Proroctví 125

Satanova elita použije krvavě červený měsíc z 27. září

Napsáno/Řečeno pod pomazáním RUACH HA KODESH skrze Apoštola, Proroka Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
27. září 2015

* * * * * * *

Slovník:

Nebe nám odhaluje Svatá Hebrejská Boží Jména: OTCE, SYNA a DUCHA SVATÉHO a pověřuje nás, jak je používat s úctou. V Proroctví 81 obdrženém v r. 2006, BŮH praví: „Opět vzývejte MÉ Jméno YAHUVEH a používejte Jméno YAHUSHUA, aby jste měli přístup k MÉMU Trůnu a JÁ vyslyším a odpovím na vaše modlitby“. To samé BŮH učí SVÉ děti na stránkách Svaté Bible. Exodus 3/14-15: I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM (יהוה), poslal mne k vám. Řekl ještě Bůh Mojžíšovi: Takto díš synům Izraelským: Hospodin, Bůh otců vašich, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův poslal mne k vám; to je jméno mé na věčnost, a to je ta památka má po všechny věky.

Žalm 91/14: Poněvadž mne, dí Bůh, zamiloval, vysvobodím jej, a vyvýším; nebo poznal jméno mé.

Exodus 20/7: Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdo by bral jméno jeho nadarmo.

Mat. 6/9: A proto vy se takto modlete: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé.

Řím. 10/13: Každý zajisté, kdokoliv by vzýval jméno Páně, spasen bude.

Nicméně vůdčí náboženské organizace a církve toto skrývají, neboť jsou si vědomy Svatých Božích Jmen, které mizí z církevních textů a nyní také z nových překladů Bible. Jméno OTCE YAHUVEH se nahrazuje slovy „Pán“, „Bůh“ nebo „Pán Bůh“, a Jméno Spasitele YAHUSHUA ha MASHIACH – řecky „Ježíš Kristus“, neznámým za časů Mesiáše a prvních Apoštolů. Boží Jméno bylo a je vypouštěno z většiny překladů Bible, jak zahraničních, tak českých.

YAHUVEH (v češtině výslovnost podobná JAHVE) - pravé Svaté Jméno BOHA OTCE. Hebrejsky: יהוה [YHVH] Yod-He-Vav-He. Zkráceně se vyskytuje jako „YAH“ nebo „JAH“ záležící na jazyku nebo i preferenci překladatele. BŮH OTEC YAHUVEH je také ve Svaté Bibli nazvaný „OTCEM“ (Mat. 23:9) a „SVATÝM OTCEM“ (Jan 17:11), „JSEM KTERÝ JSEM“, „BOHEM Abrahama, BOHEM Izáka a BOHEM Jákoba“ (Exodus 3:14-15), EL ELYON/BOHEM Nejvyšším (Gen. 14:18-22) a také EL ŠADDAY/BOHEM Všemohoucím (Gen. 17:1; Exodus 6:3).

YAHUSHUA ha MACHIACH/YAHUSHUA MESIÁŠ (Vyslovuje se JAHUŠUA) – Svaté Jméno BOŽÍHO SYNA a našeho MESIÁŠE. Jméno YAHUSHUA znamená: „YAH zachraňuje“ - Takové Jméno dali Marie (hebrejsky Miriam) a Josef BOŽÍMU SYNOVI na příkaz BOHA. (Mat. 1:21) Toto Svaté Jméno zůstalo, ačkoliv bylo zaměněno, různými Biblickými překladateli, za řecké jméno „Ježíš Kristus“.

Pozor! V počátečních Proroctvích Duchovního úřadu Amightywing, obdrženými před rokem 2000, byl YAHUSHUA MESIÁŠ prezentován a také po celém světě mezi křesťany rozšířen, pod jménem „Ježíš Kristus“. V průběhu dalších let, Jméno „YAHUSHUA MESIÁŠ“ bylo odhaleno světu, skrze našeho SVATÉHO BOHA, jako skutečné Jméno našeho SPASITELE a je používáno ve všech dnešních Proroctvích v Amightywind. BŮH YAHUVEH v nich SVÝM dětem ukazuje, jak je velice důležité, přijmout a používat skutečné Jméno JEHO Jednorozeného SYNA, které je obsaženo v prvotním hebrejském a aramejském Písmu. Jsme na pokraji doby Velkého Soužení, kdy pouze v tomto Jménu budou vyslyšeny modlitby naším SVATÝM BOHEM YAHUVEH.

