Proroctví 115

Mějte Se Na Pozoru Před Totalitní Diktaturou Přicházející Do Ameriky a Světa

Napsáno/Řečeno pod pomazáním RUACH ha KODESH
Skrze Apoštola Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
Přijato 30. září 2009 během začínajícího Jom Kipur
Zveřejněno 12. října 2009

* * * * * * *

Slovník:

Nebe nám odhaluje Svatá Hebrejská Boží Jména: OTCE, SYNA a DUCHA SVATÉHO a pověřuje nás, jak je používat s úctou. V Proroctví 81 obdrženém v r. 2006, BŮH praví: „Opět vzývejte MÉ Jméno YAHUVEH a používejte Jméno YAHUSHUA, aby jste měli přístup k MÉMU Trůnu a JÁ vyslyším a odpovím na vaše modlitby“. To samé BŮH učí SVÉ děti na stránkách Svaté Bible. Exodus 3/14-15: I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM (יהוה), poslal mne k vám. Řekl ještě Bůh Mojžíšovi: Takto díš synům Izraelským: Hospodin, Bůh otců vašich, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův poslal mne k vám; to je jméno mé na věčnost, a to je ta památka má po všechny věky.

Žalm 91/14: Poněvadž mne, dí Bůh, zamiloval, vysvobodím jej, a vyvýším; nebo poznal jméno mé.

Exodus 20/7: Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdo by bral jméno jeho nadarmo.

Mat. 6/9: A proto vy se takto modlete: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé.

Řím. 10/13: Každý zajisté, kdokoliv by vzýval jméno Páně, spasen bude.

Nicméně vůdčí náboženské organizace a církve toto skrývají, neboť jsou si vědomy Svatých Božích Jmen, které mizí z církevních textů a nyní také z nových překladů Bible. Jméno OTCE YAHUVEH se nahrazuje slovy „Pán“, „Bůh“ nebo „Pán Bůh“, a Jméno Spasitele YAHUSHUA ha MASHIACH – řecky „Ježíš Kristus“, neznámým za časů Mesiáše a prvních Apoštolů. Boží Jméno bylo a je vypouštěno z většiny překladů Bible, jak zahraničních, tak českých.

YAHUVEH (v češtině výslovnost podobná JAHVE) - pravé Svaté Jméno BOHA OTCE. Hebrejsky: יהוה [YHVH] Yod-He-Vav-He. Zkráceně se vyskytuje jako „YAH“ nebo „JAH“ záležící na jazyku nebo i preferenci překladatele. BŮH OTEC YAHUVEH je také ve Svaté Bibli nazvaný „OTCEM“ (Mat. 23:9) a „SVATÝM OTCEM“ (Jan 17:11), „JSEM KTERÝ JSEM“, „BOHEM Abrahama, BOHEM Izáka a BOHEM Jákoba“ (Exodus 3:14-15), EL ELYON/BOHEM Nejvyšším (Gen. 14:18-22) a také EL ŠADDAY/BOHEM Všemohoucím (Gen. 17:1; Exodus 6:3).

YAHUSHUA ha MACHIACH/YAHUSHUA MESIÁŠ (Vyslovuje se JAHUŠUA) – Svaté Jméno BOŽÍHO SYNA a našeho MESIÁŠE. Jméno YAHUSHUA znamená: „YAH zachraňuje“ - Takové Jméno dali Marie (hebrejsky Miriam) a Josef BOŽÍMU SYNOVI na příkaz BOHA. (Mat. 1:21) Toto Svaté Jméno zůstalo, ačkoliv bylo zaměněno, různými Biblickými překladateli, za řecké jméno „Ježíš Kristus“.

Pozor! V počátečních Proroctvích Duchovního úřadu Amightywing, obdrženými před rokem 2000, byl YAHUSHUA MESIÁŠ prezentován a také po celém světě mezi křesťany rozšířen, pod jménem „Ježíš Kristus“. V průběhu dalších let, Jméno „YAHUSHUA MESIÁŠ“ bylo odhaleno světu, skrze našeho SVATÉHO BOHA, jako skutečné Jméno našeho SPASITELE a je používáno ve všech dnešních Proroctvích v Amightywind. BŮH YAHUVEH v nich SVÝM dětem ukazuje, jak je velice důležité, přijmout a používat skutečné Jméno JEHO Jednorozeného SYNA, které je obsaženo v prvotním hebrejském a aramejském Písmu. Jsme na pokraji doby Velkého Soužení, kdy pouze v tomto Jménu budou vyslyšeny modlitby naším SVATÝM BOHEM YAHUVEH.

RUACH ha KODESH – DUCH SVATÝ v hebrejštině, čili v původním jazyce ve většině knih Svaté Bible. Dalšími Jmény Ducha Svatého jsou rovněž: MATKA SHKHINYAH (Přísloví 90), SHKHINYAH SLÁVY, IMMAYAH (doslova „MÁMA YAH“), MOUDROST. (Protože slovo „Duch Svatý“ se nedá přeložit do ženského rodu v češtině, aniž by to úplně pozměnilo význam, necháváme ho tedy v mužském rodě).

ELOHIM - Podstatné jméno v množném čísle, označující PÁNA BOHA YAHUVEH, YAHUSHUU MESIÁŠE a RUACH ha KODESH (Svatá Trojice).

YDS – zkratka pro „YAHUSHUA Demon Stompers“ – tito jsou věřící přímluvci a duchovní bojovníci, podporující Proroka Elisabeth Elijah a tuto Duchovní Službu na modlitbě. V českém překladu je možné je nazvat „Šlapači Démonů YAHUSHUA“ (zkráceně ŠDY - Šlapači Démonů, kteří patří YAHUSHUOVI).

„Ringmaiden“ je unikátní výraz vytvořený YAH, který popisuje prorocké poslání, jedinečné pro Apoštola Elisabeth. Anglické slovo „ring“ má mnoho významů, které YAH někdy současně používá jako slovní hříčku, ale často je to ztraceno v překladu: „Ringmaiden“ v angličtině připomíná výklad, používán účastníky svatebního průvodu nebo oslavy, jako je „Ring-bearer“ (ten, co nese prsten). Na moderních, západních svatbách je toto obvykle mladý chlapec, ale v dávných dobách, tento úkol spíše patřil „Ženichovu svědkovi“. Rovněž se výraz „Ring-maiden“ objevuje jako role podobná dnešní hlavní družičce.

JOM KIPUR – den očisty od hříchu a smíření mezi Bohem a člověkem, den pokání a vykoupení.

SUKOT (hebrejsky סוכות‎‎, dosl. stany) je židovský svátek, nazývaný také Svátek stánků, Svátek stanů nebo Svátek sklizně.

* * * * * * *


Toto je z Proroctví 105, YAHUVEH řekl, ať to od teď dáme na všechna Proroctví: Varoval jsem tě před dlouhou dobou Elisabeth, abys nepojmenovávala tento Duchovní úřad po muži nebo ženě, dokonce ještě předtím, než tu byl Duchovní úřad. Dal jsem to do tvého ducha, neboť nic z tohoto nebylo uděláno tvou rukou, nic z tohoto nevyšlo z tvých úst. Je to z úst YAHUVEH, který porodil. Je to z úst YAHUSHUA, vašeho MASHIACH, který porodil. Je to z úst RUACH ha KODESH, vaší IMMAYAH, která porodila. Kdyby to bylo jenom tvou rukou, ztroskotalo by to před dlouhou dobou. Je to Slávou větru Shkhinyah, který fouká napříč touto zemí, Svatý vítr obnovy, není to tvým dechem, neboť by to selhalo (Izajáš 42:8).

V červenci 2010 BŮH YAHUVEH řekl, abychom přidali následující z Letopisů 2 před každé Proroctví:

2 Letopisy 36:16, „Ale oni se vysmívali Poslům BOHA, pohrdali JEHO Slovy a dělali si legraci z JEHO Proroků, dokud se hněv PÁNA nepozvedl proti JEHO lidem, až když nebyl žádný lék.“

* * * * * * *

Přepracováno 15. října 2009. Modlitba Elisabeth, která byla bez provedené korektury, byla omylem odeslána první. Toto je opravená verze Modlitby. Proroctví samo o sobě je stále správně.


