Proroctví 117

Tak Pravím JÁ, YAHUVEH: „Soud je pevně danný“

Řečeno/napsáno pod pomazáním RUACH HA KODESH skrze Apoštola Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

Obdrženo 6. června 2008
Zveřejněno 3. února 2010

* * * * * * *

Slovník:

Nebe nám odhaluje Svatá Hebrejská Boží Jména: OTCE, SYNA a DUCHA SVATÉHO a pověřuje nás, jak je používat s úctou. V Proroctví 81 obdrženém v r. 2006, BŮH praví: „Opět vzývejte MÉ Jméno YAHUVEH a používejte Jméno YAHUSHUA, aby jste měli přístup k MÉMU Trůnu a JÁ vyslyším a odpovím na vaše modlitby“. To samé BŮH učí SVÉ děti na stránkách Svaté Bible. Exodus 3/14-15: I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM (יהוה), poslal mne k vám. Řekl ještě Bůh Mojžíšovi: Takto díš synům Izraelským: Hospodin, Bůh otců vašich, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův poslal mne k vám; to je jméno mé na věčnost, a to je ta památka má po všechny věky.

Žalm 91/14: Poněvadž mne, dí Bůh, zamiloval, vysvobodím jej, a vyvýším; nebo poznal jméno mé.

Exodus 20/7: Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdo by bral jméno jeho nadarmo.

Mat. 6/9: A proto vy se takto modlete: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé.

Řím. 10/13: Každý zajisté, kdokoliv by vzýval jméno Páně, spasen bude.

Nicméně vůdčí náboženské organizace a církve toto skrývají, neboť jsou si vědomy Svatých Božích Jmen, které mizí z církevních textů a nyní také z nových překladů Bible. Jméno OTCE YAHUVEH se nahrazuje slovy „Pán“, „Bůh“ nebo „Pán Bůh“, a Jméno Spasitele YAHUSHUA ha MASHIACH – řecky „Ježíš Kristus“, neznámým za časů Mesiáše a prvních Apoštolů. Boží Jméno bylo a je vypouštěno z většiny překladů Bible, jak zahraničních, tak českých.

YAHUVEH (v češtině výslovnost podobná JAHVE) - pravé Svaté Jméno BOHA OTCE. Hebrejsky: יהוה [YHVH] Yod-He-Vav-He. Zkráceně se vyskytuje jako „YAH“ nebo „JAH“ záležící na jazyku nebo i preferenci překladatele. BŮH OTEC YAHUVEH je také ve Svaté Bibli nazvaný „OTCEM“ (Mat. 23:9) a „SVATÝM OTCEM“ (Jan 17:11), „JSEM KTERÝ JSEM“, „BOHEM Abrahama, BOHEM Izáka a BOHEM Jákoba“ (Exodus 3:14-15), EL ELYON/BOHEM Nejvyšším (Gen. 14:18-22) a také EL ŠADDAY/BOHEM Všemohoucím (Gen. 17:1; Exodus 6:3).

YAHUSHUA ha MACHIACH/YAHUSHUA MESIÁŠ (Vyslovuje se JAHUŠUA) – Svaté Jméno BOŽÍHO SYNA a našeho MESIÁŠE. Jméno YAHUSHUA znamená: „YAH zachraňuje“ - Takové Jméno dali Marie (hebrejsky Miriam) a Josef BOŽÍMU SYNOVI na příkaz BOHA. (Mat. 1:21) Toto Svaté Jméno zůstalo, ačkoliv bylo zaměněno, různými Biblickými překladateli, za řecké jméno „Ježíš Kristus“.

Pozor! V počátečních Proroctvích Duchovního úřadu Amightywing, obdrženými před rokem 2000, byl YAHUSHUA MESIÁŠ prezentován a také po celém světě mezi křesťany rozšířen, pod jménem „Ježíš Kristus“. V průběhu dalších let, Jméno „YAHUSHUA MESIÁŠ“ bylo odhaleno světu, skrze našeho SVATÉHO BOHA, jako skutečné Jméno našeho SPASITELE a je používáno ve všech dnešních Proroctvích v Amightywind. BŮH YAHUVEH v nich SVÝM dětem ukazuje, jak je velice důležité, přijmout a používat skutečné Jméno JEHO Jednorozeného SYNA, které je obsaženo v prvotním hebrejském a aramejském Písmu. Jsme na pokraji doby Velkého Soužení, kdy pouze v tomto Jménu budou vyslyšeny modlitby naším SVATÝM BOHEM YAHUVEH.

RUACH ha KODESH – DUCH SVATÝ v hebrejštině, čili v původním jazyce ve většině knih Svaté Bible. Dalšími Jmény Ducha Svatého jsou rovněž: MATKA SHKHINYAH (Přísloví 90), SHKHINYAH SLÁVY, IMMAYAH (doslova „MÁMA YAH“), MOUDROST. (Protože slovo „Duch Svatý“ se nedá přeložit do ženského rodu v češtině, aniž by to úplně pozměnilo význam, necháváme ho tedy v mužském rodě).

ELOHIM - Podstatné jméno v množném čísle, označující PÁNA BOHA YAHUVEH, YAHUSHUU MESIÁŠE a RUACH ha KODESH (Svatá Trojice).

YDS – zkratka pro „YAHUSHUA Demon Stompers“ – tito jsou věřící přímluvci a duchovní bojovníci, podporující Proroka Elisabeth Elijah a tuto Duchovní Službu na modlitbě. V českém překladu je možné je nazvat „Šlapači Démonů YAHUSHUA“ (zkráceně ŠDY - Šlapači Démonů, kteří patří YAHUSHUOVI).

