Proroctví 118

Pozor, Velké Soužení Je Již Za Dveřmi!


Napsáno/Řečeno pod pomazáním RUACH ha KODESH
Skrze Apoštola Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

Obdrženo 19. února 2010
Zveřejněno 27. června 2010

* * * * * * *

Slovník:

Nebe nám odhaluje Svatá Hebrejská Boží Jména: OTCE, SYNA a DUCHA SVATÉHO a pověřuje nás, jak je používat s úctou. V Proroctví 81 obdrženém v r. 2006, BŮH praví: „Opět vzývejte MÉ Jméno YAHUVEH a používejte Jméno YAHUSHUA, aby jste měli přístup k MÉMU Trůnu a JÁ vyslyším a odpovím na vaše modlitby“. To samé BŮH učí SVÉ děti na stránkách Svaté Bible. Exodus 3/14-15: I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM (יהוה), poslal mne k vám. Řekl ještě Bůh Mojžíšovi: Takto díš synům Izraelským: Hospodin, Bůh otců vašich, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův poslal mne k vám; to je jméno mé na věčnost, a to je ta památka má po všechny věky.

Žalm 91/14: Poněvadž mne, dí Bůh, zamiloval, vysvobodím jej, a vyvýším; nebo poznal jméno mé.

Exodus 20/7: Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdo by bral jméno jeho nadarmo.

Mat. 6/9: A proto vy se takto modlete: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé.

Řím. 10/13: Každý zajisté, kdokoliv by vzýval jméno Páně, spasen bude.

Nicméně vůdčí náboženské organizace a církve toto skrývají, neboť jsou si vědomy Svatých Božích Jmen, které mizí z církevních textů a nyní také z nových překladů Bible. Jméno OTCE YAHUVEH se nahrazuje slovy „Pán“, „Bůh“ nebo „Pán Bůh“, a Jméno Spasitele YAHUSHUA ha MASHIACH – řecky „Ježíš Kristus“, neznámým za časů Mesiáše a prvních Apoštolů. Boží Jméno bylo a je vypouštěno z většiny překladů Bible, jak zahraničních, tak českých.

YAHUVEH (v češtině výslovnost podobná JAHVE) - pravé Svaté Jméno BOHA OTCE. Hebrejsky: יהוה [YHVH] Yod-He-Vav-He. Zkráceně se vyskytuje jako „YAH“ nebo „JAH“ záležící na jazyku nebo i preferenci překladatele. BŮH OTEC YAHUVEH je také ve Svaté Bibli nazvaný „OTCEM“ (Mat. 23:9) a „SVATÝM OTCEM“ (Jan 17:11), „JSEM KTERÝ JSEM“, „BOHEM Abrahama, BOHEM Izáka a BOHEM Jákoba“ (Exodus 3:14-15), EL ELYON/BOHEM Nejvyšším (Gen. 14:18-22) a také EL ŠADDAY/BOHEM Všemohoucím (Gen. 17:1; Exodus 6:3).

YAHUSHUA ha MACHIACH/YAHUSHUA MESIÁŠ (Vyslovuje se JAHUŠUA) – Svaté Jméno BOŽÍHO SYNA a našeho MESIÁŠE. Jméno YAHUSHUA znamená: „YAH zachraňuje“ - Takové Jméno dali Marie (hebrejsky Miriam) a Josef BOŽÍMU SYNOVI na příkaz BOHA. (Mat. 1:21) Toto Svaté Jméno zůstalo, ačkoliv bylo zaměněno, různými Biblickými překladateli, za řecké jméno „Ježíš Kristus“.

Pozor! V počátečních Proroctvích Duchovního úřadu Amightywing, obdrženými před rokem 2000, byl YAHUSHUA MESIÁŠ prezentován a také po celém světě mezi křesťany rozšířen, pod jménem „Ježíš Kristus“. V průběhu dalších let, Jméno „YAHUSHUA MESIÁŠ“ bylo odhaleno světu, skrze našeho SVATÉHO BOHA, jako skutečné Jméno našeho SPASITELE a je používáno ve všech dnešních Proroctvích v Amightywind. BŮH YAHUVEH v nich SVÝM dětem ukazuje, jak je velice důležité, přijmout a používat skutečné Jméno JEHO Jednorozeného SYNA, které je obsaženo v prvotním hebrejském a aramejském Písmu. Jsme na pokraji doby Velkého Soužení, kdy pouze v tomto Jménu budou vyslyšeny modlitby naším SVATÝM BOHEM YAHUVEH.

RUACH ha KODESH – DUCH SVATÝ v hebrejštině, čili v původním jazyce ve většině knih Svaté Bible. Dalšími Jmény Ducha Svatého jsou rovněž: MATKA SHKHINYAH (Přísloví 90), SHKHINYAH SLÁVY, IMMAYAH (doslova „MÁMA YAH“), MOUDROST. (Protože slovo „Duch Svatý“ se nedá přeložit do ženského rodu v češtině, aniž by to úplně pozměnilo význam, necháváme ho tedy v mužském rodě).

ELOHIM - Podstatné jméno v množném čísle, označující PÁNA BOHA YAHUVEH, YAHUSHUU MESIÁŠE a RUACH ha KODESH (Svatá Trojice).

YDS – zkratka pro „YAHUSHUA Demon Stompers“ – tito jsou věřící přímluvci a duchovní bojovníci, podporující Proroka Elisabeth Elijah a tuto Duchovní Službu na modlitbě. V českém překladu je možné je nazvat „Šlapači Démonů YAHUSHUA“ (zkráceně ŠDY - Šlapači Démonů, kteří patří YAHUSHUOVI).

