Proroctví 116

Musíte Být Ti, Co Chodí Po Vodě Vírou!

Napsáno/Řečeno pod pomazáním RUACH ha KODESH skrze Apoštola Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

Obdrženo 30. září 2009, na konci Jom Kipur

Zveřejněno 14. října 2009

* * * * * * *

Slovník:

Nebe nám odhaluje Svatá Hebrejská Boží Jména: OTCE, SYNA a DUCHA SVATÉHO a pověřuje nás, jak je používat s úctou. V Proroctví 81 obdrženém v r. 2006, BŮH praví: „Opět vzývejte MÉ Jméno YAHUVEH a používejte Jméno YAHUSHUA, aby jste měli přístup k MÉMU Trůnu a JÁ vyslyším a odpovím na vaše modlitby“. To samé BŮH učí SVÉ děti na stránkách Svaté Bible. Exodus 3/14-15: I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM (יהוה), poslal mne k vám. Řekl ještě Bůh Mojžíšovi: Takto díš synům Izraelským: Hospodin, Bůh otců vašich, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův poslal mne k vám; to je jméno mé na věčnost, a to je ta památka má po všechny věky.

Žalm 91/14: Poněvadž mne, dí Bůh, zamiloval, vysvobodím jej, a vyvýším; nebo poznal jméno mé.

Exodus 20/7: Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdo by bral jméno jeho nadarmo.

Mat. 6/9: A proto vy se takto modlete: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé.

Řím. 10/13: Každý zajisté, kdokoliv by vzýval jméno Páně, spasen bude.

Nicméně vůdčí náboženské organizace a církve toto skrývají, neboť jsou si vědomy Svatých Božích Jmen, které mizí z církevních textů a nyní také z nových překladů Bible. Jméno OTCE YAHUVEH se nahrazuje slovy „Pán“, „Bůh“ nebo „Pán Bůh“, a Jméno Spasitele YAHUSHUA ha MASHIACH – řecky „Ježíš Kristus“, neznámým za časů Mesiáše a prvních Apoštolů. Boží Jméno bylo a je vypouštěno z většiny překladů Bible, jak zahraničních, tak českých.

YAHUVEH (v češtině výslovnost podobná JAHVE) - pravé Svaté Jméno BOHA OTCE. Hebrejsky: יהוה [YHVH] Yod-He-Vav-He. Zkráceně se vyskytuje jako „YAH“ nebo „JAH“ záležící na jazyku nebo i preferenci překladatele. BŮH OTEC YAHUVEH je také ve Svaté Bibli nazvaný „OTCEM“ (Mat. 23:9) a „SVATÝM OTCEM“ (Jan 17:11), „JSEM KTERÝ JSEM“, „BOHEM Abrahama, BOHEM Izáka a BOHEM Jákoba“ (Exodus 3:14-15), EL ELYON/BOHEM Nejvyšším (Gen. 14:18-22) a také EL ŠADDAY/BOHEM Všemohoucím (Gen. 17:1; Exodus 6:3).

YAHUSHUA ha MACHIACH/YAHUSHUA MESIÁŠ (Vyslovuje se JAHUŠUA) – Svaté Jméno BOŽÍHO SYNA a našeho MESIÁŠE. Jméno YAHUSHUA znamená: „YAH zachraňuje“ - Takové Jméno dali Marie (hebrejsky Miriam) a Josef BOŽÍMU SYNOVI na příkaz BOHA. (Mat. 1:21) Toto Svaté Jméno zůstalo, ačkoliv bylo zaměněno, různými Biblickými překladateli, za řecké jméno „Ježíš Kristus“.

Pozor! V počátečních Proroctvích Duchovního úřadu Amightywing, obdrženými před rokem 2000, byl YAHUSHUA MESIÁŠ prezentován a také po celém světě mezi křesťany rozšířen, pod jménem „Ježíš Kristus“. V průběhu dalších let, Jméno „YAHUSHUA MESIÁŠ“ bylo odhaleno světu, skrze našeho SVATÉHO BOHA, jako skutečné Jméno našeho SPASITELE a je používáno ve všech dnešních Proroctvích v Amightywind. BŮH YAHUVEH v nich SVÝM dětem ukazuje, jak je velice důležité, přijmout a používat skutečné Jméno JEHO Jednorozeného SYNA, které je obsaženo v prvotním hebrejském a aramejském Písmu. Jsme na pokraji doby Velkého Soužení, kdy pouze v tomto Jménu budou vyslyšeny modlitby naším SVATÝM BOHEM YAHUVEH.

