Proroctví 112

Nezaměřujte Se Na Ty Co Padli!

Napsáno/řečeno pod pomazáním RUACH ha KODESH skrze Apoštola
Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
Obdrženo 10. července 2009
Zveřejněno 14. července 2009

* * * * * * *

Slovník:

Nebe nám odhaluje Svatá Hebrejská Boží Jména: OTCE, SYNA a DUCHA SVATÉHO a pověřuje nás, jak je používat s úctou. V Proroctví 81 obdrženém v r. 2006, BŮH praví: „Opět vzývejte MÉ Jméno YAHUVEH a používejte Jméno YAHUSHUA, aby jste měli přístup k MÉMU Trůnu a JÁ vyslyším a odpovím na vaše modlitby“. To samé BŮH učí SVÉ děti na stránkách Svaté Bible. Exodus 3/14-15: I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM (יהוה), poslal mne k vám. Řekl ještě Bůh Mojžíšovi: Takto díš synům Izraelským: Hospodin, Bůh otců vašich, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův poslal mne k vám; to je jméno mé na věčnost, a to je ta památka má po všechny věky.

Žalm 91/14: Poněvadž mne, dí Bůh, zamiloval, vysvobodím jej, a vyvýším; nebo poznal jméno mé.

Exodus 20/7: Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdo by bral jméno jeho nadarmo.

Mat. 6/9: A proto vy se takto modlete: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé.

Řím. 10/13: Každý zajisté, kdokoliv by vzýval jméno Páně, spasen bude.

Nicméně vůdčí náboženské organizace a církve toto skrývají, neboť jsou si vědomy Svatých Božích Jmen, které mizí z církevních textů a nyní také z nových překladů Bible. Jméno OTCE YAHUVEH se nahrazuje slovy „Pán“, „Bůh“ nebo „Pán Bůh“, a Jméno Spasitele YAHUSHUA ha MASHIACH – řecky „Ježíš Kristus“, neznámým za časů Mesiáše a prvních Apoštolů. Boží Jméno bylo a je vypouštěno z většiny překladů Bible, jak zahraničních, tak českých.

YAHUVEH (v češtině výslovnost podobná JAHVE) - pravé Svaté Jméno BOHA OTCE. Hebrejsky: יהוה [YHVH] Yod-He-Vav-He. Zkráceně se vyskytuje jako „YAH“ nebo „JAH“ záležící na jazyku nebo i preferenci překladatele. BŮH OTEC YAHUVEH je také ve Svaté Bibli nazvaný „OTCEM“ (Mat. 23:9) a „SVATÝM OTCEM“ (Jan 17:11), „JSEM KTERÝ JSEM“, „BOHEM Abrahama, BOHEM Izáka a BOHEM Jákoba“ (Exodus 3:14-15), EL ELYON/BOHEM Nejvyšším (Gen. 14:18-22) a také EL ŠADDAY/BOHEM Všemohoucím (Gen. 17:1; Exodus 6:3).

YAHUSHUA ha MACHIACH/YAHUSHUA MESIÁŠ (Vyslovuje se JAHUŠUA) – Svaté Jméno BOŽÍHO SYNA a našeho MESIÁŠE. Jméno YAHUSHUA znamená: „YAH zachraňuje“ - Takové Jméno dali Marie (hebrejsky Miriam) a Josef BOŽÍMU SYNOVI na příkaz BOHA. (Mat. 1:21) Toto Svaté Jméno zůstalo, ačkoliv bylo zaměněno, různými Biblickými překladateli, za řecké jméno „Ježíš Kristus“.

Pozor! V počátečních Proroctvích Duchovního úřadu Amightywing, obdrženými před rokem 2000, byl YAHUSHUA MESIÁŠ prezentován a také po celém světě mezi křesťany rozšířen, pod jménem „Ježíš Kristus“. V průběhu dalších let, Jméno „YAHUSHUA MESIÁŠ“ bylo odhaleno světu, skrze našeho SVATÉHO BOHA, jako skutečné Jméno našeho SPASITELE a je používáno ve všech dnešních Proroctvích v Amightywind. BŮH YAHUVEH v nich SVÝM dětem ukazuje, jak je velice důležité, přijmout a používat skutečné Jméno JEHO Jednorozeného SYNA, které je obsaženo v prvotním hebrejském a aramejském Písmu. Jsme na pokraji doby Velkého Soužení, kdy pouze v tomto Jménu budou vyslyšeny modlitby naším SVATÝM BOHEM YAHUVEH.

RUACH ha KODESH – DUCH SVATÝ v hebrejštině, čili v původním jazyce ve většině knih Svaté Bible. Dalšími Jmény Ducha Svatého jsou rovněž: MATKA SHKHINYAH (Přísloví 90), SHKHINYAH SLÁVY, IMMAYAH (doslova „MÁMA YAH“), MOUDROST. (Protože slovo „Duch Svatý“ se nedá přeložit do ženského rodu v češtině, aniž by to úplně pozměnilo význam, necháváme ho tedy v mužském rodě).

