Proroctví 127

Překročení Rudého Moře Pro Službu AmightyWind:

Exodus Elishevy Eliyahu & Ezra povstává jako Apoštol

Napsáno/Promluveno pod Pomazáním DUCHA SVATÉHO (RUACH HA KODESH)

Skrze Apoštola & Proroka Elishevu Eliyahu

29. dubna 2016 – Poslední Den Pesachu v Izraeli

* * * * * * *

Toto Proroctví obsahuje HEBREJSKÁ BOŽÍ JMÉNA.

YAH/YAHU je SVATÝM, POSVĚCENÝM JMÉNEM BOHA, tak jako například ve slově “Aleluja” nebo “Haleluja,” což doslovně znamená “CHVÁLA YAH”: YAHUVEH/JAHVE BŮH OTEC; YAHUSHUA/JAHUŠUA BOŽÍ JEDNOROZENÝ SYN – HA MASHIACH znamená “MESIÁŠ”; ELOHIM znamená “BŮH”.

Zjevení “SHKHINAH SLÁVY” – jako OSOBNÍ JMÉNO RUACH HA KODESH, v češtině “DUCH SVATÝ” – je na těchto stránkách také zmiňováno. (HA SHKHINAH /ŠEKINA/ je hebrejsky BOŽÍ PŘEBÝVAJÍCÍ, BOŽÍ PŘÍTOMNOST.) Dodatečně, ABBA YAH znamená “OTEC YAH” a IMMA YAH znamená “MATKA YAH”.

* * * * * * *

YAHUVEH řekl, ať to od teď přidáme ke všem Proroctvím:

Varoval jsem tě před dlouhou dobou Elisabeth (Elishevo), abys nepojmenovávala tento Duchovní úřad po muži nebo ženě, dokonce ještě předtím, než tu byl Duchovní úřad. Dal jsem to do tvého ducha, neboť nic z toho nebylo uděláno tvou rukou, nic z toho nevyšlo z tvých úst. Je to z úst YAHUVEH, který porodil. Je to z úst YAHUSHUA, vašeho MASHIACH, který porodil. Je to z úst RUACH HA KODESH, vaší IMMAYAH, která porodila. Kdyby to bylo jenom tvou rukou, ztroskotalo by to před dlouhou dobou. Je to Slávou větru Shkhinyah, který vane napříč touto zemí, Svatý vítr obnovy, není to tvým dechem, neboť by to selhalo. “JÁ jsem Hospodin, to je jméno mé, a slávy své jinému nedám, ani chvály své rytinám.” Izaiáš 42/8

(Proroctví 105)

V červenci 2010 BŮH YAHUVEH řekl, abychom přidali následující, jako varování pro ty, kteří se vysmívají:

2 Par. /Letopisy/ 36:16, „Ale oni se vysmívali Poslům BOHA, pohrdali JEHO Slovy a dělali si legraci z JEHO Proroků, dokud se hněv PÁNA nepozvedl proti JEHO lidem, až když nebyl žádný lék.“

* * * * * * *

[Ezra troubí na šofar.]

(Ezra:) Pokračuj.

(Modlitba 1syna:) MILOVANÝ & DRAHÝ TATÍNKU YAHUVEH! Právě přicházíme před TVŮJ Trůn v MOCNÉM JMÉNU YAHUSHUA ha MASHIACH a podmaňujeme a ukřižováváme svoje těla a svazujeme ďábla, aby se tentokrát od nás držel daleko a mocnosti, síly a vládcové temnosti na vysokých místech, nížinách, ve vodách, na zemi (svazujeme je), aby se nedotýkali Internetového spojení, vysílacích vln, technologií, všeho co patří ABBA YAHUVEH. Svazujeme a rušíme satanovy plány v MOCNÉM JMÉNU YAHUSHUA ha MASHIACH. Prohlašujeme PROLITOU KREV YAHUSHUA, aby nás přikrývala a naplňovala naše srdce, naši mysl, tělo, ducha a naší duši.

A svazujeme a napomínáme satana ve JMÉNU YAHUSHUA MASHIACH, aby se držel daleko od Mommy RM2, od tohoto Duchovního úřadu, této Služby AmightyWind ABBA YAHUVEH, protože vane skrze celý svět jako MOCNÝ VÍTR.

