Proroctví 122

„Nemůžete Zbořit Brány Nebe“
tak praví YAHUSHUA ha MASHIACH

Slovo také pro Duchovní partnery

Napsáno/řečeno pod pomazáním RUACH ha KODESH skrze Apoštola Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

Obdrženo 21. února 2012
Zveřejněno 5. ledna 2013

* * * * * * *

Slovník:

Nebe nám odhaluje Svatá Hebrejská Boží Jména: OTCE, SYNA a DUCHA SVATÉHO a pověřuje nás, jak je používat s úctou. V Proroctví 81 obdrženém v r. 2006, BŮH praví: „Opět vzývejte MÉ Jméno YAHUVEH a používejte Jméno YAHUSHUA, aby jste měli přístup k MÉMU Trůnu a JÁ vyslyším a odpovím na vaše modlitby“. To samé BŮH učí SVÉ děti na stránkách Svaté Bible. Exodus 3/14-15: I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM (יהוה), poslal mne k vám. Řekl ještě Bůh Mojžíšovi: Takto díš synům Izraelským: Hospodin, Bůh otců vašich, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův poslal mne k vám; to je jméno mé na věčnost, a to je ta památka má po všechny věky.

Žalm 91/14: Poněvadž mne, dí Bůh, zamiloval, vysvobodím jej, a vyvýším; nebo poznal jméno mé.

Exodus 20/7: Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdo by bral jméno jeho nadarmo.

Mat. 6/9: A proto vy se takto modlete: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé.

Řím. 10/13: Každý zajisté, kdokoliv by vzýval jméno Páně, spasen bude.

Nicméně vůdčí náboženské organizace a církve toto skrývají, neboť jsou si vědomy Svatých Božích Jmen, které mizí z církevních textů a nyní také z nových překladů Bible. Jméno OTCE YAHUVEH se nahrazuje slovy „Pán“, „Bůh“ nebo „Pán Bůh“, a Jméno Spasitele YAHUSHUA ha MASHIACH – řecky „Ježíš Kristus“, neznámým za časů Mesiáše a prvních Apoštolů. Boží Jméno bylo a je vypouštěno z většiny překladů Bible, jak zahraničních, tak českých.

YAHUVEH (v češtině výslovnost podobná JAHVE) - pravé Svaté Jméno BOHA OTCE. Hebrejsky: יהוה [YHVH] Yod-He-Vav-He. Zkráceně se vyskytuje jako „YAH“ nebo „JAH“ záležící na jazyku nebo i preferenci překladatele. BŮH OTEC YAHUVEH je také ve Svaté Bibli nazvaný „OTCEM“ (Mat. 23:9) a „SVATÝM OTCEM“ (Jan 17:11), „JSEM KTERÝ JSEM“, „BOHEM Abrahama, BOHEM Izáka a BOHEM Jákoba“ (Exodus 3:14-15), EL ELYON/BOHEM Nejvyšším (Gen. 14:18-22) a také EL ŠADDAY/BOHEM Všemohoucím (Gen. 17:1; Exodus 6:3).

YAHUSHUA ha MACHIACH/YAHUSHUA MESIÁŠ (Vyslovuje se JAHUŠUA) – Svaté Jméno BOŽÍHO SYNA a našeho MESIÁŠE. Jméno YAHUSHUA znamená: „YAH zachraňuje“ - Takové Jméno dali Marie (hebrejsky Miriam) a Josef BOŽÍMU SYNOVI na příkaz BOHA. (Mat. 1:21) Toto Svaté Jméno zůstalo, ačkoliv bylo zaměněno, různými Biblickými překladateli, za řecké jméno „Ježíš Kristus“.

Pozor! V počátečních Proroctvích Duchovního úřadu Amightywing, obdrženými před rokem 2000, byl YAHUSHUA MESIÁŠ prezentován a také po celém světě mezi křesťany rozšířen, pod jménem „Ježíš Kristus“. V průběhu dalších let, Jméno „YAHUSHUA MESIÁŠ“ bylo odhaleno světu, skrze našeho SVATÉHO BOHA, jako skutečné Jméno našeho SPASITELE a je používáno ve všech dnešních Proroctvích v Amightywind. BŮH YAHUVEH v nich SVÝM dětem ukazuje, jak je velice důležité, přijmout a používat skutečné Jméno JEHO Jednorozeného SYNA, které je obsaženo v prvotním hebrejském a aramejském Písmu. Jsme na pokraji doby Velkého Soužení, kdy pouze v tomto Jménu budou vyslyšeny modlitby naším SVATÝM BOHEM YAHUVEH.