„Ringmaiden“ je unikátní výraz vytvořený YAH, který popisuje prorocké poslání, jedinečné pro Apoštola Elisabeth. Anglické slovo „ring“ má mnoho významů, které YAH někdy současně používá jako slovní hříčku, ale často je to ztraceno v překladu: „Ringmaiden“ v angličtině připomíná výklad, používán účastníky svatebního průvodu nebo oslavy, jako je „Ring-bearer“ (ten, co nese prsten). Na moderních, západních svatbách je toto obvykle mladý chlapec, ale v dávných dobách, tento úkol spíše patřil „Ženichovu svědkovi“. Rovněž se výraz „Ring-maiden“ objevuje jako role podobná dnešní hlavní družičce.

* * * * * * *


(Toto je z Proroctví 105, YAHUVEH řekl, ať to od teď dáme na všechna Proroctví: Varoval jsem tě před dlouhou dobou Elisabeth (Elishevo), abys nepojmenovávala tento Duchovní úřad po muži nebo ženě, dokonce ještě předtím, než tu byl Duchovní úřad. Dal jsem to do tvého ducha, neboť nic z toho nebylo uděláno tvou rukou, nic z toho nevyšlo z tvých úst. Je to z úst YAHUVEH, který porodil. Je to z úst YAHUSHUA, vašeho MASHIACH, který porodil. Je to z úst RUACH HA KODESH, vaší IMMAYAH, která porodila. Kdyby to bylo jenom tvou rukou, ztroskotalo by to před dlouhou dobou. Je to Slávou větru Shkhinyah, který fouká napříč touto zemí, Svatý vítr obnovy, není to tvým dechem, neboť by to selhalo (Izajáš 42:8)).

V červenci 2010 YAHUVEH řekl, abychom přidali následující z Letopisů 2 před každé Proroctví:

2 Letopisy 36:16: „Ale oni se vysmívali Poslům YAH, pohrdali JEHO Slovy a dělali si legraci z JEHO Proroků, dokud se hněv PÁNA nepozvedl proti JEHO lidem, až když nebyl žádný lék.“


1 Sam. 15:22
Samuel tehdy prohlásil:
„Těší snad Hospodina zápaly a oběti,
jako když ho někdo poslušností ctí?
Poslouchat je lepší nežli obětovat,
věnovat mu pozornost je nad tuk beraní.

Fil. 2:12
Proto, moji milovaní, jako jste byli vždycky poslušní, nejenom když jsem byl s vámi, buďte mnohem spíše poslušní i teď, když jsem pryč. Vypracovávejte si vaši vlastní záchranu s posvátným strachem a třesením se.
Elisabeth: (Modlí se pod silným pomazáním a cítí přítomnost YAHUSHUA.) Copak je to YAHUVEH? Copak je to milovaný YAHUSHUA? Uprostřed mých modliteb jsi začal mluvit a já jsem začala v mých kostech cítit Svatý oheň. Dnes jsi mě probudil a řekl jsi mi, že chceš mluvit. Svatý, Svatý, Svatý, uctíváme TĚ. Chválíme TĚ. Milujeme TĚ. Vroucně TĚ milujeme. Copak je to Milovaný YAHUSHUA ha MASHIACH? Copak je to Milovaný ABBA YAHUVEH?

* * * * * * *

Prorocké Slovo začíná:

Ó, MOJI Milovaní, probouzím vás v tento den a připomínám vám, co se stane nepřátelům, které satan pošle tímto směrem. Upomínám vás na jména dlouho zapomenuta, přesto nejsou zapomenuta MNOU, YAHUVEH.

Abys ochránila své emoce od těchto zrádných, bolestivých vzpomínek, tak se je snažíš zablokovat. Ale jenom JÁ vím, jakou bolest způsobily. Přesto to používám, Elisabeth, pro SVOJI Slávu, abych satanovi dokazoval, že ani pro slávu, ani pro bohatství a dokonce ani pro opětovné ohrožení vlastního života, utrpení, které jsi utrpěla rukou satana, by jsi MĚ přesto nezradila. Neprodala bys MĚ. Nedala jsi tento Duchovní úřad satanovi.

Slova, která říkají tvoji nepřátelé, tak hluboce zraňují YAHUSHUA. Jak se jakýkoliv nepřítel opovažuje překročit POKREVNÍ LINII tím, že říká: „Tento Duchovní úřad slouží satanovi.“ A obviňuje tě z toho, že jsi falešný prorok a vedeš duše k satanovi?“ Modlíš se, aby činili pokání, ale MÁ milovaná, Soud byl již určen! Přestože nepřátelé, zvláště vlažní Křesťané, chtějí pouze proroctví, která upokojí jejich svrbící uši, jsou rozčileni, když promlouváš MÁ varování činit pokání a říkáš jim, aby přestali mít formu zbožnosti, ale uvnitř není žádná zbožnost! Stejně tak jako u Krále Saula, ovládl ho duch šílenství, když pokračoval v pronásledování dávného Davida. Tito nepřátelé jsou naplněni temnými démony nenávisti pro tento Duchovní úřad a pro všechny, kteří jsou přede MNOU Svatí. Zlí pastýři lžou a matou, snažíce se od tebe obrátit MÉ Ovce a Jehňata, protože promlouváš MÉ pravdy.

