Proroctví 123

Zničení přichází! Zničení je tady!

Slovo také pro Duchovní partnery

Napsáno/Promluveno pod pomazáním RUACH ha KODESH skrze Apoštola, Proroka Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

9. listopadu 2013 – těsně po tajfunu Haiyan

* * * * * * *

Slovník:

Nebe nám odhaluje Svatá Hebrejská Boží Jména: OTCE, SYNA a DUCHA SVATÉHO a pověřuje nás, jak je používat s úctou. V Proroctví 81 obdrženém v r. 2006, BŮH praví: „Opět vzývejte MÉ Jméno YAHUVEH a používejte Jméno YAHUSHUA, aby jste měli přístup k MÉMU Trůnu a JÁ vyslyším a odpovím na vaše modlitby“. To samé BŮH učí SVÉ děti na stránkách Svaté Bible. Exodus 3/14-15: I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM (יהוה), poslal mne k vám. Řekl ještě Bůh Mojžíšovi: Takto díš synům Izraelským: Hospodin, Bůh otců vašich, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův poslal mne k vám; to je jméno mé na věčnost, a to je ta památka má po všechny věky.

Žalm 91/14: Poněvadž mne, dí Bůh, zamiloval, vysvobodím jej, a vyvýším; nebo poznal jméno mé.

Exodus 20/7: Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdo by bral jméno jeho nadarmo.

Mat. 6/9: A proto vy se takto modlete: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé.

Řím. 10/13: Každý zajisté, kdokoliv by vzýval jméno Páně, spasen bude.

Nicméně vůdčí náboženské organizace a církve toto skrývají, neboť jsou si vědomy Svatých Božích Jmen, které mizí z církevních textů a nyní také z nových překladů Bible. Jméno OTCE YAHUVEH se nahrazuje slovy „Pán“, „Bůh“ nebo „Pán Bůh“, a Jméno Spasitele YAHUSHUA ha MASHIACH – řecky „Ježíš Kristus“, neznámým za časů Mesiáše a prvních Apoštolů. Boží Jméno bylo a je vypouštěno z většiny překladů Bible, jak zahraničních, tak českých.

YAHUVEH (v češtině výslovnost podobná JAHVE) - pravé Svaté Jméno BOHA OTCE. Hebrejsky: יהוה [YHVH] Yod-He-Vav-He. Zkráceně se vyskytuje jako „YAH“ nebo „JAH“ záležící na jazyku nebo i preferenci překladatele. BŮH OTEC YAHUVEH je také ve Svaté Bibli nazvaný „OTCEM“ (Mat. 23:9) a „SVATÝM OTCEM“ (Jan 17:11), „JSEM KTERÝ JSEM“, „BOHEM Abrahama, BOHEM Izáka a BOHEM Jákoba“ (Exodus 3:14-15), EL ELYON/BOHEM Nejvyšším (Gen. 14:18-22) a také EL ŠADDAY/BOHEM Všemohoucím (Gen. 17:1; Exodus 6:3).

YAHUSHUA ha MACHIACH/YAHUSHUA MESIÁŠ (Vyslovuje se JAHUŠUA) – Svaté Jméno BOŽÍHO SYNA a našeho MESIÁŠE. Jméno YAHUSHUA znamená: „YAH zachraňuje“ - Takové Jméno dali Marie (hebrejsky Miriam) a Josef BOŽÍMU SYNOVI na příkaz BOHA. (Mat. 1:21) Toto Svaté Jméno zůstalo, ačkoliv bylo zaměněno, různými Biblickými překladateli, za řecké jméno „Ježíš Kristus“.

Pozor! V počátečních Proroctvích Duchovního úřadu Amightywing, obdrženými před rokem 2000, byl YAHUSHUA MESIÁŠ prezentován a také po celém světě mezi křesťany rozšířen, pod jménem „Ježíš Kristus“. V průběhu dalších let, Jméno „YAHUSHUA MESIÁŠ“ bylo odhaleno světu, skrze našeho SVATÉHO BOHA, jako skutečné Jméno našeho SPASITELE a je používáno ve všech dnešních Proroctvích v Amightywind. BŮH YAHUVEH v nich SVÝM dětem ukazuje, jak je velice důležité, přijmout a používat skutečné Jméno JEHO Jednorozeného SYNA, které je obsaženo v prvotním hebrejském a aramejském Písmu. Jsme na pokraji doby Velkého Soužení, kdy pouze v tomto Jménu budou vyslyšeny modlitby naším SVATÝM BOHEM YAHUVEH.

