Proroctví 111

JÁ, YAHUSHUA ha MASHIACH, Vám Uděluji SVATÝ Rozvodový Dekret – Těm, Kteří Ho Potřebují

Napsáno/Řečeno pod pomazáním RUACH ha KODESH skrze Apoštola Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

Obdrženo 22. května 2009
Zveřejněno 27. června 2009

* * * * * * *

Slovník:

Nebe nám odhaluje Svatá Hebrejská Boží Jména: OTCE, SYNA a DUCHA SVATÉHO a pověřuje nás, jak je používat s úctou. V Proroctví 81 obdrženém v r. 2006, BŮH praví: „Opět vzývejte MÉ Jméno YAHUVEH a používejte Jméno YAHUSHUA, aby jste měli přístup k MÉMU Trůnu a JÁ vyslyším a odpovím na vaše modlitby“. To samé BŮH učí SVÉ děti na stránkách Svaté Bible. Exodus 3/14-15: I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM (יהוה), poslal mne k vám. Řekl ještě Bůh Mojžíšovi: Takto díš synům Izraelským: Hospodin, Bůh otců vašich, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův poslal mne k vám; to je jméno mé na věčnost, a to je ta památka má po všechny věky.

Žalm 91/14: Poněvadž mne, dí Bůh, zamiloval, vysvobodím jej, a vyvýším; nebo poznal jméno mé.

Exodus 20/7: Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdo by bral jméno jeho nadarmo.

Mat. 6/9: A proto vy se takto modlete: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé.

Řím. 10/13: Každý zajisté, kdokoliv by vzýval jméno Páně, spasen bude.

Nicméně vůdčí náboženské organizace a církve toto skrývají, neboť jsou si vědomy Svatých Božích Jmen, které mizí z církevních textů a nyní také z nových překladů Bible. Jméno OTCE YAHUVEH se nahrazuje slovy „Pán“, „Bůh“ nebo „Pán Bůh“, a Jméno Spasitele YAHUSHUA ha MASHIACH – řecky „Ježíš Kristus“, neznámým za časů Mesiáše a prvních Apoštolů. Boží Jméno bylo a je vypouštěno z většiny překladů Bible, jak zahraničních, tak českých.

YAHUVEH (v češtině výslovnost podobná JAHVE) - pravé Svaté Jméno BOHA OTCE. Hebrejsky: יהוה [YHVH] Yod-He-Vav-He. Zkráceně se vyskytuje jako „YAH“ nebo „JAH“ záležící na jazyku nebo i preferenci překladatele. BŮH OTEC YAHUVEH je také ve Svaté Bibli nazvaný „OTCEM“ (Mat. 23:9) a „SVATÝM OTCEM“ (Jan 17:11), „JSEM KTERÝ JSEM“, „BOHEM Abrahama, BOHEM Izáka a BOHEM Jákoba“ (Exodus 3:14-15), EL ELYON/BOHEM Nejvyšším (Gen. 14:18-22) a také EL ŠADDAY/BOHEM Všemohoucím (Gen. 17:1; Exodus 6:3).

YAHUSHUA ha MACHIACH/YAHUSHUA MESIÁŠ (Vyslovuje se JAHUŠUA) – Svaté Jméno BOŽÍHO SYNA a našeho MESIÁŠE. Jméno YAHUSHUA znamená: „YAH zachraňuje“ - Takové Jméno dali Marie (hebrejsky Miriam) a Josef BOŽÍMU SYNOVI na příkaz BOHA. (Mat. 1:21) Toto Svaté Jméno zůstalo, ačkoliv bylo zaměněno, různými Biblickými překladateli, za řecké jméno „Ježíš Kristus“.

Pozor! V počátečních Proroctvích Duchovního úřadu Amightywing, obdrženými před rokem 2000, byl YAHUSHUA MESIÁŠ prezentován a také po celém světě mezi křesťany rozšířen, pod jménem „Ježíš Kristus“. V průběhu dalších let, Jméno „YAHUSHUA MESIÁŠ“ bylo odhaleno světu, skrze našeho SVATÉHO BOHA, jako skutečné Jméno našeho SPASITELE a je používáno ve všech dnešních Proroctvích v Amightywind. BŮH YAHUVEH v nich SVÝM dětem ukazuje, jak je velice důležité, přijmout a používat skutečné Jméno JEHO Jednorozeného SYNA, které je obsaženo v prvotním hebrejském a aramejském Písmu. Jsme na pokraji doby Velkého Soužení, kdy pouze v tomto Jménu budou vyslyšeny modlitby naším SVATÝM BOHEM YAHUVEH.

RUACH ha KODESH – DUCH SVATÝ v hebrejštině, čili v původním jazyce ve většině knih Svaté Bible. Dalšími Jmény Ducha Svatého jsou rovněž: MATKA SHKHINYAH (Přísloví 90), SHKHINYAH SLÁVY, IMMAYAH (doslova „MÁMA YAH“), MOUDROST. (Protože slovo „Duch Svatý“ se nedá přeložit do ženského rodu v češtině, aniž by to úplně pozměnilo význam, necháváme ho tedy v mužském rodě).

ELOHIM - Podstatné jméno v množném čísle, označující PÁNA BOHA YAHUVEH, YAHUSHUU MESIÁŠE a RUACH ha KODESH (Svatá Trojice).

YDS – zkratka pro „YAHUSHUA Demon Stompers“ – tito jsou věřící přímluvci a duchovní bojovníci, podporující Proroka Elisabeth Elijah a tuto Duchovní Službu na modlitbě. V českém překladu je možné je nazvat „Šlapači Démonů YAHUSHUA“ (zkráceně ŠDY - Šlapači Démonů, kteří patří YAHUSHUOVI).

„Ringmaiden“ je unikátní výraz vytvořený YAH, který popisuje prorocké poslání, jedinečné pro Apoštola Elisabeth. Anglické slovo „ring“ má mnoho významů, které YAH někdy současně používá jako slovní hříčku, ale často je to ztraceno v překladu: „Ringmaiden“ v angličtině připomíná výklad, používán účastníky svatebního průvodu nebo oslavy, jako je „Ring-bearer“ (ten, co nese prsten). Na moderních, západních svatbách je toto obvykle mladý chlapec, ale v dávných dobách, tento úkol spíše patřil „Ženichovu svědkovi“. Rovněž se výraz „Ring-maiden“ objevuje jako role podobná dnešní hlavní družičce.

