Proroctví 108

JÁ, YAHUVEH, Brzy Uvolním Ducha Zkázy Na Tuto Zemi!

Napsáno/řečeno pod pomazáním RUACH ha KODESH skrze Apoštola Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

9. března 2009

* * * * * * *

Slovo pro Purim 2009

Slovník:

Nebe nám odhaluje Svatá Hebrejská Boží Jména: OTCE, SYNA a DUCHA SVATÉHO, a pověřuje nás, jak je používat s úctou. V Proroctví 81 obdrženém v r. 2006, BŮH praví: „Opět vzývejte MÉ Jméno YAHUVEH a používejte Jméno YAHUSHUA, aby jste měli přístup k MÉMU Trůnu a JÁ vyslyším a odpovím na vaše modlitby“. To samé BŮH učí SVÉ děti na stránkách Svaté Bible. Exodus 3/14-15: I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM (יהוה), poslal mne k vám. Řekl ještě Bůh Mojžíšovi: Takto díš synům Izraelským: Hospodin, Bůh otců vašich, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův poslal mne k vám; to je jméno mé na věčnost, a to je ta památka má po všechny věky.

Žalm 91/14: Poněvadž mne, dí Bůh, zamiloval, vysvobodím jej, a vyvýším; nebo poznal jméno mé.

Exodus 20/7: Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdo by bral jméno jeho nadarmo.

Mat. 6/9: A proto vy se takto modlete: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé.

Řím. 10/13: Každý zajisté, kdokoliv by vzýval jméno Páně, spasen bude.

Nicméně vůdčí náboženské organizace a církve toto skrývají, neboť jsou si vědomy Svatých Božích Jmen, které mizí z církevních textů a nyní také z nových překladů Bible. Jméno OTCE YAHUVEH se nahrazuje slovy „Pán“, „Bůh“ nebo „Pán Bůh“, a Jméno Spasitele YAHUSHUA ha MASHIACH – řecky „Ježíš Kristus“, neznámým za časů Mesiáše a prvních Apoštolů. Boží Jméno bylo a je vypouštěno z většiny překladů Bible, jak zahraničních, tak českých.

YAHUVEH (v češtině výslovnost podobná JAHVE) - pravé Svaté Jméno BOHA OTCE. Hebrejsky: יהוה [YHVH] Yod-He-Vav-He. Zkráceně se vyskytuje jako „YAH“ nebo „JAH“ záležící na jazyku nebo i preferenci překladatele. BŮH OTEC YAHUVEH je také ve Svaté Bibli nazvaný „OTCEM“ (Mat. 23:9) a „SVATÝM OTCEM“ (Jan 17:11), „JSEM KTERÝ JSEM“, „BOHEM Abrahama, BOHEM Izáka a BOHEM Jákoba“ (Exodus 3:14-15), EL ELYON/BOHEM Nejvyšším (Gen. 14:18-22) a také EL ŠADDAY/BOHEM Všemohoucím (Gen. 17:1; Exodus 6:3).

YAHUSHUA ha MACHIACH/YAHUSHUA MESIÁŠ (Vyslovuje se JAHUŠUA) – Svaté Jméno BOŽÍHO SYNA a našeho MESIÁŠE. Jméno YAHUSHUA znamená: „YAH zachraňuje“ - Takové Jméno dali Marie (hebrejsky Miriam) a Josef BOŽÍMU SYNOVI na příkaz BOHA. (Mat. 1:21) Toto Svaté Jméno zůstalo, ačkoliv bylo zaměněno, různými Biblickými překladateli, za řecké jméno „Ježíš Kristus“.

Pozor! V počátečních Proroctvích Duchovního úřadu Amightywing, obdrženými před rokem 2000, byl YAHUSHUA MESIÁŠ prezentován a také po celém světě mezi křesťany rozšířen, pod jménem „Ježíš Kristus“. V průběhu dalších let, Jméno „YAHUSHUA MESIÁŠ“ bylo odhaleno světu, skrze našeho SVATÉHO BOHA, jako skutečné Jméno našeho SPASITELE a je používáno ve všech dnešních Proroctvích v Amightywind. BŮH YAHUVEH v nich SVÝM dětem ukazuje, jak je velice důležité, přijmout a používat skutečné Jméno JEHO Jednorozeného SYNA, které je obsaženo v prvotním hebrejském a aramejském Písmu. Jsme na pokraji doby Velkého Soužení, kdy pouze v tomto Jménu budou vyslyšeny modlitby naším SVATÝM BOHEM YAHUVEH.