ELOHIM - Podstatné jméno v množném čísle, označující PÁNA BOHA YAHUVEH, YAHUSHUU MESIÁŠE a RUACH ha KODESH (Svatá Trojice).

YDS – zkratka pro „YAHUSHUA Demon Stompers“ – tito jsou věřící přímluvci a duchovní bojovníci, podporující Proroka Elisabeth Elijah a tuto Duchovní Službu na modlitbě. V českém překladu je možné je nazvat „Šlapači Démonů YAHUSHUA“ (zkráceně ŠDY - Šlapači Démonů, kteří patří YAHUSHUOVI).

„Ringmaiden“ je unikátní výraz vytvořený YAH, který popisuje prorocké poslání, jedinečné pro Apoštola Elisabeth. Anglické slovo „ring“ má mnoho významů, které YAH někdy současně používá jako slovní hříčku, ale často je to ztraceno v překladu: „Ringmaiden“ v angličtině připomíná výklad, používán účastníky svatebního průvodu nebo oslavy, jako je „Ring-bearer“ (ten, co nese prsten). Na moderních, západních svatbách je toto obvykle mladý chlapec, ale v dávných dobách, tento úkol spíše patřil „Ženichovu svědkovi“. Rovněž se výraz „Ring-maiden“ objevuje jako role podobná dnešní hlavní družičce.

* * * * * * *

Toto je z Proroctví 105, YAHUVEH řekl, ať to od teď dáme na všechna Proroctví: Varoval jsem tě před dlouhou dobou Elisabeth, abys nepojmenovávala tento Duchovní úřad po muži nebo ženě, dokonce ještě předtím, než tu byl Duchovní úřad. Dal jsem to do tvého ducha, neboť nic z tohoto nebylo uděláno tvou rukou, nic z tohoto nevyšlo z tvých úst. Je to z úst YAHUVEH, který porodil. Je to z úst YAHUSHUA, vašeho MASHIACH, který porodil. Je to z úst RUACH ha KODESH, vaší IMMAYAH, která porodila. Kdyby to bylo jenom tvou rukou, ztroskotalo by to před dlouhou dobou. Je to Slávou větru Shkhinyah, který fouká napříč touto zemí, Svatý vítr obnovy, není to tvým dechem, neboť by to selhalo (Izajáš 42:8).

V červenci 2010 BŮH YAHUVEH řekl, abychom přidali následující z Letopisů 2 před každé Proroctví:

2 Letopisy 36:16, „Ale oni se vysmívali Poslům BOHA, pohrdali JEHO Slovy a dělali si legraci z JEHO Proroků, dokud se hněv PÁNA nepozvedl proti JEHO lidem, až když nebyl žádný lék.“

* * * * * * *

9. července 2009 jsem měla sen a když jsem se probudila začala jsem chválit a uctívat YAHUSHUA a ON nečekaně promluvil toto Slovo. Sen je zveřejněn za tímto Prorockým Slovem. Žádáme kohokoliv, kdo má výklad tohoto prorockého snu, prosím, pošlete nám email. Všechny interpretace, ke kterým obdržíme svědectví, budou zveřejněny na stránkách tohoto Duchovního úřadu.

Začátek Proroctví:

Vylévám na tebe SVOJI Živou Vodu, když ještě spíš (Jeremiáš 2:13, Jan 4:10-14). Vždy jsi věděla, že pomazání, které jsem ti dal, je elektrické. Kolikrát v minulosti lidé drželi tvoji ruku a jejich ruka znecitlivěla? Poslechni MĚ, nahraj ten sen (Skutky 2:17, Abakuk 2:2) co nejlépe, tak jak si ho pamatuješ. Neboť to, co jsi si zapamatovala, bylo přesně to, co jsem chtěl, aby sis zapamatovala.

Jenom věz, že ti, které jsem nazval Šlapači Démonů YAHUSHUA, ti, které jsem také nazval tvými duchovními dětmi, ke MNĚ volají, abych uzdravil jejich duchovní matku a učitelku, MOJI Ringmaiden. Řekni jim, že když se modlí za tebe a za ty, kteří slouží po tvém boku: JÁ beru ta požehnání, beru ty modlitby, držím si je blízko u SVÉHO srdce. Jsou pro MÉ chřípí sladkou vůní (Gen. 8:20-21, Žalm 141:2, Ezech. 20:41, 2 Kor. 2:15-16, Fil. 4:18, Zjev. 8:3-4).

