Proroctví 110

MÉ Ovce Nemají Žádnou Starost Ani Obavy, Protože JÁ Odrážím Vlky!

Napsáno/Řečeno pod pomazáním RUACH ha KODESH skrze Apoštola Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

Obdrženo 5. dubna 2009
Zveřejněno 10. dubna 2009

* * * * * * *

Slovník:

Nebe nám odhaluje Svatá Hebrejská Boží Jména: OTCE, SYNA a DUCHA SVATÉHO a pověřuje nás, jak je používat s úctou. V Proroctví 81 obdrženém v r. 2006, BŮH praví: „Opět vzývejte MÉ Jméno YAHUVEH a používejte Jméno YAHUSHUA, aby jste měli přístup k MÉMU Trůnu a JÁ vyslyším a odpovím na vaše modlitby“. To samé BŮH učí SVÉ děti na stránkách Svaté Bible. Exodus 3/14-15: I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM (יהוה), poslal mne k vám. Řekl ještě Bůh Mojžíšovi: Takto díš synům Izraelským: Hospodin, Bůh otců vašich, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův poslal mne k vám; to je jméno mé na věčnost, a to je ta památka má po všechny věky.

Žalm 91/14: Poněvadž mne, dí Bůh, zamiloval, vysvobodím jej, a vyvýším; nebo poznal jméno mé.

Exodus 20/7: Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdo by bral jméno jeho nadarmo.

Mat. 6/9: A proto vy se takto modlete: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé.

Řím. 10/13: Každý zajisté, kdokoliv by vzýval jméno Páně, spasen bude.

Nicméně vůdčí náboženské organizace a církve toto skrývají, neboť jsou si vědomy Svatých Božích Jmen, které mizí z církevních textů a nyní také z nových překladů Bible. Jméno OTCE YAHUVEH se nahrazuje slovy „Pán“, „Bůh“ nebo „Pán Bůh“, a Jméno Spasitele YAHUSHUA ha MASHIACH – řecky „Ježíš Kristus“, neznámým za časů Mesiáše a prvních Apoštolů. Boží Jméno bylo a je vypouštěno z většiny překladů Bible, jak zahraničních, tak českých.

YAHUVEH (v češtině výslovnost podobná JAHVE) - pravé Svaté Jméno BOHA OTCE. Hebrejsky: יהוה [YHVH] Yod-He-Vav-He. Zkráceně se vyskytuje jako „YAH“ nebo „JAH“ záležící na jazyku nebo i preferenci překladatele. BŮH OTEC YAHUVEH je také ve Svaté Bibli nazvaný „OTCEM“ (Mat. 23:9) a „SVATÝM OTCEM“ (Jan 17:11), „JSEM KTERÝ JSEM“, „BOHEM Abrahama, BOHEM Izáka a BOHEM Jákoba“ (Exodus 3:14-15), EL ELYON/BOHEM Nejvyšším (Gen. 14:18-22) a také EL ŠADDAY/BOHEM Všemohoucím (Gen. 17:1; Exodus 6:3).

YAHUSHUA ha MACHIACH/YAHUSHUA MESIÁŠ (Vyslovuje se JAHUŠUA) – Svaté Jméno BOŽÍHO SYNA a našeho MESIÁŠE. Jméno YAHUSHUA znamená: „YAH zachraňuje“ - Takové Jméno dali Marie (hebrejsky Miriam) a Josef BOŽÍMU SYNOVI na příkaz BOHA. (Mat. 1:21) Toto Svaté Jméno zůstalo, ačkoliv bylo zaměněno, různými Biblickými překladateli, za řecké jméno „Ježíš Kristus“.

Pozor! V počátečních Proroctvích Duchovního úřadu Amightywing, obdrženými před rokem 2000, byl YAHUSHUA MESIÁŠ prezentován a také po celém světě mezi křesťany rozšířen, pod jménem „Ježíš Kristus“. V průběhu dalších let, Jméno „YAHUSHUA MESIÁŠ“ bylo odhaleno světu, skrze našeho SVATÉHO BOHA, jako skutečné Jméno našeho SPASITELE a je používáno ve všech dnešních Proroctvích v Amightywind. BŮH YAHUVEH v nich SVÝM dětem ukazuje, jak je velice důležité, přijmout a používat skutečné Jméno JEHO Jednorozeného SYNA, které je obsaženo v prvotním hebrejském a aramejském Písmu. Jsme na pokraji doby Velkého Soužení, kdy pouze v tomto Jménu budou vyslyšeny modlitby naším SVATÝM BOHEM YAHUVEH.

