Proroctví 107

Vydržte! Vydržte! Vydržte! Neztrácejte Svoji Požehnanou Naději!

Napsáno/řečeno pod pomazáním RUACH ha KODESH skrze Apoštola Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

7. února 2009

* * * * * * *

Slovník:

Nebe nám odhaluje Svatá Hebrejská Boží Jména: OTCE, SYNA a DUCHA SVATÉHO, a pověřuje nás, jak je používat s úctou. V Proroctví 81 obdrženém v r. 2006, BŮH praví: „Opět vzývejte MÉ Jméno YAHUVEH a používejte Jméno YAHUSHUA, aby jste měli přístup k MÉMU Trůnu a JÁ vyslyším a odpovím na vaše modlitby“. To samé BŮH učí SVÉ děti na stránkách Svaté Bible. Exodus 3/14-15: I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM (יהוה), poslal mne k vám. Řekl ještě Bůh Mojžíšovi: Takto díš synům Izraelským: Hospodin, Bůh otců vašich, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův poslal mne k vám; to je jméno mé na věčnost, a to je ta památka má po všechny věky.

Žalm 91/14: Poněvadž mne, dí Bůh, zamiloval, vysvobodím jej, a vyvýším; nebo poznal jméno mé.

Exodus 20/7: Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdo by bral jméno jeho nadarmo.

Mat. 6/9: A proto vy se takto modlete: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé.

Řím. 10/13: Každý zajisté, kdokoliv by vzýval jméno Páně, spasen bude.

Nicméně vůdčí náboženské organizace a církve toto skrývají, neboť jsou si vědomy Svatých Božích Jmen, které mizí z církevních textů a nyní také z nových překladů Bible. Jméno OTCE YAHUVEH se nahrazuje slovy „Pán“, „Bůh“ nebo „Pán Bůh“, a Jméno Spasitele YAHUSHUA ha MASHIACH – řecky „Ježíš Kristus“, neznámým za časů Mesiáše a prvních Apoštolů. Boží Jméno bylo a je vypouštěno z většiny překladů Bible, jak zahraničních, tak českých.

YAHUVEH (v češtině výslovnost podobná JAHVE) - pravé Svaté Jméno BOHA OTCE. Hebrejsky: יהוה [YHVH] Yod-He-Vav-He. Zkráceně se vyskytuje jako „YAH“ nebo „JAH“ záležící na jazyku nebo i preferenci překladatele. BŮH OTEC YAHUVEH je také ve Svaté Bibli nazvaný „OTCEM“ (Mat. 23:9) a „SVATÝM OTCEM“ (Jan 17:11), „JSEM KTERÝ JSEM“, „BOHEM Abrahama, BOHEM Izáka a BOHEM Jákoba“ (Exodus 3:14-15), EL ELYON/BOHEM Nejvyšším (Gen. 14:18-22) a také EL ŠADDAY/BOHEM Všemohoucím (Gen. 17:1; Exodus 6:3).

YAHUSHUA ha MACHIACH/YAHUSHUA MESIÁŠ (Vyslovuje se JAHUŠUA) – Svaté Jméno BOŽÍHO SYNA a našeho MESIÁŠE. Jméno YAHUSHUA znamená: „YAH zachraňuje“ - Takové Jméno dali Marie (hebrejsky Miriam) a Josef BOŽÍMU SYNOVI na příkaz BOHA. (Mat. 1:21) Toto Svaté Jméno zůstalo, ačkoliv bylo zaměněno, různými Biblickými překladateli, za řecké jméno „Ježíš Kristus“.

Pozor! V počátečních Proroctvích Duchovního úřadu Amightywing, obdrženými před rokem 2000, byl YAHUSHUA MESIÁŠ prezentován a také po celém světě mezi křesťany rozšířen, pod jménem „Ježíš Kristus“. V průběhu dalších let, Jméno „YAHUSHUA MESIÁŠ“ bylo odhaleno světu, skrze našeho SVATÉHO BOHA, jako skutečné Jméno našeho SPASITELE a je používáno ve všech dnešních Proroctvích v Amightywind. BŮH YAHUVEH v nich SVÝM dětem ukazuje, jak je velice důležité, přijmout a používat skutečné Jméno JEHO Jednorozeného SYNA, které je obsaženo v prvotním hebrejském a aramejském Písmu. Jsme na pokraji doby Velkého Soužení, kdy pouze v tomto Jménu budou vyslyšeny modlitby naším SVATÝM BOHEM YAHUVEH.

RUACH ha KODESH – DUCH SVATÝ v hebrejštině, čili v původním jazyce ve většině knih Svaté Bible. Dalšími Jmény Ducha Svatého jsou rovněž: MATKA SHKHINYAH (Přísloví 90), SHKHINYAH SLÁVY, IMMAYAH (doslova „MÁMA YAH“), MOUDROST. (Protože slovo „Duch Svatý“ se nedá přeložit do ženského rodu v češtině, aniž by to úplně pozměnilo význam, necháváme ho tedy v mužském rodě).

ELOHIM - Podstatné jméno v množném čísle, označující PÁNA BOHA YAHUVEH, YAHUSHUU MESIÁŠE a RUACH ha KODESH (Svatá Trojice).