Čekáš na speciální den moje lady, není to nic, co můžeš (ve svém těle) uspíšit. A přesto ti říkám, kvůli těm, kteří za tebe pozvedávají tyto modlitby, JÁ ti dávám více pomazání. Dávám ti věci zpět a obnovuji, ačkoliv to není to, co jsi chtěla, ale urychluje to čas. Tak věrní oni jsou.

A když vidíš ty, o kterých sis myslela, že jsou věrní a vidíš, že již více po tvém boku kráčet nemohou (neboť jsem je rozdělil) – toto je pro všechny ŠDY, ke kterým teď mluvím, těm, kteří jsou MÍ věrní na předních liniích, věrní modlitební přímluvci, ti svatí. MÁ elitní jednotka:

Nehleďte na ty co padli. Už dále nepokračujte v truchlení za padlé - za ty, kteří začali v ŠDY a dali svoji ruku k pluhu a řekli: „Toto je příliš těžké, dávám svoji ruku pryč od tohoto pluhu. Pán očekává příliš mnoho. Není to tak zábavné, věrně sloužit po boku Elisabeth, jak jsem si myslel/a, že to bude. Je to příliš těžké. Chci si tento svět užít. Chci dělat věci mým způsobem.“

Tito jsou ti padlí. Tito jsou ti, kteří budou ve Velkém Soužení (Matouš 24:21). Tito jsou ti, kteří budou trpět odlišným způsobem, ale MOJE drahá - mluvím k věrným Šlapačům Démonů YAHUSHUA.

Stejně tak jako se unavil Mojžíš a musel mít někoho, aby držel jeho ruce pozvednuté v boji (Exodus 17:12) - dokud byly jeho ruce pozvednuté, protože on neměl sílu je sám držet - používám tyto Šlapače démonů YAHUSHUA. Používám modlitby po celém tomto světě a tváře, které neznáte - chybějící části Nevěsty, MÉ poslušné Nevěsty. Přimlouvají a modlí se za tebe a přesto neznáš jejich jména. Neznáš mnoho z jejich jmen, ale používám modlitby těchto spravedlivých, těch spravedlivých na předních liniích ŠDY, aby pozvedali tvé ruce před bitvou.

(Bitva) je tak těžká - neboť jsem tě pomazal Elisabeth. Dal jsem ti jedinečné pomazání a za toto pomazání je tu cena k zaplacení – protože vidíš, že ostatní mohou mluvit a JÁ je slyším, ale tvé jedinečné pomazání je: ty mluvíš a pokud tomu pouze věříš, není nic, o co by jsi nepožádala, a JÁ na to neodpověděl (1 Sam. 3:19). A ty uslyšíš odpověď.

Mluvím k tobě ve spánku. Říkám ti o tom velkém pomazání, které dávám do tvých rukou. Dokazuji to, dokonce i mimo tvé porozumění nebo tvoji schopnost to pochopit.

(MÉ děti) buďte vděční, že vás nenutím nést kříž, který nutím nést Elisabeth. Pomazávám tvé ruce, dokonce i když spíš. Neříká MÉ Slovo: „Pomazávám tvé ruce k bitvě?“ (Izajáš 45:1, Žalm 89:20-23, 92:9-11).

Drahocenní ŠDY - Šlapači Démonů YAHUSHUA - Pomazal jsem vaše ústa. Pomazal jsem vaše ruce k bitvě, abych strhal pevnosti, abych svázal knížata, mocnosti a síly tohoto světa (2 Korintským 10:4). Už jen když promluvíte, MÉ ucho je k vám nakloněno, když se modlíte a žijete svatě a bojujete proti nepříteli a proti pokušením tohoto světa.

Protože posloucháte a protože milujete tento Duchovní úřad a MOJI Ringmaiden a věrně se za ně přimlouváte – za tento Duchovní úřad, za Kathrynyah a Adama, protože jsou týmem a také za Stephena Rossiho Jr. (mladšího) - nepodceňujte svoji pozici. Všichni překladatelé, kteří berou Svatý oheň a dávají ho do jiných jazyků, nepodceňujte vaši pozici. Ale všichni z vás pokračujte v tom, aby jste zůstávali přede MNOU pokornými - neboť každý z vás, ze Šlapačů démonů YAHUSHUA kráčíte ve svých vlastních pozicích. Udržujete své oči na vaší nebeské odplatě.

Jste Svatým přímluvcem. A když vidíte ostatní padnout, ty, kteří nemají na to, aby mohli být nazváni MOU Svatou Nevěstou, přestaňte se na ně soustřeďovat. Ponechte své oči na těch, kteří stojí silní, bez ohledu na to, co se děje, bez ohledu na pronásledování a pokušení. Neříkám, že jste dokonalí, všichni z vás jste nedokončenou prací.