„Ringmaiden“ je unikátní výraz vytvořený YAH, který popisuje prorocké poslání, jedinečné pro Apoštola Elisabeth. Anglické slovo „ring“ má mnoho významů, které YAH někdy současně používá jako slovní hříčku, ale často je to ztraceno v překladu: „Ringmaiden“ v angličtině připomíná výklad, používán účastníky svatebního průvodu nebo oslavy, jako je „Ring-bearer“ (ten, co nese prsten). Na moderních, západních svatbách je toto obvykle mladý chlapec, ale v dávných dobách, tento úkol spíše patřil „Ženichovu svědkovi“. Rovněž se výraz „Ring-maiden“ objevuje jako role podobná dnešní hlavní družičce.

* * * * * * *

(YAHUVEH řekl, ať to od teď dáme na všechna Proroctví: Varoval jsem tě před dlouhou dobou Elisabeth, abys nepojmenovávala tento Duchovní úřad po muži nebo ženě, dokonce ještě předtím, než tu byl Duchovní úřad. Dal jsem to do tvého ducha, neboť nic z toho nebylo uděláno tvou rukou, nic z toho nevyšlo z tvých úst. Je to z úst YAHUVEH, který porodil. Je to z úst YAHUSHUA, vašeho MASHIACH, který porodil. Je to z úst RUACH HA KODESH, vaší IMMAYAH, která porodila. Kdyby to bylo jenom tvou rukou, ztroskotalo by to před dlouhou dobou. Je to Slávou větru Shkhinyah, který fouká napříč touto zemí, Svatý vítr obnovy, není to tvým dechem, neboť by to selhalo (Izajáš 42:8)).

V červenci 2010 BŮH YAHUVEH řekl, abychom přidali následující z Letopisů 2 před každé Proroctví:

2 Letopisy 36:16, „Ale oni se vysmívali Poslům BOHA, pohrdali JEHO Slovy a dělali si legraci z JEHO Proroků, dokud se hněv PÁNA nepozvedl proti JEHO lidem, až když nebyl žádný lék.“


Prorocké slovo začíná:

Čeho je moc, toho je příliš! Jidášovi bylo dovoleno, aby chodil mezi Apoštoly pouze po určitou dobu! Také on, už nadále nemohl hrát hru přetvářky, protože existují věřící a existují následovatelé.

Nestačí jenom říct, „Věřím v YAHUSHUA/JEŽÍŠE. Věřím, že v Nebi je Bůh, který se nazývá YAHUVEH/YAHWEH. Věřím, že je zde DUCH SVATÝ, RUACH ha KODESH.“ Otázkou je, zdali NÁS následuješ? Nestačí pouze věřit!

Odhaluji skryté Jidáše. Odhaluji ty, kteří se nazývají křesťany, ale nejsou! Odhaluji ty, kdo jsou satanovou nevěstou! Falešní jsou všude kolem tebe. Bojují s MOJÍ skutečnou Nevěstou! Nevěsta YAHUSHUA ha MASHIACH je v boji proti satanově nevěstě!

Chcete vědět, kdo je vaším nejúhlavnějším nepřítelem? Nejsou to pohané, kteří odmítají uznat MOJE Jméno. Je to církev Předstíračů!

V tento den, jak je to voláno do světa, kdy ten se jménem Elton John, povstal a všem prohlásil, „Myslím si, že JEŽÍŠ byl soucitný, extrémně inteligentní homosexuál, který chápal lidské problémy. Na Kříži odpustil lidem, co HO ukřižovali a JEŽÍŠ chce, abychom byli milující a odpouštějící. Nevím, co dělá lidi tak krutými, protože Bible říká, že JEŽÍŠ byl bez hříchu, takže to vyvrací homosexualitu, takže to nemůže být hřích.“

Již mi to stačilo! Tento muž, Elton John, se odvažuje říkat MÁ Svatá Slova a převracet je! A říkat, že JEŽÍŠ KRISTUS z Evangelií je homosexuál?!

Světe, za tuto ohavnost, budete pít Mor Vroucí Černé Krve! “Světe, připrav se! JÁ, YAHUVEH/YAHWEH promlouvám, mám toho dost!!!

Tato nemoc se inkubuje v homosexuálech a lesbách a čeká na MÉ načasování, aby vyšla na povrch. Vy, kdo omlouváte homosexuály, dal jsem vám čas, abyste činili pokání...

Neřeknu vám den, neřeknu vám měsíc, dokonce vám neřeknu ani rok, kdy se tato nemoc fyzicky projeví, ale řeknu vám teď toto, Mor Vroucí Černé Krve dorazil k Bílému Domu, říkám vám, nikdo neunikne!

Jak se někdo opovažuje říkat, že to, co jsem v MÉM Svatém Slovu prohlásil, je ohavnost, nyní se opovažujete říkat, že MŮJ jediný Milovaný SYN YAHUSHUA ha MASHIACH, ten dokonalý zabitý Beránek, bez chyby, bez poskvrny hříchu, se podílel na ohavnosti, která se nazývá homosexualita, výsměch tomu, co jsem stvořil, když jsem stvořil Adama a Evu.

