Proroctví 119

Obraťte se nebo jinak zahynete, YAH má vaše telefonní číslo!!!

Napsáno/řečeno pod pomazáním RUACH ha KODESH skrze Apoštola Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

Obdrženo 24. 12. 2010
Zveřejněno 1. 1. 2011

* * * * * * *

Slovník:

Nebe nám odhaluje Svatá Hebrejská Boží Jména: OTCE, SYNA a DUCHA SVATÉHO a pověřuje nás, jak je používat s úctou. V Proroctví 81 obdrženém v r. 2006, BŮH praví: „Opět vzývejte MÉ Jméno YAHUVEH a používejte Jméno YAHUSHUA, aby jste měli přístup k MÉMU Trůnu a JÁ vyslyším a odpovím na vaše modlitby“. To samé BŮH učí SVÉ děti na stránkách Svaté Bible. Exodus 3/14-15: I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM (יהוה), poslal mne k vám. Řekl ještě Bůh Mojžíšovi: Takto díš synům Izraelským: Hospodin, Bůh otců vašich, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův poslal mne k vám; to je jméno mé na věčnost, a to je ta památka má po všechny věky.

Žalm 91/14: Poněvadž mne, dí Bůh, zamiloval, vysvobodím jej, a vyvýším; nebo poznal jméno mé.

Exodus 20/7: Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdo by bral jméno jeho nadarmo.

Mat. 6/9: A proto vy se takto modlete: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé.

Řím. 10/13: Každý zajisté, kdokoliv by vzýval jméno Páně, spasen bude.

Nicméně vůdčí náboženské organizace a církve toto skrývají, neboť jsou si vědomy Svatých Božích Jmen, které mizí z církevních textů a nyní také z nových překladů Bible. Jméno OTCE YAHUVEH se nahrazuje slovy „Pán“, „Bůh“ nebo „Pán Bůh“, a Jméno Spasitele YAHUSHUA ha MASHIACH – řecky „Ježíš Kristus“, neznámým za časů Mesiáše a prvních Apoštolů. Boží Jméno bylo a je vypouštěno z většiny překladů Bible, jak zahraničních, tak českých.

YAHUVEH (v češtině výslovnost podobná JAHVE) - pravé Svaté Jméno BOHA OTCE. Hebrejsky: יהוה [YHVH] Yod-He-Vav-He. Zkráceně se vyskytuje jako „YAH“ nebo „JAH“ záležící na jazyku nebo i preferenci překladatele. BŮH OTEC YAHUVEH je také ve Svaté Bibli nazvaný „OTCEM“ (Mat. 23:9) a „SVATÝM OTCEM“ (Jan 17:11), „JSEM KTERÝ JSEM“, „BOHEM Abrahama, BOHEM Izáka a BOHEM Jákoba“ (Exodus 3:14-15), EL ELYON/BOHEM Nejvyšším (Gen. 14:18-22) a také EL ŠADDAY/BOHEM Všemohoucím (Gen. 17:1; Exodus 6:3).

YAHUSHUA ha MACHIACH/YAHUSHUA MESIÁŠ (Vyslovuje se JAHUŠUA) – Svaté Jméno BOŽÍHO SYNA a našeho MESIÁŠE. Jméno YAHUSHUA znamená: „YAH zachraňuje“ - Takové Jméno dali Marie (hebrejsky Miriam) a Josef BOŽÍMU SYNOVI na příkaz BOHA. (Mat. 1:21) Toto Svaté Jméno zůstalo, ačkoliv bylo zaměněno, různými Biblickými překladateli, za řecké jméno „Ježíš Kristus“.

Pozor! V počátečních Proroctvích Duchovního úřadu Amightywing, obdrženými před rokem 2000, byl YAHUSHUA MESIÁŠ prezentován a také po celém světě mezi křesťany rozšířen, pod jménem „Ježíš Kristus“. V průběhu dalších let, Jméno „YAHUSHUA MESIÁŠ“ bylo odhaleno světu, skrze našeho SVATÉHO BOHA, jako skutečné Jméno našeho SPASITELE a je používáno ve všech dnešních Proroctvích v Amightywind. BŮH YAHUVEH v nich SVÝM dětem ukazuje, jak je velice důležité, přijmout a používat skutečné Jméno JEHO Jednorozeného SYNA, které je obsaženo v prvotním hebrejském a aramejském Písmu. Jsme na pokraji doby Velkého Soužení, kdy pouze v tomto Jménu budou vyslyšeny modlitby naším SVATÝM BOHEM YAHUVEH.