YDS – zkratka pro „YAHUSHUA Demon Stompers“ – tito jsou věřící přímluvci a duchovní bojovníci, podporující Proroka Elisabeth Elijah a tuto Duchovní Službu na modlitbě. V českém překladu je možné je nazvat „Šlapači Démonů YAHUSHUA“ (zkráceně ŠDY - Šlapači Démonů, kteří patří YAHUSHUOVI).

„Ringmaiden“ je unikátní výraz vytvořený YAH, který popisuje prorocké poslání, jedinečné pro Apoštola Elisabeth. Anglické slovo „ring“ má mnoho významů, které YAH někdy současně používá jako slovní hříčku, ale často je to ztraceno v překladu: „Ringmaiden“ v angličtině připomíná výklad, používán účastníky svatebního průvodu nebo oslavy, jako je „Ring-bearer“ (ten, co nese prsten). Na moderních, západních svatbách je toto obvykle mladý chlapec, ale v dávných dobách, tento úkol spíše patřil „Ženichovu svědkovi“. Rovněž se výraz „Ring-maiden“ objevuje jako role podobná dnešní hlavní družičce.

* * * * * * *

Poznámka: Toto Slovo přišlo potom, co naše milovaná sestra měla sen a ten sen nám vyprávěla. V tom snu mluvila o tom, jak etiopští židé jsou těmi vyvolenými a já jsem okamžitě cítila ve svém duchu zarmoucení a věděla jsem, že ten sen nebyl od YAHUVEH. Nezáleží na tom, jaká je barva vaší kůže, pokud jste přijali YAHUSHUA jako svého MESIÁŠE a usilujete o to žít Svatě a poslouchat YAHUVEH, to je na čem záleží. Nicméně, toto Slovo přišlo, když jsem jí to vysvětlovala. IMMAYAH začala skrze mě promlouvat v jazycích a nemohla jsem to zastavit, ani abych něco řekla a přišlo toto Slovo.

Zde je sen, který měla 5. února 2009:

Zdálo se mi, že jsem seděla v obývacím pokoji se svým bývalým milým, moje sestřenice stála v rohu. Říkala jsem mému bývalému, že my černí jsme tím vyvoleným Božím Lidem a že jsme černí Židé. Moje sestřenice přišla a sedla si vedle mě, chtěla se dozvědět víc. Později jsme my tři stáli na rohu ulice. Ulice byla přeplněná a bylo tam mnoho černých lidí a také těch co stáli na svých balkónech. Byli tam dva muži vysoko na balkóně apartmánu, bubnující na svoje bubny. Mluvili hebrejštinou, měli mikrofon naproti starému l.p. přehrávači, pouštěli písně v židovském jazyce. Říkala jsem své sestřenici „vidíš! Oni ví, že jsme černí židé“. Konec Snu

(Toto je z Proroctví 105, YAHUVEH řekl, ať to od teď dáme na všechna Proroctví: Varoval jsem tě před dlouhou dobou Elisabeth (Elishevo), abys nepojmenovávala tento Duchovní úřad po muži nebo ženě, dokonce ještě předtím, než tu byl Duchovní úřad. Dal jsem to do tvého ducha, neboť nic z tohoto nebylo uděláno tvou rukou, nic z tohoto nevyšlo z tvých úst. Je to z úst YAHUVEH, který porodil. Je to z úst YAHUSHUA, vašeho MASHIACH, který porodil. Je to z úst RUACH ha KODESH, vaší IMMAYAH, která porodila. Kdyby to bylo jenom tvou rukou, ztroskotalo by to před dlouhou dobou. Je to Slávou větru Shkhinyah, který fouká napříč touto zemí, Svatý vítr obnovy, není to tvým dechem, neboť by to selhalo (Izajáš 42:8)).

V červenci 2010 BŮH YAHUVEH řekl, abychom přidali následující z Letopisů 2 před každé Proroctví:

2 Letopisy 36:16, „Ale oni se vysmívali Poslům BOHA, pohrdali JEHO Slovy a dělali si legraci z JEHO Proroků, dokud se hněv PÁNA nepozvedl proti JEHO lidem, až když nebyl žádný lék.“

* * * * * * *

Vydržte! Vydržte! Vydržte! Neztrácejte Svoji Požehnanou Naději!

MOJE Milovaná Dcero, nepadni do satanovy pasti. Ti jediní vyvolení, kteří se na této zemi počítají jsou ti, kteří jsou omyti v prolité Krvi YAHUSHUA MASHIACH. Nezáleží na tom, jakou máte národnost. Nezáleží na tom, jakým jazykem mluvíte. Nezáleží na tom, jaká je barva vaší kůže. Nenechte se oklamat duchem rasové diskriminace. (Izajáš 56/7) Ale MOJE Milovaná, dal jsem ti oči, které nikdy nevidí barvu, ale pohleď kolika sny tě satan naplňuje, kde si všímáš barvy kůže. Toto není od MNE, proto napomeň ducha rasové diskriminace.

