Proroctví 120

Nevzdávejte To! Nepřestávejte! Sukotové Proroctví Obnovy Hebrejskému Překladateli, Mesiánským Židům A Všem Věřícím

Obdrženo 19. října 2011

6. den Sukotu - na nový měsíc; nebo 7. den Hošana Raba podle oficiálního Izraelského kalendáře

* * * * * * *

Slovník:

Nebe nám odhaluje Svatá Hebrejská Boží Jména: OTCE, SYNA a DUCHA SVATÉHO a pověřuje nás, jak je používat s úctou. V Proroctví 81 obdrženém v r. 2006, BŮH praví: „Opět vzývejte MÉ Jméno YAHUVEH a používejte Jméno YAHUSHUA, aby jste měli přístup k MÉMU Trůnu a JÁ vyslyším a odpovím na vaše modlitby“. To samé BŮH učí SVÉ děti na stránkách Svaté Bible. Exodus 3/14-15: I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM (יהוה), poslal mne k vám. Řekl ještě Bůh Mojžíšovi: Takto díš synům Izraelským: Hospodin, Bůh otců vašich, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův poslal mne k vám; to je jméno mé na věčnost, a to je ta památka má po všechny věky.

Žalm 91/14: Poněvadž mne, dí Bůh, zamiloval, vysvobodím jej, a vyvýším; nebo poznal jméno mé.

Exodus 20/7: Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdo by bral jméno jeho nadarmo.

Mat. 6/9: A proto vy se takto modlete: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé.

Řím. 10/13: Každý zajisté, kdokoliv by vzýval jméno Páně, spasen bude.

Nicméně vůdčí náboženské organizace a církve toto skrývají, neboť jsou si vědomy Svatých Božích Jmen, které mizí z církevních textů a nyní také z nových překladů Bible. Jméno OTCE YAHUVEH se nahrazuje slovy „Pán“, „Bůh“ nebo „Pán Bůh“, a Jméno Spasitele YAHUSHUA ha MASHIACH – řecky „Ježíš Kristus“, neznámým za časů Mesiáše a prvních Apoštolů. Boží Jméno bylo a je vypouštěno z většiny překladů Bible, jak zahraničních, tak českých.

YAHUVEH (v češtině výslovnost podobná JAHVE) - pravé Svaté Jméno BOHA OTCE. Hebrejsky: יהוה [YHVH] Yod-He-Vav-He. Zkráceně se vyskytuje jako „YAH“ nebo „JAH“ záležící na jazyku nebo i preferenci překladatele. BŮH OTEC YAHUVEH je také ve Svaté Bibli nazvaný „OTCEM“ (Mat. 23:9) a „SVATÝM OTCEM“ (Jan 17:11), „JSEM KTERÝ JSEM“, „BOHEM Abrahama, BOHEM Izáka a BOHEM Jákoba“ (Exodus 3:14-15), EL ELYON/BOHEM Nejvyšším (Gen. 14:18-22) a také EL ŠADDAY/BOHEM Všemohoucím (Gen. 17:1; Exodus 6:3).

YAHUSHUA ha MASHIACH/YAHUSHUA MESIÁŠ (Vyslovuje se JAHUŠUA) – Svaté Jméno BOŽÍHO SYNA a našeho MESIÁŠE. Jméno YAHUSHUA znamená: „YAH zachraňuje“ - Takové Jméno dali Marie (hebrejsky Miriam) a Josef BOŽÍMU SYNOVI na příkaz BOHA. (Mat. 1:21) Toto Svaté Jméno zůstalo, ačkoliv bylo zaměněno, různými Biblickými překladateli, za řecké jméno „Ježíš Kristus“.