Běda všem, kteří budou stát před rozzlobeným YAHUVEH ve Dni Soudu! Svaté Knihy budou otevřeny a všechna jejich jména zaznamenána, jako těch, kteří zradili a snažili se zničit všechno, co je Svaté! Některé z MÝCH Dětí jsou mučedníci a jsou donuceni zemřít kvůli nepřátelům, kteří MĚ nenávidí; pro odměnu řekli pomlouvačné lži. Nepřátelé nyní a v tom, co je nazýváno Velkým Soužením, zradí dokonce i členy rodiny ke smrti a mučení. (Mat. 24, Marek 13:12-13). Někteří nepřátelé, s kterými bojujete, budou činit pokání, utečou od bezzákonosti a stanou se mučedníky kvůli Jménu YAHUSHUA.

Zlé nepřátele potkáte a budete s nimi bojovat na duchovní hoře Karmel. Zlé činy nepřátel budou souzeny právě tak, jako falešní prorokové Baala (1 Králům 18:17-40). Použiji tě jako dávného Eliáše, až přijde čas, neboť tě nazývám MÝM novým Eliášem.

Mnoho z nepřátel, kteří tě teď napadají a v budoucnu budou napadat, prodají svoji duši jako Jidáš za 30 kusů stříbra a obdrží znamení šelmy pro všechny k vidění (Mat. 26:14-16, Zjev. 14:9-11). Varujte je teď, toto je neodpustitelný hřích. Duše bez šance na spasení, které se vysmívají a nenávidí vše, co je Svaté obdrží Jeremiáše 6:27-30 a MŮJ hněv je plně zakryje. Není to žádná náhoda, kdo najde tento Duchovní úřad, někteří budou Nevěstou YAHUSHUA ha MASHIACH, někteří budou Hosté na Beránkově Svatební Večeři, někteří budou nepřátelé vaší duše, neboť jsou MÝMI nepřáteli, neboť všichni budou prověřeni!

Všichni, všichni, všichni, kteří přicházejí k Duchovnímu úřadu Amightywind, všichni, kteří čtou nebo naslouchají jednomu Slovu z tohoto místa, jsou testováni. Jak přijmou tebe, je, jak přijímají MĚ. Mohou podvést ostatní, ale co zasívají, to budou sklízet (Gal 6:7-8)!

Každý se musí modlit a zeptat se otázku: „Mohou se měřit s mírou Svatosti? Jsou zakryti prolitou Krví YAHUSHUA ha MASHIACH? Mají touhu a snaží se být poslušni MÝM Slovům ve Svatém Písmu a Proroctvích?“

Krčí rameny, zakrývají si uši a říkají: „Běžte pryč! Mohu hřešit, jak chci. Nikdo mě nemůže zastavit. Přeci za mě zemřel a povstal JEŽÍŠ KRISTUS. Pokud mi říkáš, abych se obrátil/a a odvrátil/a od mých hříchů, jenom tě opět prokleji!“ Děti, neuvědomujete si, že vaše ovoce reprezentuje způsob, jakým žijete svoje životy pro YAHUSHUA ha MASHIACH (Jan 15:1-16)? Nemůžete žít jako ďábel a říct: „Tvrdím, že jsem Křesťan, takže mě milost a slitování stejně zakryje.“

Varuji vás nyní, budete nenáviděni a o vašem jméně bude mluveno zle, dokonce, i když kážete v pravdě a lásce (Lukáš 6:22-23). Nepřátelé a zvláště ti, co se nazývají Křesťané, ale podle jejich zlého ovoce víte, že je to lež (Mat. 7:15-23), nepřátelé tohoto Proroka nenávidí a nenávidí všechny, kteří jsou součástí Duchovního úřadu Amightywind, neboť JÁ, YAHUVEH nedovolím vedení, které následuje MÉ kroky, aby dělali kompromisy s hříchem. Nevěsta YAHUSHUA ha MASHIACH nikdy nebude dělat kompromisy s tím, co ví, že je pravdivé! Přijdou před tvář satana a pokárají lži jeho služebníků!

MÉ Milované Děti, jsem vámi potěšen, jelikož jste pokárali hřích a hříšníky, kteří odmítají udělat pokání a obrátit se od jejich hříchu a lžemi hříšníka odmítáte být ovlivněni. Řeknu vám tajemství, v Nebi mám zlatou knihu ozdobenou drahými kameny, která byla navržena právě pro každé z MÝCH Svatých Dětí, které kárají hřích a hříšníky, usilují o poslušnost a kárají satana ve JMÉNU YAHUSHUA. Zde je tajemství (Pro Sheren, která říká, že tento Duchovní úřad má mnoho tajemství, Bible říká v Amosovi: „YAHUVEH sdílí SVÁ tajemství s JEHO Proroky“), ve vaší speciální knize jsou jména, která jste dlouho zapomněli, jak se vysmívali, pronásledovali, nenáviděli vás bez příčiny, když jediné to, co jste dělali, bylo, že jste se modlili, aby opustili svůj hřích.

JÁ, YAHUVEH mám každou slzu, kterou jste prolili v nádobce posázené drahokamy, o kterou pečuje Svatý anděl (Žalm 56:8). A když jste pronásledováni kvůli JMÉNU YAHUSHUA ha MASHIACH, vězte, jak se vás ti zlí snaží soudit a obviňovat, JÁ, YAHUVEH jsem soudil některé z vašich krutých nepřátel, když jste se modlili a budu v tom pokračovat! Ti Svatí, co volají ke MNĚ: „Vysvoboď MĚ z rukou těchto zlých nepřátel!“ budou vysvobozeni (Jer 15:21)!

