Proroctví 121

Je YAHUSHUA Pouze Spasitelem
Nebo Je BOHEM VŠEMOHOUCÍM, PÁNEM Tvého Života

Slovo také pro Duchovní partnery

Napsáno/řečeno pod pomazáním RUACH HA KODESH skrze Apoštola Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

Obdrženo 10. května 2011
Zveřejněno 29. prosince 2012

* * * * * * *

Slovník:

Nebe nám odhaluje Svatá Hebrejská Boží Jména: OTCE, SYNA a DUCHA SVATÉHO a pověřuje nás, jak je používat s úctou. V Proroctví 81 obdrženém v r. 2006, BŮH praví: „Opět vzývejte MÉ Jméno YAHUVEH a používejte Jméno YAHUSHUA, aby jste měli přístup k MÉMU Trůnu a JÁ vyslyším a odpovím na vaše modlitby“. To samé BŮH učí SVÉ děti na stránkách Svaté Bible. Exodus 3/14-15: I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM (יהוה), poslal mne k vám. Řekl ještě Bůh Mojžíšovi: Takto díš synům Izraelským: Hospodin, Bůh otců vašich, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův poslal mne k vám; to je jméno mé na věčnost, a to je ta památka má po všechny věky.

Žalm 91/14: Poněvadž mne, dí Bůh, zamiloval, vysvobodím jej, a vyvýším; nebo poznal jméno mé.

Exodus 20/7: Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdo by bral jméno jeho nadarmo.

Mat. 6/9: A proto vy se takto modlete: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé.

Řím. 10/13: Každý zajisté, kdokoliv by vzýval jméno Páně, spasen bude.

Nicméně vůdčí náboženské organizace a církve toto skrývají, neboť jsou si vědomy Svatých Božích Jmen, které mizí z církevních textů a nyní také z nových překladů Bible. Jméno OTCE YAHUVEH se nahrazuje slovy „Pán“, „Bůh“ nebo „Pán Bůh“, a Jméno Spasitele YAHUSHUA ha MASHIACH – řecky „Ježíš Kristus“, neznámým za časů Mesiáše a prvních Apoštolů. Boží Jméno bylo a je vypouštěno z většiny překladů Bible, jak zahraničních, tak českých.

YAHUVEH (v češtině výslovnost podobná JAHVE) - pravé Svaté Jméno BOHA OTCE. Hebrejsky: יהוה [YHVH] Yod-He-Vav-He. Zkráceně se vyskytuje jako „YAH“ nebo „JAH“ záležící na jazyku nebo i preferenci překladatele. BŮH OTEC YAHUVEH je také ve Svaté Bibli nazvaný „OTCEM“ (Mat. 23:9) a „SVATÝM OTCEM“ (Jan 17:11), „JSEM KTERÝ JSEM“, „BOHEM Abrahama, BOHEM Izáka a BOHEM Jákoba“ (Exodus 3:14-15), EL ELYON/BOHEM Nejvyšším (Gen. 14:18-22) a také EL ŠADDAY/BOHEM Všemohoucím (Gen. 17:1; Exodus 6:3).

YAHUSHUA ha MACHIACH/YAHUSHUA MESIÁŠ (Vyslovuje se JAHUŠUA) – Svaté Jméno BOŽÍHO SYNA a našeho MESIÁŠE. Jméno YAHUSHUA znamená: „YAH zachraňuje“ - Takové Jméno dali Marie (hebrejsky Miriam) a Josef BOŽÍMU SYNOVI na příkaz BOHA. (Mat. 1:21) Toto Svaté Jméno zůstalo, ačkoliv bylo zaměněno, různými Biblickými překladateli, za řecké jméno „Ježíš Kristus“.

