Proroctví 1

Soud Začíná V Domě YAHUVEH!

Dáno Rev. Elishevě Eliyahu, 31. prosince 1996

Slovník:

Nebe nám odhaluje Svatá Hebrejská Boží Jména: OTCE, SYNA a DUCHA SVATÉHO a pověřuje nás, jak je používat s úctou. V Proroctví 81 obdrženém v r. 2006, BŮH praví: „Opět vzývejte MÉ Jméno YAHUVEH a používejte Jméno YAHUSHUA, aby jste měli přístup k MÉMU Trůnu a JÁ vyslyším a odpovím na vaše modlitby“. To samé BŮH učí SVÉ děti na stránkách Svaté Bible. Exodus 3/14-15: I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM (יהוה), poslal mne k vám. Řekl ještě Bůh Mojžíšovi: Takto díš synům Izraelským: Hospodin, Bůh otců vašich, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův poslal mne k vám; to je jméno mé na věčnost, a to je ta památka má po všechny věky.

Žalm 91/14: Poněvadž mne, dí Bůh, zamiloval, vysvobodím jej a vyvýším; nebo poznal jméno mé.

Exodus 20/7: Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdo by bral jméno jeho nadarmo.

Mat. 6/9: A proto vy se takto modlete: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé.

Řím. 10/13: Každý zajisté, kdokoliv by vzýval jméno Páně, spasen bude.

Nicméně vůdčí náboženské organizace a církve toto skrývají, neboť jsou si vědomy Svatých Božích Jmen, které mizí z církevních textů a nyní také z nových překladů Bible. Jméno OTCE YAHUVEH se nahrazuje slovy „Pán“, „Bůh“ nebo „Pán Bůh“, a Jméno Spasitele YAHUSHUA ha MASHIACH – řecky „Ježíš Kristus“, neznámým za časů Mesiáše a prvních Apoštolů. Boží Jméno bylo a je vypouštěno z většiny překladů Bible, jak zahraničních, tak českých.

YAHUVEH (v češtině výslovnost podobná JAHVE) - pravé Svaté Jméno BOHA OTCE. Hebrejsky: יהוה [YHVH] Yod-He-Vav-He. Zkráceně se vyskytuje jako „YAH“ nebo „JAH“ záležící na jazyku nebo i preferenci překladatele. BŮH OTEC YAHUVEH je také ve Svaté Bibli nazvaný „OTCEM“ (Mat. 23:9) a „SVATÝM OTCEM“ (Jan 17:11), „JSEM KTERÝ JSEM“, „BOHEM Abrahama, BOHEM Izáka a BOHEM Jákoba“ (Exodus 3:14-15), EL ELYON/BOHEM Nejvyšším (Gen. 14:18-22) a také EL ŠADDAY/BOHEM Všemohoucím (Gen. 17:1; Exodus 6:3).

YAHUSHUA ha MASHIACH/YAHUSHUA MESIÁŠ (Vyslovuje se JAHUŠUA) – Svaté Jméno BOŽÍHO SYNA a našeho MESIÁŠE. Jméno YAHUSHUA znamená: „YAH zachraňuje“ - Takové Jméno dali Marie (hebrejsky Miriam) a Josef BOŽÍMU SYNOVI na příkaz BOHA. (Mat. 1:21) Toto Svaté Jméno zůstalo, ačkoliv bylo zaměněno, různými Biblickými překladateli, za řecké jméno „Ježíš Kristus“.

Pozor! V počátečních Proroctvích Duchovního úřadu Amightywind, obdrženými před rokem 2000, byl YAHUSHUA MESIÁŠ prezentován a také po celém světě mezi křesťany rozšířen, pod jménem „Ježíš Kristus“. V průběhu dalších let, Jméno „YAHUSHUA MESIÁŠ“ bylo odhaleno světu, skrze našeho SVATÉHO BOHA, jako skutečné Jméno našeho SPASITELE a je používáno ve všech dnešních Proroctvích v Amightywind. BŮH YAHUVEH v nich SVÝM dětem ukazuje, jak je velice důležité, přijmout a používat skutečné Jméno JEHO Jednorozeného SYNA, které je obsaženo v prvotním hebrejském a aramejském Písmu. Jsme na pokraji doby Velkého Soužení, kdy pouze v tomto Jménu budou vyslyšeny modlitby naším SVATÝM BOHEM YAHUVEH.

