Proroctví 114

Novozélandské Dítě je Vzkříšeno z Mrtvých!

Napsáno/Řečeno pod pomazáním RUACH ha KODESH skrze Apoštola Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
Obdrženo: 18. září 2009
Zveřejněno: 27. září 2009

* * * * * * *

Slovník:

Nebe nám odhaluje Svatá Hebrejská Boží Jména: OTCE, SYNA a DUCHA SVATÉHO a pověřuje nás, jak je používat s úctou. V Proroctví 81 obdrženém v r. 2006, BŮH praví: „Opět vzývejte MÉ Jméno YAHUVEH a používejte Jméno YAHUSHUA, aby jste měli přístup k MÉMU Trůnu a JÁ vyslyším a odpovím na vaše modlitby“. To samé BŮH učí SVÉ děti na stránkách Svaté Bible. Exodus 3/14-15: I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM (יהוה), poslal mne k vám. Řekl ještě Bůh Mojžíšovi: Takto díš synům Izraelským: Hospodin, Bůh otců vašich, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův poslal mne k vám; to je jméno mé na věčnost, a to je ta památka má po všechny věky.

Žalm 91/14: Poněvadž mne, dí Bůh, zamiloval, vysvobodím jej, a vyvýším; nebo poznal jméno mé.

Exodus 20/7: Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdo by bral jméno jeho nadarmo.

Mat. 6/9: A proto vy se takto modlete: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé.

Řím. 10/13: Každý zajisté, kdokoliv by vzýval jméno Páně, spasen bude.

Nicméně vůdčí náboženské organizace a církve toto skrývají, neboť jsou si vědomy Svatých Božích Jmen, které mizí z církevních textů a nyní také z nových překladů Bible. Jméno OTCE YAHUVEH se nahrazuje slovy „Pán“, „Bůh“ nebo „Pán Bůh“, a Jméno Spasitele YAHUSHUA ha MASHIACH – řecky „Ježíš Kristus“, neznámým za časů Mesiáše a prvních Apoštolů. Boží Jméno bylo a je vypouštěno z většiny překladů Bible, jak zahraničních, tak českých.

YAHUVEH (v češtině výslovnost podobná JAHVE) - pravé Svaté Jméno BOHA OTCE. Hebrejsky: יהוה [YHVH] Yod-He-Vav-He. Zkráceně se vyskytuje jako „YAH“ nebo „JAH“ záležící na jazyku nebo i preferenci překladatele. BŮH OTEC YAHUVEH je také ve Svaté Bibli nazvaný „OTCEM“ (Mat. 23:9) a „SVATÝM OTCEM“ (Jan 17:11), „JSEM KTERÝ JSEM“, „BOHEM Abrahama, BOHEM Izáka a BOHEM Jákoba“ (Exodus 3:14-15), EL ELYON/BOHEM Nejvyšším (Gen. 14:18-22) a také EL ŠADDAY/BOHEM Všemohoucím (Gen. 17:1; Exodus 6:3).

YAHUSHUA ha MACHIACH/YAHUSHUA MESIÁŠ (Vyslovuje se JAHUŠUA) – Svaté Jméno BOŽÍHO SYNA a našeho MESIÁŠE. Jméno YAHUSHUA znamená: „YAH zachraňuje“ - Takové Jméno dali Marie (hebrejsky Miriam) a Josef BOŽÍMU SYNOVI na příkaz BOHA. (Mat. 1:21) Toto Svaté Jméno zůstalo, ačkoliv bylo zaměněno, různými Biblickými překladateli, za řecké jméno „Ježíš Kristus“.

Pozor! V počátečních Proroctvích Duchovního úřadu Amightywing, obdrženými před rokem 2000, byl YAHUSHUA MESIÁŠ prezentován a také po celém světě mezi křesťany rozšířen, pod jménem „Ježíš Kristus“. V průběhu dalších let, Jméno „YAHUSHUA MESIÁŠ“ bylo odhaleno světu, skrze našeho SVATÉHO BOHA, jako skutečné Jméno našeho SPASITELE a je používáno ve všech dnešních Proroctvích v Amightywind. BŮH YAHUVEH v nich SVÝM dětem ukazuje, jak je velice důležité, přijmout a používat skutečné Jméno JEHO Jednorozeného SYNA, které je obsaženo v prvotním hebrejském a aramejském Písmu. Jsme na pokraji doby Velkého Soužení, kdy pouze v tomto Jménu budou vyslyšeny modlitby naším SVATÝM BOHEM YAHUVEH.

RUACH ha KODESH – DUCH SVATÝ v hebrejštině, čili v původním jazyce ve většině knih Svaté Bible. Dalšími Jmény Ducha Svatého jsou rovněž: MATKA SHKHINYAH (Přísloví 90), SHKHINYAH SLÁVY, IMMAYAH (doslova „MÁMA YAH“), MOUDROST. (Protože slovo „Duch Svatý“ se nedá přeložit do ženského rodu v češtině, aniž by to úplně pozměnilo význam, necháváme ho tedy v mužském rodě).

ELOHIM - Podstatné jméno v množném čísle, označující PÁNA BOHA YAHUVEH, YAHUSHUU MESIÁŠE a RUACH ha KODESH (Svatá Trojice).

YDS – zkratka pro „YAHUSHUA Demon Stompers“ – tito jsou věřící přímluvci a duchovní bojovníci, podporující Proroka Elisabeth Elijah a tuto Duchovní Službu na modlitbě. V českém překladu je možné je nazvat „Šlapači Démonů YAHUSHUA“ (zkráceně ŠDY - Šlapači Démonů, kteří patří YAHUSHUOVI).