RUACH ha KODESH – DUCH SVATÝ v hebrejštině, čili v původním jazyce ve většině knih Svaté Bible. Dalšími Jmény Ducha Svatého jsou rovněž: MATKA SHKHINYAH (Přísloví 90), SHKHINYAH SLÁVY, IMMAYAH (doslova „MÁMA YAH“), MOUDROST. (Protože slovo „Duch Svatý“ se nedá přeložit do ženského rodu v češtině, aniž by to úplně pozměnilo význam, necháváme ho tedy v mužském rodě).

ELOHIM - Podstatné jméno v množném čísle, označující PÁNA BOHA YAHUVEH, YAHUSHUU MESIÁŠE a RUACH ha KODESH (Svatá Trojice).

YDS – zkratka pro „YAHUSHUA Demon Stompers“ – tito jsou věřící přímluvci a duchovní bojovníci, podporující Proroka Elisabeth Elijah a tuto Duchovní Službu na modlitbě. V českém překladu je možné je nazvat „Šlapači Démonů YAHUSHUA“ (zkráceně ŠDY - Šlapači Démonů, kteří patří YAHUSHUOVI).

„Ringmaiden“ je unikátní výraz vytvořený YAH, který popisuje prorocké poslání, jedinečné pro Apoštola Elisabeth. Anglické slovo „ring“ má mnoho významů, které YAH někdy současně používá jako slovní hříčku, ale často je to ztraceno v překladu: „Ringmaiden“ v angličtině připomíná výklad, používán účastníky svatebního průvodu nebo oslavy, jako je „Ring-bearer“ (ten, co nese prsten). Na moderních, západních svatbách je toto obvykle mladý chlapec, ale v dávných dobách, tento úkol spíše patřil „Ženichovu svědkovi“. Rovněž se výraz „Ring-maiden“ objevuje jako role podobná dnešní hlavní družičce.

SUKOT (hebrejsky סוכות‎‎, dosl. stany) je židovský svátek, nazývaný také Svátek stánků, Svátek stanů nebo Svátek sklizně.

Websterův Slovník, Definice slova Bastard. 1: nelegitimní dítě

YAHUSHUA zde nemluví o tom, že někdo je dítě bastard v té fyzické oblasti tady na zemi. YAHUSHUA odkazuje v tomto Proroctví na Duchovní oblast a mluví k těm, kteří si myslí, že mají Otce v Nebi, ale ve skutečnosti jsou nelegitimními dětmi v Očích YAHUVEH.

* * * * * * *

(YAHUVEH řekl, ať to od teď dáme na všechna Proroctví: Varoval jsem tě před dlouhou dobou Elisabeth, abys nepojmenovávala tento Duchovní úřad po muži nebo ženě, dokonce ještě předtím, než tu byl Duchovní úřad. Dal jsem to do tvého ducha, neboť nic z toho nebylo uděláno tvou rukou, nic z toho nevyšlo z tvých úst. Je to z úst YAHUVEH, který porodil. Je to z úst YAHUSHUA, vašeho MASHIACH, který porodil. Je to z úst RUACH HA KODESH, vaší IMMAYAH, která porodila. Kdyby to bylo jenom tvou rukou, ztroskotalo by to před dlouhou dobou. Je to Slávou větru Shkhinyah, který fouká napříč touto zemí, Svatý vítr obnovy, není to tvým dechem, neboť by to selhalo (Izajáš 42:8)).

V červenci 2010 BŮH YAHUVEH řekl, abychom přidali následující z Letopisů 2 před každé Proroctví:

2 Letopisy 36:16, „Ale oni se vysmívali Poslům BOHA, pohrdali JEHO Slovy a dělali si legraci z JEHO Proroků, dokud se hněv PÁNA nepozvedl proti JEHO lidem, až když nebyl žádný lék.