Jidáši jsou odhaleni přímo před vašima očima, ano ti, co citují Písmo a přesto přivádí mnohé na scestí, protože ani oni sami nenásledují slova Bible. Běda Jidášům, kteří říkají, “Nevěřte Bibli. Nevěřte slovům Písma. Zahoďte Tóru, je napsána pouze obyčejným člověkem. Vytrhněte toto Písmo. Vytrhněte tuto stránku. Vytrhněte tuto kapitolu.“ Řeknu vám co vytrhnu, co jsem vytrhl, co jsem vymazal. Jsou to vaše Jména v Beránkově Knize Života!

JÁ, YAHUVEH/YAHWEH, říkám, mám toho dost, tato bitva zuřila tak dlouho. Neřekl jsem, „V těchto dnech, před dobou Jákoba Trápení, Velkým Soužením, Svatí se stanou Svatějšími a zvrácení více zvrácenými.
(Proroctví 90: “Jaké je Jméno RUACH ha KODESH?“)

Nyní se odvažují nazývat sami sebe „Křesťany“. Říkají, “Nedělejte si starosti kvůli vašim hříchům. I přesto vám garantuji Nebe“.

A teď tento zatracenec, zavrženíhodný člověk bezzákonnosti, ducha antikrista, Elton John, se snaží přesvědčit všechny v homosexuální komunitě i ty, co se odvažují nazývat Křesťany, „Nemějte obavu, JEŽÍŠ KRISTUS byl jeden z vás. Není možné, aby homosexualita byla hříchem, neboť vidíte, že JEŽÍŠ KRISTUS byl bez hříchu.“ A přesto o MNĚ mluví a ani neví o Svatosti MÉHO Syna YAHUSHUA a mluví o MÉM Svatém Písmu a přesto slouží satanovi vším, co je v nich.

Víte, MOJI Maličcí, MOJE Nevěsto YAHUSHUA ha MASHIACH, JÁ vám věřím. Dovoluji Jidášům, aby vešli mezi vás, stejně tak, jako to bylo dovoleno Jidáši Iškariotskému. Nechápete, on měl také svoje následovníky, ale říkám vám toto, tak jak jsem řekl před dlouhou dobou tobě Elisabeth, běda Jidášům, kteří by se snažili připojit k tomuto Duchovnímu úřadu. Začali pít mléko a jíst duchovní maso a pak zradili vše, o čem věděli, že je Svaté. Takže vám zakazuji plakat nad Jidášem, protože já to nedělám!

Ti Jidášové, kteří vás zrazují tady na zemi, zrazují všechnu MOJI Svatou Nevěstu, dokonce i ti, kteří žijí v jejich vlastích domácnostech. Kolik z vás má Jidáše ve svých vlastních domácnostech? Kolik z vás je v nerovnoměrně zatížených domácnostech, dokonce i ti, co se nazývají MÝMI? Zradili před dlouhou dobou ve válce s Luciferem v Nebi. Myslíte si, že jsem překvapen? Neříkám snad, že dovolím, aby pšenice a koukol rostli pohromadě? (Mat. 13:30) Teď jsem vám v tento den ukázal ten koukol a říkám vám toto, přikázal jsem vám, abyste varovali svět, že Doba Jákobova Trápení, Velkého Soužení je již za dveřmi.

Můj Milovaný Synu (Pastor Mládeže Amightywind), napsal jsi vyučování, které odhaluje ďáblovy lži, týkající se vychvácení, nazývané Vytržením a jak málo jich chce znát Pravdu. Církev Předstíračů by raději věřila lžím, ´žij jak chceš, hřeš, jak chceš´ stačí, že ostatní přesvědčíš, že jsi Křesťan/ka, nemusíš následovat to, co píšeš, co říkáš, nemusíš být příkladem toho, kdo YAHUSHUA ha MASHIACH je, stačí předstírat, stačí říct, „ Ať vám Ježíš žehná.“

Běda těm Jidášům, kteří vedou MÉ Ovce a Jehňata na zcestí, ale víte, jména MÝCH Oveček a Jehňat jsou napsána v Beránkově Knize Života a ty se opět vrátí k DOBRÉMU PASTÝŘI YAHUSHUOVI. Může to stát utrpení skrze ohně pronásledování s nepopsatelnou agónií v době Jákobova Trápení, v tom, co vy nazýváte Velkým Soužením, ale MÉ Ovce a Jehňata se navrátí zpátky ke MNĚ, i kdyby to mělo být s jejich posledním výdechem. Jejich víra se rozpálí skrze oheň pronásledování.


Mějte se na pozoru vy, kteří jste vlažní, poslal jsem tento Duchovní úřad, aby promlouval MÁ Slova, abych vás varoval. Pomazávám MÉHO Proroka, aby promlouval MÁ Slova a protože není muž s dlouhým šedivým plnovousem, chcete ji zavrhnout. Říkáte, „Jak jen Bůh může mluvit z úst této pouhé ženy.“ Nechcete slyšet. Ukazujete svoji nerozumnost. Ukazujete, jaké svrbící uši máte.

Skutečný důvod, proč nenávidíte tento Duchovní Úřad je kvůli usvědčení. Nechcete, aby vám bylo řečeno, že vlažní Křesťané jdou do Pekla a že to nejsou ve skutečnosti žádní Křesťané a že děláte špatnost, když nedodržujete 10 Přikázání. Chcete pouze říct, „JEŽÍŠ KRISTUS za mě zaplatil cenu na Kalvárii.“

Ano, YAHUSHUA ha MASHIACH za tebe zaplatil cenu na Kalvárii, ale jakou cenu jste zaplatili za NĚHO vy? Je toho opravdu moc, když se od vás očekává poslušnost? Když jste skutečně znova narozeni a naplněni RUACH ha KODESH/DUCHEM SVATÝM, už nadále nemáte omluvu hřešit, protože RUACH ha KODESH/DUCH SVATÝ ve vás, vás usvědčuje, když hřešíte. Budete skutečně toužit po tom, MĚ, YAHUVEH/YAHWEH poslouchat a to každé Slovo, které říkám.

