Proroctví 113

Tak Praví YAHUSHUA ha MASHIACH, „Dovolíte MI Rozdělit To, Co MOJE Ruka Nespojila?“

Napsáno/Řečeno pod pomazáním RUACH ha KODESH skrze Apoštola Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

Obdrženo 30. července 2009
Zveřejněno 21. září 2009 na Roš ha-šana

* * * * * * *

Slovník:

Nebe nám odhaluje Svatá Hebrejská Boží Jména: OTCE, SYNA a DUCHA SVATÉHO a pověřuje nás, jak je používat s úctou. V Proroctví 81 obdrženém v r. 2006, BŮH praví: „Opět vzývejte MÉ Jméno YAHUVEH a používejte Jméno YAHUSHUA, aby jste měli přístup k MÉMU Trůnu a JÁ vyslyším a odpovím na vaše modlitby“. To samé BŮH učí SVÉ děti na stránkách Svaté Bible. Exodus 3/14-15: I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM (יהוה), poslal mne k vám. Řekl ještě Bůh Mojžíšovi: Takto díš synům Izraelským: Hospodin, Bůh otců vašich, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův poslal mne k vám; to je jméno mé na věčnost, a to je ta památka má po všechny věky.

Žalm 91/14: Poněvadž mne, dí Bůh, zamiloval, vysvobodím jej, a vyvýším; nebo poznal jméno mé.

Exodus 20/7: Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdo by bral jméno jeho nadarmo.

Mat. 6/9: A proto vy se takto modlete: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé.

Řím. 10/13: Každý zajisté, kdokoliv by vzýval jméno Páně, spasen bude.

Nicméně vůdčí náboženské organizace a církve toto skrývají, neboť jsou si vědomy Svatých Božích Jmen, které mizí z církevních textů a nyní také z nových překladů Bible. Jméno OTCE YAHUVEH se nahrazuje slovy „Pán“, „Bůh“ nebo „Pán Bůh“, a Jméno Spasitele YAHUSHUA ha MASHIACH – řecky „Ježíš Kristus“, neznámým za časů Mesiáše a prvních Apoštolů. Boží Jméno bylo a je vypouštěno z většiny překladů Bible, jak zahraničních, tak českých.

YAHUVEH (v češtině výslovnost podobná JAHVE) - pravé Svaté Jméno BOHA OTCE. Hebrejsky: יהוה [YHVH] Yod-He-Vav-He. Zkráceně se vyskytuje jako „YAH“ nebo „JAH“ záležící na jazyku nebo i preferenci překladatele. BŮH OTEC YAHUVEH je také ve Svaté Bibli nazvaný „OTCEM“ (Mat. 23:9) a „SVATÝM OTCEM“ (Jan 17:11), „JSEM KTERÝ JSEM“, „BOHEM Abrahama, BOHEM Izáka a BOHEM Jákoba“ (Exodus 3:14-15), EL ELYON/BOHEM Nejvyšším (Gen. 14:18-22) a také EL ŠADDAY/BOHEM Všemohoucím (Gen. 17:1; Exodus 6:3).

YAHUSHUA ha MACHIACH/YAHUSHUA MESIÁŠ (Vyslovuje se JAHUŠUA) – Svaté Jméno BOŽÍHO SYNA a našeho MESIÁŠE. Jméno YAHUSHUA znamená: „YAH zachraňuje“ - Takové Jméno dali Marie (hebrejsky Miriam) a Josef BOŽÍMU SYNOVI na příkaz BOHA. (Mat. 1:21) Toto Svaté Jméno zůstalo, ačkoliv bylo zaměněno, různými Biblickými překladateli, za řecké jméno „Ježíš Kristus“.

Pozor! V počátečních Proroctvích Duchovního úřadu Amightywing, obdrženými před rokem 2000, byl YAHUSHUA MESIÁŠ prezentován a také po celém světě mezi křesťany rozšířen, pod jménem „Ježíš Kristus“. V průběhu dalších let, Jméno „YAHUSHUA MESIÁŠ“ bylo odhaleno světu, skrze našeho SVATÉHO BOHA, jako skutečné Jméno našeho SPASITELE a je používáno ve všech dnešních Proroctvích v Amightywind. BŮH YAHUVEH v nich SVÝM dětem ukazuje, jak je velice důležité, přijmout a používat skutečné Jméno JEHO Jednorozeného SYNA, které je obsaženo v prvotním hebrejském a aramejském Písmu. Jsme na pokraji doby Velkého Soužení, kdy pouze v tomto Jménu budou vyslyšeny modlitby naším SVATÝM BOHEM YAHUVEH.

RUACH ha KODESH – DUCH SVATÝ v hebrejštině, čili v původním jazyce ve většině knih Svaté Bible. Dalšími Jmény Ducha Svatého jsou rovněž: MATKA SHKHINYAH (Přísloví 90), SHKHINYAH SLÁVY, IMMAYAH (doslova „MÁMA YAH“), MOUDROST. (Protože slovo „Duch Svatý“ se nedá přeložit do ženského rodu v češtině, aniž by to úplně pozměnilo význam, necháváme ho tedy v mužském rodě).