RUACH ha KODESH – DUCH SVATÝ v hebrejštině, čili v původním jazyce ve většině knih Svaté Bible. Dalšími Jmény Ducha Svatého jsou rovněž: MATKA SHKHINYAH (Přísloví 90), SHKHINYAH SLÁVY, IMMAYAH (doslova „MÁMA YAH“), MOUDROST. (Protože slovo „Duch Svatý“ se nedá přeložit do ženského rodu v češtině, aniž by to úplně pozměnilo význam, necháváme ho tedy v mužském rodě).

ELOHIM - Podstatné jméno v množném čísle, označující PÁNA BOHA YAHUVEH, YAHUSHUU MESIÁŠE a RUACH ha KODESH (Svatá Trojice).

YDS – zkratka pro „YAHUSHUA Demon Stompers“ – tito jsou věřící přímluvci a duchovní bojovníci, podporující Proroka Elisabeth Elijah a tuto Duchovní Službu na modlitbě. V českém překladu je možné je nazvat „Šlapači Démonů YAHUSHUA“ (zkráceně ŠDY - Šlapači Démonů, kteří patří YAHUSHUOVI).

„Ringmaiden“ je unikátní výraz vytvořený YAH, který popisuje prorocké poslání, jedinečné pro Apoštola Elisabeth. Anglické slovo „ring“ má mnoho významů, které YAH někdy současně používá jako slovní hříčku, ale často je to ztraceno v překladu: „Ringmaiden“ v angličtině připomíná výklad, používán účastníky svatebního průvodu nebo oslavy, jako je „Ring-bearer“ (ten, co nese prsten). Na moderních, západních svatbách je toto obvykle mladý chlapec, ale v dávných dobách, tento úkol spíše patřil „Ženichovu svědkovi“. Rovněž se výraz „Ring-maiden“ objevuje jako role podobná dnešní hlavní družičce.

* * * * * * *

(YAHUVEH řekl, ať to od teď dáme na všechna Proroctví: Varoval jsem tě před dlouhou dobou Elisabeth, abys nepojmenovávala tento Duchovní úřad po muži nebo ženě, dokonce ještě předtím, než tu byl Duchovní úřad. Dal jsem to do tvého ducha, neboť nic z toho nebylo uděláno tvou rukou, nic z toho nevyšlo z tvých úst. Je to z úst YAHUVEH, který porodil. Je to z úst YAHUSHUA, vašeho MASHIACH, který porodil. Je to z úst RUACH HA KODESH, vaší IMMAYAH, která porodila. Kdyby to bylo jenom tvou rukou, ztroskotalo by to před dlouhou dobou. Je to Slávou větru Shkhinyah, který fouká napříč touto zemí, Svatý vítr obnovy, není to tvým dechem, neboť by to selhalo (Izajáš 42:8)).

V červenci 2010 BŮH YAHUVEH řekl, abychom přidali následující z Letopisů 2 před každé Proroctví:

2 Letopisy 36:16, „Ale oni se vysmívali Poslům BOHA, pohrdali JEHO Slovy a dělali si legraci z JEHO Proroků, dokud se hněv PÁNA nepozvedl proti JEHO lidem, až když nebyl žádný lék.“

* * * * * * *

Dnes ráno po telefonu se spolu Prorokem Kathrynyah, během modlitby po Večeři Páně, jsem přijala další Proroctví, které má následovat – 125. Proroctví 124 je zapečetěno pro budoucnost. Máme mandát, aby jsme informovali lidi, jak nejříve to je možné a tak to zveřejňujeme na našem blogu. A děkujeme ABBA YAH za JEHO milost k nám!


Měla jsem sen, ve kterém jsme zakrývali okna, pak jsme se za to s Kathrynyah modlili. V tomto Proroctví následují instrukce z Nebe. Prosím, dejte o tom vědět ostatním, obzvláštně těm o kterých víte, že žijí svatě pro YAHUSHUA:

Nehleďte na měsíc.

Zůstaňte doma (vezměte dovnitř také domácí miláčky), a přimlouvejte se za ochranu před satanovou agendou.

Zavřete, přikryjte a pomažte vaše okna např.