RUACH ha KODESH – DUCH SVATÝ v hebrejštině, čili v původním jazyce ve většině knih Svaté Bible. Dalšími Jmény Ducha Svatého jsou rovněž: MATKA SHKHINYAH (Přísloví 90), SHKHINYAH SLÁVY, IMMAYAH (doslova „MÁMA YAH“), MOUDROST. (Protože slovo „Duch Svatý“ se nedá přeložit do ženského rodu v češtině, aniž by to úplně pozměnilo význam, necháváme ho tedy v mužském rodě).

ELOHIM - Podstatné jméno v množném čísle, označující PÁNA BOHA YAHUVEH, YAHUSHUU MESIÁŠE a RUACH ha KODESH (Svatá Trojice).

YDS – zkratka pro „YAHUSHUA Demon Stompers“ – tito jsou věřící přímluvci a duchovní bojovníci, podporující Proroka Elisabeth Elijah a tuto Duchovní Službu na modlitbě. V českém překladu je možné je nazvat „Šlapači Démonů YAHUSHUA“ (zkráceně ŠDY - Šlapači Démonů, kteří patří YAHUSHUOVI).

„Ringmaiden“ je unikátní výraz vytvořený YAH, který popisuje prorocké poslání, jedinečné pro Apoštola Elisabeth. Anglické slovo „ring“ má mnoho významů, které YAH někdy současně používá jako slovní hříčku, ale často je to ztraceno v překladu: „Ringmaiden“ v angličtině připomíná výklad, používán účastníky svatebního průvodu nebo oslavy, jako je „Ring-bearer“ (ten, co nese prsten). Na moderních, západních svatbách je toto obvykle mladý chlapec, ale v dávných dobách, tento úkol spíše patřil „Ženichovu svědkovi“. Rovněž se výraz „Ring-maiden“ objevuje jako role podobná dnešní hlavní družičce.

JOM KIPUR – den očisty od hříchu a smíření mezi Bohem a člověkem, den pokání a vykoupení.

SUKOT (hebrejsky סוכות‎‎, dosl. stany) je židovský svátek, nazývaný také Svátek stánků, Svátek stanů nebo Svátek sklizně.

* * * * * * *


(Toto je z Proroctví 105, YAHUVEH řekl, ať to od teď dáme na všechna Proroctví: Varoval jsem tě před dlouhou dobou Elisabeth (Elishevo), abys nepojmenovávala tento Duchovní úřad po muži nebo ženě, dokonce ještě předtím, než tu byl Duchovní úřad. Dal jsem to do tvého ducha, neboť nic z tohoto nebylo uděláno tvou rukou, nic z tohoto nevyšlo z tvých úst. Je to z úst YAHUVEH, který porodil. Je to z úst YAHUSHUA, vašeho MASHIACH, který porodil. Je to z úst RUACH ha KODESH, vaší IMMAYAH, která porodila. Kdyby to bylo jenom tvou rukou, ztroskotalo by to před dlouhou dobou. Je to Slávou větru Shkhinyah, který fouká napříč touto zemí, Svatý vítr obnovy, není to tvým dechem, neboť by to selhalo. (Izajáš 42:8))

V červenci 2010 BŮH YAHUVEH řekl, abychom přidali následující Písmo z Letopisů 2 před každé Proroctví:

2 Letopisy 36:16

Ale oni se vysmívali Poslům BOHA, pohrdali JEHO Slovy a dělali si legraci z JEHO Proroků, dokud se hněv PÁNA nepozvedl proti JEHO lidem, až když nebyl žádný lék.“

* * * * * * *


Vysvětlení toho, jak přišlo toto Proroctví:
Adam a Elisabeth mluvili po telefonu. Začali se modlit, aby Adam a Kathrynyah měli milost na jejich cestě za Elisabeth o Sukotu.

