Proroctví 29

Běda Vlkům V Beránčím Rouše!

Dáno Apoštolovi Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

4. února 1999 14:12h

Slovník:

Nebe nám odhaluje Svatá Hebrejská Boží Jména: OTCE, SYNA a DUCHA SVATÉHO, a pověřuje nás, jak je používat s úctou. V Proroctví 81 obdrženém v r. 2006, BŮH praví: „Opět vzývejte MÉ Jméno YAHUVEH a používejte Jméno YAHUSHUA, aby jste měli přístup k MÉMU Trůnu a JÁ vyslyším a odpovím na vaše modlitby“. To samé BŮH učí SVÉ děti na stránkách Svaté Bible. Exodus 3/14-15: I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM (יהוה), poslal mne k vám. Řekl ještě Bůh Mojžíšovi: Takto díš synům Izraelským: Hospodin, Bůh otců vašich, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův poslal mne k vám; to je jméno mé na věčnost, a to je ta památka má po všechny věky.

Žalm 91/14: Poněvadž mne, dí Bůh, zamiloval, vysvobodím jej, a vyvýším; nebo poznal jméno mé.

Exodus 20/7: Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdo by bral jméno jeho nadarmo.

Mat. 6/9: A proto vy se takto modlete: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé.

Řím. 10/13: Každý zajisté, kdokoliv by vzýval jméno Páně, spasen bude.

Nicméně vůdčí náboženské organizace a církve toto skrývají, neboť jsou si vědomy Svatých Božích Jmen, které mizí z církevních textů, z modlitebníků, katechizmů, ze zpěvníků a také nyní z nových překladů Bible. Jméno OTCE YAHUVEH se nahrazuje slovy „Pán“, „Bůh“ nebo „Pán Bůh“, a Jméno Spasitele YAHUSHUA ha MASHIACH – řecky „Ježíš Kristus“, neznámým za časů Mesiáše a prvních Apoštolů. Boží Jméno bylo a je vypouštěno z většiny překladů Bible, jak zahraničních, tak českých, například v oblíbeném anglickém překladu „The King James Version“.

YAHUVEH (v češtině výslovnost podobná JAHVE) - pravé Svaté Jméno BOHA OTCE. Hebrejsky: יהוה [YHWH] Yod-He-Waw-He. Zkráceně se vyskytuje jako „YAH“ nebo „JAH“ záležící na jazyku nebo i překladu. BŮH OTEC YAHUVEH je také ve Svaté Bibli nazvaný „OTCEM“ (Mat. 23:9) a „SVATÝM OTCEM“ (Jan 17:11), „JSEM KTERÝ JSEM“, „BOHEM Abrahama, BOHEM Izáka a BOHEM Jákoba“ (Exodus 3:14-15), EL ELYON/BOHEM Nejvyšším (Gen. 14:18-22) a také EL ŠADDAY/BOHEM Všemohoucím (Gen. 17:1; Exodus 6:3).

YAHUSHUA ha MASHIACH/YAHUSHUA MESIÁŠ (Vyslovuje se JAHUŠUA) – Svaté Jméno BOŽÍHO SYNA a našeho MESIÁŠE. Jméno YAHUSHUA znamená: „YAH spasí“ - Takové Jméno dali Marie /hebrejsky Miriam/ a Josef BOŽÍMU SYNOVI na příkaz BOHA. (Mat. 1:21) Toto Svaté Jméno zůstalo, ačkoliv bylo zaměněno, různými Biblickými překladateli, za řecké jméno „Ježíš Kristus“.

Pozor! V počátečních Proroctvích Duchovního úřadu Amightywind, obdrženými před rokem 2000, byl YAHUSHUA MESIÁŠ prezentován a také po celém světě mezi křesťany rozšířen, pod jménem „Ježíš Kristus“. V průběhu dalších let, Jméno „YAHUSHUA MESIÁŠ“ bylo odhaleno světu, skrze našeho SVATÉHO BOHA, jako skutečné Jméno našeho SPASITELE a je používáno ve všech dnešních Proroctvích v Amightywind. BŮH YAHUVEH v nich SVÝM dětem ukazuje, jak je velice důležité, přijmout a používat skutečné Jméno JEHO Jednorozeného SYNA, které je obsaženo v prvotním hebrejském a aramejském Písmu. Jsme na pokraji době Velkého Soužení, kdy pouze v tomto Jménu budou vyslyšeny modlitby naším SVATÝM BOHEM YAHUVEH.