RUACH ha KODESH – DUCH SVATÝ v hebrejštině, čili v původním jazyce ve většině knih Svaté Bible. Dalšími Jmény Ducha Svatého jsou rovněž: MATKA SHKHINYAH (Přísloví 90), SHKHINYAH SLÁVY, IMMAYAH (doslova „MÁMA YAH“), MOUDROST. (Protože slovo „Duch Svatý“ se nedá přeložit do ženského rodu v češtině, aniž by to úplně pozměnilo význam, necháváme ho tedy v mužském rodě).

ELOHIM - Podstatné jméno v množném čísle, označující PÁNA BOHA YAHUVEH, YAHUSHUU MESIÁŠE a RUACH ha KODESH (Svatá Trojice).

YDS – zkratka pro „YAHUSHUA Demon Stompers“ – tito jsou věřící přímluvci a duchovní bojovníci, podporující Proroka Elisabeth Elijah a tuto Duchovní Službu na modlitbě. V českém překladu je možné je nazvat „Šlapači Démonů YAHUSHUA“ (zkráceně ŠDY - Šlapači Démonů, kteří patří YAHUSHUOVI).

„Ringmaiden“ je unikátní výraz vytvořený YAH, který popisuje prorocké poslání, jedinečné pro Apoštola Elisabeth. Anglické slovo „ring“ má mnoho významů, které YAH někdy současně používá jako slovní hříčku, ale často je to ztraceno v překladu: „Ringmaiden“ v angličtině připomíná výklad, používán účastníky svatebního průvodu nebo oslavy, jako je „Ring-bearer“ (ten, co nese prsten). Na moderních, západních svatbách je toto obvykle mladý chlapec, ale v dávných dobách, tento úkol spíše patřil „Ženichovu svědkovi“. Rovněž se výraz „Ring-maiden“ objevuje jako role podobná dnešní hlavní družičce.

* * * * * * *

Toto je z Proroctví 105, YAHUVEH řekl, ať to od teď dáme na všechna Proroctví: Varoval jsem tě před dlouhou dobou Elisabeth (Elishevo), abys nepojmenovávala tento Duchovní úřad po muži nebo ženě, dokonce ještě předtím, než tu byl Duchovní úřad. Dal jsem to do tvého ducha, neboť nic z tohoto nebylo uděláno tvou rukou, nic z tohoto nevyšlo z tvých úst. Je to z úst YAHUVEH, který porodil. Je to z úst YAHUSHUA, vašeho MASHIACH, který porodil. Je to z úst RUACH ha KODESH, vaší IMMAYAH, která porodila. Kdyby to bylo jenom tvou rukou, ztroskotalo by to před dlouhou dobou. Je to Slávou větru Shkhinyah, který fouká napříč touto zemí, Svatý vítr obnovy, není to tvým dechem, neboť by to selhalo (Izajáš 42:8).

V červenci 2010 BŮH YAHUVEH řekl, abychom přidali následující z Letopisů 2 před každé Proroctví:

2 Letopisy 36:16, „Ale oni se vysmívali Poslům BOHA, pohrdali JEHO Slovy a dělali si legraci z JEHO Proroků, dokud se hněv PÁNA nepozvedl proti JEHO lidem, až když nebyl žádný lék.“

* * * * * * *


Poznámka: Amightywind je již na internetu 14 let, ale 10. dubna 2009, mu bude 21 let. Tento Duchovní úřad existoval 21 let, ale na internetu byl pouze 14 let. Doufám, že toto objasňuje všechny narozeniny a výročí, které jsou slaveny. Každé vítězství a výročí, které tento Duchovní úřad má, je vítězstvím v YAHUSHUOVI, našem MASHIACH, protože ďábel se snažil tento Duchovní úřad zastavit, ještě před tím, než jsem se narodila.