Pozor! V počátečních Proroctvích Duchovního úřadu Amightywing, obdrženými před rokem 2000, byl YAHUSHUA MESIÁŠ prezentován a také po celém světě mezi křesťany rozšířen, pod jménem „Ježíš Kristus“. V průběhu dalších let, Jméno „YAHUSHUA MESIÁŠ“ bylo odhaleno světu, skrze našeho SVATÉHO BOHA, jako skutečné Jméno našeho SPASITELE a je používáno ve všech dnešních Proroctvích v Amightywind. BŮH YAHUVEH v nich SVÝM dětem ukazuje, jak je velice důležité, přijmout a používat skutečné Jméno JEHO Jednorozeného SYNA, které je obsaženo v prvotním hebrejském a aramejském Písmu. Jsme na pokraji doby Velkého Soužení, kdy pouze v tomto Jménu budou vyslyšeny modlitby naším SVATÝM BOHEM YAHUVEH.

RUACH ha KODESH – DUCH SVATÝ v hebrejštině, čili v původním jazyce ve většině knih Svaté Bible. Dalšími Jmény Ducha Svatého jsou rovněž: MATKA SHKHINYAH (Přísloví 90), SHKHINYAH SLÁVY, IMMAYAH (doslova „MÁMA YAH“), MOUDROST. (Protože slovo „Duch Svatý“ se nedá přeložit do ženského rodu v češtině, aniž by to úplně pozměnilo význam, necháváme ho tedy v mužském rodě).

ELOHIM - Podstatné jméno v množném čísle, označující PÁNA BOHA YAHUVEH, YAHUSHUU MESIÁŠE a RUACH ha KODESH (Svatá Trojice).

YDS – zkratka pro „YAHUSHUA Demon Stompers“ – tito jsou věřící přímluvci a duchovní bojovníci, podporující Proroka Elisabeth Elijah a tuto Duchovní Službu na modlitbě. V českém překladu je možné je nazvat „Šlapači Démonů YAHUSHUA“ (zkráceně ŠDY - Šlapači Démonů, kteří patří YAHUSHUOVI).

„Ringmaiden“ je unikátní výraz vytvořený YAH, který popisuje prorocké poslání, jedinečné pro Apoštola Elisabeth. Anglické slovo „ring“ má mnoho významů, které YAH někdy současně používá jako slovní hříčku, ale často je to ztraceno v překladu: „Ringmaiden“ v angličtině připomíná výklad, používán účastníky svatebního průvodu nebo oslavy, jako je „Ring-bearer“ (ten, co nese prsten). Na moderních, západních svatbách je toto obvykle mladý chlapec, ale v dávných dobách, tento úkol spíše patřil „Ženichovu svědkovi“. Rovněž se výraz „Ring-maiden“ objevuje jako role podobná dnešní hlavní družičce.

* * * * * * *

(YAHUVEH řekl, ať to od teď dáme na všechna Proroctví: Varoval jsem tě před dlouhou dobou Elisabeth, abys nepojmenovávala tento Duchovní úřad po muži nebo ženě, dokonce ještě předtím, než tu byl Duchovní úřad. Dal jsem to do tvého ducha, neboť nic z toho nebylo uděláno tvou rukou, nic z toho nevyšlo z tvých úst. Je to z úst YAHUVEH, který porodil. Je to z úst YAHUSHUA, vašeho MASHIACH, který porodil. Je to z úst RUACH HA KODESH, vaší IMMAYAH, která porodila. Kdyby to bylo jenom tvou rukou, ztroskotalo by to před dlouhou dobou. Je to Slávou větru Shkhinyah, který fouká napříč touto zemí, Svatý vítr obnovy, není to tvým dechem, neboť by to selhalo (Izajáš 42:8)).

V červenci 2010 BŮH YAHUVEH řekl, abychom přidali následující z Letopisů 2 před každé Proroctví:

2 Letopisy 36:16, „Ale oni se vysmívali Poslům BOHA, pohrdali JEHO Slovy a dělali si legraci z JEHO Proroků, dokud se hněv PÁNA nepozvedl proti JEHO lidem, až když nebyl žádný lék.