RUACH ha KODESH – DUCH SVATÝ v hebrejštině, čili v původním jazyce ve většině knih Svaté Bible. Dalšími Jmény Ducha Svatého jsou rozněž: MATKA SHIKAYNAH (Přísloví 90), SHIKAYNAH SLÁVY, IMMAYAH /doslova „MÁMA YAH“/, MOUDROST. (Protože slovo „Duch Svatý“ se nedá přeložit do ženského rodu v češtině, aniž by to úplně pozměnilo význam, necháváme ho tedy v původním mužském rodu, i když ve skutečnosti třetí osoba Trojice, Ruach ha Kodesh, je rodu feminine).

* * * * * * *

Toto je z Proroctví 105, YAHUVEH řekl, ať to od teď dáme na všechna Proroctví: Varoval jsem tě před dlouhou dobou Elisabeth, abys nepojmenovávala tento Duchovní úřad po muži nebo ženě, dokonce ještě předtím, než tu byl Duchovní úřad. Dal jsem to do tvého ducha, neboť nic z tohoto nebylo uděláno tvou rukou, nic z tohoto nevyšlo z tvých úst. Je to z úst YAHUVEH, který porodil. Je to z úst YAHUSHUA, vašeho MASHIACH, který porodil. Je to z úst RUACH ha KODESH, vaší IMMAYAH, která porodila. Kdyby to bylo jenom tvou rukou, ztroskotalo by to před dlouhou dobou. Je to Slávou větru Shkhinyah, který vane napříč touto zemí, Svatý vítr obnovy, není to tvým dechem, neboť by to selhalo (Izajáš 42:8).

V červenci 2010 BŮH YAHUVEH řekl, abychom přidali následující z Letopisů 2 před každé Proroctví:

2 Letopisy 36:16, „Ale oni se vysmívali Poslům BOHA, pohrdali JEHO Slovy a dělali si legraci z JEHO Proroků, dokud se hněv PÁNA nepozvedl proti JEHO lidem, až když nebyl žádný lék.“

* * * * * * *

/Vysvětlení/ Běda vlkům v beránčím rouše! Nedotýkejte se MÝCH pomazaných, ani neubližujte MÝM Prorokům. Ačkoli toto proroctví bylo dáno pro někoho jiného, kdo mě oklamal jako manažer webových stránek, když pojmenovala svůj duchovní úřad po tomto. A přesto její úřad odvádí ostatní k materialismu a falešnému učení. Engleovi pojmenovali jejich duchovní úřad službou Ohně Ducha Svatého, kopírovali to, co mi Bůh dal jako Svaté. Budu sdílet toto proroctví, protože má být pro povzbuzení ostatním služebníkům a duchovním úřadům, kde vás vlci polhcují nebo napadají svými tesáky. Zatímco mě Bůh ochraňuje, On nepřijímá osoby a způsobí, že vaši nepřátelé budou utíkat sedmi různými směry!

Tato žena, která sama sebe nazývá pastorem, byla na jednu noc, mojí manažerkou webových stránek a vedla lidi k Amway a ne k YAHUSHUOVI! Nemám na vybranou, než zde ponechat její jméno, protože jméno svého duchovního úřadu nezměnila. Za jedinou noc vydělala na tomto PROROKOVI! Jaká je cena za duši, zeptala jsem se jí a všech těch, kteří činní tyto věci? Služebníci buďte na pozoru před těmi, kteří jsou osvobozeni od daní a jsou upláceni vládou, aby nevarovali lidi ohledně toto, co se děje v této zemi. RUACH ha KODESH mi řekla, že v pravdě osvobození od daní bude vaší jedinou odměnou! Brzy zde nebude žádná odměna od vlády, co si počnete pak? Jméno této služebnice, o které je níže zmiňováno v proroctví, bych nejraději odstranila, ale NENÍ mi to dovoleno, protože toto je Boží Slovo a varování pro všechny ostatní, kteří činí to samé. Pamatujte na YAHUSHUU, jak poničil chrám směnárníků peněz! Toto proroctví je jenom malou ukázkou toho, jak se cítil. Odpouštím ji a modlím se, aby přestala sloužit Bohu Materialismu.

