Proroctví 109

Tak Pravím JÁ, YAHUVEH, Děkuji Vám Za Vaši Věrnost!

Napsáno/řečeno pod pomazáním RUACH ha KODESH skrze Apoštola Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
27. března 2009

* * * * * * *

Slovník:

Nebe nám odhaluje Svatá Hebrejská Boží Jména: OTCE, SYNA a DUCHA SVATÉHO, a pověřuje nás, jak je používat s úctou. V Proroctví 81 obdrženém v r. 2006, BŮH praví: „Opět vzývejte MÉ Jméno YAHUVEH a používejte Jméno YAHUSHUA, aby jste měli přístup k MÉMU Trůnu a JÁ vyslyším a odpovím na vaše modlitby“. To samé BŮH učí SVÉ děti na stránkách Svaté Bible. Exodus 3/14-15: I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM (יהוה), poslal mne k vám. Řekl ještě Bůh Mojžíšovi: Takto díš synům Izraelským: Hospodin, Bůh otců vašich, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův poslal mne k vám; to je jméno mé na věčnost, a to je ta památka má po všechny věky.

Žalm 91/14: Poněvadž mne, dí Bůh, zamiloval, vysvobodím jej, a vyvýším; nebo poznal jméno mé.

Exodus 20/7: Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdo by bral jméno jeho nadarmo.

Mat. 6/9: A proto vy se takto modlete: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé.

Řím. 10/13: Každý zajisté, kdokoliv by vzýval jméno Páně, spasen bude.

Nicméně vůdčí náboženské organizace a církve toto skrývají, neboť jsou si vědomy Svatých Božích Jmen, které mizí z církevních textů a nyní také z nových překladů Bible. Jméno OTCE YAHUVEH se nahrazuje slovy „Pán“, „Bůh“ nebo „Pán Bůh“, a Jméno Spasitele YAHUSHUA ha MASHIACH – řecky „Ježíš Kristus“, neznámým za časů Mesiáše a prvních Apoštolů. Boží Jméno bylo a je vypouštěno z většiny překladů Bible, jak zahraničních, tak českých.

YAHUVEH (v češtině výslovnost podobná JAHVE) - pravé Svaté Jméno BOHA OTCE. Hebrejsky: יהוה [YHVH] Yod-He-Vav-He. Zkráceně se vyskytuje jako „YAH“ nebo „JAH“ záležící na jazyku nebo i preferenci překladatele. BŮH OTEC YAHUVEH je také ve Svaté Bibli nazvaný „OTCEM“ (Mat. 23:9) a „SVATÝM OTCEM“ (Jan 17:11), „JSEM KTERÝ JSEM“, „BOHEM Abrahama, BOHEM Izáka a BOHEM Jákoba“ (Exodus 3:14-15), EL ELYON/BOHEM Nejvyšším (Gen. 14:18-22) a také EL ŠADDAY/BOHEM Všemohoucím (Gen. 17:1; Exodus 6:3).

YAHUSHUA ha MACHIACH/YAHUSHUA MESIÁŠ (Vyslovuje se JAHUŠUA) – Svaté Jméno BOŽÍHO SYNA a našeho MESIÁŠE. Jméno YAHUSHUA znamená: „YAH zachraňuje“ - Takové Jméno dali Marie (hebrejsky Miriam) a Josef BOŽÍMU SYNOVI na příkaz BOHA. (Mat. 1:21) Toto Svaté Jméno zůstalo, ačkoliv bylo zaměněno, různými Biblickými překladateli, za řecké jméno „Ježíš Kristus“.

Pozor! V počátečních Proroctvích Duchovního úřadu Amightywing, obdrženými před rokem 2000, byl YAHUSHUA MESIÁŠ prezentován a také po celém světě mezi křesťany rozšířen, pod jménem „Ježíš Kristus“. V průběhu dalších let, Jméno „YAHUSHUA MESIÁŠ“ bylo odhaleno světu, skrze našeho SVATÉHO BOHA, jako skutečné Jméno našeho SPASITELE a je používáno ve všech dnešních Proroctvích v Amightywind. BŮH YAHUVEH v nich SVÝM dětem ukazuje, jak je velice důležité, přijmout a používat skutečné Jméno JEHO Jednorozeného SYNA, které je obsaženo v prvotním hebrejském a aramejském Písmu. Jsme na pokraji doby Velkého Soužení, kdy pouze v tomto Jménu budou vyslyšeny modlitby naším SVATÝM BOHEM YAHUVEH.