Pozor! V počátečních Proroctvích Duchovního úřadu Amightywind, obdrženými před rokem 2000, byl YAHUSHUA MESIÁŠ prezentován a také po celém světě mezi křesťany rozšířen, pod jménem „Ježíš Kristus“. V průběhu dalších let, Jméno „YAHUSHUA MESIÁŠ“ bylo odhaleno světu, skrze našeho SVATÉHO BOHA, jako skutečné Jméno našeho SPASITELE a je používáno ve všech dnešních Proroctvích v Amightywind. BŮH YAHUVEH v nich SVÝM dětem ukazuje, jak je velice důležité, přijmout a používat skutečné Jméno JEHO Jednorozeného SYNA, které je obsaženo v prvotním hebrejském a aramejském Písmu. Jsme na pokraji doby Velkého Soužení, kdy pouze v tomto Jménu budou vyslyšeny modlitby naším SVATÝM BOHEM YAHUVEH.

RUACH ha KODESH – DUCH SVATÝ v hebrejštině, čili v původním jazyce ve většině knih Svaté Bible. Dalšími Jmény Ducha Svatého jsou rovněž: MATKA SHKHINYAH (Přísloví 90), SHKHINYAH SLÁVY, IMMAYAH (doslova „MÁMA YAH“), MOUDROST. (Protože slovo „Duch Svatý“ se nedá přeložit do ženského rodu v češtině, aniž by to úplně pozměnilo význam, necháváme ho tedy v mužském rodě).

ELOHIM - Podstatné jméno v množném čísle, označující PÁNA BOHA YAHUVEH, YAHUSHUU MESIÁŠE a RUACH ha KODESH (Svatá Trojice).

SUKOT (hebrejsky סוכות‎‎, dosl. stany) je židovský svátek, nazývaný také Svátek stánků, Svátek stanů nebo Svátek sklizně.

* * * * * * *

(YAHUVEH řekl, ať to od teď dáme na všechna Proroctví: Varoval jsem tě před dlouhou dobou Elisabeth, abys nepojmenovávala tento Duchovní úřad po muži nebo ženě, dokonce ještě předtím, než tu byl Duchovní úřad. Dal jsem to do tvého ducha, neboť nic z toho nebylo uděláno tvou rukou, nic z toho nevyšlo z tvých úst. Je to z úst YAHUVEH, který porodil. Je to z úst YAHUSHUA, vašeho MASHIACH, který porodil. Je to z úst RUACH HA KODESH, vaší IMMAYAH, která porodila. Kdyby to bylo jenom tvou rukou, ztroskotalo by to před dlouhou dobou. Je to Slávou větru Shkhinyah, který vane napříč touto zemí, Svatý vítr obnovy, není to tvým dechem, neboť by to selhalo (Izajáš 42:8)).

V červenci 2010 BŮH YAHUVEH řekl, abychom přidali následující z Letopisů 2 před každé Proroctví:

2 Letopisy 36:16, „Ale oni se vysmívali Poslům BOHA, pohrdali JEHO Slovy a dělali si legraci z JEHO Proroků, dokud se hněv PÁNA nepozvedl proti JEHO lidem, až když nebyl žádný lék.

Pak v červenci 2016:

BĚDA KAŽDÉMU, KDO SE ODVAŽUJE, POKUSIT SE UBLÍŽIT TĚMTO DVĚMA POMAZANÝM. BUDETE LITOVAT DNE, KTERÝ JSTE SE NARODILI. NEDOTÝKEJTE SE MÝCH POMAZANÝCH A ANI TYTO DVA PROROKY NEZRAŇUJTE (ŽALM 105:15; 1 PAR 16:22). BYLO BY PRO VÁS LEPŠÍ, KDYBYCH JÁ YAHUVEH VYTRHNUL VÁŠ JAZYK!

(PROROCTVÍ 128)

A od Proroka Ezry:

Varuji vás všechny - kteří povstáváte proti této Službě A TĚMTO PROROCTVÍM a Elishevě, mě a všem služebníkům Duchovního úřadu Amightywind – varuji vás nyní, “Nedotýkejte se YAH Pomazaných a neubližujte JEHO Prorokům” (Žalm 105:15; 1 Par 16:22) nebo jinak na vás přijde Hněv YAH. Ale ti, kteří jsou požehnaní a jsou požehnáním pro tuto Službu, jsou věrnými a přijímají Prorocká Slova, přijde na vás mnoho Požehnání – to vše pro ochranu toho, co patří YAH ve JMÉNU YAHUSHUA.