Odstranila jsem toto proroctví na tu nejdelší dobu, dokud mi neustále nepřicházeli ohledně něj žádosti. Nerada promlouvám prokletí namísto požehnání od Boha YAHUVEH. Bůh je Bohem Rovnováhy ve všech věcech. Přečtěte si Deuteronomium 28; prokletí od Boha pro ty, kteří jsou neposlušní a Požehnání Boží pro ty, kteří jsou poslušní! 4. února 1999

* * * * * * *

Nepřátelé této služebnice a této služby, kteří přišli jako ovce a ukázali své vlčí tesáky a záměry usmrtit tuto službu a služebnici a to, pro co stojí, budete litovat dne (tak praví YAHUVEH, YAHUSHUA and RUACH ha KODESH), kdy jste kdy ukradli jméno této služby, aby jste zmátli Maličké, Nevěstu, Vybrané a Vyvolené. Nemáte žádné právo, aby jste pojmenovali vaši službu „Služba Ohně Ducha Svatého“! Čiň pokání dnes Barbaro Engle, z toho, že jsi ukradla to, co je svaté a na sebe si hromadila MŮJ hněv, také tvé motivace a služba je nesvatá! Jsi Jidášem, před kterým jsem před dávnou dobou varoval Sherrie Elijah (Elishevu Eliyahu). Navrať sedminásobně to, co jsi ukradla. Odstraň jméno, které jsi ukradla nebo ztratíš svoji duši, jestli budeš pokračovat v chození po stezce zkázy. Nikdo kdo činí tyto věci nepřežije a plameny pekla budou olizovat tvoji tvář a tělo na věčnost. Navrať to. Opusť vše, co jsi ukradla.

Měj se na pozoru, jsem Bohem, kterému se nebude vysmíváno. Použil jsem SVOJI služebnici, SVOJI milovanou služebnici, aby tě vyzkoušela, aby tě varovala, ale ty jsi nechtěla slyšet. Čteš a zapisuješ proroctví, slyšíš o MÝCH soudech, prohlašovaných nad nesvatými a nad těmi, kteří se snaží zničit tuto službu, nepostavenou rukama pouhé ženy, ale rukama Všemohoucího Boha YAHUVEH, YAHUSHUA a MÉ RUACH ha KODESH! Odvažuješ se kráct jméno této služby, která mluví o ohni MÉHO SVATÉHO DUCHA. Za toto, pokud dnes neučiníš pokání a neopustíš tuto špatnost, ztratíš svoji duši. Toto je MÉ poslední varování pro tebe Barbaro a Paule. Budete se hodit pouze pro MOJI zkázu, odvraťte se od svých zlých cest. Pamatujte na Jákoba, kterého jsem miloval! Ezau jsem nenáviděl. Ichabod je vaše jméno.

Nemysli si, že je to Elisheva Eliyahu, která promlouvá, neboť jsem to JÁ, kdo prorokuje tvoji zkázu po všech stránkách, jestliže se neodvrátíš od svých zlých cest. Varoval jsem tě před dávnou dobou a nyní tě opět varuji. Tvůj pes byl pouze znamením. Já, Pán Bůh dávám život a Já, Pán Bůh ho odnímám. Jak křehká jsi, ČIŇ POKÁNÍ dnes! Odstraň jméno „Služba Ohně Ducha Svatého“, jenž jsem ti nedal, ze svého úřadu. Nazýváš sama sebe hledačem snů, ale JÁ Pán Bůh, o kterém tvrdíš, že mu sloužíš, se stane tvojí nejhorší noční můrou, jestliže neposlechneš MÉHO proroka, který nyní promlouvá. Navrať sedminásobně finance, které jsi ukradla. Uvidíš pouze pekelný oheň, jestliže to dnes neučiníš. Vyzkoušej MĚ a pohleď, zdali neučiním tak, jak pravím. Vyzkoušej MĚ a pohleď, jestli nepřivedu zkázu na vše, co jsi svýma rukama postavila. Nepoučila jsi se snad z minulosti? Nechci aby kdokoliv zahynul. Opět jsem tě varoval.

