Proroctví 11

POVSTAŇTE, HLASITĚ MLUVTE, PŘIKAŽTE ĎÁBLOVI

V MÉM JMÉNU, ABY ZMLKNUL

promluveno pod pomazáním RUACH ha KODESH

Prorokem Elisabeth Elijah (Elishevou Eliyahu)

Slovník:

Nebe nám odhaluje Svatá Hebrejská Boží Jména: OTCE, SYNA a DUCHA SVATÉHO a pověřuje nás, jak je používat s úctou. V Proroctví 81 obdrženém v r. 2006, BŮH praví: „Opět vzývejte MÉ Jméno YAHUVEH a používejte Jméno YAHUSHUA, aby jste měli přístup k MÉMU Trůnu a JÁ vyslyším a odpovím na vaše modlitby“. To samé BŮH učí SVÉ děti na stránkách Svaté Bible. Exodus 3/14-15: I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM (יהוה), poslal mne k vám. Řekl ještě Bůh Mojžíšovi: Takto díš synům Izraelským: Hospodin, Bůh otců vašich, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův poslal mne k vám; to je jméno mé na věčnost, a to je ta památka má po všechny věky.

Žalm 91/14: Poněvadž mne, dí Bůh, zamiloval, vysvobodím jej, a vyvýším; nebo poznal jméno mé.

Exodus 20/7: Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdo by bral jméno jeho nadarmo.

Mat. 6/9: A proto vy se takto modlete: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé.

Řím. 10/13: Každý zajisté, kdokoliv by vzýval jméno Páně, spasen bude.

Nicméně vůdčí náboženské organizace a církve toto skrývají, neboť jsou si vědomy Svatých Božích Jmen, které mizí z církevních textů a nyní také z nových překladů Bible. Jméno OTCE YAHUVEH se nahrazuje slovy „Pán“, „Bůh“ nebo „Pán Bůh“ a Jméno Spasitele YAHUSHUA ha MASHIACH – řecky „Ježíš Kristus“, neznámým za časů Mesiáše a prvních Apoštolů. Boží Jméno bylo a je vypouštěno z většiny překladů Bible, jak zahraničních, tak českých.

YAHUVEH (v češtině výslovnost podobná JAHVE) - pravé Svaté Jméno BOHA OTCE. Hebrejsky: יהוה [YHVH] Yod-He-Vav-He. Zkráceně se vyskytuje jako „YAH“ nebo „JAH“ záležící na jazyku nebo i preferenci překladatele. BŮH OTEC YAHUVEH je také ve Svaté Bibli nazvaný „OTCEM“ (Mat. 23:9) a „SVATÝM OTCEM“ (Jan 17:11), „JSEM KTERÝ JSEM“, „BOHEM Abrahama, BOHEM Izáka a BOHEM Jákoba“ (Exodus 3:14-15), EL ELYON/BOHEM Nejvyšším (Gen. 14:18-22) a také EL ŠADDAY/BOHEM Všemohoucím (Gen. 17:1; Exodus 6:3).

YAHUSHUA ha MASHIACH/YAHUSHUA MESIÁŠ (Vyslovuje se JAHUŠUA) – Svaté Jméno BOŽÍHO SYNA a našeho MESIÁŠE. Jméno YAHUSHUA znamená: „YAH zachraňuje“ - Takové Jméno dali Marie (hebrejsky Miriam) a Josef BOŽÍMU SYNOVI na příkaz BOHA. (Mat. 1:21) Toto Svaté Jméno zůstalo, ačkoliv bylo zaměněno, různými Biblickými překladateli, za řecké jméno „Ježíš Kristus“.