A my se pouze modlíme, aby jsi nás požehnal a pomazal SVÝM Pomazáním. ABBA YAHUVEH veď nás TVOJÍ /Šekinou/ RUACH ha KODESH, DUCHEM SVATÝM.

Modlím se ABBA YAHUVEH, aby naše jazyky byly pomazány ohněm a naše rty TVÝMI Slovy. Bude z toho proudit TVÁ Živá Voda NEBESKÝ OTČE YAHUVEH, aby jsi k nám pouze mluvil a ukázal nám věci, které chceš, aby jsme viděli. Otevři naše oči, aby jsme duchovně viděli a otevři naše uši ABBA YAHUVEH, aby jsme mohli slyšet.

Ať na nás není žádný chlad nebo vosk ABBA YAHUVEH. Jenom se modlím, aby pomazání RUACH ha KODESH bylo na našich tvářích. Jedinou chladností ABBA YAHUVEH bude naše chladnost proti ďáblovi, tvrdost proti hříchu, nenávist ke všemu co je zlé. ABBA YAHUVEH!

A k tomuto zatracenci, který byl kdysi spolu-vůdcem této Služby, ale již více není. Odešel od svého povolání. Odvrátil se, ABBA YAHUVEH! A to tak jistě jako se odvrátil Jidáš - a YAHUSHUO - kdykoliv se odvrátil, již zde nebylo žádné spasení. Na /dřívější/ spravedlnost člověka bude zapomenuto, kdykoliv zlomyslně hřeší a odvrací se zpět. Neboť toto je, co TVÉ Písmo praví ABBA YAHUVEH.

A my se pouze modlíme, aby jsi pomazal Momma RM a pomazal jsi v tento den nás. A svazujeme a napomínáme satana a děkujeme TI za to, že nás vedeš, chráníš nás a dáváš nám směr, modlíme se ve JMÉNU YAHUSHUA MASHIACH.

(Každý:) Amen.

(Elisheva se modlí:)

ABBA YAHUVEH, právě k TOBĚ přicházím ve JMÉNU YAHUSHUA. Nevím, co mám říct. Tito jsou "šlapači démonů YAHUSHUA".3 Jak sám OTČE víš - znovu a znovu - otvírám svá ústa a TY mi pravíš, co mám říct. Potřebuji TĚ nyní. Potřebuji TĚ nyní. Naplň má ústa, ABBA YAH!

Proroctví začíná:

29. dubna 2016, Na Poslední Den Pesachu v Izraeli

MOJE milovaná dcero Elishevo! Jenom se poděl o své srdce. Neboť "šlapači démonů YAHUSHUA" viděli tvé srdce. Byla jsi zde pro každého jednoho z nich, i když to nešlo fyzicky. Nepochybují o tom, že MI patříš. Cítili, jak je tvoje paže objímají a ty jsi cítila, jak oni objímají tebe.

Protože jsi více, než pouze Prorok. Jsi více, než pouze Pastor. Jsi více, než pouze Apoštol. Jsi jejich matkou. Vedeš je. Miluješ je tak, jako žádný jiný pastor na zemském povrchu. Není to pouze tvoje láska, je to MOJE Láska. Je to Láska YAHUSHUA. A je to Láska IMMAYAH (Ducha Svatého). Nepotřebují se ani s tebou setkat fyzicky, protože nepochybují o tom, jak moc je miluješ.

Bojuješ za ně na modlitbě, přímluvné - někdy se ty a Kathrynyah modlíte až osm hodin denně, bojujete za každého jednoho z nich. A nyní pozvedávám SVÉHO Ezru. Který pozdvihuje úplně každou jejich modlitbu a předkládá ji před Trůn. On je také miluje. To je proč říká, "potřebuji fotku jejich tváří", aby to šlo s modlitbou.

Dávám této Službě nový směr. Odvrhuji toho zatracence, ale ty jsi byla jediným vedoucím po mnoho let. On nebyl vždy Jezábel, ale když se vzbouřil a udělal vše pro to, aby zničil tuto Službu, umlčoval tvá ústa; zadržoval proroctví; každým dnem tě více týral a ty by jsi zvolala a řekla, "To je to 'nejlepší' co můžeš udělat? Nezaslíbil jsi mi to 'nejlepší v muži', kde jsem 'poznala to nejhorší'?"