Budete vědět, až se dostanete na ten stupeň, protože tehdy Elisabeth řeknu: „Nyní to prohlaš“. A JÁ pošlu znamení Svatých andělů a opět k tobě přijdou Elizabeth. Ta doba není daleko (Matouš 25:6). Kdybych ti to řekl příliš brzy a kdybych ti dal datum, udělala bys tu chybu, že bys žila jenom pro to datum. Práce by nebyla udělána. Duše by nebyly dosaženy. Jenom by jsi zpětně odpočítávala. To je proč jsem řekl, „Nedám ti vědět, dokud nebude čas pro vás pro všechny, abyste šli domů.“

Děkuji vám Milovaní Šlapači démonů YAHUSHUA. Děkuji vám za vaše modlitby. Když se modlíte za ni a za ostatní, tak ta požehnání přichází také na vás. Když se v tuto hodinu vzdáváte toho, abyste se zaměřovali na ostatní, MÉ oči jsou vždy na vás. Ne každý je kvalifikovaný, aby byl Svatým přímluvcem. Ti, kteří padli - je to proto, že už netouží stát a držet svoji ruku na pluhu. Netruchlete, ale spíše se radujte, neboť jsem vás nenechal samotné. Jste definicí svaté rodiny. Nejen když časy jsou dobré, ale i v těch špatných, nesete břemena jedni druhých.

A to stejné požehnání patří i těm, co nejsou vidět. Ano, nepřítel útočí silněji, ale to je proto, že vaše odplaty jsou mnohem větší. Nehromadíte si vaše poklady tady na zemi, ale jsou uskladňovány v Nebi (Mat. 19:21). A Elisabeth, oni budou stát po tvém boku spolu s MÝM milovaným Adamem a Kathrynyah a všemi těmi, kteří byli pro vás požehnáním. Všemi těmi, kteří byli požehnáním pro tento Duchovní úřad a nabídli svoje oběti a byli ochotni být pronásledováni (Mat. 5:11-12), být farmářem, zahradníkem na tomto poli (Duchovního úřadu Amightywind), připraveném ke žni (Mat. 13:35), (patřící Aleph a Tav a RUACH ha KODESH).

Říkám ti to, že oni budou stát po tvém boku a JÁ jim osobně poděkuji, jednomu po druhém. A vaše odměny budou lidé, shromážděni ze všech zemí a národů stojící v dlouhé řadě, kteří se s vámi budou chtít setkat a říct děkuji.

Ti z vás, kteří se pokořili a dovolili, aby jejich svědectví bylo zveřejněno před světem, budete představeni těm, jejichž životy byly proměněny a ovlivněny kvůli vašemu svědectví. Neříká MÉ Slovo: „ Skrze MOJI Krev a jejich svědectví…“ (Zjev. 12:11) životy lidí jsou změněny – pokud pouze věří, že odměňuji dobrými věcmi ty, kteří pokračují v tom, aby MĚ následovali.

Takže netruchlete kvůli těm, co padli. Truchlete pouze na okamžik a uvědomte si to – ale už v tom smutku dále nežijte - neboť musím ukázat a musím dokázat, kdo je skutečně tou poslušnou Nevěstou. V pravdě vám říkám, že svatí jsou svatějšími. Ale za tuto svatost platí cenu - stejně tak jako ti, kteří kráčí po cestě nesvatosti, kteří začali na té správné cestě, nesli svůj kříž, který pak odhodili a řekli: „Už nebudu tento kříž nést. Už nebudu následovat směr daný z Nebe. Sám odcházím. Co YAHUSHUA ha MASHIACH žádá, je příliš těžké“ (Lukáš 14:25-27).

Ale vidíte, že pošlu jiného člověka, aby se přidal. A oni uvidí ten kříž, který byl opuštěn a položen: povolání a práci, kterou jsem nařídil. Zvednou a ponesou ten kříž (Marek 8:34). Budou ochotni trpět pronásledování a posměch. Budou ochotni obětovat svůj čas a finance. Budou ochotni obětovat cokoliv, co JÁ budu vyžadovat, aby obětovali. A dám více pomazání pro práci, která byla odhozena a opuštěna. A ano, budu více vyžadovat, ale jednoho dne v Nebi, MÉ Milované Poklady, uvidíte, že to všechno stálo za to, když vám osobně tváří v tvář poděkuji.

Takže říkám „výborně“ těm, kteří jsou MOJI věrnou, poslušnou Nevěstou. Říkám „výborně“, ale nikdy nedovolte, abyste sklouzli do pýchy. Protože JÁ velmi dobře vím, jak pokořit každého z vás, takže ponechte své oči na MNĚ a pokračujte v tom, aby jste rostli v pomazání, které jsem dal tomuto Duchovnímu úřadu.

(Konec 1. části tohoto slova. Pokračujte ve čtení 2. části. Nepřeskakujte modlitbu Elisabeth.)