RUACH ha KODESH – DUCH SVATÝ v hebrejštině, čili v původním jazyce ve většině knih Svaté Bible. Dalšími Jmény Ducha Svatého jsou rovněž: MATKA SHKHINYAH (Přísloví 90), SHKHINYAH SLÁVY, IMMAYAH (doslova „MÁMA YAH“), MOUDROST. (Protože slovo „Duch Svatý“ se nedá přeložit do ženského rodu v češtině, aniž by to úplně pozměnilo význam, necháváme ho tedy v mužském rodě).

ELOHIM - Podstatné jméno v množném čísle, označující PÁNA BOHA YAHUVEH, YAHUSHUU MESIÁŠE a RUACH ha KODESH (Svatá Trojice).

YDS – zkratka pro „YAHUSHUA Demon Stompers“ – tito jsou věřící přímluvci a duchovní bojovníci, podporující Proroka Elisabeth Elijah a tuto Duchovní Službu na modlitbě. V českém překladu je možné je nazvat „Šlapači Démonů YAHUSHUA“ (zkráceně ŠDY - Šlapači Démonů, kteří patří YAHUSHUOVI).

„Ringmaiden“ je unikátní výraz vytvořený YAH, který popisuje prorocké poslání, jedinečné pro Apoštola Elisabeth. Anglické slovo „ring“ má mnoho významů, které YAH někdy současně používá jako slovní hříčku, ale často je to ztraceno v překladu: „Ringmaiden“ v angličtině připomíná výklad, používán účastníky svatebního průvodu nebo oslavy, jako je „Ring-bearer“ (ten, co nese prsten). Na moderních, západních svatbách je toto obvykle mladý chlapec, ale v dávných dobách, tento úkol spíše patřil „Ženichovu svědkovi“. Rovněž se výraz „Ring-maiden“ objevuje jako role podobná dnešní hlavní družičce.

(Toto je z Proroctví 105, YAHUVEH řekl, ať to od teď dáme na všechna Proroctví: Varoval jsem tě před dlouhou dobou Elisabeth (Elishevo), abys nepojmenovávala tento Duchovní úřad po muži nebo ženě, dokonce ještě předtím, než tu byl Duchovní úřad. Dal jsem to do tvého ducha, neboť nic z tohoto nebylo uděláno tvou rukou, nic z tohoto nevyšlo z tvých úst. Je to z úst YAHUVEH, který porodil. Je to z úst YAHUSHUA, vašeho MASHIACH, který porodil. Je to z úst RUACH ha KODESH, vaší IMMAYAH, která porodila. Kdyby to bylo jenom tvou rukou, ztroskotalo by to před dlouhou dobou. Je to Slávou větru Shkhinyah, který fouká napříč touto zemí, Svatý vítr obnovy, není to tvým dechem, neboť by to selhalo (Izajáš 42:8)).

V červenci 2010 BŮH YAHUVEH řekl, abychom přidali následující z Letopisů 2 před každé Proroctví:

2 Letopisy 36:16, „Ale oni se vysmívali Poslům BOHA, pohrdali JEHO Slovy a dělali si legraci z JEHO Proroků, dokud se hněv PÁNA nepozvedl proti JEHO lidem, až když nebyl žádný lék.“

* * * * * * *

Přepsáno z audio nahrávky:

Elisabeth (Elisheva) říká:

Zaslechla jsem, že se něco mělo stát 27. března. Konkrétní film, který měl být promítán v kině. A tak jsme si myslela, že se k tomu blíží a že to bude vysílané v televizi.