Den za dnem, jak jsem hleděl na špatné zacházení s tebou, den za dnem, jak tvá víra byla urážena. "Kde jsi YAHUSHUO? Kde je ten muž, aby stál po mém boku? Kde je otec, kterého jsi zaslíbil 'šlapačům démonů YAHUSHUA'? Dávají mu lásku a on ji nevrací!"

Místo toho se snaží oddělit matku od dětí - pokouší se o to, aby ztratili respekt - STAČILO MI TO! To je proč odešel! Vytrhnul jsem ho přímo ze tvé duše 7. března.

To je co víš.

Svými vlastními ústy řekl, že předstíral, předstíral leta, dokud už nemohl více předstírat. A po čtrnácti letech vyšel ze dveří. A JÁ jsem ti Elishevo řekl, že už ho více neuvidíš - v pozici, ve které býval.

Ale dokonce i to byla iluze! Protože tam nikdy nebyl! Trvalo to sedm let. A úplně každý rok jsi zakryla. Protože jsi nechtěla zranit víru druhých. Bála jsi se, že opět přijde na tuto Službu hanba.

Ale Elishevo, poslal jsem ti YAHUSHUA - když jsi volala k YDS, znovu a znovu viděli, jak jejich matka trpí se zdravím. Nevěděli, že ten, nazývaný 'Nikomia', každý den nad tebou promlouval smrt. Nikdy, nikdy se nemodlil za to, aby jsi žila a nezemřela. Namísto toho by řekl, "Divím se, že žiješ!" (promluveno skrze slzy Elishevy).

Ale "kvůli maličkým" ty říkáš, "jsem Pastorem. Musím chránit maličké. Nemohu jim to říci."

A oni by napsali a otázali se, "Mom, řekni nám, co je špatně?" Ale místo toho, jsi si tu bolest držela v sobě.

Vyrval jsem ho přímo z tvojí duše! Když se rouhal MÉMU JMÉNU! Vyrval jsem ho přímo z tvojí duše! Ale nezanechal jsem tě samotnou! Na místo toho jsem vložil jiného - toho, kterému jsem tehdy říkal "Kálef", neboť je stále Kálefem v MÝCH Očích.

Ale v roce 2007, když jsi, kvůli snu, za něj žádala o modlitbu - použil jsem je (modlitby). Použil jsem ten sen. Použil jsem ta Slova, abych zavolal muže se jménem Ezra a on zatím (tehdy) ještě přede MNOU nepokleknul. To je jak mocné toto Proroctví (94) je.

Dokonce i tvůj jazyk byl zmocněn se jménem Kálef! Promlouvá nad tebou život a ne smrt. Minulý rok, satan se pokoušel vzít ti život - kvůli všemu tomu týrání, kvůli vší té beznaději - pozdvihl jsem "šlapače démonů YAHUSHUA" pro tento okamžik. Nemyslete si, že je to divné! Pamatujte, že Jidáš nebyl vždycky Jidášem. Jezábel si myslela, že má vítězství - ten (kdysi nazývaný 'Niko') si myslel, že má vítězství.

Ó! Ale měl jsem jiný plán! A ten měl co do činění s tím Svatým mužem: tím, který zaujme jeho místo. A není zde jediná věc Elishevo, kterou bych nevykompenzoval.

Řekl jsem ti, když vyhrožoval, že odejde - znovu a znovu - řekl jsem ti, že bych více nedovolil, aby bylo zadrženo víc Proroctví. Promlouval bych SVÁ Slova a dával ti Zjevení! Ale on by vyhrožoval a zastrašoval a týral a tak jsi je jenom zdržovala.

Řekla jsi, "nemohu se zabývat tímhle týráním." A nyní ti pravím, aby jsi očistila každou stránku od jeho jména (zbavila ty stránky jeho jména). Nyní ti pravím, aby jsi očistila každé Proroctví od jeho jména. Protože to bylo vše vymazáno. Právě tak, jako je on v "Knize Vymazaných".

Toto je lekcí. Jestliže na tom kmenu neponesete ovoce a budete brát své spasení se samozřejmostí, satan vstoupí dovnitř. Jestliže se dostanete do vzpoury a řeknete, "Budu dělat vše mým způsobem", jste v nebezpečí!

Nyní vám řeknu toto. Nikdy už mu neříkejte "Táta 'Niko'" – nechcete - aby na vás ten duch přišel! Spalte to – to nesvaté spojení s (nesvatou) duší! To je co vám přikazuji, aby jste udělali.

Namísto toho, je zde nový Svatý muž, kde ten první opustil Svatost.

