Proroctví 31

Váš Pesach Je Tam, Kde Je Vaše Víra

Dáno skrze Apoštola Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

30. března 1999

* * * * * * *

Slovník:

Nebe nám odhaluje Svatá Hebrejská Boží Jména: OTCE, SYNA a DUCHA SVATÉHO, a pověřuje nás, jak je používat s úctou. V Proroctví 81 obdrženém v r. 2006, BŮH praví: „Opět vzývejte MÉ Jméno YAHUVEH a používejte Jméno YAHUSHUA, aby jste měli přístup k MÉMU Trůnu a JÁ vyslyším a odpovím na vaše modlitby“. To samé BŮH učí SVÉ děti na stránkách Svaté Bible. Exodus 3/14-15: I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM (יהוה), poslal mne k vám. Řekl ještě Bůh Mojžíšovi: Takto díš synům Izraelským: Hospodin, Bůh otců vašich, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův poslal mne k vám; to je jméno mé na věčnost, a to je ta památka má po všechny věky.

Žalm 91/14: Poněvadž mne, dí Bůh, zamiloval, vysvobodím jej, a vyvýším; nebo poznal jméno mé.

Exodus 20/7: Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdo by bral jméno jeho nadarmo.

Mat. 6/9: A proto vy se takto modlete: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé.

Řím. 10/13: Každý zajisté, kdokoliv by vzýval jméno Páně, spasen bude.

Nicméně vůdčí náboženské organizace a církve toto skrývají, neboť jsou si vědomy Svatých Božích Jmen, které mizí z církevních textů a nyní také z nových překladů Bible. Jméno OTCE YAHUVEH se nahrazuje slovy „Pán“, „Bůh“ nebo „Pán Bůh“, a Jméno Spasitele YAHUSHUA ha MASHIACH – řecky „Ježíš Kristus“, neznámým za časů Mesiáše a prvních Apoštolů. Boží Jméno bylo a je vypouštěno z většiny překladů Bible, jak zahraničních, tak českých.

YAHUVEH (v češtině výslovnost podobná JAHVE) - pravé Svaté Jméno BOHA OTCE. Hebrejsky: יהוה [YHVH] Yod-He-Vav-He. Zkráceně se vyskytuje jako „YAH“ nebo „JAH“ záležící na jazyku nebo i preferenci překladatele. BŮH OTEC YAHUVEH je také ve Svaté Bibli nazvaný „OTCEM“ (Mat. 23:9) a „SVATÝM OTCEM“ (Jan 17:11), „JSEM KTERÝ JSEM“, „BOHEM Abrahama, BOHEM Izáka a BOHEM Jákoba“ (Exodus 3:14-15), EL ELYON/BOHEM Nejvyšším (Gen. 14:18-22) a také EL ŠADDAY/BOHEM Všemohoucím (Gen. 17:1; Exodus 6:3).

YAHUSHUA ha MACHIACH/YAHUSHUA MESIÁŠ (Vyslovuje se JAHUŠUA) – Svaté Jméno BOŽÍHO SYNA a našeho MESIÁŠE. Jméno YAHUSHUA znamená: „YAH zachraňuje“ - Takové Jméno dali Marie (hebrejsky Miriam) a Josef BOŽÍMU SYNOVI na příkaz BOHA. (Mat. 1:21) Toto Svaté Jméno zůstalo, ačkoliv bylo zaměněno, různými Biblickými překladateli, za řecké jméno „Ježíš Kristus“.

Pozor! V počátečních Proroctvích Duchovního úřadu Amightywing, obdrženými před rokem 2000, byl YAHUSHUA MESIÁŠ prezentován a také po celém světě mezi křesťany rozšířen, pod jménem „Ježíš Kristus“. V průběhu dalších let, Jméno „YAHUSHUA MESIÁŠ“ bylo odhaleno světu, skrze našeho SVATÉHO BOHA, jako skutečné Jméno našeho SPASITELE a je používáno ve všech dnešních Proroctvích v Amightywind. BŮH YAHUVEH v nich SVÝM dětem ukazuje, jak je velice důležité, přijmout a používat skutečné Jméno JEHO Jednorozeného SYNA, které je obsaženo v prvotním hebrejském a aramejském Písmu. Jsme na pokraji doby Velkého Soužení, kdy pouze v tomto Jménu budou vyslyšeny modlitby naším SVATÝM BOHEM YAHUVEH.

RUACH ha KODESH – DUCH SVATÝ v hebrejštině, čili v původním jazyce ve většině knih Svaté Bible. Dalšími Jmény Ducha Svatého jsou rovněž: MATKA SHKHINYAH (Přísloví 90), SHKHINYAH SLÁVY, IMMAYAH (doslova „MÁMA YAH“), MOUDROST. (Protože slovo „Duch Svatý“ se nedá přeložit do ženského rodu v češtině, aniž by to úplně pozměnilo význam, necháváme ho tedy v mužském rodě).

ELOHIM - Podstatné jméno v množném čísle, označující PÁNA BOHA YAHUVEH, YAHUSHUU MESIÁŠE a RUACH ha KODESH (Svatá Trojice).