RUACH ha KODESH – DUCH SVATÝ v hebrejštině, čili v původním jazyce ve většině knih Svaté Bible. Dalšími Jmény Ducha Svatého jsou rovněž: MATKA SHKHINYAH (Přísloví 90), SHKHINYAH SLÁVY, IMMAYAH (doslova „MÁMA YAH“), MOUDROST. (Protože slovo „Duch Svatý“ se nedá přeložit do ženského rodu v češtině, aniž by to úplně pozměnilo význam, necháváme ho tedy v mužském rodě).

ELOHIM - Podstatné jméno v množném čísle, označující PÁNA BOHA YAHUVEH, YAHUSHUU MESIÁŠE a RUACH ha KODESH (Svatá Trojice).

YDS – zkratka pro „YAHUSHUA Demon Stompers“ – tito jsou věřící přímluvci a duchovní bojovníci, podporující Proroka Elisabeth Elijah a tuto Duchovní Službu na modlitbě. V českém překladu je možné je nazvat „Šlapači Démonů YAHUSHUA“ (zkráceně ŠDY - Šlapači Démonů, kteří patří YAHUSHUOVI).

„Ringmaiden“ je unikátní výraz vytvořený YAH, který popisuje prorocké poslání, jedinečné pro Apoštola Elisabeth. Anglické slovo „ring“ má mnoho významů, které YAH někdy současně používá jako slovní hříčku, ale často je to ztraceno v překladu: „Ringmaiden“ v angličtině připomíná výklad, používán účastníky svatebního průvodu nebo oslavy, jako je „Ring-bearer“ (ten, co nese prsten). Na moderních, západních svatbách je toto obvykle mladý chlapec, ale v dávných dobách, tento úkol spíše patřil „Ženichovu svědkovi“. Rovněž se výraz „Ring-maiden“ objevuje jako role podobná dnešní hlavní družičce.

* * * * * * *

(YAHUVEH řekl, ať to od teď dáme na všechna Proroctví: Varoval jsem tě před dlouhou dobou Elisabeth, abys nepojmenovávala tento Duchovní úřad po muži nebo ženě, dokonce ještě předtím, než tu byl Duchovní úřad. Dal jsem to do tvého ducha, neboť nic z toho nebylo uděláno tvou rukou, nic z toho nevyšlo z tvých úst. Je to z úst YAHUVEH, který porodil. Je to z úst YAHUSHUA, vašeho MASHIACH, který porodil. Je to z úst RUACH HA KODESH, vaší IMMAYAH, která porodila. Kdyby to bylo jenom tvou rukou, ztroskotalo by to před dlouhou dobou. Je to Slávou větru Shkhinyah, který fouká napříč touto zemí, Svatý vítr obnovy, není to tvým dechem, neboť by to selhalo (Izajáš 42:8)).

V červenci 2010 BŮH YAHUVEH řekl, abychom přidali následující z Letopisů 2 před každé Proroctví:

2 Letopisy 36:16, „Ale oni se vysmívali Poslům BOHA, pohrdali JEHO Slovy a dělali si legraci z JEHO Proroků, dokud se hněv PÁNA nepozvedl proti JEHO lidem, až když nebyl žádný lék.“

* * * * * * *


Elisabeth mluví na audio nahrávce:

Vzbudila jsem se a uslyšela zvonit telefon, slyším jak zvoní a zvoní. Poprvé, co se to stalo, bylo včera, na zimní slunovrat (22. prosince), jak se tomu říká. Takže jsem slyšela zvonit ten telefon 22. prosince.

Nicméně, toto se stalo dnes (23. prosince), když jsem se za neustálého zvonění probudila podruhé, páni, telefon nepřestával zvonit. Řekla jsem (jiné osobě), že jeho telefon zvoní a on řekl, že nezvoní. Řekla jsem mu, že ho stále slyším, dokonce i když s ním mluvím, páni, zvonilo to tolikrát, dokonce, když jsem mluvila, tak neustále zvonil.