Elisabeth, mnoho z tvých nejkrutějších nepřátel je nyní v pekle, neboť MOU rukou, jsem je nechal žít tak dlouho, aby si svým jazykem vykopali svůj vlastní hrob a aby pokračovali v hromadění svých nevyznaných hříchů, až symbolicky dosáhli úrovně pekla, o které jsem dopředu věděl, že do ní sestoupí. Už jsi od nich neslyšela, protože JÁ, YAHUVEH, jsem tě vysvobodil z rukou nepřátel, kteří se snažili vzít tvůj život a JÁ jsem je odstranil z povrchu této země, když to nejméně očekávali! Někteří z vás znáte jména (Angie Ray, Bobbi Barnes, to zmiňuji pouze dva), neboť jsi slyšela, že zemřeli. Ostatní nepřátele, s kterými bojuješ, vezmou písmo a překrucují ho a říkají, že tento Duchovní úřad je úřadem nenávisti. Pošetilí muži a ženy, copak nevědí, že toto není její nenávist k hříchu, je to MOJE, YAHUVEH nenávist k hříchu! Za každý hřích, ze kterého nečinili pokání, je tu cena k zaplacení (Řím. 6:23). Nepřátelé se teď svými ústy prokopávají do úrovně pekla, ve kterém budou sídlit, až zemřou, pokud neučiní pokání a neobrátí se od tohoto zla!

Vzpomínáš si na toho muže, kterého si nazývala “vzdělaným bláznem“? (www.amightywind.com/hell/soulbattle.htm) Ukázala jsi jeho dopis světu, jelikož se vysmíval všemu, co je Svaté. Napsala jsi mu a řekla jsi, když tě pronásledoval, že příští rok ve stejnou dobu nebude naživu. To co jsi prorokovala, se stalo, a on zemřel před tou dobou. Poslal jsem tě, abys ho varovala. Byl poslán k Duchovnímu úřadu a nazýval ho prokletím, učil svého mladého syna, že není třeba se BOHA bát, protože BŮH neexistuje. Varovala jsi ho, on nenaslouchal a teď si přeje, aby naslouchal! Vzdělaný blázen, který se ti chlubil svými tituly z vysoké školy, teď je v pekle a zjistil, že to, co jsi říkala, bylo pravdivé a hlasitě naříká: „YAHUVEH, teď v TEBE věřím!“

Mohl bych jít do detailů, ale nesloužilo by to žádnému účelu. Vězte pouze toto, vaši nepřátelé a nepřátelé celé Nevěsty YAHUSHUA ha MASHIACH se skácí jako domino a jako Goliáš už nikdy nepovstanou. Životy vašich nepřátel nikdy nebyly stejné. Pro ty, kteří stále žijí, je tu stále čas činit pokání, pokořit se a omluvit. Neboť když se pokoušíte zničit Svaté Duchovní úřady jako je tento a další, nedotýkáte se obyčejné ženy nebo muže, dotkli jste se zřítelnice MÉHO oka.

Vy, kteří se chováte jako vlk v ovčí kůži, křičíte tak hlasitě: „Běžte pryč od Duchovního úřadu Amightywind!“ Budu vás soudit, protože jste odháněli na scestí ovce a jehňata, pokud urychleně neučiníte pokání a neomluvíte se za říkání zlých, pomlouvačných lží. Uznejte, že jste nenáviděli a dotkli se Svatého Duchovního úřadu. Není vaší prací toto soudit, neboť tento Duchovní úřad je jmenován MNOU. JÁ, YAHUVEH, odmítám tobě Elisabeth dovolit, abys za ně dělala omluvy, protože dělají kompromisy s hříchem. Když vám ukáži duši bez šance na záchranu, nemodlete se, aby se obrátili, neboť se hodí jenom pro můj Soud (Jer. 7:16, 11:14, 14:11-12, 1 Jan 5:16). Jako Kain, Ezau a Jidáš budou posláni do pekla!

Nyní JÁ, YAHUVEH, promlouvám nové Slovo na jiné téma. Co rozdmýchalo toto pomazání je to, když ses v modlitbě modlila za požehnání pro Šlapače démonů YAHUSHUA, MÉ milované modlitební přímluvce, které používám jako štít k odvrácení zbraní, namířených proti vedení tohoto Duchovního úřadu. Šlapači démonů YAHUSHUA byli shledáni věrnými a na předních liniích je jim věřeno. Ó, kolik mnoho obětí, kolik mnoho slz prolili! Oni jsou MÍ Milovaní ŠDY a skutečně jejich odměny je budou následovat do Nebe a všechny z jejich modliteb jsou pro MĚ požehnáním a jsou vyslané do Nebe.

Netruchlete, když lidé přijmou pravdy ve Svatých Proroctvích a pak se opět vrátí zpátky k psím zvratkům a obrátí se proti tomuto Svatému Duchovnímu úřadu a říkají: „Není žádná zábava žít Svatě, raději bych se vrátil k mým hříšným způsobům” (Přísloví 26:11, 2 Petr 2:22). Ne každý se hodí být v MÉ Nebeské Armádě.

Říkám ti toto, nyní to víš, předpověděl jsem, že tvoji nepřátelé tě budou napadat v duchovním boji v tomto roce 2008, jako zatím v žádném předtím. Neměj obavy. Skrze JMÉNO a KREV YAHUSHUA zvítězíš! Postění se, také Večeře Páně a Pochody Jericho jsou zbraněmi, které nepotřebujete pouze sami pro sebe, ale je to i pro ostatní k tomu, aby vítězili. Večeře Páně je tajná zbraň. Používej ji hojně. Nepřestaň s tím, o čem víš, že funguje.