* * * * * * *


Toto Proroctví má pomazání obnovy, síly a smělosti, takže pokud jste znaveni bitvou a nemáte již sil, dovolte, ať vás YAHUSHUA občerství tímto Sukotským Proroctvím a to všechny vás, kteří uctíváte YAHUSHUA a žijete Svatě.

Toto obnoví mnoho jednotek, které byly tak ubité. Morálka jednotek musí být vybudována. V Izraeli není žádná tolerance pro ty, kteří věří v YAHUSHUA a následují ho. Elisabeth říká: „Bylo potřeba pronásledovaného Žida, k tomu, aby se to pomazání v tom pronásledovaném Židu rozdmýchalo.“ Pokud jste unaveni a vyčerpáni, prosím čtěte a poslouchejte. Je v tom pomazání k obnovení. V mluveném Slovu je větší pomazání. Prosím poslechněte si audio nahrávku tohoto videa nebo pokud můžete, čtěte si to nahlas.

Prosím, všimněte si, že ke konci se stal zázrak s nahrávacím zařízením. Baterie měly dost energie pouze na to, aby se nahrála celá délka samotného Slova. Pokud by byl telefonní hovor nahráván od začátku, to celé Slovo by nebylo nahráno do konce. Ale Chvála YAHUSHUOVI, nahrávání začalo v YAHUVEH perfektním načasování a celé Slovo bylo nahráno!

* * * * * * *


Nahrávka začíná zde.

Elisabeth: ... tvé nohy. Chci to zopakovat. Vidím tvé nohy. A YAHUSHUA říká kamkoliv šlápneš, na podrážkách tvých bot, na chodidlech tvých nohou je Krev YAHUSHUA, neboť následuješ Jeho kroky. On kráčí ve tvých botách a to Pomazání RUACH ha KODESH je na tobě. Je na tvém samotném vzhledu, na tvé tváři, je ve tvých očích.

Slovo začíná:

Těšíš MĚ, MÉ dítě. Nezdráhej se MĚ nazývat VŠEMOHOUCÍM PÁNEM BOHEM, neboť MŮJ DUCH je v tobě. Jsi MOJE! Jsi obmyta Krví! Jsi vykoupena Krví a jsi MOJE: mysl, tělo, duch a duše patří YAHUSHUOVI ha MASHIACH! JÁ JSEM tvůj MESIÁŠ! (Elisabeth: „Ach, je mi tak horko!“) A teď tě naplňuji novým čerstvým olejem z Nebe, aby jsi kráčela ve větším pomazání, aby jsi mluvila s větší smělostí, jako Jan Křtitel. Od vršku tvojí hlavy, až po chodidla tvých nohou! Dávám ti jíst čerstvou Mannu z Nebe!

Jsi MOJE Milovaná! MOJE Milovaná patří MNĚ! Ó, MÁ drahocenná! Pomoz MI, pomoz MI, pomoz MI! Krm MÉ Ovce a Jehňata! Pracuj po boku tohoto Proroka, neboť času je tak málo!

MÁ Krev prosakuje půdu v Izraeli. Jenom jedna kapka je potřeba k smytí hříchů. Děkuji ti, že se za MĚ nestydíš. Děkuji ti, že jsi ochotna být pro MĚ pronásledována! Děkuji ti, že jsi MĚ přijala, dokonce i když to znamená, že se od tebe odvrací tvoje vlastní rodina. Ti ze tvé pokrevní rodiny, ale ne z MÉ Pokrevní rodiny! MÁ Pokrevní rodina tě vřele přijímá, neboť jsem nechal tvoji sestru prorokyni, aby ti tento den zavolala! MÁ Pokrevní rodina, ti, co činí vůli Nebeského OTCE, tě přijímají a milují, poznávají kým ve MNĚ jsi! Vždy si toto pamatuj.