* * * * * * *


Prorocké Slovo začíná:

Řekni jim, že mají přijít 5. (pátého), neboť i když tu není pět osob, které se shromažďují, toto symbolizuje těch 5 moudrých (Matouš 25:1-13). Kvůli tomu novému Slovu, které přišlo, nesmíte ztratit svoji soustředěnost.

A toto Slovo se od ostatních liší, neboť jsem to již prokázal tím, jak ve SVÉM hněvu třesu tímto světem v tomto dni Soudu!

Připravte se na to, že uvidíte, jak budou padat domina. Pamatujte si Žalm 91, ačkoliv uvidíte 10 000 padnout po vašem boku a bude se zdát, že padají všude kolem vás, jsem to JÁ, YAHUVEH, který je shazuji.

Otřásám tento svět SVÝM hněvem!

Hej, zdá se, že jsme jako malá kuřátka! Ale ti, co jsou MÍ, se MĚ nemusí bát. Neboť jste v dlani MÉ ruky a MÁ další ruka vás zakrývá. Jste jako kuřátko a toto vám říkám teď, aby se vaše peří nerozčepýřilo, neboť uvidíte, co byste raději neviděli a uslyšíte, co byste raději slyšet nechtěli.

Ale nenechte strach, aby vás přemohl, pamatujte si, kde je vaše víra. Nedávejte vaši víru do ekonomiky, financí, vaší práce, kde jste zaměstnaní nebo do podniku, který vlastníte. Dejte svou víru pouze do MĚ, YAHUVEH a MÉHO Jediného milovaného Syna YAHUSHUA a drahocenné RUACH ha KODESH. Držte vaši víru a vaše oči na těch zaslíbeních, která jsem vám dal. Choďte po vodě vírou. Petr by nevěděl, že by mohl chodit po vodě, kdyby nevystoupil z loďky a neudělal první krok směrem k YAHUSHUOVI. Byl to strach, který způsobil, že se začal topit, ale když se jeho oči opět upřely na YAHUSHUA, mohl opět chodit po vodě. Toto je, co po vás žádám.

(Matouš 14…

28: „Pane, jestli jsi to ty, odpověděl mu Petr, přikaž, ať k tobě přijdu po vodě.“

29: „Pojď!“ Řekl mu. A Petr vystoupil z lodi a kráčel po vodě, aby přišel k Ježíši.

30: Když ale viděl, jak silný je vítr, dostal strach a začal se topit.“Pane, zachraň mě!“ Vykřikl.

31: Ježíš ihned vztáhl ruku a chytil ho. „Proč jsi pochyboval, malověrný?“ řekl mu.)

Musíte chodit po vodě vírou, neboť věci, které v tomto světě brzy uvidíte, zvláště v roce 2010, způsobí, že mnoho srdcí selže strachem. Nevkládejte svoji víru do žádné vlády tohoto světa. Nevkládejte svoji víru do žádného politika, neboť jejich motivy jsou jejich vlastními. Toto jsou ta Slova, která vám chci říct, neboť jsem začal MÉ otřásání a to nepřestane. Odmítám omluvit se Sodomě a Gomoře. Vy, země, které pokračujete v legalizování hříchu, hleďte, co vám udělám. Vy, kteří se nazýváte Křesťany a nadále mlčíte, nestěžujte si MI, když už nebudete mít žádnou svobodu, protože mlčíte. Necháváte jich protestovat pár. Necháváte raději mluvit ostatní. Všímáte si toho, že nepřátelé nemlčí? Všimli jste si, že ti, kteří propagují hřích, nemlčí? Křičí hlasitými hlasy, dokonce, i když jsou v menšině. Služebníci satana nemlčí. Proč služebníci YAHUSHUA mlčí? A když mluvím o služebnících, nemluvím k vám tak, jako by jste byli služebníkem v tom tradičním slova smyslu. Mluvím k těm, kteří slouží YAHUSHUOVI. Jak málo jich promlouvá. Jak málo jich brání to, co je Svaté.