Bylo to tak skutečné a nedokázala jsem to pochopit a pak mi najednou došlo, páni, toto je v duchovní oblasti. Bůh se snaží získat moji pozornost. Tak jsem opět usnula, a když jsem se vzbudila, bylo 10 hodin ráno - a říkám (modlím se) bude to nadpřirozené, slyším zvonění telefonu, „co je to, co se mi snažíš říct Nebeský Otče?“ A to je, co jsem pak slyšela.

„Je to volání, které nikdo nebere.“ A to je to, co se stalo, takže jsem začala dělat pokání. Povídám: „Počkej! Volání které nikdo nebere?“ Řekla jsem: „dobře, jaký, jaký druh volání?“ Řekla jsem: „nezklamala jsem tě v něčem?“ A pak jsem slyšela, že je to volání k pokání. „Ach, Abba Yah, moc, moc toho lituji, moc mě to mrzí, vím, že nejsem dokonalá, vím, že dělám chyby.“ Snažila jsem se přemýšlet o tom, co jsem mohla udělat špatně, o čem by Bůh mohl říct, neučinila jsi z toho pokání.

Opravdu si dělám starosti ohledně této věci s youtube, mám obavy ohledně toho, kde bylo mé srdce, cítím na něm někdy takový chlad. Tito lidé jsou tak krutí a toto trvalo nepřetržitě po celý rok a obávám se, že se ve mně usídlila hořkost, protože Bůh to dopustil. A nepřátelé se vysmívají a smějí a říkají: „no vidíte, ona není žádný Prorok, já tu stále stojím a jsem pořád na živu a nic se nestalo.“ Zvláště tato Molly, četla jsem, že ta samá žena se na svém účtu vysmívala a to dokonce ani neznám její jméno. Neznám tyto lidi. Takže, když jsem se starostmi činila pokání, kvůli tomu, za co jsem se podruhé modlila, než jsem opět usnula....kolik požehnání přišlo skrze zasažení lidí se zprávou Spasení a Proroctvími, ale já cítím, že sama sobě jsem nějakým způsobem ublížila.

Takže youtube bylo skutečně dvousečným mečem, a jak moc bylo toto požehnáním, tak to také bylo hrozné. Ale když jsem se za to vše modlila a přemýšlela o tom, proč Bůh byl tak rozloben, když řekl, že na to zavolání nikdo neodpověděl, na to volání k pokání.

Tehdy jsem ho slyšela, jak říká,

Zde začíná Prorocké Slovo:

„Nejsi to ty Elisabeth (Elishevo), nejsi to ty, o kom mluvím.“ Řekl, „Jsou to ti, kteří neodpovídají. Jsou to ti ve světě, kteří odmítají odpovědět na volání k pokání, a jsou si vědomi toho, že jsem varoval. Pouze ti, kdo jsou shledáni hodnými, uniknou Velkému Soužení. Jsou to ti, kteří vědí, co dělají a uráží MĚ a pokračují ve svém hříchu, kteří říkají, mám v sobě Ducha Svatého a přesto zůstávají ve svém hříchu, (ti), kteří se vymlouvají, přesto, že vědí, že sleduji vše, co dělají, ať už je to pornografie, ať už je to homosexualita, ať už je to alkohol, ať už je to smilstvo, nemanželský sex, opilství, drogy, klení. Oni vědí, že se dívám, vědí, že mají být příkladem, nárokují si jméno Ježíš Kristus, dokonce i YAHUSHUA a JÁ jsem přesto od nich daleko. Duch Svatý nemůže přebývat ve stánku hříchu, přesto MĚ opětovně testují.

Vydal jsem volání k pokání, jak málo jich uslyšelo. Je to jako telefon, který zvoní a zvoní a nikdo neodpovídá. Umístil jsem tě do médií široko daleko, umístil jsem tě tam, abych ukázal, že jsem Bohem jak soudu, tak také i slitování, JÁ nelžu. Přesto oni týrají Proroka, nazývají MŮJ Duchovní úřad špatným, troufají si na MĚ a vysmívají se, říkají, nic se nám nestane, jdi pryč Elisabeth. Říkají, že všechno je milostí, bylo to dokonáno na kříži. Teď mohu hřešit, jak moc chci, pohleď, má duše není ztracena. Jsi to ty, kdo žiješ podle zákona, myslíš si, že musíš poslouchat tohoto Boha, jak ty říkáš a přesto my říkáme, že není žádná taková věc, jako je hřích, bylo s tím skoncováno.