ELOHIM - Podstatné jméno v množném čísle, označující PÁNA BOHA YAHUVEH, YAHUSHUU MESIÁŠE a RUACH ha KODESH (Svatá Trojice).

YDS – zkratka pro „YAHUSHUA Demon Stompers“ – tito jsou věřící přímluvci a duchovní bojovníci, podporující Proroka Elisabeth Elijah a tuto Duchovní Službu na modlitbě. V českém překladu je možné je nazvat „Šlapači Démonů YAHUSHUA“ (zkráceně ŠDY - Šlapači Démonů, kteří patří YAHUSHUOVI).

„Ringmaiden“ je unikátní výraz vytvořený YAH, který popisuje prorocké poslání, jedinečné pro Apoštola Elisabeth. Anglické slovo „ring“ má mnoho významů, které YAH někdy současně používá jako slovní hříčku, ale často je to ztraceno v překladu: „Ringmaiden“ v angličtině připomíná výklad, používán účastníky svatebního průvodu nebo oslavy, jako je „Ring-bearer“ (ten, co nese prsten). Na moderních, západních svatbách je toto obvykle mladý chlapec, ale v dávných dobách, tento úkol spíše patřil „Ženichovu svědkovi“. Rovněž se výraz „Ring-maiden“ objevuje jako role podobná dnešní hlavní družičce.

Roš ha-šana – (doslova hlava roku) židovský nový rok. Dny bázně a úcty a prvním dnem tzv. „Deseti dnů pokání“.

* * * * * * *

Toto je z Proroctví 105, YAHUVEH řekl, ať to od teď dáme na všechna Proroctví: Varoval jsem tě před dlouhou dobou Elisabeth, abys nepojmenovávala tento Duchovní úřad po muži nebo ženě, dokonce ještě předtím, než tu byl Duchovní úřad. Dal jsem to do tvého ducha, neboť nic z tohoto nebylo uděláno tvou rukou, nic z tohoto nevyšlo z tvých úst. Je to z úst YAHUVEH, který porodil. Je to z úst YAHUSHUA, vašeho MASHIACH, který porodil. Je to z úst RUACH ha KODESH, vaší IMMAYAH, která porodila. Kdyby to bylo jenom tvou rukou, ztroskotalo by to před dlouhou dobou. Je to Slávou větru Shkhinyah, který fouká napříč touto zemí, Svatý vítr obnovy, není to tvým dechem, neboť by to selhalo (Izajáš 42:8).

V červenci 2010 BŮH YAHUVEH řekl, abychom přidali následující z Letopisů 2 před každé Proroctví:

2 Letopisy 36:16, „Ale oni se vysmívali Poslům BOHA, pohrdali JEHO Slovy a dělali si legraci z JEHO Proroků, dokud se hněv PÁNA nepozvedl proti JEHO lidem, až když nebyl žádný lék.“

* * * * * * *


Být nerovnoměrně zatížen, je zcela zjevně velmi důležitou záležitostí pro YAHUVEH, YAHUSHUA a IMMAYAH. Zde je další Prorocké Slovo, které se týká nerovnoměrně zatíženého manželství. YAHUVEH NETOUŽÍ po tom, aby JEHO děti byly nerovnoměrně zatížené, tečka. Slovo YAH ŘÍKÁ: „Ať žádný člověk nerozděluje to, co YAH spojil dohromady.“ Vidíte to, píše se tam, co YAH spojil dohromady. Ne to, co člověk spojil dohromady. Pokud jste v nerovnoměrně zatíženém sňatku, není to proto, že to udělal YAHUVEH. VY JSTE TO UDĚLALI!!! Prosím rozumějte. YAHUVEH NETOUŽÍ po tom, abyste se snažili udržet dohromady manželství, které On nerozhodnul z Nebe.

Toto Proroctví bylo zrozeno, protože žena, která se jmenuje Rachael, mi poslala email a požádala, abychom se modlili za její manželství. Její takzvaný věřící manžel pije a je na drogách a nechce mít s Rachael nic společného, ale ona se svého takzvaného manžela stále drží a říká, že ho miluje.

Budu se snažit co nejlépe, abych z velmi dlouhého příběhu udělala krátký, abych vám pomohla pochopit, co se stalo. Rachael je mladá žena, která mně, Elisabeth, poslala v roce 2007 email. Řekla, že se setkala s mužem na Mesiánských Židovských seznamovacích stránkách. Věřím, že to byly Mesiánské, Židovské webové stránky, ale nejsem o nich pozitivní. Nicméně, Rachael věřila, že on byl její Duchovní partner kvůli snu, který měla. Věřila, že jí v tom snu YAH řekl, že jméno jejího Duchovního partnera je David. Jméno tohoto muže bylo David, ale po chvíli komunikace s ním bylo jasné, že má mnoho problémů s alkoholem a drogami. Její rodiče tento vztah nepodporovali a David se jim nelíbil a řekli to Rachael, ale ona stále věřila, že tento David byl jejím Duchovním partnerem.