Pamatujte si, MOJI Milovaní, neházejte perly sviním (Mat. 7:6). Sviněmi jsou ti, kteří odmítají naslouchat pravdě. Vysílám tě k ostatním, které jsem poslal, kteří budou naslouchat a poslechnou každé Slovo ve Svatých Proroctvích, které promlouvám. JÁ, YAHUVEH, prorokuji toto: všechny, všechny, všechny, všechny Prorocké Zprávy, které jsem z tebe promluvil, nebudou pouze v angličtině, ale budou i v samojštině. A to nejsilnější pomazání, Elisabeth, které jsi kdy poznala, jsem na tebe dal v Maui, na Havaji před místností plnou svědků. Buddhista přiznal, že Buddha nedokázal udělat to, co právě viděl dělat JEŽÍŠE KRISTA, když jsem tě Elisabeth pomazal, a tento muž jménem Frank, během tvých modliteb za lidi v Maui na Havaji, dal v ten den svůj život YAHUSHUOVI a přivádí duše do Nebe a říká každému, že YAHUSHUA, JEŽÍŠ KRISTUS nemůže selhat!

(Prosím podívejte se na Pomazána na Havaji:
http://www.amightywind.com/elisabeth/hawaii.htm

A přečtěte si o zatím největším Pomazáním, které přišlo na Elisabeth Elijah.)

Samojský pastor, který spravoval svůj sbor železnou pěstí, tě slyšel prorokovat. A přestože zakazoval jakékoliv ženě, aby kázala v jeho sboru, nezapomeň den, kdy jsem poslal tento zázrak, když se tě zeptal s pokorným srdcem, abys přišla a prorokovala a kázala v jeho sboru v Maui, na Havaji. Dosáhla jsi k Samojskému lidu, kam jsem tě vyslal za tímto Samojským pastorem.

Truchlila jsi, neboť jsi nikdy v tom Samojském sboru neviděla ovoce své pastorační činnosti, abys mohla být pastorem jako první žena, které to bylo dovoleno, protože jsi byla v soudní rozvodové bitvě o dítě a musela jsi odejít.

Promluvil jsem Prorocké slovo, že tvůj hlas bude slyšet ve hlasu Samojštiny. Vyslal jsem tě, aby Nový Zéland slyšel pravdy, které jsem promluvil ve Svatých Proroctvích. Samoani, kteří naslouchají a přijmou YAHUSHUA ha MASHIACH jako VŠEMOCNÉHO BOHA, PÁNA a ZACHRÁNCE budou požehnáni.

JÁ, YAHUVEH jsem to samé prorokoval skrze tvá ústa v Africe. Tato (Prorocká) Slova nebudou jenom v Afrikánštině. Proroctví budou přepisována mnohými po celém světě. JÁ, YAHUVEH si pohrávám s vašimi nepřáteli a směji se jim. Vidíte zmatení nepřítele? Přinesli si tento hřích na sebe. Nevaruji ve Svatém Písmu? “Nedotýkejte se MÝCH pomazaných a ani nezraňujte MÉ Proroky“ ? (1 Letopisy 16:22, Žalm 105:15) Přesto odmítají poslouchat, místo toho se vysmívají a pohrdají tím, na co se tě ani neobtěžovali zeptat, anebo, aby se ke MNĚ modlili, ohledně toho, co nechápou.

Nepřátelé sledují Služebníky Amightywind se strachech, s vědomím, že je nemohou umlčet. Nepřátelé bezmocně sledují, jak Duchovní úřady Amightywind prospívají a rostou přímo před jejich vlastníma očima. Slyším jejich tajné plány a intriky, k tomu, aby se tě pokusili unavit, a tys vzdala duchovní službu. JÁ, YAHUVEH posílám zmatení do tábora nepřátel a rozdělím ty, kteří promlouvají bezzákonost a toto učí. Znamená to, že JÁ, YAHUSHUA, varuji, mám MŮJ rozdělující meč a rozděluji rodiny, které jsou nebezpečím pro MÉ Svaté v nadcházejících dnech! (Mat. 10:34-36) Nepřátelé neví, jak tě zastavit od promlouvání Svatých Proroctví. Tábor nepřátel je frustrovaný a poražený, jak pozvedám ta samá Prorocká Slova v mnoha různých národech a toto je pouhý začátek.

JÁ, YAHUVEH, jsem před mnoha lety porodil tento Duchovní úřad skrze Elisabeth. Kdyby její utrpení nebylo veliké, tento Duchovní úřad by neměl veliké požehnání, neboť služebník není větší než jeho Pán (Jan 13:16, 15:20). YAHUSHUA je ten PÁN. Bolest, kterou zažila, nikdo jiný nebude nikdy znát, jenom JÁ. Cenu, kterou zaplatila, nikdo jiný nebude nikdy znát, jenom JÁ. Dokonce i ten muž, kterého nazývá svým bývalým manželem, který nikdy nebyl manželem v očích Nebe, jí opakovaně říkal, že on „musí zastavit tento Duchovní úřad“ a on „ musí udělat to, co satan naplánoval, proto, aby zastavil tento Duchovní úřad.“ Vysmíval se jí, když ji týral a říkal: „Varoval jsem tě, aby jsi nekázala.Vidíš, co mě tvůj BŮH dovolí dělat?“ Ale JÁ jsem překazil tyto zlé plány satana, když jsem mnohokrát zachránil její život od tohoto zlého muže, který se ji snažil zabít.

Odpověděl jsem na její modlitby. Byla podrobena zkoušce. A nyní jsem ukázal, komu JÁ, YAHUVEH, mohu věřit – kteří mě, z vedení tohoto Duchovního úřadu, budou poslouchat (důvěřuji těm, kteří MĚ poslouchají). Tam, kde původně vedla v tomto Duchovním úřadu jedna žena, kterou jsem ustanovil a pomazal, jsou tu nyní vedoucí tohoto Svatého Duchovního úřadu (tým vedoucích AmightyWind) a JÁ je povolávám.