A jeho jméno je Ezra. A on tě bude milovat. A on tě miluje. A budete mít jiného vedoucího, který bude stát po boku Elishevy, kterému můžete důvěřovat, plně důvěřovat, protože je mužem podle MÉHO Vlastního Srdce. A Elishevo, nezanechal jsem tvoji duši samotnou. Neboť on vstoupil dovnitř tvé duše. A dokonce jeho Svaté jazyky tě obklopují, zakrývají. Neměla jsi nikoho kromě "šlapačů démonů YAHUSHUA", tvé syny (jako modlitební pokrytí) - ale nyní ti dávám Svatého muže a nemluvím o dcerách. Nyní mluvím o mužích.

A JÁ jsem vzal jeho duši a JÁ jsem ji spojil dohromady s tvojí. A s rukama Chirurga a Pomazáním, které MŮJ Ezra má. Se zlatou nitkou z Nebe, jsem JÁ spojil vás dva dohromady. A vy vyjdete a budete sloužit po celém tomto světě s novým Pomazáním a novou láskou.

Beru tuto Službu novým směrem - o které si satan myslel, že by ji mohl zničit. Přesto nyní toto nové zrození, nový začátek, půjde tam, kam se tato Služba ještě nikdy nedostala.

A vy noví, nebyli jste tam na začátku. Nebyli jste v tom "Boji na Youtube". Kdyby jste tam byli, viděli by jste, že ani nehnul svým prstem, aby pomohl MÉ Elishevě.

Namísto toho se pokoušel říkat, "Neobhajujte ji. Neobhajujte tuto Službu" - pokoušel se umlčet všechny, kteří to dělali - pokoušel se poštvat Adama & Kathrynyah proti ní.

Ale když se dotknul Adama & Kathrynyah, to bylo poslední kapkou. A vyšel Válečný Křik! A byl nasměrován na něj!4 A smrt a zkáza bylo to co slyšel. A stále neučinil pokání.

Vysmíval se jí (Elishevě) a po mnoho let říkal, "Nelíbí se mi způsob, jakým se modlíš. Nechci se s tebou modlit. Nechci s tebou dělat Večeři Páně. Nechci vůbec dělat Večeři Páně. Pomazání je jenom mrhání."

Týrání! Týrání! Týrání! JÁ ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA & IMMAYAH jsme již více nemohli snést neustálé volání ke MNĚ, "Vše co jsem kdy znala, bylo týrání od muže. Kde je to 'nejlepší'?"

Kde je ten vedoucí? Jak tato Služba roste, Kathrynyah & Adam mohou pouze pomáhat do určité míry, jak to ona vysvětluje. Kde je vedoucí, který by stál po jejím boku? Kde je vedoucí, který by přivítal Ezru!? Kde je vedoucí, který by přivítal nově příchozí!? Kde je vedoucí, který by vedl a učil!?

MŮJ Ezra učinil více, během tohoto krátkého měsíce dubna, než (ten co byl vymazán) učinil za 14 let. Pouze jeden měsíc. Pouze jeden měsíc. Představte si co udělám. Představte si co udělám - jak přivádím tyto dva Židy dohromady a jeden je narozen v Izraeli - představte si co udělám. Představte si co udělám.

A jeden každý z vás, jak přerušíte spojení s bezbožnou duší (s tím co byl vymazán) - To Pomazání, to Pomazání, to Pomazání na vás sestoupí. Ne jenom ta nová svoboda, do které vaše momma vstoupí, ale nová svoboda, do které vstoupí Táta Ezra! Představte si co udělám, až se to prázdné místo naplní něčím novým – novým začátkem, novým zrozením! A vše toto jsem učinil po 21 letech.

Ó, drazí "šlapači démonů YAHUSHUA", jak moc MĚ těšíte! Pro mnoho z vás, kteří uslyšíte MÁ Slova, nebudete ani překvapeni. Jenom jste se báli promluvit. Pouze jste tomu nerozuměli - že někdo by mohl tak hluboce klesnout! A proč jste od něj neslyšeli.

Nyní víte. Nyní víte. Nyní víte.

Dokonce jsem mu říkal 'Nýky'! Věděl jsem, že MĚ zradí - znovu a znovu jsem ho varoval v Proroctvích! Namísto toho se více zatvrzoval. Dostal se až do bodu, kdy by neposlouchal. Překročil hranici až k rouhání.