Roš ha-šana – (doslova hlava roku) židovský nový rok. Dny bázně a úcty a prvním dnem tzv. „Deseti dnů pokání“.

* * * * * * *

Toto je z Proroctví 105, YAHUVEH řekl, ať to od teď dáme na všechna Proroctví: Varoval jsem tě před dlouhou dobou Elisabeth (Elishevo), abys nepojmenovávala tento Duchovní úřad po muži nebo ženě, dokonce ještě předtím, než tu byl Duchovní úřad. Dal jsem to do tvého ducha, neboť nic z tohoto nebylo uděláno tvou rukou, nic z tohoto nevyšlo z tvých úst. Je to z úst YAHUVEH, který porodil. Je to z úst YAHUSHUA, vašeho MASHIACH, který porodil. Je to z úst RUACH ha KODESH, vaší IMMAYAH, která porodila. Kdyby to bylo jenom tvou rukou, ztroskotalo by to před dlouhou dobou. Je to Slávou větru Shkhinyah, který fouká napříč touto zemí, Svatý vítr obnovy, není to tvým dechem, neboť by to selhalo (Izajáš 42:8).

V červenci 2010 BŮH YAHUVEH řekl, abychom přidali následující z Letopisů 2 před každé Proroctví:

2 Letopisy 36:16, „Ale oni se vysmívali Poslům BOHA, pohrdali JEHO Slovy a dělali si legraci z JEHO Proroků, dokud se hněv PÁNA nepozvedl proti JEHO lidem, až když nebyl žádný lék.“

* * * * * * *


Milovaná Rodino v YAHUSHUOVI MESIÁŠI,

Mám nové pověření, abych se ještě více pokořila a sdílela něco ze své minulosti, spolu s nejnovějším Proroctvím 111. Musela jsem to vše napsat a svěřit se muži, který se jmenuje Stephen, který přišel za mnou pro manželskou radu, přestože on sám je křesťanským manželským poradcem. Dostali jsme pomazání k tomu, aby jsme slyšeli toto nové prorocké poselství: „JÁ, YAHUSHUA ha MASHIACH, vám poskytuji Svatý Rozvodový Dekret.“

Prosím, mějte se mnou strpení, když budu sdílet pravdivý příběh, který se mi stal s mým bývalým, v očích tohoto světa, manželem. Bude to zahrnuto v autobiografii, která brzy vyjde, pokud se vytržení nestane jako první. Ó, jak prosím a jak se modlím, aby se vytržení stalo na Roš ha-šana 2009! Sdílím to, co ví jenom málo lidí a chtěla jsem to tak nechat. Je to pro Kathrynyah obtížné, psát o mém životě, o tom jaký byl před svatbou, protože nerada vzpomínám na tu bolest, která tehdy v mém životě byla. Dělám to z poslušnosti k YAHUSHUOVI MASHIACH jenom proto, abych pomohla ostatním.

Ošívám se, když to budou moji nepřátelé číst a jak to proti mě použijí jako zbraň. Vím, že to co mi YAH řekl, abych napsala, ostatní osvobodí. A já vím, že mi YAH před dlouhou dobou řekl, že jsem trpěla v manželství nařízeném peklem proto, aby to pomazání bylo použito k osvobození zajatců. Toto mi bylo řečeno asi před deseti lety. Nyní si uvědomuji, po přijetí Proroctví 111, jak pravdivé to je. Neznám žádného pastora, který by něco takového učil, opět, jsem prvním Prorokem, vyvolena YAHUSHUOU MASHIACH, abych toto promlouvala, aby Svatí věděli, že jejich modlitby byly slyšeny a zodpovězeny.

Teď si poprvé uvědomuji, proč mi bylo před lety řečeno YAHUSHUOU MASHIACH, že jsem byla již rozvedena a nikdy jsem v očích Nebe za tohoto bývalého manžela nebyla provdaná. Ale kvůli manželské smlouvě, v té době podepsané velmi mladou dospívající dívkou, sám YAHUSHUA ji udělal neplatnou, prázdnou a bez jakékoliv moci, a podepsal se jeho vlastním Jménem, YAHUSHUA, JEHO prolitou Krví, aby mi mohlo být odpuštěno. Toto se vztahuje na všechny, kteří si vzali muže či ženu, kteří nebyli dekretováni a požehnáni z Nebe.

Až budete číst část mého Svědectví, které je teprve nyní odkryto, vzpomeňte si na slova, která mi YAHUVEH řekl před více než 21 lety, když tento Duchovní úřad začal: „Pokud by to utrpení nebylo velké, tento Duchovní úřad by nebyl velký. Teď vím, že mé utrpení nebylo zbytečné, mé hrozny byly rozdrceny, aby YAHUSHUA MASHIACH mohl přinést NOVÉ VÍNO, což je Pomazání pro všechny, kteří přijmou a budou se podílet na čerstvé manně z Nebe. Děkujeme všem, kteří pomáhají, podporují tento Duchovní úřad Čerstvé Manny z Nebe, neboť zasahujeme čtyři kouty země, pro Chválu, Čest a Slávu YAHUSHUA našeho MASHIACH!

Stále potřebujeme více překladatelů, aby přeložili proroctví, která by se dostala do více cizích zemí. Pokud se cítíte vedeni k tomu, aby jste se přihlásili jako dobrovolníci, prosím pošlete mi email na [email protected] Jak jinak ti lidé, kteří nečtou v angličtině, obdrží ta požehnání, když YAHUSHUA mluví o rozvodu a o tom, zdali je to hřích?

„POKUD BY TO UTRPENÍ NEBYLO VELKÉ, TENTO DUCHOVNÍ ÚŘAD BY NEBYL VELKÝ!“

Můj bývalý manžel měl partnera na stavbě, jmenoval se John. John žil s ženou, která se jmenovala Tammy. Mým synům, jednovaječným dvojčatům byl jeden rok. Nikdy jsem nebyla na dovolené. Můj bývalý mě nikdy předtím nevzal na dovolenou a bála jsem se s ním kamkoliv jít, protože si vždy našel způsob, jak mě týrat a terorizovat, zvláště, když řídil. Záměrně překračoval povolenou rychlost. Někdy jel rychlostí až 90 mil za hodinu a když mě chtěl skutečně vyděsit, tak se řítil a pak najel přímo až na nárazník, jak nejblíže to bylo jen možné.