„Ringmaiden“ je unikátní výraz vytvořený YAH, který popisuje prorocké poslání, jedinečné pro Apoštola Elisabeth. Anglické slovo „ring“ má mnoho významů, které YAH někdy současně používá jako slovní hříčku, ale často je to ztraceno v překladu: „Ringmaiden“ v angličtině připomíná výklad, používán účastníky svatebního průvodu nebo oslavy, jako je „Ring-bearer“ (ten, co nese prsten). Na moderních, západních svatbách je toto obvykle mladý chlapec, ale v dávných dobách, tento úkol spíše patřil „Ženichovu svědkovi“. Rovněž se výraz „Ring-maiden“ objevuje jako role podobná dnešní hlavní družičce.

* * * * * * *

Toto je z Proroctví 105, YAHUVEH řekl, ať to od teď dáme na všechna Proroctví: Varoval jsem tě před dlouhou dobou Elisabeth (Elishevo), abys nepojmenovávala tento Duchovní úřad po muži nebo ženě, dokonce ještě předtím, než tu byl Duchovní úřad. Dal jsem to do tvého ducha, neboť nic z tohoto nebylo uděláno tvou rukou, nic z tohoto nevyšlo z tvých úst. Je to z úst YAHUVEH, který porodil. Je to z úst YAHUSHUA, vašeho MASHIACH, který porodil. Je to z úst RUACH ha KODESH, vaší IMMAYAH, která porodila. Kdyby to bylo jenom tvou rukou, ztroskotalo by to před dlouhou dobou. Je to Slávou větru Shkhinyah, který fouká napříč touto zemí, Svatý vítr obnovy, není to tvým dechem, neboť by to selhalo (Izajáš 42:8).

V červenci 2010 BŮH YAHUVEH řekl, abychom přidali následující z Letopisů 2 před každé Proroctví:

2 Letopisy 36:16, „Ale oni se vysmívali Poslům BOHA, pohrdali JEHO Slovy a dělali si legraci z JEHO Proroků, dokud se hněv PÁNA nepozvedl proti JEHO lidem, až když nebyl žádný lék.“

* * * * * * *Krátké vysvětlení, které se týká lidí zmíněných v tomto Prorockém Slovu:

Myslím, že to bylo v roce 2007, kontaktovala mě žena z Nového Zélandu se jménem Leah. Řekla, že ve svém duchu obdržela svědectví ohledně všech těchto Proroctví, která četla a to zahrnovalo i pravý sobotní Šabat. Její manžel, jménem Osana, byl pastorem v církvi AOG (Assembly of God), která měla shromáždění v neděli. Leah svého manžela, těmi pravdami, které se naučila z tohoto Duchovního úřadu, konfrontovala. Osana tyto pravdy odmítl a snažil se ji umlčet a vyhrožoval, že ji zabije. Leah pak svého manžela opustila a šla bydlet do azylového domu pro ženy. Osana ji v tom domě, kam se vydal, našel a ohrožoval Leahu na životě. Leah nechtěla dělat kompromisy s tím, o čem věděla, že je pravda. Po nějaké době Osana viděl, jak jeho manželka hájí pravdu a on se rozhodl, ty pravdy, které se Leah naučila, následovat také.

YAHUVEH dal Osanovi mnoho pozitivních Slov, aby ho po těchto zkušenostech povzbudil, protože Leah ho pouze chtěla strhnout. YAHUVEH dokonce změnil jeho jméno Osana na jméno David a řekl, že pro něj má povolání jako pro dávného Davida a že má být zabíječem Goliášů. Zdálo se, že se s rodinou věci vyvíjí skvěle nebo tak jsme si to aspoň mysleli, ale zas tak skvěle to neklapalo. YAHUVEH v té době skrze mě prorokoval, že vznikne větev Duchovního úřadu na Novém Zélandu a že tam bude fyzická budova pro lidi, aby se tam scházeli k uctívání. Všichni jsme si mysleli, že těmi vedoucími budou David a Leah. Ve skutečnosti si pronajali malou budovu a začali s celou rodinou a pár dalšími, kteří se k nim připojili, pořádat Šabatové bohoslužby. Mysleli jsme si, že věci vypadají dobře.

V této době s rodinou Davida a Leahi žili dva další lidé, mladá žena a muž. Byla tu také Leahina sestra Moera, její manžel Sam a jejich děti, kteří s nimi žili a také její matka a otec. Mluvívali jsme s nimi po telefonu a oni se všichni shromažďovali u sluchátka a poslouchali nás a byli velmi nadšeni, když jsme jim zavolali. Měli svoje problémy, tak jako všechny rodiny, o kterých nám říkali a my jsme se za ně modlili. A když jsme pro ně dostali Slovo od YAHUVEH nebo YAHUSHUA, tak jsme to s nimi sdíleli. To byla ta chvíle od které to začínalo jít z kopce. Leah byla několikrát pokárána, ale většinu těch pokárání, které přišly od YAHUVEH nebo YAHUSHUA, nepřijala. Udělala jsem chybu, když jsem poprvé začala mluvit k Leahe, když jsem jí řekla, že stojí na mém místě na Novém Zélandu, protože já tam být nemohu. Zjistili jsme, že jí to opravdu stouplo do hlavy a vstoupil do ní duch pýchy.