V níže uvedeném Slově YAHUVEH říká vedoucímu webových stránek, aby dal mojí fotografii na toto Proroctví a já jsem to ve skutečnosti nechtěla a tak jsem se modlila a ptala YAHUVEH, proč tam ta moje fotografie musí být a On mi na to odpověděl, „Tak jako JÁ YAHUVEH láskyplně hledím na tvůj obličej, tak patřím na obličeje těchto nepřátel se SVÝM hněvem.“

* * * * * * *


Když jsem se já, Elisabeth, tento Jom Kipur modlila před trůnem YAHUVEH a stěžovala si ABBA YAHUVEH, že ty nejkrutější, lživé, pomlouvačné útoky přicházejí od těch, kteří se nazývají Křesťané a slyšela jsem ABBA YAHUVEH jak říká, „Co by jsi jim řekla, kdyby právě teď stáli před mým trůnem, aby byli souzeni,“ a On to dal na mé srdce, tyto nepřátele YAHUVEH a těchto Duchovních úřadů vyjmenovat a požádat Ho, aby naše nepřátele umlčel. Bojovala jsem se svým tělem, protože jsem nevěděla, že ABBA YAHUVEH bude chtít, aby se tato modlitba poslala světu. Ale YAHUVEH řekl, že ON chce, aby nepřátelé věděli, že jejich jména byla, během tohoto Jom Kipur, vzata k NĚMU. Toto je jedna z nejvíce pokořujících věcí, kterou jsem kdy udělala, protože nenávidím, když mě nepřátelé vidí takto zranitelnou, ale nicméně jsem uposlechla.

Modlitba začíná:

(Elisabeth:) Toto je Jom Kipur ABBA YAH. A právě jsem přišla před TEBE na Jom Kipur ABBA YAH. A právě jsem TI řekla a to se slzami: „Pláču před TEBOU“, když jsme znovu přečetli to Proroctví, Nebeský Otče. A jedno slovo bylo napsáno špatně, Nebeský Otče. – Jaký byl název toho Proroctví? Jak se jmenovalo to Proroctví, které jsi četl?

(Elisabeth:) „Ó Izraeli, Kde je tvoje Krevní Oběť“ a bylo tam jedno slovo, které bylo inkorektně napsáno, Nebeský Otče. Tam, kde bylo „kromě“ (except), mělo být správně „přijmout“ (accept).

(Elisabeth:) Přepis byl udělán někým jiným. Neudělali tam pauzu. Bylo tam inkorektně napsané slovo a místo, aby dali „přijmout“, dali tam slovo „kromě“. A to změnilo význam. Zrovna jsem plakala před YAH a říkala jsem „Neprosila jsem o to, abych byla Prorokem“. CHCI TOTO NA NAHRÁVCE LIDÉ!

Ano, ON mi říká, že jsem to udělala. Ale pokud jde o mne, volala jsem k YAHUVEH a chci, aby tomu lidé rozuměli. Nejsem plná pýchy. Nepřetržitě před YAHUVEH pláču. Velmi se bojím, že spletu jedno slovo. A během tohoto Jom Kipuru jsem ronila a stále roním slzy, nenávidím, když mě nepřátelé vidí v takovém stavu.

Ale říkala jsem, „ABBA YAHUVEH a milovaný YAHUSHUA ha MASHIACH, budu stát před tvým trůnem a budu se zodpovídat za slova, která byla řečena z těchto úst. – ale já vím, že jsou od Tebe.

Ale jestliže jediné přepsané slovo je špatně, jestliže jediné slovo je vynecháno, protože mluvíš tak rychle, když ke mě mluvíš: modlím se ve Svatých jazycích a ve stejnou chvíli můj mozek registruje to, co mluvíš TY, ale moje ústa mají někdy potíž udržet tempo a dát to do angličtiny (1 Kor. 14:6-13). A tam může chybět pouze jedno nepodstatné slovo: ‚z‘ nebo ‚to‘. Nebo bych mohla čekat na to, co se mi chystáš říct a mohu říct ‚a‘.

Tento dar je tak křehký. Tento dar je něco, čemu nerozumím. Tento dar je tak jedinečný. Nevím o nikom jiném, kdo ho má. Pouze toužím, po všechny tyto roky, setkat se někým jiným, kdo ho má.“

A já jsem pouze k TOBĚ volala a ... jak jsme to četli, tak jsme slyšeli, jak bylo jedno slovo přepsáno špatně. – Nyní budou muset všichni překladači vzít toto břemeno na sebe, aby se k tomu Proroctví vrátili – jaké je to číslo?

Je to 63? Mimo jiné chci pouze před světem říct: ty víš, že se snažím co nejvíce. Neustále říkám, že je to děsivá věc, být Prorokem – děsivá věc. Vím, že Bible říká, že tento dar je ze vše darů, které byly dány, ten, za který by se měli modlit, ale vše co chci říct je, že je to děsivá věc.

A neustále volám a říkám ABBA YAH, „Nežádala jsem o to, nežádala jsem o to. Nežádala jsem o to, být Prorokem. Nežádala jsem o to, abych byla TVÝMI ústy pro Národy. Je to příliš děsivé“.

A On mi neustále říká tu stejnou věc, „Ach ano žádala, Elisabeth. Žádala jsi o to v Nebi. Nabídla jsi pro to sama sebe a jeden den ti to ukáži“ (Jer. 1:5). – Ale teď ve svém těle, vím pouze toto, že jsem připravena na Nové Proroctví, protože Slova už začínaly přicházet a to ve chvíli, kdy jsem to nejméně očekávala.

Jeden člověk, co mi napsal, řekl: „Nikdy, nikdy, nikdy“. ........ Můj drahý bratr Ceasar (on je ze Singapuru). A řekl, „Cokoliv Elisabeth děláš, cokoliv děláš, neuctívej ten dar. Neudělej z toho daru modlu!“ – (Četla jsem to na Jom Kipur. Moc ho miluji. Pro mě je to nový bratr v YAHUSHUOVI. Je také prorokem, ale je velmi, velmi pokorný a nechce být ani Prorokem nazýván).

Tento dar není modlou. Já o něj ani nežádám .... Prostě se to stane. (Prorocká Slova a Proroctví), oni prostě přijdou. Ti, kteří jsou blízko mě, to ví: ta slova prostě začnou proudit z mých rtů a je to vždy, kdy to „nejméně očekávám“. A zrovna tento večer – zrovna jsem řekla YAHUVEH, „kdyby to bylo bývalo před 3 minutami, byl by to zázrak“.

Nevím, proč to trvalo tolik let. – Jaký rok? 2002! V roce 2002 tam bylo přeložené slovo s pravopisnou chybou a to nebyla chybějící čárka a pomlčka.

Ale když ke mě YAH mluví, jsem jako prorok z Dávných Dob. Většinou jsem to já, kdo nedělá pauzu. Já jenom přecházím z jazyků do mluvení anglicky. Takže je to velice těžké, aby člověk odděloval, kde YAHUVEH chce, aby se oddělovala slova.

Takže když toto vše říkám, chci, aby jste pouze věděli, že ať teď dostanu cokoli, modlila jsem se a naléhavě žádala před trůnem YAHUVEH a řekla jsem, „nežádala jsem, abych byla prorokem – toto je příliš děsivé“.

Pravda je, že když mezi jednotlivými Prorockými Slovy nejsou žádná poselství, vydechuji si tak nějak úlevou – protože pak mě nemůže nikdo kamenovat. Říkávala jsem, „Prosím nekamenujte posla“. (Protože, a to mi věřte, hodně kamenů je na mě hozeno. – Nejsou to kameny, jsou to balvany ... a lháři nastupují do řady .... a ti pomlouvači (Matouš 5:11-12). A všichni z vás, kteří nebráníte tento Duchovní úřad, přesto, že víte, že z tohoto úřadu vychází pravda - BUDETE SE YAHUVEH ZA TO ZODPOVÍDAT! Protože tu práci děláte mnohem těžší. Měli by jste těmto nepřátelům poslat lavinu emailů. A měli by jste říct, „AKCEPTUJTE TO NEBO ZMLKNĚTE! Prokažte svoji evidenci“. Protože, víte co? Nemají žádnou evidenci, že jsem falešný prorok!

Oni dokonce vzali moje „jméno“ a řekli „toto je její pravé jméno“. HLOUPÍ LIDÉ! Jak se opovažujete? Jak se opovažujete chopit těchto lží! Jsem evangelista. Byla jsem po celém světě a ten důvod proč cestujeme je, že jsme evangelisté. A já to mám ve svém svědectví: utíkala jsem před bývalým manželem, který měl vražedné sklony.... Mám to vše ve svém svědectví. Jestliže jste tak slepí a nemůžete to přečíst a ti z vás, co věří těmto lžem, BUDETE SE Z TOHO ZODPOVÍDAT! BUDETE SE Z TOHO ZODPOVÍDAT!

Tento den Jom Kipuru cítím, vším co je ve mě, že vás musím varovat. Úplně každou osobu, která po všechny tyto roky přicházela ke stránkám tohoto úřadu a dostávalo se jim duchovního pokrmu: Navštěvujete své organizované církve. Chodíte tam v neděli a vkládáte svoje malé finanční oběti do obětní misky, ujišťujete se, že dáváte desátky.