Měla jsem manželství, které bylo naprostým peklem. Žil, aby mě terorizoval a dokázal, že mi může kdykoliv, když bude chtít, vzít život a přesto to nazýval láskou. Pokaždé jsem otěhotněla ze znásilnění. Potratila jsem nejméně desetkrát kvůli týrání. Ok, zpět k tomu, co jsem vám chtěla říct.

Jednou můj bývalý přišel domů a řekl mi, že nás vezme na dovolenou do Disneylandu na Floridě, že tam pojedeme autem. Ukázal mi letáčky a řekl mi, abych si vybrala v jakém hotelu chci v Disneylandu zůstat. Byl opravdu tak milý, že to bylo děsivé. No, abych to zkrátila, vybrala jsem si hotel a on mi řekl, že tam budeme týden a žádný finanční limit, nic, jenom to nejlepší. Pak mi řekl, abych zavolala Tammy a sdělila jí údaje o hotelu, protože vše zařizuje. Tammy jsem neměla ráda, věděla jsem, že se věnuje čarodějnictví a nenáviděla mě proto, že jsem byla evangelistkou a vždy jsem se ji snažila přivést k Ježíši. To je jméno, kterým jsem tehdy nazývala YAHUSHUA, v té době jsem nebyla na internetu.

Pravděpodobně přemýšlíte, jak se to týká toho, že YAHUSHUA uděluje Svatý rozvod. Ano, týká, jenom mi věnujte pozornost o něco déle.

Měla jsem podezření, že Tammy a můj bývalý spolu měli milostný vztah. Konzultoval s ní všechno o podnikání, a ne s Johnem. Teď mi tu byla nabídnuta dovolená, abych s sebou vzala svá miminka a viděla Floridu a Disneyland. Přesto jsem se svého bývalého velmi bála a nechtěla jsem být s Tammy.

Takže jsem okamžitě zavolala svým modlitebním partnerům a řekla jim, ať se za mě modlí, že jedu s mým bývalým na Floridu, ale bála jsem se o svůj život. Požádala jsem je, aby mě kryli na modlitbě, aby mě on a ona nemohli zabít. Během jízdy zrychloval jako obvykle a já jsem se snažila neprojevit strach. Miloval to, když mě viděl, jak mám strach a v jednom okamžiku jsem viděla, jak tachometr ukazuje rychlost 100 mil za hodinu a já jsem křičela: „Zpomal, mysli na děti!“ Jenom se smál a nadále zrychloval, věděl, že to splnilo svůj účel, že ve mně vyvolal strach.

Když jsme přijeli do Disneylandu, bylo tu mnoho znamení, že ti dva spolu něco mají. Například, on šel vpředu s ní a já jsem byla vzadu a tlačila kočárek s dvojčaty a John šel za mnou. Chtěla jsem utéct, ale nebylo kam. Chodila jsem tehdy do křesťanského sboru, kde jsem se svěřila Pastorovi. Ten mi řekl, že bez ohledu na to, co mi můj bývalý udělá, mám říci, že ho miluji, protože manželce je přikázáno, aby milovala svého manžela.

Další den mi můj bývalý řekl, že si vypůjčíme loď a půjdeme brzy ráno ven a nařídil mi, abych byla připravena již ve 4 hodiny. Řekla jsem: „Nevstávám tak brzy a bude to těžké připravit tak brzy dvojčata.“ Řekl: „Nedělej si starosti o dvojčata, John bude na miminka dávat pozor, Tammy půjde s námi.“ Spustily se ve mně všechny alarmy, věděla jsem, že mě plánují zabít! Řekla jsem, že nechci jít, nenechám své děti na hlídání Johnovi.

On řekl: „Je to domluveno, Tammy už zaplatila kapitánovi lodi.“

Celou noc jsem se skoro nepřetržitě modlila, věděla jsem, jaký je jejich plán a YAH mi to potvrdil. Ráno, když jsem se probudila, jsem mu řekla, že je mi špatně a že nemůžu jít, byla to pravda, bylo mi i špatně od žaludku z nedostatku spánku a z mých obav. Křičel na mě: „Půjdeš!“ Modlila jsem se k YAH, co mám dělat? YAH mi řekl: „Věř MI, JÁ tě ochráním!“ Takže jsem tak udělala. Toto byla má první plavba na lodi.

Když jsme se setkali s Tammy, už byla připravená, spolu s majitelem lodi. Mraky vypadaly jako bouřkové. Poznamenal, že si nemyslí, že je to moudré jít ven v tomto počasí, nicméně oba, bývalý i Tammy trvali na tom, že mu zaplatili a že tu loď chtějí. Věděla jsem, že to byl YAH, který způsobil tu bouři. Kapitán lodi řekl: „Dobře, ale když se to bude zhoršovat, okamžitě se vrátím zpátky.“ Vítr už docela silně foukal.

Bývalý, v očích světa, manžel mě zavedl tam, kde chtěl, abych stála a všimla jsem si, že to bylo opravdu blízko okraje a on byl od toho okraje vzdálen. Tammy stála u něj. Loď plula rychle a kapitán byl otočen zády, byly velké vlny a foukal opravdu velký vítr. Bývalý se ke mně přibližoval a ona také. Opravdu jsem věděla, že mě chtěli hodit přes palubu a já neuměla plavat, mimo to, toto byl oceán, kde jsme byli. Snažila jsem se odsunout, ale oni mě obklíčili.

Velmi jsem se modlila a byla jsem velmi vyděšená. Z ničeho nic jsem začala zvracet a ta nevolnost na mě přišla tak rychle, že jsem neměla čas se otočit a zvracet do vody. Hádám, že to byla mořská nemoc a projektilové zvracení.