Hlavní věc je ta, že to nebylo o tom. Dnes se událo něco speciálního. Stalo se to potom, co jsme si (vedení Amightywind) udělali Večeři Páně a ptali se na modlitbě.... jestli můžeme zaskočit do obchodu pro pár věcí, protože tím dáváme Otci úctu a On nás ochraňuje, když se ptáme. Z ničeho nic (YAHUVEH) začal mluvit o víře a o tom jak nás odměňuje, když uděláte něco o co vás YAHUVEH žádá a co vyžaduje velký krok víry. Musíte bojovat proti vší své tělesnosti, musíte bojovat proti svému strachu, musíte bojovat proti svým okolnostem, ale vy poslechnete, když vám YAHUVEH řekne, abyste ten krok víry udělali. On říká, hleďte, zdali vás nepožehnám více, než jste si kdy mysleli, že je možné.

Ta další věc, kterou mi potom řekl, byla, že jsme nikdy jsme nebydleli v pěkném domku. Naprosto vždy, ach nebyl to snad ani krátkodobý podnájem a co nám ti majitelé dělali. Buď jsme bydleli v autobuse a nebo jsme se museli neustále stěhovat z jednoho místa na druhé. Bylo to strašné, strašné. Nebyli jsme požehnaní, když jsme žili v Americe. S výjimkou toho, když jsme udělali velký krok víry. No v mých očích jsme nebyli (v Americe požehnaní). Přesto jsme udělali ten největší krok víry a já myslela, že vším, co je ve mě - jsem nechtěla mít s tím místem nic společného. Přesto jsem udělala ten největší krok víry, když jsem se to ráno probudila - Nikdy bych to neudělala, kdyby mi to YAHUSHUA neřekl a ON řekl, že máme odjet na Aljašku. V slzách jsem řekla (vedení), že musíme jít na Aljašku.

Přesto, že nepovažuji roubenou chatku, po dobu 6 měsíců za požehnání, musím říci, že z toho vzešli dobré věci, protože ON někoho pozvedl, Cathy O.

(Další odstavec z nahrávky byl omylem vymazán, když jsme na tom pracovali, aby to bylo zveřejněno.Takže tento další odstavec není na audiu. Omlouváme se za to.)

Ačkoliv ona je nyní nepřítelem. Nejprve jsme nevěděli, kde vzít peníze, které by nám umožnili cestu do Aljašky a my mohli poslechnout. On pozdvihl jinou ženu, aby nám poslala peníze a to nás naprosto překvapilo. Ta mladá žena, která byla čestvě spasená a nalezla pravdu skrze tuto Duchovní službu a to je jak jsme se dostali na Aljašku. Byl to obrovský krok víry se tam přestěhovat. Později nám bylo řečeno, aby jsme Aljašku opustili a nerozuměli jsme kam půjdeme a co budeme dělat, On pozdvihl Cathy O. a to bylo opět velikým krokem víry, aby jsme opustili Ameriku.

(opět na nahrávce 2. část)

Potom mi řekl, když jsem se modlila, že v pravdě, ta požehnání na nás nepadala, dokud jsme neudělali krok víry, ohledně toho, když řekl, „Do Ameriky se už nikdy nevrátíte, do Ameriky se nesmíte nikdy vrátit.“ Nevím, ale věřím, že On nikdy nedopustí, aby nás k tomu někdo donutil. Ale my se skrze svoji vlastní vůli do Ameriky nevrátíme. To je naprosto obrovské, míním tím, že všechny naše rodiny tam jsou, naše biologické rodiny tam žijí a my víme, že se tam už vůbec nikdy nevrátíme. Přesto řekl, „vylil jsem svoje požehnání“ a On to udělal. Hojně a bohatě nás požehnal od té doby, co jsme udělali ten veliký krok víry a opustili jsme Ameriku.

Tak jako Kathrynyah, začal ke mě mluvit o Kathrynyah a jejím velkém kroku víry. Nyní se podívejte na to, čím byla odměněna. Má svého milovaného Adama a naše drahá sestra pouze velmi toužila se s námi setkat a nyní žije s námi, po tom, co udělala ten veliký krok víry. Míním tím každého z nás a tudíž je toto dnes lekcí. YAH dal slib, že když uděláte obrovitý krok víry o kterém vám říká, že máte udělat, hojně a bohatě vás požehná, více než se odvažujete o něcem takovém snít nebo o to prosit. Toto je to, co jsem se dnes, 27. března, naučila.