Pak v červenci 2016:

BĚDA KAŽDÉMU, KDO SE ODVAŽUJE, POKUSIT SE UBLÍŽIT TĚMTO DVĚMA POMAZANÝM. BUDETE LITOVAT DNE, KTERÝ JSTE SE NARODILI. NEDOTÝKEJTE SE MÝCH POMAZANÝCH A ANI TYTO DVA PROROKY NEZRAŇUJTE (ŽALM 105:15; 1 PAR 16:22). BYLO BY PRO VÁS LEPŠÍ, KDYBYCH JÁ YAHUVEH VYTRHNUL VÁŠ JAZYK!

(PROROCTVÍ 128)

A od Proroka Ezry:

Varuji všechny vás, kteří povstáváte proti této Službě A TĚMTO PROROCTVÍM a Elishevě, mě a všem služebníkům Duchovního úřadu Amightywind – varuji vás nyní, “Nedotýkejte se YAH Pomazaných a neubližujte JEHO Prorokům” (Žalm 105:15; 1 Par 16:22) nebo Hněv YAH přijde na vás. Ale ti, kteří jsou požehnaní a jsou požehnáním pro tuto Službu, jsou věrnými a přijímají Prorocká Slova, přijde na vás mnoho Požehnání – to vše pro ochranu toho, co patří YAH ve JMÉNU YAHUSHUA.

* * * * * * *

Modlili jsme se kvůli věci, která se týkala Youtube a Elisabeth ve Svatém jazyku rozpoznala slova „Anti-mesiáš“ a uvažovala o tom, zdali byl příčinou snu, který měla a ve kterém byla sledována.

Prorocké Slovo Začíná:

Elizabeth, proč jsi tak udivena? Měla jsi jeho pozornost již po dlouhou dobu. Kdo si myslíš, že je za těmi útoky?

Toto je MÁ Bitva!

Používám Amightywind! Používám MÉ speciální bojovníky, MOU speciální Nevěstu, ale všichni z vás máte ochranu. Všichni z vás nosíte MOJI výzbroj, neboť jsem zde, přímo po vašem boku.

Youtube se zdál, jako by byl rozpálenou pecí, že? Kolikrát jste řekli, „Ó ne, nevím, jak přežiji,“ když vám ta nenávistná slova hrozila, že vás pohltí. Ale pokaždé jsem vám dal to, co potřebujete, abyste to překonali! Pokaždé vás opět pozdvihnu. Mluvím ke všem, kteří byli napadeni. Udělám vás silnějšími tam, kde jste byli slabí! Udělám vás smělejšími tam, kde jste měli strach!

Ó, MOJI Maličcí nepodceňujte moc, která vám byla dána k boji s nepřáteli vaší samotné duše! MOJI nepřátelé jsou vašimi nepřáteli! Vaši nepřátelé jsou MÝMI nepřáteli!

Takže se nebojte války, která je proti vám vedena, přestože se zdá, že přichází skrze lidské ruce. Je to více, než jen pouhý smrtelný člověk. Dokud budete dělat, co vám říkám, dokud MĚ budete poslouchat, udržím vás v bezpečí. Nepodceňujte moc nepřítele, avšak nepodceňujte MOJI moc, protože JÁ zničím tyto nepřátele! Přijde to v čas, kdy to nebudete čekat.

(Deut. 4:24, "Protože PÁN váš Bůh je pohlcující oheň, dokonce i žárlivý Bůh."

Job 4:8,9: "Viděl jsem, jak ti, co orají nepravost a zasévají zkaženost, sklidí to stejné. Umírají poryvem BOHA a dechem JEHO nosních dírek jsou pohlceni.")

Nerozumně neriskujte. Přijďte se vším ke MNĚ na modlitbě. To neviditelné silové pole si kolem vás udržujte skrze modlitbu, protože jak opět říkám, máte pozornost anti-mesiáše. Je později, než si myslíte! Čas je kratší, než si myslíte! Jen buďte stateční. Nedovolte, aby nepřátelé viděli, jak se potíte.

Sylvestře, chceš vědět, které nejúžasnější video jsi pro MĚ kdy nahrál? Je to tvé poslední video. [Původně nahráno na youtube 18. února 2012, neprávem stáhnuto a opět nahráno 15. března.]