RUACH ha KODESH – DUCH SVATÝ v hebrejštině, čili v původním jazyce ve většině knih Svaté Bible. Dalšími Jmény Ducha Svatého jsou rovněž: MATKA SHKHINYAH (Přísloví 90), SHKHINYAH SLÁVY, IMMAYAH (doslova „MÁMA YAH“), MOUDROST. (Protože slovo „Duch Svatý“ se nedá přeložit do ženského rodu v češtině, aniž by to úplně pozměnilo význam, necháváme ho tedy v mužském rodě).

* * * * * * *

Toto je z Proroctví 105, YAHUVEH řekl, ať to od teď dáme na všechna Proroctví: Varoval jsem tě před dlouhou dobou Elisabeth, abys nepojmenovávala tento Duchovní úřad po muži nebo ženě, dokonce ještě předtím, než tu byl Duchovní úřad. Dal jsem to do tvého ducha, neboť nic z tohoto nebylo uděláno tvou rukou, nic z tohoto nevyšlo z tvých úst. Je to z úst YAHUVEH, který porodil. Je to z úst YAHUSHUA, vašeho MASHIACH, který porodil. Je to z úst RUACH ha KODESH, vaší IMMAYAH, která porodila. Kdyby to bylo jenom tvou rukou, ztroskotalo by to před dlouhou dobou. Je to Slávou větru Shkhinyah, který vane napříč touto zemí, Svatý vítr obnovy, není to tvým dechem, neboť by to selhalo (Izajáš 42:8).

V červenci 2010 BŮH YAHUVEH řekl, abychom přidali následující z Letopisů 2 před každé Proroctví:

2 Letopisy 36:16, „Ale oni se vysmívali Poslům BOHA, pohrdali JEHO Slovy a dělali si legraci z JEHO Proroků, dokud se hněv PÁNA nepozvedl proti JEHO lidem, až když nebyl žádný lék.“

* * * * * * *

Je to hrozná a strašná věc upadnou do rukou živého Boha. MŮJ hněv může být tak veliký, jako je MOJE láska, ale o tom nikdo nemluví. V roce 1997, ukáži Sám Sebe ne pouze jako Boha lásky, ale pro ty, kteří se vysmívají a zapírají MOJI moc, nebo odmítají MOJI lásku a usilují o to, aby sváděli MÉ ovce na zcestí... budou ještě jednou zakoušet dny Ananiáše a Zafiry. Moudrost je Bázeň YAHUVEH. Mnoho z MÝCH vlastních ovcí MĚ berou se samozřejmostí. Dělají věci a myslí si, že jsou přikryti milostí. Dělají věci, které jsou nesvaté a to MĚ pohoršuje.

Ale myslí si, že jsem slepý a hluchý. V roce 1997 ukáži, že jsem Bohem ohně a že to co stojí v cestě MÝCH služebníků, bude pohlceno MÝM hněvem. Ti, kteří se odvažují zastavovat Evangelium YAHUSHUA ha MASHIACH budou trpět nejvíce. Přicházím pro církev bez vrásky a poskvrny a opět vám pravím, varujte církev. Církev není pastor, není to budova. Církev jsou lidé, MÉ ovce. Už mám dost lidí, kteří pojmenovávají duchovní úřady sami po sobě; nemají žádné právo činit tuto ohavnost. Oni nezaplatily tu nejvyšší cenu; nejsou dostatečně svatí na to, aby to dělali. JÁ, YAHUSHUA ha MASHIACH, jsem zaplatil tu cenu na Kalvárii.

Pokud nejsou bez hříchu a dokonalí, nemají žádné právo pojmenovávat duchovní úřad sami po sobě. JÁ sám JSEM dokonalý a bezhříšný, ne člověk, “Neboť všichni zhřešili a ztratili Slávu YAHUVEH!” Jste bezhříšnými v MÝCH očích, protože MÁ Krev smývá vaše hříchy. Není to proto, že jste bezhříšnými kvůli vaší vlastní dokonalosti. Jste hříšníky spasenými MOJÍ Milostí a Slitováním. Krev z Kalvárie smývá vaše hříchy, pravda, ale duchovní úřad, reprezentuje MĚ a vašeho Otce YAHUVEH a ten duchovní úřad, musí být nazván po svatosti, ne po člověku.