Nenávidí tě (Elisabeth) s vášní; nenávidí všechny, kteří budou kázat proti hříchu. Nenávidí všechny, kteří varují. Uveřejnili jste to volání a JÁ vás tam Amightywind posílám, aby jste varovali lidi, kteří sami sebe nazývají Křesťany, aby se odvrátili od svých hříchů. Řekl jsem to znova a znova a znova. Jak málo jich poslechne.

Poslal jsem Duchovní úřad Amightywind na YouTube a to, co udělali tobě, udělali MNĚ, a přesto si nárokují MÉ Svaté Jméno a JÁ jsem přesto od nich daleko. Citují MÁ Slova, používají je jako zbraň proti tobě a komukoliv jinému, kdo varuje proto, aby se činilo pokání a hledala tvář YAHUSHUA předtím, než je ve SVÉ zuřivosti setře ze zemského povrchu.

Zapomínají, že tím Beránkem jsem byl jenom jednou. Zapomínají, že přicházím s ohněm v MÝCH očích. Zapomínají, že je to zuřivost Beránka. Zapomínají, že JÁ opovrhuji hříchem. Omlouvají hřích a ti, co mají největší odpovědnost jsou ti, kteří napadali, vysmívali se, nenáviděli a pomlouvali Duchovní úřad, který jsem pojmenoval Amightywind.

Takže Elisabeth, nechal jsem tě slyšet zvonění telefonu. Chci, abys je ještě jednou varovala. Jak málo jich odpovědělo na volání k pokání a odvrácení se od hříchu. Jak málo jich bude zachráněno, až začne Velké Soužení.

Nestačí pouze říct čiňte pokání, musí tu být činy za těmito slovy. Musí tu být silné rozervání a roztrhání vašich oděvů, ale ne tím fyzickým způsobem. Řekl jsem čiňte pokání. Umístil jsem tam tento Svatý Duchovní úřad pro celý svět k vidění, pokud se k tomu rozhodnou a přesto většina si zacpala své uši a zakryla své oči, říkají, my tě neslyšíme a nevidíme. Duchovní úřade Amightywind a Proroku Elisabeth Elijah, jste to vy, kým opovrhujeme. My jsme Křesťanská komunita a bez ohledu na to, co řekneš, vezmi si s sebou svůj Duchovní úřad Amightywind a svá Proroctví, protože my budeme pokračovat ve svém hříchu a jak vidíš, jsme stále naživu a nevadí to, že pohrdáme Duchovním úřadem Amightywind, tvůj Bůh nás ještě nezahubil. Tvůj Bůh se nás dokonce ani nedotkl, takže tvůj Bůh nemůže být náš Bůh, protože náš Bůh říká, že můžeme hřešit. Náš Bůh říká, že tě můžeme nenávidět. Náš Bůh říká, že můžeme zničit Amightywind. Náš Bůh říká, že jsi falešným prorokem a není potřeba činit pokání za naše hříchy.

Ach vy pošetilí, pošetilí lidé, toto jsem JÁ YAHUSHUA, který mluví skrze tuto hliněnou nádobu. Vy jste MĚ pokoušeli a pokoušeli a pokoušeli a JÁ jsem použil tento Duchovní úřad k tomu, aby volal k pokání a přesto říkáte, že je to ďábel, který byl poslán. Zapomínáte, co jsem udělal fíkovému stromu. Zapomínáte, že jsem to byl JÁ YAHUSHUA, kdo ho proklel, protože odmítal nést dobré ovoce. Zapomínáte, že uschnul a odumřel. Zapomínáte, že existuje zatracenec, kterým pohrdám. Ten fíkový strom reprezentuje vás s vašim kamenným srdcem, vás, kteří zneužíváte MÁ Slova, vás, kteří zneužíváte MÉ jméno, vás, kteří nazýváte tento Duchovní Úřad špatným, protože jste slyšeli, že máte činit pokání a odvrátit se od svých hříchů. Nenávidíte, že jsem promluvil a nazýváte ji falešným prorokem, protože si myslíte, že máte veškeré poznání a JÁ vám přesto říkám, jste hlupáci, protože tomuto proroku byla dána zjevení, přesto si stále myslíte, že všechno víte. JÁ vás doposud nazývám, biblickými, vzdělanými blázny, protože používáte pouze slova, která zabíjí a není žádný duch v tom, co říkáte. Používáte Svaté Písmo a říkáte, bude nám stačit verze Krále Jamese, všichni zmizte, přidali jste k tomu knihy navíc a my se na to dokonce ani nepodíváme.