Jednu noc nám z ničeho nic zavolal David a řekl, že ho Leah vyhodila z domu a že teď žije s tím mužem, který s nimi bydlel. Leah a tento muž si mysleli, že jsou duchovními partnery a věřili, že oni jsou těmi Dvěma Svědky. Mírně řečeno, byli jsme v šoku. Ubytovali jsme Davida v hotelu na náklady Duchovního úřadu, protože neměl žádné peníze a ani žádné místo na spaní. Poté jsme po telefonu zavolali Leah a toho muže a zeptali jsme se jich, jestli to, co říká David je pravda a k naší nevíře, oba řekli: „Ano“. Nemohli jsme věřit tomu, co slyšíme. Tento muž a Leah dokonce v tom domě spáchali smilstvo. Jakmile nám řekli, že věří, že jsou duchovními partnery a Dvěma Svědky, začala jsem mluvit v jazycích a pro Leahu a tohoto muže přišlo velmi, velmi silné pokárání od YAHUVEH. Po tomto pokárání jsem se zeptala, jestli dostali svědectví, že to pokárání bylo od YAHUVEH a ten muž řekl, že ano a okamžitě činil pokání a Leah řekla, že neví a že je zmatená. Tento muž se pokořil a požádal o odpuštění od YAHUVEH a bylo mu odpuštěno. Také prošel vysvobozením. To je ten rozdíl mezi Leahou a tím mužem, on se pokořil a ona odmítla.

Leah nepřijala toto pokárání od YAHUVEH a začala říkat, že to od YAHUVEH nebylo. Duch pýchy a Jezábel ovládl Leahu. Nyní začala mluvit o tomto Duchovním úřadu, jako kdyby byl špatný. Mluvila se svojí celou rodinou a snažila se, aby se každý obrátil k tomuto Duchovnímu úřadu zády a tvrdila, že jsem falešným Prorokem. V této době, jsem si myslela, že větev Duchovního úřadu, která měla být na Novém Zélandu je mrtvá. Nemyslela jsem si, že je tu jakýkoliv způsob, jak by se to někdy mohlo uskutečnit.

Ale Leahina sestra Moera ji neposlouchala, SLÁVA YAHUSHUOVI!!! Moera zná hlas YAHUVEH a zná dobré ovoce tohoto Duchovního úřadu. Viděla, jak tento Duchovní úřad nebyl ničím jiným, než požehnáním po tuto rodinu. Moera se však nenechala oklamat a řekla, že ona, Sam a její děti se stěhují, aby si sehnali svůj vlastní dům. Odstěhovali se, ale dobře to mezi Samem a Moerou neklapalo. Sam obviňoval Duchovní úřad za to, že mu rozbil rodinu a tak dále, až se Sam nakonec z domu odstěhoval. Takže teď Moera žila s dětmi sama. Toto potvrdilo moji víru, že větev na Novém Zélandu se neuskuteční nebo tak jsem si to aspoň myslela.

Nakonec po mnoha modlitbách za něj, Sam opět přijal pravdy, které tento Duchovní úřad učí a udělal pokání ze svého počínání. Po tom, co YAH nechal Sama, aby prošel zkouškou, bylo mu dovoleno, aby se vrátil zpátky do domácnosti s Moerou a dětmi. Sam a Moera prošli zkouškami, které jim YAHUVEH dal a to vedlo k Prorockému Slovu.

Svatá Proroctví přišla od RUACH ha KODESH, která skrze mě použila Dar Svatých Jazyků. Modlím se, aby jste si udělali čas na to, aby jste si to poslechli, neboť to dokazuje, že to není pouze psané slovo, ale nadpřirozený zázrak od YAHUVEH, od YAHUSHUA ha MASHIACH a od Drahocenné RUACH ha KODESH. Kniha Skutků tento dar mluvení v jazycích, které jsou buď lidské a nebo Svatých Andělů, popisuje. Tento dar od RUACH ha KODESH, také nazývána Duchem Svatým, přišel na Apoštoly v horní místnosti, během toho, co se běžně nazývá Dnem Letnic. Uslyšíte mě, jak to psychicky nevydržím a mám potíže v tomto Proroctví pokračovat, když mě v něm YAHUVEH varuje před opakovaným odmítnutím. Být Prorokem není soutěž popularity, kdyby to tak bylo, YAHUSHUA ha MASHIACH a všichni praví Proroci by tu soutěž prohráli.

Ta smutná věc je, že nepřátelé, kteří jsou zde zmíněni, které jsem kdysi nazývala svojí Dcerou a Synem a tak moc je milovala, odmítala jsem se jich vzdát, dokud nám YAHUVEH neřekl, že Leah se stala tou bez šance na spasení. Byla přistižena v hříchu, přiznala to, ale myslí si, že by to měl každý zapomenout a stále chtěla být Pastorem tohoto Duchovního úřadu v Upper Hut, na Novém Zélandu. Byla žárlivá na povolání na životě svého manžela a rozhodla se, že mu jeho povolání ukradne a uspěla stejně tak jistě, jako uspěla Jezábel, když svedla Achaba na zcestí. Leah se stala falešným prorokem a způsobila, že se jí lidé báli. Dokonce se jí i klaněli, protože byla naplněna satanovou mocí. YAHUVEH pokračoval v mluvení proroctví pro ni, aby činila pokání a odvrátila se od zla a odčinila to, co udělala. Nicméně, vzpoura naplnila její srdce, když jí bylo řečeno, že tento Duchovní úřad nemůže mít vedoucího, který nese jméno tohoto Duchovního úřadu a není Svatý.