* * * * * * *

YAHUSHUA mluvil toto slovo k milované dceři v YAHUSHUOVI, kterou se ďábel snažil oddělit od jejího duchovního partnera. Kvůli zraněním v minulosti, byl kolem jejího srdce v oblasti ducha ostnatý drát, který ji zabraňoval, aby mohla dávat a přijímat lásku. Nicméně ona musela být tou, kdo požádá YAHUSHUA, aby tento ostnatý, duchovní drát odstranil. Nikdo jiný to pro ni nemohl udělat.

Skrze následování nádherného, mocného a pomazaného Slova od YAHUSHUA, byla vysvobozena od jha a zajetí, protože ona to přijala a poslechla YAHUSHUA. Chvála YAH za to!

Tomuto Slovu předcházel, s naší milovanou dcerou v YAHUSHUOVI, dlouhý, telefonní rozhovor. Následující slova byla řečena těsně předtím, než přišlo Slovo od YAHUSHUA.

Kathynyah: Drahý Pane právě se modlíme za uzdravení srdce TVOJÍ Milované dcery ve Jménu YAHUSHUA ha MASHIACH a za srdce jejího partnera.

Elisabeth: Něco slyším. Slyším to, protože se zrovna modlí. Jenom ty to můžeš udělat milovaná dcero. Jsi ta jediná, která to může v tuhle chvíli udělat. Musíš vzít ten dvousečný meč. Kolem tvého srdce byl dán ostnatý drát, aby se lidé nemohli k tobě přiblížit a také ani ty k nim. Neboť ten ostnaný drát vás jeden k druhému nepustí.

Rozumíš tomu? Je to jako, když jsi řekla „jsem v izolaci“, ale je tam ostnatý drát a ty. YAHUSHUA říká, že to máš v tento okamžik vzít a vidět sama sebe – pokud to opravdu můžeš udělat – vidět sama sebe, jak odřezáváš tento ostnaný drát ze svého srdce. Můžeš to udělat?

Milovaná dcera v YAHUSHUOVI: Ano, mohu.

Kathrynyah: Můžeš to nyní říct?

Milovaná dcera v YAHUSHUOVI: Ok, beru Svaté, pomazané nůžky na ustřižení ostnatého drátu a odstříhávám všechny dráty a ostny z mého srdce a cokoliv, co mi brání v tom, abych se přiblížila k jiným lidem a co zabraňuje ostatním, aby se přiblížili ke mně. Dej mi masité (živé) srdce.

Elisabeth a Kathrynyah: Amen!

Kathrynyah: ABBA YAHUVEH děkuji TI za TVOJI odpověď na tuto modlitbu. Modlím se, aby se kvůli tomu staly zázraky, ve Jménu YAHUSHUA HA MASHIACH.

Elisabeth: a modlíme se za stejnou věc pro jejího partnera, protože on učinil stejnou věc. Má kolem svého srdce ostnaný drát a řeknu mu to samé.

Kathrynyah: Co se dá dělat.

Elisabeth: Takže bych toto zjevení neměla, kdyby jsme se právě nemodlili. A milovaná dcero, víme, že přichází vysvobození. Ale toto je toho pouhý začátek. V pořádku? Takže hned se chystám zavolat tvému milovanému partnerovi. Já ani nechci položit telefon, jak moc ji miluji. Není to jenom moje láska ...

Elisabeth: začíná mluvit ve Svatých Jazycích ...

Prorocké Slovo Začíná

Moje milovaná dcero, tuto noc jsi mě potěšila, neboť jsi odložila svoji tělesnost a řekla jsi „Nechci to dělat mým způsobem, ale udělám to TVÝM způsobem YAHUSHUO“. Těšíš MĚ, MOJE milovaná. Ačkoliv je pravda, že nikdo tě nemůže milovat tak, jako JÁ, nepochybuj o té skutečnosti, že jsem vložil SVOJI lásku pro tebe do druhých. A o kolik více mohu používat tvého vlastního duchovního partnera, jestliže MI oba z vás dovolíte tuto lásku manifestovat.