Vy hloupí pošetilci, dívám se na váš život a třesu SVOJI hlavou. Vy jste ti, kterým, řeknu, pryč ode MĚ, vy činitelé nepravosti, neboť jsem vás nikdy neznal, a to pokud neučiníte pokání a skutečně se neodvrátíte od hříchu. Už jenom proto, že jste řekli modlitbu spasení, musíte dát činy za vaše slova, nemůžete jenom říct, že MĚ milujete a neposlouchat MĚ. Toto je lež přímo z pekla. Toto je lež, a protože tento Duchovní úřad je ten, který vám to říká a každý Duchovní úřad, který kráčí v MÉ svatosti a odmítá dělat kompromisy s hříchem a hříšníky. Vy, kteří se nazýváte Křesťany, není ve vás žádná svatost a opovrhujete kýmkoliv, kdo za vámi přichází s Duchem Svatosti a s MÝM pomazáním na svých tvářích a od dávných dob toto nebylo změněno. Opovrhujete kýmkoliv, kdo mluví MÁ Slova, těmi, kteří jsou pomazaní a smělí a tak jsem dal Elisabeth znamení, jak brzy vejdete do toho, co nazýváte novým rokem. Bylo tu volání k pokání a ach, jak málo, jak málo jich naslouchá nebo dokonce slyší zvonit telefon.

Stále ještě nechápete? Stále ještě nechápete? Jedinou cestou do Nebe je, že musíte odpovědět na to volání. Musíte slyšet ten telefon zvonit. Musíte odpovědět na to volání k pokání a odvrátit se od hříchu, přestaňte se vymlouvat, protože brzy bude už příliš pozdě.

Nejtvrdší soud přijde na ty, kteří se špatně chovali k tomuto Duchovnímu úřadu, který jsem umístil do médií, co má tolik očí a uší a vy jste o tom věděli a nebránili jste ho a nenáviděli jste její slova, protože jsem hlasitě a jasně křičel ČIŇTE POKÁNÍ, ČIŇTE POKÁNÍ a odvraťte se od svých hříchů.

Budete rozkouskovávat proroctví a používat svůj vlastní lidský intelekt, ačkoliv jsem opětovně varoval, že jenom Duchem Svatým pochopíte, že Slova, která jsou mluvena, nemohou být interpretována lidským intelektem. Každé Proroctví bez výjimky vede lidi k pokání. Vede lidi do MÉHO milujícího náručí. Vede lidi a učí je Svatost. Nejsou to Slova ženy nebo muže. Pouze používám tuto nádobu z hlíny, právě tu, kterou jste nenáviděli a sužovali. Řekli jste, my tě zničíme, ponížíme, budeme říkat svoje nenávistná slova, protože můžeme. Dokonce ukradneme a pošpiníme samotné jméno Duchovního úřadu Amightywind, protože se nás opovažuješ nazývat hříšníky a opovažuješ se odhalovat náš hřích, protože nedokážeme vystát Svatost na tvé tváři nebo tvářích těch, kteří pracují po tvém boku. Takže každému řekneme, aby se ujistili, že vámi také pohrdají a neposlouchají Svatá Proroctví, jelikož jsou falešná a tak je zaslepujete, ó, vy pokrytci a tak je ohlušujete.

Ó, vy, bez šance na spasení, ukáži vám, co udělám kvůli vaší nenávisti. Ve vás není žádný Duch Svatý. Jste satanovo símě a JÁ měl s vámi trpělivost, ó, tak dlouho. Postavil jsem tento úřad Poslední Šance před přicházejícímy dny zkázy a pamatujte si, co jste udělaji jí, udělali jste MNĚ. Budete přede MNOU stát na Soudu, který přichází z Nebe, a budete stát před MOU tváří a JÁ vás upomenu na vaše nenávistná slova a řeknu, odejděte ode MĚ, vy činitelé nepravosti, neboť jsem vás nikdy neznal, nikdy jsem vás neznal. MŮJ Duch Svatý buď odešel před dlouhou dobou, nebo ve vás dokonce nikdy nebyl.