Musela jsem jí dát mnoho proroctví, kde YAHUVEH řekl, že nemá na to, aby byla ve vedoucí pozici, byla plná pýchy a vzpoury. Trvala na tom, že bude i nadále, protože byla vybrána první. Nakonec tu zprávu akceptovala, ale v té době zakázala i Osanovi, aby byl ve vůdčí pozici. Toto je tak smutné, protože Osana byl kdysi jmenovaným Pastorem velké církve Assembly of God. Když YAHUVEH k němu promlouval Prorocké zprávy, YAH změnil jeho jméno na jméno David a řekl, že je jemným obrem, protože je velmi vysokým a svalnatým mužem. Kdysi byl hrubým, ale stal se jemným a snadno otevřeně plakal. Milovali jsme ho jako Duchovního Syna a on nás také kdysi miloval. Když ho YAH oprostil od ducha násilí, satan viděl svoji šanci, aby ponížil tohoto jednou mocného muže YAH. A Leah, jeho žena, ho týrala a ponižovala, protože trvala na tom, aby vládla v domácnosti a způsobovala, že se jí každý bál.

Věděli jsme, že nemůže reprezentovat tento Duchovní úřad. Nikdy jsme neposlali ani jednoho člověka na adresu, kde se společenství setkávalo, protože YAH je nechával všechny z nich projít zkouškou. Když jsem uslyšela, že ženy, které přišly na její služby, si zakrývaly hlavy a modlily se tvářemi ke zdi, řekla jsem jí, že je tu jenom jedna zeď nářků v Jeruzalémě a že toto není biblické. Když vstala a za kazatelnou se přiznala ke smilství s ním, tvrdila, že jí YAHUVEH dal znamení, že byli Dvěma Svědky a že se má rozvést se svým manželem a vzít si tohoto muže a řekla, že to YAHUVEH schvaluje, bylo to poslední kapkou a byla jsem použita k tomu, abych ji naposledy prorockým slovem pokárala. Tak moc se rozčílila, že udeřila Moeru, která se jí snažila přečíst Prorockou Zprávu od YAHUVEH, strčila do ní a povalila ji na zem. Roztrhala Prorockou zprávu na kusy, tu Prorockou zprávu, kterou Moera pomazala.

Tým Duchovního úřadu spolu se Samem a Moerou a jejich dětmi během tohoto 1 roku a 1 měsíce velmi trpěli. Přesto YAHUVEH dostává Slávu, protože oživil fyzickou větev tohoto Duchovního úřadu, o které jsme si mysleli, že nemá žádnou naději a je mrtvá. Bude zde kniha, která bude obsahovat vše, co jsme v té době zažili, pokud to YAHUVEH potvrdí. Ty věci, které dělala v té Církvi, nám způsobily ostudu a přesto nikdy nenesly jméno tohoto Duchovního úřadu, neboť jsme čekali na YAHUVEH, až nám řekne, že jsou připraveni, aby to vedení na Novém Zélandu převzali. Potřebovali jsme tam někoho, aby tam byl, když my tam být nemůžeme.

Tento Duchovní úřad je Svatý Duchovní úřad a satan nám nepřinese ostudu tím, že bychom měli jakoukoliv spojitost s jejím Duchovním úřadem. Ti zlí duchové, kteří se z ní manifestovali, se stali čarodějnictvím, když šla do domu Moery a přivolávala nemoc na tu domácnost. Leah je zlomyslná a přesto smutná věc je ta, že vždy taková nebyla. Moera a Sam žijí ve stejném městě na Novém Zélandu a oni se svými dětmi Grace, Jamesem, Johnem a Bratrem v YAHUSHUOVI, který je součástí tohoto Duchovního úřadu, se jménem Gene, jsou velkým požehnáním pro tento Duchovní úřad. Hledáme teď budovu a budeme zveřejňovat jejich svědectví a také adresu Šabatového Chrámu. Jenom YAH ví, jak jsme všichni trpěli, abychom se dostali k Samojskému lidu s pravdami obsaženými v tomto Duchovním úřadu a krmili je duchovním masem, což jsou Svatá Proroctví. Pokud někdo, kdo toto čte, je z Nového Zélandu a má nemovitost k darování Nové Církvi, prosím pošlete email a dejte nám vědět. Děkujeme.

Jak jsem řekla, toto je krátké vysvětlení toho, co se stalo. Mohla bych pravděpodobně napsat celou knihu o všem, co se přihodilo, ale modlím se, abyste teď po tomto vysvětlení, byli schopni rozumět tomuto Slovu.

Telefonovala jsem s mou milovanou sestrou Kathrynyah, modlili jsme se ohledně situace na Novém Zélandu a přišlo toto Prorocké Slovo.

* * * * * * *


Proroctví 114

Novozélandské Dítě je Vzkříšeno z Mrtvých!


(Elisabeth: „Ach, jsem v porodních bolestech!“)


Ó, jak jsem truchlil, jak jsem naříkal, jak jsem plakal kvůli bolesti, kterou jsi musela snášet, když jsi rodila. Ukázal jsem ti Elisabeth, ukázal jsem ti, a všem z vás, kteří jste s ní plakali, že to dítě (Církev Almightywind na Novém Zélandu) nezemřelo! Přestože se na to dítě, které se mělo brzy narodit, podívali a řekli: „ono zcela jistě zemře.“ Jsou tu ti, které jsi jednou milovala a pečovala o ně jako o dítě. Milovala jsi je jako vlastní. Nazývala jsi je synem, nazývala jsi je dcerou. Nazývala jsi je svatými. Věřila jsi, že byli nejlepší, dokud jsem ti neodhalil to, že na sobě měli masky. (Přísloví 26:26)

Ó, ten muž, který byl kdysi „Osana“. Změnil jsem jeho jméno, aby se jmenoval David. Dal jsem mu proroctví za proroctvím, abych ho posilnil tam, kde to potřeboval, ale jak zradil tebe, tak zradil MĚ. Neboť když uvěřil lžím Jezábel, vyměnil poslání na svém životě, neboť se bojí více své ženy, než se bojí MĚ, YAHUVEH. Kdysi býval tvým nepřítelem, ale později jsem ti dal pro něj lásku, jako kdyby to byl tvůj vlastní syn. Ale pamatujte si toto, MÍ maličcí, kdokoliv zradí vás, zradí MĚ, YAHUVEH (Mat. 25:40, 35).