Dávám příkaz všem, které JÁ ustanovuji a pomazavám jako Duchovní vůdce v tomto úřadu, požaduji vaši poslušnost ve všech ohledech ke MNĚ, YAHUVEH, neboť toto je svědectví, jak moc milujete YAHUSHUA ha MASHIACH. Když HO posloucháte, tak posloucháte a těšíte MĚ (Jan 14:23-24).

Když se účastníš Pochodu Jericho a postíš se, potřebuješ to ve stejné míře jak pro sebe, tak i pro ostatní. Vezměte jména nepřátel, bez šance na záchranu ke MNĚ, když se modlíte a právě to, co jsem vykonal pro Jozue u Jericha a zdi se zřítili dolů (Jozue 6)! Tak také varuji každého, kdo se snaží zničit to, co jsem JÁ, YAHUVEH vytvořil. MÍ nepřátelé, kteří jsou vašimi nepřáteli, budou opětovně rozdrceni pod duchovními zdmi Jericha!

Přímo v tomto roce na vlastní uši uslyšíte i uvidíte, jak jsem odměnil ztracenné hříšníky, kteří pronásledovali MŮJ Svatý Duchovní úřad, nazývajíce zlým, co jsem JÁ, YAHUVEH nazval dobrým! Vaši nepřátelé jsou MÍ nepřátelé a nenávidí tě za to, že promlouváš pravdu, neboť oni dávají přednost lžím. Tito zlí útočí na všechny, kteří žijí Svatě a kteří učí: „Čiňte pokání, odvraťte se od hříchu dřív, než zkončíte v pekle!“ Nejnebezpečnější nepřátelé jsou ti, kteří se nazývají Křesťany, ale nejsou (2 Kor. 11:12-14). Jsou ze synagogy satana (Rev. 2:9, 3:9)!

Zlí nepřátelé, které satan posílá, aby vás trápili, každý den praktikují, jak rozhněvat MĚ, YAHUVEH a vysmívat se Prolité KRVI YAHUSHUA, vašeho MASHIACH! Někteří tvrdí, že znají MÉHO Syna a přesto HO znají pouze svojí hlavou, ne svým srdcem. Nemají žádný strach, když zjistí, že zhřešili a urazili HO. Počátek moudrosti je, že se bojíte urážet vašeho STVOŘITELE! Svatí se stali více Svatými, zkažení se stali více zkaženými. MÁ pomsta, MŮJ soud sestoupili a budou v tom pokračovat, dokud nebude MŮJ hněv vyčerpán.

Svatá Nevěsto, žádáš MŮJ Soud proti homosexualitě a tomuto výsměchu sňatku osob stejného pohlaví, klonování člověka, míchání lidského a zvířecího embrya. Uvidíte, jak sestoupí MŮJ Soud. Pokračujte v pozvedávání těchto věcí ke MNĚ (1 Thess. 5:17). Nebuďte znaveni, když se modlíte (Lukáš 18:1-8). Pochodujte ve Vítězství a vězte, že se chystám odpovědět, protože na tyto nepřátele přijde rychlý Soud. Řádek po řádku, věta po větě, spatříte, jak se tyto věci vyplní.

Když Elisabeth říkala: „Není tu ani jeden člověk, kterému bychom mohli věřit. Potkáváme se s falešnou Nevěstou YAHUSHUA. Kde je pravá Nevěsta YAHUSHUA, která odmítá dělat kompromisy s hříchem?“ Říkal jsem jí, aby počkala, přivedu pravou Nevěstu YAHUSHUA ha MASHIACH. Teď, JÁ, YAHUVEH, jsem přivedl některé z Nevěsty YAHUSHUA, aby žili bok po boku. Pamatujte si, když se podívám na jednu/jednoho ze Svaté Nevěsty YAHUSHUA, vidím vás všechny současně.

Vy co jste nazýváni Šlapači démonů, Modlitební Válečníci YAHUSHUA, Přimlouvající se Modlitební Válečníci tohoto Duchovního úřadu, už znáte ty, kterým můžete věřit, oni odhánějí hřích a nedělají kompromisy s hříchem, ani neomlouvají zatvrzelé hříšníky, kteří odmítají bojovat s hříchy tělesnosti. Šlapači démonů YAHUSHUA bojují po vašem boku.

Šlapači démonů YAHUSHUA jsou rozprostřeni po celém světě. Ani neznáte jejich jména, ale oni znají vaše a požehnali jste jim skrze Slova, která jsem JÁ, YAHUVEH, dal tomuto Duchovnímu úřadu. MÉ Děti přijímají MÁ slova života, která promlouvám v těchto Proroctvích a Prorockých Slovech vyslovena s vírou v to, kdo YAHUSHUA je, zakořenili se a vyrostli tam, kde ti, kteří jsou požehnáni, rostou velkými skoky!