Cokoliv proti čemu Satan tak tvrdě bojoval – MOJI milovaní, nechápete, jak úžasné je to, když se stane MOJE vůle? Neboť on bojuje pouze proti MÝM plánům. On usiluje o rozdělení toho, o čem jsem řekl, že chci, aby bylo spojeno, ale nebudu křížit vaši vůli. Ani tomuto nedovolím, aby to dále rozdělovalo svatyni, protože jste poslechli vaši duchovní matku. Protože, když jste sjednoceni, tak budete stát, ale rozdělení vám způsobí pád – takže zůstaňte spojeni, potřebujete jeden druhého. Nevíte, co se bude tento rok dít...

Ale MOJE milovaná dcero, jsem to JÁ, kdo dal tato slova do tvých úst, „Zůstanu v arše, protože zde jsem v bezpečí.“ Neznamená to, že u dveří nebudou bít bouře a nepokusí se tě utopit. Ale co to opravdu znamená je, že JÁ JSEM v té arše s tebou. A JÁ nedovolím, aby tě ty bouře utopily.

Satan se bojí, když jeden z vás se modlí. O co víc bude, když všichni ti, které jsem shromáždil, aby se modlili společně – protože každý z nich má pomazání. Ale ještě musím říci toto: nezůstane nikdo s duchem vzpoury. Protože vzpoura je jako způsob čarodějnictví a jestliže každý říká, „Požaduji, aby to bylo mým způsobem“ tehdy je budu muset poslat jejich cestou, neboť je to jako malomocenství. Takže moje drahocenná dcero, ty jsi bojovala proti duchu vzpoury. Všichni z vás bojujete proti duchu vzpoury a víte, že pouze skrze MOJE JMÉNO, MOJI KREV můžete mít vítězství nad duchem vzpoury. Neboť je to satan, který se první vzbouřil; lucifer řekl, že to udělá svým způsobem. Nyní se snaží, aby odporným zápachem ducha vzpoury zničil ty, kteří jsou MÉ Děti. Legiony démonů mohou přijít, aby trýznily, ovládaly a utlačovaly.

Nedovolte duchu vzpury, aby vás obsadil. Když ho uvidíte, vyžeňte jej! Smějte se ďáblovi do obličeje. Uvidíte! Uvidíte! Uvidíte! A toto je pro všechny Šlapače Démonů Yahushua, ke kterým promlouvám toto SLOVO: smějte se ďáblovi do obličeje!

Zkoumání ducha, který mluví znamená to, aby se udržovala každá myšlenka v zajetí! JSEM to JÁ YAHUSHUA, který by řekl taková slova? JSEM to JÁ YAHUSHUA, který by vám dal tyto myšlenky? Uvidíte, Moje Poklady, kolikrát budete muset přiznat, že to bylo buď z vašeho těla nebo to byl satan. Ale tak či onak, jestliže to nepromlouvám JÁ, nepřijímejte to. Ó, jak vás miluji, dal jsem vám tolik a mám toho víc, jestliže MI pouze budete důvěřovat.

Synu, slož svoji pýchu. Buď ochoten odřezat ty ostnaté dráty ze svého srdce. Neboť je to MOJE touha, abych vás oba dva vzal, aby jste sloužili po boku jeden druhého. Je to MOJE touha, abych použil všechny tyto páry, aby sloužili jiným párům. Všichni z vás jste přivedeni MOJÍ vlastní rukou. Všichni z vás jste trpěli kvůli MÉMU Jménu. Všichni z vás jste společně bojovali, společně se smáli, společně plakali. Investoval JSEM tak mnoho. Ani jediná osoba, nepřišla do této svatyně náhodou.

Od této noci, jestliže MI každý bude poslušný: JÁ, YAHUSHUA, tam budu přitahovat duše.