Etiopský žid nemá zabezpečenou cestu do nebe. Pouze skrze prolitou Krev YAHUSHUA. Pouze v poslušnosti MÉMU Slovu. Pouze ve Jménu YAHUSHUA vašeho MESIÁŠE jste MÝMI vyvolenými. V Nebi bude mnoho různých národností a jazyků. JÁ jsem ten, kdo rozhoduje o barvě kůže, ale opět toto nemá nic společného s duchem, který je uvnitř. Protože JÁ miluji všechny národnosti. Miluji všechny druhy jazyků. Ti kteří MI patří, mají Krev YAHUSHUA MASHIACH, ale to neznamená, že ta biologická pokrevní linie musí být židovského původu. Znamená to, že mají duchovní pokrevní linii YAHUSHUA MASHIACH.

Pamatujte, tito jsou ti, kteří byli adoptováni a tito jsou ti, kteří byli naroubováni dovnitř. (Řím. 11/17-23) V opačném případě by pak každý s Hebrejskou krví, z jejich pokrevní linie, měl garantovanou cestu do Nebe. Jistotu Nebe. A přesto se podívejte na Izrael. Pohleďte na Jeruzalém. Jak málo z ostatku přijalo YAHUSHUA jako MESIÁŠE a do té doby, než tak učiní, budou odsouzeni ke zkáze. Neuvidí Nebe. Znají Tóru. Jak málo jich se podle ní řídí. Vědí který den je Šabat. Jak málo jich ctí Šabat. Jde zde o víc, než o pouhý fyzický odpočinek. Znamená to víc, než je pouhý rituál. YAHUSHUA je Pánem Šabatu. (Marek 2:28)

Běda těm, kteří učí falešné bludy, falešné učení, které tvrdí, že žádní černí se do Nebe nedostanou. Zjistí to a oni (ti, kteří zemřeli) již pocítili tu nejhlubší úroveň pekla. JÁ, MOJI Milovaní, nesoudím podle barvy jejich kůže nebo jejich národnosti. Protože jsem osobně stvořil každého z nich. Kdybych si přál, aby jste všichni vypadali stejně, stvořil bych vás tak. Nejsem nudný YAHUVEH. Kdybych si přál, aby jste všichni z vás měli stejnou osobnost, zařadil bych vás do kategorie té stejné osobnosti. Stvořil jsem každého z vás, každého z vás, až po jednotlivý pramínek vlasů. Dal jsem každému z vás tu DNA se kterou jste se narodili. Jste tak úžasně a podivuhodně stvořeni. JÁ jsem ten, váš Abba YAHUVEH, kdo rozhodl o počtu chromozómů ve vašem těle, o počtu atomů a molekul, které vás utvářejí. JÁ, YAHUVEH, JÁ nevím pouze o počtu vlasů na vaší hlavě. (Matouš 10/30) Znám počet chlupů na vašem těle. Znám počet chlupů na vašich pažích. Znám šířku vašich nehtů. Jsem Tím, kdo dal rýhy na vaše dlaně. Každý z vás jste podivuhodně stvořeni.

Ach jaký mám zármutek. Ach jak truchlím. Ach jak jsem naplněn zuřivostí ohledně toho, co dělají s těmi ještě nenarozenými. Aby je zahodili, ty drahé miminka, aby je rozkrájeli a rozčtvrtili, aby mohli vyjmout jejich orgány. Aby vzali mučící nástroje, roztrhali jejich maličká těla na malé kousky. A tou konečnou urážkou je, že když dítě potrat přežije, je slyšet slova „nech to zemřít, vyhoď to“. Prorokoval jsem a zopakuji to, velké díry (propadliště jam) se objeví pod místy, které činí tyto ohavnosti. Pro ty z vás, kteří schvalujete potraty, nedokážete si vůbec představit tu hrůzu, kterou jsem pro vás připravil. Po celou věčnost budete slyšel křik těch nenarozených. Na každého z těchto nenarozených miminek, jsem si JÁ, YAHUVEH udělal čas, s vědomím toho, že jim nebude dovoleno, aby se narodili živí a že ti, kteří potrat přežijí, budou nuceni zemřít. Přesto jsem si udělal čas a vložil na ně všechny identifikující znamení YAHUVEH. JÁ jsem ten, kdo je nazývá lidskými bytostmi.

Vy símě satana, kým jste, aby jste nazývali to, co já nazývám lidskou bytostí ničím více, než odpadem. Neznáte ty, kteří vydávají tyto zákony a nyní Ameriko ty násobíš svoje hříchy a říkáš, že zaplatíš za potraty jiných národů. Není snad už dost krve potracených miminek na tvých rukách ve tvojí vlastní zemi?! Nevíte, že tyto děti jsou pokládány na obětní oltář Molocha?! (Žalm 106:38, Levit. 20:2) Není to jiné, než to bývalo v dávných, biblických dobách a JÁ opět promlouvám to samé varování. Běda těm, kteří obětují svoje miminka falešnému bohu Molochovi! Běda těm, kteří proti tomu neprotestují, kteří mají zalíbení v hříchu!

Ach tito maličcí, buďte ujištěni, oni jsou nyní v Nebi. Budou nadále přicházet do Nebe, ale vězte toto; pokud by jim bylo dovoleno se narodit, byli by tak jedinečnými dětmi. Jak jsem předtím prorokoval, budu opět prorokovat, velké propadliště jam budou pod těmito místy, které vykonávají potraty.