YDS – zkratka pro „YAHUSHUA Demon Stompers“ – tito jsou věřící přímluvci a duchovní bojovníci, podporující Proroka Elisabeth Elijah a tuto Duchovní Službu na modlitbě. V českém překladu je možné je nazvat „Šlapači Démonů YAHUSHUA“ (zkráceně ŠDY - Šlapači Démonů, kteří patří YAHUSHUOVI).

„Ringmaiden“ je unikátní výraz vytvořený YAH, který popisuje prorocké poslání, jedinečné pro Apoštola Elisabeth. Anglické slovo „ring“ má mnoho významů, které YAH někdy současně používá jako slovní hříčku, ale často je to ztraceno v překladu: „Ringmaiden“ v angličtině připomíná výklad, používán účastníky svatebního průvodu nebo oslavy, jako je „Ring-bearer“ (ten, co nese prsten). Na moderních, západních svatbách je toto obvykle mladý chlapec, ale v dávných dobách, tento úkol spíše patřil „Ženichovu svědkovi“. Rovněž se výraz „Ring-maiden“ objevuje jako role podobná dnešní hlavní družičce.

* * * * * * *

Toto je z Proroctví 105, YAHUVEH řekl, ať to od teď dáme na všechna Proroctví: Varoval jsem tě před dlouhou dobou Elisabeth (Elishevo), abys nepojmenovávala tento Duchovní úřad po muži nebo ženě, dokonce ještě předtím, než tu byl Duchovní úřad. Dal jsem to do tvého ducha, neboť nic z tohoto nebylo uděláno tvou rukou, nic z tohoto nevyšlo z tvých úst. Je to z úst YAHUVEH, který porodil. Je to z úst YAHUSHUA, vašeho MASHIACH, který porodil. Je to z úst RUACH ha KODESH, vaší IMMAYAH, která porodila. Kdyby to bylo jenom tvou rukou, ztroskotalo by to před dlouhou dobou. Je to Slávou větru Shkhinyah, který fouká napříč touto zemí, Svatý vítr obnovy, není to tvým dechem, neboť by to selhalo (Izajáš 42:8).

V červenci 2010 BŮH YAHUVEH řekl, abychom přidali následující z Letopisů 2 před každé Proroctví:

2 Letopisy 36:16, „Ale oni se vysmívali Poslům BOHA, pohrdali JEHO Slovy a dělali si legraci z JEHO Proroků, dokud se hněv PÁNA nepozvedl proti JEHO lidem, až když nebyl žádný lék.“

* * * * * * *

Mám toto proti tobě Ameriko! Vaším vůdcem není pouze handlíř prostitutek, ale i válečný štváč. Nepřetékají vaše ulice dost zkažeností a prolitou krví, že to nyní musíte předávat i jiným národům? Nenarozené zabíjíte s menším soucitem, než vaše zvířata na jatkách! Zvířata mají více povážení a soucitu, než miminka, která jsou denně trhána a za živa pálena.

Mám proti tobě toto Ameriko. Byla jsi národem odděleným MOJÍ Boží rukou, aby Pán Bůh Všemohoucí, jehož jméno je „JÁ JSEM“ byl oslaven. Ty která jsi dříve stála pro Zbožnost, nejsi ničím víc, než prázdnou skořápkou. Vyléváš svůj hněv na národ, na který nemáš žádný nárok, vylévat svoje soudy. „JÁ JSEM“ ten jediný, která má toto právo, protože odplata je MÁ praví Pán. Jak můžeš tahat třísky z jejich očí, když ve svých vlastních máš trám? Nejprve vyjmi trám ze svých vlastních očí, pak pomáhej někomu s třískou. (Luk. 6/41,42)

Jak jen můžeš volat „diktátor“, když máš své vlastní diktátory? Ameriko toto jsem ustanovil v Nebi, pokud nepadneš na svoje kolena a neuznáš svoje hříchy. Tak jako jsem předtím hlasitě varoval

skrze tuto služebnici, budu to opět skrze ní promlouvat a rovněž tak skrze další proroky. „Ameriko ČIŇ POKÁNÍ, neboť již nikdy nevyhraješ další válku!“ Budeš sklízet to, co zaséváš. Tu stejnou míru zkázy, kterou vyléváš a míru smrti, kterou vyléváš, budeš pít z poháru MÉHO hněvu, dokud již nic nezůstane. Ameriko, byla jsi kdysi národem, kterému se důvěřovalo a který měl respekt, ale nyní se vysmíváš všemu, co je Svaté. Tvůj lid kdysi stál pro morálku a také tvoji vůdci, ale nyní tvůj lid a tvoji vůdci jsou známi po celém světě jako nemorální a nedůvěryhodní. Obhajuješ špatné a snažíš se utišit ty dobré.

Bombarduješ zemi, která přinejmenším uctívá Boha. Dokonce i pohanský Bůh je lepší, než žádný. Protože dokonce i pohanský národ uznává, že není svrchovaným. Ameriko toto mám proti tobě. Ty nesloužíš žádnému Bohu! Ty neskláníš kolena před žádným Bohem, ačkoliv tvoje měna říká, „Věříme v Boha“. Vy nevěříte v žádného Boha. Ty Ameriko, máš formu Zbožnosti, ale uvnitř není žádná Zbožnost. Ameriko budes sklízet to, co rozséváš.