A tak jako on MĚ v Nebi hájil pouze po určitou dobu (např.krátkou dobu), v boji proti luciferovi (Proroctví 71) a tak i to se muselo znovu odehrát, muselo to být opět zrekonstruováno zde na zemi.Neboť všichni pracují na svém vlastním spasení s bázní a třesením (Fil. 2:12). Vaše duše již ví, jaká rozhodnutí jste učinili.

A bude zde nové Pomazání a již zde to nové Pomazání začalo na MÉM Proroku, Apoštolovi, který promlouvá. Bude zde nové zdraví. Již to vše začalo, protože má pokrytí modlitbou Svatého muže, který není jako žádný jiný.

A Elisheva nerozuměla, když poprvé tohoto muže spatřila. Neboť jsem k ní přistoupil jiným způsobem a v ten den jsem použil humor. Viděla na něm lásku - pokaždé, když vyslovil její jméno, aniž by ho viděla a přesto uviděla tuto lásku. A řekla MI, "Kdo je tento muž? Je možné, že by to byl 'Kálef'?" A tak jsem jí dal znamení za znamením. Promlouval jsem Proroctví za Proroctvím, které jste nikdo z vás neslyšeli. Až přijde čas, tak budete.

JÁ JSEM ZPROSTŘEDKOVATELEM partnerů. Vím, které duše k sobě patří. A pro ty z vás, kteří máte partnera a bojíte se, "A co já? Mám partnera. Vyrveš mě také z jeho (její) duše?"

Ne, ne, ne MÉ děti! Jediný způsob jak se toto může stát, je, jestliže se obrátíte proti MĚ, ABBA YAHUVEH, YAHUSHUOVI & IMMAYAH, protože nespojím zatracence se Svatou duší. Vyrvu to, když překročí tu hranici.

Ale nemusíte se bát. To se zde nestane. Namísto, když uslyšíte toto poselství - budete svého Pastora milovat více, budete tohoto Proroka milovat více, budete milovat vaší momma více.

A vřele uvítáte MÉHO Ezru. A budete MĚ chválit. Ten, kterému se dříve říkalo 'Niko', nyní nazvaný 'Paul', byl nahrazen. A vy MĚ budete chválit! Až se toto Pomazání na tomto muži (Ezrovi) dostane také na vás! To je co vám slibuji!

Nyní vás spojuji společně s Ezrou. Je to váš duchovní otec. Je to vedoucí, kterému můžete důvěřovat. Nežádal o to. Ale řekl jsem mu, že přijdou překvapení. A JÁ spojuji dohromady tuto Službu, (např. jedna Služba, Ezra & Elisheva jsou už jednoho ducha).

Uvidíte, jak se dějí zázraky. Neboť tento muž má pomazání pro zázraky. Dokonce i když vymazávám jméno "Nikomia" - bylo to pouze duchovní jméno - ale toto je muž, kterého nazývám "Kálefem". Je Pomocníkem YAH. A je pomazaný, když se modlí a když pozvedává Hůl, aby odháněl nepřátele. Tak jak on a Elisheva již dokázali, že když vloží své ruce na tu Hůl, mají pozornost Nebe. A stanou se zázraky, tak jako dnes přecházejí Rudé Moře - tak jako ona dnes praví Paulovi "Už mi nenaháníš strach!"

Ukradl desátky a oběti. Vydíral ji. A JÁ bych už nadále nemlčel. Ona už to více sama neunese - nyní "šlapači démonů YAHUSHUA", JÁ vás pozvedám! A budete chránit způsobem, jako ještě nikdy předtím.

Jak by jste mohli, když jste nevěděli? Nyní víte. Každému je zakázáno - číst to, co by vám mohl (Paul, dříve 'Niko') napsat. Neboť jsou na to napojeni démoni.5

Dávám vám tato nařízení. Běda každému, kdo neuposlechne ohledně tohoto svěřenství a JÁ již vím, co jsem vložil do každého z vás. Kolik let jste se modlili za Elishevu - vidíte, měním dokonce i její jméno.

Protože má nový začátek. Ve stejnou chvíli setřu toho zatracence, dávám jí jméno se silnějším pomazáním, které poroste každý den.

Kolikrát jste se modlili, kolik pochodů Jericho - dokonce se za ni i postili. Nyní víte. Nyní víte. A nyní mohu uzdravit. Protože jsem se musel zbavit zdroje její bolesti.