Bylo mi tak trapně, pozvracela jsem je oba! To způsobilo, že utíkali na druhou stranu lodi a zakrývali si ústa a také zvraceli! To také upozornilo kapitána a řekl: „Otáčím loď, podívejte se na oblohu, je tu varování před tornádem a jí je špatně!“

No, věděla jsem, že YAH našel způsob, jak mě ochránit, ale nemohl je hodit přes palubu, myslela jsem si, ale přesto jsem chválila YAH za záchranu mého života.

Když jsme se vrátili do hotelu, bylo to jako kdyby země byla stále na vlnách oceánu. Upadla jsem do postele a okamžitě usnula. Když jsem se vzbudila, zjistila jsem, že nejde elektřina a zeptala se bývalého, co se stalo. Řekl, že tornádo přerušilo elektřinu v hotelu! Dokážete tomu uvěřit, spala jsem během tornáda. Později mi bylo řečeno, že v té době to bylo neobvyklé, aby na Floridě řádila tornáda. Hurikány ano, ale zřídka kdy tornáda. Věděla jsem, že zuřivost YAH byla v tom tornádu a to zabránilo více pokusům o moji smrt.

Tu noc jsme šli ven na večeři a já jsem se slavnostně oblékla. Měla jsem na sobě pěkné černé šaty. Tammy a John šli s námi, samozřejmě. Nikdy nezapomenu, jak bývalý řekl, jak krásně vypadám a jak moc mě miluje. Obvykle to žena považuje za kompliment, když slyší, že ji její manžel miluje, ale pokaždé, když to řekl můj, v očích světa, bývalý manžel, jsem věděla, že přichází další pokus o mé zabití. YAH mi řekl přesně tato slova: „Pozor na kobru, protože se připravuje zaútočit.“ Měla jsem vidění hada, jak mu trčí ven špičáky, připraven na mě zaútočit.

Pamatuji si, že jsem se cítila jako: Tak dobrá, nech ho, ať mě zabije. Už v tomto strachu nemohu žít. Řekla jsem mu: „Víš, byla bych raději, aby mě zabil ten, co mi říká, že mě milujě, než někdo cizí, který se jen přetvařuje.“ Vím, že to, co jsem řekla, byla lež, ale chtěla jsem pouze vědět, jak ta slova zní a mimo to, Pastor mi řekl, že je mi přikázáno, abych milovala svého manžela. Takže jsem se na něj podívala skrze odraz v zrcadle obou z nás, jak jeho ruce byly kolem mého pasu a řekla jsem: „Také tě miluji.“ Slova byla řečena slabým, smutným hlasem, který stále přináší slzy do mých očí, jak toto píši.

Dobře, byla to opravdu hloupá věc to říct, souhlasím a YAHUSHUA mě za vyslovení těchto slov později opravdu pokáral, protože jsem právě dala svými ústy satanovi povolení, aby použil, v očích světa, mého bývalého manžela, aby mě zabil! Pamatujte si, v jazyku je buď život nebo smrt, požehnání nebo prokletí.

Když jsme se vrátili z večeře, chtěla jsem jít už pouze spát. Opravdu jsem chtěla zemřít, jelikož mi bývalý píchal injekce hypodermálními jehlami, plnými jedu nebo drog, čeho to nevím a bylo to později prokázáno dokonce i lékařem. Věděla jsem, že se mohu probudit v Nebi.

Dávejte teď POZOR, DALŠÍ ČÁST SE TÝKÁ TOHO, PROČ MI YAHUVEH ŘÍKÁ, ABYCH S VÁMI TOTO SVĚDECTVÍ SDÍLELA. YAHUSHUA MĚ PROBUDIL A JASNĚ JSEM HO VIDĚLA. TOTO NEBYLO VIDĚNÍ. Podívala jsem se přes obrovskou dvojitou postel, na tu část postele, na které spal můj bývalý, v očích světa, manžel. Toto bylo poprvé, kdy jsem viděla YAHUSHUA, kterého jsem v té době nazývala JEŽÍŠEM KRISTEM.

Stál tam v oslnivém, bílém rouchu, ale byl rozhořčen a řekl přesně tato slova, slova, o kterých mi bylo řečeno, abych je s vámi teď sdílela. Vím, že ta slova platí pro každého, kdo se cítí tak jako já a přirovnává svoje manželství k rozsudku smrti v cele smrti, tak jako já s mým bývalým manželem. Stále se snažíte a přesvědčujete se, že je milujete. Nyní je mi řečeno, abych vám řekla, co mi řekl YAHUSHUA, ON teď říká vám:

„NEŘÍKEJ, ŽE MILUJEŠ TOHOTO NEZNABOHA NEBO BUDEŠ MÍT PODÍL NA JEHO TRESTU!“

Byla jsem šokována! Nevěděla jsem, že JEŽÍŠ KRISTUS, můj YAHUSHUA ha MASHIACH, by se na mě mohl hněvat! Přece HO miluji, snažím se HO poslouchat a sloužit MU. Hněval se kvůli tomu, jakým způsobem jsem použila slovo láska, byla to urážka pro YAHUSHUA, protože Svatost nemá nic společného s těmi bez šance na spasení nebo manželstvím, které nebylo nařízeno z Nebe! Pamatujte si, že mi bylo řečeno, abych vás také varovala, přestože se nezjevil čtenáři, který toto čte, jako se zjevil mně, uvažte to samé varování pro vás!

Okamžitě zmizel a já jsem začala činit opravdové pokání. Nikdy jsem na to nepřišla, říkal snad YAHUSHUA MASHIACH, JEŽÍŠ KRISTUS, že bych šla do pekla? Nechci to vědět, protože potom jsem už věděla lépe.

Další pastor mě dostal do velkého průšvihu, protože mě učil, že dokonce i když mě bude můj bývalý proklínat nejhoršími slovy, že se mám podívat svému bývalému do obličeje a říct: „Ať ti JEŽÍŠ požehná!“ No, zkusila jsem to jednou a dostala jsem se opět do velkého maléru, nedostanu se do maléru s YAHUSHUOU MASHIACH velmi často, za těchto 25 a více let mně YAHUSHUA nebo YAHUVEH zřídka vynadá. To je proč si pamatuji tak barvitě, když něco zkazím.