RUACH ha KODESH – DUCH SVATÝ v hebrejštině, čili v původním jazyce ve většině knih Svaté Bible. Dalšími Jmény Ducha Svatého jsou rovněž: MATKA SHKHINYAH (Přísloví 90), SHKHINYAH SLÁVY, IMMAYAH (doslova „MÁMA YAH“), MOUDROST. (Protože slovo „Duch Svatý“ se nedá přeložit do ženského rodu v češtině, aniž by to úplně pozměnilo význam, necháváme ho tedy v mužském rodě).

ELOHIM - Podstatné jméno v množném čísle, označující PÁNA BOHA YAHUVEH, YAHUSHUU MESIÁŠE a RUACH ha KODESH (Svatá Trojice).

YDS – zkratka pro „YAHUSHUA Demon Stompers“ – tito jsou věřící přímluvci a duchovní bojovníci, podporující Proroka Elisabeth Elijah a tuto Duchovní Službu na modlitbě. V českém překladu je možné je nazvat „Šlapači Démonů YAHUSHUA“ (zkráceně ŠDY - Šlapači Démonů, kteří patří YAHUSHUOVI).

„Ringmaiden“ je unikátní výraz vytvořený YAH, který popisuje prorocké poslání, jedinečné pro Apoštola Elisabeth. Anglické slovo „ring“ má mnoho významů, které YAH někdy současně používá jako slovní hříčku, ale často je to ztraceno v překladu: „Ringmaiden“ v angličtině připomíná výklad, používán účastníky svatebního průvodu nebo oslavy, jako je „Ring-bearer“ (ten, co nese prsten). Na moderních, západních svatbách je toto obvykle mladý chlapec, ale v dávných dobách, tento úkol spíše patřil „Ženichovu svědkovi“. Rovněž se výraz „Ring-maiden“ objevuje jako role podobná dnešní hlavní družičce.

* * * * * * *

(Toto je z Proroctví 105, YAHUVEH řekl, ať to od teď dáme na všechna Proroctví: Varoval jsem tě před dlouhou dobou Elisabeth (Elishevo), abys nepojmenovávala tento Duchovní úřad po muži nebo ženě, dokonce ještě předtím, než tu byl Duchovní úřad. Dal jsem to do tvého ducha, neboť nic z tohoto nebylo uděláno tvou rukou, nic z tohoto nevyšlo z tvých úst. Je to z úst YAHUVEH, který porodil. Je to z úst YAHUSHUA, vašeho MASHIACH, který porodil. Je to z úst RUACH ha KODESH, vaší IMMAYAH, která porodila. Kdyby to bylo jenom tvou rukou, ztroskotalo by to před dlouhou dobou. Je to Slávou větru Shkhinyah, který fouká napříč touto zemí, Svatý vítr obnovy, není to tvým dechem, neboť by to selhalo (Izajáš 42:8)).

V červenci 2010 BŮH YAHUVEH řekl, abychom přidali následující z Letopisů 2 před každé Proroctví:

2 Letopisy 36:16, „Ale oni se vysmívali Poslům BOHA, pohrdali JEHO Slovy a dělali si legraci z JEHO Proroků, dokud se hněv PÁNA nepozvedl proti JEHO lidem, až když nebyl žádný lék.“

* * * * * * *

Po přečtení Knihy Ester, jsme během modlitby šli, s mojí milovanou sestrou, před Trůn YAHUVEH. Ptala jsem se YAHUVEH, jestli má Slovo, které by k nám na tento Purim rád promluvil. Toto je Slovo, které nám bylo dáno.

Audio nahrávka:

Elisabeth (Elisheva): slyším HO jak říká, promluvím MOJE dcero, ale ještě nepřišel ten čas.

JÁ, YAHUVEH, Brzy Uvolním Ducha Zkázy Na Tuto Zemi!