RUACH ha KODESH – DUCH SVATÝ v hebrejštině, čili v původním jazyce ve většině knih Svaté Bible. Dalšími Jmény Ducha Svatého jsou rovněž: MATKA SHKHINYAH (Přísloví 90), SHKHINYAH SLÁVY, IMMAYAH (doslova „MÁMA YAH“), MOUDROST. (Protože slovo „Duch Svatý“ se nedá přeložit do ženského rodu v češtině, aniž by to úplně pozměnilo význam, necháváme ho tedy v mužském rodě).

ELOHIM - Podstatné jméno v množném čísle, označující PÁNA BOHA YAHUVEH, YAHUSHUU MESIÁŠE a RUACH ha KODESH (Svatá Trojice).

YDS – zkratka pro „YAHUSHUA Demon Stompers“ – tito jsou věřící přímluvci a duchovní bojovníci, podporující Proroka Elisabeth Elijah a tuto Duchovní Službu na modlitbě. V českém překladu je možné je nazvat „Šlapači Démonů YAHUSHUA“ (zkráceně ŠDY - Šlapači Démonů, kteří patří YAHUSHUOVI).

„Ringmaiden“ je unikátní výraz vytvořený YAH, který popisuje prorocké poslání, jedinečné pro Apoštola Elisabeth. Anglické slovo „ring“ má mnoho významů, které YAH někdy současně používá jako slovní hříčku, ale často je to ztraceno v překladu: „Ringmaiden“ v angličtině připomíná výklad, používán účastníky svatebního průvodu nebo oslavy, jako je „Ring-bearer“ (ten, co nese prsten). Na moderních, západních svatbách je toto obvykle mladý chlapec, ale v dávných dobách, tento úkol spíše patřil „Ženichovu svědkovi“. Rovněž se výraz „Ring-maiden“ objevuje jako role podobná dnešní hlavní družičce.

* * * * * * *

(YAHUVEH řekl, ať to od teď dáme na všechna Proroctví: Varoval jsem tě před dlouhou dobou Elisabeth, abys nepojmenovávala tento Duchovní úřad po muži nebo ženě, dokonce ještě předtím, než tu byl Duchovní úřad. Dal jsem to do tvého ducha, neboť nic z toho nebylo uděláno tvou rukou, nic z toho nevyšlo z tvých úst. Je to z úst YAHUVEH, který porodil. Je to z úst YAHUSHUA, vašeho MASHIACH, který porodil. Je to z úst RUACH HA KODESH, vaší IMMAYAH, která porodila. Kdyby to bylo jenom tvou rukou, ztroskotalo by to před dlouhou dobou. Je to Slávou větru Shkhinyah, který fouká napříč touto zemí, Svatý vítr obnovy, není to tvým dechem, neboť by to selhalo (Izajáš 42:8)).

V červenci 2010 BŮH YAHUVEH řekl, abychom přidali následující z Letopisů 2 před každé Proroctví:

2 Letopisy 36:16, „Ale oni se vysmívali Poslům BOHA, pohrdali JEHO Slovy a dělali si legraci z JEHO Proroků, dokud se hněv PÁNA nepozvedl proti JEHO lidem, až když nebyl žádný lék.“

Pak v červenci 2016:

BĚDA KAŽDÉMU, KDO SE ODVAŽUJE, POKUSIT SE UBLÍŽIT TĚMTO DVĚMA POMAZANÝM. BUDETE LITOVAT DNE, KTERÝ JSTE SE NARODILI. NEDOTÝKEJTE SE MÝCH POMAZANÝCH A ANI TYTO DVA PROROKY NEZRAŇUJTE (ŽALM 105:15; 1 PAR 16:22). BYLO BY PRO VÁS LEPŠÍ, KDYBYCH JÁ YAHUVEH VYTRHNUL VÁŠ JAZYK!