Neboť opět, skrze vás prorokuji a pravím, “Mějte se na pozoru”. Varujte je, protože když ten nedokonalý člověk padne (a on padne), tak padne ten duchovní úřad, který nese jeho jméno a ovce se rozprchnout do tábora nepřítele. Řekni jim to MÁ Služebnice, varuj je. Již více nečiňte před MÝMI zraky tuto ohavnost. Neboť jsem řekl, “Buďte svatí, jako jsem Svatý JÁ.” Dokonce i ti nejvyšší proroci a služebníci, kteří nesou MÉ pomazání, mají nerozumnou pýchu a pojmenovávají to, co jim nepatří... ty pomazané duchovní úřady sami po sobě. Kvůli tomuto padnou, ale JÁ tam budu, abych je pozvedl, po tom, co byli potrestáni.

Ale varuj je, je to jako dítě, kterému je naplácáno, ale které bylo mnohokrát varováno. Trestám ty, které miluji. Jsem Beránkem pro ty, kteří přijímají MŮJ dar Krve na Kalvárii. Jsem Lvem z kmene Juda pro MÉ nepřátele. Jsem bojovníkem a ne slabochem. Nastavil jsem tu druhou tvář jednou. Ale až se opět vrátím k MÝM nepřátelům, přinesu SVOJI zuřivost. Běda těm, kteří nazývají sami sebe MÝMI nepřáteli a odvažují se ničit dobrou práci, kterou konám skrze MÉ služebníky. Lev trhá a cupuje, předtím, než pohltí svoji kořist. Taktéž orel, který reprezentuje vašeho nebeského Otce. Uvidíte MOJI zuřivost v roce 1997.

Ale MÉ Děti se nemají čeho bát, ti, kteří MĚ opravdu milují, uctívají a dávají MĚ na první místo v jejich životech. Chystám se čistit dům ve chrámech. Budu ukazovat, že jsem Bohem, před kterým má být velká bázeň. Jsem stále Bohem, který požaduje svatost od SVÝCH Dětí. Nemluvím o vnějším vzezření; to je marnivost a svatost učiněná člověkem. Pravá svatost vychází z uvnitř. Přichází a již je tady, občanská válka v Americe.

Ale ať tam raději není občanská válka v MÝCH církvích. Raději by neměli mít předsudky, ať už je to ohledně vnějšího vzhledu nebo rasy. Protože když MÉ Děti vidí jedni druhé, měli by raději vidět pouze ČERVENOU, MOJI Krev. Přestaňte rozdělovat vaše církve podle barev. JÁ nevidím žádnou barvu. Jsem všemi rasami v jedné. Přestaňte soudit jeden druhého podle toho, jak vypadáte. Protože tam kde je duch předsudků, MÁ RUACH ha KODESH (Duch Svatý) tam nezůstane, nebude tam přebývat. Namísto toho, bude dovoleno vstoupit nečistým duchům. Byli jste varováni.

Sherrie, (Elisabeth) nevěděla jsi, co budeš psát, jaké slovo bude následovat předchozí. Dej toto proroctví všem těm, kteří mají uši ke slyšení, ostatní ať zůstanou hluší. Přicházím pro církev bez poskvrny a vrásky. Co MĚ zadržuje, je přesně ta věc, která by MĚ měla přivést zpátky. MÁ církev, MŮJ lid, MÍ pastoři, MÍ služebníci. Nenávidím pýchu. Je jednou ze 7 nejsmrtelnějších hříchů, přesto MOJI vlastní pastoři, kteří jsou nositeli MÉHO pomazání si myslí, že oni staví církev, že vlastní církev a musí mít ovce pod kontrolou. JÁ sám jsem tím jediným Dobrým Pastýřem. Tvůj by měl být prst, který ukazuje na cestu ke MĚ, na YAHUSHUA.

Pýcha, velká pýcha se vloudila dokonce i do chrámů, na které jsem vylil SVÉ pomazání. Kdo má větší shromáždění, více peněz? Je MI z toho na nic. Kdo získává více duší? Žárlivost a chamtivost je v MÝCH vlastních chrámech. Je MI z toho na nic. Říkáte, “Kdy se YAHUSHUA opět vrátí?” Já pravím, “Čekal jsem na církev, chrámy, aby se očistili”. Přestaňte se mezi sebou haštěřit. Odhalte vlky, kteří požírají MÉ ovce. Jsou za kazatelnami a každý má starost pouze o jejich vlastní církev, nikdo nepečuje o ovce.