Vy kteří jste vyslali misionáře do jiných zemí a já těm misionářům žehnám se svým pomazáním a pohanské země se dozvídají o YAHUSHUOVI jako Pánu a Spasiteli. Přesto se vaše země vysmívá stejnému poselství. Ne všichni tak činní, neboť JÁ mám lid. Mám pozůstatek, kterým nebude pohnuto. Neskloní svá kolena před satanem a učením antikrista, ach, ale je jich tak málo. Ach, jak naříkám, tak mnoho jich je svedeno na scestí. Zástupy poslouchají učení o divném ohni, demonstrují divný oheň ve svých církvích a dokonce se modlí modlitby divného ohně. Vyjděte z nich. Poslouchejte hlas MÉHO RUACH ha KODESH, vy znáte hlas vašeho Dobrého Pastýře. Prověřujte každý čin slovem YAHUVEH. Prověřujte Ducha, který mluví. V této době a tomto čase falešní proroci vypadají tak dobře. Promlouvají slova a říkají, že vše je v pořádku a do budoucnosti mluví pouze požehnání.

Ano neboť MOJE Děti budu chránit. Ale pamatujte na Mojžíše a učte se od dětí Izraele. Morové rány se nepřiblížili k těm, kteří měli svoji víru ve MĚ, Boha Abrahama, Izáka a Jákoba. Ale oni nezažili ty pohromy, které přišly na ty druhé. Posílám SVÉHO Milovaného Syna YAHUSHUA, vašeho MESIÁŠE, aby přišel a uchvátil MOJÍ Nevěstu. Nedal jsem vám snad znamení ve Svatém Písmu na co čekat a co vyhlížet? Neviděli jste jak se tyto věci dějí? Neřekl jsem snad v pravdě, že tato generace nepomine, která by neviděla jak Boží Syn, YAHUSHUA opět přichází? Proč o MNĚ pochybujete? Proč tedy pouze 50 procent z vás, kteří tvrdíte, že MĚ milujete a sloužíte MI, věří, že posílám svého milovaného Syna YAHUSHUA, aby zachránil ty, kteří nejsou určeni pro MŮJ hněv, který má přijít? Pro ty z vás, kteří odmítáte použít svoji víru, aby jste věřili v tuto Požehnanou Naději, mám pro vás zprávu, ON nepřichází pro vás.

Tak jako nemůžete být spaseni bez víry v to, že je to pravda, tak také, nebudete shledáni hodnými jako Nevěsta YAHUSHUA, jestliže nemáte víru. Jestliže žijete, jako kdyby se MŮJ Syn YAHUSHUA neměl vrátit, plánujete si roky dopředu a zajímáte se pouze o světské věci a majetek, tehdy mám pro vás zprávu. Nejste součástí Ženichova seznamu, kde jsou zapečetěni ti, kteří jsou JEHO Nevěstou. Ne každý je způsobilý k tomu, aby byl nazván Nevěstou YAHUSHUA. Někteří jsou způsobilí k tomu, aby byli Hosty. To neznamená, že jednou nebudete spaseni. Znamená to, že dokud budete žít ve světě, který je určený pouze pro MŮJ hněv, uvidíte, co jste minuli. Obrátíte se tedy tehdy ke MNĚ novým způsobem, s novou vírou.

Pak jsou zde další, kteří jsou hodni být MOJÍ Nevěstou (věřím, že toto se vztahuje k víře adventistů 7. dne) a přesto vás satan podvedl, že si myslíte, že MI děláte laskavost, když zůstáváte ve Velkém Soužení, aby jste sloužili lidem. Vaše víra se projevuje vašimi slovy, „Zůstanu zde a minu ten úžasný svatební den, tak abych mohl pomáhat ostatním!“ Budete přebývat tam, kde je vaše víra. Nemyslíte si, že JÁ mohu pozvednou další, kteří potřebují tento trest, aby je připravil na Nebe? Opravdu si myslíte, že JÁ zde potřebuji zanechat SVOJI milovanou Nevěstu? Který jsem řekl, ve SVÉM Svatém Písmu, modlete se, aby jste byli uznáni hodnými a unikli hněvu, který má přijít. Přesto říkáte, že jste uznáni hodnými a vaší pýchou je to, že zde budete zanecháni. Buďte varováni, tam, kde je vaše víra, tam také budete přebývat. Někteří budou procházet skrze dobu Velkého Soužení, protože si to zvolili. Ne MOJE volba, ale jejich. Učiním jim podle jejich víry a budu je chránit, podle toho, jak moc MI to jejich víra bude dovolovat. Tak moc utrpení by tak bylo zbytečným, kdyby pouze teď učinili pokání z toho, že tak mluvili a tak přemýšleli.