Pozor! V počátečních Proroctvích Duchovního úřadu Amightywind, obdrženými před rokem 2000, byl YAHUSHUA MESIÁŠ prezentován a také po celém světě mezi křesťany rozšířen, pod jménem „Ježíš Kristus“. V průběhu dalších let, Jméno „YAHUSHUA MESIÁŠ“ bylo odhaleno světu, skrze našeho SVATÉHO BOHA, jako skutečné Jméno našeho SPASITELE a je používáno ve všech dnešních Proroctvích v Amightywind. BŮH YAHUVEH v nich SVÝM dětem ukazuje, jak je velice důležité, přijmout a používat skutečné Jméno JEHO Jednorozeného SYNA, které je obsaženo v prvotním hebrejském a aramejském Písmu. Jsme na pokraji doby Velkého Soužení, kdy pouze v tomto Jménu budou vyslyšeny modlitby naším SVATÝM BOHEM YAHUVEH.

RUACH ha KODESH – DUCH SVATÝ v hebrejštině, čili v původním jazyce ve většině knih Svaté Bible. Dalšími Jmény Ducha Svatého jsou rovněž: MATKA SHKHINYAH (Přísloví 90), SHKHINYAH SLÁVY, IMMAYAH (doslova „MÁMA YAH“), MOUDROST. (Protože slovo „Duch Svatý“ se nedá přeložit do ženského rodu v češtině, aniž by to úplně pozměnilo význam, necháváme ho tedy v mužském rodě).

ELOHIM - Podstatné jméno v množném čísle, označující PÁNA BOHA YAHUVEH, YAHUSHUU MESIÁŠE a RUACH ha KODESH (Svatá Trojice).

* * * * * * *

YAHUVEH řekl, ať to od teď přidáme ke všem Proroctvím:

Varoval jsem tě před dlouhou dobou Elisabeth (Elishevo), abys nepojmenovávala tento Duchovní úřad po muži nebo ženě, dokonce ještě předtím, než tu byl Duchovní úřad. Dal jsem to do tvého ducha, neboť nic z toho nebylo uděláno tvou rukou, nic z toho nevyšlo z tvých úst. Je to z úst YAHUVEH, který porodil. Je to z úst YAHUSHUA, vašeho MASHIACH, který porodil. Je to z úst RUACH HA KODESH, vaší IMMAYAH, která porodila. Kdyby to bylo jenom tvou rukou, ztroskotalo by to před dlouhou dobou. Je to Slávou větru Shkhinyah, který vane napříč touto zemí, Svatý vítr obnovy, není to tvým dechem, neboť by to selhalo. “JÁ jsem Hospodin, to je jméno mé, a slávy své jinému nedám, ani chvály své rytinám.” Izaiáš 42/8

(Proroctví 105)

V červenci 2010 BŮH YAHUVEH řekl, abychom přidali následující, jako varování pro ty, kteří se vysmívají:

2 Par. /Letopisy/ 36:16, „Ale oni se vysmívali Poslům BOHA, pohrdali JEHO Slovy a dělali si legraci z JEHO Proroků, dokud se hněv PÁNA nepozvedl proti JEHO lidem, až když nebyl žádný lék.“

* * * * * * *

Prorocké Slovo:

Nebraňte darům, které jsem vám dal, mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Gedeonovy jednotky byly povolány, ale jen pár jich bylo vyvoleno. JÁ, váš Otec YAHUVEH jsem je protřídil. MOJI Milovaní, tak praví YAHUVEH, vězte, že jsem vás nepovolal k tomu, aby jste neuspěli, ale aby jste byli úspěšní v MÉM Jménu. Nezačínám dobrou práci, abych ji pak nedokončil. Toto Povolání není z vás, ale ze MĚ. Nepraví snad MOJE Slovo, "Vybírám si slabé, aby mohla být manifestovaná MOJE moc?"

Všichni budou vědět, že to nejste vy, kteří sloužíte, ale JÁ, skrze pomazané, hliněné nádoby. Elisabeth nemůže a nepřijímá uznání za nic, co pro MĚ dělá, protože ví, že to není z ní, ale ze MĚ. Ví, že k vám nyní promlouvám skrze ni. Lékaři, kteří praktikují manipulaci mysli, by řekli, že toto je psychická nemoc, ale sebevydání tomu, který vám dal ústa, emoce a mysl, není psychickou nemocí.