Pak se zeptala, jestli bych se modlila za její situaci a já tak udělala. YAH chtěl, abych se jí zeptala na nějaké otázky o Davidovi a ona na ně odpověděla a já se pak opět modlila. YAHUVEH mi jasně řekl, že toto není její Duchovní partner. Teď bylo potřeba, aby soustředila své oči na YAHUSHUA a nehledala svého Partnera. Jak jsem řekla, byla to mladá žena a ještě nebyla připravena na vztah. Poslala jsem Rachael email a řekla jí, co řekl YAHUVEH.

Další věc, kterou jsem dostala, byl email od tohoto Davida, který mi řekl, abych se starala sama o sebe. Zapomněla jsem zmínit to, že tento David nechtěl říct Rachael svoje příjmení. Řekl, že jeho příjmení se rýmuje se slovem ´Moudrost´, takže Rachael ho nazývala David ´Moudrost´. Toto je důležité pro později.

Pak jsem dostala email od Rachael a ona mi řekla, že kvůli varování, které jí dal skrze mě YAHUVEH, svůj vztah s Davidem ´Moudrost´ ukončila. To byly skvělé zprávy a ona řekla, že plánovala mít své oči upřené pouze na YAHUSHUA. Když se rozhodla, že se upře pouze na YAHUSHUA, řekla, že nechá svoje členství na seznamovacích stránkách vypršet, ale její členství se nějakým způsobem prodloužilo o měsíc a ona neměla ponětí proč. Takže změnila na těch stránkách svůj profil s tím, že nehledá vztah a že se bude soustředit na YAHUSHUA. Poté o dva dny později řekla, že z ničeho nic ji přes tuto seznamku kontaktoval další David a že spolu začali komunikovat. Dokonce mluvili společně po telefonu, což očividně nedělala s Davidem ´Moudrost´. Byla teď pozitivní ohledně toho, že tento nový David byl její Duchovní partner. Mluvili spolu po telefonu a ona řekla, že to bylo tak pomazané. Mluvila dál a dál, že toto je ten muž. Tento muž jí dokonce dal svoje příjmení a neměl co skrývat.

Po tomto jsem Rachael neodpověděla. Neposlouchala varování, které jí skrze mě YAHUVEH dal, když jí bylo řečeno, aby se soustředila na YAHUSHUA a ne na svého Duchovního partnera. Byla jsem s touto mladou ženou frustrovaná a YAHUVEH mi řekl, abych nad touto situací už nadále neplýtvala svým časem.

Takže nás toto přivádí do současnosti. Jak bylo již zmíněno, Rachael mi poslala emaily s žádostmi o modlitbu za jejího takzvaného manžela a manželství.

Nebudete věřit tomu, co bylo objeveno v našich emailových účtech se jménem Rachael. Se vší upřímností, když mi Rachael nedávno poslala email, nevzpomínala jsem si na ni a nevzpomenula jsem si, dokud jsme nenašli tyto staré emaily, poté jsem si vzpoměla. Když mi bylo řečeno o těchto starých emailech, okamžitě jsem si na Rachael vzpomněla a na to, co se stalo v roce 2007.

OK, tady to je, kde se to stává komplikované a modlím se, abyste rozuměli tomu, co se snažím říct. Vzpomínáte si, když mi David ´Moudrost´ poslal email a řekl mi, abych se starala sama o sebe. No, udělal jednu obrovskou chybu. Do emailu napsal jeho SKUTEČNÉ příjmení a nerýmovalo se s ´Moudrost´. Když jsme tyto staré emaily začali číst, objevili jsme, že David ´Moudrost´ byl ten samý muž, který mi poslal email a ten, který se zázračně napodruhé zmocnil Rachael a dal jí své příjmení. Rachael si myslela, že je to někdo nový, ale byl to ten samý muž.

Podívali jsme se na to příjmení v emailu, který jsem dostala od Davida ´Moudrost´, neřekneme jaké je, abychom chránili Rachael, ale je to přesně to stejné jméno, jaké má teď vdaná Rachael. Chápete? David ´Moudrost´ je její takzvaný manžel. Zkontaktoval Rachael po tom, co se s ním rozešla, ale Rachael neznala jeho příjmení . Takže když jí tento David dal své skutečné příjmení, myslela si, že je to jiný muž, ale byl to ten stejný. Byla to práce satana. Satan podvedl tuto mladou dámu, ale byl to schopen udělat proto, protože Rachael neposlechla a neměla své oči upřené na YAHUSHUOVI. Rachael utrpěla následky za svojí neposlušnost a nadále se drží tohoto hada.

Nevím, jestli už na to Rachael přišla nebo jestli jí ten takzvaný manžel řekl pravdu, ale nyní tu pravdu uvidí. Takže tady je dopis, který jsem napsala Rachael předtím, než jsme objevili její staré emaily.

Shalom Rachael,

Napsala jsi Amightywind s žádostí o modlitbu. Právě jsme dostali tvůj email ohledně toho, co David řekl, co tě hluboce zranilo. Je mi líto tvých zranění. Přečetla jsem si tvůj email a slyšela jsem, jak přichází tato slova od YAHUSHUA ha MASHIACH. Řekla jsem MU, že možná tato Svatá Slova nepřijmeš, ale řekl, že já jsem pouze zodpovědná za doručení JEHO Slov - ne za to, jestli jim věříš. Takže poslouchám. Protože denně dostávám tolik emailů, nemohu na ně na všechny s největší pravděpodobností odpovědět. YAH mi dal pomazané, prorocké pracovníky Duchovního úřadu, kteří mi na ně pomáhají odpovídat. Nicméně, čtu je všechny, a když mi YAHUSHUA MASHIACH dá na srdce, abych odepsala, poslechnu.