Lékaři, kteří dělají kompromis, v minulosti jste řekli, na tomto nebudu mít žádný podíl, ale nyní jste MĚ zaprodali. Zaprodali jste lidskost a protože je vám pohroženo, když vám říkají, „odejmeme vaše povolení a právo působit ve vaší profesi. Nyní také vy vykonávejte potraty, tyto hříšné zvrácenosti.“ Buďte ujištěni tím, nepřijmu žádnou z vašich výmluv. Ta krev je na vašich rukách. Nemocnice, které dříve řekli, „nebudu mít na tom žádný podíl, nebudeme provádět interrupci“, ale vy jste učinili kompromis. Věřili jste výhrůžkám a lžím vlády. Ani jste se nepokusili se tomu vzepřít. Zdravotní sestry, ta krev je na vašich rukách!

Děti se nyní ve škole učí, že to, co nechceš, můžeš zahodit. Lidé nejsou ničím více, než je pánev na jedno použití, kterou jednou použiješ a pak zahodíš, aby to už nikdy nebylo spatřeno. Až tak daleko to došlo. Toto je to nové přesvědčení, které káží pohané. Toto je to, za čím Prezident Spojených Států nyní stojí a běda každému dítěti, které přežije potrat, dokonce MOJÍ zázračnou rukou. Někteří se MI narodili živí, abych je (personál) otestoval a viděl jak se zachovají. Tito drahocenní, kteří ve skutečnosti dýchali vzduch, jsou vhozeni na skládku odpadků.

Jak dlouho, jak dlouho, jak dlouho, jak dlouho byli můj vztek a zuřivost zadržovány. Jenom vězte toto, až přijde ta doba, kterou nazýváte Velkým Soužením, tak tato země si bude to Velké Soužení zasluhovat a MŮJ vztek a MOJE zuřivost a nádoby hněvu budou vylity. (Žalm 110:5-6, Zjev.14/10, 16/19) Všichni z vás, kteří slyšíte a všichni z vás, kteří toto čtete se raději modlete, aby jste unikli této době MÉHO hněvu.

Existuje mnoho způsobů, jak nyní zabít děti, dokonce i otrávením jejich jídla, otrávením jejich hraček. Nebuďte podvedeni, syn satana to nazývá kontrolou populace. Je to součástí jejich plánu, tak jako dokonce i vzduch, který dýcháte je otráven a plný smrti a zkázy a nemocí. Ale zeptejte se nového světového řádu, těch, kteří jsou v jejich tajné společnosti a kdyby vám měli říct jejich tajemství, řekli by vám, že to je o kontrole populace. Jenom ti bohatí přežijí. Ti nejbohatší z bohatých, ale JÁ matu nepřítele. Ti, kteří jsou přikryti prolitou Krví MÉHO Syna na Kalvárii, ti, kteří volají k YAHUSHUOVI MASHIACH. Ta krev je jejich imunitou. Pokračujte na modlitbách, pokračujte v prosbě na modlitbě, neustále MI připomínejte, abych se odplatil těm, kteří uvolňují jed do atmosféry a MOJE odplata přijde na ty, kteří stvořili tyto recepty smrti, nemocí a zkázy a abych odplatil politikům, kteří toto dovolují.

Takže toto vše začalo snem. Varováním, aby toto nové Slovo mohlo přijít, aby každý věděl, jak úžasně a podivuhodně je každý z vás stvořen. Jsem tím, kdo dokonce rozděluje vaši krev do „skupin“. Ach ti, kteří jsou MOJI, MOJI Nejdražší, ach jak moc vás miluji. Plánoval jsem každý den, když jste ještě byli v lůně svojí matky. Dal jsem vám na vybranou, ale JÁ dokonce vím a je to zapsáno, jaká rozhodnutí jste udělali, neboť JÁ dopředu vím o všech věcech. JÁ to mohu již předem určit, protože vím jaká rozhodnutí uděláte ještě předtím, než je uděláte. (Řím. 8/29-30, Efezským 1/3-12) Takže to nezapomeňte. Vím o hříších, které uděláte dokonce předtím, než je uděláte. Vím o té další myšlence ve vaší hlavě, dokonce předtím, než si ji myslíte. To je jak úžasně jste stvořeni. Vím o počtu vašich posledních nádechů, které vaše plíce udělají předtím, než budete vzati pryč z této země, předtím, než bude váš duch odejmut. To je jak úžasně jste stvořeni a kdo sám zná všechny tyto věci?

Jsem YAHUVEH a toto vše vám říkám z toho důvodu ne, abych vás pouze informoval, protože víte, jak moc drazí pro MĚ jste. Ti kteří milují MÉHO Syna YAHUSHUA. Ti kteří Ho nazývají a ctí jako MESIÁŠE, Krále Králů, Všemohoucího Boha, MÉHO jednorozeného Syna. Říkám vám vše toto, abych vás uvědomil, zdali nejsem schopen se o vás postarat, když vím o všech věcech? Když vím, kde leží další satanova past připravená pro vás. Nejsem snad schopen vám říct, „tudy nechoďte“? Pouze MI důvěřujte. Pouze důvěřujte MÉMU Synu. Důvěřujte MÉMU Duchu, který ve vás přebývá. Teď nemluvím k pohanům. Spolehni se na drahou RUACH ha KODESH. Opřete se o MĚ. Vím, kdo MI patří a vím čí jména jsou zapsána v Beránkově Knize Života. (Žalm 37/3) Právě tak, jak vím, čí jména jsou zapsána v knize zatracených a tito jsou ti, kteří jsou satanovo símě.