Ale tomu místo, kde se vám dostává duchovního pokrmu, tomu místo na kterém závisíte, ze kterého YAH mluví, nedáváte nic, (protože to není z vašich organizovaných církví, odkud mluví Proroci nebo vám dávají cokoliv nového). Myslíte si, že je to zadarmo, jenom proto, že je to na internetu. Nehledíte na tu cenu, kterou platíme. Nehledíte na to utrpení, které to stojí. Nehledíte na pronásledování. Nehledíte na nic s toho! Pouze si to berete a jíte a utíkáte! Nestojí vám za to, nás ani bránit, když nás vidíte přede všemi ukřižované. VŮBEC SE O TO NESTARÁTE!?

A víte proč? Protože vás to nic nestojí. Mě to stálo VŠECHNO, stálo mě to moje zdraví. (pláč)

Tento den Jom Kipuru vám se slzami říkám, YAHUSHUA se vrací, ale On se nevrací pro ty, kteří namyšleně sedí v organizovaných církvích, protože chodí do církve v neděli. On se nevrací (pro vás), jestliže není na prvním místě ve vaší lásce a vašem životě. Neuvidíte HO. Zanechá vás ve Velkém Soužení.

Budete se divit proč – vy z vás, kteří jste neudělali nic, aby jste mě bránili, vy z vás, kteří jste ani prstem nepohnuli, aby jste pomohli tomuto Duchovnímu úřadu. Nyní jsme už v tolika jazycích: je to minimálně 14 jazyků a více jich přichází. Ale vy z vás, kteří jste neudělali nic, ani jste neposlali slovo povzbuzení, vůbec nic: Uvědomujete si, že YAHUVEH vás za to bude soudit? Uvědomujete si, že i když se dostanete do Nebe, že vaše odplaty budou od vás odebrány (když nebude věcí), které jste ‚udělali dobře‘ – pro Něj tady na zemi.

Nevím, co se YAH chystá říct. Jenom jsem to chtěla mít na nahrávce, protože .... Jako jsem to už řekla, k čím více jazyků se dostaneme .... Ach, tak mnoho duší přichází k YAHUSHUA ha MASHIACH a lháři se seřazují: pomlouvači, služebníci satana, děti satana.

Já to mohu od Satanistů vydržet. Hej, posílají svoje prokletí a svoje kletby a mají svoje rituály a oběti a posílají svoje nenávistné emaily a ohrožují můj život. Ach všechno tohle smetí, to jejich čarodějnictví! Všechny tyhle odpadky –

Ale víte, od kterých se to přijímá nejhůře? Ti, kteří si nárokují jméno Ježíše Krista a modlí se k v tom Jménu. Ti, kteří tvrdí, že jsou na cestě do Nebe. To jsou ti, od kterých je to nejhorší, protože nejsou ani křesťany. Mají pouze to jméno, nemají žádný vztah s YAHUSHUOU. Nemají v sobě žádného Krista. Nejsou pomazaní – jinak by věděli, že jakýkoliv Duchovní úřad, který byl od roku 1995 na internetu (nesoucí dobré ovoce, je od YAHUVEH).

Jsem „vysvěceným, licencovaným Pastorem“. Velká věc. Moje pravé vysvěcení přichází z Nebe. Ach ano, mohly být na vás vzkládány ruce a „já jsem Apoštol“. Bomba – v očích tohoto světa. To neznamená nic, kromě toho, že jiná osoba na vás vzkládá ruce, aby jste získali (jejich) „vysvěcení“. Moje vysvěcení Apoštola a Proroka přichází z Nebe (Gal 1:15-16).

A hádejte co? Jaké je jeho jméno? Jaké je jeho jméno? Jak se jmenuje ten chlapík z Nového Zélandu, vždycky to zapomenu?

(Elisabeth:) Andrew Strom a tvoje Prorocká škola! Můžeš si vzít svoji prorockou školu a víš, co s ní můžeš udělat...!

Nemůžeš učit lidi, jak být Prorokem (1 John 2:27) a nemůžeš po někom chtít peníze, aby se stal Prorokem (Mat 10:8b; Mat 21:13). Jsi lhář. Byl jsi lhářem od chvíle, kdy jsem tě potkala, v roce 1995, a ty jsi mě dal na svoji černou listinu.

TY JSI TEĎ NA ČERNÉ LISTINĚ YAHUVEH ANDREW STROME!

Říkáš, „Dejte si pozor na ty, kteří káží, že musíte poslouchat Deset Přikázání a kteří věří a říkají ostatním‚ že ‘jestliže nectíte Šabat a nemáte ho za svatý’, dejte si pozor. – Utíkejte od každého, kdo káže Tóru! Utečte on nich.“

Nyní hádej Andrew Strome? Už tehdy jsi byl Satanistou a jsi jím i teď!

Chci toto na nahrávce ve všech 14 různých jazycích: Andrew Strom je satanista!

Slyšíš mě? – Jsi satanista.

Vím, že jsi začínal v čarodějnictví, vím to díky tvému svědectví. A Pamela Martin, mě také dala na svoji černou listinu. Byla tvojí přítelkyní, je stále tam, v Texasu.

Pamelo Martin nezapoměla jsem na tebe. Nezapoměla jsem na to, co jsi udělala.

Nezapoměla jsem, jak Andrew Strom řekl, že to nebylo čisté slovo z Nebe, ale že to muselo být z těla – a v roce 1995 mě za to shodil.

A nezapoměla jsem, jak jsi mi Pamelo Martin po telefonu řekla, že jsi se obávala Andree Stroma, protože měl moc a řekla jsi, že pocházela od satana.

Hádej co Andrew Strome? Hádej co Craige Martine? Nezapoměla jsem na vás. Na nikoho z vás jsem nezapoměla. A jenom jsem to chtěla mít na nahrávce.... Nyní mě on napadá.

(Elisabeth:) Yahushua na vás na tento Jom Kipur nezapoměl! YAHUVEH to chce na nahrávce! ON na vás nezapoměl!

Ty, který si říkáš „Malcolm Heap“, ty ‚hromado trusu‘! („Heap“ znamená anglicky: hromada) Ty, který jsi napsal knihu o Elijáši a nyní tvrdíš, že jsi Elijášem! Ty, který poskytuješ webové stránky ve kterých mě pošpiňuješ!

Ty takzvaný křesťanský poradce se jménem Stephen Rossi Sr. Ty, kterého jsem kdysi nazývala bratrem a byla ti poradcem! Ty, pro kterého bylo Proroctví 111 – požehnání – a ty jsi ho vyplivnul jako prokletí, protože jsi se nechtěl rozvést (protože by to stálo moc peněz)!

Nejsi žádným křesťanským poradcem! Jsi satan v převleku! Jsi Jidášem a oznamuji to před světem, jsi osoba, která má vážné problémy, když na Jom Kipur YAHUVEH chce, abych zmínila i tebe. (Nevěděla jsem, že cokoliv z tohoto se stane. Pouze jsem se začala modlit ve svatých jazycích.) Víš jaký byl Jidášův osud? Hádej co, Steve Rossi Sr.? Je to tvůj osud.

Tvůj vlastní syn, tvoje vlastní krev nyní slouží tomuto Duchovnímu úřadu jako pastor mládeže. Stephen Rossi Jr. je naším synem! Milujeme ho a jsme jeho poradci a on je pastorem mládeže a není vůbec jako ty. A už se ani nebude hlásit ke tvé krvi. On má v sobě pouze krev YAHUSHUA ha MASHIACH.

Dávám nepřátelům oficiální výstrahu.

Varuji Zepha Danielse. YAHUVEH si vás pamatuje! Pamatuje si vás na tento den Jom Kipuru, protože jste toho všeho součástí. A já vím, že existuje mnoho dalších....

Lidé, potřebuji vaši pomoc. Vy svatí, které tato služba požehnala, nějakým způsobem to prokažte. Prokažte to! (Neboť to budete muset jeden den prokázat před YAHUVEH! Co jste udělali, aby jste z nás pozvedli jediné břemeno? Co jste udělali pro to, aby jste nám jakkoliv a jakýmkoliv způsobem pomohli? Pomohli jste nám? Byli jste brzdou? Povzbudili jste nás?) Vím, slova jsou hezká a my povzbuzující slova oceňujeme, ale my potřebujeme pomoc.

Musíme mít pomoc. Práce je tolik!

Dostáváme se nyní k tolika národům. Snažíme se varovat před Sherry Shriner. Snažíme se varovat před Lindou Newkirk...