ON mi také připomíná můj obrovitý, obrovitý krok víry, na který jsem zapoměla. Co se mě týká, mým obrovitým krokem víry bylo, abych mohla opět důvěřovat jinému muži. A já nikdy nedůvěřovala muži, do té doby, kdy jsem se setkala s Adamem (mým bratrem a spoluslužebníkem). Řekla jsem, „A tak jsem TI ABBA YAHUVEH poslušná“ a naprosti nikdy jsem ničeho z toho vůbec nelitovala. Jenom TI Abba YAHUVEH děkuji za Tvoje zaslíbení, pokud Tě stále opravdu slyšíme a TY nám říkáš, aby jsme ten krok víry udělali. Budeš muset být věrný a chránit nás a TY to uděláš a hojně a bohatě nás požehnáš.

(3. část audia začíná zde)

Mám zde krok víry, protože jsem poslechla. Takže toto je vše, co mám k tomu říct. My TI pouze Abba YAHUVEH dáváme slávu. Jsi tak věrný.

Pokaždé - když jdeme do obchodu. Pokaždé, když vyjdeme ze dveří, máme víru, že se v pořádku vrátíme. Radujeme se u těch dveří, nebereme to na lehkou váhu, protože YAH nám řekl, aby jsme to na lehkou váhu nebrali. A tak my TI Tatínku YAH děkujeme a chválíme TĚ. Nyní pozvedneme na modlitbě to, jestli máme jít nakoupit pár věcí, protože Tatínek říká, že pokaždé, když toto děláme, dává MU to čest a těší HO, že posloucháme a nebereme to na lehkou váhu. To je co jsem chtěla říct.

(Na nahrávce se o tom nezmiňuji, ale jedním z mých největších kroků víry bylo, když nám Abba YAHUVEH řekl, že máme jet do Afriky. NE, NE, v žádném případě se mi tam nechtělo! Bylo to ještě horší, než jet na Aljašku. Měla jsem ve své mysli představu, že budeme bydlet v chýši z trávy a bez klimatizace a byla jsem kvůli tomu nazlobená. Ale pak k mě, náš Milovaný YAHUVEH, promluvil a připomenul mi, že mě nazývá svým „klimatizačním dítětem“ a že se o nás postará a požehná nám za naši poslušnost. YAHUVEH je tak věrný, protože v této době jsme začali být opravdu požehnaní a když posloucháme, tak v tom požehnání pokračujem každý den. Čím větší je ten krok víry, tím větší budou ta požehnání. Ach ano, měli jsme klimatizaci, všude kde jsme bydleli. CHVÁLA YAHUSHUOVI!)

/Elisabeth (Elisheva) se začíná modlit v jazycích:/

* * * * * * *

Děkovali jste MI za MOJI věrnost MOJI milovaní, ale JÁ vám děkuji za vaši věrnost. Za věrnost všech 5 z vás, protože vás všech 5 jste MI dali svoje životy a řekli jste, „Použij je podle Svojí vůle, použij je pro Svoji Slávu, použij je pro slávu TVÉHO Syna YAHUSHUA.“ Všech 5 z vás jste pro MĚ živou obětí. Jsem neustále ve vašich myšlenkách. Zahrnujete MĚ ve svých plánech. Říkáte, „Co si přeješ Abba, abych udělal,“ a to MĚ těší. Vy věrně, věrně usilujete o to, aby jste MĚ každým způsobem poslouchali a těšili a získáváte duše pro slávu MÉHO Syna. Věrně chválíte a uctíváte. Neberete NÁS se samozřejmostí.

A nyní promlouvám nejenom k vám pěti, ale mluvím i k věrným ŠDY (Šlapačům démonů Yahushua – modlitebním přímluvcům), protože oni činní to samé. Toto je to znamení, toto je to zapečetění těch, kteří jsou povoláni k tomu, aby byli Nevěstou YAHUSHUA. Jsou věrní. Nebudou činit kompromis. Neskloní se. Budou stát za tím, co je správné. Napomenou to, co je špatné.