Nepřátelé viděli, navzdory všemu tomu, co ti udělali, že jsi stál vzpříma a byl jsi požehnán milovanou manželkou po tvém boku a že jsem ti dal smích! A tímto smíchem pohrdají. Vědí, že není nic, co by učinili, aby odebrali tato požehnání. A teď si také uvědomují, že tam, kde byl jeden, teď vidí dva, neboť radost, MOJE radost je vaše síla.

Ó, moji milovaní, ještě jste nezačali chápat, ani nemůžete pochopit, jaké má vaše dostávání se k duším rozsah – a to usvědčení, které na ně přichází, když s tvářemi potřísněnými slzami, odevzdávají svoji vůli a život MNĚ. Proč si myslíte, že máte pozornost anti-mesiáše. Je to proto, že to neděláte pouze v jednom jazyce. Pro nepřítele je nesnadné snést pouze jediný jazyk. Ale vědí, že vám nemohou zacpat ústa a umlčet vás, a že vaše touha je, zasáhnou tento svět ve všech jazycích. To je proč, jsem vás sem umístil a používám vlastní přístroj nepřátel, abych to udělal. Ó obrovská, obrovská, obrovská, obrovská, obrovská jsou vaše požehnání.

Jenom dále pokračujte. Nikdy nedopusťte, aby vás nepřátelé viděli padnout v porážce. Jenom se chopte MOJÍ ruky. MÁ síla se nemůže vůbec porovnávat se sílou žádného muže nebo ženy. JÁ, YAHUSHUA, vás pozvedám. JÁ, YAHUSHUA, vás objímám SVÝMA Rukama lásky. JÁ, YAHUSHUA, vám setřu slzy z očí. A JÁ, YAHUSHUA, zničím ty, kterými opovrhuji! MOJE Slovo nelže!

(Zjev. 6:16, „Tehdy řekli horám a skalám, „Padněte na nás a skryjte nás před Tím, jenž sedí na trůnu, a před hněvem toho BERÁNKA!“

Izajáš 11:4, „...Bíti zajisté bude zemi holí úst svých, a dechem rtů svých zabije bezbožného.“)

Co nenávidí OTEC, také nenávidím! Lidé chtějí rozdělit Knihu, která se nazývá Bible, a chtějí usměrňovat a říkají, že JÁ jsem jenom v Novém Zákoně. Zapomínají, že JÁ jsem ta Kniha! Jsem Slovo, které se stalo tělem! Není zde žádná hranice! Byl jsem také v tom, co nazýváte Starým Zákonem. Bylo o mně mluveno v Danielovi. Daniel mluvil o MNĚ. Podívejte se a uvidíte.

Jenom pokračujte v kázání toho, co vám dávám. Ne všechno z toho padlo na hluché uši. Ti, co jsou MÉ Ovce a Jehňata uslyší. Dokonce, když nechápou vše, co říkáte, oni poznají MŮJ hlas. Poznají, že to dobré ovoce v tomto Duchovním úřadě, přichází zhůry z Nebe.

Toto jsou ta slova, která vám chci říct, jak usilujete o prolomení dveří, na což JÁ vám zatím nechci dát odpověď.

Jenom odpočívejte ve MNĚ, občerstvěte se ve MNĚ, dovolte MI nalít MOU lásku do vás - obnovení.

Nikdy nedělám nic příliš brzy. Nikdy nedělám nic příliš pozdě. Poslouchali jste MĚ - dokonce i nyní - MŮJ Duch vás vede ke slyšení a poslušnosti. To je vše, co žádám. Vy uděláte svou část a JÁ udělám MOU. Když vám řeknu, abyste byli obezřetní, dokonce i když říkáte, "Ó, s tím si nedělám starost, BŮH ochrání"… dokud MI budete poslušní…. tak dlouho, dokud MI budete poslušní.

