co se dělo za Hitlera, se bude opakovat. Antikrist jim bude říkat vyhlazovací tábory. Předtím zabil 6 miliónů Židů, tentokrát to bude 666 miliónů Křesťanů a Židů. Zástupy jich budou vlažnými ve své víře, ale předtím, než bude jejich život odňat, uhašen jako plamínek sirky, budou zapáleni láskou pro YAHUVEH. To co nemají nyní, budou mít pak. Nebylo by snadnější nyní obětovat svoji mysl, tělo, ducha a duši, vydat MI svoji vůli, udělat to MÝM způsobem nebo by jste raději počkali, aby jste museli snášet tu hrůzu, která má přijít?

Neříkám ve SVÉM Slově, že „vlažné“ vyplivnu se SVÝCH úst? (Zjevení 3:16) Jak si můžete myslet, když čtete MOJE Slovo, že absolutně kdokoliv, kdo se nazývá Křesťanem se se MNOU setká v povětří? (1 Tess. 4:17) Ta Nevěsta pro kterou přijdu bude připravena, poslušná a věrná. Bude MĚ vždy milovat, myslí, tělem, duchem a duší, již oděna bez poskvrny a vrásky. Která Nevěsta nechává svého Ženicha čekat? Jsou to hosté, kteří otálejí. Ženich nečeká na SVOJI Nevěstu; Nevěsta je připravená, když On se ukáže. Vyhlazovací tábory nebudou naplněny MOJÍ Nevěstou. Jediný z MÉ Nevěsty tam nebude nalezen, ale budou plné hostů. Mám jenom jednu Nevěstu.

Až budete nahnáni, jako se nahání dobytek, namačkáni jeden na druhého, kde se nemůžete pohnout ani na levo ani na pravo, když budete stále živí, to zlato bude vyrváno z vašich úst. To zlato bude vyrváno z vašich úst. To zlato bude vyrváno z vašich úst a šperky z vašich těl. Toto dostanete za to, když budete následovat falešný klam, velká znamení a divy. Poslal jsem tohoto Proroka, aby vás varoval. Satan si s vámi hraje; jste návnadou na háku. Pohleďte a naříkejte, protože duchovní vůdci, kterým jsem kdysi věřil, pohupují MÝM lidem nad čelistmi Pekla, jako by byli návnadou na háku. Ti zlí duchovní vůdci si cpou své kapsy zlatem, tak jak Peklo plní ústa lidí zlatem, aby to ti zlí mohli vyrvat, tak jako to dělali Židům. To co zasíváte, budete sklízet.

Vy kteří jste v Izraeli, kteří toto následujete, nenaučili jste se snad, neprahnout po zlatě, proto aby mohlo být vyrváno z vašich úst? Padněte na svoje tváře, ČIŇTE POKÁNÍ dnes! Utíkejte od vůdců, kteří vás svádí z cesty. Pro ty, kteří neměli Sederovou večeři, nevěděli jste co máte dělat a nebo se vám nechtělo, učte se nyní. Budete potřebovat Pesach od MÉHO soudu. Dávám vám další šanci, protože jsem Bohem milosrdenství a lásky. K tomuto Proroku jsem ve snu promluvil, tak, aby jste nemohli říct, že vás váš Bůh nevaroval. Kárám ty, které miluji. Bylo to tak tehdy, opět to tak bude. Je to vaše rozhodnutí.

Chcete být poslušnými teď a trpět MOJE tresty a nebo MOJE odmítnutí později? Bylo to tak tehdy, opět to tak bude.

(Poznámka od Elisabeth, „Měla jsem sen ve kterém jsem viděla sama sebe jak držím další Sederovou večeři, vše co potřebujete je pouhé minimum. Viděla jsem chléb matzo, jablečný krém, křen, petržel, ředkvičky, hroznový džus nebo víno. Učte se, aby jste se prokázali. Je zde mnoho informací na internetu. Čtěte příběh Mojžíše, věřte, že se vám dostane Pesachu od těch hrůz, které mají přijít. Přečtěte si Proroctví 31.)

* * * * * * *

Tak je napsáno, tak je mluveno. Dáno, pod pomazáním během modlitby, tomuto dítěti, bojovnici, nevěstě a služebnici YAHUVEH, YAHUSHUA a RUACH ha KODESH. 29.4.1999 19.13h

Prosíme svobodně toto kopírujte a rozdávejte, tak jak budete chtít, v celém svém rozsahu. Ti jedinní, kteří k tomu nemají povolení, jsou těmi, kteří se budou vysmívat a přinesou na sebe zatracení. Ta krev již není na mých rukách. Rev. Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu).

Pokud bylo toto Proroctví pro vás požehnáním, prosím pošlete mi email a dejte mi vědět.

* * * * * * *

Print Friendly and PDF