Jaký druh manželství by jste (muži a ženy) měli, kdyby jste jeden o druhém nevěděli, že jste věrní? JÁ se nemusím obávat, že vaše oči budou toužit po falešných bozích, protože vím, že jste věrní. A tak MI děkujete za MOJI věrnost. JÁ vám děkuji za vaši věrnost.

Děkuji vám za každý okamžik, kdy jste si udělali plány a řekli, „Toto a tamto ten den udělám,“ a JÁ vám děkuji za vaši věrnost, dokonce i když vám ty plány přetrhnu a řeknu, „Ne MOJE děti, toto uděláte tímto způsobem.“ Přesto MI věrně vzdáte chválu a řeknete, „Abba YAHUVEH, ať se to stane tak, jak si to přeješ TY.“ Věrně usilujete o to, aby jste MĚ těšili a poslouchali. A tak se vás MOJE děti zeptám na tuto otázku. Proč bych si nepřál vás bohatě, všemi způsoby požehnat? Když vás požádám, aby jste udělali ten největší krok víry, proč bych vás věrně neochraňoval a nežehnal vám, pokud to děláte MÝM způsobem?

Promlouvám toto poselství ke všem, ke všem, ke všem, kteří dávají MĚ, YAHUVEH a YAHUSHUA a Drahou RUACH ha KODESH vaší IMMAYAH na první místo ve vašem životě a vaší lásce. Mluvím k celé Nevěstě YAHUSHUA. Děkuji vám za vaši věrnost. Děkuji vám za vaši věrnost, že neustále napomínáte satana. Nebudete dělat kompromisy s hříchem. Vaše oči jsou vždy upřeny směrem k Nebi. Děkuji vám za vaši věrnost a buďte ujištěni, že tak jak jste věrní MNĚ, tak jsem věrný JÁ vám. Mé oči jsou neustále na vás. Mé uši jsou nakloněné každému slovu, které promlouváte.

Jenom proto, když neodpovím na vaše modlitby okamžitě, způsobem o kterém si myslíte, že bych měl, nemyslete si, že vás neslyším. Odpovím, někdy to bude ano, někdy tou odpovědí bude ne a mnohokrát MOJÍ odpovědí je „počkej, ještě nepřišel MŮJ čas“. Ale buďte ujištěni, že nejsem neslyšící, že JÁ YAHUVEH nejsem slepý a vše co se týká vás, se týká i MĚ. JÁ, YAHUVEH jsem váš Stvořitel a vím, co je pro vás nejlepší, dokonce i když vy sami nevíte, co je pro vás nejlepší. Když MI věrně důvěřujete, JÁ vás věrně nezklamu.

A tak chci znovu říci, Děkuji vám za vaši věrnost. Pokračujte v tom, aby jste MI důvěřovali. Pokračujte v tom, že se nebudete spoléhat na svoje vlastní porozumění. Dokonce i když nerozumíte tomu, co se děje ve světě, dokonce i když nevíte, co máte dělat. Pokračujte v tom, aby jste MI zůstávali věrní, JÁ vám ukáži, co máte dělat. Dokonce i když MOJI maličcí padnete, budu s vámi, abych vás věrně pozvedl a ošetřil vaše rány. Jsem věrný MOJI maličcí, abych vylil svůj hněv na vaše nepřátele. Jenom proto, že vaše oči nevidí, co dělám, nemyslete si, že nejsem věrný v tom, abych vás bránil. Zůstaňte věrní a vězte, Krev YAHUSHUA vašeho MASHIACH nikdy neztratí svoji moc, uzdravení, vysvobození, odpuštění, moc vzkříšení. Vězte toto: to Slovo, které bylo učiněno tělem nemůže lhát. Každé slovo ve Svatém Písmu je „ano“ a „amen“. MÉ Slovo se ke MNĚ nevrátí zpět prázdné, ale učiní vše, k čemu jsem ho poslal, aby to učinilo.