Linda Newkirk. Někdo nám nedávno napsal a řekl: Ona drží lidi jako rukojmí. Je tam, aby demonstrovala svoje démonické, satanské síly.

Jak jenom lidé vůbec můžete od Lindy Newkirk kupovat jakékoliv knížky? Jak si vůbec jenom můžete, cokoliv, co ona říká, odůvodňovat Biblí: „porod malého chlapce“? „být těhotná 17 měsíců“? No teda lidé! Co je s vámi špatně? Tato žena je nebezpečná. Je satanem v přestrojení.

A Sherry Shriner! Ach můj bože! A vy jste tam a kupujete orgonit. Orgonit! – je to její „speciální“ orgonit, aby vás sledoval. Její speciální orgonit, který by měl chránit před mimozemšťany, který by měl od vás držet démony, který by měl zničit vesmírné lodě na nebi.

Jste opravdu tak hloupí?! Je mi to líto, ale ABBA YAHUVEH se hněvá. Nazýváte se křesťany, ale není ve vás žádný křesťan. Závisíte na ženě, aby vám prodala orgonit, aby jste si ho dali na váš pozemek – a rozmístili to po celém světě.

Nerozumíte? Nečetli jste Svatá Proroctví? Přilákali jste k sobě nemoc. Touto vaší činností jste k sobě přilákali démony. – Nedělejte si obavy, až UFO přijde, budou vědět, kde se nacházíte. Budete se zodpovídat za vše, co jste udělali.

Tvrdit to, že něco může stát proti démonu, kromě Jména a Krve YAHUSHUA ha MASHIACH znamená, že jste opravdu, opravdu slepí a vaše uši opravdu, opravdu hluché! A nebo jste pod duchem, který kontroluje mysl – což opravdu jste, jestliže následujete Sherry Shriner nebo Lindu Newkirk.

My ty dopisy, které nám chodily s varováním před Lindou Newkirk, dáme na internet. Tato žena je nebezpečná, nebezpečná!

Lidé chodí na její pozvání do jejího domu, aby je ochránila. Zamkne je v kůlně, což ona nazývá místem na spaní a pak se ujistí, že zámek je na venkovní straně dveří, aby vás tam mohla zamknout.

Říkám vám lidé, budete se za to zodpovídat. Myslím to vážně, proč zrovna tento prorok musí povstat, aby lidi varoval před ďábelskými nepřáteli? Proč jím musím být já? A ten seznam je tak dlouhý.

Rick Joyner a hnutí „Manifestace Božích Synů“. Nezačínáte si ani uvědomovat ten fakt, proč je jeho jméno „Vydavatelství Jitřenky“. Dává sám sobě jméno.... Kdo je tou Jitřenkou, která spadla z nebe? Rozumí někdo tomu, že je to Lucifer? Nerozumíte tomu, o čem je to hnutí „Manifestace Božích Synů“? Oni vydávají dekret, že oni jsou bohem, to snad není možné! Probuďte se lidé! Probuďte se!

Jsem jako Prorok z Dávných Dob a už toho mám dost! Už mám dost stupidity. Už mám dost hluchých uší. Už mám dost slepých očí. Ať ty šupiny z vašich očí odpadnou, aby jste mohli vidět, co se děje! To je, co musím na tento Jom Kipur říct.

Vím, že YAH má poselství, které už téměř přicházelo. Začala jsem mluvit ve svatých jazycích, ale toto je také den soudu. Toť vše.

Některé z těchto věcí... – Všechny tyto věci, které jsem jmenovala – ne některé – všechno co jsem řekla, bylo dáno na mé srdce. YAHUVEH se hněvá. JE ROZHNĚVANÝ!

Kde jsou ti ostatní překladatelé, kteří byli povoláni, aby byli součástí této Služby? Proč nenabízíte svůj čas jako dobrovolníci? Chodí nám emaily, které říkají, „ach, byl jsem povolán být vaším překladatelem, ale bude vás to stát ‚tolik a tolik‘ peněz“. COŽE?! My nebere nic za sdílení Proroctví v angličtině. Proč vy (kteří věříte, že tento Duchovní úřad promlouvá pravdu) – proč by jste říkali, že za to máme zaplatit určitou částkou peněz?

Naši překladatelé tvrdě pracují. Mají práci na plný úvazek a přesto zasvěcují tolik svého času, aby vzali ta svatá Proroctví, aby vzali ta poselství z tohoto Duchovního úřadu a přeložili je do všech různých jazyků. Nejsem ani schopná říct, jak moc oni kvůli tomu trpí. Kolik času obětují a o kolik spánku přijdou. Nemohu ani začít.

Ale jejich odplaty je budou následovat do Nebe. Oni se setkají s dušemi, tak jako my se setkáme s dušemi a bude jim osobně poděkováno, protože stáli po našem boku. Víme, že až opustíme tuto zemi, odejdeme s největší odměnou ze všech, protože jsme vedli duše k YAHUSHUOVI ha MASHIACH a kázali jsme svatost.

Tak toto je, co musím na tento Jom Kipur říct. Nyní uvidím, co ještě bude YAHUVEH chtít, abych řekla, protože tohle všechno je právě teď na srdci YAH ... tohle všechno.

YAHUSHUA se vrací. Velké Soužení je již téměř zde a běda vám na stránkách Jima Bramletta „5 doves“. Jime Bramlette máš vážný problém. Jsi v průšvihu. Budeš stát před YAHUVEH. A budeš hnán k zodpovědnosti za každý okamžik, kdy byl někdo nadšen tím, že „toto je ten den, který se YAHUSHUA vrátí“, „toto je ten den vytržení“.

A všichni z vás ve fórum „5 doves“, kteří jste dělali stejnou věc jako Jim Bramlett, kdokoliv z vás, kdo řekl, „Toto je ono, toto je ten den...“

Ten pastor ... jak se ten pastor jmenuje?

(Elisabeth:) Ach F. M. Riley, ty Baptisto. Ty budeš naprosto bezpochybně stát před YAHUVEH. Vy, kteří učíte lidi, že mohou hřešit a že „to nevadí, co dělají, nevadí to, jestli jsou v cizoložství, nevadí, co děláte vy... pouze pokud to víte...“

Vidíte, tohle je vaše evangelium, ne to Biblické Evangelium, F. M. Riley. Budeš stát před rozhněvaným YAHUVEH. Zjistíš to. Zjistíš to, co jsi udělal – učil jsi lidi, že mohou hřešit a přesto budou vytrženi a půjdou do Nebe. ‚Je to v pořádku, jenom pokud řeknete modlitbu spasení, nedělejte si starosti, buďte šťastní! Až přijde vytržení, nebudete v tom Velkém Soužení.‘

F. M. Riley, viděla jsem tě v „5 doves“ udávat jedno datum za druhým.

Marilyn Agee, vím kdo jsi. Začala jsem s tebou v 1995. Učinila jsi úplně tu stejnou věc. ‚Tento rok je rokem vytržení. Tohle je ten měsíc. Tohle je ta Roš ha-šana. Tohle je ten den Letnic‘ ... Já nevím (protože ty Marilyn Agee, jsi udala tak mnoho datumů).

Všichni z vás v „5 Doves“ máte tak mnoho rozdílných datumů a lidé jsou zdrceni. Pokaždé, když tomu opravdu věří, někteří budou opravdu spaseni, protože se obávají, že zde budou zanecháni. A tak spěchají, aby padli na svá kolena a řeknou,“nechci tu být zanechán“.

F. M. Riley řekl ‚toto‘ je ten datum. Jim Bramlett řekl ‚toto‘ je ten datum. Marilyn Agee řekla ‚toto‘ je ten den. Hádejte co, všichni z vás budete hnáni k zodpovědnosti, protože tyto drahé duše, když se to děje a oni jdou a padnou na kolena a činí pokání před YAHUSHUOU a dávají MU svůj život a pak ten den uběhne ... žádné vytržení …

Proč by vůbec věřili YAHUSHUOVI ohledně něčeho jiného – že jim odpustil hříchy nebo něco jiného – když jim lhal a slíbil jim vytržení? Slíbili jste jim to určité datum. A „5 Doves“ běda tobě. YAHUVEH to tento den říká každému, kdo je součástí „5 Doves“.

Vyjmenuji nějaká jména. Donna Cothran. Nevím proč, ale YAH mi dává tvoje jméno. Byla jsi součástí totoho Duchovního úřadu. Dávala jsi mi slova povzbuzení. Nyní jsi v „5 Doves“ a věříš lžím. Nyní jsi součástí lží a budeš hnána k zodpovědnosti. Nevím proč mi YAH právě teď dává na mysl určité lidi. Nerozumím tomu, ale dostane se vám tohoto poselství. Všichni poslouchejte: „5 Doves“, dejte si pozor na „5 Doves“. Oni upevnili vaši důvěru k tomu velkému zklamání a všichni se z toho budou zodpovídat.