(Elisabeth:) Děkujeme ti, děkujeme ti, děkujeme ti, děkujeme ti. Děkujeme ti YAHUSHUA, děkujeme ti ABBA YAHUVEH, děkujeme ti Milovaná MOMMA (Momma – matka, máma) RUACH ha KODESH, naše MOMMA MOUDROST, naše MOMMA Slávy, naše MOMMA SHKHINAH.

Děkujeme ti, děkujeme ti, děkujeme ti, děkujeme ti, děkujeme ti, děkujeme ti. Požehnej všem věrným po celém světě. Požehnej těm, jejichž jména neznáme. Požehnej těm, jejichž jména známe.

Děkujeme ti, děkujeme ti, děkujeme ti, děkujeme ti, že k práci na tomto sklizňovém poli, povoláváš tento Duchovní úřad.

Děkujeme ti, děkujeme ti, děkujeme ti za to, že pozvedávají naše jména a děkujeme ti, děkujeme ti, děkujeme ti, že ta požehnání se k nim vrací.

Děkujeme ti, ABBA YAHUVEH, že naše oči už nejsou na těch co padli. Truchlíme, ale pouze malou chvíli. Budeme udržovat svoje oči na těch, kteří usilují o to, aby poslouchali našeho ABBA YAH.

(Elisabeth se opět začíná modlit ve Svatých jazycích)

Uctíváme tě. Uctíváme tě. Jakoukoliv cenu vyžaduješ, my zvedáme svůj kříž a následujeme tě (Marek 8:34). Jsme ti, co chodí po vodě vírou, skrze Jméno YAHUSHUA, našeho milovaného MASHIACH.

Děkujeme ti, že nám dáváš více pomazání. Děkujeme ti za pomazání na našich rukách. Děkujeme ti, ABBA YAHUVEH, Chválíme TĚ ABBA YAHUVEH za všechno, co jsi udělal a co uděláš.

Za ty věrné, kteří tě skutečně poslouchají, děkujeme ti ABBA YAHUVEH. Tvé požadavky mohou být těžké pro ty ve smrtelném těle, ale všechno to stojí za to. Každý platí jinou cenu, ti, kteří tě následují a uctívají a dávají tě na první místo v jejich životě a lásce, ti, kteří se snaží být jako Enoch, dělat ti radost všemi způsoby. (Židům 11:5)

Děkujeme ti milovaný YAHUSHUA ha MASHIACH, děkujeme ti drahocenná RUACH ha KODESH, naše IMMAYAH.

Co nejsme schopni udělat skrze tělo, jsme schopni udělat skrze Jméno a Krev a Ducha v nás, díky tvé lásce - vše díky tvé Krvi, ve které jsme neustále obmýváni 24 hodin denně, vše díky výzbroji z Efezským 6, která vždy zůstává na nás.

Ó, Milovaný YAHUSHUO, uctíváme tě. Děkujeme ti za ty věrné, kteří stojí po boku pravdy. Tento Duchovní úřad, k jehož zrodu jsi mě na této zemi použil, skrze internet, je neobvyklý. A jenom ti, kteří chtějí jíst duchovní maso, přijmou tyto pravdy. A jakou cenu musím platit, ale YAHUSHUO odpusť mi, když zapomenu říct, že to každý den, každou minutu za to stojí.

Ty lži, ti pomlouvači, ti nepřátelé, kteří povstávají, ti, kteří by mě raději zabili, aby mě umlčeli, ti plni žárlivosti a závistivosti, ti, kteří říkají:

„Protože JÁ nedokážu slyšet tohoto Boha mého spasení tím způsobem, jakým ho slyšíš ty (Elisabeth), proto na tebe zpět hodím tato slova, protože nemohu žít svatě, protože mé ruce jsou nasáklé hříchem, protože podléhám pokušení. Kdo jsi, že říkáš, to ty nemůžeš?

Takže tě nenávidím nenávistí, protože ukazuješ, jak moc jsem skutečně špinavý/á. Nenávidím tě nenávistí – a denně tě proklínám – kdysi jsem tě nazýval/a přítelem, protože jsi mi ukázala stezku ke svatosti a ukázala jsi mi stezku k pravdě. Ale nyní tě nenávidím, tebe Ringmaiden, protože mi ukazuješ světlo z Nebe. Vedeš mě k novému vztahu s YAHUSHUOU ha MASHIACH. Ale protože dávám přednost temnotě – protože světlo zaslepuje mé oči – proto tě nenávidím.

Nech mě na pokoji a nech mě žít v temnotě (1 Jan 3:19). Nech mě na pokoji Duchovní úřade Amightywind. Nechci vidět mé hříchy. Nech mě na pokoji. Ano, začal/a jsem na správné cestě. Ano, snažil/a jsem se opustit svůj hřích. Ano, zkusil/a jsem žít pro tohoto YAHUSHUU ha MASHIACH. Ale je to příliš těžké ho následovat. Nech mě být. Chci svůj hřích. Označuji tě za lhářku. Nemůžeš být Prorokem, protože jím nejsem ani já. Nemůžeš být svatá. Jak může tento Bůh žít uvnitř? Označuji tě za lhářku, jinak bych musel/a přiznat, že já jsem tím lhářem. Ukazuji svým prstem a říkám:
Musíš být hříšnicí, musíš být tak špinavá jako já‘. Snažím se tě soudit podle svých vlastních zásad a nestarám se o to, co říká tvůj Bůh.