Miluji tě! A děkuji ti! Ano, tvůj PÁN, BŮH a tvůj SPASITEL, tvůj MESIÁŠ, tě miluje! Nikdy, nikdy, nikdy, nikdy nedovol nikomu, aby ti to vzal! Mluvím k tobě v poklidu noci, dávám ti zjevení. A budeš mít větší zjevení! Pamatuj si MOJE milovaná, Jidášové přijdou a Jidášové odejdou. Měl jsem MÉ Jidáše. Ty máš své. Elisabeth má své. Všichni, všichni, všichni, kteří MĚ následují, pokud nejsou pronásledováni v MÉM Jménu, by se měli sami sebe raději zeptat: „Proč nejsem?“, protože služebník není větší nežli jeho PÁN. Všichni MĚ nemilují. Neočekávejte, že vás budou všichni milovat – neboť JÁ jsem stále pronásledován. V tomto světě jsem nenáviděn více, než jsem milován! Je mi vysmíváno více, než JSEM přijímán! Ale JÁ jsem zaplatil cenu na Kalvárii a Izraeli, ach, Izraeli, jak dlouho, jak dlouho, jak dlouho, jak dlouho musím čekat, aby jsi MĚ přijal, aby jsi MĚ miloval?

Ó, JÁ vím, jak dlouho to bude! A JÁ znám tu cenu, kterou Izrael zaplatí! A bude to cena, která je tak těžká - protože mají větší zodpovědnost - neboť jsem kráčel po ulicích Jeruzaléma. Země je prosáknuta MOJÍ Krví, MOJÍ Krví, MOJÍ Krví. Ó, jak se rmoutím, jak truchlím! Ale je tu pozůstatek! Mám pozůstatek! VŽDY mám pozůstatek! Je jich pár - ale patří MNĚ! A stejně tak, jako mám vás, jsou také další v Izraeli. A jsou rozprostřeni po celém světě a postaví se a budou bránit! A brání to, co je Svaté! A odhalují a kárají vše, co je nesvaté a varují, že falešný mesiáš je na cestě – ale to se nestane do té doby, než vezmu pryč SVOJI pravou Nevěstu.

Tak chci právě v tuto chvíli říci: „Děkuji!“ Posílám tohoto MÉHO Proroka, abych řekl, „Děkuji.“ Každá slza, kterou jste prolili, když to bylo pro MÉ Jméno, je uschována v Nebi ve vzácné nádobě, jen
ž je ozdobena různými druhy drahokamů. Říkám vám toto, MOJI Milovaní, MÁ Milovaná Nevěsto - čím větší pronásledování, tím je, v lahvičce vašich slz, vůně silnější. Byla to oběť pro MĚ, vašeho YAHUSHUA, vašeho Nebeského OTCE a pro vaši Drahocennou RUACH ha KODESH.

Ó, jak dlouho, jak dlouho, jak dlouho, jak dlouho, jak dlouho, jak dlouho jsem čekal na to, abych mohl obejmout MOJI Nevěstu! Ale už to nebude trvat o moc déle! Už to nebude trvat o moc déle! Budete v MÉM náručí! Uslyšíte MŮJ hlas! Jenom to nevzdávejte! Nepřestávejte! Neboť jste došli až tak daleko! Nevzdávejte to! Nepřestávejte! Nedělejte kompromisy se lžemi světa! Čím více vám svět říká, že jste nesvatí, vězte, že jste Svatí! Čím více se vysmívají a smějí, protože následujete Zákony Tóry, vězte, že jste MÍ! Čím více bráníte Šabat, a říkáte, „Není to neděle“, jenom vězte, že jste MÍ! Nevzdávejte to. Nepřestávejte.

Přestože pronásledování je velmi těžké a stane se ještě těžším, pamatuj si, pro čí JMÉNO jsi pronásledována! Pamatuj si, kvůli komu jsi nenáviděna!

Ó, oni použijí tvé jméno a zneuctí ho a budou proti němu říkat různé zlé věci, ale není to ve skutečnosti tvé jméno, které nenávidí. Je to ten, koho reprezentuješ. Je to proto, kým jsi ve MNĚ. Je to kvůli Poselstvím, která předáváš, která přichází přímo z Nebe.