Vzala jsi pravdu k Leahe. Přijala jsi ji a milovala ji jako dceru. Vedla jsi ji, ale její srdce se stalo plným žárlivosti a závisti, ale když ses ji snažila povzbudit, věřila, že může zaujmout tvoje místo. Stala se něčím jako diktátor a vládla svému vlastnímu domu tvrdou rukou. Pošpinila vše, co jsem skrze tebe promluvil, když přišlo varování za varováním. Ale když do ní vstoupila vzpoura, když (do ní vstoupila) závist, žárlivost a svár, otevřela se legiím démonů a stala se pevně zakořeněna v každém druhu hříchu, včetně smilství. Varovala jsi! Prosila jsi! Naříkala jsi. Byla ji dána jedna šance za druhou a teď bere to, co bylo řečeno v pravdě a mluví o tom, jako o lžích (Izajáš 5:20).

Byla tu pokorná sestra. Všechno toto sledovala. Věděla, jaké to je, být pod tvrdou rukou Leahi Tavity. Necítila se hodna, ani její manžel Sam (se necítil hoden), ale věděli, že věděli, že věděli, že v tomto Duchovním úřadě je pravda. Pravda je v tomto Duchovním úřadě: neboť JÁ, YAHUVEH a MŮJ Milovaný Jednorozený Syn YAHUSHUA, váš MASHIACH a Drahocenná RUACH ha KODESH promlouvají z každého slova a oni poznávají hlas VŠEMOHOUCÍHO BOHA.

Stejně jak Leah použila tento Duchovní úřad, aby promlouvala pravdu ke svojí rodině, když se na tebe rozzlobila, protože její hřích byl odhalen a každý o tom mohl vědět, tak se i snažila říct: „Už nadále nevěřte tomuto Duchovnímu úřadu. Už nevěřte proroctvím. Už neposlouchejte Elisabeth. Místo toho poslouchejte mě.“

Stala se tak nadmuta pýchou, jako naparující se páv. Křičící hlasitěji a hlasitěji, aby se tak na ni upřely všechny oči. Z dálky tě pomlouvala, a s každou pomlouvačnou lží si kopala svůj vlastní hrob. Zapomíná, po kom je tento Duchovní úřad pojmenován. Zapomíná, kdo mluví pravdu a není to pouhá žena, jsem to JÁ, YAHUVEH. JÁ chráním, co je MÉ. Satan si myslel, že když strhne dolu tuto ženu, nebude na Novém Zélandu k nalezení žádná církev, která by promlouvala pravdy tohoto Duchovního úřadu, které jsem JÁ promluvil.

Ó, volali smrt pro toto dítě; zemřelo v lůně matky. Elisabeth, kolik snů jsi měla o tom, že jsi potratila, že to miminko zemřelo? Plakala si v náručí svého manžela a řekla jsi, „Novozélandské dítě je mrtvé, neboť má dcera Leah v tento den zemřela. Byla tou, která se svým manželem měla vzít tato Slova na Nový Zéland.“ Ale ty jsi zapoměla, že JÁ mám moc vzkříšení (Jan 5:21, 11:25). Promlouvám život nad tím, co bylo mrtvé a znova to pozvedám, aby to bylo lepší než kdy předtím. A povolávám skutečné vůdce, o kterých jsem celou tu dobu věděl, že zkouškou projdou.

Same a Moero, díval jsem se na vaše skromná srdce, ptající se „kdo, já?“ A JÁ povolávám vás a v tento den vás překvapuji. Protože jste tak těžce pracovali a dali tak moc a obětujete a snášíte mnoho bolesti, když se nenávist a lži obracejí proti vám a vaše jméno je odvrženo jako hnůj. Povolávám vás a říkám vám: jste perly perel. A JÁ vás povolávám, protože jste byli pro MĚ ochotni trpět. Bojovala jsi se svou vlastní, biologickou sestrou, neboť teď již nadále není sestrou (Mat. 12:48-50, Lukáš 8:21), je tím největším nepřítelem (Mat.10:36). Je tím největším nepřítelem.

Ale říkám vám toto: Samovi a Moeře může být věřeno. Jste obviněni z rozdělení rodiny, ale kdy si oni toto ujasní!? Je to MŮJ Syn YAHUSHUA ha MASHIACH, který přináší rozdělující meč (Mat. 10:34, Lukáš 12:51) a to první proroctví, které je teď zveřejněno před světem, je ta první pravda, že jsem to učinil. A je tou první pravdou, která je teď zveřejněna a která ukazuje, že dítě žije a nezemřelo. Využívám této příležitosti k tomu, abych řekl, že další věc na řadě je fyzická budova, kde to společenství bude.

Nyní z Nebe vyhlašuji, že hlavou tohoto vedení jsi ty, MŮJ Same, který máš v duchovní oblasti sílu jako Samson a ty, MÁ milovaná Moero. Skromnější žena nemůže být nalezena a přesto tak pomazaná.