MOJE milovaná dcero, žádná láska neuspokojí tak jako MÁ, ale dovol MI, abych tě miloval skrze ostatní. Nikdy si nemysli, že když se setkají dva duchovní partneři, že je to dokonalost na zemi. Neboť dokonalost na zemi ve vztazích neexistuje, jedině pokud mluvím JÁ – je MI dovoleno se manifestovat, pokud je to MOJE láska, která vychází, spojena s vaší láskou... Sami ze sebe budete mluvit zraňující slova. Sami v sobě jste sobečtí.

Složte svoje vlastní touhy a dívejte se na ostatní skrze MOJE oči. Nebudu tolerovat žádnou neúctu k Nevěstě! Nemějte jeden druhého v neúctě, neboť platíte tak velikou cenu, aby jste MI patřili. Všichni z vás máte tu samou touhu, být MOJI Nevěstou. Aby jste měli svědectví jako Enoch, abych vás mohl vzít k MÉMU boku!

Odpouštějte tak, jako odpouštím JÁ. Použijte gumu (na gumování). Ať nejsou hříchy ostatních napsány perem. Ať je to tužkou. Nyní to vymažte. Viďte sami sebe, jak to vymazáváte, jako by to nikdy nebylo. Není to ten způsob, jakým JÁ vymazávám vaše hříchy MOJÍ prolitou krví, tak daleko jako je východ od západu? Říkám vám, „Pamatuješ si, v tento a tento den, v tuto dobu a hodinu jsi proti MĚ zhřešil?“

Nemám toho žádný záznam, jakmile řeknete „odpusť mi“ a myslíte to vážně a činíte pokání a odvracíte se od toho zla. Přestaňte být dětmi, které říkají, „Chci to udělat po svém“. Udělal jsem to JÁ tak? Nedal jsem snad příklad, dokonce než jsem šel na kříž? Neřekl jsem, „Ach, ABBA ať je to tvoje vůle, nicméně pokud to je možné... (Ó můj Otče, jestliže je to možné, ať nemusím pít z tohoto kalichu: nicméně ne co chci JÁ, ale co chceš TY. Matouš 26:39) A tento kalich MĚ nemůže minout. Chci, aby se stala TVOJE vůle a ne MÁ.“ Toto je tajemství, být nazván Nevěstou!

Nikdo není MOJI nevěstou, pokud tuto část nečiní dobře. Pokud nejsou schopni odložit svoji tělesnost, jak potom mohou chodit v Duchu? Jak mohou slyšet drahého DUCHA SVATÉHO, který žije ve vás? Jestliže si zakryješ svoje uši a zakryješ svoje oči a řekneš, „ Nechci slyšet to, co mi chceš říct a nechci vidět to, co mi chceš ukázat. Nechci říkat to, co chceš, abych říkal. Nechci jít tam, kam mě posíláš. Nechci udělat to, co mi říkáš, abych udělal“...TEDY ODEJDI ODE MĚ, ty NEJSI MOJÍ Nevěstou! A dost! Řekl jsem to! Kolika způsoby musím říct, „Odejděte ode MĚ vy takzvaná neposlušná nevěsto“? Svět to nechce slyšet! Organizované církve to nechtějí slyšet!

Nejsem jenom tím obětním Beránkem. Nejsem pouze láskou tvého života. MÁM také vzbuzovat bázeň! Nikdy nechtějte okusit Beránkův hněv (Zjevení 6:16). Miluji vás dost na to, abych vás varoval! Přicházející dny záhuby jsou blízko. Nechtěli by jste být tady zanecháni. Nikdo se nemůže srovnávat s láskou jakou mám JÁ k vám a MOJE láska je Otcovou láskou, a MOJE láska je láskou RUACH HA KODESH. Jsme všichni spojeni. Nikdo se nemůže srovnávat s NAŠÍ láskou k vám. Ale nebuďte oklamáni. Nikdo se nemůže srovnávat ani s NAŠÍM hněvem. Nechtějí o tom kázat, a tak jsem pozdvihl tento Duchovní úřad, aby to promlouval. Do každého z MÉ Nevěsty jsem vložil bázeň, MĚ neurazit. Když činí pokání, dělají to se slzami. Říkají „YAHUSHUO nechci tě zranit.“