Vyhrožoval jí. A řekl, "Nemyslíš si, že se o tom YDS nedozví? Nemyslíš si, že se o tom nepřátelé nedozví?"

A ona zvolala a řekla, "Neubližuj víře těch maličkých!" Spoutávala ďábla a říkala mu, že nemá dovoleno mluvit. A spoutávala démony. K jejímu překvapení, on pouze více proklínal Boha špinavými, sprostými slovy. Znovu a znovu proklínal MÉ JMÉNO! A tak jsem dal do jejích úst Válečný Pokřik! Válečný Pokřik jako ještě nikdy nikdo neslyšel!

Byla před Trůnem v Nebi a JÁ ABBA YAHUVEH & YAHUSHUA & IMMAYAH jsme promluvili Slova Hněvu. A on bude zničen, kvůli každému slovu, které řekl!

Elisheva říká, "Ale co ti lidé, kteří se modlí za jeho požehnání? Neboť TY jsi řekl, že máme žehnat 'Niko'. Co s tím mám dělat?" Dokonce jsem ji tehdy ujistil - ačkoliv on se ode MĚ ještě neodvrátil - věděl jsem, že ten čas přijde, kdy se požehnání obrátí v prokletí. Ačkoliv po celém tomto světě (kdy se lidé stále modlí za jeho požehnání), než bude jeho jméno úplně vymazáno - každé požehnání, které bylo jeho směrem posláno, je nyní prokletím! Deuteronomium 28 nelže. A nyní je pod prokletím z Deuteronomia 28! A je to pouze otázkou času, kdy odejmu jeho život. A on ví, že všechno co měl, bylo dáno jinému muži. (Jer. 8:10 A protož dám ženy jejich jiným, pole jejich těm, kteříž by je opanovali...)

To je proč jsem řekl Elishevě, aby dala Ezrův obličej na přední stranu! Je zde nové Pomazání! Je zde nové očištění! Už není svázaná s tím zatracencem! Vykřikněte dnes za vítězství! Neboť vám žehnám novým způsobem, s novým začátkem a dávám do vašich srdcí touhu po duchovním otci. Bude se s vámi smát. Není nedotknutelný!

Slyšíš MĚ Ezro? Nesmíš být nedotknutelný. Dal jsem ti tu radost a ten smysl pro humor, když jsi se v minulosti obával, co by na to řekli ostatní. Neboť Elisheva byla pro tebe příkladem, ti, kteří ji milují, ji budou vždy respektovat. A já ti dávám stejné požehnání.

Pamatuj si Ezro, jsou to jenom děti. Buď jemný s novým vyučováním, které máš. A jestliže ty a Elisheva budete mít odlišnosti v učení, pamatuj si, že ABBA YAHUVEH bude mít vždy poslední Slovo. A ty znáš MŮJ Hlas a to je proč, MŮJ Ezra je mužem podle MÉHO Vlastního Srdce! Jsou to Proroctví - tolik osobních Proroctví, řiďte a směrujte své kroky společně.

A Ezro, jenom se za ni modli, aby šla kupředu, naléhej na ni, aby byla nejlepší - všemi způsoby - pouze povzbuzuj, tam kde byla odrazena. Modli se za život, kde se jiní modlili za smrt. Modli se za vítězství, kde se jiný modlili za porážku. Nikdy ji nedovolíš, aby to vzdala. Budeš střežit dokonce i slova, která říká (připomínat jí): "Nic negativního Elishevo!" Budeš s touto ženou, která poznala jenom týrání, trpělivý. Budeš trpělivý s láskou, kterou jsem ti dal.

Budeš trpělivý se "šlapači démonů YAHUSHUA".Budeš si pamatovat, že potřebují lásku duchovního otce.

Toto je požehnání, které vám tento den dávám! Jak překračujete Rudé Moře! Toto je Pesach, který vám tento den dávám! Jak překračujete Rudé Moře! Avšak ona nepřechází sama! Pozdvihuji "šlapače démonů YAHUSHUA". A pozdvihuji toho, který drží Hůl - která má Pomazání, jako měl Mojžíš.

A tak jako Elijáš a Mojžíš - Eliyahu (& Moše) - kráčí ruku v ruce, jdou v čele, uvidíte, jak tato Služba má právě tento den obnovení. Elisheva & Ezra trpěli porodní bolesti. Jejich těla doslova cítila bolest. A Ezra zápasil s ďáblem a démony, když se ho ďábel pokoušel odehnat!