Takže to nevzdávej! Nepřestávej! Neboť se těmto nepřátelům pomstím! A budou se modlit za to, aby je ukryly samotné hory - před tím, který sedí na Trůnu! A od Svatého BERÁNKA, který byl zabit, ukřižován a opět povstal! YAHUSHUA ha MASHIACH je MÉ Jméno! A JÁ ti říkám, nevzdávej to! A nepřestávej, neboť JÁ JSEM s tebou!

Dostaň se k MÉMU lidu. Dostaň se k MÉMU lidu. Nemluvím pouze k lidem v Izraeli, ale mluvím k lidem tohoto světa. Dostaň se k MÉMU lidu. Pokračuj v krmení MÝCH Ovcí a Jehňat. Pokračuj v tom, že se nebudeš stydět za své svědectví, neboť tvé svědectví není o tom, kdo jsi ty, ale tvé svědectví je o tom, kdo JSEM JÁ – v tobě! To je to, co ďábel nenávidí! To je to, co tvoji nepřátelé nenávidí!

Ale to samotné svědectví dokazuje, kdo JSEM JÁ - neboť JÁ měním životy! A obrovské, obrovské, obrovské, obrovské, obrovské, obrovské, obrovské jsou odměny v Nebi pro ty, kteří byli ochotni, ochotni složit svoji pověst, svoje jména, byli ochotni být pronásledováni kvůli MNĚ! Obrovské, obrovské, obrovské, obrovské, obrovské jsou vaše odměny, které na vás čekají v Nebi.

Uvidíte MOJI Milovaní, uvidíte MOJI Slávu, MOJI Slávu, MOJI Slávu. Uvidíte to na vlastní oči! Není to daleko. Nebuďte odrazeni, když vidíte, jak ti, co stanovují datumy, přicházejí a odcházejí. Jenom naslouchejte a uvidíte. Dostanete nová zjevení.

Navzájem se povzbuzujte! Teď není čas stát sami. Přivádím MOJI Nevěstu dohromady z jednoho konce světa na druhý, skrze tento internet! Jinak vy dvě, které teď spolu mluvíte, byste se nepotkali! Avšak je to tak, jako kdybyste byli ve stejné místnosti, neboť jste jednoho Ducha.

Budete vědět, kteří jsou MÍ. Budou bojovat po vašem boku. Budou bránit vše, co je Svaté. Odhalí vlky v beránčím rouše. Nebuďte podvedeni. Ne všichni, kteří tvrdí, že mluví ve Jménu Ježíše Krista, mluví skutečně ze MĚ. Kdokoliv, kdo stojí proti tomuto Svatému úřadu, samotnému Duchovnímu úřadu nařízeném YAH ... Běda těmto nepřátelům, kteří stojí proti všemu, co je Svaté - neboť stojíte proti VŠEMOHOUCÍMU BOHU.

Takže MOJE Milovaná, věz, že JÁ jsem si tě vybral. Věz, že ty jsi tím Hebrejským překladatelem a ještě přijdou další, ale opozdili se. Takže toto je v tento den tvá odměna. Chtěla jsi Slovo. Dostala jsi Slovo.

Elisabeth, ty jsi řekla: „Nevím, co řeknu!“ To je pravda, MÁ Dcero, protože toto nejsou slova z tvého těla! Toto jsou Slova přicházející z Nebe - aby požehnala Hebrejskou překladatelku, která vezme MÁ Slova Hebrejským lidem a bude pilně pracovat. A já jí bohatě požehnám!

Miluji tě! Miluji tě! Nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy nezapomeň, že tě miluji. Znám úplně všechny slzy, které jste všichni z vás prolili! Vím naprosto pokaždé, když je vaše jméno proklínáno na této zemi, ale to není MNOU, JÁ vám posílám požehnání!

Připravuji před vámi stůl, v přítomnosti vašich nepřátel a JÁ VÁM ŽEHNÁM!!!! A celé peklo ZUŘÍ, protože NEMOHOU umlčet Hlas vašeho VŠEMOHOUCÍHO ŽIVÉHO YAHUVEH! A tak ať vztekle skřípají svými zuby!!! Už nejsem ten obětní BERÁNEK, který je mučen! To bylo jednou! Teď jsem LEV z Kmene JUDA a přicházím pohltit MÉ nepřátele!!!!! Neboť JÁ a OTEC jsme JEDNO! MY oba žehnáme a MY oba proklínáme! Deuteronomium 28, požehnání a prokletí, požehnání pro ty, kteří jsou POSLUŠNÝMI! Prokletí pro ty, kteří jsou neposlušnými!