Nezředěné a v plné míře bude tento svět sklízet to, co zasíval. Varoval jsem zlého faraóna a opět varuji SVOJE nepřátele. ČIŇTE POKÁNÍ! Odvraťte se od Zlého. Varoval jsem Ninive a oni byli ušetřeni, ale nakonec se vrátili zpět ke zlu a JÁ musel zničit to, co jsem předurčil ke zničení. Neboť JÁ znám srdce těch, kteří jsou bez šance na spasení. Ti jako zlý faraón, kteří mluví tak, jako by litovali a přestanou se svými zkaženostmi jenom proto, aby svým dalším dechem to zlo znásobili a to tak, když lžou MĚ a MÉMU lidu. V těch bez šance na spasení není žádná pravda. Nehledě na to, co jim udělám, oni MI nebudou sloužit nebo MĚ uctívat.

Mám poselství pro MOJI milovanou vzpurnou dceru Izrael. Milovaný Izraeli, nemůžeš dávat pryč to, co jsem ti nedal k dávání. Dal jsi toho pryč příliš mnoho. Zaslíbil jsem ti zemi mléka a medu. JÁ Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba jsem zaslíbil požehnat tvé zemi krásou a prosperitou, neučinil jsem snad tak? A přesto vůdci této země jsou jako slabé ženy, krčící se v rohu pod rukama násilnického druha. Izrael věří lžím tyrana. Izrael se modlí k BOHU, jehož jméno je „JÁ JSEM“ a prosí o vysvobození a přesto svými skutky dávají najevo, že nevěří, že „JÁ JSEM“ je schopen ochránit a ochrání zemi, kde jednoho dne, velmi brzy, MŮJ Syn YAHUSHUA položí SVÉ nohy na Olivetskou horu. Izrael odmítá věřit, že Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba již pro ně SVOJI lásku dokázal tím, že jim poslal jejich MESIÁŠE a VYSVOBODITELE, YAHUSHUA je JEHO Jméno!

MŮJ milovaný Židovský Lide, poslal jsem SVÉHO Syna jako jednoho z vás. On není pouze Spasitelem Pohanů, ale také pro vás milovaní. MOJÍ touhou je, aby jak Žid tak Pohan se stali jedním v YAHUSHUOVI. Proč čekáte na jiného Spasitele, když jsem vám dal to nejlepší? Posílám SVOJE Proroky a opět je posílám, aby ti řekli, ach MOJE nádherná, vzpurná dcero, aby jsi poslouchala svoje Písmo. Pohleď na svoje vlastní svátky a slavnosti. Nemiluj pouze polovinu MĚ, miluj MĚ celého.

Vy kteří říkáte, že patříte Bohu Abrahama, Izáka a Jákoba a JÁ mám zbytek, který tak činí, tak jako v jiných částech světa, ale musíte MĚ přijmout celého. Protože YAHUSHUA je MŮJ Milovaný Syn, který byl zabit jako dokonalý, obětní Beránek bez poskrvny za všechny, kteří přijmou Spásnou Krev prolitou na Kalvárii, ale jak stékala na zem, tím také přikryla Jeruzalém milostí. „Otče odpusť jim, neboť nevědí co činí“, platí i pro vás. Měl jsem více trpělivosti s tebou, milované, vzpurné dítě, které usiluje o to MĚ těšit a přesto zavrhuje MŮJ dar z Kalvárie. Tou jedinou cestou do Nebe je skrze YAHUSHUA; není zde jiné jméno, které může spasit, kromě JEHO jména.

Usiloval jsem o to, abych jste žárlili a dal jsem toto poznání pohanům, těm, kteří MESIÁŠE ani nehledali. Nyní se k vám vracím skrze tohoto proroka a jiné, které posílám a pravím, nezavrhujte YAHUSHUU. ON není MESIÁŠEM pouze pro Pohany, ale byl nejprve poslán Židovskému Lidu, který milují láskou, kterou nejste schopni pochopit. Nebyl YAHUSHUA narozen z lůna Židovské dívky? Ty Izraeli se nesmíš bát obrů v zemi. Proč zapomínáš na to, že jsem zaslíbil chránit ty, kteří jsou odděleni /pro zvláštní účel/ a vykoupeni?

Ty Izraeli již nesmíš dát žádnou část země, kterou jsem ti nedal na to, aby jsi někomu dával. Daroval jsem ti ji skrze tvoje předky. Tato země nemůže být vzata, ale ty můžeš být a byl jsi tyranizován, aby jsi si myslel, že obři tu zemi zaberou a oni nemohou vzít něco, co jim nedáš. MŮJ lide opět volejte po „Pesachu od zlého Faraóna.“ MŮJ Lide „JÁ JSEM“ dává pokyn RUACH ha KODESH, aby měl ty, kteří věří, že „JÁ JSEM“ je Bůh, který se nemění a zůstává stejný a ochrání všechny, kteří říkají: co je mé je TVÉ a co je TVÉ je mé. Hlavně se neskláněj před jiným bohem Izraeli! Izraeli, neskláněj se před neznabohy, kteří nejsou bohy, ale pouze prachem, aby jsi na ně šlapal.