Neboť Slova, která promluvím budou jako Oheň. Vězte pouze to, že se přede MNOU blyštíte, všichni z vás, kteří kráčíte v MÉ svatosti a MOJÍ pravdě, kteří opravdu víte, co Purim reprezentuje, o čem je. Vězte pouze toto, blyštíte se přede MNOU, jste oděni do nejlepšího oděvu, protože neexistuje kvalitnější oděv, než je Roucho Spravedlnosti, které MŮJ Syn YAHUSHUA dává kolem vašich ramen. Vězte pouze toto, jak nepřátelé osnovují zkázu svatých, tak i JÁ vím, jak zničím ty nesvaté.

Nyní ještě nenastal čas promluvit Slova Ohně MOJE dcero. Buď trpělivá. Pouze ti dávám pár slov povzbuzení o tom, že JÁ tvůj Abba YAHUVEH jsem potěšen. Jsem potěšen se SVÝM duchovním Israelem, těmi, kteří chodí ve šlépějích, které jsem já určil jako svaté. Těmi jejich uši jsou nakloněné ke každému slovu, které promlouvám. MOJE Děti, MOJI Maličcí, MOJE Nevěsto, MOJI Vybraní a Vyvolení, vy, kteří se nevychloubáte tím, kým jste nebo co jste dokázali, ale vaše pýcha je v tom, co JÁ, YAHUVEH dělám, co JÁ, YAHUVEH činím skrze MÉHO Syna YAHUSHUA vašeho Mesiáše.

Pouze pokračujte na modlitbách. Tak jak jsem dal Mardocheovi rozsouzení, aby věděl, kde byli nepřátelé a jaké byli jejich plány ohledně zničení svatých. Modlete se za rozsouzení, abych vám vždy ukázal, kde je nepřítel ukryt, dokonce i když by byl mezi vámi. Pouze vězte, každý, kdo se pokusí infiltrovat a zradit vedení tohoto Duchovním úřadu a ty, kteří jsou součástí tohoto Duchovního úřadu. Ti, kteří osnovují zkázu tomuto úřadu, ti, kteří lžou o tomto Duchovním úřadu, tak JÁ ho Svojí vlastní rukou zničím tak jistě, praví YAHUVEH, jako jsem zničil Hamana a jeho 10 synů a všechny ty, kteří povstali proti těm o kterých jsem dopředu nařídil, aby byli chráněni. V těchto posledních časech uvidíte, že JÁ již vím, nehledě na to, co nepřítel dělá. Již jsem dopředu předurčil, koho budu držet v bezpečí dlaně MÉ Ruky, odkud je žádný člověk nemůže vytrhnout. Tak jako v dávných dobách, dopředu jsem předurčil, že budu ochraňovat Mardochea a Ester.

Nic se nezměnilo, ale buď Elisabeth připravená, protože další slovo má přijít a to bude plné MÉHO OHNĚ, ale opět toto ještě není čas, aby bylo uvolněno. Pouze vězte, JÁ, YAHUVEH, se nikdy neomluvím za to, co jsem udělal Sodomě a Gomoře a těm ostatním městům, která následovala jejich příkladu a JÁ, YAHUVEH jsem zaslíbil toto: Chystám se uvolnit ducha zkázy na tuto zemi a dopustím věci, aby se staly, které se ještě předtím v takovém rozměru nestaly.

Ale vězte toto, neříkám vám to, abych u vás vzbudil strach, ale abych vás ujistil. Ti, kteří v pravdě patří YAHUSHUOVI, ti, kteří jsou přikryti prolitou Krví MÉHO SYNA YAHUSHUA vašeho MESIÁŠE. Ti kteří MU opravdově vydávají svoji vůli a život a snaží se poslechnout každý rozkaz z hůry z Nebe, učiním, že budou v bezpečí. Držte se pevně svojí víry, protože satan chce vaši víru více, než chce váš život. Pevně se držte vaší víry a hleďte co udělám nepříteli. Hleďte na to, co udělám těm, kteří chtějí zničit vše co je svaté. Hleďte, co JÁ, YAHUVEH udělám, neboť jejich osud bude mnohem horší než Hamana a jeho deseti synů.

Každý den žijete svoje životy a říkáte, „Jak TĚ mohu Abba YAHUVEH více potěšit? Jak mohu více potěšit YAHUSHUA mého MESIÁŠE? Jak tě mohu více potěšit drahá RUACH ha KODESH, moje IMMAYAH, moje MATKO MOUDROST?“ A vaše MATKA MOUDROST vám dá moudrost, aby jste znali tu odpověď.