A tak jsem chtěl pouze tento den, 27. března 2009, říct, že vám dávám nové Prorocké poselství. Je pro ty, kteří jako jelen prahnou po vodě. Přicházejí k tomuto Duchovnímu úřadu pro Živou Vodu. Mohu promlouvat a prorokovat to, co se stane, ale vy to nyní nepotřebujete slyšet. Vy pouze potřebujete slyšet, bez ohledu na to, co se stane. Nehledě na to, co vidíte. Nehledě na to, co se objeví na obloze. Nehledě na to, co otřásá zemí. Nehledě zbraně, která byla učiněna proti vám, ať už je to rukou ďábla, ať už je to rukou člověka, ať už je to rukou mimozemšťana. Vězte toto; JÁ budu věrně ochraňovat všechny, kteří jsou MOJI. Volejte ke MNĚ v těžkých časech. Volejte ke MNĚ. Volejte ke MNĚ skrze Jméno YAHUSHUA vašeho MESIÁŠE. Jsem věrný, abych slyšel vaše volání. Jsem věrný, abych vás vysvobodil a obhájil vás.

Budete to potřebovat, tento rok. Budete potřebovat, aby vám bylo připomenuto, bez ohledu na to, co se bude dít, že JÁ jsem věrný. YAHUSHUA váš MESIÁŠ je věrný. Sladká RUACH ha KODESH vaše IMMAYAH je věrná. Pro ty, kteří jsou NÁM věrní, zajistíme pro ně cestu, tam kde se zdálo, že žádná není. Nemějte své oči upřené na vlny a na bouři, jinak se utopíte. Nevkládejte svoji víru v měnu vaší země nebo ve zprostředkovatele. MY jsme vaším útočištěm. My jsme TI, kteří vás sytí manou z nebe. MY jsme TI, kteří vám dávají nápoj Živé Vody.

A opět chci zopakovat, Děkuji vám za vaši věrnost, že přijímáte toto Poselství. Děkuji vám za vaši věrnost, ačkoliv svýma fyzickýma očima jste Nebe neviděli, přesto věříte, neboť MY odměňujeme ty, kteří NÁS pilně hledají. MY odměňujeme ty, kteří NÁM pilně slouží. Odměňujeme ty, kteří NÁS pilně poslouchají. Existují odměny za život ve svatosti a existují důsledky za nesvatý život. Jsem YAHUVEH, a SVÝM nepřátelům se věrně odplatím. Nemyslete si, že nebudou nést následky za to, že se MI vysmívají. Tento svět velmi brzy uvidí, co se stane lidem, kteří MĚ opustili a vysmívají se MI. Ale MOJI Věrní, Milovaní pozvedněte své oči Nevěsto YAHUSHUA, pozvedněte své oči, neboť v pravdě se blíží vaše spasení.

Konec Slova

Děkujeme TI, Děkujeme TI, Děkujeme TI, Děkujeme TI, Děkujeme TI, Haleluja, Chvála buď Tvému Svatému Jménu Abba YAHUVEH. Chvála buď Tvému Svatému Jménu Milovaný YAHUSHUO náš MESIÁŠI. Chvála buď Tvému Svatému Jménu sladký DUCHU SVATÝ naše IMMAYAH, naše Milovaná Matko Moudrost. Chvála, Chvála, Chvála, Chvála TVÉMU Svatému Jménu.

Stále dokola jsi mi říkal 27. března, 27. března a já řekla, drahý co se událo 27. března?? Co je to co se má stát 27. března? Když jsme to po Večeři Páně nejméně očekávali, náš Tatínek nám dal nádherné Slovo a my se pevně držíme TVOJÍ věrnosti ABBA YAHUVEH. Nezáleží na tom jak moc budeš otřásat tímto světem, my věrně, věrně, věrně věříme, že nás Abba YAHUVEH ochráníš.