Bývalý a já jsme stáli v kuchyni, hádali jsme se, bylo to před lety. Vyhrožoval mi a nazýval mě nadávkami a má záda silně natlačil oproti kuchyňské lince. Jeho tvář byla tak blízko mé tváře, když na mě křičel. Nenávidím, když slyším, jak muži nadávají a křičí a je to kvůli němu. Podívala jsem se na něj a podle toho, co řekl pastor, že démoni se stáhnou, když řeknu slova: „Ať ti JEŽÍŠ požehná!“ Takže jsem ta slova řekla.

To co následovalo, bylo, jako kdybych mu dala facku! Řekl (velmi sprostá) slova... a navrch všech těchto nadávek použil slovo JEŽÍŠ KRISTUS. Odstoupil ode mě a když jsem tiše řekla, zatímco jsem se mu dívala přímo do očí „Ať ti JEŽÍŠ požehná!“ a byla potichu asi 5 sekund, další věc, kterou udělal byla, že se stal proti mně velmi násilnickým a nadával mi mnohem víc a hlasitěji. Nepamatuji si jeho slova, hlavní věc, kterou si pamatuji byla ta bolest, kterou jsem cítila ve svých emocích a duchovně, neboť jsem to nemohla pochopit a ptala jsem se JEŽÍŠE, proč to nefungovalo? Slyšela jsem, jak YAHUSHUA jednoduše řekl přísným hlasem něco, co jsem nikdy nezapomněla: „ Nežehnej tomu, co jsem ti neřekl, abys požehnala a neproklínej to, co jsem ti neřekl, abys proklela!“

Věděla jsem, že jsem rozzlobila YAHUSHUU MASHIACH, to mě bolelo víc, než cokoliv, co mi kdy mohl můj bývalý udělat a byla jsem za něho zákoně provdána od doby, kdy jsem byla náctiletou dívkou, až do té doby, kdy bylo mým dvojčatům 21, takže víte, že jsem hodně trpěla. Také jsem ten sňatek přirovnávala k rozsudku smrti v cele smrti. Takže chápu, když lidé v nerovnoměrně zatíženém manželství nebo manželství nenařízeném YAHUVEH, dokonce manželství s křesťanem, pokud to manželství nedal dohromady YAH, je odsouzeno k tomu, že nebude požehnané. Dokonce i když to neskončí zákonným rozvodem, vždy budete ve vašem srdci vědět, že jste udělali chybu a že toto není ten partner, se kterým bylo nařízeno z Nebe, abyste s ním byli. Možná budete vědět, že jste se nikdy neměli vdát/oženit a mít partnera/partnerku.

Říkám vám, co mi bylo řečeno YAHUSHUOU MASHIACH. Je to jako smrt za živa. Je to jako být na oddělení pro vězně odsouzené k smrti, být uvězněni v nešťastném manželství, kde ta jediná věc, kterou máte společnou je bolest, kterou oba cítíte a ty neviditelné vězeňské mříže za kterými se cítíte uvězněni. Pamatuji si přesná slova YAHUSHUA MASHIACH, která mě šokovala, protože jsem poslouchala jiné duchovní vůdce, kteří říkali, že jsem nucena zůstat v manželství, v očích YAHUVEH a že nezáleželo na tom, jak nešťastná jsem byla nebo jak mizerně jsem se cítila, dokonce i když to bylo jako rozsudek smrti.

Děti trpí a dokáží cítit napětí, hněv, nelásku, hořkost a zraňuje je to více způsoby, než jsem schopna napsat. YAHUSHUA mi řekl: „NEOČEKÁVEJ V NEBI ŽÁDNÉ ODMĚNY ZA TO, ŽE JSI ZŮSTALA NEŠŤASTNĚ PROVDANÁ ZA NEZNABOHA.“ Páni, to bylo překvapení, opravdu jsem si myslela, že dostanu odměnu. Přes to vše, jsem se s tím mužem snažila pětkrát rozvést a on neustále uplácel mé právníky a v roce 2001 soudce v Conway, v Arkansasu řekl tato přesná slova, která jsem nikdy nepochopila, dokonce ani po tom, když slyšel, že jsem utíkala, abych si zachránila život, řekl: „Mohl bych vás rozvést, ale neudělám to.“ Ten soudce byl použit ďáblem, aby mi způsobil více soužení a odmítl mě rozvést!

Dočasně jsem utekla do Arkansasu s mým třináctiletým synem, abych začala nový život a donutila jsem svého bývalého manžela odcestovat do Arkansasu, kde jsem mu předložila rozvodové papíry a tento služebník satana mě odmítal rozvést. Můj právník byl šokován, nikdy o takové věci předtím neslyšel!

Můj bývalý by musel zaplatil velké finanční vyrovnání, ale kvůli tomu, co udělal ten soudce, bývalý se vrátil do svého státu a v ten samý den zažádal za mými zády o rozvod a neřekl mi o tom, až když ten rozvod byl konečný. A vše, co mělo být spravedlivě rozděleno, mi bylo vzato. Záměrně mě na to neupozornil, proto abych se nemohla objevit u soudu, takže bylo o mě řečeno, že soudem pohrdám.

Abych to zkrátila, dokonce i dům ceněný na 200 000 dolarů, převedl za mými zády na jiného člověka. Kvůli tomu, co ten zlý soudce z Conway, Arkansasu udělal, velmi pravděpodobně přijal peněžní úplatek, aby mě odmítl rozvést, jsem byla donucena se skrývat s mým dvanácti a půl letým synem, dokud mému synovi Danielovi nebylo osmnáct, abych ho mohla uchránit od tohoto bývalého, v očích světa, manžela - pronásledovatele.

Přesto YAHUSHUA MASHIACH mi před dlouhou dobou řekl, že v očích Nebe jsem nikdy nebyla provdána za tohoto muže. Nekonečně jsem trpěla, kvůli tomu Písmu, které mi násilně nutili ostatní Pastorové, když říkali, že rozvod je hřích!

Pamatujte si, že od tohoto bývalého manžela jsem byla uvolněna pouze zákonným rozvodem, v očích světa.