Pokračujte v přibližování se ke MNĚ. Požádejte MĚ, abych k vám mluvil v poklidu noci. Jenom pokračujte v přibližování se ke MNĚ a žádná zbraň, která byla proti vám učiněna, není větší, než jsem JÁ. Není nic, co nemohu zničit. Neexistují žádné oči, které nemohu oslepit. Není zde žádný stroj, který nemohu zničit. Mějte víru ve MNĚ. Mějte víru v legie Svatých Andělů, které jsem JÁ umístil všude kolem MÉ drahocenné Nevěsty. Mějte víru ve MNĚ. Nepochybujte. Nepochybujte o MÉ lásce k vám. Neposlouchejte ty, kteří křičí a říkají, že "MI nepatříte." Kážete MÉ Slovo! Žijete MÁ Slova.

Elisabeth, JÁ ti dávám instrukce, vše co děláš je, že je předáváš dál. Nejsi hlavní velitel, JÁ jsem! Ty jen předáváš příkazy, které ti dávám. Nejsi zodpovědná za to, co lidé dělají! Nejsi zodpovědná, když něco špatně pochopí. Oni jsou zodpovědní za to, aby MI to dali a řekli: "Pomoz mi rozumět."

Jsem VŠEMOHOUCÍ BŮH! JÁ a OTEC jsme jedno! Mohu být na všech místech a JÁ jsem! Ty jsi jedna žena a toto nedokážeš, takže dělej to, co ti říkám, abys dělala. Všichni z vás dělejte to, co vám říkám, aby jste dělali.

Jsem ten stejný YAHUSHUA, co proklel fíkovník, protože odmítl nést ovoce a ten uschnul a odumřel před očima všech. Nezměnil jsem se. JÁ jak žehnám, tak také proklínám. Nepřátelé chtějí ohlušit vaše uši a chtějí říkat: “JEŽÍŠ KRISTUS je pouze Bohem lásky. Nemusím se starat o dodržování Deseti Přikázání. Odmítám žít podle těchto zákonů. Mohu si žít jakkoliv chci a půjdu do Nebe. Půjdete do pekla, protože si myslíte, že se můžete zavděčit Bohu, protože nás soudíte, my vás zničíme“. Toto oni křičí znovu a znovu a znovu.

Poselství! Poselství! Poselství! Nyní pro celý svět!

Nemůžete zbořit brány Nebe! Nemůžete srazit MĚ YAHUVEH, YAHUSHUA a RUACH ha KODESH z NAŠICH Trůnů! Směji se vám! Ó, vy malí muži a ženy! Jste jenom prach, plevy ve větru, které se mohu rozhodnout odfouknout. Ó, vy nepřátelé Duchovního úřadu Amightywind, je vás tak mnoho, potřásám SVOJI hlavou s odporem. Neboť vy budete tam, až budete volat a chtít, aby vás lavina kamenů skryla před hněvem TOHO, který sedí na Trůnu a před Beránkem YAH. Pouze si myslíte, že víte, co je to utrpení. Ani jste ještě nezačali chápat. Pokud jste nepřáteli tohoto Duchovního úřadu, který pouze káže MÉ Slovo a Svatost, který má Poselství Jana Křtitele a Eliáše dávné doby, jste nepřáteli YAHUVEH a YAHUSHUA a MÉ RUACH ha KODESH!

Vy, co říkáte, "Zničím tento Duchovní úřad." Ne, jsem to JÁ, kdo zničí vás, stejně tak, jako jsem proklel ten fíkovník, stejně tak proklínám nepřátele Duchovního úřadu Amightywind, protože tento Duchovní úřad nepochází z muže nebo ženy! Tento duchovní úřad je učiněn MOJI vlastní rukou, je to pouze Pomazání drahocenné RUACH ha KODESH, které přitahuje muže a ženy ke MNĚ, aby jejich duše byly zachráněny, ale také používám tento Duchovní úřad tak, abych zničil zatracence.

Takže, MOJI milovaní, kteří považujete tento Duchovní úřad za požehnání, neboť můžete prohledat celý svět a nenajdete nic, jako je toto, dávám vám tato slova povzbuzení. Ti, co vás nenávidí, nenávidí MĚ. Ti, co se vás snaží zničit, se snaží zničit MĚ a JÁ Nebeský OTEC, váš ABBA YAHUVEH se směji plánům těchto drobných mužů a žen, kteří jsou prachem v NAŠICH Očích. A velmi, velmi brzy nepřátelé uvidí, že jste to vy, jste to vy, které tak moc miluji a jsou to oni, kterými tak moc pohrdám.