Neposlouchej uklidňující slova nepřátel říkající „jenom nám dej trochu víc země, pak odejdeme a necháme tě napokoji“. Nařídil jsem SVÝM dětem ve Svatém Písmu, aby se modlili za Pokoj pro Jeruzalém. Dnes, skrze tohoto proroka, opět promlouvám tato slova. Nedůvěřujte těm, kteří přicházejí jako obři zastrašující malé dítě. Ty nejsi malé dítě, Izraeli. Vylil jsem SVÉ pomazání na tvoji zem. Použij to pro Slávu „JÁ JSEM“. Tvá slzami potřísněná Chrámová Zeď je vždy přede MNOU. Tvé volání zní v MÝCH uších. Ach, toužím dát SVÉ ruce kolem tebe a potěšit tě a také tak udělám. Ale již se více neodvracej od MÉHO daru, který jsem dal na Kalvárii, JEHO Jméno je YAHUSHUA. On jediný je tvým Spasením.

Neodříkávej pouze své modlitby Izraeli, ale věř v ty modlitby, které odříkáváš. Neslav pouze Pesach, věř, že je to tvůj Pesach. Toto platí pro všechny MÉ děti, které usilují o to, aby MĚ těšili, kteří MĚ poslouchají, kteří MI slouží, uctívají MĚ, pozdvihují MĚ, velikého Boha „JÁ JSEM“ a YAHUSHUA, nade vše. Posílám toto poselství a již jsem to promlouval k mnohým skrze MÉHO RUACH ha KODESH. Jestliže chcete Pesachové vysvobození z rukou nepřátel, pak musíte slavit a věřit a povzbuzovat jedni druhé. Toto je váš Pesach a budete uznáni hodnými uniknout hněvu „JÁ JSEM“, který má přijít. Morové rány vás pominou a nedotknou se vás, všechny ty rány, tak jako za dnů Mojžíše, tak opět bude, ale vy budete mít únikovou cestu. Budete mít znovu Pesach. Krev YAHUSHUA je vaších Pesachem. Jestliže toto čtete, pak jste zodpovědni za to, co víte. Co s tím uděláte?

Pesach je vaším zaslíbením! Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba, ten veliký Bůh „JÁ JSEM“ vás opět vysvobodí a to způsoby, na které jste nepomysleli, a to pouze pokud tomu můžete věřit. Kde je vaše víra, tam bude vás Pesach. Ti kteří žijí v Americe a JÁ jsem prorokoval, že hněv přichází, to je pravda, ale ti, kteří věří že „JÁ JSEM“ jsem tím Pesachem a jako Mojžíš pro vás připravím cestu ven, pro svoji víru nebudete zahanbeni. JÁ dokáži, že veliký Bůh „JÁ JSEM“ nemůže a nebude vám lhát. Kde je vaše víra, tam bude váš Pesach.

MOJI milovaní nemyslete si, že říkám, že nikdo z vás nebude trpět, neboť na tomto světě je bolest a utrpení, ale poslal jsem cestu úniku. Posílám SVÉHO Syna tak, jak jsem zaslíbil. Přesto to neznamená, aby jste seděli a nic nedělali. Nyní je čas, aby jste shromáždili sklizeň posledních časů dokud je ještě čas. Použijte svůj papír a plast jako semena, aby MI přinesla Slávu. Podpořte svými modlitbami a dary služby za které se přimlouváte a po jejich boku pomáháte. Ne proto, aby si tyto duchovní úřady shromažďovaly bohatství na zemi, neboť tyto úřady, které tak činní, osobně se o to postarám, aby vše co dělají, se stalo strništěm hodícím se pouze pro zničení.

Jezte chléb utrpení nazvaný maces. Nejezte ho jenom proto, že to symbolizuje to, co jedli Izraelité, když utíkali, dříve, než ten chléb mohl zkvasit. Chci také, aby jste se účastnili dnů nekvašeného chleba a jedli chléb soužení jako připomínku na YAHUSHUA a to, jak zaplatil tu cenu jako chléb soužení. ON trpěl kvůli vám. Ten chléb je těžkou cenou k zaplacení, kterou ON zaplatil, nebylo to snadné. Podílejte se na Poslední Večeři Páně, tak jak to dělal YAHUSHUA. Čiňte tak večer 31. března 1999. Čiňte tak na památku Krve, kterou YAHUSHUA prolil, tak aby jste mohli být spaseni a ten Chléb byl omočen v Krvi, neboť YAHUSHUA is Chlebem Života a Jeho Tělo bylo obětováno, proto, aby jste mohli mít obecenství s „JÁ JSEM“ a odpuštění hříchů, aby jste mohli mít únikovou cestu z plamenů pekla. Satan nemá žádný nárok na ty, kteří MI opravdu patří.

Pokaždé, když se modlíte, pamatujte, že nyní je čas, aby jste se modlili za to, aby jste mohli uniknout hněvu, který má přijít na tuto zemi. Hněv „JÁ JSEM“ není pouze záchvat vzteku, narůstalo to a nyní je to strašná věc, upadnout do rukou Živého Boha. Ale MOJI Maličcí, Nevěsta, ti Vybraní a Vyvolení se nemusí bát. Pouze vás zasypu SVÝMI požehnáními a ne MÝM hněvem. Plačte za to, co Amerika a její spojenci nyní dělají. Plačte neboť dokonce i pohané uctívají boha. Plačte neboť někteří jsou vašimi bratry a sestrami v YAHUSHUOVI na které ty bomby padají. Ta krev, která je prolévána a odplata, která je vyměřena a „JÁ JSEM“ se dívá a tak je to dopuštěno na ty, kteří se na tom podíleli, jenom pouze vrchovatí zatracení pro jejich vlastní země a sebe samé. Nemějte podíl na této válce, nevěřte propagandě, která je prohlašována a daným výmluvám. Vlády mají své vlastní motivace a těšit Velikého Boha „JÁ JSEM“ mezi ně nepatří. Záchrana utištěných není jedním z důvodů. Jednání v aroganci a pýše je jedním z těch důvodů. Modlete se, aby vaši vůdci z tohoto zla činili pokání, dříve než bude pozdě.