Kdo dokáže postavit větší chrám? Kdo dokáže získat větší pozornost médií? Kdo je evangelistou, prorokem, pastorem, církví číslo jedna? Říkám vám skrze tohoto proroka, poslouchejte ji. Soud začíná v domě YAHUVEH! Pak se budu zabývat pohany. Je MI z toho na nic. Toužím po tom, chovat vás všechny ve SVÉM náručí a namísto toho se haštěříte a napadáte jeden druhého kvůli vašemu pohlaví. Vybírám si toho, koho si vybírám, abych je použil. Toho nejpokornějšího použiji mocným způsobem.


Volím si tuto nádobu, abych ji použil, protože si myslí, že je ze všech nejslabší, ale opět vám pravím, použiji pokorné a mírné, ty, o kterých si nikdo nemyslí, že je použiji, protože MÁ moc se nejlépe projevuje ve slabých lidech. Ostatní vědí, že to nepochází od nich a že se nechlubí. Protože vědí, že je to pouze MÉ pomazání, které láme každé jho, okovy, řetězy, každé pouto a zajetí. Není to vaší mocí nebo silou, ale MÝM Duchem. Tak praví YAHUSHUA, “ Zvolil jsem si přijít jako nemluvně, jako nejslabší ze všech, abych ukázal: nedívejte se na to co je z vnějšku, ale na to, co je uvnitř! Pomazání nezná žádné pohlaví, rasu nebo věk”.

RUACH ha KODESH (Duch Svatý) používá ochotné, poslušné, hliněné nádoby, ne ty, které křičí, “Použij mě, protože jsem tak krásná, jsem svatější než ostatní.” Nepoužiji ty, kteří si myslí, že jsou ze zlata. Používám ty, kteří vědí, že jsou zlomenými, hliněnými nádobami, ale mocnými bojovníky pro YAHUSHUA ha MASHIACH. V roce 1997 vydám novým směrem ty, jenž měli duchovní úřady, které zůstávaly pokornými nebo nebyly známy výrazné většině populace. Ty, které jsem ne jenom povolal, ale ty, které byly vyvoleny, vyvoleny kvůli jejich víře, které jsem JÁ původcem a dokonavatelem. Nezačínám s něčím, abych pak neuspěl. Jsem vaším BOHEM, který nemůže selhat.

Připravte se, protože v 1997, říkám vám, že bohatství zlých se vrátí do rukou spravedlivých skrze MÉ Jméno a MOJI Krev, YAHUSHUA ha MASHIACH. Budou to MOJE ovce, které budou mít hojnost a práci. Děti nepřítele to uvidí a budou zlostně skřípat svými zuby se závistí, ale JÁ to činím proto, abych ukázal, že MÉ Písmo není lží. Požehnání z Deuteronomia 28 jsou stále rezervovány pro MÉ Děti a znám je jménem a podle vlasů na jejich hlavě.

Připravte se, protože pro MÉ Děti, toto je zatím největším vylitím MÉ RUACH ha KODESH (Ducha Svatého). Použiji ty, kteří si myslí, že nejsou populární, krásní, chybí jim vzdělání, ty, kteří vědí, že bez MÉHO pomazání RUACH ha KODESH, nemohou dělat nic. Ty, jenž byli vyhozeni, zneužíváni, ignorováni, kterým bylo řečeno, aby to vzdali, že to za to nestojí.

Ti, kteří neměli finance, budou vzhlížet k Všemohoucímu BOHU a JÁ otevřu nebeská okna a bohatě jim požehnám, takže budou přinuceni, aby dali druhým, aby byli také bohatě požehnaní. A toto bude jako řetězová reakce. MÉ Slovo říká, “Milovaní, nade vše si přeji, aby jste prosperovali a měli dobré zdraví, tak jako prosperuje vaše duše”.

JÁ ukáži, že MÉ Slovo se ke MNĚ nemůže vrátit prázné. Dejte si pozor na to, koho vyřazujete jako bezcenné. Neboť je to pastor, který má malé stádo, ale naléhá, aby RUACH ha KODESH měla plnou kontrolu, nehledě na to, kolik ovcí odejde z církví, kde nejsou žádné znamení, divy a zázraky, protože tam ani není žádné usvědčení RUACH ha KODESH.