Neukládej si své poklady na zemi, ale buduj je v nebi! Tak je promluveno, tak je napsáno a tak se stane, neboť toto jsou slova toho jediného Boha, „JÁ JSEM“. Od tohoto dne bude „JÁ JSEM“ tvým nejhorším nepřítelem, jestliže neopustíš a sedminásobně nenavrátíš to, co jsi ukradla. Nesváděj vinu na svého manžela Paula, tak jako Eva, věděla jsi, že to co děláš, je špatné. Pociťovala jsi MŮJ zármutek ve formě deprese a přesto jsi nečinila pokání. Ukázal jsem ti SVŮJ hněv tím, že jsem se dotknul života tvého psa, abych ukázal, jak křehký život je, ale ty jsi také viděla, jak mohu dát život tam, kde je smrt. Nemoc tam, kde je zdraví. Chudobu tam, kde je bohatství. Zármutek tam, kde byla radost.

Tvé lůno zůstane neplodné a vše o čem si myslíš, že jsem promluvil, se nestane, jestliže nenavrátíš vše, co jsi ukradla od Sherrie Elijah (Elishevy Eliyahu) a neodstraníš název „Oheň Ducha Svatého“ ze jména tvé služby. Neřekl jsem ti, aby jsi učinila takovou špatnost. Aby jsi poskvrnila tuto Svatou službu, která stojí pouze pro svatost a vysmívala se tomu, co jsem dal Sherrie Elijah (Elishevě Eliyahu). Jestliže neuposlechneš, všechna tvá požehnání, dokonce i ta nejmenší, se obrátí v prokletí. Pokaždé, když napíšeš nebo uvidíš jméno Služba Ohně Ducha Svatého, které jsi ukradla pro svůj zisk a slávu, přijmeš hned nato další prokletí, až do chvíle, kdy tvůj osud, bude jako osud faraóna. Vyjděte ven z církve předstíračů Barbaro a Paule Engle. Sherrie Elijah (Elisheva Sherrie Eliyahu) nevěděla přesně, co jste dělali, ale JÁ jsem to ukázal druhým. Během vaší práce jsem vám dal znamení, aby jste zastavili to, co děláte, přesto jste tato znamení ignorovali. Opět pravím, čiňte pokání z toho, co jste udělali. Vraťte zpět jméno této služby. Vymažte vaši nesvatost prolitou krví MÉHO Syna; opusťte falešná učení, a jiné bohy zisku. Byli jste dnes varováni YAHUVEH, YAHUSHUOU a RUACH ha KODESH, těmi o kterých říkáte, že jim sloužíte.

4. února 1999 14:12h, jaká je cena za vaši duši? Buďte varováni a mějte se na pozoru, odejmu požehnání, která jsem vám dal, jestliže NEUČINÍTE POKÁNÍ dnes! Poslal jsem vás k Sherrie Elijah (Elishevě Eliyahu), aby jste mohli být vyzkoušeni, s vědomím toho, že ona bude promlouvat MÁ Slova, když je promluvím. Nemůžete říct, že vám o tom nebylo řečeno. Tak praví Pán Bůh Zástupů. ČIŇTE POKÁNÍ z falešných učení, kterým jste věřili a vyučovali je. Svrbící uši a toulavé oči a chtivost po zlatě, vás odváděli pryč od Kalvárie.

* * * * * * *

Promluveno a napsáno skrze MOJI služebnici, Elizabeth Sherrie Elijah (Elishevu Eliyahu) 4. 2. 1999 ve 14:12h.

[email protected]
[email protected]

www.amightywind.com
www.almightywind.com

* * * * * * *

Print Friendly and PDF