Ach děkujeme TI Tatínku za toto Slovo. Děkujeme TI za povzbuzení pro ty, kteří ztratili svoji práci, pro ty, kteří nemohou zaplatit svoje účty, pro ty, kteří nevědí, kde budou bydlet, pro ty, kteří mají ve svých domácnostech nemoc a chorobu a jsou Nebeský Otče tak slabí, že nevědí, co mají dělat. Děkujeme TI za TVOJI věrnost Abba YAHUVEH a milovaný YAHUSHUO náš MESIÁŠI. Právě teď je Nebeský Otče naplní víra, ty, kteří nevědí, co mají dělat. Ty, kteří jsou v nerovnoměrně zatížených manželských svazcích a nevědí co mají dělat Nebeský Otče. Děkujeme TI za TVOJI věrnost Nebeský Otče ve Jménu YAHUSHUA našeho Milovaného MESIÁŠE, TY použiješ ten rozdělující meč v těch manželstvích, která potřebují být rozdělena Nebeský Otče a TY spojíš dohromady ta manželství, která potřebují být dána dohromady skrze lásku YAHUSHUA našeho MESIÁŠE.

Děkujeme TI za TVOJI věrnost Nebeský Otče, za ty děti, které se vracejí, aby opět znova kráčely po cestě svatosti Nebeský Otče. Děkujeme Ti za Tvoji věrnost milovaný YAHUSHUO náš MESIÁŠI, za prolitou Krev YAHUSHUA a spasení, které přichází do domovů těch, kteří se modlili za spasení jejich blízkých. Děkujeme TI za TVOJI věrnost Abba YAHUVEH, za to, že nás ochraňuješ od vlády, zkorumpovaných státních úřadů těchto národů Nebeský Otče. Abba YAHUVEH ve Jménu YAHUSHUA našeho Milovaného MASHIACH, Děkujeme TI za Tvoji věrnost a Tvoji mocnou sílu, kterou nás chráníš Nebeský Otče a způsobuješ, že jsme neviditelní skrze prolitou Krev YAHUSHUA našeho MESIÁŠE, a tudíž nás nepřátelé nemohou vidět a budeme ukryti a neviditelní.

Děkujeme TI za zničení záznamů, které o nás má nepřítel Nebeský OTČE. Děkujeme TI a Chválíme TĚ Abba YAHUVEH právě teď. TY víš o jakých záznamech se zmiňuji Nebeský OTČE. TY víš o všech těch tajemstvých, která vlády uchovávají Nebeský OTČE. Mluvím o těch záznamech Nebeský OTČE, která jsou proti každému, kdo je svatý Nebeský OTČE. Jak si oni zapisují jejich jména Abba YAHUVEH do databáze Nebeský OTČE, ve které jsou určeni pro zánik OTČE. Děkujeme TI Abba YAHUVEH, za to, že právě teď posíláš Svoje Svaté, spojené anděle, aby obklopovaly, chránily a umístily ochranou kopuli nad jejich domovy Nebeský OTČE . Děkujeme TI Abba YAHUVEH, tak jistě jako jsi ochránil Lota, tak jistě jako jsi ochránil Noeho a jeho rodinu, tak jistě jako jsi ochránil Daniele ve lví jámě a Šadraka, Méšaka a Abed-nega v rozpálené peci. Děkujeme TI za Tvoji věrnost Abba YAHUVEH ochraňovat všechny ty, kteří opravdově, opravdově patří YAHUSHUOVI našemu MESIÁŠI.

Děkujeme TI za Tvoji věrnost, která nás chrání, když oni rozstříkují jed do atmosféry Nebeský Otče, skrze to, co je po celém světě nazýváno contrails za účelem snížení populace. Myslí si, že to co udělali v tajnosti není nikomu známo. Když TY jsi Abba YAHUVEH řekl: „až tyto věci uvidíte, prohlašujte Krev YAHUSHUA vašeho MASHIACH, modlete se za to, aby se ta zbraň obrátila zpět na pilota. Modlete se za to, aby se ta zbraň nasměrovala na toho, kdo tyto jedy vyrobil. Modlete se za to, aby se ty zbraně nasměrovaly na ty vlády, které to dovolily, které to poslaly. Ať Krev YAHUSHUA našeho Milovaného MESIÁŠE je jako antibiotikum. Zmátni nepřítele. Děkujeme TI a Chválíme TĚ. Posíláme zmatení do tábora nepřátel. Myslí si, že to jsou oni, kteří mají antibiotika a dávají to svým přátelům a jejich rodinám, ach ale Abba YAHUVEH ty vkládáš smrt do těch injekcí. Ty vkládáš smrt do těch tabletek. Místo toho jsou to ti svatí, kteří mají ochranu, protože oni nám nemohou ublížit, pokud to nedovolíš. A tak věrní, když uvidíte jedovaté contraily na obloze, pamatujte na to, aby jste se modlili, „nad tímto prohlašuji Krev YAHUSHUA našeho MESIÁŠE. Vracím tuto zbraň zpět pilotovi, chemikům, kteří ji vyrobili a vládám, které ji poslali“.