Ve tvém případě, je tu odpověď na tvoji modlitbu trochu jiným způsobem, než jsi chtěla, aby byla zodpovězena, a promlouvá to YAHUSHUA ha MASHIACH a píše to skrze mě, aby to bylo pro tebe požehnáním, pokud jenom uvěříš a toto přijmeš. Odpusť mi, že jsem si neudělala čas to editovat nebo opravit hláskování, protože je to velmi naléhavé a musíš to dostat co nejříve.

Elisabeth

Nevím, co říct, ale tento email nebyl nikdy poslán. Teď ho dělám otevřeným emailem, omluvou a vysvětlením, proč jsem ho neposlala Rachael co nejrychleji. Toto je otevřená omluva Rachael, ženě, která rozdmýchala pomazání DUCHA SVATÉHO a všech těch, kteří potřebovali toto povzbuzující slovo. Zdržela jsem ho, omlouvám se tobě Rachael, protože toto slovo mi bylo dáno a bylo mi řečeno, abych ho poslala neupravené, protože jsi potřebovala, pro svojí naléhavou situaci, slovo z Nebe okamžitě. Tvoje emoce a psychický stav byl takový, že jsi už nemohla jasně slyšet z Nebe. Neposlechla jsem a neposlala to Proroctví hned, kvůli strachu z odmítnutí.

Kvůli Proroctví 111, jsem viděla muže se jménem Steve Rossi Sr. (Starší) … ten, kterého jsem nazývala bratrem, se proti mě obrátil s nenávistí, protože YAHUSHUA odpověděl na jeho modlitbu a dal mu to, co chtěl, a to, být uvolněn z nešťastného manželství bez lásky - tvrdil, že byli duchovně nerovnoměrně zatíženi. Steve Rossi Sr. na modlitbě prosil za tuto odpověď, a když mu YAHUSHUA ha MASHIACH dal to, o co žádal, rozhodl se, že je finančně těžší se nechat rozvést, nežli zůstat nešťastně ženat. Prorocké Slovo, o kterém řekl, že ho považuje za požehnání, teď o něm mluví jako by to bylo prokletí. Dovolili jsme Stevovi, aby byl poradcem některým mladým dospívajícím, a kdysi jsme ho považovali za požehnání. Těšili jsme se na jeho biologického syna, našeho pomazaného služebníka mládeže, pracujícího bok po boku se svým otcem. Byl to jeho syn, který ho zavedl k pravdám tohoto Duchovního úřadu a oni četli a studovali Svatá Proroctví, která mi byla dána.

Před několika měsíci Steve Rossi Sr. přijal větší pomazání RUACH ha KODESH a miloval každé Proroctví, dokud to nebylo nic proti jeho tělesnosti, což bylo proroctví 111. To bylo kdy se jeho láska a respekt obrátili proti mně v nenávist, spojil se se služebníky satana a řekl ostatním, že jsem falešným prorokem. Svatí Modlitební Přímluvci se denně modlí a žádají, aby na nich YAHUVEH vykonal pomstu. Steve Rossi Sr. se také jednou modlil proti nepřátelům, ale teď se připojil k nepřátelům tohoto Duchovního úřadu.

Proč jsem toto vše zde s Proroctvím 113 zahrnula? Cítím, že YAHUVEH chce, abych to zveřejnila spolu s otevřenou omluvou, protože to byl strach z odmítnutí v mých již otevřených ranách od někoho, koho jsem nazývala Bratr Steve Rossi Sr. Dokonce jsem se ani nedokázala odvážit na toto Proroctví se podívat, protože to byla připomínka toho, co se stalo s Proroctvím 111.

Bylo mi připomenuto, že jsem neposlechla YAH, protože toto Slovo mělo být dáno Rachael (pro kterou to bylo původně ten večer zamýšleno). Přesto jsem to neudělala a činím pokání před celým Nebem a zemí a zvláště před ní a všemi, pro které Proroctví 113 bude požehnáním a odpovědí na jejich modlitby. Prosím odpusťte mi, nejsem dokonalá a jako každý jiný dělám chyby a žádám YAHUSHUA ha MASHIACH, aby zakryl tento hřích JEHO prolitou Krví na Kalvárii!