Takže mě nech na pokoji, Duchovní úřade Amightywind. Nechci slyšet, že jsem nerovnoměrně zatížen/a. Místo toho označím tvůj Duchovní úřad za špatný vtip. Nebudu se obávat, že budu stát před YAHUVEH, neboť ON je vším milosrdenstvím a vší láskou. Pryč ode mě Duchovní úřade Amightywind, nechci slyšet, že musím žít ve svatosti. Nenávidím tě Elisabeth. Každý den tvé jméno proklínám více. Shromažďuji se s nepřítelem každý den, s těmi, kteří mají tajný plán, aby vzali tvůj život. Ó, ale stále se nazývám Křesťanem. Kdo může říct, že nejsem? Neboť vím, kdo je Ježíš Kristus. Znám cenu, kterou zaplatil na Kalvárii. A podívej se, to je vše, co stačí. Nezáleží na tom, pokud žiji pro to, abych hřešil/a. Nezáleží na tom, že tě napomínám a všechny pravdy v tomto Duchovním úřadu, stále patřím JEMU.

Takže drž se ode mě daleko, Duchovní úřade Amightywind, už nechci mít nic společného s tvým pomazáním. Dal/a jsem mou ruku na pluh a zkusil/a jsem to, ale už s tím nechci mít nic společného. Kde jsem tě jednou přijímal/a jako přítele, přijímal/a jsem tě jako rodinu, dokonce jsem podporoval/a tvůj Duchovní úřad - bez ohledu na to, jak moc jsi křičela a říkala: „Tento Duchovní úřad mi nepatří, ale patří Nebi.“ Usmál/a jsem se a řekl/a: „Stále je to tvůj Duchovní úřad.“ A dokonce jsem zasadil/a finanční semeno. Přišel/přišla jsem na to, že bych si mohl/a koupit pár požehnání, když budu na tebe milý/á. Ale už více ne, už více ne, nestojí to prostě za to.

Vidím, jak ostatním kolem mě je požehnáno a jsem rozzloben/a a třesu svoji pěstí. Vidím, jak ti věrní, svatí a poslušní, ti, co činní pokání, ti kteří kráčí po cestě svatosti, jak tě přijímají a po té lásce žárlím. Žárlím, protože nemám to, co máš ty. A nenávidím tě a nenávidím, co tento Duchovní úřad promlouvá, neboť posvítil svým světlem na mou temnotu. A chci se jenom schovat - vím, že nejsem součástí Nevěsty YAHUSHUA, protože požadavky jsou příliš vysoké. A hluboko v mé duši vím, že půjdu skrze Velké Soužení a znám tu cenu, kterou budu muset zaplatit, protože ti dnes odmítám naslouchat.

Takže ve svém srdci vím, že pravda přichází - ale nechci žádnou část z této pravdy, protože nedokážu kráčet po stezce, po jaké kráčíš ty, po stezce, po které YAHUSHUA chce, abych kráčel/a. Musel/a bych se vzdát příliš mnoho. Musel/a bych přiznat, že se mýlím a že máš pravdu ty a že Bůh spasení skutečně promlouvá ze tvých úst. Nechci to přiznat, protože kdybych to přiznal/a a přestal/a tě nenávidět, pokud bych to udělal/a, skončila bych sama se sebou. Už bych na sebe nemohl/a snést pohled v zrcadle - přiznat, že ty jsi ve víře bohatá a já jsem chudý/á.

Takže budu pokračovat ve svém nenávidění tebe. Budu pokračovat v proklínání této Ringmaiden, budu pokračovat v proklínání všech, kteří následují pravdu, protože dávám přednost tomu, abych žila ve lži, dokud nezemřu.

Takže mě nech na pokoji, ty, Ringmaiden. Nech mě na pokoji YAHUSHUO. Dávám přednost tomu o tobě přemýšlet pouze jako o Bohu lásky - ne jako o tom, který proklel fíkovník, který ti nenesl ovoce. Nech mě na pokoji a nech mé uši, aby zůstaly hluché. Nech mě na pokoji a nech mé oči, aby zůstaly slepé. Nech mě na pokoji a nech mě proklínat a pomlouvat a lhát a to o tvém samotném jménu Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu). Říkám nebezpečné lži a pomluvy. A zůstávám s tvými nepřáteli a proti tobě s nimi bojuji, protože oni mě alespoň přijmají takového/takovou, jaký/á jsem.