YAHUVEH to nebere na lehkou váhu. On to nebere na lehkou váhu, když povstanete a řeknete ‚toto‘ je ten den. Tento Duchovní úřad to nedělá.

Bylo mi řečeno, bylo mi zcela jistě řečeno (a já stojím před YAHUVEH právě teď, jak to říkám), když mě navštívili svatí andělé, že se vrátí a oznámí mi to datum. Není to nic z mého těla. Viděla jsem je, dotkla jsem se jejich křídel. V každém případě máte moje svědectví.

Vím, že ON mě povolal, abych byla JEHO „Ringmaiden“ (volající, vyvolenou služebnicí, Mat 25:6). Vím, že to vím, že to vím. Můžete se moji nepřátelé posmívat jak chcete. Není to jméno, které jsem si sama pro sebe vymyslela. To je tak hloupé! Ale vím, že zde musí být někdo, kdo volá, „Hleďte Ženich přichází“. A já vím, že vím, že vím, že to byl YAHUSHUA, kdo ke mě promluvil, že se to stane a ti Svatí andělé se vrátí. (A já se neřídím ničím jiným, než tím, co YAH řekl: YAHUSHUA se vrátí na Roš ha-šana. Bude to Šabat a chvála YAHUSHUOVI, nemusíme se řídit podle solárního kalendáře, jinak by to bylo v roce 2020. Bylo nám řečeno, aby jsme se řídili lunárním kalendářem (Num. 28:11a,14b), tak jak to původně ustanovil YAH).

Takže všechny tyhle věci jsou, na tento Jom Kipur, na srdci YAH. Netušila jsem, že budu mít poselství z Jom Kipuru. Nic jsem z toho netušila. Pouze jsem volala a říkala „Nemusela jsem být prorokem, je to děsivá záležitost“ a další věc, o které jsem věděla, byla, že se modlím ve svatých jazycích.

Nyní uvidím, co chce ABBA YAH říct. Právě toto, „Běda nepřátelům“. Běda, běda, běda, běda nepřátelům ABBA YAHUVEH! Dokonce i když sám sebe nazýváš křesťanem, jestliže nemáš ve skutečnosti vztah, milující vztah v poslušnosti s YAHUSHUA ha MASHIACH, pak ti řeknu toto, (kdokoliv, kdo hází kameny, kdokoliv, kdo pomlouvá a právě teď lže o tomto Duchovním úřadu... kdokoliv, kdokoliv, kdokoliv, kdo dělá tyto věci a nebrání tento Duchovní úřad, když vidíte jak se toto děje a nepodporujete tento Duchovní úřad a nepovzbuzujete nás). Vím to, že ABBA YAH říká, „budete se za to zodpovídat“.

Budete se za to zodpovídat. Tolikrát, kolikrát jste ignorovali naše úpěnlivé prosby o pomoc, tolikrát, kolikrát jste na sobě cítili to trhnutí a slyšeli hlas RUACH ha KODESH: „ve skutečnosti by jsi měl podpořit tento Duchovní úřad (i když toho nemusíš mít moc – měl by jsi udělat něco, abys tomuto úřadu pomohl)“ ... Ti kteří mají být překladateli, kolikrát jste slyšeli, „ty znáš ten jazyk dost dobře. Zvládnul by jsi to. Jsi k tomu povolaný“. Ale vy ty hlasy vždy umlčíte...

YAHUVEH a YAHUSHUA řekli, že to je přesně tolikrát, kolikrát si zacpou svoje uši, když se budete modlit (Izajáš 59:2). Kolikrát jste zadrželi svoji ruku od pomoci, tolikrát YAHUVEH zadrží svoji ruku od toho, aby vám pomohl. A vy se ocitnete ve Velkém Soužení.

Míním, že ... bych raději trpěla nyní a ta pravá Nevěsta YAHUSHUA ha MASHIACH trpí teď. Jsme pronásledováni. Ale ve Velkém Soužení – nemáš žádný pojem, nemáš žádnou představu, jaké utrpení tě čeká tam. Nemáš nikoho a můžeš si hrát ty svoje malé církevní hry. Můžeš říct, „ach ale já musím být součástí společenství a musím jít tedy do nedělního sboru, dokonce i když mi nedávají žádné duchovní maso, dokonce i když neustále slyším pořád to stejné mléčné poselství, dokonce i když nekáží proti hříchu. Musím jít do tohoto nedělního sboru, víte, jinak nebudu mít vztah s Bohem. Musím záviset na ostatních, a ujistit se, že chodím do sboru, aby mohli vidět, že chodím do sboru“.

Vidíš, je to vše církevní hra, že? Ty jsi zahřívač lavic, že ano? Ty, kdo si myslíš, že musíš mít někoho dalšího, aby tě udržel ve svatosti, že musíš mít církev. Musíš mít pastora, aby jsi se ujistil, že zůstaneš svatý. Máš problém. Tehdy ani nemáš vztah s YAHUSHUOU. Máš veliký problém.

Co budeš dělat ve Velkém Soužení, kdy zde bude pouze státní církev? Pouze ti, kteří uctívají Šelmu, jsou těmi, co mají církev na rohu. Nemůžeš žít bez církve teď? Nedokážeš teď chodit sám s YAHUSHUOU? Máš velký problém. Kolik dopisů dostáváme, které toto říkají, „Ach, musím mít obecenství“, a dokonce i když jsi varován, jdeš hledat další církev.

A Mesiánské Židovské Sbory ... Musím lidi varovat. Je na nás břemeno, nové břemeno je na nás a to je toto:

YAHUSHUA varoval před organizovanými církvemi. Ale nyní, kdo jsou ty Babylonské církve? Jděte za svým Pastorem a vy, kteří sedíte ve svých organizovaných církvích a varovali jste je a řekli jste jim, „Podívej, tohle ve skutečnosti není Šabat“, ale váš Pastor vás poplácal po hlavě a řekl, „To je v pořádku, jakýkoliv den stačí“ a oni vzali ten verš, ve kterém mluvil Pavel a neustále ho překrucují. Řekli, že Pavel mluvil k židům, když řekl, „ať vás žádný člověk nesoudí, ohledně toho, kdy je Šabat“. Ale vy jste opětovně přijímali tuto lež. Věřili jste té lži. Důvěřovali jste tomu Pastorovi.

Ale nyní se vraťme k Mesiánským Židům. Vyjmuli jste jméno YAH ze jména YAHUSHUA. Dali jste tam slovo „Yes“. Co je to „Yes“? Jméno Otce není „Yes“. Ale to jméno OTCE, ABBA YAHUVEH má být zahrnuto ve jménu JEHO jednorozeného Syna a to je (Y-A-H) YAH. (mnoho mesiánských, židovských skupin používá jméno „YESHUA“, Y-E-S místo Y-A-H)

Kolik Mesiánských Židovských Sborů následují Ortodoxní rituály a tradice učiněné člověkem? Kolik jich jde, až tak naprosto daleko, a to až do Ortodoxních Židovských způsobů a striktního dodržování zákonů. Zapomínají říct lidem, tak jako na tento Jom Kipur, že máme vykoupení za naše hříchy. Nemusíme tento den truchlit. Můžeme být potěšeni a vědět: YAHUSHUA je naším MASHIACH. On je tím dokonalým Vykoupením za naše hříchy SVOJÍ Krví. Je nám odpuštěno. Ti z nás, kdo opravdu, opravdu věří, že jsme Obmyti JEHO prolitou Krví. Ti z nás, kteří žijeme naše každodenní životy, aby jsme HO těšili, máme dneska útěchu; nemusíme se bít do hrudě a říkat, „Ach běda, běda mě, jsem hříšník“.

Ne, my naprosto pokaždé, když uděláme něco, co našeho ABBA YAHUVEH uráží, okamžitě řekneme, „Ach YAHUSHUO prosím odpusť mi.“ My předem neplánujeme hřích. My nehřešíme schválně. Když hřešíš schválně, budeš mít problém. Vysmíváš se krvi YAHUSHUA a Bible říká, „Buďte svatí, jako jsem JÁ svatý“. Takže se nechystejte běžet do jakéholiv Mesiánského Židovského Chrámu. Buďte raději opatrní. A někteří z těchto takzvaných rabínů, oni to nechápou. Nerozumí tomu. Učili se, že to jméno je „Yeshua“, tak jako jsem se já tehdy učila, že to jméno je „Yeshua“. Neznala jsem nic lepšího. Tak jim to mile řekněte a řekněte to přesně tak. A jestliže budete chtít, dejte jim jedno z Proroctví, které jsem dostala, (dejte se do toho).