Protestujte, mluvte proti válce. Ameriko, toto jsi si přivodila sama na sebe skrze tvoji pýchu a tvého panovačného ducha. To co má přijít jste přivedli na národ, který jsem do této doby chránil SVOJÍ rukou. Válka se nepřiblížila k vašim břehům, ale přiblíží. Pro MOJE Milované, JÁ pozastavím ruku popravčího na malou chvíli, ale pouze tak malou chvíli. Posíláš válku jiným národům. Budeš okoušet válku ve svém národě za tvé arogantní chování. Mluvíš proti jinému národu a přesto neslyšíš ozvěnu toho, co říkáš, jak se vrací k tvým vlastním uším. Neboť jsou to ta slova, z kterých obviňuješ druhé, která tvoji vůdcové sami činní v tajnosti. Každý Američan by se měl chvět z toho, co je právě činěno. Vaši vůdcové, jak političtí, tak duchovní, by měli raději činit pokání a odvrátit se od toho, co dělají. Jestliže MŮJ Lid, který se nazývá MÝM Jménem se pokoří a padnou na svá kolena a budou dělat pokání, uzdravím jejich zemi! Odpustím jim. Ó, ale oni jsou svéhlaví a zarputilí, říkají, že nehřeší a přesto celý svět ten hřích vidí, kromě Amerických politiků a těch, kteří následují ty špatné, které tyto věci dělají.

Jestliže Amerika nebude dělat pokání, „JÁ JSEM“ zničí jejich zemi. Ta země, která byla kdysi nazývána zemí svobodných a odvážných, bude na posměch. Pro MOJE Maličké, Nevěstu, Vybrané a Vyvolené, kteří toto čtou, neobracejte se proti Jeruzalému. Neobracejte se proti Izraeli. Modlete se za pokoj pro Jeruzalém, proto abych vás mohl požehnat. Modlete se za národy, proti kterým byla vyslána válka od NATO. Modlete se MŮJ Lide a naříkejte nad tím, co se právě děje. Opět jsou MÉ Svaté Dny pošpiňovány pohany. Nejsem Bohem, kterému bude vysmíváno. Všichni ti, kteří touží po PESACHU od MÉHO hněvu, dávám toto přikázání, které se nikdy nezměnilo, dodržujte a modlete se, aby jste měli svůj vlastní PESACH. JEHO Jméno je YAHUSHUA ha MASHIACH a modlete se za to, aby jste byli shledáni hodnými uniknout MÉMU hněvu a soužení, které brzy přijde. Připravte si nouzovou brašnu, pro případ, že to budete potřebovat dříve, než pro vás přijde váš MESIÁŠ. Jsou zde ti, kteří toto čtou, kteří budou procházet skrze oheň MÉHO hněvu a soužení. Někteří to budou dělat a JÁ je budu ochraňovat způsobem na který jste nepomysleli.

Jiní budou toto číst a vysmívat se služebnici, která předává toto poselství. Buďte na pozoru, toto nejsou její slova, kterým se vysmíváte, a tak opět buďte na pozoru. Tato slova, kterým se nyní vysmíváte, se k vám vrátí a budou vás pronásledovat, protože jste se vysmívali Velikému Bohu „JÁ JSEM“, ne slovům od Sherrie Elijah. Jestliže by to byla pouze její slova, byla by jako vzduchové obláčky, ale, když jsou promlouvána MOJE Slova, jsou to Slova živé moci a JÁ učiním to, co pravím. Posílám SVÉ Proroky a Apoštoly, aby prorokovali, předtím, než pošlu zkázu nebo požehnání. Ti z vás, kteří se vysmíváte, budete okoušet MŮJ hněv, který má přijít. Bylo jí nařízeno, aby promlouvala MOJE Slova, ať jsou příjemná vaším uším nebo ne. Ona bude mít zodpovědnost za to, jestliže něco zadržuje a činní kompromis kvůli strachu z toho, co vy nebo jiní, co mají autoritu, řeknou. Všichni MÍ Proroci, kteří slyší Velikého Boha „JÁ JSEM“, jestliže jste učinili kompromis a usilovali o to předat slova, která jsou příjemná uším a přece přinesou mnoho smutku, když to, co promlouváte se nestane. Děláte si starosti ohledně toho, co na to váš Prorocký klub řekne a ne ohledně toho, co říká Veliký Bůh „JÁ JSEM“. Porovnáváte si poznámky a rozsuzujete vaší moudrostí a zjevením, ne MOJÍ moudrostí a zjevením.