* * * * * * *


Provolávejte to dostatečně hlasitě, aby každý mohl jasně vidět vítězství, které tento Duchovní úřad měl během 14 let na internetu. Velkými písmeny napiš datum 10. dubna, to datum, ohledně kterého nepřítel řekl, že bude v Indianě, v místě porodních bolestí tohoto Duchovního úřadu, ten den zničeno. Nejenom, že 10. dubna 2009 žilo, ale rozkvetlo po celém světě a vyrostlo do věku 21 let. Toto není vítězství nějaké ženy nebo muže, ale je to tvé vítězství ABBA, tvé vítězství YAHUSHUA, tvé vítězství, milovaná RUACH ha KODESH, naše IMMAYAH.

Takže chci, aby to nikdo nemusel vyhledávat. Chci to přímo do tváří nepřátel, neboť toto je den obrovského vítězství. Elisabeth (Elishevo), když jsem tě umístil na tento internet, jak velmi málo žen Prorokyň, bylo mezi ostatními? Proklestila jsi cestu a používám tě k tomu, co nikdy předtím nebylo uděláno, neboť ty prorokuješ ve Svatých Jazycích. Ani si neumíš představit ten dopad, který toto mělo na nepřítele a je to po vzdušných vlnách všude, do čtyř koutů země, roznášeno. Tvůj hlas, plný MÉHO pomazání, plný MÉ síly, neuložen pouze v tištěné podobě, ne jenom na počítačích a kompaktních discích, ale na iPodech, nahrávacích zařízeních, neboť to není pouze v psané formě, ale i v mluvené.

Takže tento den není slaven pouze na zemi, ale je slaven i v Nebi. Ne jenom tvé fyzické narození, ale narození tohoto Duchovního úřadu, 10. dubna, na internetu. Je mu 21 let, když počítáno v lidském čase. Jeden den v Nebi a není to daleko, všichni ti, kteří ti pomohli, uvidí výsledky věrnosti jednoho maličkého, maličkého semínka, které mělo malý začátek. Nepoužívám to pouze teď, ale bude to používáno dokonce i ve Velkém Soužení a MÉ pravdy budou lidstvo vysvobozovat, když uvěří.

Nyní Elisabeth víš (Přečtěte si Svědectví Elisabeth), proč nepřítel vždy chtěl, abys zemřela, a když už ne rukou satana, tak ses o to pokusila svojí vlastní. Ale skrze Jméno a Krev YAHUSHUA, tvého MASHIACH, nejenom, že máš vítězství ty, ale i všichni ti, kteří poslouchají a věří.

(MÉ milované děti), to vše bylo součástí MÉHO dobrého plánu, vás přivést v pravou chvíli, neboť se to břemeno stalo pro Elisabeth příliš těžkým a kdybych to neudělal, dávno by to již vzdala. (Přečtěte si aktualizované - Nevzdávejte Se A Nepřestávejte), nezastavil jsem se zde, použil jsem ji, aby zrodila „Šlapače démonů YAHUSHUA“ a dokonce i tady musela zaplatit cenu předtím, než jsem k ní mohl poslat Svaté Anděly (Přečtěte si o uzdravení Elisabeth, když se dotkla křídla Archanděla Michaela.) Nyní tito přímluvci stojí proti silám zla, jak se každý den minimálně hodinu přimlouvají a modlí. Toto jsou speciální pomazaní Modlitební Bojovníci a obrovská, obrovská, obrovská budou jejich požehnání, pokud MI zůstanou věrní.

Elisabeth: Děkuji ti, ABBA.

Takže vás umisťuji do domova, kde se vedle na pastvině prohání ovce, aby vám připomněly, že JÁ, YAHUSHUA jsem váš Dobrý Pastýř a naplním vaše potřeby, to si vždy pamatujte. Jako ovečky, které se pasou vedle vás, nemají žádné starosti nebo obavy, věří farmáři, že je zavede k zeleným pastvinám, tak také JÁ, jsem vás přivedl k zeleným pastvinám. Ochraňuji vás. JÁ odrážím vlky nebo kohokoliv, kdo vám zamýšlí ublížit. Tak jako tyto ovce a jehňata nemají žádné starosti, tak vy dva, kteří v té domácnosti žijete a ti, kteří jsou vaší součástí, nebudete mít žádné starosti. Je to zde, MÍ Milovaní, JÁ obnovuji vaši duši, jak si léháte do MÝCH zelených pastvin a nesnažíte se odejít, aby jste si našli svojí vlastní pastvinu.