Takže, pokračujte v práci na poli v době žní. Je tu mnohem více požehnání, která na vás ode MĚ čekají. Nevěsta YAHUSHUA rozpozná, kým jste. Nevěsta YAHUSHUA se pozná navzájem. Nevěsta YAHUSHUA je k vám přitahována jako magnet, protože ví, že tomuto Duchovnímu úřadu byla dána Pravda. Jste pomocí jak židu, tak i pohanu. Nejste jako žádná jiná organizovaná církev. Jste jako první Apoštolové, když se spolu shromažďovali a znamení, divy a zázraky následují ty, co jsou MNĚ poslušni.

Takže, toto je, co chci dneska udělat. Chci vám dát slova útěchy, kdy to nejméně očekáváte. Chci pozvednout ty, co byli tak sklíčeni. Chci osušit slzy ve vašich očích. Chci obnovit všechny ty, co potřebují obnovení. Chci vám dát smělost tam, kde byl strach. Chci vám připomenout, že jsem zde. Jsem blíže, než váš další nádech. MŮJ Duch žije ve vás a ó, jak moc vás miluji!

Takže, dále se pevně držte lemu MÉHO oděvu. Nepouštějte se ho! Protože já vás nenechám a neopustím. Vím, čí jména jsou napsána v BERÁNKOVĚ Knize Života, před založením tohoto světa… Vím, čí jméno zůstane! A to jsou ti, ke kterým dnes mluvím. Pokud obdržíš toto Slovo jako požehnání ode MĚ, věz, že tvé jméno tam je a že nebylo vymazáno.

Pokud přijmete toto slovo jako prokletí, aby jste se pouze vysmívali a posmívali, vězte toto, nikdy jsem vás neznal! Je mi jedno, jak moc citujete MÁ Slova. Nezajímá mě, jak moc křičíte. Řeknu vám toto, jestliže přijmete tato Slova jako prokletí, jestliže přijmete tento Duchovní úřad jako prokletí, jestliže neučiníte pokání a neodčiníte to, co jste udělali, buďte si jisti, že vás neznám.

[Elisabeth říká, „Jsi si jistý, že chceš, abych toto řekla? Zakrývám svá ústa prolitou krví YAHUSHUA ha MASHIACH. Pokud toto nejsi ty YAHUSHUO, nedovol, aby toto bylo řečeno."]

ŘEKNI TO! PŘIKAZUJI TI, ABYS TO ŘEKLA! Říkám to hlasitě a říkám to jasně! Ti, co se neobrátí, ti, co neodčiní ta zlá slova, mluvena proti tomuto Duchovnímu úřadu Aleph a Tav, Mocnému Větru Svatého Ohně RUACH ha KODESH, které se milujícně nazývá Amightywind nebo Almightywind, říkám ti toto, zopakuji to ještě jednou, protože MŮJ Prorok se MĚ pokoušel utišit a zcenzurovat slova, která jsem se chystal říct, takže to opět zopakuji … ti, co se podívají na tento Duchovní úřad a nenávidí jej a nenávidí Slovo, které přichází, ani vás neznám! JSTE JAKO NELEGITIMNÍ DĚTI!!! Tvrdíte, že jste "dědici" a že máte právo na dědictví, ale řeknu vám toto, ti, co se odmítají obrátit, ti, co odmítají odčinit zlá slova a zlé činy, ti, co vzali 10 Přikázání a zahodili je na zem a říkají, "Nemusíme poslouchat. Nemusíme žít Svatě. Umlčte tohoto Proroka. Zabijte tohoto Proroka!“

Říkám vám toto! Neznám vás! JSTE NELEGITIMNÍ DĚTI!!!! [Židům. 12:8, "Pakli jste bez kázně, které všichni účastni jsou, tedy jste cizoložňata a ne synové.“] Dostanete svoje dědictví a budou to plameny Pekla! Vy, kdo říkáte, "peklo není," a nenávidíte tento Duchovní úřad, protože káže, že peklo existuje, nenávidíte tento Duchovní úřad, protože varuje, že prokletí z Deuteronomia 28 stále platí pro ty, co se bouří a odmítají se obrátit, dostanete vaše dědictví a TÍM BUDE JEZERO OHNĚ! Jenom proto, že popíráte, že peklo existuje, neznamená, že není opravdové!!