Buďte na pozoru, ti, kteří nazývají sami sebe MÝMI Proroky a nikdy nezmiňují slovo POKÁNÍ a odvrácení se od hříchu. Buďte na pozoru před těmi, kteří pouze mluví o tom zlu, které přichází a přesto nedávají MÝM Dětem žádnou naději! „JÁ JSEM“ není v těchto proroctvích. Je zde vždy cesta ven pro MOJE Milované Děti, Nevěstu, Vybrané a Vyvolené. Připravím cestu, tam, kde se zdá, že žádná není. Jenom proto, že to teď nevíte, je to jako člověk s jízdenkou, nepotřebuje tu jízdenku, až dokud nenastane chvíle odjezdu. Nepotřebujete tuto moudrost nyní, neboť kdybych oznámil SVÝM Prorokům, jaké jsou MÉ únikové cesty, pak Milovaní, nepřítel by to také věděl. Mám MÉ „Skryté“, to je vše, co nyní potřebujete v tuto chvíli vědět. Ne všem bude řečeno, aby utíkali. Jestliže MĚ to neuslyšíte promlouvat, potvrzovat a nebudete mít svědectví ve své duchu, pak vás budu chránit tam, kde jste. Jestliže vám neřeknu, kam máte utíkat nyní, tehdy vám to řeknu, až pro vás přijde ten čas odejít.

Jako za časů Lota a Mojžíše, tak opět bude, „JÁ JSEM“ vám pošle váš Pesach. YAHUSHUA je vaším Pesachem. Nedovolte, aby 31. března 1999 slunce zašlo bez vaší modlitby za váš pravý Pesach, YAHUSHUA, který má přijít. Dodržujte tento den ne jako legalitu, ale dělejte, co můžete. Studujte a prokažte sami sebe hodnými tak, že budete vědět, co máte tento den dělat. Je to opravdu příliš mnoho, po vás požadovat, aby jste nejedli kvas po 8 dní? Aby jste jedli Chléb Soužení, aby vám připomněl toho, který zaplatil tu cenu jako Chléb Soužení a přinesl vám váš Pesach.

Měl jsem v tom záměr, když Izraelité neměli čas na to, aby jejich chléb vzkypěl. Měl jsem v tom záměr, i když to nevěděli, ale nebyla to náhoda, že jsem způsobil, aby utíkali, aby se toto mohlo stát. Neboť opět, Židé na tom měli účast a byl jim prvním nabídnut Chléb Soužení, který se nazývá Maces. A nyní dávám to poznání, které bylo již tehdy dáno jim, neboť to byl YAHUSHUA, který měl přijít, dáno jako připomenutí. YAHUSHUA je Pesachem pro oba, jak Žida, tak Pohana. Nebyl a není žádný jiný dokonalý, Obětní Beránek, který může být zabit na odpuštění hříchů, obmývající je, jako by nikdy nebyly. Jeho Jméno je YAHUSHUA ha MASHIACH, JEHO jméno je SPASENÍ! ON sám je naším Pesachem. Slavte toto 31. března 1999 se západem slunce a učte se pravému významu Pesachu, který byl a toho Pesachu, který má přijít.

Ctěte Sobotní Dny (Šabat), také Nejvyšší Svaté Dny, 1. dubna, 2. dubna. Ctěte všechny Sobotní Dny, které začínají s pátečním západem slunce, do sobotního západu slunce.... ne neděli, jak mnozí z vás na MĚ pamatují v neděli a žijí jako ďábel v pátek a sobotu večer, mající podíl na světskosti, v těchto dnech oddělených pro Šabat. Modlete se za Pesach od hněvu, který má přijít na tento svět. Modlete se, aby jste byli hodnými uniknout. Neboť „JÁ JSEM“ je Bohem, který nemůže lhát, prorokuji to, co se má stát skrze SVOJE Proroky, aby tak nemohl nikdo říct, že „JÁ JSEM“ nevaroval lidi.

Až přejdete na druhou stranu, bude to Nebe nebo peklo a prokletí? Až přijde váš Pesach, zažijete Vytržení nebo Velké Soužení jako tento svět nikdy nepoznal a již nikdy nepozná. Co uděláte s tímto prorockým poselstvím od „JÁ JSEM“? Opomenete ho a zapomenete, zavrhnete to jako hloupost nebo pošetilost? Nebo se připravíte na váš Pesach, kterým je Jméno YAHUSHUA ha MASHIACH. Modlete se dnes za všechny ty, kteří toto čtou a nevědí, jak mají být připraveni bez poskvrny a vrásky. Napište tomuto Pastorovi. Ona vás představí pravému Pesachovému Beránku, který byl zabit a 3. dne opět povstal z mrtvých. Který dobrovolně položil svůj život za vás, aby jste mohli být spaseni tak, že vaše hříchy máte obmyti dokonalou Krví pravého Pesachového, Božího Beránka bez hříchu, Syna „JÁ JSEM“, jehož jméno je YAHUSHUA ha MASHIACH. On sám je vaším MESIÁŠEM, těch, kteří přijali Pesachový dar na Kalvárii od „JÁ JSEM“.