Zatáhněte záclony a stáhněte žaluzie. Vyloženě svoje okna něčím zakryjte. Jestliže máte okna bez záclon, můžete je přikrýt látkou nebo nastříhat a přes ně přelepit pytle na odpadky. Nechte okna zavřená a zakrytá.

Utěsněte svoje okna modlitbou a olejem na pomazání. (Můžete použít olivový olej, jakýkoliv olej co máte, dokonce i vodu, pokud nemáte nic jiného. Pouze se modlete tak, aby to reprezentovalo krev BERÁNKA, YAHUSHUA – podobné v Exodu 12 – pak dejte trochu na vaše okna.)

Musíme vzít tuto noc vážně, aby jsme předem pomazali naše domovy, dveře, okna a vzali vážně modlitby v Žalmu 91!

Jestliže musíte během zatmění do práce, vezměte si jeden den nemocenskou, pokud to bude nezbytné. A zůstaňte doma a nebo při nejmenším někde uvnitř, kde se můžete modlit. Jestliže na sobě máte jho nerovnoměrně zatíženého manželství, pomažte sami sebe a bezprostřední oblast kolem vás.

Toto zatmění je 27. nebo 28. září a bude záležet na vaší časové zóně. Podívejte se na tyto stránky, aby jste zjistili svoji časovou zónu – time where you live. Začíná to 28. září UTC/GMT 00:11 (kolem půlnoci, 12:11 AM/UTC) a končí 5:22 (5:22 AM UTC). Maximální zatmění je UTC 2:47 AM.

Dokonce i když zatmění ve vaší zemi vidět nebude, neznamená to, že to zlo nevyšlo, PROTO ZŮSTÁVEJTE NA MODLITBĚ!Bude to částečně vidět z Evropy, Jižní/Západní Asie, Afriky, Severní Ameriky, Jižní Ameriky, Pacifiku, Atlantiku, Indického Oceánu, Arktidy, Antarktidy. Prosím zůstávejte na modlitbě (nepozorujte to).

Izajáš 26:20
Ej lide můj, vejdi do pokojů svých, a zavři dvéře své za sebou; schovej se na maličkou chvilku, dokudž nepřejde hněv. (Bible Kralická) Vejdi, můj lide, do svých pokojů, zavři za sebou dveře. Schovej se na malou chviličku, než přejde jeho hněv. (Bible 21) Nuže, lide můj, již vejdi do svých komnat a zavři za sebou dveře. Skryj se na chviličku, dokud hrozný hněv se nepřežene. (ČEP)Elisabeth: Je zde ještě něco NEBESKÝ OTČE?

Kathrynyah: Děkuji TI, že nás dopředu varuješ.

Elisabeth: Dobře, dobře. Něco slyším... Jsem nahrávána?

Kathrynyah: Ano

(začínají Svaté Jazyky a Proroctví)

MOJE děti, MOJE děti, MOJE děti!

Když uvidíte temnotu jak přikrývá měsíc nebo o ní uslyšíte, zůstaňte uvnitř! Když měsíc zčervená, nastal čas, aby MOJI svatí povstali a přimlouvali se a modlili se proti této temnotě!

Modlete se proti duchovní temnotě, kletbám, nelidskosti člověka k člověku – neboť vlády o kterých jste si mysleli, že jim můžete důvěřovat po celém tomto světě, které by lid měly chránit – nyní vám dávám nový příkaz – modlete se za ochranu (před tímto vším). Neboť satan má velkolepý plán. Nebuďte oklamáni. Toto není MŮJ, YAHUVEH hněv. Toto je hněv elity proti těm, které oni nazývají „rolníky“ (spodinou). To slovo „depopulace“ je elitou pouze lehkomyslně vyslovováno. Dejte si pozor na elitu. Neboť satan uvolní démony, aby tuto elitu novým způsobem naplnily. A jejich myšlenky nebudou o zachování lidstva a všechen soucit bude odplaven.

Dejte si pozor na elitu tohoto světa. A vy řeknete, „Ale kdo jsou tou elitou?“ To jsou ti nejbohatší z nejbohatších. Již slouží satanovi. Říkají, že jsou „lepší, než kdokoliv jiný.“

Pošetilí muži a pošetilé ženy – toužíte mít to, co mají oni! Ještě si neuvědomujete, že vše co mají uloženo do zásoby, je peklo a Jezero Ohně! Některé z nich nazýváte filmovými hvězdami.“ Někteří jsou ve vysoce postavených vládních pozicích. Někteří jsou bilionáři. A mají mnohem více než milionáři.