Nebo dokonce víra v to, že YAHUVEH může promlouvat skrze osobu. Lékaři si myslí, že to je psychická nemoc. Nebyla by zde žádná Bible, kdyby se jim o tom podařilo přesvědčit MÉ Učedníky. Ano, je zde padělek a tito lidé jsou psychicky nemocní, ale MOJI Proroci nejsou jedněmi z nich. Satan způsobuje psychické nemoci a psychicky nemocní potřebují vysvobození. Neobvinili by snad Petra, který kráčel po vodě, z toho, že má sebevražedné sklony? Ze slavomamu? Tři hebrejské děti, neřekli by snad o těch, jenž byli vhozeni do rozpálené pece, že mají mučednický complex a sebevražedného ducha?

Ale tělo vždy bojuje proti RUACH ha KODESH (Duchu Svatému), který je ve vás. Musíte přemoci tělo, aby jste mohli sloužit. Můžete mít úspěch, když tak budete činit v MÉM Jménu. Ale je zde vždycky boj. Po každém proroctví, prorok musí bojovat proti tělu. Když tělo povstává a říká, "kdo si myslíš že jsi, aby jsi promlouval k lidu YAHUVEH a říkal, že ON tak praví?"Jestliže se tak neděje MÝM Prorokům a oni nepřiznají, že mají boj, tehdy skrze ně nepromlouvám.

Spolehlivé znamení toho, že MŮJ Duch promluvil nebo psal skrze člověka je, že se střetnou s hlasem, který způsobí, že uvažují "jsi to opravdu Ty YAHUVEH?" Ta která vám nyní píše, vaše sestra, má neustálý boj, protože se cítí nehodna, aby byla použita tímto způsobem. Musím jí to připomenout, tak jako připomenu ostatním a to tak, že způsobím, aby to bylo sdíleno s druhými. Opravdu si myslíte, že můžete tak dobře mluvit, plni Moci Pomazání? Opravdu si myslíte, že máte tolik Moudrosti? MOJI praví Proroci musí vždy říct, "Máš pravdu, nemůže to být ze mě". Opravdu si myslíte, že máte takový druh smělosti?

Potom řekněte, "Odpusť mi Nebeský Otče, musíš to být Ty, protože já nemohu, ani bych netoužil takovou věc udělat, když bych řekl "tak praví YAHUVEH" a nebyla to pravda. Toto je znamením pravého proroka; pochybují o těle, ale mají jistotu v RUACH ha KODESH, která je používá. Vědí, že nemohou udělat nic, ani netouží cokoliv udělat bez pomazání RUACH ha KODESH, která je k tomu pomazává. Přestaňte se bát darů, které jsem vám dal. Nebudu vás nutit, aby jste krmili MOJE ovce a vy se stále dostanete do Nebe, ale vaše odplaty nebudou veliké. A JÁ pozdvihnu někoho jiného, aby převzal místo, na kterém jste měli být vy. Jsou zde duše, které na vás čekají, aby jste jim sloužili.

Strach je opakem víry. Opět promlouvám potvrzení, ale nadále MNE nepokoušejte, ohledně toho, co již bylo potvrzeno. Čas je krátký. MŮJ Příchod je blízko. Čiňte svoji práci pro MĚ nyní, ne později. Je to teď, kdy potřebuji SVOJE Služebníky, MÉ Bojovníky. Je to teď, kdy potřebuji SVOJE vyvolené, aby shromažďovali sklizené duše. Je to teď, kdy vás potřebuji jako rybáře mužů a žen. Je to teď, kdy potřebuji, aby MOJI Proroci promlouvali.

Je to teď, kdy potřebuji evangelisty s duchem jako Jan Křtitel, aby vystoupili. Nyní je čas spasení, zítra může být příliš pozdě. Tak mnoho těch, kteří jsou povolaní, čekají do zítřka, až budou mít ty správné podmínky. Přesto zítřek a správné podmínky nikdy nepřijdou. Probuďte se, je to lest nepřítele!