Pokorně žádám, Rachael, o tvé odpuštění, protože jsem následující ráno dostala další email, že jsi byla přijata do nemocnice pro lidi s psychickými problémy a napsala jsi nám s žádostí o modlitbu. Viděla jsem tento email a věděla jsem, že jsem si zahrávala s načasováním YAHUVEH a že tento email měl být spolu s Proroctvím 113 poslán needitovaný a to tu samou noc, co jsem ho dostala. Rachael, možná bys nebyla přijata do nemocnice, kdybych poslechla. Byl to duch strachu a odmítnutí, který mě zastavil. Pokud bys byla stále přijata na psychiatrické oddělení, Rachael, vzala by sis prorocká slova s sebou a slyšela bys z Nebe. Prosím, když si toto budeš číst, dej mi vědět, že mi odpouštíš, pokud můžeš. Ačkoliv nevím, jak se má emailová adresa dostala na tvůj e. seznam, neboť nikdo z nás jsme ti předtím nepsali, pokud víme, (Pamatujte, že toto bylo napsáno před tím, než jsme objevili ty staré emaily). YAHUSHUA tě použil, abys rozdmýchala toto požehnání, aby ostatní ženy mohly být také osvobozeny a také muži, kteří trpí v manželství, které nebylo nařízeno YAHUVEH. Ve Velkém Soužení budete ve velkém nebezpečí a někdo vás musí varovat. Co uděláte je vaše rozhodnutí. Já jsem jenom poslem zpráv, jmenovaná a pomazaná k předávání Svatých Prorockých zpráv od YAHUSHUA ha MASHIACH.

Kdokoliv toto čte, prosím odpusťte mi, že jsem způsobila zpoždění a pokud vás to požehná, prosím napište mi a dejte mi vědět. Nicméně, jestli mohu dodat, prosím nebuďte pohoršeni, pokud hned nedostanete odpověď. Poděkuji vám v Nebi, pokud vám nepoděkuji v emailu. Opravdu se snažíme každému odepsat, ale někdy prostě není v jednom dni dost hodin. Děkuji, že se nepřipojujete k nepřátelům mé duše, aby jste mě pomlouvali a rozdrtili, protože jsem neodpověděla. Jenom vězte, že vaše dopisy jsou čteny a je se za ně modleno.

Je smutné říci, že ten muž se jménem Steve Rossi Sr. mě napomenul, potom co mi pro něj byla dána, jako požehnání od YAHUSHUA ha MASHIACH, odpověď na to, za co nás žádal, abychom se modlili. Když obdržel Proroctví 111, stal se jedním z nejhorších nepřátel tohoto Duchovního úřadu. Jeho žena teď ví, co nám řekl v tajnosti a on teď nenávidí a lživě pomlouvá tento Duchovní úřad, nazývá mě všemi druhy zlých jmen. Nemohu předstírat, že to nebolí, protože jsem se o něj jenom před několika měsíci zajímala jako o bratra a přítele. Nicméně, zveřejníme emaily lidí z celého světa, kteří poznali hlas YAHUSHUA ha MASHIACH a chtěli být skutečně uvolněni z manželství, které nebylo nařízeno YAHUVEH.

Proroctví 113

Tak Praví YAHUSHUA ha MASHIACH, „Dovolíte MI Rozdělit To, Co Má Ruka Nespojila Dohromady?“

Ó, Nejdražší Milované Dítě, to není má touha, že trpíš touto nepopsatelnou agonií. Posílám tohoto Svatého Proroka s požehnáním - pokud budeš pouze věřit a přijmeš. Pohleď, odpovídám na tvoji modlitbu a promlouvám toto Svaté Proroctví, aby bylo požehnáním pro ostatní a také pro tebe, pokud jenom uvěří a přijmou (Marek 11:23).

Proč říkáš: „Buď vůle tvá na Zemi, jako je na Nebi“ kromě toho, když dojde na ukončení manželství, které není a nikdo nebylo nařízeno YAHUVEH? Proč nemůžeš přijmout vinu? Je to tvojí vlastní rukou, kterou jste se spojili dohromady, ne rukou YAHUVEH (Ezdráš 9:10, Neh. 13:23-27). Myslíš si, že „JÁ JSEM“ je zaujat tím, kolik let jste byli spolu. Je to jako vězeň, který si počítá svoje dny v cele smrti. Myslíš si, že budeš odměněna za to, že jsi ve svých očích nešťastně vdaná?

Nerozpoznáváš rozdělující meč, který jsem použil k rozdělení tebe od člověka, který tě nemiloval, nerespektoval a ani si tě necenil způsobem, jakým si mají partneři cenit jeden druhého (Efez. 5:22-33)

Proč odmítáš poslechnout a požaduješ, abych odpověděl na modlitby, které jsou proti MÉ vůli (Jakub 4)? Neuvědomuješ si, že je ti bez něj lépe? Neodpověděl jsem na tvé modlitby, protože to není MÁ vůle, že jste spolu. MOJÍ vlastní rukou jsem rozdělil vztah, který byl nerovnoměrně zatížen ve všech ohledech. Dokonce i když se za tebe modlí milion lidí a stojí v souhlasu s tvýma modlitbama, JÁ JSEM VŠEMOHOUCÍ BŮH, YAHUSHUA ha MASHIACH, tvůj Pán a Spasitel, a JÁ nebudu manipulován, abych udělal cokoliv proti MÉ vůli. Půsty nezpůsobí, abych si to rozmyslel. Slzy nezpůsobí, abych si to rozmyslel. Chci pro tebe to nejlepší, ne to nejhorší!