Manželství je pouze manželstvím nařízeným z Nebe, když oba milují, jsou poslušni, slouží YAHUVEH, YAHUSHUOVI MASHIACH a Drahocenné RUACH ha KODESH, více než milují jeden druhého. Snaží se potěšit SVATOU TROJICI více, než se snaží potěšit jeden druhého a dovolují, aby se Boží láska spojila s láskou jejich a bez tohoto neexistuje šťastné manželství nebo manželství požehnané Nebem. Žena by vždy měla poslouchat milovaného manžela, dokud žije v souladu se Slovy YAHUSHUA MASHIACH.

To Svaté Písmo, které říká: „Manželky, poslouchejte a podřiďte se manželům tak jako PÁNOVI YAHUSHUOVI MASHIACH.“ Nemáte povinnost poslouchat bezbožného manžela! Písmo bylo překrouceno muži, aby se ženy chovali jako roboti a plnily každý jejich příkaz, zatímco YAHUSHUA není diktátor, ON nám s láskou a se soucitem udává SVŮJ směr, ne násilnicky, s hněvem, zastrašováním a manipulací.

Opravdový svatý manžel budě dělat to samé jako YAHUSHUA a je to ta láska ve svatém manželovi, který se podřizuje YAHUSHUOVI MASHIACH, která způsobuje, že manželka touží poslechnout a podřídit se autoritě svatého manžela, která mu byla dána YAHUSHUOU MASHIACH. Svatý manžel vám nikdy neřekne, abyste udělali cokoliv, co je proti Svatému Písmu nebo proti tomu, co vám YAHUSHUA říká, aby jste udělali.

Přišlo nám spousta emailů, které naléhavě žádaly o odpověd na to, zdali: „Je to hřích se nechat rozvést?“ Většinou odpovíme Písmem z Bible nebo částmi z proroctví, která mi byla dána jako odpověď. Nyní mám k předání něco nového, něco co bude odpovědí na otázky všech, přímo z YAHUSHUOVÝCH úst do mých.

Pokud čtenář, který toto čte, je těmito slovy požehnán, prosím napište mi, to povzbuzení potřebuji. Vím, že budu, za toto nejnovější zjevení, které je mi dáno o YAHUSHUOVI UDĚLUJÍCÍ SVATÝ ROZVOD, pod útoky, ale také vím, kolik lidí bude ve svém duchu vědět, že toto je pravda a že YAH odpověděl na jejich otázky a zachovají se podle toho, co skrze mě YAHUSHUA řekl.

Je smutné podotknout, že muž, který se jmenuje Stephen, pro koho bylo toto slovo speciálně dáno, byl podveden a přesto by raději zůstal sedět v cele smrti v hříšném manželství, o kterém YAHUSHUA MASHIACH jednoduše řekl, že jeho manželství s Hildou nebylo nařízeno Nebem. Můj manžel a já jsme strávili bezpočet hodin a dnů, kdy jsme dobrovolně sloužili tomuto muži v Texasu, naslouchali jsme tomu, jak říká, že nemiluje svoji manželku, ví, že udělal chybu a který přirovnával svoje manželství k odsouzení na doživotí v cele smrti, kde čeká na to, až zemře, aby byl volný.

Přijal tato slova a přesto, že se nejprve radoval, že je volný, nyní opět věří lžím o tom, že rozvod je hřích. Vzal ta slova YAHUSHUA MASHIACH a to udělení milosti jako muž nebo žena, kteří jsou v cele smrti a řekl YAHUSHUOVI: “Přesto, že je to to, za co jsem se modlil, rozhodl jsem se, že je snadnější v tomto manželství, které nebylo nařízeno tebou, zůstat.“ Není to smutné?

Takže jsem nechtěla, aby mi bylo připomínáno, jak milost YAHUSHUA MASHIACH byla pro něj zbytečná a toto skryté slovo nebylo ještě tehdy zveřejněno. Cítím tolik usvědčení za to, že jsem nezveřejnila toto požehnání o Udělení Milosti YAHUSHUOU MASHIACH, které zveřejňuji teď. Ať ti, kteří mají duchovní uši slyší hlas YAHUSHUA MASHIACH. Ať ti, kteří si volí, aby zůstali duchovně hluší, tak zůstanou.

Toto je důkaz ze Svatého Písma, “Koho vysvobodil YAHUSHUA MESIÁŠ je vskutku volný.”

Bohudík si již z manželství s mým bývalým, které bylo nařízeno peklem, moc nepamatuji, protože kdo si chce pamatovat takové hrozné vzpomínky? Udělala jsem to proto, abych přežila většinu svého života před tím, než přišel můj milovaný manžel. Přiznávám, že si moc nevybavuji svůj věk. Jsem oběť co přežila a ta by nebyla schopná přežít, pokud by si pamatovala všechno to utrpení, bolest a týrání ve svém životě. Některých zranění se nemůže nikdo dotknout, kromě YAHUSHUA MASHIACH a možná si je vezmu s sebou do Nebe, protože po vší této době stále zůstávají. Neuvědomuji si, jak stále trpím hanbou a bolestí, dokud nejsem nucena YAH, abych řekla něco ze své minulosti, jak jsem to právě udělala, když dávám toto k dispozici všem k přečtení.

Mnoho let, kdy jsem trpěla v rukách tohoto bývalého, v očích světa, manžela, mě to velmi emocionálně a fyzicky poznamenalo, ale duchovně jsem se stala silnější a mám svědectví, že YAHUSHUA MASHIACH má vítězství v mém životě. YAHUSHUA MASHIACH mi dal před dlouhou dobou slovo a já ho sdílím s každým, kdo má víru věřit, že to, co pro mě udělal YAHUSHUA, udělá také pro vás, pokud budete mít trpělivost čekat. “Dám ti to nejlepší v muži, kde jsi poznala to nejhorší!”

Pro ty z vás, kteří toto čtou a pokud jste mužem, jenom vězte, že toto slovo platí také pro vás, jenom slyšte, jak vám slovo YAHUSHUA MASHIACH říká: “Dám ti to nejlepší v ženě, kde jsi poznal to nejhorší.”