Pamatujte si, soud začíná od Domu Božího (1 Petr 4:17). Proč všechny církve neprotestují? Kolik církví existuje? Proč církve v každé zemi neprotestují proti ohavným zákonům, které jsou schvalovány? Jenom krčí rameny. Hledí si svého. A tak nebuďte překvapeni, ó, organizované církve, když po vás půjde vláda a odebere vaši svobodu kázat a pověsí zavírací ceduli na vaše církevní budovy. Nebuďte překvapeni, když bude vaše země zabrána. Nebuďte překvapeni vy, kteří jste tak samolibí se všemi vašimi milióny.

Mluvím teď k těm bohatým - Vkládáte svoji víru do vašich financí, nebuďte překvapeni, když se to vše stane ničím, pouze drobícím se prachem a popelem ve vašich rukách (Mat. 19:24, Lukáš 16:19-31).

JÁ ukáži vám.

JÁ ukáži tomuto světu.

Mnoho jich začne přijímat toto poselství počínajíce rokem 2010, ale varuji vás teď děti, proto, abyste nemohli říci, že Tatínek vás nevaroval. Připravuji vás teď, abyste nebyli šokováni a potěšuji vás teď, neboť váš ABBA nechce, aby se vaše srdce trápila, neboť vás miluji. Stejně tak jako v dávných dobách, jsem poskytl zázraky a nic se nezměnilo. Tak se pevně držte lemu YAHUSHUA oděvu.

Pokračujte v očišťování se JEHO prolitou Krví.

Stůjte v rouchu JEHO spravedlnosti a ujišťuji vás, že vším vašim modlitbám je z hůry nebe nasloucháno.

Choďte ve svatosti, aby vás satan nemohl obvinit. Choďte ve svatosti, abyste nepřinášeli žádnou ostudu jménu YAHUSHUA ha MASHIACH.

Mé uši byly otevřeny speciálním způsobem, opět Elisabeth, toto jsi promluvila během svých modliteb. Je to, jako by jste mohli slyšet spadnutí jehly, neboť toto byl speciální den pro všechny ty, kteří dodržují Jom Kipur, jak jsem vás viděl činit pokání ze všeho, co MĚ netěšilo. Jak každá žádost vašich modliteb byla vzata ke MNĚ, ve stejný čas MŮJ hněv třásl zemí. Stejně tak, jako v dávných dobách s Mojžíšem, děti Israele byly ochráněny a ti, co uctívali jiného stvořitele, nebyli. Nic se nezměnilo. Požehnám těm, kteří jsou pro MĚ požehnáním. Prokleji ty, kteří jsou pro MĚ jako prokletí a tak jsem promluvil tento den, váš ABBA YAHUVEH.

(Jako dřívější potvrzení, když Kathrynyah ten den byla v duchovní oblasti na modlitbách, viděla věřící v YAHUSHUA jako malá kuřátka, potřebující být shromážděna YAHUSHUOU. On vzal SVOU ruku a vedl nás tak, jako by jsme byli malá kuřátka.)

Tak je promluveno, tak je napsáno 29. září 2009
Dítě, Bojovnice, Nevěsta YAHUSHUA ha MASHIACH,
Apoštol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyah)


Žalm 2

1: Proč vzbouřily se národy a lidé vymýšlejí marnosti?

2: Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho Pomazanému:

3: „Pojďme rozlámat jejich okovy, shoďme ze sebe jejich provazy!“

4: Směje se Ten, jenž trůní v nebesích, vysmívá se jim Hospodin.

5: Jednou k nim ale v hněvu promluví, ve svém rozlícení je vyděsí:

6: „Já sám jsem ustanovil svého krále na Sionu – své svaté hoře!“

7: Povím, co prohlásil Hospodin. Řekl mi: „Jsi můj syn, já jsem ode dneška Otcem tvým!

8: Požádej mě a já učiním národy země tvým dědictvím, nejzazší končiny tvým vlastnictvím.

9: Železnou holí je rozdrtíš, roztříštíš je jak hliněné nádoby.“

10: Proto, králové, buďte rozumní, soudcové země, nechte se poučit.