Pro ty jenž milují, slouží a velmi se snaží poslouchat přikázání od „JÁ JSEM“, s vědomím, že když selžete, máte Pesachového Beránka, jehož Krev byla prolita na Kalvárii za vaše hříchy, a také víte, že MĚ schválně netestujete a schválně nehřešíte, protože si myslíte, že můžete. „JÁ JSEM“ není vysmíváno a každý člověk musí pracovat na svém vlastním spasení s bázní a třesením, neboť pouze „JÁ JSEM“ zná vaše pravé srdce a motivy a záměry. Nyní jsem promluvil. Co učiníte se svým Pesachem? Pro mnoho z vás, kteří toto čtete, již nebude příliš mnoho příležitostí slavit Pesach. Je na čase, aby jste se rozhodli, je to vaše volba. Buďte na pozoru, JÁ již vím, co jste si vybrali. Vzdáte MI čest během tohoto Pesachu?

Tak bylo promluveno, tak bylo napsáno tento den 30. března 1999, 4:26 /ráno/ skrze MOJI Služebnici Sherrie Elijah, pod MÝM pomazáním RUACH ha KODESH, které láme každé jho a spoutanost.

* * * * * * *

Osobní poselství od Rev. Elisabeth Elijah. Prosím neostýchejte se poslat toto jeden druhému k vyučování a povzbuzení a také jako varování. Promluvila jsem a napsala toto poselství, které bylo uzamčeno jako oheň v mých kostech, které čekalo na ten správný čas a dobu. Tento Pesach hledám vysvobození od zlých Faraónů, kteří se pokoušeli o to, mně a tuto službu zničit a také za milované shromáždění /svatých/. Očekávám, že budu vysvobozena ode všeho bezbožného jha a svázaností.

Slavím tento Pesach poprvé, tak jako mnozí z vás jste vedeni RUACH ha KODESH. Tento rok 1999 je nejvíce nejistým rokem, který jsme doposud měli. Ale tím, když si připomínáme a slavíme dny nekvašeného chleba a Pesachu, můžeme si být jisti, že máme pozornost našeho Boha YAHUVEH a YAHUSHUA. Chci, aby nás to zlo pominulo /Passover/ a nedotklo se, jak mě, tak mých milovaných, této služby nebo těch, kteří jsou součástí tohoto shromáždění. Prosím napište a dejte nám vědět, z čeho chcete vysvobození tento Pesach. Jestliže budete souhlasit, zvěřejníme vaši potřebu před ostatními, aby se také mohl modlit. Všichni potřebujeme vysvobození od něčeho nebo někoho.

Také se těším, že tomuto Duchovnímu úřadu se dostane Pesachu od spoutanosti dluhu. Nyní pracujeme ve skrytě, aby jsme mohli otevřít další webovou stránku v Izraeli. Toto je velkým krokem víry a zatím nejdražším riskantním podnikem. Mám mandát tak učinit, protože když „momentální síly“ se mě snaží umlčet v jedné části světa, budeme pokračovat v promlouvání v jiné části světa. „JÁ JSEM“ mi dal mandát, abych tak učinila, ačkoliv lidé si mohou myslet, že je to bláznivé, já poslouchám Boha a ne člověka. Jestliže se někdo cítí být veden RUACH ha KODESH, aby mi pomohl s tímto krokem víry, prosím pošlete mi email nebo mi napište. Nyní máme stránky v Kanadě, USA a také brzy v Izraeli. Prosím neostýchejte se kopírovat a kolovat mezi těmi, kteří potřebují slyšet pravdu, která je vysvobodí. Vše co žádám, je, aby jste nevymazávali nebo neměnili jakoukoliv část, aby jste předali celou zprávu v plnosti, dokonce tuto poslední část, kterou píši. Nedávám nikomu povolení k tomu, aby zveřejňoval toto Svaté Prorocké poselství, za účelem vysmívání se mě nebo tomuto poselství. Naplňuje mě pokorou, že jsem byla opět použita, abych předala poselství z Nebe od Všemohoucího BOHA. Být prorokem je obojím, stojí to za vynaložené úsilí a přesto se může někdy zdát jako prokletí, protože se všichni bojíme, že jsme neslyšeli BOHA správně. Slyšela jsem vše, co BŮH chtěl říct? Teď žádám o odpuštění, jestliže kdy minu jediné znaménko. Velice se snažím, abych mohla slyšet, co YAHUVEH promlouvá k RUACH ha KODESH ve mě. Musím toto poselství předat a nedělat kompromis v tom, abych dovolila duchu strachu ve mě působit.

Hliněná Nádoba, ale mocná Bojovnice v YAHUSHUOVI, Apoštol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu).

„Proto bděte a modlete se v každý čas, abyste byli hodni uniknout všemu tomu, co se má dít a postavit se před Synem člověka.“ /v anglickém překladu před Synem YAHUVEH/ Luk. 21/36

Vírou byl Enoch přenesen, aby nespatřil smrt a nebyl nalezen, protože ho Bůh přenesl. Předtím, než byl přenesen, měl totiž svědectví, že se líbil Bohu. Židům 11/5

Ne každý, kdo mi říká „Pane, Pane“, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce, který je v nebesích. Mat. 7/21

Pokud bylo toto Proroctví pro vás požehnáním, prosím pošlete mi email a dejte mi vědět.

* * * * * * *

Print Friendly and PDF