Kráčíte v MÝCH požehnáních. Ti, kteří činí vůli Nebeského OTCE chodí v MÝCH požehnáních. JÁ zkouším. Již vím, kdo je hoden uniknout Velkému Soužení. Všichni z vás jste zkoušeni! Teď máš zcela nové Proroctví, Elisabeth Elijah (Elishevo Eliyahu). Čekala jsi a čekala a nepřátelé se obávali, ale JÁ jsem čekal a čekal, dokud jsi neuslyšela tento hlas - Hebrejské překladatelky - aby to v tobě rozdmýchalo pomazání.

Nicméně Izraeli, JÁ vás miluji. Slyšíš MĚ, ó, Izraeli? JÁ vás miluji. Toužím po tom vás zachránit. Je to vaše volba. Bude to stát pronásledování, jako například tato, ke které teď (Elisabeth) mluvíš, je pronásledována a takových je mnohem více. Ale JÁ mám SVOJI Nevěstu v Izraeli. Jsou MOJÍ skrytou Nevěstou. Není tu pouze fyzický Izrael, je tu i duchovní Izrael. A JÁ mám SVOJI Nevěstu. Neboť MŮJ duchovní Izrael je v Izraeli také.

Ó, MÉ poklady! Přečtěte si Píseň Šalomouna (Píseň Písní). Spatřete MOJI lásku k vám. Spatřete MOJI lásku k MÉ Nevěstě. Nevíte, jak moc vás chci přivést k MÉMU boku! A nebude to dlouho trvat! Opravdu to nebude dlouho trvat! Vidím vaše slzy, vidím váš smutek. Dívám se, jak naříkáte a lamentujete, „Už nechci žít na této zemi.“

Jste obklopeni zlem ze všech stran. Ale jak si myslíte, že se cítím JÁ, když MÝM samotným Jménem je pohrdáno? Nebude to dlouho trvat. Jenom to nevzdávejte! Nepřestávejte! Dobré dílo, které jsem začal, dokončím.

Konec SlovaElisabeth: HalleluYAH! Chvála YAHUSHUA! Ano! (radostný SMÍCH). Ó, ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA, Drahocenná RUACH ha KODESH Děkujeme VÁM! Děkujeme VÁM! Děkujeme VÁM! Děkujeme VÁM! Děkujeme VÁM! Děkujeme VÁM! Děkujeme VÁM! Děkujeme VÁM! Všichni čekali a všichni říkali: „Elisabeth, bylo to tak dlouho, než přišlo další Proroctví. Kde je to Proroctví? Měla jsi ta Proroctví uschována.“

Ale ABBA YAHUVEH, ve Jménu YAHUSHUA, děkujeme TI a chválíme TĚ PRÁVĚ TEĎ! Toto je to další Proroctví a bylo potřeba Hebrejky z Izraele, která ho uvolnila, ve Jménu YAHUSHUA ha MASHIACH! HalleluYAH, páni, je mi horko! Chvála TOBĚ YAHUSHUA! Jipí! (Vyjádření radosti). Nevím, co tam je, co je tam napsáno?

(Utlumený rozhovor pokračuje po nějakou dobu, dokud se baterie úplně nevybijí.)

Elisabeth: Á dobře, baterie ukazují, že jsou vybité – ale ujisti se, že tam to poselství je ... Ach, prosím BOŽE VŠEMOHOUCÍ!

Tady končí nahrávka.

Promluveno nádobou z hlíny, ale mocné bojovnice pro YAHUSHUA. Tak je řečeno, tak je napsáno v tento den, 19. října 2011, kolem půlnoci.

Jestliže bylo toto Proroctví pro vás požehnáním, prosím pošlete mi email a dejte mi vědět.

www.amightywind.com

www.almightywind.com

* * * * * * *

Print Friendly and PDF