Životy lidí jsou změněny, protože když slyší pomazaná Slova z Nebe, dávají Slávu YAHUSHUA ha MASHIACH. Když otevřeš svá ústa a dovolíš MI, abych je naplnil SVÝMI Prorockými Slovy, dám jim Slovo života, které má v sobě pro ně zaslíbení. Elisabeth, ty se setkáš s těmi, kteří byli požehnáni Svatými Proroctvími, v Nebi, dokonce i když se s nimi nepotkáš na zemi. Svatí Prorokové jsou pronásledováni kvůli JMÉNU YAHUSHUA, tak jsou také evangelisté (Jan 15:20). Veliké, veliké, veliké jsou vaše odměny v Nebi! (Mat. 5:11-12, Lukáš 6:22-23)

Jedna z tvých odměn Elisabeth, jsou všichni ti lidé, kteří jsou požehnáním, kteří tě ve všech směrech podporují a pomáhají ti. Evangelisté dosahující duše ti pomáhají vést lidi k YAHUSHUA MESSIAH. Lidé, kteří jsou rybáři lidí, přivádějí duše k YAHUSHUA ha MASHIACH, za toto budete odměněni v Nebi. Opět, tento slib není jenom pro Elisabeth, ale pro všechny evangelisty. Budou vám představeni v Nebi, každá duše, které jste se dotkli a varovali pouze pro Slávu YAHUSHUA ha MASHIACH. Pamatujte si, že když HO oslavujete a sloužíte MU a milujete HO, děláte to pro RUACH ha KODESH a pro MĚ. Když dáte pouhý doušek vody tomuto Prorokovi, je to, jako kdybyste to udělali pro MĚ a to platí pro celou Nevěstu YAHUSHUA ha MASHIACH (Mat.10:40-42).

Uvolňuji toto Prorocké Slovo, Elisabeth, na narozeniny tvé biologické matky 6. června. Snažila jsi se ji přivést k YAHUSHUOVI, zatímco ona teď sídlí v pekle a nyní satan způsobuje, že trpí nepopsatelnou agonií více, neboť neuspěla ve svých pokusech, vzít tvůj život předtím, než mohl být zrozen tento Duchovní úřad. Vidíš, JÁ YAHUVEH, jsem měl záměr pro tvůj život a stále mám, tehdy jsem tě chránil a JÁ, YAHUVEH, tě nyní ochraňuji a zaopatřuji jako kuřátko v dlani MÉ ruky. Nezáleží na tom, jaká zbraň byla proti tobě namířena, nejenom proti tvému životu, ale i tento Duchovní úřad přežil (Izajáš 54:17). A k velkému zděšení tvých nepřátel, kteří nenávidí ty, kteří dodržují MÁ přikázání, jsi naživu! A Duchovní úřad ALEPH a TAV Amightywind RUACH ha KODESH stále roste v Pomazání a nejenom to, že existuje, ale i prosperuje! A JÁ používám tento Duchovní úřad pro Slávu YAHUSHUA ha MASHIACH, aby změnil životy!

Tak je promluveno, tak je napsáno.

Rev. Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
6. června 2008
Pro TVOU Slávu ABBA YAHUVEH. Amen! Amen!

Komentář od Elisabeth:

Vězte, že YAHUSHUA vám odpustí vaše hříchy a potom musíte odpustit sami sobě! Musíte učinit pokání, odvrátit se od hříchu a věřit, že skrze YAHUSHUA, máte také moc napomenout hřích. Modlete se, aby jste skrze NĚHO, měli moc napomenout hřích. Musíte věřit, že vám YAHUSHUA odpustil a pak jít opět kupředu s čistým štítem. Žalm 51:2-4: „Dokonale obmej mne od nepravosti mé, a od hříchu mého očisť mne. Nebo já znám přestoupení svá, a hřích můj přede mnou je ustavičně. Tobě, tobě samému zhřešil jsem, a zlého se před očima tvýma dopustil, abys spravedlivý zůstal v řečech svých, a bez úhony v soudech svých.“

Každé Proroctví je doloženo Svatým Písmem, zde je Písmo, které toto dokládá:

5. Mojžíšova 32:41, „Naostřím-li SVŮJ plannoucí meč a uchopím ho, abych soudil, pomstím se SVÝM protivníkům a splatím všem, kdo MĚ nenáviděli!“

Izaiáš 59:19, „I budou se báti na západ jména Hospodinova, a na východu slunce slávy JEHO, když se přivalí jako řeka nepřítel, jejž duch Hospodinuv pryč zažene.“

1 Kor. 16:22, „Kdo nemiluje YAHUSHUA ha MASHIACH, ať je proklet. Maranatha!“ Přijď YAHUSHUA! Přijď!

1 Kor. 1:27, „Bůh YAHUVEH ale vyvolil bláznivé věci tohoto světa, aby zahanbil moudré. Bůh YAHUVEH vyvolil slabé tohoto světa, aby zahanbil silné.“

Jer. 7:23, 24, „ale přikázal jsem jim toto: ‚Poslouchejte MĚ, a budu vaším Bohem a vy budete MÝM lidem. Choďte vždy po cestě, kterou jsem vám přikázal, a povede se vám dobře.‘ Oni však neposlouchali, vůbec nevnímali. Řídili se záměry svého zarputilého a zlého srdce; ukazovali mi záda, a ne tvář.“

Jer. 7:27, 28, „I když jim řekneš všechna tato slova, nebudou tě poslouchat. I když na ně budeš volat, neodpovědí ti. Proto jim řekni: ‚Toto je národ, který neposlouchá Hospodina, svého Boha, a nenechá se poučit. Pravda se ztratila, v ústech ji nemají.‘“

Důležité odkazy:

´Vzdělaný blázen´ http://www.amightywind.com/hell/soulbattle.htm

Pomazána na Havaji http://www.amightywind.com/elisabeth/hawaii.htm

Ve středeční noc, 3. února, 2010, byly spatřeny velmi vzácně se vyskytující Ohnivé koule na obloze, jak cestovaly na Sever z Jižního do Severního Irska, kde postící se Bojovníci, Šlapači démonů YAHUSHUA žijí na obou stranách této země. Toto bylo k vidění při západu slunce poslední den dvaceti jednodenního půstu! 10ti denní půst pouze s pitím vody začal 14. ledna a protáhl se na 21 dní, zkončil 3. února 2010. YAHUVEH řekl Elisabeth, aby se Postící se Bojovníci postili 21 dní, neboť Danielovi trvalo 21 dní, než dostal odpověď na jeho modlitby.