Dejte si pozor na to, aby jste nezavrhovali evangelisty, kteří ve vašich očích nejsou známi a používají své vlastní finance, aby šířili dobrou zprávu a zachraňovali duše. Dejte si pozor na to, aby jste se nevysmívali, netýrali a neignorovali proroka, který k vám přichází s proroctvím a vy nechcete to proroctví slyšet, protože mají špatné pohlaví, nebo nejsou nikým a nejsou známi. Dejte si pozor, aby jste neuráželi děti, které pozvedám, aby prorokovaly a ano proto, aby varovaly ty starší, aby poslouchali hlas Všemohoucího BOHA.

Zbavte se pýchy. Protože tito jsou právě těmi, které JÁ posílám. Když je urazíte, urazíte BOHA, který je posílá. Jsou pouhými posly, takže nekamenujte posly. Budou to ti bezvýznamní lidé, které pozvedám, ti, kteří nejsou známi, skrze které budu činit MÉ divy, znamení a zázraky a budou ústy YAHUVEH. Protože oni nejsou bezvýznamnými lidmi. Pouze v očích těch pyšných. Pro MĚ jsou někým, protože mohu a mocně je použiji pro MOJI chválu, čest a slávu. Protože oni to ode MNE neukradnou, tak jako se o to druzí pokusili.

Vy jste nevybudovali tyto úspěšné, duchovní úřady. Bylo to mocí a pomazáním RUACH ha KODESH, že to mělo úspěch. Přestaňte brát MOJI Slávu. Nejste uzdravitelem, vysvoboditelem. Je to sám Všemohoucí YAHUVEH, který vysvobozuje. Poselství pro církev v 1997 je, pokořit se před YAHUVEH. Toto poselství je pro proroky, evangelisty a pastory. Nemáte žádnou moc bez MÉHO Pomazání. Jsem žárlivý BŮH. Odstraňte jméno člověka z MÝCH duchovních úřadů. Byli jste varováni! Dejte chválu, uznání tomu jedinému, který má právo pojmenovat duchovní úřad sám po sobě, váš Pán a Spasitel, ten o kterém říkáte, že mu sloužíte a uctíváte ho. Nesdílím SVOJI Slávu s žádným člověkem.

Je zde falešné účení, které koluje v těchto posledních časech a v některých MÝCH církvích, kde bylo vylito MÉ pomazání. Duch pýchy a náboženství rozšířil tuto lež, když pastoři říkají, “Jenom my máme autoritu říkat, kdo se může modlit a kdo nemůže. Je vám zakázáno se modlit jeden za druhého bez našeho povolení.” Dokonce ani Všemohoucí YAHUVEH, Stvořitel Nebe a země by neřekl takovou věc.

MÉ Slovo jasně prohlašuje, “Modlete se jeden za druhého.” Nepřijímám osoby. Tak proč bych dovolil takovou věc. Vyžeňte tyto falešné pastýře z MÉHO domu. Řekněte jim “znáte Slovo YAHUVEH”. Přestaňte věřit a šířit tuto lež. Ano, jsou zde lidé, kteří by se pokusili o to proklít namísto požehnat, ale ty kletby se pouze vrátí zpět na hlavu toho, který je posílá, zamaskované za modlitby. Duch okultizmu, který se snaží zničit MÉ ovce se otočí zpět na toho, kdo ty kletby posílá.

RUACH ha KODESH je zcela schopna ochránit ty, za které se je modleno. Přestaňte se snažit dělat to, co pro vás nebylo nikdy zamýšleno. Toto je práce RUACH ha KODESH. Toto je práce Dobrého Pastýře a JÁ sám jsem Dobrým Pastýřem; JSEM schopen se postarat o vše co je MÉ. Vyjměte si trám nejdříve ze svého oka, předtím, než budete soudit, jestli je někdo hoden, aby se modlil za druhého. Soud začíná v domě YAHUVEH. Budu čistit dům mocným způsobem v roce 1997, předtím, než budu soudit pohany. Hřích je hřích. Nesvatost je stále nesvatá. Nejsem Bohem, který se mění s dobou. Jsem stejný včera, dnes a navěky.