Prosím, potřebuji slyšet od každého, že tato slova jsou také požehnáním a že přijmou Svatý rozvodový dekret od YAHUSHUA MASHIACH. Osvobodilo mě to z mnoha zranění a otázek, které jsem měla ve svém tehdejším životě a nyní se modlím, aby to udělalo to samé pro všechny, kteří potřebují slyšet, že rozvod není hřích. Je hříchem zůstat v manželství, které nebylo nařízeno YAHUVEH.

Jediná věc, kterou mohu získat ze zveřejnění tohoto nejnovějšího Proroctví “YAHUSHUA MASHIACH Uděluje Svatý Rozvodový Dekret z Nebe“, je to požehnání od YAH, s vědomím toho, že jsem poslechla a doufám, že přijdou nějaká ta slova povzbuzení a svědectví od ostatních, kteří ze mě slyší hlas YAHUSHUA MASHIACH a vědí, že je to pravé slovo od YAHUSHUA MASHIACH. A tím, že slyšíte, jste se nyní uvolnili z odsouzení k smrti. Vidíte, YAHUVEH čeká, až to uděláte, protože jste se legálně oddali kvůli žádosti vašeho těla. Ale nedovolte, aby vás pýcha nebo strach zastavili od této svobody, aby jste byli osvobozeni od nerovnoměrné svázanosti legálního manželství, které nebylo legální v Nebi.

Toto slovo bylo původně dáno křesťanskému muži, který se jmenuje Stephen Rossi Sr. (starší), ale YAHUSHUA MASHIACH řekl, že po tom, co bylo toto řečeno a napsáno, to slovo je pro každého polapeného v manželství, kvůli kterému se cítí jako v cele smrti, odpočítává dny do své smrti. Víte, že YAH musel mít pro vás ve vašem životě jiný účel, než být mizerně ženatý/vdaná. YAHUSHUA mi říká, abych změnila pár slov, abych vám dala vědět, že to platí pro oba, muže i ženy. Jsme velmi blízko Velkému Soužení, jak je popsáno v Bibli a být nerovnoměrně zatížený s nevěřícím bude doslova mnoho z vás stát váš život, protože vás zradí anti-kristovi a přijmou znamení šelmy.

Otálela jsem se zveřejněním tohoto slova dokud mi nenapsala jiná drahá Sestra v YAHUSHUOVI, nešťastně provdaná za muslima, která mi řekla, že jí pastoři a ostatní říkají, že je to hřích, nechat se s tímto mužem rozvést. Cítím se teď tak usvědčená a rozzlobená sama na sebe, že jsem zadržela toto Svaté Rozvodové Nařízení od YAHUSHUA MASHIACH všem, kterých se to týká. Budete vědět, jestli se vás to týká, nemusíte psát a ptát se mě. Toto slovo se týká všech věřících v YAHUSHUA MASHIACH, kteří před NÍM žijí ve Svatosti. Rozdělený dům nemůže stát, ani manželství.


JÁ, YAHUSHUA MASHIACH, Vám Uděluji Svatý Rozvodový Dekret - Těm, Kteří Ho Potřebují.

22. května, 2009 napsáno a řečeno skrze Apoštola Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

(Dáno během odpočítávání Omeru, čekání na den Letnic)

„Milovaný Synu (nebo Dcero), když vidím, jak přirovnáváš svoje manželství s ženou (nebo mužem) k vězni, který odpočítává svůj čas v cele smrti, zarmucujete mě mnohem více, než si uvědomujete. Bojíte se, že porušíte svůj manželský slib a myslíte si, že rozvod není dovolen, ale toto manželství nebylo nařízeno MNOU, bylo spíše nařízeno oběma z vás.

Vybrali jste si tuto ženu nebo muže a požádali MĚ, abych požehnal to, co jsem nespojil dohromady. Bylo to pouze otázkou času, až oba dva z vás budete litovat vaší volby a uvědomíte si, že tato iluze manželství byla jako osud lodi Titanic. Ukázalo se, že je to další ze satanových krutých vtipů.

Raduj se MŮJ Synu (nebo Dcero) a věz, že JÁ JSEM YAHUSHUA MASHIACH, JÁ jsem tvojí SKÁLOU VĚKŮ, tvojí kotvou a JÁ tě nikdy neopustím ani nezanechám. Nikdy se tě nevzdám!

Muž (nebo žena) v cele smrti může být propuštěn/a podepsáním milosti autoritou. Není žádná vyšší moc než „JÁ JSEM“, takže MOJI Autoritou Nebe, MOJI Svatou prolitou Krví, podepisuji tento rozvodový dekret, JÁ, YAHUSHUA, TVŮJ PÁN/BŮH/MASHIACH tě teď omilostňuji! Pamatuj si, slíbil jsem ti hojný život a plný MÉ Slávy a JÁ jsem přišel osvobodit zajaté!

Nyní vše, o co vás žádám, je, abyste k MÝM slovům podnikly právní kroky. Udělejte to legálně v očích tohoto světa a čiňte pokání z tohoto hříchu, aby se to již neopakovalo. Nechávejte svoje oči na MNĚ stále upřené a buďte ti, co chodí po vodě vírou a pamatujte si, co se stane, když necháte své oči na bouřlivých vodách moře deprese a beznaděje. Utopí vás to, pokud nenecháte své oči na MNĚ.

Nyní jsem odstranil šupiny z vašich očí a dal jsem sluch vaším uším, abyste mohli jasně vidět a slyšet, že ženu (nebo muže), kterého jste si nešťastně vzali, bylo vaší vlastní rukou skrze tělesnou žádost. Různými způsoby jste duchovně nerovnoměrně zatíženi. Vaše duše a osobnosti nedoplňují jeden druhého, bez ohledu na to, jak moc se snažíte. Je to vše trik, lež. Je to jako, snažit se smíchat ocet a olej, bez ohledu na to, jak moc se budete snažit, vždy se v konečném výsledku oddělí. Nedívejte se na to jako na další selhání, místo toho si uvědomte, že vám žehnám novým svatým začátkem.