Další lstí je, "nejsem hoden, abych kázal Evangelium YAHUSHUA, mám příliš mnoho problémů. Moje minulost mi způsobuje hanbu, nemůžeš mě použít". PROBUĎTE SE. JÁ jsem tím, kdo si vybírá, kdo MI bude sloužit. Ne vy. Nevyvolil jsem Pavla (Saule), aby MI mocným způsobem sloužil, i když byl vrahem tisíců křesťanů? Jak moc horší minulost mohl mít? Přesto jsem tu minulost vzal a použil ji k MOJÍ Chvále, Cti a Slávě. To co satan zamýšlel jako zlo, JÁ jsem obrátil ve vaše dobro. To je co dělám, nepovolávám lidi do služby, kteří netrpěli. Nemohli by se ztotožnit s MÝMI trpícími dětmi. Nevíte jak moc rána bolí, dokud jste sami nebyli zraněni.

Kdo by se mohl lépe postarat o zraněné ovce, než ten, kdo zná jejich bolest? Nebude vědět, jak vyvést někoho z hříchu a pod kříž z Kalvárie, jestliže vy sami nemáte něco, s čím se můžete s nimi identifikovat. Hříšník zachráněn milostí. Jak můžete sloužit odpadlíkům, jestliže vy sami jste si někdy jednou nemysleli, že jste ve MNĚ ztratili svoji víru. Způsobím, že vaše největší slabost, bude vaší největší sílou, protože tu slabost použiji a pomohu vám ji překonat a dokázat, že YAHUSHUA je realitou. Když potvrdím, že jste byli vyvoleni, pouze nepostávejte a neptejte se MĚ, "Proč já?" Pouze vězte, že JSEM velikým "JÁ JSEM" (který vás vyvolil) a JÁ chyby nedělám. Je to stále vaše rozhodnutí, jestli MĚ chcete poslouchat. Ale budete zkroušeni a vždy si budete uvědomovat, že jste neposlechli MÉ povolání na vašich životech, když to odmítnete.

To je proč jsem řekl, "Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených." Co z toho si vyberete? Dopředu vím, jak jste se rozhodli. Nepraví snad MÉ Slovo, že ti, kteří přiloží svoji ruku k pluhu a ohlížejí se zpět, nejsou hodni? Přiložte svoje ruce k pluhu, zanechte svoji minulost na úpatí kříže na Kalvárii. Dovolil jsem, aby se věci stali proto, aby jste byli silnějšími, ne slabšími. Neboť máte svědectví, které je učiněno ze zlata a ne z mědi. Použijte ho, aby jste ke MNĚ přivedli duše. Použijte ho, aby jste MI přinesli Chválu, Čest a Slávu.

JÁ, váš Pán YAHUSHUA ha MASHIACH se vracím dříve, než si myslíte. Jak zlo v tomto světě více a více bují a ti zlí se chvástají svými hříchy před MOJÍ tváří a říkají, "Co s tím YAHUSHUO uděláš?" Ukáži jim, co ohledně toho udělám. Tak jako ukazuji SVÝM Dětem, když je plácnu, budu trestat ty, kteří se předvádějí s MÝMI přikázáními, homosexualitou, nemorálností a s Biblí před MOJÍ tváří a odvažují se MI vysmívat. Přichází, MŮJ hněv přichází nezředěný na tuto zemi.

Zatímco učí maličké, aby hřešili, to že MÁ Slova již dnes neplatí. Za to velmi zaplatí. Byl jsem obětním Beránkem pouze jednou; příště se vrátím jako mocný bojovník. Ale nejdříve shromáždím SVÉ Děti domů. MŮJ hněv je rezervován pro MOJE nepřátele, ne pro MOJE Děti. MOJE Děti, ti, kteří MĚ milují a slouží MI, jejichž hříchy byly obmyty v prolité Krvi na Kalvárii, se nemusí ničeho bát.