Nebudu je jmenovat. Nebudu vystavovat Proroka, který mluví, nebezpečí. Dal jsem vám pouze nahlédnout do této elity: ničitelů spravedlnosti. Někteří dokonce rozhodují o zákonech v jejich zemích! Na vysoce postavených politických místech!

Dejte si pozor na elitu!

Takže tento měsíc je pouze předznamením. Neboť můj hněv na tento svět ještě nesestoupil, avšak sestoupí (Zjevení 6:16) a JÁ sám, STVOŘITEL tohoto měsíce, JÁ, YAHUVEH dám jiný červený měsíc, když to budete nejméně očekávat. NEBUDE to podle domnívání se vědců.

JÁ JSEM YAHUVEH! NEZASTAVIL JSEM snad čas (Jozue 10:13; Izajáš 38:8)? Svaté Písmo nelže!

„Jak dokážete to, aby se tento svět přestal točit, aniž by nikdo nevyletěl vzhůru?“

Přesto JSEM JÁ YAHUVEH zastavil čas! Opravdu si myslíte, že je to pro MĚ nemožné, abych způsobil další zatmění měsíce – a měsíc se změní v krev (Joel 2:31)!

JSEM YAHUVEH! STVOŘITEL VŠEHO!

MŮJ hněv stále narůstá. MOJE MILOST stále volá (Přísloví 1:20; 8:1), „Přijďte k YAHUSHUOVI HA MASHIACH dokud stále můžete, neboť ON SÁM je tím JEDINÝM PŘÍMLUVCEM!“

NENÍ to člověk oblečen v oděvu! Obléká sám sebe do rouch, ale není to MÁ, YAHUSHUOVA spravedlnost! On má celou věčnost, aby platil za to, že přijímal uctívání od mužů a žen. On naprosto nikdy neřekne, „Vzhlédněte k YAHUSHUOVI! Podívejte se odkud pochází vaše PRAVÁ ZÁCHRANA (Lukáš 21:28)!“ Vy víte, že on si velebí ve zbožňování a uctívání člověka (Jan 5:41; 12:43).

Dejte si pozor na elitu! Dejte si pozor na toho, kdo se nazývá „Papežem“! Dejte si pozor na Vatikán!

Dejte si pozor na elitu. Neboť NEJSOU elitou v MÝCH očích. Jsou satanovou elitou. Patří satanovi – myslí, tělem a duší – a to je proč jsem řekl, že skončí v pekle a v Jezeru Ohně!

Ó, ale JÁ mám SVOJI elitu. Jsou obmyti prolitou krví MÉHO SYNA YAHUSHUA, vašeho MASHIACH. Jsou následovníky a věřícími a obhájci toho, co nazýváte Deseti Přikázáními. Nedívám se na jejich finanční příjem. Jsou MOJÍ elitou. Jsou MOJÍ elitní sílou, která stojí proti temnotě.

Neboť jsou to „modlitby spravedlivých, které zmůžou mnoho“ (Jakub 5:16)! Ne modlitby těch nespravedlivých!

Deuteronomium 28 jsou MÁ Slova! Je to vaše volba, jestli budete za vaši poslušnost oděni do MÝCH, YAHUVEH požehnání. A nebo oděni do MÝCH, YAHUVEH, prokletí za vaši vzpouru a neposlušnost a za odmítnutí žít Svatě!

A ve Jménu YAHUSHUA HA MASHIACH, vyslyším vaše modlitby. Odpustím vám. Budu mít milost. Tak přijďte ke MĚ s pokorou – dokud máte stále ještě čas. Tento svět zlegalizoval to, co jsem JÁ nazval „ohavností“ (Levitikus 18:22). Ale tento svět není DÁRCEM ZÁKONA.

JÁ, YAHUVEH JSEM TÍM DÁRCEM ZÁKONA!


Elisabeth: Pro TVOJI SLÁVU ABBA YAHUVEH! Pro TVOJI SLÁVU YAHUSHUA! Pro TVOJI SLÁVU! Napomínáme tu (zlou) elitu právě teď ve Jménu YAHUSHUA HA MASHIACH! Satanova elito – MY VÁS NAPOMÍNÁME!