Ti nepřátelé říkají, „Nemůžete přijít o milost kvůli svým hříchům.“ Nepřátele lžou. Oni MĚ opětovně a neustále testují. Říkají, „Protože my si teď můžeme dělat, co chceme! Je to vše o kříži. Není ti dovoleno mě soudit. Nemůžeš mi říct, že moje duše je ztracena“ a oni MĚ ani neznají. Je to litera, co zabíjí, ale duch dává život. Oni ani Ducha nemají. Ten Duch Svatý v nich není. Četli Slovo. Naučili se ho nazpaměť. Nárokují si MĚ jako SPASITELE, ale říkají, „Ať už tě tu nevidím jako PÁNA!“ Říkají, „ Nechci nad sebou žádného pána, toto je můj život a já si ho budu žít tak, jak chci já! Ó, ale Ježíši miluji tě. Ó, ale chválím tě! Jan 3:16! Vidíš, je to přesně tady, vše co musím udělat, je pouze věřit. Nemusím poslouchat! Duchovní úřade AmightyWind jdi pryč! Mohu si hřešit, jak moc chci, kým jste, že toto tvrdíte? Není to o tom, co dělám já – je to o tom, co udělal Ježíš. Nikdo není spravedlivý, podívej, je to zde napsáno ‘Všichni zhřešili a ztratili Boží slávu.’ (Římanům 3:23)

Ale říkám vám toto, velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého (Jakub 5:16). Protože jste spravedliví skrze MĚ, neboť jste jako David a když proti MĚ nevědoucně zhřešíte, (když si to uvědomíte), rychle činíte pokání. Bojíte se pokání neudělat. Víte, že vám říkám, že vaše poslušnost znamená, jak moc MĚ milujete. (Jan 14:15) Říkám vám toto a nikdo jiný to nebude kázat a tak to budu promlouvat skrze tuto hliněnou nádobu. Nemohu být pouze SPASITELEM, ale musím být vaším PÁNEM BOHEM VŠEMOHOUCÍM. To vše jde jedno s druhým. Toto je, proč je tento Duchovní úřad oddělen. Není poslán pouze k těm, kterým je dána poslední šance. Není používán pouze jako žhavá pec Pročisťujícího. Je poslán k těm, kteří jsou nazváni MOJÍ Nevěstou. Dokonce i tuto noc vidíte, že přišlo Slovo. Elisabeth ti nemohla zavolat podle toho, kdy chtěla ona, protože to slovo tam ještě nebylo. Musel jsem ji dát sen. Musel jsem promlouvat ta slova, která jsem tuto noc promlouval.

Moje milovaná dcero musela jsi přijmout. Musela jsi složit svoji tělesnost a říct “Udělám to, jak chce YAHUSHUA” a ty jsi to udělala a řekla jsi ta slova a kvůli tobě MOJE milovaná dcero, bylo dáno toto slovo. Ale JÁ věděl, že se to stane. Minulý víkend nebyl jestě ten správný čas. Nepřišel čas, aby se zrodilo toto slovo, proto jsem dovolil, aby telefony přestaly fungovat. Jinak Elisabeth ty jsi byla v takovém zoufalství. S očekáváním toho nejhoršího jsi chtěla, aby to již bylo za tebou. Kdypak jsi držela myšlenku v zajetí, když jsi si myslela, že z toho vzplyne to nejhorší? A vytvořila jsi si pouto se svojí dcerou, skrze slzy a tím, jak byl odstřižen ten ostnaný drát. A ona touží po svém duchovním partnerovi, protože jsem to do ní vložil JÁ a dal jí jejího partnera. Neexistuje jiný.