Nespoléhejte se na vaše vlastní chápání, ale na VŠECH, VŠECH, VŠECH vašich cestách MI důvěřujte a JÁ vám slibuji, že budu spravovat vaši stezku. (Přísloví 3:5-6) Hledejte MĚ dokud mohu být stále nalezen. Volejte ke Jménu YAHUSHUA MASHIACH, ON vás nezanechá, ON vás nezklame. (Řím. 10/13) Poslouchejte MĚ. Poddejte MI svoji vůli. (Skutky 5/29) Studujte a prokažte se uznanými. Studujte Svaté Písmo. Vězte o tom, co těší MĚ, YAHUVEH, (Efezským 5/17) a nade vše přijměte MÉHO jednorozeného Syna jako jedinou spravedlnost a jako jedinou Krev a to jediné Jméno, které vás dostane zpět do Nebe. (Jan 8/29) Pro ty jejichž jména jsou napsána v Knize Života. Nebe je vaším jediným, pravým domovem. Na této zemi jste se pouze procházeli. (2. Kor. 5/1-2)

Nyní promlouvám slova k Nevěstě YAHUSHUA MASHIACH. Už to nebude dlouho trvat. Vydržte ještě chvilku a JÁ řeknu Svému Synu, „JDI a vezmi SVOJI Nevěstu domů.“ Vydržte. Vydržte, Vydržte. Nevzdávejte se té Požehnané Naděje. (1 Janova 3/2-3)

Naslouchejte slovům skrze Elizabetina ústa, která JÁ promlouvám. Usilujte o to být každý den Svatější. Usilujte o to, aby jste MĚ každý den těšili. Cokoliv co MĚ netěší, požádejte o Krev YAHUSHUA MASHIACH, aby to přikryla a obmyla. Proste HO, aby vás změnil. Proste HO o to, aby změnil vaše srdce. (Žalm 51/10) Proste HO, aby změnil vaši mysl. To co MĚ těší, by mělo těšit i vás. Protože jestliže mě nemůžete uctívat a nemůžete MĚ chválit a nemůžete MI být poslušni zde na zemi, (Žalm 50/23) proč si myslíte, že to budete dělat a toužit po tom v Nebi? Tuto touhu vám dávám zde na zemi, aby jste měli touhu po celé věčnosti těšit MĚ YAHUVEH, MÉHO Syna YAHUSHUA a vaší IMMAYAH, RUACH ha KODESH také nazývanou Duchem Svatým. (Fil. 2/12-13)

Jenom si toto pamatujte, MOJE zuřivost, MŮJ hněv, MOJE rozlícení není pro ty, kteří MĚ milují. Není to pro ty, kteří slouží YAHUSHUOVI MASHIACH. Není to určeno těm, kteří jsou obmyti v krvi YAHUSHUA MASHIACH. Usilujte o to být Svatí. Neboť v těchto posledních časech, neříká snad MOJE Slovo, „Svatí se stanou Svatějšími.“ To znamená, že budete mít touhu, aby jste poslouchali a těšili MĚ, YAHUVEH a ti nesvatí, pohané, ti neobmytí Krví YAHUSHUA si najdou více způsobů, jak MĚ pohoršit. Aby hodily MOJE Svaté Zákony zpět do MOJÍ tváře. Aby roztrhali 10 Přikázání, která nazývám 10ti Zákony. Aby řekli lidem, „již více neposlouchejte zastaralé Písmo“. Toto jsou ti, kteří jsou vhodni pro MOJE zatracení. Ti kteří činí zlé v MÝCH očích a dokonce ani nevědí co znamená pokání. (Žalm 50/16-22)

Pak je zde poslední kategorie. Ti, kteří jsou předstírači, kteří předstírají, že jsou Svatí, aby se předvedli před člověkem. Sedí ve svých křišťálových katedrálách nebo se přichází v lidské formě, nazvané Joel Osteen. Satanovo símě je to, čím vás nazývám. Kuplířský kazatel prosperity, aby vás učil uctívat „všemohoucí“ měnu z jakéhokoliv jste národa a říká vám, že to máte na ně nahrnout. Ti kteří káží toto falešné učení a říkají vám, že není nic špatně na homosexualitě. Stejné pohlaví je právě tak svaté, jako je mezi mužem a ženou. Mohl bych pokračovat, ale nemusím, protože vy víte, co je to hřích. (Zjev. 3/14-22)

Jenom si MOJI Milovaní pamatujte, jenom proto, že žijete v tomto světě neznamená, že se máte změnit do podoby tohoto světa. Ale buďte proměněni do podoby MÉHO Syna YAHUSHUA vašeho MESIÁŠE a ti, kteří toto činí, uzří MOJI tvář. Budete mít v MÝCH očích nevýslovnou přízeň a po celou věčnost budete po boku YAHUSHUA, tam, kde ON přebývá. (1 Kor. 11/1)

A tak se držte. Nedovolte nikomu, aby vás oddělil kvůli vaší národnosti nebo barvě kůže. Vydržte. Ať prolitá Krev YAHUSHUA je tou jedinou věcí, která vás identifikuje. (Řím. 5/9) Držte se a JÁ se budu držet vás a nepustím vás. Utíkejte od hříchu. Ať to ani není částí vašeho života. Dejte satanovi na vědomí, že v něm nemáte žádný podíl. (Jakub 4/7) Utíkejte od něho. Utíkejte od každého, kdo vás láká k hříchu. Napomeňte je a nebojte se je urazit.