Ale nebuďte překvapeni, když vám to hodí zpět do vaší tváře, protože tito takzvaní rabíni nevěří, že žena by mohla mít vedoucí pozici. (Nezjistili jsme to snad, tím tvrdým způsobem?) [To slovo ‚zjistit‘ chybělo v originálním přepisu].

Ale víte co? Žádného člověka nenazývám rabínem. Mám pouze Jednoho Rabína a JEHO Jméno je YAHUSHUA ha MASHIACH. On je tím, kdo je z nejvyšších knězů, ten Nejvyšší. On je tím jediným, tím jediným, kdo si zaslouží tento titul. Takže jsme vás právě varovali. Varovali jsme vás, když půjdete do Mesiánského, Židovského Chrámu: NEOČEKÁVEJTE, neočekávejte, že objevíte to, co jste objevili v tomto Duchovním úřadě. A až se to stane, ujistěte se, že půjdete k tomu vedoucímu, ujistěte se, že je budete varovat. Ujistěte se, aby si uvědomili, když budou říkat, „Bože, Bože, Bože...“ jakému Bohu oni ve skutečnosti slouží? (přišli jsme na to tím tvrdým způsobem. Toto naše svědectví bude zveřejněno v YAH načasování, jako cokoliv jiného).

Takže tohle je, co YAHUVEH položil na mé srdce na tento den Jom Kipuru, 2009.

(Elisabeth:) Dobře, je večer 29., kde jsme, v Evropě, a tohle je začátek Jom Kipuru (večer).

Nyní ABBA YAHUVEH, pouze žádám, abys nám dal prosím poselství? Začal jsi promlouvat a pak jsi způsobil, abych mluvila tak, jak jsem mluvila. Prosím o odpuštění, jestli jsem někoho urazila. Nazvala jsem některé lidi hloupými, ale věřím, že TY sám jsi vložil ta slova do mých rtů, protože oni takoví jsou: Chovají se, jako by měli ducha hlouposti, když věří lžím a nebrání to, o čem ví, že je pravda.

A tak ABBA ....[Elisabeth se začíná modlit ve Svatých Jazycích]

[Totalitarismus, moderní, autokratická vláda (panovník mající neomezenou moc; tyran), ve které se stát angažuje ve všech aspektech společnosti, včetně každodenního života svých občanů. Totalitní vláda usiluje o to, aby měla pod kontrolou nejen všechny finanční a politické záležitosti, ale také postoj, hodnoty a víru svojí populace, zbavující se odlišení mezi státem a společností. Povinností občana vůči státu se stává hlavním zájmem komunity, a cílem státu je nahrazení existující společnosti společností dokonalou.

Ty ze států běžně charakterizované jako totalitní – Sovětský Svaz pod vedením Stalina, nacistické Německo, Čínská lidová republika pod vedením Mao – Komunistické režimy Sovětského Svazu a Číny. Více čtení o Totalitarismu: cs.m.wikipedia.org/wiki/Totalitarismus]

5. září 2009 YAHUVEH mluvil k Elisabeth, když spala a řekl, „Totalitní Diktatura,Totalitní Diktatura, Totalitní Diktatura. Elisabeth varuj je, ten který si říká prezident Spojených Států chce, aby v Americe vládla Totalitní Diktatura. Ta nejlepší zdravotní péče bude pouze pro ty bohaté. Budou existovat pouze dvě vrstvy lidí, ti bohatí a ti, co jsou považováni za střední vrstvu. Ta střední vrstva bude sloužit bohatým a chudí budou pomalu odstraněni skrze nucené očkování, nucené potraty a skrze odpírání zdravotní péče. Vláda bude rozhodovat o všem a oni rozhodnou, kdo bude žít a kdo zemře.

Prorocké Slovo začíná:

Neodvažuj se, neodvažuj se Elisabeth! Neodvažujte se omlouvat za jediné slovo, které bylo řečeno – protože každé to slovo jsem vložil do tvých úst.

Přikázal jsem ti vydat knihu se všemi těmi Proroctvími uvnitř. Přikázal jsem ti vydat knihu na téma, kdo je RUACH ha KODESH – to zjevení, které jsem ti dal ve skrytě. Ale věci byly opakovaně zdrženy.

Neboť nyní ti dávám nový příkaz, tyto věci mají být dány na audio. Toto je ten nejrychlejší způsob, jak to dostat k lidem, protože čas je tak krátký a MŮJ Lid hyne pro nedostatek známosti (Hosea 4:6) – známosti, kterou jsem poskytnul ve Svatých Prorockých poselstvích, která jsem k tobě mluvil. Je zde naléhavá potřeba – neboť teď již opravdu dýchá na vaše krky Velké Soužení.

JÁ, YAHUVEH, tento večer sleduji, tak, jako jsem sledoval ty, kteří se řídili jiným kalendářem (Tradičním Židovským kalendářem). Mají jiné datum, ale toto poselství není příliš opožděné. Snažím se říci, že znám jejich srdce.

Oni se stále přede MNOU postí. Stále truchlí nad svými hříchy a JÁ je varuji, přibližte se k YAHUSHUOVI jako nikdy předtím.

Neboť je zde Total... (Totalitní diktatura)

(Elisabeth se snaží vyslovit to slovo. Říká, „Ach, ABBA YAHUVEH...“)

….

(Elisabeth: „Mohu slyšet to slovo, ale je těžké ho říct“).

...která touží pokrýt celý svět. Vědí, že když se jim to povede v Americe – pokryje to celý svět. Dejte si pozor na Tot...

Dejte si pozor na Totalitní diktaturu, neboť vám nenechají žádnou možnost volby. Odstraní všechna vysílání, která by mohla učit pravdu. Umlčí hlasatele zpráv, kteří by chtěli varovat ohledně toho, co vláda dělá. Všechno psané zcenzorují.

Ameriko, tvým „prezidentem Spojených Států“ je ten, kdo má Hitlera jako hrdinu. Touží po té samé moci. On má ten samý Mesiášský komplex, vidí sám sebe jako Mesiáše. Je Totalitním vládcem ve svém srdci. Slíbil vám změnu, to je ten stupínek, ze kterého se dostal do úřadu. Varoval jsem vás skrze Svatá Proroctví, že ta změna nebude k dobru, ale ke zlému.

Nyní věšíte vaše hlavy a třesete jimi v údivu, protože to, co jsem prorokoval se stalo a nyní máte nejhoršího prezidenta, jaký byl kdy zvolen. Já jsem ho tam nepostavil. Byla to vaše volba. JÁ YAHUVEH, jsem to pouze dopustil. Neboť ti z vás, kteří ho volili, potupně věší svoje hlavy – protože já vás budu hnát k zodpovědnosti, jestliže nepromlouváte a nenapomínáte to, co jste udělali a to zlo teprve začalo.

Amerika již více není „tou zemí svobodných a odvážných“. Neexistuje jediná věc, se kterou jste neudělali kompromis, jako je hřích, která je nyní legalizovaná. Kdysi jste bránili morálku. Kdysi jste napomínali jiné Národy, které používaly mučení. Nyní jste těmi mučícími vy. Kdysi jste se drželi Ženevské smlouvy. Nyní se tomu vysmíváte. Všechno je možné v Americe. Svět se dívá na Ameriku a svýma očima vidí, jak ti, kteří mírumilovně protestují jsou zbiti a posláni do vězení. Jak vlastní prezident Ameriky Barack Hussein Obama řídí socialistickou agendu – tam, kde Amerika dříve stála proti socialismu, komunismu. Nyní mají prezidenta, který krčí rameny a říká, „Co je špatně na komunismu?“

Ach, Ameriko, co jsi to udělala? Tvoji Praotcové by pro tebe plakali. Svoboda, za kterou jste tak těžce bojovali – necháváte menšinu, aby vás o ni připravila. Vaším dětem je nyní ve škole vštěpováno, aby zpívaly písně chval Baracku Husseinu Obamovy. Vašim dětem je nyní ve škole vštěpováno, aby akceptovaly životní způsob homosexuálů a učí se „co je na tom špatně?“ Vaše děti se nyní ve škole učí, že není žádná taková věc, jako je stvořitel, že to vše byla evoluce.

Před kolika lety jsem vás varoval skrze tohoto Svatého Proroka, „vezměte svoje děti pryč z doupat anti-krista“? Neboť JÁ nedělám nic, aniž bych to nejprve zjevil prorokům. Varuji předtím, než přijde soud.