Nepožehnám to, co jsem nespojil dohromady. Děláš si iluze a myslíš si, že jsem vás spojil v manželství, které přináší takový pocit prázdnoty. Oklamáváš sama sebe a myslíš si, že tento člověk byl vysvěcen z Nebe, aby byl tvým Duchovním partnerem a manželem. Tvé srdce nebylo nic víc, než jen hračkou v rukách nepřítele, aby s ním bylo manipulováno, aby bylo týráno, zanedbáváno, zavrženo a zničeno.

Nepochopila jsi, že to Proroctví 111, které jsem promluvil skrze Elisabeth Elijah, bylo darem také pro tebe? Nikdy jsi nebyla vdaná v očích Nebe, jenom ve svých očích (Přís. 16:25, 21:2). Tento nepřítel se ti vysmívá způsobem, kterým se vysmívá MNĚ a všemu, co je svaté. Nebuď podvedena, každý bude sklízet to, co zaséval. ABBA YAHUVEH se nelze snadno vysmívat, Jezero Ohně čeká na ty, kteří trvají na tom, že budou žít svoje životy svým způsobem a ne způsobem YAHUVEH (Gal. 6:7-8)!

Pozvedl jsem v tento den tohoto proroka, aby ti dala povzbuzující Slovo, protože ty sama MĚ už nedokážeš slyšet, slyšíš svůj vlastní hlas, své vlastní touhy, požaduješ svou vlastní cestu (2 Petr 1:20-21) a myslíš si, že YAH změní věci kvůli všem tvým modlitbám a modlitbám ostatních (Jakub 4). Ale soud je určen a ty se musíš vzdát toho, co jsi nikdy ve skutečnosti neměla. Byla to vše iluze poslaná peklem (1 Jan 2:17).

Nedávej hasatanovi (hebrejsky satanovi; znamená protivník, nepřítel) to potěšení, že tě vidí, jak každý den sama sebe více zraňuješ. Nedávej hasatanovi to potěšení, když tě vidí ronit slzy kvůli tomu, jehož jméno není k nalezení v BERÁNKOVĚ Knize Života! Neříká MÉ Slovo, co má světlo co do činění s temnotou (2 Kor. 6:14)? Proč trváš na životě s duchovní temnotou? Neuvědomuješ si, že každý den, kdy jsi tak činila, hasatan použil tuto svoji nádobu, aby se pokusil uhasit tvoji víru, naději a záři na tvém obličeji? Neuvědomuješ si, že hasatan použil tohoto člověka, aby v tobě uhasil Svatý Oheň (2 Thes. 5:19-22)? Neuvědomuješ si, že hasatan použil tohoto člověka, abys dávala přednost smrti před životem? Neuvědomuješ si, že hasatan použil tohoto člověka k naplnění tvého domu démony a způsobil, že tě démoničtí duchové utlačovali? (Nehemiáš 13:26)

Jak jsi mohla věřit, že bych ti dal takového člověka za Duchovního partnera? Duchovní partneři rozpoznávají jeden druhého a cení si jeden druhého. Dokonce i pohané, jejichž jména nejsou k nalezení v BERÁNKOVĚ Knize Života napsané před Založením Světa, rozpoznávají jeden druhého.

Například Ozzy a Sharon Osbourne rozpoznávají jeden druhého, neboť jsou Duchovními partnery a oba jsou po tomto životě předurčeni pro peklo a Jezero Ohně. Oba slouží hasatanovi a oba se vysmívají všemu, co je svaté a vysmívají se kříži a říkají, že den, kdy jsem byl ukřižován je vítězstvím, neboť MĚ satan zabil a vyhrál. A tito satanisté odmítají věřit, že JÁ, YAHUSHUA ha MASHIACH, žiji, vládnu a panuji v Nebi vedle ABBA YAHUVEH a vždy tomu tak bylo.

Tvůj Duchovní partner bude sdílet stejnou lásku a bude mít stejnou vášeň pro toho, kterého nazýváš Hashem (hebrejský výraz pro Boha; znamená - ´to jméno´), přestože ABBA YAHUVEH je mnohem více než Hashem, ´to jméno´. MY tě milujeme a máme všechny tvé slzy uložené v lahvičkách v Nebi. (Žalm 56:8). Nyní jsi slyšela to, čemu jsi předtím nechtěla věřit.

Odmítla jsi ukončit tento vztah, který je hříchem a nemanželským sexem v očích Nebe. Takže tak, jak je psáno ve Svatém Písmu, JÁ SÁM rozděluji SVÝM rozdělujícím mečem (Mat.10:34-36) vztah, který pro tvé vlastní dobro nebyl vysvěcen Nebem a to v zájmu tvojí duševní a fyzické oblasti a také v zájmu tvého duchovního růstu. Čiň pokání za urážku posvátnosti slova Manželství, neboť toto nebylo Manželství vysvěcené YAH! Duchovně nemáš nic společného s tímto člověkem. Oba z vás jste se snažili stát jedním, a přesto nikdy neuspěli. Rozdělený dům nemůže stát (Marek 3:25)!

Již více neplač, už se více netrestej! Místo toho buď teď vděčná, neboť jsi byla uvolněna, abys obdržela svého pravého Duchovního partnera, pokud se jenom vzdáš toho, co jsem rozdělil, a dovolíš sama sobě, abys byla volná a uvěříš tomu, co říkám a píši skrze tohoto proroka.