Ale MOJI nepřátelé nikdy nepoznali takový strach. Neboť čeho se obávali, to na ně přijde a to čeho se nikdy nebáli, je pohltí. Jak je MOJE Jméno používáno jako nadávka na vysílacích vlnách a vysmívají se na nich všemu, co je svaté, ukáži, že jsem Všemohoucím Bohem, velikým YAHUVEH "JÁ JSEM" a nejsem to JÁ, komu se vysmívají a koho proklínají. Jste to vy, kteří to posloucháte a nepociťujete smutek, když to slyšíte a zatvrdili jste svá srdce a toto dovolili a proti tomu nemluvili. MÉ Děti, vezměte zpět ty vysílací vlny v MÉM Jménu. Neslyšíte jak je proklínán Budha nebo satan nebo Mohamed.

Ale slyšíte jméno Ježíše Krista (YAHUSHUA ha MASHIACH) jak je proklínáno. Slyšíte, jak ten Bůh, kterému sloužíte, je proklínán. Není to Všemohoucí Bůh, který je proklet, je to ten, který kleje, ten na sebe promlouvá prokletí. Pouze Krev YAHUSHUA je obmyje z tohoto hříchu.

Říkám vám, pohleďte na sopky a zemětřesení, děsy na obloze a budete rozumět, jak blízký je MŮJ příchod. Jak mám pod kontrolou to, co člověk ovládat nemůže a nikdy nebude mít pod kontrolou elementy na obloze a počasí. Člověk nemůže zastavit sopky, zemětřesení, sníh, chlad nebo horko, tornáda, hurikány, záplavy po přívalových deštích, zatímco zlé věci se stávají horšími, dobré se stávají svatějšími. Odděluji SVŮJ lid nyní a MŮJ příchod je bezprostředně blízko. Učiňte to, co se chystáte pro MNE udělat rychle.

O seniory se musí pečovat láskyplně a s respektem, protože jsou to starší lidé, kteří jsou studnicí mnohého vědění. Jsou MÝMI poklady na této zemi, přesto na kolik z nich se zapomenulo. Jsou staženi do ústraní a je s nimi zacházeno jako s nežádoucími odpadky. Jejich vlastní děti legálně zabíjí nemocné a hendikepované. Jsou finančním břemenem "Ať chudí zemřou, zbavte se dávání příspěvků, k čemu ještě jsou?" Neřekl jsem, "Chudé budete mít vždycky s sebou"? Ale musíte s nimi sdílet to co máte.

Krmte hladové, šaťte nahé, vaše bratry a sestry. Ty, jenž jsou nazváni MÝM Jménem, obmyti MOJÍ Krví a vy přestíráte, že je nevidíte. JÁ JE VIDÍM! SLYŠÍM JEJICH PLÁČ! Dovolil jsem to, abych viděl kolik z vás má o ně péči. Ale pro milost Boha YAHUVEH, prosím vás, jste strážci svého bratra. Když jedna část těla YAHUSHUA trpí, tehdy trpí všichni. Přestaňte ignorovat bolest.

Když vraždy nevinných nemluvňat, stále ještě v lůně jejich matky, jsou tak krutě roztrhány na kousky a vy si myslíte, že když to hříšný svět činí legálním, je to legální i u MĚ. Dokonce i pro vaše vrahy v cele smrti, snažíte se vymyslet milosrdnou a rychlou smrt. Zákon dává přinejmenším 10 nebo více let, ve většině případů na úkor platičů daní, vašich daní, aby proloužilijejich životy. Aby se mohly vymyslet milosrdnější způsoby, jak zabít ty, kteří odňali životy bez milosti. A přesto nemluvňata, tak drahá pro MNE, nemluvňata jejichž dny do jejich narození jsem počítal, vložil jsem do nich SVÉHO Ducha, způsobil, aby zdravě a silně rostli v lůnu jejich matky, tak, aby mohli sami dýchat, až se narodí a tato nevinná nemluvňátka, která nikdy nepoznala co je špatné, jsou mučena, když jejich neslyšitelný křik zní v MÝCH uších.