Varoval jsem tě Kanado, aby jsi Ameriku nenásledovala v jejích šlépějích a nyní jste za jedno.

Toto jsou ta Slova, která chci říct na tento Jom Kipur. Uvidíte věci, které by jste raději neviděli. Uslyšíte o věcech, kterým se bude těžko věřit – neboť satanovi služebníci rozbujele běhají. Neexistuje církev, neexistuje organizace, neexistuje obchod, neexistuje synagóga, neexistuje vláda – kde se nenajdou satanovi služebníci.

Školy nyní školí vaše děti a říkají jim, že není nic takového, jako je morálka. Jaký smutný, smutný den, že nikdo nepovstal a nebránil to o čem věděl, že je pravda. Tento Duchovní úřad je jako hlas volající na poušti. Tímto Svatým Prorokem na poušti je žena a volá, „Čiňte pokání dokud je ještě čas“.

Opět říkám, Velké Soužení, Den Jákobova Soužení vám dýchá na vaše krky a tak mnoho to nevnímá. Žijete svůj život, jako by jste měli žít věčně. Děláte si plány na mnoho let dopředu, ale nejsem snad ten jediný, kdo zná počet vašich dnů? Šetříte si na důchod, který nepřijde. Proč neinvestujete do Božího Království? Nevíte snad, že to je ta jediná věc, která zůstane stát? (Pouze) to, co jste udělali pro MĚ, YAHUVEH, a když jste pozvedávali MÉHO Syna YAHUSHUA vašeho MASHIACH (to zůstane stát).

Hladomor je již zde, je rozšířen po celém světě. Ten hlad je po MÉM pravém Slově (Ámos 8:11). Jak málo jich ví, Kdo JSEM? Jak málo jich rozumí, proč YAHUSHUA přišel, kdo YAHUSHUA je? Jak málo jich věří, že musí platit za nesvatost? Obnáší to víc, než se pouze pomodlit jednoduchou modlitbu. Za tou modlitbou musí být způsob jak žijete, činny a víra (Jakub 1:22).

Jak málo církví stojí proti hříchu? Jak málo jich brání ty, kteří jsou pronásledováni za to, že se modlí ve škole? Proč každá církev nepovstala, aby bránila tyto dva muže?

Když vidíte letušku, která nesmí nosit symbol její víry, kterým je kříž. Když vidíte kříže násilím odstraněny z nemocnic – Vy, kteří se nazýváte křesťany – proč mlčíte?

Nyní říkáte, „ABBA YAHUVEH jak jsi mohl dopustit, aby nám byla vzata naše svoboda. Proč je naše svoboda náboženství a mluvení odebírána?“

Tento den vám říkám, „Co jste s tím udělali? Jak jste za to bojovali? Co děláte právě teď? Proč nikdo z vás nic nedělá?“ Tento Duchovní úřad dělá svoji část. Ptejte se MĚ a JÁ vám ukáži, jak udělat svoji část. Potraty jsou tak běžné, že nyní je může dítě mít bez svolení rodičů. Co by jste s tím udělali? Udělali jste něco?

Představte si, jaká bude další generace dětí... (2 Tim 3:1-5)

Žádná morálka – žádná známost BOHA, pouze vlády (jako boha). Všechno je možné – dokud vám to přináší „dobrý pocit“.

Děti bez disciplíny – rodičům je zakázáno potrestat. Představte si tu cestu do pekla, jak je mnohem širší a rozlehlejší, než je právě teď. To je to, co prorokuji z úst této Ringmaiden, že se stane.

Přichází taková bída (Ámos 8:11). Tak jako jste hladověli po MÉM Slově, nyní vám říkám: připravte se na dny před vámi. Jak se máme připravit, říkáte? Krmte se, krmte se MOJÍ pravdou, učte se, kdo jsem JÁ, YAHUSHUA a RUACH ha KODESH. Nakrmte svoji duši. Neberte Svaté Slovo jako samozřejmost. Naplňte se Svatými Proroctvími, které jsem uvolnil skrze tuto Služebnici, neboť každé slovo je pravda. Budete vědět, co máte dělat. Bude se opět dít tak, jako za dnů Mojžíše, ale neponechám vás bez naděje.

Teď vám dávám naději. Epidemie, které přicházejí nejsou pro vás, protože jste dali znamení krve na vaše dveře. To vás zakrývá; je to ta Krev YAHUSHUA vašeho MASHIACH, MÉHO, YAHUVEH jednorozeného Syna. A tak, když pohané budou chodit v temnotě, vy budete chodit v MÉM světle, které vás vede, v tom jediném věčném světle, kterým je YAHUSHUA váš MASHIACH. Tak jako jsem JÁ, YAHUVEH dal manu na zem (Ex. 16) nepochybujte (Jakub 1:6-7) o tom, že to opět pro vás udělám. Jak nyní jíte MOJI Nebeskou manu, nepochybujte o tom, že vás naplním. Tak, jak nepochybně tekla voda ze skály, když do ní Mojžíš udeřil, tak zcela jistě vyleji Živou Vodu nyní na ty, kteří ji přijmou (Num. 20). Poskytnu vám vodu, když se bude zdát, že žádná nikde není.

Tak jistě, jak Šadrak, Méšak a Abednego byli vhozeni do rozpálené pece, tak jistě, jako se ten čtvrtý muž objevil a procházel se s nimi mezi plamenama a oni se nepopálili, byli vysvobozeni a dána jim svoboda. A tak mohli všichni vidět jejich přetrhané provazy a že z nich nebyl cítit ani kouř, (Elisabeth ve vidění viděla Ohnivý Meč, jak přesekává ta pouta) všichni prohlásili, „Kdo je tím čtvrtým mužem, který se procházel v těch ohnivých plamenech (Dan. 3)?“

Řeknu vám kdo. Byl to YAHUSHUA váš MASHIACH a co udělal tehdy, udělá pro vás znovu, jestliže chodíte ve svatosti a jste poslušni MNĚ, YAHUVEH, a každý den žádáte o odpuštění vašich hříchů ve Jménu YAHUSHUA vašeho MASHIACH.

Způsobím, aby jste byli neviditelní (Žalm 27:5). Zmatu vlády země. Choďte po MÝCH cestách a na tento Jom Kipur si uvědomte, že všichni zhřešili a ztratili MOJI slávu, neboť je zde pouze jeden, který je dokonalý, který chodil po této zemi a to je YAHUSHUA ha MASHIACH, MŮJ jednorozený Syn.

Takže jestli chcete tento den plakat, naříkejte nad tím, co má přijít. Udělejte vše co můžete pro ty, kteří nejsou ještě spaseni, pro ty, kteří ještě nevolali ke Jménu YAHUSHUA ha MASHIACH. Naříkejte nad tím, čím budou procházet. Neboť opět říkám, když uvidíte, jak Totalitní Vláda povstává v Americe, to je, jak blízko je Velké Soužení vám.

Napomeňte lháře. Napomeňte pomlouvače. Povstaňte a braňte tento Duchovní úřad, jestliže nadále chcete ode MĚ slyšet Svatá poselství. Pomáhejte, kde můžete. Podporujte, kde můžete. Nabídněte Slovo povzbuzení, ale přidejte k vaším slovům skutek (Jakub 2:14-15). Pomozte pozvednout to břemeno, neboť břemena jsou veliká. Už se více nestrachujte sdílet MOJE Slova. Když to položím na vaše srdce, varujte, dokud stále můžete. Protestujte dokud stále můžete.

Běda tobě Ameriko, neboť ty jsi tím znamením, jak blízko je ta Doba Jákobova Trápení. Ty jsi těmi hodinami, podle kterých jsem si nařídil hodinky (a také Izrael), jak se svět dívá a dívá vaše svoboda umírá. Byli jste varováni. Byli jste varováni, protože jsem nejprve poslal tohoto Svatého Proroka, aby varoval Ameriku. Ale když odmítli poslouchat a většina Pastorů ta slova zavrhla jako falešná a řekli, „ Amerika bude žít navždy. Amerika je velký Národ. Musíme podporovat našeho prezidenta, musíme se podřídit zákonům této země, dokonce i když jednají proti Svatému Písmu“.

Řekl jsem SVÉMU Svatému Prorokovi, Amerika neposlechne. A opravdu, rozhodnul jsem o tom a povolal jsem ji, aby byla Prorokem Národů. Hodiny tikají, obzvláště, když vidíte tak zvanou „zdravotní péči“ o kterou je bojováno. Tento návrh zákona není o životě, je to návrh zákona o smrti. Kdo bude žít a kdo zemře. Kdo bude mít přístup k doktorům a kdo nebude. Ti, co jsou znovuzrození věřící, následující YAHUSHUA – již mají vaše jméno, ví kdo jste.