Ó, tak mnoho těch, co říkají Modlitbu Spasení, se chlubí, “Věřím v Ježíše“, ale jak málo následuje to, o čem tvrdí, že tomu věří? Nenávidíte jakýkoliv Duchovní úřad nebo člověka, který vás usvědčuje z vašich hříchů.

Světlo a temnota nemohou přebývat společně. (2 Kor. 6:14) MÉ Slovo bylo promluveno MOJÍ vlastní rukou. YAHUSHUA ha MASHIACH přišel s rozdělujícím mečem. (Mat. 10:34) Toto bylo vysloveno MÝMI vlastními Slovy a jaká je vaše odpověď?

Vy, co se nechcete vzdát svých nerovnoměrně zatížených domácností, proto aby vás nezradily v době Velkého Soužení, vaše odpověď je, “Označte ji za falešného proroka. Vytrhněte tato Slova z Bible. Ignorujte je. Vymažte je.“ Toto je vaše odpověď. „Sveďte ostatní z cesty.“ Nic se nezměnilo!

Je to stejný farizejský duch, který kamenuje MOJE Svaté, Nevěstu YAHUSHUA, která žije každý den svého života, aby MĚ těšila. Netvrdí, že jsou dokonalí a když MĚ nezamyšleně urazí, rychle činí pokání se slzami v očích a řeknou. “Prosím pomoz mi, abych tento hřích už znovu neudělal/a“. Je mnoho druhů hříchů, dokonce i tento Prorok, skrze kterého teď promlouvám toto poselství, bojuje s hříchem otálení (prokrastinace). Kolik z vás na tomto samém klopýtá? Víte, co máte dělat, ale uděláte to ve vašem načasování. Ó, vy víte, co po vás chci, abyste udělali a to teď nemluvím o Deseti Přikázáních. Může to být něco tak malého, ale vy to neuděláte. Je mnoho druhů hříchů.

Nikdo není dokonalý, každý je nedokončenou prací, ale řeknu vám toto, až nastane čas, přijít si pro Nevěstu YAHUSHUA, bude to tehdy, kdy budou vaše nebeské známky na té nejvyšší úrovni, kdy se budete každý den snažit MĚ ve všem poslouchat, když uděláte svá těla živými oběťmi, když budete znát první Zákon Tóry, (1. Přikázání - Nebudeš mít přede MNOU žádné jiné Bohy) a ani pro milovaného manžela/manželku ho neporušíte, i když to bude znamenat konec vašeho manželství. Uvědomíte si, že nikdo není před YAHUVEH/YAHWEH, YAHUSHUA a RUACH ha KODESH.

Ta nejsilnější a nejvíce požehnaná manželství budou ta, která zachovávají První Přikázání a oba z manželů budou ´vyvedeni z rovnováhy´ svojí láskou a poslušností k YAHUSHUOVI, oba dva budou milovat více YAHUSHUA, než sebe navzájem, nebo kohokoliv jiného. YAHUSHUA je Láska jejich života, duše a ducha a když říkám ´vyvedeni z rovnováhy´ nemělo by to být tak, že miluješ YAHUSHUA nade všechno? Na zemi jsi jen na tak krátkou dobu. Tohle je pouze jeden nádech ve tvém životě. Mluvíme o věčnosti v Nebi.

Ó, MOJE Milovaná Nevěsto YAHUSHUA ha MASHIACH, poslouchej MĚ, nenech nic, aby se stalo důležitějším, než TEN, kdo způsobuje, že tvé srdce tluče, TEN, co skrze tebe dýchá život. Ó, Má Milovaná, nikdo tě nemůže milovat tak jako JÁ, YAHUVEH/YAHWEH. Zná ten, koho nazýváš svou milovanou/milovaným počet vlasů na tvé hlavě? (YAHUVEH/YAHWEH pláče skrze Elisabeth, jak toto promlouvá a říká, jak moc miluje SVOJI Nevěstu). Nedovol, aby jsme se JÁ, YAHUVEH/YAHWEH a YAHUSHUA stali posledními na tvých rtech.

Ó, vy vlažní Křesťané na zvracení, vy, které YAHUSHUA vyvrhne jako zvratky ze SVÝCH úst, toto je proč se vaše láska stala chladnou. Dáváte tolik dalších lásek před NÁS, váš světský chtíč, tělesné touhy stavíte nad NÁS, ano, dokonce i ti, co se nazývají MÝMI a opovažují se nazývat Křesťany! A vy se divíte, jak to, že už nadále nedokážete rozpoznat Pravdu od lží, ale kamenujete Svaté a tento Duchovní úřad, který promlouvá, stejně tak jistě, jak byl kamenován Štěpán. (Skutky 7:59) Mluvím k těm vlažným Křesťanům na zvracení, nemusíte zůstat těmi zvratky! Je to vaše volba!