A pro ty, kteří nazývají tato proroctví falešnými. Vězte toto; dali jste na vědomí, kdo váš pravý otec je. Jak můžete nazývat tohoto Proroka falešným, když každé slovo, které je kázáno je Svatost a napomínání hříchu? To ukazuje komu ve skutečnosti patříte. To ukazuje kam jste určeni, že půjdete. JÁ strhávám masku z vaší tváře skrze vaše skutky, aby všichni viděli to hnijící ovoce ve vás. Používáte jméno Ježíše Krista a přesto HO ani neznáte. Chlubíte se, že nejste prorokem. Ale co je to pravý Prorok? Je to přítel YAHUVEH, který s ním sdíli Svoje tajemství. A máte pravdu, vy, kteří se nazýváte svatými a není ve vás žádná svatost, pro MĚ nejste žádnými přáteli. Můžete pouze oklamat muže nebo ženu. Nemůžete oklamat Stvořitele. Nemůžete oklamat toho jediného MESIÁŠE. Ta pravda řečena zde je ta, že ve vás není žádný Duch Svatý.

Tak tedy MOJE Milované Děti, shromažďuji spolu MOJE Ovce a MOJE Jehňata. Varujte! Varujte! Varujte, když vidíte vlka. Nebojte se urazit. Varujte především MOJE maličká jehňátka a nikdy, nikdy nedělejte kompromis s hříchem. (Židům 10/26-27)

Konec Slova

Teď mluví Elisabeth (Elisheva): To je vše co slyším. Děkujeme Ti, Abba YAHUVEH. Děkujeme Ti za promlouvání tohoto Slova. A to díky snu, který to vše rozvířil.

Abba YAHUVEH, nic nečiní jednoho člověka lepším, než je ten druhý, ať už jsou etiopskými židy, ať už jsou bílí, ať už jsou to číňané, ať už to jsou korejci, nezáleží na tom jaké národnosti jsou. Jsme sjednoceni pouze skrze prolitou Krev YAHUSHUA našeho MASHIACH. Toto je to poselství, které jsi dal.

Děkujeme Ti. Děkujeme Ti. Děkujeme Ti. Děkujeme Ti. Děkujeme Ti za další neočekávané Slovo, které přišlo skrze to, jak naše milovaná sestra sdílela svůj sen, který jsi ji TY ani nedal, ale způsobil jsi, aby z toho vzešlo něco dobrého. Protože v pravdě všechny věci nám napomáhají k dobrému, protože TI patříme a jsme povoláni podle TVÉHO záměru, aby jsme TI přinesli Chválu, Čest a Slávu. Aby Jméno YAHUSHUA našeho milovaného MESIÁŠE bylo vyvýšeno a všechny lidi k Němu přitáhlo.

Ve Jménu YAHUSHUA našeho milovaného MESIÁŠE.

Děkujeme Ti. Děkujeme Ti. Děkujeme Ti. Děkujeme Ti za to, že jsi k nám, skrze ústa této hliněné nádoby, opět promluvil tato Slova, modlím se ve Jménu YAHUSHUA.

Amen

Modlíme se ve Jménu YAHUSHUA, pro TVOJI samotnou Slávu.

Amen

Promluveno skrze Apoštola Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

7. února 2009

Jestliže bylo toto Proroctví pro vás požehnáním, prosím pošlete mi email a dejte mi vědět.

www.amightywind.com

www.almightywind.com

Milovaná Rodino v YAHUSHUOVI našem MESIÁŠI,

Můžete věřit, že žijeme v tak zlých časech? Můžeme věřit, že to bude ještě horší? YAHUVEH prosím smiluj se nad námi, kteří nejsme schopni tyto věci zastavit, ale pokračujeme v modlitbách proti tomu.

Malá holčička byla potracena na interupční klinice ve věku 23 týdnů a žila. Byla sebrána sestrou a vyhozena ven jak smetí v pytli na odpadky a takto se jí bylo zbaveno! A to vše před zraky její 18. leté matky, nemám lépe sedících slov. Matka by takovou věc nedovolila!

Já (Elisabeth) jsem porodila identická dvojčata, chlapce, kteří jsou nyní dvacátníci. Narodili v 28. týdnu těhotenství. Když toto čtu, tak pláču za tuto malou holčičku vyhozenou jako smetí!

Dostávám emaily od žen, které přemýšlí o možnosti interupce. A od mužů, kteří chtějí, abych se modlila za jejich patrnerku, aby nešla na interupci.

Jedna žena mi poslala fotku dítěte, které by bylo potraceno, kdyby nenavštívila tento Duchovní úřad a nebyla usvědčena během čtení proroctví a když viděla stránky o potratech. Ona si velmi cenní svého miminka a pro nás to byla radost se to dozvědět, protože YAHUVEH si používá tuto služebnost. Přinejmenším život jednoho miminka byl zachráněn.