Ó, ale dnes je den vítězství! Toto je den, kdy MI dáváte slávu! Hleďte, činím novou věc! Hleďte, činím novou věc!

Času je tak málo! Času je tak málo! Času je tak málo! Už zde nebude žádné zdržení. Neboť obě tyto ruce jsou na té Holi! Není zde žádná vzdálenost v DUCHU - dal jsem jim znamení a zázraky - jak je fyzicky cítili! MŮJ Ezra to bere vážně! Bere modlitbu vážně! Elisheva bere modlitbu vážně!

"Šlapači démonů YAHUSHUA", musíte vzít modlitbu vážně! Nesmí být dovolen žádný hřích. Mluvím ke "šlapačům démonů YAHUSHUA". Varuji vás nyní. Žádný hřích. Žádný hřích. Žádný hřích, když vstupujete do tohoto nového začátku. Neříkám, že budete dokonalí! Ale budete vědět, co tím míním: žádný záměrný, vzpurný hřích. Žádné pukliny v Pancíři Spravedlnosti!

Jestliže toto činíte, jděte za vedením, protože jsou milosrdní. Nedovolte tomu hříchu, aby rostl! Vezměte si příklad z toho zatracence. Nenuťte MĚ, aby vás odřízl od kmene! Musíte pokračovat v růstu! Chcete být Nevěstou YAHUSHUA? Musíte pokračovat v růstu! Neberte své spasení se samozřejmostí. Neměl by tu být jediný ze "šlapačů démonů YAHUSHUA", který by pro MNE nepracoval. Neboť žeň je velká, ale dělníků je málo.

Nemyslete si, že tam budete jen tak posedávat a že budete nazváni "šlapači démonů YAHUSHUA" a nic nedělat. Očekávám od vás více a ne méně, u tohoto nového začátku, u tohoto nového narození.

A tak ty jsi Elishevo neznala slova, která máš říct. A modlila jsi se a modlila. A ta Slova vyšla. Je to proto, že JÁ, ABBA YAHUVEH, jsem ta Slova promluvil! Není nezbytné zabývat se tím, jak špatné to manželství bylo. Neboť v MÝCH Očích jsi nebyla nikdy vdaná - v MÝCH Očích nejsi vdaná.

Jsi vdaná za YAHUSHUA ha MASHIACH! Když se tě ďábel snaží obvinit a říká ti, že nemáš žádné právo milovat tohoto Ezru! Ezro, nemáš žádné právo milovat tuto ženu, říkám vám, že zde není žádné manželství, pouze bezcenný kousek papíru!

Co bylo tehdy, již více není!

Pamatujte na Svatý Rozvodový Dekret (Proroctví 111). Dal jsem vám toto Proroctví pro tento stanovený čas, tento stanovený záměr! Ať vás nikdo neobviňuje. Řekl jsem vám, že to tak má být. Nemohu vás oba použít, dokud základ nebyl postaven na úhlavním kameni důvěry a lásky. A tak toto tajemství říkám "šlapačům démonů YAHUSHUA", prorokováno v r.2005, svatým(i) andělem (anděli), které Elisheva spatřila. A JÁ důvěřuji tobě. A JÁ důvěřuji tobě. A JÁ vím, co jsem do každého z vás vložil. Důvěřuji vám. A v tento den, vaše láska jenom vyrostla. Protože nikdo, nikdo nemůže odejmout vaši víru! Žádný muž nebo žena! Bylo to vše uděláno na Kříži!

Žádný muž, žádná žena vám nedala víru a žádný muž nebo žena ji nemůže odejmout! Namísto toho znáte pouze Slova, která jsem teď řekl. Dělejte pro MĚ více a ne méně! Pozvedávejte Jméno YAHUSHUA! Ať je ta korouhev vidět! Oslavujte YAHUSHUA! Přivádějte duše ke MNĚ! Přivádějte duše k NĚMU! Dovolte, aby proudilo pomazání IMMAYAH (Ducha Svatého) a lidé nebudou tomu novému Pomazání rozumět. Ale to je kvůli novému plášti Svatého muže, kterého jsem spojil se Svatou ženou, kterým můžete důvěřovat!