(PROROCTVÍ 128)

A od Proroka Ezry:

Varuji vás všechny - kteří povstáváte proti této Službě A TĚMTO PROROCTVÍM a Elishevě, mě a všem služebníkům Duchovního úřadu Amightywind – varuji vás nyní, “Nedotýkejte se YAH Pomazaných a neubližujte JEHO Prorokům” (Žalm 105:15; 1 Par 16:22) nebo Hněv YAH přijde na vás. Ale ti, kteří jsou požehnaní a jsou požehnáním pro tuto Službu, jsou věrnými a přijímají Prorocká Slova, přijde na vás mnoho Požehnání – to vše pro ochranu toho, co patří YAH ve JMÉNU YAHUSHUA.

* * * * * * *

Začátek Prorockého Slova:

Vězte, že vaše modlitby nejsou bez povšimnutí!

Vězte, že vaše modlitby z tohoto Duchovního úřadu

nejsou bez povšimnutí!


Ať to NEZŮSTANE bez povšimnutí. Ať je tato modlitba zveřejněna a je VŠEM dáno vědět, modlitebním válečníkům tohoto Duchovního úřadu: aby v tento den (smrště) pozvedli přede MNOU svoje potřeby….

NEDÍVEJTE se jenom na tu zkázu, ale namísto MĚ chvalte, neboť MÍ Svatí andělé pracují přesčas. Nemůžete ani pochopit zázraky, které jsou dělány. Ti, o kterých se myslelo, že jsou mrtví, budou nalezeni. Ti, kteří jsou v izolaci, se opět shledají se svými rodinami. Nedívejte se jenom na to zničení, ale vězte, že MÍ svatí andělé střeží ty, jejichž jména jsou napsána v Beránkově Knize Života, ochraňují je a ano někteří jsou vzati domů, ale necítí ŽÁDNOU bolest.

Takže Elisabeth, když se tento Šabat díváš na ty fotky....

NEDÍVEJ se na to zničení, neboť JÁ jsem v té bouři, JÁ jsem v hurikánu, udělám cokoli, co je třeba, neboť MÁ zuřivost je ohromná, více, než si dokážete představit. Je se rouháno MÉMU Jménu. Je se rouháno RUACH ha KODESH, MÉMU sladkému, sladkému drahocennému DUCHU SVATÉMU, jak vy říkáte.

Tohle je jenom ukázkou MÉ zuřivosti. Dávám vám varování za varováním, přichází zničení. Dávám vám Proroctví za Proroctvím a varuji, že zničení přichází. Nejsem snad YAH, který drží SVOJE Slovo? Toto je jenom ukázka, počkejte, až bude běsnit celý svět! Počkejte, až vulkány vybuchnou jako řetězová reakce!

Chcete se MI vysmívat!? Chcete nazývat to, co je obamanation (národ Obamy, podobné jako „abomination“, což znamená „ohavnost“), něčím, co se dá tolerovat, něco, čeho se účastnit, hážou Svatost zpět do MÉ Tváře! Řekl jsem, že MÉ Slovo varuje, proroctví za proroctvím, promluvil jsem, ZNIČENÍ PŘICHÁZÍ! Jakou část nechápete? Jsem BŮH, který vyžaduje Svatost. Nemyslete si, že uniknete pouze modlitbou. Nemyslete si, že můžete pouze říct, ó, ale BŮH je jen láska. JSEM V TOM HURIKÁNU! JSEM V TÉ ZÁPLAVĚ! JSEM V TOM TORNÁDU! JSEM VE SNĚHOVÝCH BOUŘÍCH! Takže toto je ukázka zkázy, která přichází.

Nedívejte se jenom na tu zkázu, ale soustřeďte se také na zázraky, které udělám ve stejný čas, protože pro ty, kteří jsou svatí, dokonce i když žijí na stejné zemi, jsou ukryti ve stínu MÝCH křídel. MÍ Svatí andělé vás budou ochraňovat. Zajistím vaše potřeby. Používám tuto Službu pro zasažení Asie. Neumíte si představit, kolik mnoho jich padlo na kolena a sklonilo své hlavy a vyznávají YAHUSHUA jako MASHIACH. Neumíte si představit, jak používám tuto Službu a všechny ty různé jazyky a je jich více na cestě, takže když přijde zničení, vědí, ke komu vzhlížet, vědí, ke komu volat a MÁ Ruka je nad nimi a milujícně je držím. Přijde více zničení, ať se Holywood směje, nechte Holywood se vysmívat. Moru vroucí černé krve neuniknou. To, co nazývám „obamanation“, je výsměchem satana, který se vysmívá samotnému stvoření Adama a Evy.