Toto není poprvé, kdy se příběh zmiňovaný níže, stal. Je to pouze to nejnovější, co se stalo zprávami. Žádám všechny, aby učinili tak jak já a poprosili YAHUVEH, aby se okamžitě odplatil všem, kteří měli podíl na vraždě tohoto neviného miminka.

Modlím se ABBA YAHUVEH, abys neměl žádné smilování a ABBA YAHUVEH ve jménu YAHUSHUA ha MASHIACH se modlím, aby jsi vhodil tyto lidí, kteří se podíleli na této vraždě a mučení, do vinného presu Svého hněvu na této zemi a i v pekle. Modlím se za nezředěný hněv pro všechny, kteří ustanovují zákony, které nazývají interupci legální, a všechny lidi, kteří to tolerují. Modlím se, aby hněv YAHUVEH, ve Jménu YAHUSHUA našeho MASHIACH, sestoupil na všechny lékaře, zdravotní sestry, matky, které nečiní pokání a neodvrací se od tohoto zla.

Modlím se, aby jsi dal propadliště jam pod tyto budovy po celém světě, které se otevřou a vezmou všechny zaživa do pekla, tak jak jsi to udělal v dávných dobách. (Numeri 16/1-33) Čiňte pokání a odvraťte se od tohoto zla! Vy, kteří vraždíte nevinná miminka, hážete dar života zpět do tváře našeho STVOŘITELE ABBA YAHUVEH! Svaté Písmo praví „Odplata je má praví YAHUVEH, JÁ se odplatím“!!

Moje osobní modlitba je, aby politici, kteří ustanovují tyto zákony věděli, jaké to je, když YAHUVEH, Jeho vlastní rukou, odejme jejich prvorozené děti nebo ty, které milují.

Soud, který zlý faraon trpěl v dobách Mojžíše, by měl být vložen na domácnosti, to je moje modlitba ve Jménu YAHUSHUA ha MASHIACH nazvaného také JEŽÍŠ KRISTUS. Ach jak se rmoutím, když ti, kteří schvalují potraty se narodili a nebo jim YAHUVEH dovolil, aby sami měli děti.

Elisabeth (Elisheva):

Zde je článek, který jsem nedávno objevila v Drudge Report.

Fla. Doktor vyšetřoval interupci během které se miminko narodilo živé a bylo vhozeno do pytle na odpadky a bylo zlikvidováno.

Osmnáct let a těhotná, Sycloria Williams šla na interupční kliniku v okolí Miami a zaplatila Dr. Jean-Jacque Renelique $1,200, aby ukončil její 23 týdenní těhotenství.

O tři dny později seděla ve sklápěcím křesle po vlivem léčiv na otevření děložního čípku a připravovala se na zákrok. Pouze Renelique se nedostavil včas. Podle Williamsové a Institutu Zdraví na Floridě začala rodit a porodila malou, živou holčičku.

Co Williamsová a Institut Zdraví tvrdí ohledně toho, co následovalo, šokovalo lidi na obouch stranách diskuze. Jeden z majitelů kliniky, který nemá žádné zdravotní povolení, přestřihl novorozenci pupeční šňůru. Williamsová tvrdí, že žena dala dítě do igelitového pytlíku na biohazard a vyhodila ho.

Policie rozkládající se zbytky získala v papírové krabičce zpět. A to o jeden týden později, po tom, co jim byly dány anonymní tipy.

Nezajímá mě o co se zajímáte v politice, jakou máte morálku, toto by se v naší komunitě nemělo stávat,“ řekl Tom Pennekamp, Miamský právní zástupce representující Williamsovou v jejím soudním sporu proti Renelique a majitelům kliniky. Státní Úřad pro Medicínu bude v pátek projednávat případ Renelique v Tampě, aby se rozhodlo o tom, zdali by se mu měla odejmout jeho licence. Státní právní zástupce, z oddělení pro vraždy tento případ vyšetřuje, ačkoliv žádná obvinění nebyla podána. Terry Chavez, mluvčí pro Miami-Dade státní okres úřadu právního zástupce tento týden řekl, že žalobci byli na pokraji rozhodnutí.

Reneligův právní zástupce, Joseph Harrison, nazval tato obvinění, v emailu přidruženému tisku, při nejmenším „scestná a nekompletní“. Neposkytnul žádné detaily.

Tento případ podráždil komunitu proti potratům, která trvá na tom, že jednání kliniky představuje vraždu.

„S dítětem se zacházelo jako s kusem odpadu,“ řekl Tom Brejcha, prezident společnosti Thomas More, právní firmy, která také reprezentuje Williamsovou. „ Lidé po celé zemi jsou prostě zděšeni.“

Dokonce i ti, kteří podporují právo na potraty, byli ohledně těchto obvinění znepokojeni.

„Opravdu mě to znepokojilo,“ řekla Joanne Sterner, prezidentka národní organizace pro ženy z browardského odborového okresu, po posouzení administrativní stížnosti proti Renelique. „Chápu, že existují kliniky jako je tato. A já doufám, že zabráníme ženám, aby na takový druh kliniky chodily.“

Podle státních údajů, Renelique získal svoji zdravotní praxi na Státní Univerzitě na Haiti. V roce 1991, dokončil čtyřletou stáž v oblasti porodnictví a kynekologie v lékařském centru Interfaith v New Yorku.