11: Služte Hospodinu s posvátnou bázní a veselte se s třesením.

12: Líbejte Syna! Kdyby se rozlítil, na cestě byste zhynuli – jeho hněv může vzplanout ve chvíli!
Blaze všem, kdo v něho doufají.

Jeremiáš 26:3

3: Snad poslechnou a odvrátí se každý od své zlé cesty, abych i já upustil od zla, které jsem na ně chtěl dopustit za to, jak zle se chovali.

Deuteronomium 13:4

4: Hospodina Boha svého následujte, a jeho se bojte, přikázání jeho dodržujte, hlasu jeho poslouchejte, jemu služte a jeho se přidržte.


Matouš 25:1-13

1: Můj druhý příchod se bude v určitém smyslu podobat svatbě. Ti, kteří mne budou očekávat, jsou jako deset družiček, které vyhlížely ženicha, aby ho přivítaly světlem svých lamp.

2-4: Jenom pět z nich bylo prozíravých a vzalo si s sebou nádobky s olejem na doplnění svítilen. Ostatní dívky na to lehkomyslně zapomněly.
5: Ženich dlouho nešel, a tak všechny družičky zmohla únava a usnuly.
6: O půlnoci je vytrhl ze spánku křik: „Ženich jde! Pojďte ho přivítat!“
7-8: Dívky vyskočily a rychle si upravovaly svítilny. Ty lehkomyslné, které si nevzaly dost oleje, žadonily na ostatních: „Dejte nám trochu svého oleje, světlo nám již zhasíná!“
9: Ale ty rozumné jim odpověděly: „Když se rozdělíme, nevystačí olej nám ani vám. Zkuste to raději u kupce!“
10: Sotva však odběhly pro olej, přišel ženich a ty dívky, které byly připraveny, šly s ním na svatební hostinu.
11: Dalších pět družiček přišlo už k zavřeným dveřím. Volaly: „Pane, otevři nám!“
12: Ale on odpověděl: „Je pozdě, už vás nemohu přijmout.“
13: A tak buďte vždycky připraveni, protože nevíte, ve které chvíli přijdu.

Lukáš 16:19-31

19: Byl jeden bohatý muž, oblékal se do purpuru a kmentu a každého dne skvěle hodoval.

20: Byl také jeden žebrák jménem Lazar, který ležel u jeho vrat plný vředů
21: a toužil se najíst aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče. Dokonce i psi přicházeli a lízali mu vředy.
22: Jednoho dne ten žebrák zemřel a andělé ho odnesli do Abrahamova náručí. Zemřel i onen boháč a byl pohřben.
23: Když v pekle pozvedl v mukách oči, spatřil v dálce Abrahama a Lazara v jeho náručí.
24: „Otče Abrahame,“ zvolal boháč, „smiluj se nade mnou! Pošli Lazara, ať smočí koneček prstu ve vodě a svlaží mi jazyk, vždyť tu v tom plameni hrozně trpím!“

25: „Synu,“ odpověděl Abraham, „vzpomeň si, že sis v životě užil dobrých věcí, tak jako Lazar zlých. Teď ho tedy čeká potěšení, ale tebe trápení.

26: Navíc mezi námi a vámi zeje veliká propast, aby ti, kdo by si přáli přejít odsud k vám nebo se snažili dostat odtamtud k nám, nemohli.“
27: On na to řekl: „Prosím tě, otče, pošli ho tedy do mého otcovského domu.
28: Mám pět bratrů – ať je varuje, aby i oni nepřišli do tohoto místa muk!“ 29:“Mají Mojžíše a Proroky,“ řekl Abraham. „Ať poslouchají je!“
30: „To ne, otče Abrahame,“ boháč na to. „Kdyby k nim ale přišel někdo z mrtvých, činili by pokání.“ 31: On mu ale řekl: „Když neposlouchají Mojžíše a Proroky, nepřesvědčí je, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.“


Matouš 19:24
„A říkám vám znovu: To spíše projde velbloud uchem jehly než boháč do Božího království.“

* * * * * * *

Print Friendly and PDF