Takže Elisabeth, nechal jsem tě slyšet ten telefon. Nechal jsem tě slyšet, po celou dobu zvonění, jako symbol toho, osmkrát. Někteří poslechnou a bude to jejich nový začátek a skutečně budou činit pokání a opravdu vědět, že Duchovní úřad Amightywind je Svatý a že je to Duchovní úřad poslaný Bohem.

Všem těm, kteří se pokoří a odvrátí od svých hříchů a svojí myslí, tělem, srdcem a duší, se skutečně upřímně obrátí. Učiní opravdové, opravdové pokání. Toto jsou ta Slova, která musím říct, ó, Vy Svatí obrácení, odpovídáte na to volání úplně každý den. Dokonce i ty Elisabeth jsi řekla, co je to, na co jsem neodpověděla? Jak to, že jsem neudělala pokání? Ó, prosím, každopádně mi odpusť, zklamala jsem TĚ, neboť vím, že nejsem dokonalá. Řekl jsem ti Elisabeth, nejsi to ty, protože ty slyšíš MÉ zvonění, odpověděla jsi na MÉ zavolání a všichni ti, kteří slouží po tvém boku a všichni ti, kteří vědí, že Duchovní úřad Amighytwind promlouvá pravdu a že nelhal. To jsou ti, kteří odpověděli na to volání k pokání, ale pak tu jsou ještě někteří, kteří znají pravdy v tomto Duchovním úřadě a přesto MĚ testují a věří, že to, že tě znají, je dostačující. Věří, že je dostačující si pouze číst ta Proroctví. Věří, že vždy budu mít slitování a nebudou tu žádné následky za hřích. Toto jsou ti, které budu soudit nejvíce těžce, neboť si neuvědomují, že mají zodpovědnost za ty hříchy, kterými opovrhuji.

Takže jim to MÁ Dcero řekni, chtějí, aby přišlo Nové Slovo. Řekni jim, jak jsem potěšen těmi, kteří jdou jednu míli navíc, kteří se MĚ nejenom snaží poslouchat každý den, ale věří a sdílí Slova, která říkám. Nebojí se, že urazí člověka, neboť jejich touha duše je, potěšit MĚ YAHUSHUA, neboť vědí, že jejich odměny přijdou z Nebe.

Takže jim to MÁ Dcero řekni, buď tím Eliášem Nové doby, dal jsem ti pomazání a práci.

Řekni jim, MÁ Dcero, i když budou plivat do tvé tváře, varuj je MÁ Dcero, velmi brzy budou vymazáni z lidské rasy.

Řekni jim, MÁ Dcero, ó, JÁ opět přicházím. Opět přicházím, ale tentokrát to bude s ohněm v MÝCH očích a to nemluvím o tom, kdy si vezmu MOU Nevěstu k MÉMU boku, mluvím o nepřátelích, kteří jsou jako ten fíkovník, který prokleji a on uschne a odumře, před očima všech.

Řekni jim to, MÁ Dcero, buď tím statečným prorokem. Přestaň se starat o to, co ženy a muži říkají.

Řekni jim to, MÁ Dcero, řekni jim to pro MĚ, neboť to je to zvonění telefonu. Máš povolání být Prorokem. Odpověděla jsi na to před dlouhou dobou. Nenechám tě nezvednout ten telefon. Je to povoláním na tvém životě, kterému nemůžeš uniknout, neboť jsem tě povolal MÁ Dcero, abys varovala tuto lidskou rasu, předtím, než nastane Soužení, doba Jákobova trápení. Ó a pro tak mnohé bude příliš pozdě.

Toto jsou Slova, která musím říct. Ještě jednou k vám nepřátelé nasměrují výsměch a nenávist. Věz pouze toto, že, nejsou ode MĚ. Věz pouze toto, že, nejsou posláni MNOU. Věz pouze toto, že jsou dětmi satana, satanovou nevěstou, ti bez šance na spasení, činitelé nepravosti a zaplatí svými dušemi, jak budou přiděleny Peklu a Jezeru Ohně. To je jejich brzy přicházející osud.