New Yorské záznamy ukazují, že Renelique za posledních deset let, způsobil při nejmenším pět lékařských platebních přestupků. O těchto okolnostech nebylo zmiňováno ve spisech.

Bylo zde několik neúspěšných pokusů o to spojit se s Reneliquem. Některá z jeho pracovních telefonních čísel byla odpojena, žádná domácí telefonní linka nebyla nalezena a neodpovídal na zprávy zanechané jeho právním zástupcem.

Williamsová bojovala s rozhodnutím jít na interupci, řekl Pennekamp. Odmítla jím navrženou žádost o rozhovor.

Usoudila, že nemá prostředky, ani zralost, aby vychovávala dítě, řekl a pak 17. července 2006 odešla do centra pro ženy Miramar. Podle Ministerstva Zdravotnictví, sonogramy ukazovaly, že byla ve 23. týdnu těhotenství. Setkala se s Reneliquem na druhé klinice o dva dny později.

Renelique dal Williamsové laminaria, léčivo, které otvírá děložní čípek a předepsal ji tři další léky, podle administrativní stížnosti zařazené do evidence Ministerstvem Zdravotnictvím. Bylo jí řečeno, aby se přesto dopravila na jinou kliniku, Gyn Diagnostické Centrum v Hialeah, kde ten zákrok měl být další den proveden, a to 20. července 2006.

Williamsová se dostavila ráno a bylo jí podáno více léků.

Záznam Ministerstva Zdravotnictví pokračuje takto: Těsně před polednem ji začalo být špatně. Klinika zkontaktovala Renelique. O dvě hodiny později se stále neobjevoval. Williamsová začala rodit a porodila dítě.

„Ona se setkala tváří v tvář s lidskou bytostí,“ řekl Pennekamp. „A to změnilo vše.“

Ta stížnost tvrdí, že jeden z majitelů kliniky, Belkis Gonzales přišel a nůžkami ustřihnul pupeční šňůru, pak vložil dítě do igelitového pytlíku a vyhodil ho do nádoby na odpad.

Soudní pře Williamsové nabízí drsnější záznam: Tvrdí, že Gonzalez shodil, ze sklápěcího křesla na kterém porodila, dítě na zem. Pupeční šňůra dítěte nebyla podvázaná, což ji způsobilo vykrvácení. Gonzales nabral dítě, placentu a tkáně a dal do červeného pytle na biohazard a vyhodil ho.

Nedala se na Gonzalese sehnat žádná fungující telefonní čísla. A právní zástupce, který v minulosti reprezentoval kliniku, neopětoval zanechané zprávy.

Ve 23. týdnu, jinak zdravý fetus by měl malou, ale legitimní šanci na přežití. Čtyřčata narozená ve 23. týdnu minulý rok ve zdravotním centru v Nebrasce přežila.

Pitva rozhodla o tom, že Williamsovo dítě – pojmenovala ho Shanice - mělo naplněné plíce vzduchem, což znamenalo, že se, podle Ministerstva Zdravotnictví, narodila živá. Jako příčina smrti byla dána extrémní nedonošenost.

Ministerstvo Zdravotnictví věří, že Renelique se dopustil profesního pochybení tím, když nebyl schopen zajistit, aby licencovaný personál byl přítomen během té doby, co tam byla i Williamsová, kromě ještě dalších chybných kroků.

Ministerstvo chce, aby Výbor Medicíny, separované zastupitelství, natrvalo odejmulo Reneliqovu licenci, kromě dalších postihů. Jeho licence je momentálně omezená a dovoluje mu vykonávat potraty pouze, když je přítomen jiný kvalifikovaný lékař, který může posoudit jeho zdravotní záznamy.

Kdyby se žalobci rozhodli podat obvinění z vraždy, museli by dokázat, že se dítě narodilo živé, řekl Robert Batey, profesor trestního práva ze Stetsonské Univerzitní Akademie Práva v Gulfportu. Obhajoba by mohla trvat na tom, že dítě by i beztak zemřelo, ale většina soudních tribunálů by tento argument nedovolila, dodal.

„Uspěchávání smrti jedince, který je trvale nemocný, je stále bráno jako způsobování smrti toho jedince,“ Batey řekl. „A já si myslím, že soud by v tomto případě o tom rozhodnul podobně.“

Hlavní priorita Prezidenta Obamy!!

Jste si vědomi toho, že minulý pátek Prezident Obama podepsal legislativu, která umožní, aby naše daně (dolary) byly použity k tomu, aby mezinárodně financovaly potraty? Je příliš pozdě, aby jsme s tím něco udělali.

Ale stále můžeme bojovat proti FOCA (Freedom of Choice Act), která se blíží. Tato legislativa bude vyžadovat potrat na přání, až do konce těhotenství a stanovuje to trestným pro naše nemocnice, lékaře a zdravotní sestry, aby k účasti na potratech vznášeli námitky.

Odkaz níže vám dovolí podepsat petici v boji proti FOCA. Proč bojují tak tvrdě, aby chránili práva teroristů, ale zabíjejí naše miminka?

http://www.fightfoca.com/

* * * * * * *

Print Friendly and PDF