YAHUVEH je zuřivý na nepřátele tohoto Duchovního úřadu a ABBA YAHUVEH dal Elisabeth a všem postícím se Bojovníkům ŠDY, znamení, že ON se pomstí všem, kteří pomlouvali tento Duchovní úřad a Svatého Proroka! Je to v JEHO načasování a JEHO způsobem, když to budou nejméně čekat. Nejhorší nepřátelé tohoto Duchovního úřadu nejsou ti, co jsou navenek zlí, ale ti, kteří tvrdí, že jsou Křesťané a modlí se ve Jménu JEŽÍŠE KRISTA! Nenávidí tento Duchovní úřad, neboť odmítá omlouvat hřích nebo hříšníky a ta poselství ve všech Proroctvích jsou: čiň pokání, odvrať se od hříchu, nežij jako ďábel a přitom očekávej, že půjdeš do Nebe. Byla označena všemi druhy zlých jmen za to, že učí, že musíte dodržovat 10 Přikázání. Byla nazvána falešným Prorokem za to, že učila, že je tu peklo jako odplata za to, když nejste poslušni YAHUVEH.

Elisabeth Elijah a všichni Svatí Modlitební Bojovníci se modlili, aby se YAHUVEH pomstil SVÝM nepřátelům a Elisabeth se modlila: „Prosím dokaž, že toto nebylo nadarmo a ať ABBA YAHUVEH sešle Soud na SVÉ nepřátele.“ YAHUVEH odpověděl na modlitby Elisabeth a na oblohu dal znamení ohnivých koulí, které jsou v Irsku velmi vzácné, pohybují se 100 000 mil za hodinu! Běda nepřátelům, kvůli kterým se YDS postili a modlili se, aby Soud od YAHUVEH na ně sestoupil stejně tak, jako když dávný Eliáš bojoval s falešnými Proroky Baala!

Zázračný Půst Rudého Moře trval 21 dní a my jsme viděli, jak se stalo mnoho zázraků, ale tento je přímo na prvním místě v seznamu!

Toto proroctví nebylo zveřejněno, jenom 5 lidí ho slyšelo. Mysleli jsme si, že to bylo osobní Proroctví dáno 6. června 2008 a některé osobní části byly vynechány, které nemuseli veřejnost zajímat. Jedna naše společná služebnice našla toto Proroctví 3. února 2010, když hledala něco jiného, co YAHUVEH promluvil skrze Elisabeth. Místo toho věděla, když toto četla, že má zavolat Elisabeth. Během čtení tohoto Slova, obě, ona a Elisabeth, v něm jasně slyšely, že to pomazání v něm zesílilo a to Slovo mělo být zveřejněno, protože to pasovalo do okolností, proti kterým právě bojují, s falešnými proroky Baala a Duchem Jezábel v těch, kteří se nazývají Křesťany, ale není v nich žádný Kristus!

YAHUVEH řekl, že teď je čas toto zveřejnit jako Proroctví 117, protože se nic nezměnilo. Je to stejný boj jako v roce 2008 s duchem falešných proroků Baala, Farizejů a Jezábel, pouze jiné tváře přicházejí před Soud YAHUVEH! ABBA YAHUVEH řekl, že těch 21 dní půstu zesílilo pomazání a Soud byl pevně danný, jak je to sdíleno se všemi, obzvláště řečeno nahlas, aby to nepřátelé slyšeli! Toto je teď v procesu uskutečnění.

Malcolm Heap, Linda Newkirk, Jack Barr, Sherry Shriner, Steve Thompson, seznam nepřátel je v rukou YAHUVEH. A On ukázal Elisabeth, během modliteb a půstu ostatních, že jí dá stejnou moc, v čase YAHUVEH, jako dávnému Eliášovi. Když se modlil, obdržel zázrak na hoře Karmel a YAHUVEH poslal znamení ohně. Takže YAHUVEH udělal to samé a také poslal Elisabeth Elijah znamení ohně v nebesích!

Není důležité jméno místa, ve kterém Šlapači démonů, modlitební přímluvci žijí, v Jižním nebo Severním Irsku, ale co je důležité, je to, že Ohnivé meteority cestovaly z Jižního Irska, kde byl půst nejprve vyhlášen, až do Severního Irska, jak oni tvrdí, kde žije jeden jejich Svatý spolu služebník, který trval na tom, aby pokračoval v půstu vody déle, než zbytek Svatých postících se Modlitebních Přímluvců!

Do toho, vysmívejte se nepřátelé, ale brzy také pocítíte, jak vás v hněvu YAHUVEH pohltí JEHO oheň, stejně tak, jako tyto Ohnivé koule v oblacích! Tento Duchovní úřad nepatří ženě nebo muži, nese pouze Jména SVATÉ TROJICE! Proroctví, která pomlouváte, nejsou od ženy, ale od YAHUVEH, Dávného Časů, Věčného NEBESKÉHO OTCE, YAHUSHUA ha MASHIACH a Drahocenné RUACH HA KODESH, kterým je Duch Svatý! Nebudeme pro vás ronit slzy, když se to stane, neboť jste byli varováni, abyste přestali nazývat to, co je dobré zlým a nyní budete sklizet, co jste rozsévali. Místo pláče, budeme jako dávná Debora a budeme se radovat, že YAHUVEH obhájil tento Duchovní úřad a zničil JEHO nepřátele, právě tak, jako falešné Proroky Baala a Jezábel!

* * * * * * *

Print Friendly and PDF