Ó, je tu Nebe k získání! Ó, je tu peklo, aby se mu ve strachu vyhýbalo! Ó, JÁ jak žehnám, tak i proklínám, právě tak jistě, jak jsem proklel ten fíkovník! Takže, toto je to, co musím říct, je to vaše rozhodnutí, zdali chcete být adoptováni a nebo odmítnuti jako nelegitimní děti! A ďábel je zde, aby si tyto nelegitimní děti vyžádal. Je to vaše rozhodnutí. Ale MÉ Ovce znají MŮJ Hlas, MÁ Jehňata znají MŮJ Hlas a nepůjdou k žádnému jinému Pastýři. A oni vědí, že trestám ty, které miluji a za to MI děkují. Toto jsou MÉ Milované Děti. Toto jsou Děti OTCE. Toto jsou ti, kteří jsou naplněni RUACH ha KODESH, Sladkým DUCHEM SVATÝM.

Potěšuji vás těmito Slovy. Patříte MNĚ! A já ochraňuji vše, co je MOJE. A sdílím to, co je MÉ s vámi a zmocňuji vás a mluvím k vám. Pokud nemůžete slyšet MŮJ hlas tím způsobem, jakým teď slyší Elisabeth, mám i jiné způsoby, jak k vám mohu mluvit. Jenom se přibližte ke MNĚ, protože vám říkám, že ta Pomazání budou růst v těch, kteří MĚ skutečně poslouchají a následují a bojují za standard Svatosti a kárají vše, co je nesvaté. To Pomazání bude pouze růst na síle. Toto je MÉ dědictví pro vás. Svatí andělé, co stojí na stráži a ochraňují vás, to je MÉ dědictví pro vás. Dávám vám to, protože vás miluji.

"Proč MI říkáte: Pane, Pane, když neděláte, co říkám?" Lk. 6:46

"Milujete-li MĚ, zachovávejte Má Přikázání.“ Jn. 14:15

"Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej."

2 Tim. 3:5

Když druhého dne vycházeli z Betanie, dostal hlad. Zdálky uviděl fíkovník s listím, a tak šel k němu, zda by snad na něm něco nenalezl. Když přišel, nenašel na něm nic než listí, protože nebyl čas fíků. Řekl mu: „Ať už z tebe nikdy nikdo nejí ovoce!“ A JEHO učedníci to slyšeli. Mk. 11:12-14

V této části Písma je nám nařízeno, abychom dodržovali Deset Přikázání. - Ex. 20:2-17

Podobenství o 10 Pannách, Mat. 25:1-13, Tehdy bude nebeské království podobné deseti pannám, které vzaly své lampy a vyšly naproti ŽENICHOVI. Pět z nich bylo rozumných a pět bláznivých. Ty bláznivé si s sebou vzaly lampy, ale žádný olej. Ty rozumné si kromě lamp vzaly také nádobky s olejem. Když ženich dlouho nešel, začaly všechny podřimovat a usnuly.
O půlnoci se strhl křik: ‚ŽENICH je tu! Jděte mu naproti!‘ Všechny panny vstaly a připravily si lampy. Tehdy řekly ty bláznivé těm rozumným: ‚Dejte nám trochu svého oleje, naše lampy hasnou.‘ Ty rozumné jim ale odpověděly: ‚Nebude ho dost pro nás všechny. Jděte si raději nakoupit k prodavačům.‘ Když odešly kupovat olej, přišel ženich a ty, které byly připravené, s ním šly na svatbu. A dveře se zavřely.
Když potom přišly ty zbylé panny a říkaly: ‚Pane, pane, otevři nám!‘ odpověděl jim: ‚Amen, říkám vám, že vás neznám.‘ Proto bděte, vždyť neznáte den ani hodinu, kdy přijde Syn Člověka (YAH).

Deut. 32:39-43

Konec Slova

Promluveno pod Pomazáním RUACH ha KODESH skrze
Apoštola Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

Urážející většinu, požehnáním pro ostatní, Dítě, Bojovnice, Nevěsta YAHUSHUA ha MASHIACH/JEŽÍŠE KRISTA

[email protected]

* * * * * * *

Print Friendly and PDF