Prosíme TĚ ABBA YAHUVEH o uvolnění těch prokletí v Deuteronomiu 28! Ať je nosí jako svojí druhou kůži (Žalm 109:17-19)! Žádáme TĚ ABBA YAHUVEH, aby jsi jim dal odplatu. Neboť jsi řekl, „Pomsta je MÁ, praví YAHUVEH“ (Deut 32:35; Řím 12:19), TY odplatíš!

Pro TVOJI Slávu ABBA YAHUVEH. Děkujeme TI a chválíme TĚ za TVOJI ochranu tuto noc, až přijde super měsíc – zatmění a zčervená jako krev ABBA YAH – děkujeme TI za TVOJI ochranu od démonů, kteří budou uvolněni. A ti, kteří mají podivný oheň a praktikují okultní vědy, tohoto využijí, aby poslali svoje prokletí a vykonávali svoje rituály.

My to napomínáme! NEPŘIJÍMÁME to! Ve Jménu YAHUSHUA ha MASHIACH! Stojíme na Písmu z Žalmu 91, že žádná nákaza se nepřiblíží k našim obydlím! Dal jsi Svaté Anděly, aby nás chránily. Děkujeme TI a chválíme TĚ ABBA YAHUVEH za zmatení nepřítele!

A místo toho, aby zemřeli tak zvaní „rolníci“, bude to právě ta elita, kterou budeš soudit. To co oni chtějí dát na nevinné tohoto světa, se namísto toho vrátí k elitě tohoto světa – satanově elitě, nevěstě satana, služebníkům a učedníkům satana.

Děkujeme TI ABBA YAHUVEH! Děkujeme TI, že nás chráníš! Děkujeme TI! Děkujeme TI za Prolitou Krev YAHUSHUA! Děkujeme TI za tu neviditelnou sílu – kupoli, která je kolem našich domovů! Děkujeme TI ABBA YAHUVEH!

Neboť jsi řekl, „Běžte a skryjte se MOJE děti na malou chvíli“ (Proroctví 60, Izajáš 26:20) dokud TVŮJ hněv neprojde. Děkujeme TI za to, že nás chráníš od nelidskosti člověka k člověku.

Děkujeme TI za uvolnění legiónů Svatých Andělů. Jak temnota pokrývá měsíc a ten vypadá krvavě červený, děkujeme TI ABBA YAHUVEH za uvolňování legiónu Svatých Andělů na tuto zemi, aby zakryli a ochránili všechny ty, kteří TI patří, YAHUSHUA!

Nemodlím se za zakrytí těch vlažných – těch co předstírají, že TOBĚ patří!

[Mluví pod silným pomazáním:]

Ta církev předstíračů --- PRYČ ODE MĚ, PRYČ ODE MĚ! Nemáme s vámi nic společného!

My jsme vykoupeni krví YAHUSHUA HA MASHIACH. A náš jediný záměr v životě je, aby jsme žili Svatě před Ním! Nejsme dokonalí! Pouze ON je dokonalý! Ale my víme to, že záměrně netestujeme YAHUVEH a nehřešíme.

Tak TI děkujeme ABBA YAHUVEH! Děkujeme TI MILOVANÝ YAHUSHUA! Děkujeme TI DRAHÁ, DRAHÁ IMMAYAH, náš DRAHÝ, DRAHÝ DUCHU SVATÝ! Děkujeme VÁM!

Oddělujete pšenici od koukole (Matouš 13:24-30). A my TI ABBA YAHUVEH děkujeme, že jsme TVOJÍ pšenicí! A ne žádnou GMO (geneticky modifikovanou) pšenicí! My reprezentujeme tu Nebeskou pšenici.

Děkujeme TI za ZÁŘI, která naplňuje naše obličeje, a tak může být vidět ten SLADKÝ, SLADKÝ DUCH SVATÝ! A ne to FALEŠNÉ světlo (od těch zlých) – neboť to je jako fluorescenční světlo! My máme to PRAVÉ SVĚTLO.