Ti, kteří činili tyto potraty a nevyznali to a nepožádali o odpuštění a neodvrátili se od tohoto hříchu, po celou věčnost budou slyšet křik všech těchto nemluvňat. Jako jeden z vašich trestů, který na vás čeká v pekle a nebude zde žádná úleva od pláče těchto zavražděných nemluvňat nebo jejich křiku. Víte, jak plačící dítě může lézt na nervy? Představte si ve vašich uších milióny na věčnost.

UČIŇTE POKÁNÍ NYNÍ, zdravotní sestry, lékaři, ženy, kteří tyto věci děláte, kvůli vám samotným. ČIŇTE POKÁNÍ NYNÍ, politici, kteří jste ustanovili takové zákony. Nejvyšší Soude, nejsi nejvyšším v MÝCH očích. Nejsi nad MÝMI zákony. Všemohoucí Bůh YAHUVEH sám je nejvyšším. Všemohoucí Bůh YAHUVEH sám je soudcem, porotou a popravčím. YAHUSHUA ha MASHIACH přišel, aby jste mohli mít život a to život v hojnosti. ČIŇTE POKÁNÍ! Odvraťte se od tohoto hříchu, protože se MI z toho budete zodpovídat. Krev nenarozených je na vašich rukách.

Proč, protože jsem dal lidstvu volbu? Volbu k tomu, aby poslechli instinkt, který je dán každé ženě a muži a to ochraňovat mladé, pečovat o mladé. A přesto jsou krutě zabiti. Běda každému, kdo toto nazývá legálním. Běda každému lékaři a zdravotní sestře, kteří se podílejí na této vraždě. Běda politikům, kteří ustanovili takové zákony, aby tyto nevinné děti byli zavražděny.

Běda každému, kdo mlčel příliš dlouho. Protože JÁ slyším jejich křik. Duše nemluvňat se navrátí zpět odkud přišly, do Nebe. Ale jejich duše jsou nemilosrdně odtrženy z tohoto světa. Krutost, která nemá obdoby. Dovolil jsem, aby tyto duše odešly, abych ukázal nelidskost člověka k člověku. S vědomím toho, jak se matka již rozhodla. S naříkáním a nabízením každé šance k pokání. S vědomím, že ona tak neučiní, mající zlost, protože neudělá pokání.

Řekni jim, řekni jim MÁ Dcero. Ještě jednou, i když dokonce ti, kteří se nazývají MÝM Jménem, stále nic nečiní, ale potřásají svými hlavami. Na ostatní jsem pyšný nazývat je MÝMI Dětmi, pokládají své životy pro MĚ, jejich reputaci a vzdávají se financí, aby ochránili nevinné děti v lůně matky. Tito jsou těmi, které odměním. Proč církve nepodporují ty, kteří jsou ochotni vše obětovat, aby protestovali proti vraždám těchto nevinných miminek?

Přicházejí o práci, jsou uvězněni, je jim vysmíváno a proč? Protože slyšeli MŮJ hlas a MÉ usvědčení, které řeklo, "Mluv, již nemlč." Slyšel jsem jejich modlitby, viděl jsem jejich slzy a pociťoval jsem jejich bolest, také i vy? Každé církevní shromáždění by se za ně mělo modlit. Každé církevní shromáždění by se mělo modlit za MÉ usvědčení, za MŮJ soud nad těmi, kteří takové věci dělají, dovolují takové vraždy a přesto jak málo jich tak činí. Jsem TĚŽCE ROZHNĚVANÝ. Protože říkáte, že MI patříte a ignorujete pláč nenarozených a pláč těch, kteří obětují vše, aby nenarozené chránili a zastavili jejich vraždění. Povstaňte, mluvte v MÉM Jménu. Modlete se, modlete se, modlete se, dokud neuvidíte tuto hrůzu u konce.