Nyní pomažu tvoje rty, aby mluvily k té druhé polovině. Pamatuj si MŮJ poklade, MŮJ drahokame jako žádný jiný, neboť všichni z vás se třpytíte v různých mírách. Všichni z vás, všichni z vás se lesknete. Někteří musí být naleštěni a JÁ leštím slzama, slzama, slzama a bolestí a námahou. Jen se podívejte na kousek uhlí, jak moc musí být na něj tlačeno, než se z něj stane diamant. Všichni z vás, všichni z vás, všichni z vás jste byli těžce tlačeni, ale to se nestalo zbytečně. Toto vše bylo řečeno tuto noc, protože jsem měl tři, kteří poslechli. Elisabeth ty jsi slyšela můj hlas, když jsi spala. Kathrynyah ty jsi stála při Elisabeth, aby jsi pomohla zesílit to pomazání, a milovaná dcero, neřeknu tvoje jméno, ale ty víš, kdo jsi, ty jsi musela přijmout. Musela jsi otevřít svoje srdce. Musela jsi toužit po tom, slyšet ta slova, která jsem musel říct. Musela jsi být připravena. Miluji tě.

Miluji každého z vás. Vy, kteří patří ke Šlapačům Démonů YAHUSHUA, znamenáte pro MĚ tolik! Byli jste pojmenováni po MĚ! Dal jsem vám vaši vlastní úvodní píseň! („Jdu Do Tábora Nepřátel“) Neboť jdete do nepřátelského tábora a berete zpět vše, co ďábel ukradl, protože satan je POD VAŠIMA NOHAMA! A ti nepřátelé jsou poraženi! Nechoďte podle toho, co vidí vaše oči! Nemáte ponětí, co jsem udělal nepřátelskému táboru!

Jste tak vyjímeční, vy, kteří zůstáváte mezi Šlapači Démonů YAHUSHUA a vy, kteří přijdete. Jste tak velice speciální, že jsem poslal Svaté anděly, aby nařídili zrod této speciální větve Duchovního úřadu a nepřátelé se vysmívají a posmívají a říkají „Nikdo nemůže být Svatý“. Soudí vás, kvůli tomu, kým oni jsou, protože v nich není žádná Svatost. Netouží po Svatosti. Netouží po tom, slyšet MŮJ hlas. Zakrývají si uši, když ho slyší a nazývají tohoto Proroka všemi různými, zlými jmény a kohokoliv jiného, kdo opakuje tato slova, která JÁ říkám.

Ale vy ne MOJI milovaní, ne ta pravá Nevěsta; vy znáte MOJE slova. Poznáváte je a JÁ vás miluji a veliké, veliké, veliké, veliké, veliké jsou vaše odměny v Nebi. Vše co musíte udělat, je přemáhat. Buďte přemožitelé a dejde každou myšlenku do poddanosti. A když uslyšíte myšlenku o které víte, že není ze MĚ, hlas, který MI nepatří, vezměte to, jako by jste to uchopili vašima rukama a ve jménu YAHUSHUA to pokárejte (vezměte nad tím autoritu). Toho lživého, podvodného ducha! A pokárejte satana a viďte sami sebe s tou myšlenkou, která se nyní proměnila v démona, který ji poslal a odsekněte jeho ruce! S MÝM dvousečným mečem to odsekněte! A odhoďte to pryč a zahoďte to a řekněte, „Nebudu mít žádnou ze tvých lží satane“! Neboť plány, které já mám pro vás jsou pro dobro a ne pro zlo: všichni z vás, kteří můžete slyšet MŮJ hlas; toto je také pro hosty. (pro ty, kteří budou hosty na Svatební Večeři Beránka)

Volejte ke MNĚ. Důvěřujte MI! Nespoléhejte se na svoje vlastní porozumění, ale na všech vašich cestách MĚ uznávejte a JÁ budu řídit vaši stezku. Důvěřujte MI! Přestaňte dělat věci vaším způsobem a dělejte to MÝM způsobem. Váš PÁN, váš SPASITEL, váš MISTR, váš VLÁDCE. Neztratím ani jednoho! Znám každého, čí jméno je zapsáno v Beránkově Knize Života před základy této země a JÁ neztratím jediné jméno.