Poslal jsem tento Duchovní úřad a další Duchovní úřady a osoby, co jsou součástí Svaté Nevěsty YAHUSHUA ha MASHIACH, aby vás varovali! Poslal jsem tohoto novodobého Eliáše a je mi jedno, jestli to chcete slyšet nebo ne, ale použil jsem SVÉHO novodobého Eliáše, aby porodil tento Duchovní úřad a který začal v Americe a teď je po celém světě, aby varoval, napomínal a dodával odvahu. Nepromlouvám pouze Požehnání, ale JÁ YAHUVEH/YAHWEH promlouvám i prokletí. Čeho je moc, toho je příliš! Sodomě a Gomoře se neomluvím!

TENTO SVĚT SE STAL Sodomou a Gomorou v MÝCH očích. Hanba vám! Hanba těm, co nebrání ty Svaté, kteří promlouvají tato varování!

Takže, MOJI Milovaní, v tento den jsem odhalil Jidáše. Uvidíte Jidáše přicházet a odcházet. Běda těm, co následují Jidáše, neboť váš osud bude stejný! Běda každému, kdo říká, že účast na Večeři Páně, památky toho, co MŮJ SYN YAHUSHUA zaplatil, dal SVÉ Tělo a Krev za jejich hříchy, je kanibalismus a vampirismus! Běda! Běda! Běda! Běda! Běda! Tohle je rouhání a absolutní výsměch oběti YAHUSHUA.

(Znali jsme tohoto člověka zhruba 3 roky. Tento člověk Amightywind věrně podporoval a považovali jsme tohoto člověka za součást rodiny YAHUSHUA. Tento člověk navštívil stránku na internetu, která říká, že účast na Přijímání je kanibalismus a vampirismus a ta smutná část je, že tento člověk věřil této ďáblově lži. Takže tento Jidáš poslal emaily mnoha dalším, aby je donutil věřit této lži, tento člověk se dokonce snažil přesvědčit Elisabeth o této lži. Tento člověk je teď Jidáš a bude mít stejný osud jako Jidáš).

Odkdy! Odkdy! Když se modlíte, abyste se myslí, tělem, duchem a duší stali jedním s YAHUSHUA a když požádáte o odpuštění svých hříchů a JEHO Krev vás očistí, odkdy je toto zlo? Kdo by se odvážil říct takovou lež?! RUACH ha KODESH/DUCH SVATÝ v nich není! Máte poznání hlavou a ne srdcem.

Vám, co říkáte, „Večeře Páně není důležitá“, poslední Slova YAHUSHUA, když seděl se SVÝMI učedníky, byla „Toto je MÉ Tělo, to čiňte na MOJI památku.“ (Mt. 26:26-28, Mk.14:22-24, Luk. 22:17-20, 1 Kor. 11:22-30) Odkdy je to hřích!? Kdo jiný než satan by řekl takovou věc?! Kdo by se odvážil říct takovou věc!? To je absolutní urážkou, protože se vysmíváte Krvi MÉHO Syna! Nazvali jste zlem to, co jsem JÁ nazval dokonalým! Je to absolutní urážkou a poté se vy lháři, snažíte svést z cesty MÉHO Proroka, skrze kterého promlouvám a říkáte tuto lež ostatním. Večeře Páně je maximální zbraň proti satanovi a vy jste to nazvali zlým a to, co jsem prohlásil dobrým, vy nazýváte špatným?

A tak jistě jako jste se rouhali ne jenom YAHUSHUOVI ha MASHIACH a nejenom MĚ, YAHUVEH/YAHWEH, jenž poslal SVÉHO Jediného Syna, aby dal SVÉ Tělo a Krev za vás, urazili jste RUACH ha KODESH. Rouhali jste se všem TŘEM! Řekl jsem vám to. Varoval jsem vás, “Dejte si pozor na dobu, kdy o zlu je mluveno jako o dobru a o dobru jako o zlu.“ (Iz. 5:20)

Vždy posílám SVÉ Proroky, aby mluvili MÁ Slova. Svaté Písmo nebylo promluveno člověkem. Není v tom žádný rozdíl, než když teď mluvím z úst této nádoby z hlíny. Je to YAHUVEH/YAHWEH, který do nich vkládá tato Slova, aby je napsali. Čistá slova byla zkažena různými přepisovateli a překladateli.

Varuji vás, nespoléhejte se jenom na verzi Bible Krále Jamese, protože Král James hoří v pekle. Vyjmul knihy a slova, která nechtěl zahrnout, přesně tak, jak to jiní dělají dnes a říkají, “Toto Písmo a Zákony Tóry již neplatí. Tohle se neshoduje s mojí představou toho, kdo je Bůh. ON nemá proklínat. Poslal SVÉHO Jednorozeného Syna, aby zaplatil cenu na Kalvárii, aby trpěl a zemřel místo mě, takže já si teď můžu dělat co chci, BOHU je to už jedno. Je mu jedno, co dělám, protože poslal SVÉHO Jednorozeného Syna, aby tu cenu zaplatil. Zákon byl přibit na Kříž, takže teď si mohu dělat, co chci. Čtvrté Přikázání, říkám, že jakýkoliv den může být Šabat, JEŽÍŠ KRISTUS, YAHUSHUA ha MASHIACH, řekl, že je PÁNEM Šabatu, už na tom nezáleží, protože ten den odhodili.“

Lháři! Lháři! Lháři! Myslíte, si, že bych plýtval SVÝM časem, abych vzal SVŮJ vlastní prst a psal na kamennou desku a dal ji Mojžíšovi a bránil Izraelity a přikázal jim, aby MĚ uctívali v Sobotní Den, tím, že budou odpočívat?! Odpočíváním?! Ne prací, ale odpočíváním!? Lháři!