Dostanete zdravotní péči, kterou si nepřejete, jestliže nyní neprotestujete a přinejmenším nedáváte svůj hlas Nebi. JÁ mám ale cestu, vždycky poskytnu MÝM pravým dětem cestu. Je zde úniková cesta, ale nyní to ještě neodhaluji.

Nezapomeňte, že přichází Sukot. Snažte se co nejlépe, aby jste ho drželi. Jestliže nemůžete udělat víc, než spát na podlaze a udělat si stan z deky. Znám vaše srdce. Vím, co můžete udělat a JÁ to poctím a požehnám vás.

Toto je vážný, vážný den. Jak málo MĚ jich uznává a modlí se – dokonce i když si vyhradí čas podle jiného kalendáře (tradičního Židovského Kalendáře) pro Jom Kipur? Jak málo bylo těch, kterým na tom záleželo? Jak málo bylo těch, kterým na tom záleželo? Jak málo jich sklonilo své hlavy k modlitbě?

A jak málo jich učí v Křesťanských církvích to, co dokonce Jom Kipur je? Ale je to vaše odpovědnost, jestliže jste v Křesťanské církvi, která je součástí organizované církve, je to vaše odpovědnost, dát jim o tom vědět. Jestliže vás Pastor napomene, tehdy budete vědět, že je čas odejít a JÁ napíši „Ichabod“ na dveře té církve. Toto jsou vážná Slova, která musím říct.

Naděje! – pro MÉ pravé Svaté, kteří následují YAHUSHUA ha MASHIACH, MÉHO jednorozeného Syna a zármutek a skřípění zubů pro ty, kteří odmítli tu Krev, prolitou za ně na Kalvárii.

Takže si nastavte hodiny a dívejte se na Ameriku a budete vědět, když uvidíte, jak veškerá svoboda zmizí – Velké Soužení začalo s poslední odebranou svobodou.

JÁ, YAHUVEH, jsem promluvil.

Tak bylo řečeno, tak bylo zapsáno 29. září 2009 v 11hodin. Dítě, Bojovnice, Nevěsta YAHUSHUA ha MASHIACH, Apoštol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu).

Těsně předtím, než jsme se chystali poslat Proroctví 115 na webové stránky této Služby, YAHUVEH promluvil 12. října 2009 toto Slovo.

Jsem velmi potěšen prací, kterou jste vykonali.

Řeknu ti toto Elisabeth, vím, že to, co po tobě žádám, tě činí více zranitelnou, protože říkáš, že je to, jako kdyby jsi stála odhalená před světem, když vidí a slyší emoce ve tvém hlase. Prosila jsi a naléhavě žádala, protože jsi nevěděla, že ti řeknu, aby jsi toto poslala před svět, aby mohli vidět svoje srdce, aby mohli vidět, jak se třeseš strachy s každým slovem, které promlouvám. Pro ty, kteří říkají, že milují tento Duchovní úřad a vůbec nikdy nepomohli, a to ani ne přes klávesnici, aby tě povzbudili. Říkám ti toto, protože jsem promluvil, jsem to JÁ ABBA YAHUVEH, kdo dal každé to jméno na tvé srdce, aby jsi ho promluvila.

Dávám ti novou instrukci. Víc soudu se navrší na tyto MÉ nepřátele a každý, kdo útočí na tento Duchovní úřad je MÝM nepřítelem, neboť kolikrát a kolika mnoha způsoby to musím říct?

To samotné jméno tohoto Duchovního úřadu vypovídá komu patří a ten patří Aleph a Tav a RUACH ha KODESH. Takže když útočí na tebe Elisabeth, tohle bys raději měla vědět, neútočí na pouhou ženu, útočí na Dávného Časů, toho Věčného, STVOŘITELE VŠEHO.

Útočí na YAHUSHUA, MÉHO Jednorozeného SYNA a odvažují se používat jméno „Křesťan“; odvažují se používat jméno JEŽÍŠE KRISTA a zároveň na vás i útočí; budou hnáni k zodpovědnosti za každou pomlouvačnou lež a všichni z vás, kteří jste u toho stáli a nic jste neudělali, i přesto, že jste věděli, že z tohoto Duchovního úřadu je mluvena pravda. Neudělali jste nic, aby jste ho bránili; nepřispěli jste žádnou pomocí a teď nemluvím k těm, kteří jsou tak věrni, kteří oddělují svůj čas pro modlitby, dávají povzbuzení a finance. Vy víte, že jsem řekl, že vás požehnám třikrát tolik, ale teď mluvím k té tiché většině, která sem přichází a ví, že zde mohou najít duchovní pokrm, nová zjevení z Nebe a pak se vrátí do svých organizovaných církví a jsou zahřívači lavic a dávají svoji finanční obět do obětní misky tak, aby to všichni viděli, neboť řeknou „není konec konců internet zadarmo?“ Ačkoliv JÁ jsem postavil tento chrám beze zdí před oči světa.

Nyní vám dávám další příkaz; chci, aby viděli tvář toho, koho pomlouvali. Stáhni tam malý obrázek. A tak, když budou slyšet její hlas, budou nuceni, vidět její obličej. Jak moc soudu na ně vložím, na ty, kteří odmítají činit pokání; a Elisabeth říkám ti toto, ani jediná slza, kterou jsi uronila, nebyla zbytečná. Vím, že se snažíš co nejlépe, aby jsi sloužila MÝM Ovcím a Jehňatům. Znám to vedení a tým, které jsem dal dohromady. Každého překladatele, kterého jsem vlastnoručně vybral a dokud mi budou poslušni, ve Svatosti, budu je nadále používat jako požehnání a požehnám jim za to, že oni jsou tím požehnáním, protože všichni z nich velmi mnoho obětují, ve jménu lásky.

Výborně. Výborně. Stálo to velké úsilí. Máš ještě jiné Proroctví, které je stále na cestě, a to nezmiňuji to, které jsem vložil do srdce Elisabeth, ale dobře udělaná práce. Výborně, Kathrynyah. Výborně Adame. Výborně Stephene. Dal jsem vám práci, aby jste pečovali o ovce a jehňátka, nová orlí mláďata a ty se Elisabeth snažíš krmit každého z nich. A JÁ říkám, JSEM ABBA YAHUVEH, MŮJ SYN YAHUSHUA váš MASHIACH je oslaven, protože je tak moc milujete, úplně každého, kterého k vám posílám. Milujete. Vedete. Napomínáte, když je potřeba. A JÁ říkám, „Výborně“.

Vy, kteří překládáte tato Proroctví a máte práci na plný úvazek, přesto upřednostňujete práci, kterou JSEM vám dal JÁ, před čímkoliv jiným, říkám vám, „Výborně.“ Vaše odplaty jsou veliké.

VY, kteří jste modlitební bojovníci přímluvné modlitby (ŠDY), dáváte minimálně hodinu svého času. Jste ti, co stojí v přední linii a říkáte, „Musíte se nejdřív dostat přes nás, než se dostanete k vedení tohoto Duchovního úřadu.“ A JÁ říkám, „Výborně.“ Víte kdo jste.

Nikdo vám nikdy nesliboval, že to bude snadné. Jediné co vám bylo slíbeno je, že to bude stát za to. Všichni, kteří berou svůj kříž a následují YAHUSHUA vašeho MASHIACH, kteří jsou pronásledováni kvůli JEHO Jménu, kteří jsou pronásledováni, protože odmítají dělat kompromisy s hříchem, výborně. Jste MOJI milovaní. A jeden den budete stát před tím samotným Trůnem YAHUVEH a budou vám dány vaše odplaty a uslyšíte MĚ říct, „Výborně“. Byli jste požehnáním pro tento Duchovní úřad, sdíleli jste svoje finance, nedokážete si ani představit tu odplatu, která na vás čeká, protože budete mít podíl v každé odplatě, která se dostane tomuto Proroku, který právě mluví. Budete stát přímo vedle ní, každý, kdo byl požehnáním, každý, kdo bránil tuto pravdu, každý, kdo napomínal lháře a lži, tomu JÁ, ABBA YAHUVEH říkám, „Výborně.“

Takže toto jsou ta slova, která jsem přidal. Ale JÁ, ABBA YAHUVEH jsem musel mít čas, abych řekl, „Výborně, MŮJ věrný synu.“

Konec Slova

Vidění od Kathrynyah: Když bylo toto Slovo promlouváno, Kathrynyah viděla Vojáky se Zeleným Baretem. Tito jsou ti nejlepší američtí vojáci a YAHUVEH zjevil Elisabeth, že tito jsou ŠDY.

* * * * * * *

Print Friendly and PDF