Nemohl jsem přivést tvého pravého Duchovního partnera, dokud nebudeš osvobozena od toho, který tě držel v otroctví a ano, v hříchu! Nedovoluji ti, aby ses stala závislou na drogách, dokonce i když jsou podané rukou lékaře. Vím, že nechceš cítit žádnou bolest a chceš více léků, ale tvůj pokoj, který přesahuje všechno chápání (Fil. 4:7) nemůže být nalezen v tabletě (léku)! Je nalezen ve MNĚ! JÁ, YAHUSHUA ha MASHIACH jsem jediným PRINCEM MÍRU, kterého potřebuješ (Izajáš 9:6)!

Jsi tvrdohlavá a zaplatila jsi cenu za tuto tvrdohlavost a vzpouru. Jako tvrdohlavé, rozmazlené dítě požaduješ svoji vlastní cestu a odmítáš věřit, že to není cesta YAHUVEH, aby jsi se rozvedla! Jsi jako dítě, které má záchvat vzteku, protože nemůžeš mít věci udělané svým způsobem. Snažila ses zmanipulovat modlitby Svatých, aby se modlili proti vůli YAHUVEH. Nebuď podvedena, neboť všichni, co mají duchovní oči k vidění a duchovní uši k slyšení, mohou slyšet tu stejnou věc, kterou teď promlouvám skrze tohoto proroka.

Zeptej se sebe, proč chceš žít s člověkem, který tě nemiluje a ani s tebou nechce být? Pohan ani nezná význam slova láska! Jak by mohli, neboť v nich nejsem! Nazývají to láskou, ale láska to není. Proč si neuvědomuješ, že je ti bez něho lépe? Plány, které pro tebe YAHUVEH má, jsou pro dobro a ne pro zlo (Jer. 29:11), aby ses smála nevyslovitelnou radostí a plnou slávy (1 Pet 1:8-9). Počkej, řekl jsem počkej a až budeš toužit po tom, abys byla uzdravena a dovolíš, aby tvé emoce a srdce byly uzdraveny, JÁ, tvůj YAHUSHUA ha MASHIACH, tě úplně uzdravím (Malachi 4:2).

MOU vlastní rukou ti mohu přivést toho, který si zasluhuje tvoji lásku, někoho, kdo v obou z vás rozdmýchá pomazání RUACH ha KODESH. Svatí partneři povzbuzují jeden druhého ve společném kráčení svatě, ruku v ruce. Svatý partner bude uctívat, poslouchat a sloužit MI. To požehnání, když máš partnera, který uctívá a dává YAHUVEH na první místo v jejich životě, když je to manželství vysvěceno MNOU, bude zcela viditelné pro všechny. Vysvěcený (nařízen Nebem) partner je s tebou duchovně spojen ve všech ohledech. Počkej, pravím! Počkej a přestaň požadovat, aby YAH odpověděl na tvé modlitby způsobem, jakým chceš, aby byly zodpovězeny, neboť to nebude ve tvém načasování, ale v načasování YAHUVEH, nebude to uděláno tvým způsobem, ale způsobem YAHUVEH!

Co kdybych nařídil partnera, který by pouze brzdil tvé kráčení ve Svatosti se MNOU? Stále bys MI podřídila svoji vůli? Stále bys MĚ poslechla? Kolik mnoho jich hořelo chtíčem a ve spěchu se vdaly/oženili, protože chtěli uhasit ten oheň? Teď platíš cenu nerovnoměrně zatíženého partnera a manželství, které nebylo nařízeno MNOU.

Abys těšila YAHUVEH (Řím. 12:1, Žid. 11:5-6), musíš se vzdát své vůle a říct: “Buď vůle tvá na zemi, jako je na Nebi.“ A tentokrát tomu věř (Jakub 1)! Nikdy nedovol člověku, aby se stal modlou. Jak budeš vědět, jestli jsi toto udělala? Schováváš duchovní pravdy, které jsou ti odhaleny? Děláš kompromisy s hříchem? Dítě, stane se to způsobem YAHUVEH, jestli se ti to líbí nebo ne. Takto to je a vždy to tak, po celou věčnost, bude. Sebelítost není odpovědí, ta tě pouze mentálně, fyzicky a emocionálně zraňuje. Truchlila jsi dost dlouho, není v tom žádná odpověď, která ti může pomoci.

Nepřítel tvojí duše se ti vysmívá. Srazil tě a ty cítíš, že jsi jemně drcené sklo a že beznaděj a zoufaloství jsou všude kolem. Ale posílám toto SVATÉ SLOVO, aby tě opět pozvedlo, pamatuj, JÁ jsem YAHUSHUA ha MASHIACH a přišel jsem, abych osvobodil zajaté (Lukáš 4:18)! Proč nedokážeš věřit, že neexistuje žádná větší láska (Jan 15:13), nežli je láska ABBA YAHUVEH, Drahocenné RUACH ha KODESH a MÁ? Proč MI nedokážeš věřit, že vím, co je pro tebe nejlepší?