Chcete vědět proč jsem dovolil, aby se toto dělo, protože jsem čekal na MÉ Děti, aby volali k MÉMU Jménu, aby to zastavili. Aby ukázali, že mají péči. Ne pouze hrstka, ale milióny měly mluvit, když tyto zákony byly schvalovány proti MÝM zákonům. Nemělo by se konat jediné církevní shromáždění, bez toho, aniž by se za to nemodlili. Pastoři, budete se z toho zodpovídat. Byli jste varováni. Shromáždění varujte své pastory. Oni MĚ mají reprezentovat. Nabádejte je během každé bohoslužby, aby se modlili za tuto hrůzu, aby již zkončila, aby MŮJ soud přišel na ty, kteří odmítají učinit pokání. Přestaňte MI dávat vlažné modlitby. Nebudu poslouchat. Dejte mi zapálené modlitby a se srdcem, které má péči. Přestaňte s rituálními modlitbami, které pouze odříkávají naučená slova, nebudu je slyšet. Vycházejí z vaší mysli a úst, ne z vašich srdcí.

Veliké jámy se otevřou a země pohltí tato centra pro potraty. Není to něco, co udělal člověk, ale MÁ ruka udeří zemi. Tam kde je nejvíce prolité, nevinné krve. Protože ani ve válce není prolito tolik nevinné krve. Ale tyto děti jsou obětovány na oltáři satana, kvůli pohodlí, kvůli marnosti, ze sobeckosti, kvůli strachu a chamtivosti. Dám jim něco, aby se báli. Budou se bát Všemohoucího Boha YAHUVEH, který stvořil tyto duše, které tak zlomyslně zabíjejí. Budou se bát YAHUVEH, kterému se vysmívají a říkají, že je to legální. Budou se bát těch, kteří před jejich tvář kladou křesťany, aby je varovali, že to je vražda, že je to hřích. Protože to nebude ničím, co by křesťané udělali proto, aby v nich vzbudili strach, kromě toho, že se modlí a skrze své modlitby hýbají rukou YAHUVEH.

Ale ženy, lékaři, zdravotní sestry, politici, ti, kteří tleskají vraždám MÝCH nevinných duší, uvidí MOJI tvář a MÉHO Ducha na MÝCH Dětech, vyslaných jako jednotky, aby se modlili. Pamatujte na zdi Jericha. Pamatujte na to, jak to nebylo způsobeno lidskýma rukama, že zdi Jericha padly. A tak opět bude a nebudou schopni postavit potratové kliniky tak rychle. Řekni jim to MÉ Dítě a vyučuj je.

Je zde stále čas učinit pokání, ale brzy zde žádný nebude. Pamatujte na Sodomu a Gomoru, nebylo to lidskou rukou, že oheň a síra sestoupili, padalo to na ně z Nebe, kde je to uskladněno a opět se tak bude dít. Vy zlí, kteří to praktikujete a mnohem horší věci, byli jste varováni. Vaše zákony mohou legalizovat manželství homosexuálů, ale JÁ jsem ustanovil, že je to hřích. Je to výsměchem manželství a tomu, co jsem stvořil, aby bylo svaté. V MÝCH očích to není legalizované. Pastoři, někteří z vás jste se připojili k milostným hodováním cizího těla. Tím, že jste neřekli nic, jste se toho zúčastnili. Povstaňte, mluvte, řekněte pohanům, aby zmlkli v MÉM Jménu. Již více neposlouchejte jejich lži. Jdou po dětech. Byli jste varováni, jdou po vašich vlastních dětech.

Musíte nyní ČINIT POKÁNÍ nebo také vy budete trpět to, co má přijít a rychle přichází. Byli jste varováni. Jste tak ustaraní ohledně vašeho osvobození od daní, ale bezstarostní ohledně toho, co vám Bůh udělá, ten, o kterém tvrdíte, že MU sloužíte, protože jste se proti tomu nemodlili a nehýbali jste MOJÍ rukou, aby to skončila. Opět, neměla by se konat žádná církevní bohoslužba, během které by se nemodlili za konec působení ducha, který byl poslán, aby kontaminoval vše, co je svaté. Modlitby spravedlivých mnoho zmůžou. Vlažné modlitby neslyším a mám k nim odpor. Buďte buď studení nebo horcí, ale nechoďte ke MNĚ vlažní, nebo vás vyplivnu.