Varoval jsi, lidé říkají, Elisabeth v tento den chceme nové Proroctví. Co je tu více k řečení? Kolik let jsem z tebe promlouval a promlouvám a kolik jazyků teď slyší slova, kterými jsem varoval? Nedělám nic, nic, nic bez toho, aniž bych poslal MÉ Svaté Proroky, aby nejprve varovali, a JÁ jsem varoval. Nevaruji jenom Spojené Státy, varuji celý svět. JÁ jsem YAHUVEH a MNĚ se nikdo nebude vysmívat. Jsem Stvořitel všeho a tohle je pouze ukázka.

Padněte přede MNOU na vaše tváře dříve, než bude příliš pozdě. Přijměte MÉHO Syna YAHUSHUA jako vašeho Pána, Boha a Zachránce, dříve, než bude příliš pozdě. Čiňte pokání za vaše hříchy v tento den, dříve, než bude příliš pozdě. Poděkujte MI teď za vaše jídlo nebo jinak ho odeberu. Poděkujte MI za vaše bydlení nebo jinak ho odeberu. Poděkujte MI za vaše rodiny dříve, než je odeberu. Buďte MNĚ vděční, jsem unaven z nevděčnosti tohoto světa. Dokonce i ti, kteří tvrdí, že jsou MOJI, jsem unaven vaší nevděčností, vašimi stížnostmi. Přestaňte se soustřeďovat na to, co nedám, neboť ještě nenastal ten pravý čas. Místo toho se soustřeďte na to, co je MÁ láska a jak vám žehnám, neboť přichází zničení, jaké tento svět ještě nikdy neviděl a toto je pouze ukázka. Dělám to, abych zatřásl světem, abych vás vzbudil zatřesením. Váš Stvořitel vás moc miluje, vzbudím vás zatřesením a používám zemětřesení, používám hurikány, používám tornáda, používám povodně, používám sněhové bouře, používám sucha, dokonce používám nemoci, abyste ke MNĚ volali.

Takže plačte a truchlete kvůli zkáze, kterou vidíte v Asii, teď na Filipínách, neboť Asie poznala to zničení již předtím, ale také když budete plakat a truchlit, chvalte MĚ ve středu bouří, neboť ti, co jsou MOJI, jsou v MÝCH dlaních. Ti, co patří YAHUSHUOVI jsou v JEHO dlaních.

Takže pokračujte ve varování, když se rozhodnu, promluvím a dám to Proroctví opět přede všechny. (Proroctví 55 - VARUJTE LIDI! ZNIČENÍ PŘICHÁZÍ!!!) Už jsem předpověděl, že zničení přichází. Zatřesu vším, čím se dá zatřást, každý základ, těmi způsoby, které si neumíte představit. Jenom se ujistěte, že váš dům nestojí na propadajícím se písku, ale je postaven na pevném kameni, na YAHUSHUOVI vašemu MASHIACH, MÉM jediném milovaném SYNOVI, vaší jediné naději na záchranu.

Už se mi nadále nebude vysmíváno. Varoval jsem vás. Řekl jsem vám, že MÁ zuřivost jenom roste pokaždé, když je zbrzděna. Nevěsta YAHUSHUA denně naříká, „kdy přijdeš“? Nejprve zničení a toto je pouze ukázka. Tak do toho, pokračujte ve vysmívání se MNĚ vašimi zákony homosexuality. Do toho, pokračujte ve vraždění miminek v děloze, tohle je jenom vzorek zničení.