Elisabeth, nyní JÁ promlouvám Slovo, které tě šokovalo. To je to, co rozdmýchalo pomazání, když jsi četla Kathrynyah to, co mělo být zveřejněno a říkám ti o tom překvapení. Ještě jednou ti připomínám: jsi poslána do Letničních Sborů, neboť to bylo v Letničním Sboru, kde jsi byla naplněna DUCHEM SVATÝM. Bylo to v Letničním Sboru, kde jsi poprvé vydala svůj život YAHUSHUOVI, tvému MASHIACH, MÉMU Jednorozenému Synovi. Takže JÁ tě teď posílám a říkám ti: musíš nabídnout své ruce k objetí Letničního Sboru, toho pastora, ke kterému chodil Sam. Tomu, který bránil tvé jméno, když se ten pastor zeptal: „Řekněte mi pravdu o tomto Duchovním úřadu Amightywind, neboť jsme slyšeli, co říkala Leah. Je (Elisabeth) skutečně falešným prorokem? Je obviněna z rozdělení rodiny, ale jsem usvědčen přijít a zeptat se vás na pravdu.“

A Same, v MÝCH očích jsi jako mocný Samson! Opakuji, že v duchovní oblasti tě už nenazývám Samem. Nazývám tě Samsonem, a tímto měním tvé jméno. Ale neboj se, nestrachuj se, neměj obavy! Tvůj osud nebude jako osud dávného Biblického Samsona. Dávám ti toto jméno, aby sis uvědomil, že máš být silný a že máš být smělý.

A Elisabeth říkám ti: ačkoli se bojíš odmítnutí a bolesti, musíš nabídnout otevřenou náruč tomuto pastorovi, který řekl Samsonovi: „Děkuji za to, že jsi mi řekl pravdu“, když byly odhaleny hříchy Leahi Tavity.

Nyní to ví a říká o tom ostatním. Je to MÁ touha, aby tento pastor nemohl říct, že ses ho žádným způsobem nesnažila kontaktovat, proto ho kontaktuj. Neboť je to MÁ touha, aby tato Letniční církev obdržela pravdy tohoto Duchovního úřadu, které jsem vám sdělil. Bude to jeho volba a ty nemůžeš mít kontrolu nad tím, jestli (to opětuje) a přijme tě zpátky nebo jestli ti plivne do tváře. Ale JÁ ho budu soudit. Bude to buď požehnání, nebo to bude prokletí, protože slyšel pravdu.

Teď má za toto zodpovědnost. Očistí tvé Jméno? Bude bránit tento Duchovní úřad? Bude pracovat po vašem boku a stane se vaší součástí? Dovolí MÉMU Samsonovi a MÉ Moeře, aby stáli za kazatelnou a promlouvali pravdu, kterou jsem dal tomuto Duchovnímu úřadu? Opustí učení vytvořená lidmi? Přijme den Šabatu? Bude ochoten vzdát se své funkce, když mu bude vyhrožovat organizovaná církev?

Zdalipak řekne: „Jsem odhodlán následovat ABBA YAHUVEH? Bude to tak, jak nařídil ON, dokonce i když mě zbavíte toho organizovaného názvu: Letniční Církev. Jsem odhodlán. Nenásleduji žádného člověka. Jsem odhodlán, následuji YAHUVEH. Jsem odhodlán kázat pravdu a YAHUSHUA ha MASHIACH promlouvá pravdu z tohoto Duchovního úřadu. Elisabeth Elijah není falešným prorokem. Ale ty Leaho, jsi plná toho nepřítele satana a legie démonů promlouvají z tvých úst (Jan 8:44), když pomlouváš tu, o které jsi kdysi říkala, že ji miluješ. Vše proto, že tvůj hřích byl odhalen před zraky všech?

Takže tento Samojský pastor, MŮJ Samson a MÁ Moera, vy k němu vezmete toto slovo, vezmete k němu lásku Elisabeth. Dopředu vím, co s tím udělá.

Vidíte, MÉ milované poklady, přestože, se začínajícím Svátkem Trumpet, naříkáte a pláčete a říkáte: „Ó, YAHUSHUO, prosím přijď“. Ale ještě není čas, jenom jsem vás použil, aby jste porodili. Stále jste se jestě nedostali k Novému Zélandu (Izajáš 42:10) a je tu tolik mnoho jazyků, které přijdou (Proroctví přeložena do mnoha více jazyků) (Mat. 24:14, Řím. 11:25, Skutky 1:7). MÉ načasování je dokonalé a JÁ nepřijdu ani o jednu duši. Všichni, kteří jsou povoláni, aby slyšeli pravdy tohoto Duchovního úřadu, nebudou mít žádnou výmluvu, až budou stát přede MNOU, YAHUVEH.

Jsou tu stále nepřátelé, kteří stojí v řadě. A satan plní jejich srdce, aby ´zničili tento Duchovní úřad´, ale přemýšlejte nad tímto, jenom ti, kteří chtějí zničení tohoto Duchovního úřadu, jenom ti, kteří požadují smrt MÉ Ringmaiden Elisabeth, zcela jistě nemohou být naplněni MÝM DUCHEM SVATÝM. Není možné, aby MI patřili (2 Tim. 2:19) a byli obmyti MOJÍ prolitou krví na Kalvárii. Byli MÝMI nepřáteli předtím, než přišli na tuto zemi. Zradili MĚ předtím a zrazují MĚ teď. Ne všichni, kteří se nazývají Křesťany v sobě mají Krista, tito jsou satanovou synagogou (2 Kor. 11:12-14). Ti, kteří se nazývají Židy a nejsou, ti jsou satanovou synagogou (Zjev. 2:9, 3:9).