Nespoléhej se na vlastní porozumění, ale na každém kroku se MĚ snaž poznávat a JÁ budu řídit tvoji stezku (Přísl. 3:5-6). Satan se vysmívá tvé bolesti, chceš zvítězit nad ďáblem? Pak jsi uvědom, že tento vztah byl poslaný peklem. Čiň pokání a vyznej, že víš, že toto manželství nebylo vysvěceno MNOU. Jsem věrný a odpustím ti (1 Jan 1:9). Žiješ v posledních časech a jako ve starých dobách je to nebezpečné, když věřící jsou svázáni s nevěřícími. Svatý věřící byl mnohokrát zrazen a stal se mučedníkem (Dan. 11:33-34, Zjev. 6:9-11) a tak, jak to bylo kdysi, opět to tak bude (Kazatel 1:9, Zjev. 13:10).

Toto je volání MÉHO srdce, abych varoval a rozdělil ty, kteří jsou nebezpečně v nerovnoměrně zatížených domácnostech. Co uděláte, když bude odebrána vaše legální duchovní svoboda, když už nebudete svobodni MĚ nadále otevřeně uctívat, jak to Křesťanům udělaly komunistické a arabské státy?

Ti, jejichž jména jsou napsána v BERÁNKOVĚ Knize Života neposlechnou zákony napsané člověkem, když budou proti Zákonům YAHUVEH napsaných na desce z kamene (Daniel 6:4-8, Skutky 5:29, Žid. 11:23). Používám SVŮJ rozdělující meč a varuji vás předtím, než se to stane a budete zrazeni těmi, nad kterými teď pláčete (Micah 7:2, 5-6, Lukáš 21:16). To se už stalo na různých místech po celém světě.

Krev mučedníků se vsakuje do země v Severní Koreji, částí Afriky a rudé Číně, protože měli ducha Štěpána (Skutky 7), jak je zaznamenáno ve Svatém Písmu. A bylo to zjevné pro všechny k slyšení a vidění, když MĚ odmítli přestat chválit. MÍ Svatí byli opět a opět zrazováni a stálo je to jejich životy nebo vězení a tak je tomu i dnes. Stane se to horším (Mat. 24:21-22), jak bude vaše svoboda náboženství nahrazena jednou Světovou Vládou a náboženstvím, které bude povinné (Zjev. 17:4-6, 15). Kolik jich sedí stranou a sleduje, jak jsou svobody jiných, včetně svobody projevu, odňaty a jsou nahrazeny hříšnými zákony. Až přijde ten čas a znamení šelmy bude povinné, uvidíte, co se stane nerovnoměrně zatíženým domácnostem, které MI odmítly dovolit, abych je osvobodil od nerovnoměrně zatížených zajetí a vztahů (Mat. 24:9-10, 25)!

Vím, že se cítíš zraněna, ale musíš se zbavit smutku a bolesti a nechat je na úpatí Kříže, na kterém jsem trpěl na Kalvárii (Izajáš 53). Osvobodím tě od deprese a ducha beznaděje, kterého teď cítíš, osvobodím tě, pokud jenom dokážeš věřit. Buď poslušná a oddaná a nejprve hledej Boží Království a všechny touhy tvého srdce se splní, pokud se shodují s vůlí YAHUVEH (Mat. 6:33). Miluj svého Pána, tvého Boha YAHUVEH, MĚ, tvého YAHUSHUA ha MASHIACH a sladkou RUACH ha KODESH celým tvým srdcem, myslí, tělem a duší (Deut. 6:4-6) a budeš požehnána v souladu s vůlí YAHUVEH a JEHO způsobem (Deut. 7:7-14, Deut. 28).

Tento člověk kvůli kterému pláčeš je tvůj nepřítel a také nepřítel Nebe v té přirozené a duchovní oblasti. Nepřítel tvé duše se vysmívá tvé lásce a vysmívá se všemu, co říkáš a děláš. Satan se vysmívá tomu, že si myslíš, že tento člověk, který ti způsobil tolik trýzně, osamění, potupy a smutku, je hoden, aby úplně zničil tvůj život, když na to soustředíš své oči a sejmeš své oči ze MĚ (Přísl. 4:25-27, Žid. 12:2). Tento, o kterém jsi si myslela, že tě miluje, se směje tvým slzám a prosbám a vysmívá se každému, kdo se za tebe a za něj modlí.

Pouze JÁ sám tě mohu uzdravit (Ex. 15:26) a zacelit tvé zlomené srdce (Žalm 147:7, Izajáš 1:5), neboť v MÝCH očích jsi jako křehký motýlek s potrhanými křídly. Dovol MI, abych tě osvobodil, aby jsi se mohla opět jednou vznášet jako Svatí Orlové (Izajáš 40:31). Dovolíš to? Rozhoduješ se přijmout toto Slovo jako požehnání nebo na to budeš, ve vzteku, tvrdohlavosti a vzpouře, nelibě nahlížet jako na prokletí? Je to tvoje rozhodnutí. Už vím, jak se rozhodneš.

Tak je napsáno, tak je řečeno, 30. července 2009

Dítě, Bojovnice, Nevěsta YAHUSHUA ha MASHIACH. Prosím, nekamenujte posla zpráv!

Apoštol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

* * * * * * *

Print Friendly and PDF