My sloužíme tomu SVĚTLU, které nás vede. Sloužíme našemu PASTÝŘI, našemu MESIÁŠI, našemu PÁNOVI, BOHU a SPASITELI, tomu JEDINÉMU JEDNOROZENÉMU SYNOVI YAHUVEH, TOMU UKŘIŽOVANÉMU a VZKŘÍŠENÉMU – našemu MILOVANÉMU YAHUSHUOVI HA MASHIACH, našemu BRZY PŘICHÁZEJÍCÍMU ŽENICHOVI!

A my TI děkujeme! Chválíme TĚ, MILOVANÝ YAHUSHUO za to, že nám dáváš pomazání, ochranu, požehnání a že nás vedeš – dáváš nám rozlišení toho, kdo je dobrý a kdo je zlý a dáváš nám touhu žít před TEBOU spravedlivě – aby jsme TI přinesli slávu. Obránci Deseti Přikázání, děkujeme VÁM, za to, že nás považujete jako jedny z elity našeho MILOVANÉHO YAHUSHUA, našeho MASHIACH – modlitební přímluvce, kteří stojí proti zlu v tomto světě... To je vše.

K: Amen! (Elisabeth se radostně směje.)

E: Děkujeme TI, ABBA YAHUVEH!

K: Ty prostě nikdy nevíš....

E: Toto je Proroctví! Páni. Toto je Proroctví! (Směje se, nadšená a šťastná.) A to by nepřišlo, kdyby jsme neudělali Večeři Páně. Kdyby jsme to nevěděli, kdyby by jsi mi nezavolala... nic z toho by se nestalo.

K: Vím.

E: O té noci, které se každý obává, bylo během dne uvolněno nové Proroctví! No, když jsi mluvila, a ON zmiňoval čas, viděla jsem stojací hodiny.

E: Doufám, žes to nahráváš.

K: Ano.

E: Dobře. Pokračuj...

K: A pak jsem viděla – bylo to, jako bych byla v Nebi a oni se skláněli, když ON mluvil. Skutečně, viděla jsem to. Viděla jsem, jak se všichni sklání.

A pak to bylo, jako by jsme byli u ground zero a jak bylo toto mluveno do duchovní oblasti...

K: Amen, takže jsem viděla, víš, epicentrum zemětřesení a jak z toho místa vycházejí vlny! Trhliny, ne trhliny --- vibrace. To je, co jsem viděla. A pak, když YAH říkal – ty jsi se modlila, aby se ti zlí svalili. Také jsem to viděla. Byly tam dvě temné postavy, které se svalily a padaly dolu jako pyramida.

E: John Hagee je jedním z nich. John Hagee je jedním z elity. A Joel Osteen je jedním z elity.

K: Amen

Adam: Páni

E: Ano, ano. Ty stojací hodiny (anglický doslovný překlad: dědečkovi hodiny). To bylo zajímavé. Takže víte, kdo je ten DĚDEČEK – je to ABBA YAH!

K: Ano!

E: MAJESTÁTNÍ OTEC, MAJESTÁTNÍ NEBESKÝ OTEC! (Grandfather: dědeček. Grand Father: také znamená velký, majestátní otec.) To je ohromné. To je naprosto ohromné. Neočekávala jsem to. Nevím, jestli ta „Asijská Nevěsta Nepřichází!“ nyní je to Proroctví 124, které nebylo zveřejněno nebo jestli je toto důvod, proč to je drženo.

K: Mám stále nahrávat nebo přestat?

E: Ne, pokračuj stále v nahrávání, aby lidé tomu mohli rozumnět. Nečekala jsem to. (Smích)

K: No, nikdy to neočekáváme!

E: Vím, já také ne! (Směje se, když to říká!) Opravdu – není divu, že jsem byla pod útokem. 28:01 OTČE nyní TI děkuji a chválím TĚ, za to, že žehnáš moje ústa. Dávám TI slávu NEBESKÝ OTČE! Protože všichni ti, kteří se mě pokoušeli umlčet – moje ústa, tak jako jsi NEBESKÝ OTČE řekl, pouze křičí hlasitěji.

Urážející většinu, požehnáním pro ostatní, Dítě, Bojovnice, Nevěsta YAHUSHUA HA MASHIACH/JEŽÍŠE KRISTA Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu).

Jestliže bylo toto Proroctví pro vás požehnáním, prosím pošlete mi email a dejte mi vědět.

www.amightywind.com

www.almightywind.com

* * * * * * *

Print Friendly and PDF