Výborně! Výborně! Výborně! Výborně! Výborně! Výborně! Slovo je u konce. Řekl jsem vám včera, že pro vás budu mít Slovo. A JÁ jsem ho promluvil. A JÁ nemohu lhát. JÁ JSEM YAHUVEH! JÁ JSEM STVOŘITEL! A co jsem promluvil, se tento den stalo!

A to vedení, které je právě zde - jste prvními, kteří slyší, že je na vás větší pomazání! A větší zodpovědnost vést a udávat směr! A stát po boku vedoucích! A jako respektujete Elishevu, tak vám přikazuji respektovat Ezru!

Víte, Nevěsta YAHUSHUA je jako žádná jiná nevěsta. Nemůžete ji srovnávat. Neboť vidíte, že chcete více a ne méně. Falešná nevěsta se pokouší říkat "Já jsem tou nevěstou". Ale je to duch. Je to ovoce. Budete testovat. Budete vědět, jestli je to opravdu Jezábel, kdo je tou falešnou nevěstou. Není zde jiné nevěsty, není zde jiné nevěsty, než té z knihy Zjevení 14 & 7. Když se budou snažit přijít s jiným vyučováním - toto je nevěsta YAHUSHUA a nikdo nemůže srovnávat to, co jsem vložil do každého z Nevěsty YAHUSHUA!

A JÁ ABBA YAHUVEH jsem Tím, Kdo dává SVÉMU SYNU vědět, "To je TVÁ Nevěsta. Jdi si pro svoji Nevěstu." Ale všichni z vás musí vědět, že jste nedokončenou prací. JÁ ABBA YAHUVEH pravím, světe, dávej si pozor! Neboť dnes se udál nový začátek ve Službě Amightywind! Světe, dávej si pozor! Jak JÁ položím obě jejich ruce na tu Hůl! Neboť Elisheva byla první, kdo to přijal, ale musela čekat na tu druhou polovinu! Budu s vámi "šlapači démonů YAHUSHUA" sdílet tajemství. Neboť potřebujete znamení, divy & zázraky, aby jste měli víru k uvěření, ale stane se to v MÉM načasování. A to pomůže růstu vaší víry. Neboť vím, co jsem do každého z vás vložil.

Nyní Elishevo jdi v pokoji. Více se nestrachuj tohoto nepřítele. Protože nemůže udělat nic, co bych mu nedovolil a dokonce i v činění tohoto, musí se to navrátit zpět vykompenzováno, aby jste byli požehnaní, aby všichni, kteří kráčejí v MÝCH Stopách, byli požehnaní!

Konec Slova.

Tak je promluveno, tak je napsáno, pod Pomazáním RUACH ha KODESH Apoštolem, Prorokem Elishevou Eliyahu.

Urážející většinu a požehnáním pro ostatní, Dítě, Bojovnice, Nevěsta YAHUSHUA ha MASHIACH.

* * * * * * *

1 Duchovní syn v YAHUSHUOVI; “Nemám větší radosti, než abych slyšel, že synové moji chodí v upřímnosti.” (3 Jan 1:4)

2 Momma Rm je láskyplný výraz pro Proroka Elishevu. Rm je zkráceně pro “Ringmaiden” a ona je duchovní matkou těm, kteří jsou součástí Služby AmightyWind. YAH dal povstat Proroku Deboře, byla Soudcem/Vůdcem, (duchovní) matkou v Izraeli (Soudcům 4:4; 5:7) a Apoštol Pavel (Saul z Tarsu) byl duchovním otcem Timoteovi, “Timoteovi, vlastnímu synu u víře: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce našeho a od Krista Ježíše Pána našeho.” (1 Tim. 1:2).

3 “Šlapači démonů YAHUSHUA” je jméno, které dalo Nebe modlitebním přímluvcům z AmightyWind, kteří žijí Svatě a jsou po celém světě. O mnohých z nich nevíme, ani jak se jmenují, ale Nebe je zná všechny.

4 Když Kathrynyah přepisovala tuto část, tak slyšela: “Shromažděte na zdi jednotky!”

5 Nesdílejte to a nikomu to nepřeposílejte. Vymažte to a vyprázdně (emailovou poštu) bez čtení. Prohlašujte Krev YAHUSHUA. Odhoďte prokletí. Napomínejte satana. Vezměte duchovní boj vážně, protože jestliže on (Paul) napíše, ďábel po té duši jde.

* * * * * * *

Print Friendly and PDF