Ach, jak moc vás miluji. Vím kdo MI patří. Znám jména těch, kteří MI budou patřit, až konečně vydají svoji vůli MĚ a přijmou prolitou Krev YAHUSHUA, aby smyla jejich hříchy. Ale oni vědí, že to nestačí, ví, že se musí odvrátit od zlého. Vím kdo jste.

Toto jsou ta slova povzbuzení, která pro vás mám na tento den Purimu 2009. Nevadí to MOJE Děti, netrapte se mezi vámi ohledně toto, zdali je to tento den nebo tamten, protože časy byly pozměněny člověkem, ale JÁ znám vaše srdce. Vzdáváte MI tím čest, když se přibližujete k MÉMU trůnu jako Ester a JÁ pozvedávám SVÉ žezlo a JEHO Jméno je YAHUSHUA, MŮJ jednorozený Syn a přijímám vás a vaše chvála a uctívání se ke MĚ dostala jako sladká vůně. Tak pokračujte v tom, aby jste se pro MĚ blyštěli uprostřed této hromady hnoje ze země. JÁ se dívám z nebe a vidím, jak se blyštíte a je MI dána čest.

(NALÉHAVÉ VAROVÁNÍ: Ten třpyt, který YAHUVEH vidí NENÍ třpytem falešného, zlatého prachu před kterým YAH varoval v Proroctví 32 – Dejte si pozor na Obrození Zlaté Horečky! Prosím znovu si toto Proroctví přečtěte a varujte lidi!)

Toto je ten třpyt o kterém YAHUVEH mluví. Zde je několik výtažků z předchozích Proroctví kde YAHUVEH praví, že JEHO Poklady se před ním blyští.

Z Proroctví 91 – John Hagee, Jsi Odsouzený Ke Zkáze, tak pravím JÁ, YAHUVEH!

MOJE Milované Poklady, těch pár které mám, kteří se třpytíte jako vzácný, drahý kámen... Dívám se ze SVÉHO trůnu v Nebi a vidím výkaly nelidskosti, neboť to je jak vidím děti satana, jako hromadu výkalů. Ten zápach dosahuje až k Nebi. Hollywood není ničím více, než satanovým hřištěm a v pravdě peklo rozhodujete o tom, „Kdo je Kdo v Hollywoodu“. Ale vidíte, mám tyto maličké, třpytící se drahé kameny, které MI připomínají, dokonce i v MÉM hněvu, vidím, jak se třpytí, obklopeny výkaly ze všech stran. Ale vy se třpytíte, protože MŮJ drahý, drahý, drahý, Milovaný DUCH tam je a vy se třpytíte.

Z Proroctví 95 – YAHUSHUA ha MASHIACH praví, chopte se své zbraně, JÁ jsem živý!

Čas je nyní tak krátký. Z jehňátek se přes noc staly ovce. Vylévám SVOJI Pravdu. JÁ urychluji jejich růst, neboť není čas, aby zůstali jehňátky příliš dlouho. Vyžaduji Svatost více než kdy předtím, protože všude kolem zuří zlo. Hledám to blyštění se drahých kamenů, když se MŮJ Otec a Já díváme na tuto Zemi. Hleďte, ti kteří MI patří se třpytí jako ty nejzářivější klenoty, když MOJE světlo na ně dopadá. Ale v pravdě jste tam a jste obklopeni kolem dokola výkaly nelidskosti. A JÁ hledám ten třpyt a vzácné kameny a vím přesně kde jsou a dokonce i z Nebe mohu vidět ty nejdražší z MÝCH klenotů. Tím je každý z vás, kdo MĚ dává ve svém životě a lásce na první místo, kdo usiluje o to, aby MĚ za každou cenu poslouchal. Ten kdo napomíná satana a dává mu na vědomí, že jediná část z toho člověka mu nepatří. Vy jste MOJE drahé klenoty.

Konec Slova

Promluveno skrze Apoštola Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

9. března 2009

Jestliže bylo toto Proroctví pro vás požehnáním, prosím pošlete mi email a dejte mi vědět.

www.amightywind.com

www.almightywind.com

* * * * * * *

Print Friendly and PDF