Protože YAHUVEH je věrný a když oni otráví jídlo a vodu a dokonce i samotné vysílací vlny posílají smrt, onemocnění. My TI děkujeme za věrnost Abba YAHUVEH, že budeme od tohoto všeho ochráněni. Ale je to ten, který tyto zbraně posílá, vrátí se jim to zpět, protože neexistuje žádná ochrana proti hněvu Abba YAHUVEH, protože ON zaslíbil, že nás bude věrně ochraňovat a odplatí se našim nepřátelům.

Děkujeme TI Tatínku YAHUVEH za to, že nás ukrýváš pod Svými křídly, tak jak praví Žalm 91. Děkujeme TI Abba YAHUVEH, na naše vlastní oči uvidíme odplatu bezbožných. Jakýkoliv nepřítel Abba YAHUVEH a Milovaného YAHUSHUA našeho MASHIACH je také naším nepřítelem. Kdokoliv Abba YAHUVEH kdo stojí za nesvatostí, která toleruje hřích, ať si to uvědomují nebo ne, že slouží satanovi a jsou nepřítelem Svaté Nevěsty YAHUSHUA našeho MASHIACH.

MY TI budeme věrně sloužit Abba YAHUVEH, Milovaný YAHUSHUO náš MESIÁŠI a Drahá RUACH ha KODESH po všechny dny našich životů na této zemi a na věky na věčnosti v nebi. Tak jak TĚ Chválíme a Uctíváme zde, tak TĚ budeme Chválit a Uctívat na věky v Nebi. Prosíme TĚ Abba YAHUVEH a nyní stojíme za Nevěstou YAHUSHUA našeho MASHIACH, a žádáme, aby se smrt těchto těl nedotkla, aby jsme mohli mít svědectví jako Enoch a předtím, než byl vzat do nebe, byl nalezen příjemným našemu Abba YAHUVEH.

Úplně každý den TI věrně slibujeme, že s každým dnem budeme usilovat o to TĚ těšit Abba YAHUVEH. Aby jsme TI přinesli Chválu, Čest a Slávu skrze Jméno a Krev YAHUSHUA našeho MESIÁŠE. Uctíváme TĚ. TY jsi náš Majestát. Uctíváme TĚ. Milujeme TĚ. Vroucně TĚ milujeme. Chválíme TĚ Abba YAHUVEH, Milovaný YAHUSHUO náš MESIÁŠI a Drahá RUACH ha KODESH naše IMMAYAH, naše MATKO MOUDROST, naše MATKO SHKHINYAH, naše MATKO SLÁVY. Ty jsi všechny tyto věci, ach Drahý DUCHU SVATÝ a my TĚ uctíváme.

Děkujeme TI za to pomazání, které jsi na mě dneska dal, aby jsme mohli slyšet TVŮJ hlas tímto neočekávaným způsobem, jenom, aby jsi SVÝM milovaným řekl, Děkuji vám za vaši věrnost. To vše začalo tím, že jsme začali děkovat za TVOJI věrnost a TY jsi nakonec děkoval nám.

Děkujeme TI, Amen.

Promluveno skrze Apoštola Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

27. března 2009

Jestliže bylo toto Proroctví pro vás požehnáním, prosím pošlete mi email a dejte mi vědět.

www.amightywind.com

www.almightywind.com

* * * * * * *

Print Friendly and PDF