Takže mě nech na pokoji, Duchovní úřade Amightywind, už nechci nadále vidět mé hříchy. Dávám přednost věřit Bibli způsobem, kterým věřím. V mém srdci znám tu cenu, kterou jednou zaplatím, ale dneska to stojí za to. Neboť ještě nedokážu vidět nebe, nedokážu slyšet z nebe jako ty a tento svět kolem mě je všechno, co mám. Takže je tak snadné tě nenávidět, Elisabeth (Žalm 37:32). Ještě jsem neslyšel/a slova: „Odejdi ode mě, ty činiteli nepravosti. Nikdy jsem tě neznal.“ (Matouš 7:23) A odmítám věřit, že YAHUSHUA by mi to řekl. Ani se mi nelíbí to jméno, kterým HO nazýváš. Já HO nazývám JEŽÍŠ KRISTUS, neboť kdybych musel/a uznat to Hebrejské Jméno, musel/a bych přiznat všechnu moji hanbu.

Krmíš mě duchovním masem (1 Korintským 10:3), tak nyní ti to plivu zpátky do tváře, protože pít mléko je snadné (1 Petr 2:2, Židům 5:12), ale je těžké spolknout duchovní maso. Dej mi k pití jenom mléko, tomu věřit mohu. Dej mi Boha, který pouze říká, JSEM čistá láska, JSEM slitování. Neučte mě o tomto YAHUVEH soudu a že Ten stejný, co mi žehná, je Ten stejný, co mě proklíná. Jenom mě nech na pokoji, Duchovní úřade Amightywind. Už nikdy více nechoď do mého domu. Nemluv s mým partnerem/partnerkou nebo moji rodinou nebo přáteli, jinak mě opustí a ukáží skutečného hříšníka, který je uvnitř uzamčen. A budou mnou pohrdat a budou mě proklínat, pokud zjistí, že tys mluvila pravdu a já jsem lhal/a. A potom, jaký bude můj konec? Zůstal by mi pouze život v osamění.“

(Jazyky Elisabeth se mění a 2. část Slova pokračuje)

Vím Elisabeth, že jsi se podivovala, co jsem to vůbec udělal. Dal jsem ti nové pomazání, MÁ milovaná. Nyní slyšíš slova svých nepřátel. A JÁ ti je dávám vědět - tvoji nepřátelé si budou vědomi, že ti oznamuji to, co oni říkají. Ne jenom to, až ostatní budou tato slova poslouchat, uvědomí si, proč nepřátelé tyto lži říkají.

Takže Elisabeth, stojí to za tu cenu, být pronásledována kvůli MÉMU Jménu? Protože nyní jsi nejenom slyšela slova z Nebe, nyní znáš ta slova, která jsou ukryta v srdcích a duších tvých nepřátel - těch, které jsi jednou nazývala svými přáteli, rodinou, těch, které jsi jednou nazývala svoji dcerou a svým synem. Nic není skrytého MÁ Dcero, neboť toto je den, kdy jsem ti dal nové pomazání.

Ti, kteří MĚ skutečně následují a uctívají, jejichž jména jsou zapsána v Beránkově Knize Života řeknou: „Chci následovat pravdu, která osvětluje cestu. Jsem rozhodnut/a následovat YAHUSHUA ha MASHIACH. Jsem rozhodnut/a se neohlížet. Nebudu jako Lotova žena. (Genesis 19:15-26).“ Tento svět je plný manželek Lota. Církve (křesťanské sbory) jimi přetékají, ale Elisabeth, oni přicházejí a oni odcházejí. Ale nakonec odhalím toho ducha, který je v nich.

A nyní bude tato prorocká zpráva přeložena do dalších jazyků. Někteří budou plakat a budou svoji tvář zahanbeně skrývat a budou přede MNOU činit pokání a dají ti vědět, jaký duch v nich je. A udělají vše, co mohou, aby dokázali, že JÁ jsem s tebou v tomto Duchovním úřadě, JÁ budu kázat tyto pravdy.“

A těm, kteří toto udělali, odpustím jim a opět jejich ruku pomaži, aby byla dána k pluhu - pokud jenom přiznají: „Teď jsem zhřešil/a“ a uvědomí si, že JÁ nejsem přijímač osob (Skutky 10:34). Odměňuji ty, co MĚ pilně hledají.

JÁ jsem Aleph a Tav. Pokračuj, aby jsi to všem prohlašovala, neboť zde není žádný MASHIACH, žádný Pán, žádný Spasitel kromě MĚ, YAHUSHUA ha MASHIACH, jednorozeného Syna YAHUVEH a není žádná jiná cesta do Nebe, než skrze MOJI Krev a MOJE Jméno.