Protože pastoři odmítají se smělostí povstat a říct “čiňte pokání” a “Slovo YAHUVEH říká, že toto je hřích”. Bojí se, že přijdou o své osvobození od daní a dovolují, aby je vláda ulmčela, kvůli jejich strachu. Nyní se budou mít koho bát, MĚ, YAHUSHUA. Protože jste mlčeli a nepromlouvali jste a neřekli jste “čiňte pokání nebo vás pohltí Pekelný oheň”, to čeho jste se vy, pastoři a služebníci obávali, na vás náhle a rychle přijde. Již více nebudete mít své osvobození od daní. Dovolím vládě, aby to odňala, aby jste opět znovu promlouvali beze strachu, ohledně hříchu. To bude vaším znamením, že toto Proroctví je ode MNE, protože uvidíte, jak se to stane. Povýšení nepřichází od nikud, kromě ze severu, jenž je Nebe.

Jsem to JÁ, který pozdvihuje a degraduje jiného. Mnozí budou v roce 1997 degradováni, kteří zbohatli na tom, že prodávali dary RUACH ha KODESH. Nepatřilo to vám, aby jste to mohli prodávat. Ti, kteří vstoupili do služby a mysleli jsi, že je to rychlá cesta k tomu jak zbohatnout a některé duchovní úřady jsou nyní tak nenasytnými. Buď učiní pokání nebo padnou. Uvidíte jak se to stane. Služebníci, kteří mají tajný hřích, tak jako před lety, budou odhaleni a zahanbeni před očima celého světa. Protože duch, který je v duchovním vůdci, je duchem, který je ve shromáždění. Musím udělat otevřenou show a napomenout ty, kteří káží Slovo YAHUVEH, přesto se MĚ nebojí, myslí se, že jsem zaslepený jejich dobrými skutky. Není to dobrými skutky, že se dostanete do nebe, aby se žádný člověk nechlubil. Komu je mnoho dáno, bude od něj mnoho požádáno.

Pastoři, Evangelisté, Proroci, Služebníci, MÉ Děti... jste zodpovědnými za to, co víte. Někteří vědí více, než jiní, ale pak jsou také více zodpovědnými, protože lépe vědí, jak MĚ nepohoršit. V r. 1997 zkoumejte sami sebe a opusťte hříšné životní způsoby a ducha pýchy a vzpoury. Protože jsem Bohem, který vše ví, vidí a vše slyší. Ti, kteří se nazývají MÝMI ovcemi a služebníky budou zodpovědni za to, o čem vědí, že je svaté, ale praktikují nesvatost.

Tito pastoři, kteří pouze předstírají, že milují ovce a starají se o ně, ale zřídka kdy o ně pečují, budou degradováni. Jestliže v tom byli, kvůli chamtivosti, poznají chudobu. Soud se začne v domě YAHUVEH v 1997 mocným způsobem a jestliže vy, kteří jste spravedlivý, jste stěží spaseni, jak moc by se měli bát pohané. Testujte Ducha, který mluví a uvidíte, že je to hlas RUACH ha KODESH, která promlouvá skrze tohoto proroka, aby napomínala, požehnala a poučila svaté YAHUVEH. A vydejte zvuk troubení záhuby pro nepřátele evangelia YAHUSHUA ha MASHIACH.

Nedotýkejte se MÝCH pomazaných, ani neubližujte MÝM Prorokům. Nekamenujte tohoto posla, který předává MOJE poselství. Protože újma přijde na toho, kdo pozvedá slovo proti MÉMU poslu. Vyzkoušejte MĚ, aby jste viděli, zdali nejsem Bohem zžírajícího ohně. Pekelný oheň je MÝM hněvem, který je roznícen. Ať není roznícen proti vám.

Udělejte kopie a dejte to všem, kteří mají uši ke slyšení. Ostatní ať zůstanou hluší. Jenom proto, že nevěří, neznamená, že neučiním to, co jsem promluvil, stane se to. Ezech. 3:17-21 praví, “varujte je a jestliže neuposlechnou, ta krev nebude na vašich rukách”. Jestliže je nebudete varovat a nepředáte toto proroctví, zemřou v jejich hříchu, ale ta krev bude na vašich rukách. Posílám SVÉ Proroky, aby varovali, předtím, než přijde zkáza. Posílám SVÉ Proroky, aby říkali, že přichází požehnání, dříve než to požehnání přijde.

* * * * * * *

Dáno tento den 31. 12. 1996 Rev. Sherrie Elijah (Elishevě Eliyahu), když to nejméně očekávala, během toho, co psala někomu jinému a děkovala jim za modlitbu.

* * * * * * *

Print Friendly and PDF