Takže pláčeš a naříkáš, protože tvé jméno je pomlouváno, když jeden lhář za druhým stojí v řadě. Ale JÁ ti MÁ dcero Elisabeth připomínám, že MI patříš a že jsi MÁ. Připomínám vám, ó nepřátelé, pomsta je MÁ, JÁ oplatím (Řím. 12:19, Deut. 32:35)! Jenom se prokopáváte do úrovně pekla, do které sestoupíte. S každým vaším nadechnutím se přibližujete vašemu hrobu, neboť poslouchám každé slovo, které řeknete, zvláště ti, kteří ochutnali dobrotu tohoto Duchovního úřadu (Žid. 6:4-6) a protože bylo dáno Slovo, které vás usvědčilo z vašich hříchů (udělali jste to samé jako Leah) a opět jste ji (Elisabeth) zradili.

Znova a znova říkám, že není ani jedna slza, která je uroněna MÝMI Svatými, kterou bych nechytil a nedal do MÉ nádobky (Žalm 56:8)! A jednoho dne vám všechny ty slzy ukáži! Ukáži vám, jak moc vás miluji! Označil jsem každou nádobku. A každý nepřítel, který způsobil, že tyto slzy byly roněny, ponese za to zodpovědnost. Neboť každý, kdo mluví proti MÉ svaté, kdo mluví proti těmto svatým pravdám, které jsem zveřejnil skrze tento Duchovní úřad a skrze ostatní, ponesou zodpovědnost a tyto nádobky jim ukáži. A Leaho, police je plná nádobek slz, které jsi zavinila!

Běda MÝM nepřátelům! Běda nepřátelům tohoto Duchovního úřadu! Běda těm, kteří se nazývají Křesťany! Nejste žádnými Křesťany! Nemůžete MĚ oklamat! Máte jméno. Označujete se za Křesťany, ale to jméno bylo znovu a znovu pošpiňováno. Ti co podporují potraty! Ti co podporují homosexualitu! Stojí za kazatelnou, dokonce se opovažují číst MÉ Slovo a nazývají sami sebe Křesťany. Garantuji vám toto, žádná jejich modlitba není vyslyšena (Izajáš 1:15, Zacharijáš 7:12-13).

Vím, kdo jsou MÍ Svatí. Jsou to ti, na které útočí nepřátelé. Ale běda nepřátelům, varoval jsem vás předtím a varuji vás znovu, když napadáte tento Duchovní úřad, napadáte Aleph a Tav (Zach. 2:8). Napadáte MĚ, YAHUVEH . Napadáte MÉHO Jednorozeného Syna YAHUSHUA, vašeho MASHIACH, ale ON není váš MASHIACH, vy pouze tvrdíte, že je.

Elisabeth, pamatuj si toto: mohou vyznávat jméno Ježíše Krista, ale ty víš, kdo má v sobě MÉHO Ducha. ON je tvůj MASHIACH, oni pouze tvrdí, že patří jim. To je to Písmo, které říká, že se nazývají Židy, ale jsou ze synagogy satana (Zjev. 2:9, 3:9).

Takže nepřátelé, prohráli jste! Vyhlásil jsem v tento den, narození Duchovního úřadu, který bude nést jméno tohoto Duchovního úřadu. A vyhlásil jsem, kdo bude stát na tvém místě a promlouvat slova: je to MŮJ Samson, je to MÁ Moera a dávám Samojskému pastorovi šanci, aby se stal součástí tohoto všeho, neboť říká, že má srdce podle MÉHO srdce. Říká, že pouze hledá pravdu. Davám mu odpověď na jeho modlitbu a už předem vím, co udělá, ale Elisabeth, ještě ti to neřeknu. Musíte poslechnout a představit se jako vedení k vedení.

Takže se v tento den radujte! Elisabeth, začala jsi cítit bolest 27. srpna, více než před rokem. Porodní bolesti byly tak intenzivní. Jsi jako žena, která rodí a po šest dní jsi ke MNĚ volala a sedmý den jsem ti řekl, abys zavolala Leahe. A promluvil jsem z tvých úst, že první fyzická církev, která bude v budově, bude zrozena na Novém Zélandu. A to, co jsem v tento den promluvil, uvidíš, jak se teď stane, když první Samojské (Žalmy 2:8, 22:27, Izajáš 42:10) proroctví bylo zrozeno a konečně zveřejněno před celým světem. A požehnání pro toto nové vedení, požehnání pro vás Samsone a Moero za vaše oběti a poslušnost, za vaši věrnou lásku. Neboť vaše vlastní matka a otec vás opustili, ale JÁ, ABBA YAHUVEH ne (Žalm 27:10) a žehnám vám v tento den způsobem, o kterém se vám nikdy ani nesnilo.

Když uslyšíte toto Slovo, když uděláte přepis a před světem to zveřejníte, vám dám požehnání, které se nedá koupit za žádné peníze. Neboť jste prošli zkouškou a byli jste otestováni v ohnivé peci a vy a vaše drahocenné děti, Grace, James a John, jste z ní vyšli jako to nejryzejší zlato, protože odmítáte věřit lžím od nepřítele. Odmítáte opustit tento Duchovní úřad, přestože to rozdělilo vaši rodinu. Ale JÁ jsem vás musel rozdělit. Musel jsem vás povolat, abyste dostali požehnání.

Všechno se muselo stát tak, jak se to stalo. Musel jsem oddělit pšenici od plev, pyšné od pokorných, ty, kteří MĚ skutečně hledají, od těch, kteří by raději věřili lžím. Takže jsem použil MÉHO Milovaného YAHUSHUA, MÉHO Jednorozeného Syna, aby použil rozdělující meč, tak aby všichni mohli vidět a nikdo nemohl popřít, že to, co JÁ prorokuji, se stalo (Iz. 52:6).