Takže dále to promlouvejte, Duchovní úřade Amightywind. Svatá Nevěsto, přidej se k nim a staňte se jedním. Ti, kteří toto čtou zdaleka, se ani nepředstaví těm, kteří pracují v tomto Duchovním úřadě, ale nyní je ten čas, dát o sobě vědět. Dejte jim vědět, že jste tam po celou tu dobu byli, aby se necítili sami.

Nad každým jsem vynesl speciální požehnání z Nebe - když jste četli svatá Proroctví, napsali jste a řekli: „Já je přijímám“ - máte uskladněná požehnání, způsobem jakým nechápete, jenom za to, že je takto povzbuzujete.

Toto je požehnání, které pro tebe v tento den mám, Elisabeth, když ses probudila a netušila jsi - MÁ lásko, že opět promluvím. Ale zapiš to a nahraj to, neboť jsi slyšela z Nebe.

Takže když ti dávám slovo pokárání pro jiného/jinou a ty cítíš zármutek. A truchlíš, když vidíš další/ho jak padli. Nehleď na ně, ale soustřeď své oči na ty, kteří vzpříma stojí. A přestože občas mohou být nepřítelem sraženi, oni volají k MÉMU Jménu a skrze MOJI Krev, JÁ je opět pozvednu.

Toto jsou ti, kteří bojují za pravdy, které skrze tento Duchovní úřad zveřejňuji – neboť to, co tento Duchovní úřad učí, je pouze to, co jsem před dlouhou dobou zaznamenal, to co je uzamčeno v MÉM Svatém Slovu, to co je uzamčeno v Dávných Knihách. Jsou tu ti, kteří tě přijímají a milují, protože vědí, že JÁ jsem v tobě, protože vědí, že mluvím skrze tebe, a protože v tobě vnímají RUACH ha KODESH.

Nemluvím teď jenom k tobě, ale mluvím ke každému, kdo pomáhá sloužit po tvém boku. Ó, jak obrovská, jak obrovská , jak obrovská, jak obrovská budou vaše požehnání. Jenom pokračujte, pokračujte v následování MĚ. A ty stejné odměny jsem uskladnil pro MOJI Ringmaiden a pro celou věrnou Nevěstu, na vlastní oči také uvidíte odměny pro ty, kteří MĚ následují a jsou MI věrní. Váš YAHUSHUA, váš MASHIACH vás nikdy neopustí ani nezanechá. Takže nehleďte na ty co padli a nechte svoje oči upřené na těch, kteří MĚ poslušně následují a věrně a upřímně MĚ milují.

(Konec slova)

Dáno tomuto Dítěti, Bojovnici, Nevěstě YAHUSHUA našeho MASHIACH, 10. července 2009

Pokud pro vás bylo toto Proroctví požehnáním, prosím pošlete mi email a dejte mi vědět.

Sen 9. července 2009

Pozvání na Nebeskou párty

Byli jsme shromážděni v místnosti a já (Elisabeth) jsem byla v červeném invalidním vozíku, nebylo nás tam mnoho, možná pár a měla být velká párty, velká oslava a všichni byli velmi vzrušeni. Všichni lidé v místnosti věděli, že na tu párty půjdou, kromě jednoho muže a ten byl z toho smutný. Ten řekl: „Nepůjdu. Musím zůstat tady a pracovat. Nejsem hoden toho, abych šel na tuto párty. Čekám na mé další zavolání.“ Byla jsem tou, která řekla ostatním v místnosti, že půjdou na párty. Podívala jsem se na tohoto muže a řekla jsem: „Ale ty na tu párty jdeš. Jsi pozvaný.“ a on znova řekl: „Ne, nejsem hoden toho, abych šel.“ Ostatní lidé řekli: „Dokaž to, Elisabeth, že jde na tu párty. Jsi pozván. Spoj své ruce a třikrát zatleskej.“

Mé ruce spočívaly na opěrkách vozíku a řekla jsem: „Víte, že to nechci udělat, protože to pomazání je tak bolestivé.“ Ale lidé mi stále říkali, abych třikrát zatleskala a řekli: „YAHUSHUA chce, abys to udělala.“ Já jsem řekla: „Ale bojím se té bolesti, protože pomazání je tak silné.“ Potom jsem se podívala na smutnou tvář tohoto muže a on začínal mít ve svých očích naději, že třikrát zatleskám. Takže jsem vzala své ruce a dala své dlaně dohromady, očekávala jsem, že to bude bolestivé, protože pomazání je elektrické a byla jsem udivena, že to vůbec nebolelo. Potom jsem slyšela, jak mi YAHUSHUA řekl: „Třikrát zatleskej.“ Takže jsem třikrát opravdu rychle zatleskala a ten muž se usmál a všichni se radovali a chválili YAHUSHUA, protože jsme všichni věděli, že odcházíme na párty a nikdo nezůstane pozadu.“

* * * * * * *

Print Friendly and PDF