Tu hlavní věc, kterou máte společnou jsou polámané kousky roztříštěných srdcí, zmatek a bolest. Neboť oba z vás jste měli iluzi, že toto bude šťastné manželství a že už znovu nikdy neselžete. Oba jste si mysleli, že jeden druhého znáte a teď se ani jednomu z vás nelíbí, jakého ducha v tom druhém vidíte. Toto manželství se nestalo tím, čím jste si mysleli, že by to mělo být. Je to proto, že, Synu nebo Dcero, to nebylo nařízeno Nebem a prohlášeno požehnáním SVATOU TROJICÍ. Takže skrze MÉ Jméno, YAHUSHUA MASHIACH, vašeho PÁNA, BOHA a SPASITELE, teď beru SVOJI Krev a dávám ji na ten svatební certifikát vytvořený lidmi a pravím, koho jsem JÁ, YAHUSHUA ha MASHIACH osvobodil, je svobodný. Teď vám uděluji tento SVATÝ rozvodový dekret!

Tak je řečeno a tak je napsáno.

* * * * * * *


Modlím se, aby po tom, co si to přečtete, jste nebyli jako Stephen, pro kterého to YAHUSHUA MASHIACH původně řekl a napsal. Stephen ví, že toto je Svaté Slovo od YAHUSHUA MASHIACH, ale chce to využít jako kartu ven z vězení, když ji bude potřebovat, jako v té hře Monopoly. Znali jste někdy někoho, kdo si stěžuje, jak nešťastní jsou a že jsou týráni a když dostanou odpověď přímo z Nebe, že už nemusí trpět, stále dávají přednost stěžování si a utrpení? Jejich pýcha jim nedovoluje, aby měli duševní pohodu.

Tento muž říká, že miluje YAHUSHUA MASHIACH, ale bojí se více hněvu ženy.

Ta nejsmutnější část z toho všeho je, že Stephen se také modlil za znamení ohledně své, v očích tohoto světa, ženy, aby zjistil jaký je její vztah s YAHUSHUOU MASHIACH, protože tvrdila, že je Křesťanka. Během té doby, kdy jsme mu sloužili, Stephen obdržel sen o jeho ženě Hildě, jak ho zradí ve Velkém Soužení a přijme znamení šelmy 666. Přesto, i když mu YAHUSHUA dal vědět, že to není hřích se s ní nechat rozvést, stále si trvá na tom, aby trpěl.

Další smutnou věcí je, že tento muž byl povolán k tomu, aby byl Nevěstou YAHUSHUA MASHIACH a opět měl sen, kde byl u banketního stolu a viděl mě a zbytek Nevěsty a my všichni jsme měli naplněné talíře nejlepším jídlem. Když si plnil svůj talíř nejlepším masem, z ničeho nic byl od něj jeho talíř odebrán a dán do ledové vody.

Vzpomeňte si na Svaté Písmo: „Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených.“ Stephen byl povolán YAHUSHUOU MASHIACH, aby byl součástí Nevěsty z knihy Zjevení 14 nebo 7, ale místo toho si zvolil udělat rozhodnutí a dovolil, aby jeho Banketní talíř Nevěsty byl odnesen neviditelnou rukou a dán do ledové vody. Stephen říká, že přijímá pravdy v tomto Duchovním úřadě a obdržel toto Slovo od YAHUSHUA a přesto stále dokazuje svými činy, že chce pokračovat v utrpení. Toto je opravdu smutné. Milujeme Stephena a přesto YAH říká, že nebude dělat nic proti jeho vůli. Nerozhodný (s dvojí myslí) muž nedostane nic, na to nezapomínejte. Toho koho posloucháte, je váš Bůh. YAHUSHUA MASHIACH řekl ve Svatém Písmu: „Proč MĚ nazýváte Pánem a neposloucháte MĚ?“

Zkopírovala jsem něco z toho, co jsem mu napsala a ať všichni, kteří jsou uvězněni v manželství, v očích světa, nenařízeném YAHUSHUA MASHIACH, si také sami sobě položí stejné otázky na které jsme se my zeptali jeho.

Protože jsi se obrátil na nás o radu, dodávám toto: „Proč by jsi chtěl zůstávat v manželství bez lásky? Co si myslíš, že z toho získáš?“ Také jestli mohu dodat, je to satan, který z toho všeho bude mít výtěžek, když nebudeš vyproštěn z cely smrti. Protože toto je jeho zbraň, aby tě nechal trpět a žít bez jakéhokoliv pokoje a harmonie ve tvé domácnosti a satan se ti bude neustále vysmívat, protože jsi dostal omilostnění od našeho MASHIACH a hodil jsi to zpátky do tváře YAHUSHUA MASHIACH. Svaté manželství je symbolem spojení v mysli, tělu, duchu a duši s tím druhým, jak se dvě těla spojí v jedno. Satan se vysmívá lidem uvězněným v manželství nenařízeným YAHUVEH a YAHUSHUOU MASHIACH!

Rozvod je bolestivý, aby jsi přiznal svůj hřích, že jsi si vzal někoho, s kým tě YAH nespojil dohromady. Nicméně ne tak bolestivý, jako žít v nešťastném, mizerném manželství, které YAH nepožehnal.

Toto vidění o tobě, jsem měla po tom, co jsem si četla slova, která k tobě YAH přímo promluvil.

VIDĚNÍ MUŽE NEBO ŽENY, KTEŘÍ TRVAJÍ NA TOM, ABY ZŮSTALI V NEROVNOMĚRNĚ ZATÍŽENÉM MANŽELSTVÍ.

Viděla jsem tě v zamčené cele vězení. Viděla jsem přijít YAHUSHUA a jak odemknul vězeňskou celu, když tě slyšel plakat a prosit, abys byl osvobozen. Viděla jsem tě, udiveného, když dveře cely byly odemčeny a otevřeny vlastní rukou YAHUSHUA MASHIACH, probodnutou hřebem. Viděla jsem, jak se dveře vězení ze široka otevřely, viděla jsem, jak jsi se na to díval a pak jsi odešel a klekl zpátky na kolena, plakal jsi a prosil YAHUSHUA, abys byl osvobozen. Dokonce i přesto, když dveře cely byly otevřené, stále jsi neodcházel.

„Pravda tě učinní svobodným.“ (Jan 8:28)

Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

Pokud pro vás bylo toto Proroctví požehnáním, pošlete mi email a dejte mi vědět.

www.amightywind.com

www.almightywind.com

* * * * * * *

Print Friendly and PDF