Vy, kdo tvrdíte, že jste Křesťané a zveřejňujete videa o tom, proč si Křesťané už “nadále nemusí dělat starosti ohledně Šabatu, nezáleží na tom který den, nezáleží na tom, protože Římskokatolická církev to změnila.“


Lháři! Pokud nebudete činit pokání, naleznete sami sebe v Ohnivém Jezeře! Nebudu s vámi hrát hry! Velké Soužení, Čas Jákobova Trápení je téměř u vás, čas naříkání, pláče, velikého utrpení, většího, než jaké tento svět zatím poznal!

Co si myslíte, že kvůli čemu peklo stále hoří? Plameny se stávají jenom více horkými! Je to hněv, běsnění, zuřivost YAHUVEH!

Chci MOJI Nevěstu doma! Chci mít doma Nevěstu YAHUSHUA! JEHO Nevěsta je MÁ Nevěsta. Chci je mít doma.

Podívám se na tuto stoku, která se nazývá Země. Hnůj je všude a vidím malinké jiskřičky v hnoji, těch, co jsou Nevěstou YAHUSHUA ha MASHIACH a všechny Svaté, tu a tam. Je to, jako kdyby byli pohřbeni pod hnojem, ó a jakého množství hnoje. Kolik zápachu je ve výkalech, toho, co se nazývá ´Křesťanské církve´! Soud! Soud! Soud přišel tam, co nazýváte ´Dům BOŽÍ´!!

Když Křesťanské sbory Ichabod přestanou kázat proti hříchu jako je potrat, nemanželský sex a sňatky osob stejného pohlaví, když připustíte hřích za kazatelnu, když dovolíte, aby homosexuálové ve sborech kázali a chlubili se svým hříchem, když přestanete kárat hříšníky, Ichabod bude dán na vaše dveře a MÁ RUACH ha KODESH/DUCH SVATÝ bude z toho místa odebrán! (1 Sam. 4:21)

Zpíváte vaše písně a shromažďujete se v Neděli a JÁ tam přitom nejsem! Ó, někteří z MÝCH lidí tam jsou, ale MOJE skutečná přítomnost, MOJE Pomazání RUACH ha KODESH, tam není vítáno. Používáte své emoce a nažhavíte se písněmi, ale MÝM skutečným Prorokům není dovoleno mluvit.

NÁM tam není dovoleno. Když říkám ´ NÁM´, myslím tím tu evidentní přítomnost YAHUVEH/YAHWEH, YAHUSHUA a RUACH ha KODESH. NAŠE přítomnost tam NENÍ, kdyby ano, padli by všichni na své tváře!

Činí pokání za Ameriku, ale budou varovat ostatní před hříchem, ve kterém jsou? Je to výsměch. Chcete vědět, proč síla Pomazání není taková, jako v První Církvi? Podívejte se a spatřete to, co vidím. Ten zápach je větší než JÁ, YAHUVEH/YAHWEH dokážu snést.

Pohani se dívají na takzvané Křesťany a říkají: “Mezi tebou a mnou není žádný rozdíl“. Elton John říká, “Mezi tebou a mnou není žádný rozdíl“. Také mohu přepsat Písmo. Lidé říkají, „Vyhoďte Čtvrté Přikázání“, takže mohu říct, „JEŽÍŠ KRISTUS je homosexuál“. Nijak se to neliší.

Ale vidíte, pozvedl jsem tento Duchovní úřad, který odmítá dělat kompromisy s hříchem, Aleph a Tav (Alpha & Omega) Amightywind (nazvaný také Almightywind) RUACH ha KODESH Nekontrolovaný (šířící se rychlostí blesku) Duchovní úřad!

MŮJ Duchovní úřad Amightywind je mocným větrem, který vane světem a satan to nemůže zastavit! Takže způsobí, aby se každý soustředil pouze na obyčejnou ženu (Elishevu Eliyahu).

Ti, co ji znají a milují, dokážou vidět rozdíl mezi ní a tím, když JÁ, YAHUVEH mluvím. Ale není to jen žena, která mluví. JÁ jsem YAHUVEH/YAHWEH a řeknu vám, že tento Duchovní úřad je voláním skutečné Nevěsty YAHUSHUA ha MASHIACH, aby vystoupili, protože potřebujete jeden druhého. Všichni z vás jste napadáni. Jste jako raněné zvíře, které si líže vlastní rány, protože nemůžete nikomu věřit, takže JÁ, YAHUVEH/YAHWEH jsem dal tuto skupinu dohromady a používám tuto promlouvající nádobu, k jejímu zrození do fyzického světa, (YAHUVEH už to porodil v Duchovním oblasti), Šlapači Démonů YAHUSHUA (YDS, Svatí Modlitební Bojovníci).

Uvidíte Jidáše přicházet a odcházet, je to jejich volba. Řekl jsem vám, „Ne každý je způsobilý k tomu, aby byl Nevěstou YAHUSHUA ha MASHIACH, jenom ti, co zůstanou věrni až do konce. Budete vědět, kdo tou Nevěstou je.

MOJI Milovaní, zakazuji vám uronit další slzu pro dalšího Jidáše! Zakazuji vám plakat! Místo toho se podívejte na všechny Apoštoly a skutečné následovníky YAHUSHUA ha MASHIACH, co se odmítají přizpůsobit hříchu! Církev Předstíračů odmítá dát MĚ, YAHUVEH/YAHWEH , YAHUSHUA a drahocennou RUACH ha KODESH na první místo a vy jste těmi předstírači obklopeni a oni budou mít stejný osud jako Jidáš. Bylo to již napsáno.