Neříkejte že MI patříte, když se nepostavíte za vše co je Svaté nebo nadále mlčíte, když vidíte jak ostatní stojí pro Svatost a jsou kvůli MNĚ pronásledováni a podle svých možností jim nepomůžete, ze strachu z toho, že přijdete o své osvobození od daní. Přijdete o víc, než je vaše osvobození od daní. Ztratíte víc, než jsou vaše životy. Ztratíte svoje DUŠE. Byli jste varováni. Ten čas je nyní. Povstaňte, mluvte, řekněte pohanům, aby zmlkli ve Jménu YAHUSHUA. Jedinec, který má YAHUSHUA na své straně, je většinou. Milión lidí, kteří nemají YAHUSHUA na své straně, jsou menšinou. Ten čas je nyní.

Zlomená a hliněná nádoba, avšak mocná bojovnice YAHUSHUA MESIÁŠE, Pastor Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu).

* * * * * * *

Od této chvíle je mi přikázáno, aby se psal i čas. Neznám důvod. Také během psaní tohoto proroctví, jsem ztratila internetové spojení. Pokusila jsem se znovu napojit, jenom abych zjistila, že všechny telefonní linky byly nějakým způsobem pod útokem, už je to 2 hodiny a stále to nebylo posláno. Je 15.37 a nemohu se ani dovolat operátora.

Hodiny (velmi dlouho) to opakovalo, “Tato linka je obsazená!” Nikdy předtím se to nestalo. Pokrývám tento počítač a email s prorockým poselstvím, prolitou Krví YAHUSHUA ha MASHIACH z Kalvárie. Věřím, že všichni ti, o kterých RUACH ha KODESH chce, aby to poselství dostali, tak ho budou mít. N Celou noc se nemohu napojit, abych to poslala. Nemohu se napojit na operátora, ani zavolat na vzdálenou linku. Něco se stalo v nebeské oblasti, během mého psaní. Funguje pouze místní volání.

Je to poprvé, kdy mi bylo řečeno, abych začala zapisovat i čas, uvidíte, jak se něco stane, ohledně tohoto času a datumu. Nevím co to bude. Prosím o to, aby kdykoliv bude toto proroctví odesláno, aby se poslala kompletní stránka.

Protože je zde důvod a vím, že to je YAHUVEH, který mi přikazuje, abych řekla, neměňte jediné slovo ani ho nevyjímejte, ponechejte to v originálním stavu, ve kterém to posílám. Ďábel musí šílet. Konec konců toto je rozesíláno po vzduchových vlnách a Bible praví, že satan je knížetem a má, se svými mocnostmi, moc nad těmito vlnami. Ale já pokrývám ty vlny, skrze které to jde a počítače, prolitou Krví YAHUSHUA a naše telefonní a internetové služby. Krev YAHUSHUA z Kalvárie a Nazaretu je proti tobě satane.

A démoni, nemůžete se dostat přes tu Krev. Ve Jménu YAHUSHUA. Telefonní linky nyní fungují, ve 23.15 h. Nyní to může být posláno. Ti, kteří mají uši RUACH ha KODESH uslyší hlas Našeho Všemohoucího Boha YAHUVEH, všichni ostatní zůstanou hluší. Ve Jménu YAHUSHUA ha MASHIACH, RUACH ha KODESH rozešli svá poselství všem těm, kteří poznají hlas našeho Mistra a Stvořitele.

Prosím o to pouze pro Tvoji Chválu, Čest a Slávu YAHUSHUO. Amen.

Urážející většinu, požehnáním pro ostatní, Dítě, Bojovnice, Nevěsta YAHUSHUA HA MASHIACH/JEŽÍŠE KRISTA Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu).

* * * * * * *

Print Friendly and PDF