Dokonce i tato samotná Slova, která jsem JÁ, YAHUVEH promluvil, budou dalším Slovem, které bude přeloženo do Samojštiny. Neboť jaký užitek by to přineslo pouze anglicky mluvícím lidem? Každý jazyk každého překladatele to vyhlásí ve všech těch jazycích, neboť JÁ, YAHUVEH promlouvám toto požehnání a to co nařídím, ode MĚ nikdo nemůže vzít. Je to hotovo.

Takže Leaho, chtěla jsi být slavná! Takže jsem ti dal to, o co jsi žádala, ale jiným způsobem! Teď se tvé jméno zapíše do historie a ty budeš přede MNOU věšet svoji hlavu, když o tvém jménu bude mluveno jako o prokletí (Iz. 65:15)! A ty Osano! Vzal jsi MÉ jméno David, které jsem ti dal? Neboť jsi měl být jako ten dávný David a měl jsi být tím, kdo zabije Goliáše. Mohl jsi ty démony uvnitř ní (Leahi) zabít. Mohl jsi je vyhnat, ale co jsi místo toho udělal? Se strachem jsi utíkal! Chceš být Osanou? Nos to jméno, neboť tě už nikdy Davidem nenazvu!

Mějte se MOJI nepřátelé na pozoru! Mohl bych udělat tu samou věc pro vás. Mohl bych zajistit, aby se vaše jméno zapsalo do historie způsobem, jakým nechcete. Přesně jako v Bibli, jména hrdinů jsou zmíněna (Žid. 11; Num. 32:12 atd.) a také jména MÝCH nepřátel (Juda 11, 2 Tim. 2:17-19, Řím. 9:13-17 atd.). Volba je na vás. Jaká bude?

Pro všechny ty, kteří si poslechli a kteří četli a pro ty, kteří budou číst toto Svaté Proroctví, ta volba je na vás. Jste přáteli tohoto Duchovního úřadu? Nebo jste nepřáteli tohoto Duchovního úřadu? Jakkoli se rozhodnete, pamatujte si toto: rozhodnete se, na které straně jste a jestli vás JÁ, YAHUVEH v tento den požehnám nebo prokleji. Je to vaše volba.


Pro ty svaté, modlete se za požehnání pro toto novorozené děťátko, které jsem právě porodil na Novém Zélandu a za nové vedení, které jsem právě prohlásil před světem.

Pro všechny z vás, kteří chtějí zasít semeno do tohoto Duchovního úřadu, nesmírně bohatě vám požehnám. JÁ, YAHUVEH jsem tento den promluvil a tento den žehnám tomuto miminku. A nyní pomazání, to nekontrolované pomazání ohně RUACH ha KODESH, se žene přes tuto zemi, jak jsou tato slova zveřejňována, i když většina to nečetla, a přesto to používám jako korouhev proti zlu a hříchu, který se šíří touto zemí.

Z celého světa jsem si vybral Nový Zéland, aby byl MÝM Novým Sionem. Protože to je místo, které jsem vybral, aby tam vznikla první fyzická větev tohoto Duchovního úřadu. V duchovní oblasti nepřátelé budou vzteky skřípat svými zuby. Ó, ale ti Svatí, kteří přijdou! Řeknu ti toto Elisabeth, budeš v úžasu a budeš vědět, že každá slza, kterou jsi prolila, každá bolest ze zrady, kterou jsi pocítila, vše za to stálo. Toto ti slibuji. Toto ti slibuji a JÁ, YAHUVEH nemohu lhát, toto ti slibuji.

Prozkoumejte ovoce těch, kteří napadají tento Duchovní úřad. Tento Duchovní úřad přivádí duše k YAHUSHUOVI, vašemu MASHIACH, MÉMU Jednorozenému Synovi. Prozkoumejte jejich ovoce! Kdo, kdo, kdo jiný než satan by napadal Duchovní úřad, který káže pouze Svatost, nikdy nevede nikoho ke hříchu, pozvedává jméno YAHUSHUA ha MASHIACH pro celý svět, nejenom v jednom jazyku, ale v tolika jazycích, v kolika je to jenom možné. A přijde více překladatelů. Toto není konec! Toto je začátek!

Takže se radujte, MÉ milované poklady, dávám vám tento dar! Troubím na trumpetu z Nebe a vyhlašuji požehnání pro Novozélandské miminko, požehnání pro Svaté na Novém Zélandu a požehnání pro každého, kdo bude žehnat tomuto Duchovnímu úřadu a novému vedení, které jsem povolal. Požehnání na všechny, kteří brání tento Duchovní úřad před velkým náporem hanlivých lží! Promlouvám požehnání, požehnání, požehnání trojnásobně pro každého, kdo byl partnerem v tomto Duchovním úřadě, kdo povzbudil, kdo podpořil, kdo pozvedl jejich jména v modlitbě. Mluvím pro vás trojnásobné požehnání, třikrát více, než jste měli předtím.

Toto jsou ta Slova, která JÁ, YAHUVEH, chci říci. Tohle je ten dar, který vám, jak jste se blížíte k Svátku Trumpet, dávám. JÁ první troubím na trumpetu a prohlašuji to do světa, že to miminko, to miminko žilo a nezemřelo a přivedl jsem k porodu to, co jsem prorokoval. Prokazuji opět to, že ty Elisabeth falešným prorokem nejsi. A běda každému, kdo tě tak nazývá, neboť budou mít mnohonásobnou trýzeň, až se peklo a Jezero Ohně stanou jejich domovem. A JÁ, YAHUVEH, vám toto slibuji!

Tak je řečeno, tak je napsáno, 18. září 2009

Dítě, Bojovnice, Nevěsta YAHUSHUA ha MASHIACH
Apoštol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

www.amightywind.com

www.almightywind.com

* * * * * * *

Print Friendly and PDF