Jidáš je tím nejhorším znečištěním. Vidíte, tento Jidáš si tuto nákazu malomocenstvím nechtěl nechat pro sebe (tím, že říkal tomuto Duchovnímu úřadu a Prorokovi, že účast na Večeři Páně pochází od ďábla, jako je kanibalismus a vampirismus). Vztáhli se, aby pošpinili a nakazili Svatou Nevěstu, Šlapače Démonů Yahushua, dokonce i tuto Svatou promlouvající, aby je vedli k anti-kristu. Jidášové budou vždy toto dělat. Nechtějí si to znečištění nechat pouze pro sebe. Chtějí se o to podělit, proto již pro Jidáše neplačte.

Toto je vážné poselství. Myslíte si, že YAHUSHUA těšilo, když v onen den odhalil kým Jidáš je? Ale vidíte Milovaní, JÁ dovolím Jidáši, aby zůstal skryt pouze po omezenou dobu.


Rozhlédněte se po světě. Někteří dali svoji víru do zaměstnání, co mají. Někteří milují svá zaměstnání více než MĚ, YAHUVEH/YAHWEH. Někteří dali svoji víru do financí. Vidí, jak se jejich finanční impéria hroutí před jejich očima. Někteří dali svoji víru do manželů/manželek a JÁ odhaluji věci, které byste raději vidět nechtěli. Rozděluji a budu pokračovat v rozdělování kohokoli, kdo pošpiňuje MOJI Nevěstu.

Testuji vás, koho milujete více, pohanského partnera/partnerku? Ti, co tvrdí, že jsou rovnoměrně zatíženi a přesto jeden z partnerů řekne, „Musím mít více tvojí pozornosti“, koho dokážete, že milujete více? Tak mnoho, kteří touží být Nevěstou YAHUSHUA jsou v těchto domácnostech? (Mat.10:37, Jan 21:15-17)

Testuji. Zkoušky víry jsou cennější než zlato. (1 Pet. 1:6-7) Toto je váš test, koho víc milujete?

Pro ty, co nejsou v manželství, pláčete, truchlíte a říkáte, „Musím mít společníka.“ Koho víc milujete? Nevíte, o co žádáte. To je proč jsem řekl, že nespojím nerovnoměrně zatížené sňatky v těchto Posledních Časech. Můžeš dělat jakékoliv výmluvy. Ty sňatky, které spojím dohromady, mě rovnoměrně milují, pracují pro MĚ, poslouchají MÉHO DUCHA a ne jejich tělo. Ti, co nejsou v manželství a pláčou a truchlí, neznáte ta požehnání, která vám dávám. Nemusíte se starat o to, někoho potěšit, pouze MĚ, YAHUVEH/YAHWEH.

Na konci nikdo z MOJÍ Nevěsty nebude nerovnoměrně zatížen. Budu to opakovat, YAHUSHUA ha MASHIACH použije rozdělující meč a předtím, než Nevěsta bude vzata z této země, pokud jsou nerovnoměrně zatíženi, YAHUSHUA je rozdělí. Nedovolím, aby MOJE Nevěsta byla kontaminována, bylo to pouze do určitého času, světlo a temnota nemohou být společně. Tohle je boj, YAHUSHUA bojuje za SVOJI Nevěstu, nepřítel nemůže vyhrát.

Dávám světlo ke světlu a to světlo se pouze stane jasnějším. Společně toto není velké úsilí, pokud dáte YAHUVEH/YAHWEH , YAHUSHUA a RUACH ha KODESH na první místo ve vašich životech a vaší lásce.

Nevaroval jsem, „Vaši nejhorší nepřátelé budou ve vašich vlastních domácnostech“? (Micah 7:6, Mat. 10:36) Opět varuji ty, kteří nechtějí být rozděleni, ty, co milují svého partnera/partnerku více než MĚ, YAHUVEH/YAHWEH, ty, kteří plivou MÁ Slova zpět do tvého obličeje a označují tě za falešného proroka Elisabeth, věz, že toto nejsou tvá Slova, toto jsou MÁ Slova! A jsou podložena Svatým Písmem! (Proroctví 111 - JÁ, YAHUSHUA ha MASHIACH, poskytuji SVATÝ Rozvodový dekret těm, kteří ho potřebují.)

Měl jsem dalšího proroka, (Nehemiáše, Neh. 13:23-30) který doslova nadával a tahal muže za fousy a dal jim ránu proto, že byli nerovnoměrně zatíženi, takže když přijdou útoky a ano, ony přijdou, buďte jako Štěpán, Svatá Nevěsto, YAHUSHUA ha MASHIACH, nezaměřujte své oči na balvany, které vás udeří, zaměřte své oči na YAHUSHUA. Kamenují vás, ale ve skutečnosti kamenují YAHUSHUA/JEŽÍŠE a ano, odvažuji se mluvit k těm, kteří se odvažují nazývat „Křesťany“, JÁ je ale nazývám Ichabod Křesťany.

(Neh. 13:25 Měl jsem s nimi o to spor a zlořečil jsem jim, některé muže jsem bil a rval za vousy a zapřisáhl jsem je při Bohu: „Nedávejte své dcery jejich synům a neberte jejich dcery svým synům a sobě!


Neh. 13:27 Máme snad mlčet, když vás slyšíme, že pácháte všechno to veliké zlo, že se zpronevěřujete našemu Bohu a berete si ženy cizinky (podivné ženy)
?