Ty, co si myslíš, že jsi tak bohatý a zbožný, Kanye Weste, který sám sebe nazývá „yeezus“ (výslovnost jako „Jesus“), ZNIČENÍ PŘICHÁZÍ! Vy, kdo prosazujete nesvatost, pornografii, ten nejvíce perverzní sex, dokonce i bestialitu, můžete si být jisti tímto, ZNIČENÍ PŘICHÁZÍ! Už se nebudete moc dlouho vysmívat. Do toho, schvalte vaše zákony, schvalte zákony tohoto světa, ale zaplatíte cenu a toto je jenom ukázka. Počkejte, až uvidíte, co přijde z Nebe! Počkejte, až uvidíte, to, čemu se vysmíváte, jak přichází v oblacích. Můžete si být jisti, že JÁ jsem YAHUVEH, JÁ jsem Stvořitel a nebudu zesměšněn bez vážných následků.

Chcete být MÝMI nepřáteli, ó, vy bohatí a slavní Holywoodu? Ukáži vám nepřítele. Směji se a vysmívám se vám, vy, s vašimi zlatými záchody, SPLÁCHNU VÁS DOLŮ POTRUBÍM, vy, kteří sbíráte vaše zlato a hromadíte vaše cennosti a stavíte vaše podzemní bunkry. Scientologie, vysmívám se ti! Přichází zničení! Myslíte si, že se vás nikdo nemůže dotknout? Nemáte ponětí, co jsem pro vás nachystal.

Ale chci povzbudit, pokud je váš dům postaven na pevném kameni a ne na propadajícím se písku, pokud je vaší kotvou YAHUSHUA MASHIACH a žijete každý den tak, abyste MĚ těšili, pokud JÁ a MŮJ SYN a SLADKÁ RUACH ha KODESH jsou první Lásky vašeho života, ó, MŮJ/MÁ Milovaný/á, nemáte se čeho bát, váš TATÍNEK je tady. Pokud držíte standart Svatosti, mluvíte proti nesvatosti, nemáte se čeho bát, neboť váš TATÍNEK YAH je tu. Když jste ochotni, být nenáviděni kvůli jménu MÉHO syna YAHUSHUA a jste pronásledováni a všelijak zle je o vás mluveno, buďte ujištěni, že váš TATÍNEK YAH tu je. Vidím vše, vím vše. Slyším vše. Vidím každou slzu, která spadne, jsou pro MĚ tak drahocenné, jsou jako drahými kameny ozdobené lahvičky (fióly) v Nebi a když přijdete Domů, pokaždé, kdy jste si mysleli, že jste sami a JÁ jsem neslyšel váš nářek, ukáži vám tyto lahvičky, otevřu je a uvidíte sladký parfém, který vyjde, a vzpomenete si, že jsem tam po celou dobu byl.

Neboť když pláčete kvůli spravedlnosti, jak teď MŮJ Prorok, (Elisabeth pláče, jak skrze ni YAH mluví), tyto slzy jsou dány do lahvičky a drahokamy každého jsou jiné, neboť jenom JÁ znám, tu cenu, kterou platíte, ale nevzdávejte se, nepřestávejte, neboť obrovské, obrovské, obrovské jsou vaše odměny, které na vás čekají v Nebi a když je vaše práce na této zemi udělána, uvítám vás a řeknu: “Dobře vykonaná práce.“

Miluji dost na to, abych varoval a dělal jsem to po mnoho let. Přečtěte si Svaté Písmo, jsem ten stejný YAHUVEH, který žehná i proklíná, zraňuje a uzdravuje. Jsem ten stejný YAHUVEH, který křísí mrtvé. Jsem ten stejný YAHUVEH, který dá buď soud, nebo záchranu. Nezměnil jsem se. MŮJ Syn YAHUSHUA se nezměnil. Sladká RUACH ha KODESH se nezměnila. Duch Svatý usvědčuje, je to vaše volba, jestli poslechnete, neboť my, Svatá Trojice jsme se nezměnili.

Konec Proroctví

Elisabeth mluví:

Toto Slovo přišlo dnes o Šabatu poté, co jsem se probudila. Na mém telefonu (smartphonu), mám různé biblické aplikace, které se otevřou a tak si obvykle udělám čas na to, abych se podívala, co říkají. A předtím, než jsem se podívala, chodí mi daily mail uk, také přes můj telefon, viděla jsem fotku Filipín a začala jsem plakat. Viděla jsem matku s jejím umírajícím, mrtvým dítětem v jejích rukách a zničení všude kolem ní. Takže jsme se začali modlit ohledně toho, aby Abba YAH ochránil ty v Beránkově Knize Života a on řekl, pokud nebyli uchráněni od toho zničení, pak víme, že šli do Nebe. Když to řekl, začala jsem mluvit v jazycích a přišlo toto Slovo.