Jenom si neponechávej ta slova nenávisti, dej je MNĚ. JÁ je dokáži zvládnout, ty ne. Ani nejsou určená pro vás, vy Svatí, ta slova nenávisti jsou určená MNĚ. Výsměch, urážky, jsou určeny MNĚ. Nedokáží hledět na pomazání a Svatost, kterou jsem dal na VŠECHNY, kteří jsou MÍ, zvláště MÁ Nevěsta, která se MĚ snaží těšit každý den a sloužit MI a uctívat MĚ a nazývat MĚ VŠEMOHOUCÍM BOHEM a PÁNEM, VLÁDCEM jejich života, uznávají mě jako PÁNA a SPASITELE. Tito jsou MOU Nevěstou. Snáší týrání, snáší nenávist, jsou proklínáni, jsou pomlouváni, o jejich jménu je zle mluveno. Tito jsou MOU Nevěstou a ó, tak rychle, si vás vezmu k MÉMU boku. Víte, kdo jste. Poznáte dobré ovoce v tomto Duchovním úřadu Amightywind, neboť jako mocný vítr (a mighty wind) se žene přes tuto zemi. A teď to beru do tolika různých jazyků a mnoho dalších přijde.

Víte, kdo jste, ó, MÁ drahocenná Nevěsto. Jak to poznáš? Protože jsi byla nenáviděna, byla jsi pomlouvána, bylo tebou pohrdáno, byla jsi zavržena jako špatná. Zatímco vše, co děláš, je, že se MĚ každým způsobem snažíš potěšit a říkáš hříšníkům, aby učinili pokání a odvrátili se od hříchu a kvůli tomu jsi snášela špatné zacházení. Víš, kdo jsi, ale nemluvíš jenom o Svatosti, žiješ život Svatosti a nikdy dopředu neplánuješ hřích. Jsi MÁ Nevěsta. Jsi MÉ první ovoce. Je vás tak málo, když prohlížím tuto zemi, ale ty jsi MÁ Nevěsta a jsi to ty, kterou miluji a které si vážím. Pokud se týče tvých nepřátel, kteří jsou MÝMI nepřáteli, podobně jako jsem pohrdal Esau, tak pohrdám i jimi.

Bereš tato Slova Elisabeth, varuješ je, že zvoní telefon. Poslal jsem tě jako Proroka, abys jim to řekla. Kolik z nich to slyšelo, a přesto odmítli uznat, že to slyšeli. Takže ti říkám, ó, MŮJ Proroku, řekni jim o tom volání k pokání, řekni jim, co jsem tě nechal slyšet a budou tu ti, kteří učiní pokání a odvrátí se od hříchů. A řekni jim, že ten telefon zvoní. Oni uslyší. Uslyší a bude jim odpuštěno, a jak to číslo 8 znamená (zazvonění telefonu 8x), že budeme mít nový začátek, to vše proto, že mám Proroka, který je ochoten, aby se mu bylo vysmíváno a bylo jím pohrdáno pro MOJE Jméno, dokud pokračuje ve volání. Odpovězte na to volání k pokání, telefon zvoní z Nebe, neboť miluji dost na to, abych varoval skrze MÉHO Eliáše Nové Doby, jak dokonce i tvé jméno Elijah je v pohrdání. Pamatuj si, Duch Jezábel pronásledoval dávného Eliáše, můžeš očekávat něco méně? Může jakýkoliv Svatý Prorok očekávat něco méně? Může kdokoliv z Nevěsty YAHUSHUA, MÉ Nevěsty, očekávat něco méně? Neboť, kdyby MĚ všichni přijali s láskou, přijali by tebe, ale vy si prohlížíte tuto zemi a JÁ dokonce posílám zimu, abych vyjevil srdce z kamene, a oni přesto nečiní pokání, neobrací se. Říkají, že jsem Bohem pouze lásky a slitování a že dokonce ani neusvědčuji z hříchu, ale oni uvidí, proč tu bude to, co je nazýváno Velkým Soužením.

Děkuji ti Elisabeth za to, že jsi odpověděla na to zavolání, neboť kdybys žila v hříchu, dokonce bys ani neslyšela zvonit telefon, ale ty jsi slyšela a zvonil osmkrát, protože mnoho, mnoho jich uslyší a toto bude jejich nový začátek.“

Řečeno pod Pomazáním RUACH ha KODESH skrze Apoštola Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu).

Urážející většinu a požehnání pro ostatní, Dítě, Bojovnice a Nevěsta YAHUSHUA ha MASHIACH/JEŽÍŠE KRISTA.

Jestliže bylo toto Proroctví pro vás požehnáním, prosím pošlete mi email a dejte mi vědět.

www.amightywind.com

www.almightywind.com

* * * * * * *

Print Friendly and PDF