Mluvím ke všem těm, kteří MI, YAHUSHUOVI, vašemu MASHIACH dovolují, abych byl vaším Dobrým Pastýřem. Ochráním ty, kteří MI patří. Ti, kteří vidí tento Duchovní úřad jako požehnání, způsobené MOJÍ vlastní rukou, hřeby probitýma rukama vašeho YAHUSHUA, ode MĚ obdrží bohaté zázraky. Pokud uvěřili slovům, která jsem promluvil a nestyděli se za ně a napomínají každou ostrou odpověď. Napomínají lži. Stojí pevně na tom, čemu věří a bojují proti satanovi, tomu nepříteli a jeho služebníkům, kteří jsou posíláni.

Kdokoliv, kdo nazývá tento Duchovní úřad nesvatým, ten skutečný duch, který v nich je, byl odhalen, a oni nejsou ode MĚ. Ano, říkám, Duch Svatý v nich není, neboť nemůžete tímto způsobem nazývat něco, co je Svaté, to, co ryze pozvedává korouhev Svatosti, to, co varuje lidi, aby činili pokání, před tím, než bude příliš pozdě, to, co pozvedává Jméno vašeho ABBA YAHUVEH, Jméno YAHUSHUA, vašeho MASHIACH a Drahocenné RUACH ha KODESH. Kdokoliv, kdo to označí za špatné, v pravdě vám pravím, že se rouhali a měli by se raději třást, protože každé slovo, které promluvili, JÁ slyším. A na Dni Soudu jejich vlastní slova budou opět řečena a oni se zahanbením sklopí svoji hlavu, a pokud by mohli, opět by to, jiným způsobem, udělali.

Ale pamatujte si, MÉ Děti, neoznačil jsem to ´Duchovním úřadem Poslední Šance´ pro nic za nic. Kdokoliv, kdo je v kontaktu s touto Službou, přišel tváří v tvář s YAHUVEH a to, co udělali vám, udělali JEMU. Neboť žádný muž nebo žena nedostává za tento Duchovní úřad Slávu, všechna Chvála, Čest a Sláva je pro ty, které nazýváte Svatou Trojicí.

Tak je to v tento den, 5. dubna, na výročí toho, kdy jsem ti Elisabeth poprvé řekl, že jsi MÁ Ringmaiden a že JÁ používám Slova promluvená skrze tebe, abych zasáhl tento svět. Pro ty, kteří chtějí naslouchat a ano, pravím, dokonce i pro ty, kteří jsou donuceni k tomu, aby naslouchali a pro ty, kteří budou naslouchat.

10. dubna 2009 chci, aby o této oslavě bylo široko daleko provoláváno, 21 let, tak jak je počítá člověk, je tento Duchovní úřad stále zde a je to ke Chvále, Cti a Slávě YAHUVEH.

Konec Slova

Elisabeth: Děkuji ti ABBA. Děkuji ti, Milovaný YAHUSHUO. Děkuji ti, Drahocenná RUACH ha KODESH. A to vše proto, že jsme tě opět žádali.

Elisabeth: (směje se) Děkujeme ti. Pouze ti děkujeme Abba YAHUVEH. Jenom ti děkujeme Tatínku, toto je skutečně veselá oslava, šťastné narozeniny a je to vše ke Chvále, Cti a Slávě Aleph a Tav, Alpha a Omega, našeho Abba YAHUVEH, našeho Milovaného YAHUSHUA našeho MESIÁŠE a naší Drahocenné RUACH ha KODESH.

Děkujeme ti. Děkujeme ti. Děkujeme ti. Děkujeme ti.

Amen

Dáno tomuto Dítěti, Bojovnici, Nevěstě YAHUSHUA našeho MASHIACH.
5. dubna 2009

Pokud bylo toto proroctví pro vás požehnáním, prosím pošlete mi email a dejte mi vědět.

www.amightywind.com

www.almightywind.com

* * * * * * *

Print Friendly and PDF