Takže když nepřátelé přicházejí a nepřátelé odcházejí. Jidášové přicházejí a Jidášové odcházejí. Když děláte vše co můžete, bijete hlavou oproti zdi, nejste schopni způsobit, aby ten člověk padnul přede mnou na kolena a přiznal, že JÁ nemohu být pouze jejich SPASITELEM, MUSÍM být jejich PÁNEM – JSEM VŠEMOHOUCÍ BŮH, Jednorozený SYN YAHUVEH a vy máte následovat MOJE šlépěje, ne vaše vlastní. Pokud budete chodit ve vlastních šlépějích, povedou vás přímo do pekla. To je proč jsem přišel do tohoto světa, abych vám dal MOJE kroky k následování.

Takže toto jsou ta slova, která chci říct, neočekávaný dárek pro moje drahé ŠDY (Šlapače Démonů Yahushua). Neboť MĚ těšíte. Těšíte MĚ. Pracujete na tomto sklizňovém poli tak těžce. Dělníků je málo, ale vy si nestěžujete. Elisabeth řekne, „Toto a tamto je potřeba udělat,“ a nikdo z vás si nestěžuje. Přikládáte svoje ruce k pluhu a nevadí, co proti vám povstává, vy přemáháte! Pouze přemahatelé jsou Šlapači Démonů YAHUSHUA! Pamatujte si to. Ti, kteří neuspěli, na to neměli.

Takže JÁ vás ponechávám s těmito Slovy, aby pro vás byla požehnáním. Miluji vás. Nebude to už dlouho, než vás uvidím. Jenom se pevně držte lemu mého roucha. Nepouštějte se! Ať vidíte v tomto světě cokoliv, nepouštějte se. Pevně se držte. Nenechte, aby vám duch náboženství ukradl to, co jsem vám dal. Nenechte, aby duch pochybování nebo starostí nebo strachu nebo paniky ukradl to, co jsem vám dal.

Žádné náboženství vás nezachrání! Žádné! Žádné! Žádné! Pouze vztah lásky a poslušnosti se MNOU, YAHUSHUA HA MASHIACH, zachrání vaše duše!

Děkuji ti dcero. Děkuji ti za rozdmýchání toho pomazání v této MOJÍ Služebnici – Vím Elisabeth, že jsi váhala říct ta slova, neboť ta slova byla znečištěna satanovými lži, ale ty jsi moje Služebnice a ta Slova a Proroctví vyzvání po tomto světě. A satane ty to víš. Nemůžeš to zastavit, neboť jsem to rozhodl. A přijde více jazyků. MOJE dcero tuto noc jsem tě pomazal novým způsobem. Pomazávám tě nyní novým srdcem a ten ostnatý drát byl odstřižen. Nedovol, aby opět narostl. Nikdy se nedívej zpět, pouze vpřed. A jak budeš pokračovat v pokládání svojí vůle, jak budeš pokračovat v poddávání každé myšlenky v zajetí, každou touhu v zajetí! Ujišťovat se, zdali je to ze MĚ, to pomazání RUACH HA KODESH bude v tobě sílit a to platí pro všechny ty, co právě poslouchají toto slovo.

Konec Proroctví

Elisabeth: Nadechuje se. A je to! Je to jako bych celou tu dobu nedýchala. Je to nebeský vzduch...

Urážející většinu, požehnáním pro ostatní, Dítě, Bojovnice, Nevěsta YAHUSHUA ha MASHIACH/JEŽÍŠE KRISTA


Jestliže bylo toto Proroctví pro vás požehnáním, prosím pošlete mi email a dejte mi vědět.

www.amightywind.com

www.almightywind.com

* * * * * * *

Print Friendly and PDF