Lidé, nezahrávejte si, prosím nezahrávejte si - toto je Svatý Stvořitel, který se nezměnil. Slova ve Svatém Písmu se nezměnila. Jenom proto, že schvalují zákony této země, aby se vysmívali našemu Stvořiteli, aby se vysmívali stvoření, aby se vysmívali svatosti, nenechte se oklamat. Neboť je to satan, který vládne zlu a je bohatý, Holywood, který propaguje tento ďábelský životní styl. Jako tato Miley Cyrus a tou „obamanation“, jakou se stala.

Teenageři, nedívejte se na Kardashianovi, Kartrashianovi (trash - odpadky), „děvkotrashians“, nevzhlížejte k nim jako k příkladu. Toto není to, čím chcete být, neboť všechno co mají, je věčné peklo.

Našemu Stvořiteli se nebude vysmíváno. Takže do toho nepřátelé, roztrhejte další Proroctví, ale pro ty, jejichž Jména jsou napsána v Beránkově Knize Života a všichni ti, co slyšeli hlas STVOŘITELE v tento den promlouvat ze mě, jenom skromné nádoby z hlíny, prosím, prosím, prosím, vezměte toto varování z Nebe vážně. Zničení přichází a zničení je zde, je to jenom otázkou času, kdy přijde. (Proroctví 102 – YAHUSHUA říká: „ Je to pouze otázkou času.“)

Je to pouze otázkou času, kdy půjdeme domů, haleluja, a naše práce je udělána a bude to stát za to, mí milovaní bratři a sestry. Bez ohledu na to, jak jsme byli pronásledováni, bez ohledu na to, čím jsme si museli projít. Všechno bude stát za to, kdybychom jenom získali jednu duši pro Slávu YAHUSHUA ha MASHIACH.

Dnes je 9. listopadu 2013, slovo skončilo ve dvě hodiny odpoledne. Milované Filipíny, Milovaná Asie, milujeme vás naši bratři a sestry v YAHUSHUOVI, jejichž jména jsou napsána v Beránkově Knize Života.

Šlapači démonů YAHUSHUA, přimlouvající se modlitební bojovníci, každý, kdo je požehnán touto Svatou Službou, prosím pozvedněte ty, jenž potřebují modlitbu. Ale víme toto, tak řekl náš TATÍNEK, že jména těch, kteří jsou napsáni v Beránkově Knize Života, jsou v dlani JEHO ruky a nemůže se jim v tomto světě nic stát, co náš TATÍNEK YAH nedovolí pro JEHO vlastní záměry. A musí z toho vyjít něco dobrého.

Takže když se podíváte na zprávy, tak jako já a uvidíte fotky, nemusíte naříkat a ptát se na důvod proč, teď víme.
Ale soustřeďte se na ty všechny zázraky, které dělají Svatí andělé našeho milovaného Stvořitele a ta zaslíbení, které dal, jako v Žalmu 91.

Tak je řečeno, tak je napsáno, pod pomazáním RUACH ha KODESH, skrze Apoštola, Proroka, Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu).

Urážející většinu a požehnání pro ostatní, Dítě, Bojovnice, Nevěsta YAHUSHUA ha MASHIACH/JEŽÍŠE KRISTA

Zde jsou Biblické verše pro ten den:

NAHUM 1:3

Hospodin dlouhočekající je a velikomocný, však nikoliv neospravedlňuje vinného. U vichru a bouři je cesta Hospodinova a oblak je prach noh jeho. /CSBR/

IZAJÁŠ 1:18

Potom to můžeme spolu probrat, praví Hospodin: Jsou-li vaše hříchy rudé jak šarlat, zbělají jako sníh. Jsou-li jako purpurová látka, budou jako vlna beránčí. /B21/

Jestliže bylo toto Proroctví pro vás požehnáním, prosím pošlete mi email a dejte mi vědět.

www.amightywind.com

www.almightywind.com

* * * * * * *

Print Friendly and PDF