Takže vás nechávám s těmito Slovy. Řekl jsem vám, „Vše, čím může být zatřeseno, bude tím zatřeseno“. (Proroctví 105, „JÁ, YAHUVEH, Říkám, V roce 2009 zatřesu vším, čím může být zatřeseno!“) Varoval jsem vás dopředu, jaký bude rok 2010. (Proroctví 116, „Musíte být Ti, co chodí po Vodě Vírou“)

V tento den jsem promluvil, váš ABBA YAHUVEH/YAHWEH. Skutečná Nevěsta YAHUSHUA ha MASHIACH, která slyší toto Slovo, tě kontaktuje a to Slovo potvrdí. Oni slyšeli MŮJ hlas. Budou stát po tvém boku, budou věrní a budou tě bránit. Nebude jim záležet na tom, co muži a ženy říkají. Budou bránit to, o čem vědí, že je pravdivé.

Vězte také to, že toto Proroctví jenom dává nepřátelům větší důvod k tomu, aby vás nenáviděli, ale tohle není nic nového. YAHUSHUA byl a je nenáviděn. Můžete očekávat něco méně? Vždyť jste JEHO odrazem na této zemi, vy, které nazývám Nevěstou YAHUSHUA ha MASHIACH.

Toto bylo promluveno v tento den, 19. února 2010, na Šabat, v 18.24h.
Promluveno pod Pomazáním RUACH ha KODESH, skrze Apoštola Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu).
Urážející většinu a požehnáním pro ostatní, Dítě, Bojovnice, Nevěsta YAHUSHUA ha MASHIACH/JEŽÍŠE KRISTA

* * * * * * *

Tady je článek, získaný z internetu, který se vztahuje k tomu, co Elton John řekl:

Elton John tvrdí, že Ježíš byl homosexuál
19/2/2010

Elton John čelí silnému odporu od konzervativních Křesťanských skupin, po tom, co v rozhovoru prohlásil, že Ježíš byl homosexuál.
Dvaašedesátiletá hudební legenda učinila tato prohlášení během rozhovoru pro americký magazín Parade.
V rozhovoru, který bude v Americe publikován zítra, Sir Elton John řekl: “Myslím si, že Ježíš byl soucitný, super inteligentní homosexuál, který chápal lidské problémy. Na Kříži odpustil lidem, co ho ukřižovali. Ježíš chtěl, abychom byli milující a odpouštějící. Nevím, co dělá lidi tak krutými. Zkuste si být lesbickou ženou na Blízkém východě - jste mrtví.
Stephen Green, ředitel Křesťanského Hlasu, popsal toto tvrzení o homosexualitě jako “nesmysl“. Řekl: „Bible říká, že Ježíš byl bez hříchu a to vylučuje homosexualitu jako hřích“.
„Toto je zoufalým voláním po pozornosti“. Mike Judge z Křesťanského Institutu, nebral jeho názory vážně, tím, že řekl: “Kdyby vysoce postavená politická osobnost toto řekla, měl bych názor.
„Ale toto je Elton John a nemyslím si, že ho kdokoliv bere vážně“. Homosexuální křesťanské skupiny uznali, že Sir Elton John, který je často zobrazen, jak nosí krucifix, znovu otevřel debatu o homosexualitě a církvi.
Jeremy Marks, zakladatel a ředitel Courage (Odvahy), křesťanské organizace pro homosexuály a lesby, řekl: “Nikdo z nás neví a nikdy nebude vědět, jaká byla Ježíšova sexualita. Zcela jistě lidský pohled na vztahy mezi muži i muži a ženami, se tehdy lišil a byl by dnes k nepoznání. Myslím si, že vysvětluje, jak on vidí Ježíše v svém životě a chce povzbudit ostatní lidi, aby to také tak viděli.“
John Blowers, spolupředseda Evangelického Spolku pro Lesbické a Homosexuální Křesťany, řekl: “Co se často stává, je to, že při každé příležitosti, kdy se tato diskuze znovu otevře, stane se více názorově polarizovanou. Prostý fakt je ten, že jsme všichni Boží děti.“
Vyjádření Sira Eltona Johna jsou z obsáhlého rozhovoru s titulkem „Na Světě Je Spousta Nenávisti“.
Magazínu řekl, že pro něj sláva ztratila svoji přitažlivost.
„Princezna Diana, Gianni Versace, John Lennon, Michael Jackson, všichni mrtví,“ řekl.
„Dva z nich zastřeleni před jejich domy. Nic z toho by se nestalo, kdyby nebyli slavní“.
„Sláva přitahuje blázny. Nikdy jsem neměl bodyguarda, nikdy, až do té doby, kdy Gianni zemřel. Už nemám rád slávu“.
Tento hudebník také odhalil, jak on a jeho partner pan Furnish udržují svoji lásku pevnou.
Řekl: „Každou Sobotu po 16 let si sobě navzájem pošleme pohled, bez ohledu na to, kde jsme na světě, abychom si řekli, jak moc jeden druhého milujeme.“
„Nikdy jsme na sebe nežárlili. Mluvíme o sexuální straně věcí, o tom, co by mě předtím děsilo.“
Sir Elton John také mluvil o svém vztahu ke drogám. „Některým lidem může gram kokainu vystačit na měsíc. Mně ne. Musím mít všechen a pak chci víc. „Nakonec k čemu jedinému to vedlo, byl zármutek“.

* * * * * * *

Print Friendly and PDF