Proroctví 106

Tak pravím JÁ, YAHUVEH, VYČISTĚTE SI VÁŠ DŮM!!!

Napsáno/řečeno pod pomazáním RUACH ha KODESH skrze
Apoštola Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

4. ledna 2009

* * * * * * *

Slovník:

Nebe nám odhaluje Svatá Hebrejská Boží Jména: OTCE, SYNA a DUCHA SVATÉHO, a pověřuje nás, jak je používat s úctou. V Proroctví 81 obdrženém v r. 2006, BŮH praví: „Opět vzývejte MÉ Jméno YAHUVEH a používejte Jméno YAHUSHUA, aby jste měli přístup k MÉMU Trůnu a JÁ vyslyším a odpovím na vaše modlitby“. To samé BŮH učí SVÉ děti na stránkách Svaté Bible. Exodus 3/14-15: I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM (יהוה), poslal mne k vám. Řekl ještě Bůh Mojžíšovi: Takto díš synům Izraelským: Hospodin, Bůh otců vašich, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův poslal mne k vám; to je jméno mé na věčnost, a to je ta památka má po všechny věky.

Žalm 91/14: Poněvadž mne, dí Bůh, zamiloval, vysvobodím jej, a vyvýším; nebo poznal jméno mé.

Exodus 20/7: Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdo by bral jméno jeho nadarmo.

Mat. 6/9: A proto vy se takto modlete: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé.

Řím. 10/13: Každý zajisté, kdokoliv by vzýval jméno Páně, spasen bude.

Nicméně vůdčí náboženské organizace a církve toto skrývají, neboť jsou si vědomy Svatých Božích Jmen, které mizí z církevních textů a nyní také z nových překladů Bible. Jméno OTCE YAHUVEH se nahrazuje slovy „Pán“, „Bůh“ nebo „Pán Bůh“, a Jméno Spasitele YAHUSHUA ha MASHIACH – řecky „Ježíš Kristus“, neznámým za časů Mesiáše a prvních Apoštolů. Boží Jméno bylo a je vypouštěno z většiny překladů Bible, jak zahraničních, tak českých.

YAHUVEH (v češtině výslovnost podobná JAHVE) - pravé Svaté Jméno BOHA OTCE. Hebrejsky: יהוה [YHVH] Yod-He-Vav-He. Zkráceně se vyskytuje jako „YAH“ nebo „JAH“ záležící na jazyku nebo i preferenci překladatele. BŮH OTEC YAHUVEH je také ve Svaté Bibli nazvaný „OTCEM“ (Mat. 23:9) a „SVATÝM OTCEM“ (Jan 17:11), „JSEM KTERÝ JSEM“, „BOHEM Abrahama, BOHEM Izáka a BOHEM Jákoba“ (Exodus 3:14-15), EL ELYON/BOHEM Nejvyšším (Gen. 14:18-22) a také EL ŠADDAY/BOHEM Všemohoucím (Gen. 17:1; Exodus 6:3).

YAHUSHUA ha MACHIACH/YAHUSHUA MESIÁŠ (Vyslovuje se JAHUŠUA) – Svaté Jméno BOŽÍHO SYNA a našeho MESIÁŠE. Jméno YAHUSHUA znamená: „YAH zachraňuje“ - Takové Jméno dali Marie (hebrejsky Miriam) a Josef BOŽÍMU SYNOVI na příkaz BOHA. (Mat. 1:21) Toto Svaté Jméno zůstalo, ačkoliv bylo zaměněno, různými Biblickými překladateli, za řecké jméno „Ježíš Kristus“.

Pozor! V počátečních Proroctvích Duchovního úřadu Amightywing, obdrženými před rokem 2000, byl YAHUSHUA MESIÁŠ prezentován a také po celém světě mezi křesťany rozšířen, pod jménem „Ježíš Kristus“. V průběhu dalších let, Jméno „YAHUSHUA MESIÁŠ“ bylo odhaleno světu, skrze našeho SVATÉHO BOHA, jako skutečné Jméno našeho SPASITELE a je používáno ve všech dnešních Proroctvích v Amightywind. BŮH YAHUVEH v nich SVÝM dětem ukazuje, jak je velice důležité, přijmout a používat skutečné Jméno JEHO Jednorozeného SYNA, které je obsaženo v prvotním hebrejském a aramejském Písmu. Jsme na pokraji doby Velkého Soužení, kdy pouze v tomto Jménu budou vyslyšeny modlitby naším SVATÝM BOHEM YAHUVEH.

RUACH ha KODESH – DUCH SVATÝ v hebrejštině, čili v původním jazyce ve většině knih Svaté Bible. Dalšími Jmény Ducha Svatého jsou rovněž: MATKA SHKHINYAH (Přísloví 90), SHKHINYAH SLÁVY, IMMAYAH (doslova „MÁMA YAH“), MOUDROST. (Protože slovo „Duch Svatý“ se nedá přeložit do ženského rodu v češtině, aniž by to úplně pozměnilo význam, necháváme ho tedy v mužském rodě).

ELOHIM - Podstatné jméno v množném čísle, označující PÁNA BOHA YAHUVEH, YAHUSHUU MESIÁŠE a RUACH ha KODESH (Svatá Trojice).

YDS – zkratka pro „YAHUSHUA Demon Stompers“ – tito jsou věřící přímluvci a duchovní bojovníci, podporující Proroka Elisabeth Elijah a tuto Duchovní Službu na modlitbě. V českém překladu je možné je nazvat „Šlapači Démonů YAHUSHUA“ (zkráceně ŠDY - Šlapači Démonů, kteří patří YAHUSHUOVI).

„Ringmaiden“ je unikátní výraz vytvořený YAH, který popisuje prorocké poslání, jedinečné pro Apoštola Elisabeth. Anglické slovo „ring“ má mnoho významů, které YAH někdy současně používá jako slovní hříčku, ale často je to ztraceno v překladu: „Ringmaiden“ v angličtině připomíná výklad, používán účastníky svatebního průvodu nebo oslavy, jako je „Ring-bearer“ (ten, co nese prsten). Na moderních, západních svatbách je toto obvykle mladý chlapec, ale v dávných dobách, tento úkol spíše patřil „Ženichovu svědkovi“. Rovněž se výraz „Ring-maiden“ objevuje jako role podobná dnešní hlavní družičce.

* * * * * * *

V červenci 2010 BŮH YAHUVEH řekl, abychom přidali následující z Letopisů 2 před každé Proroctví:

2 Letopisy 36:16, „Ale oni se vysmívali Poslům BOHA, pohrdali JEHO Slovy a dělali si legraci z JEHO Proroků, dokud se hněv PÁNA nepozvedl proti JEHO lidem, až když nebyl žádný lék.“

(Toto Prorocké Slovo přišlo, když jsme se modlili za jednoho z našich milovaných synů v YAHUSHUOVI. Není zveřejněno celé Slovo, protože je osobní, ale toto je ta část Slova, která se vztahuje na mnoho dalších a od YAH nám byl dán pokyn, abychom to pro jejich dobro zveřejnili. Toto osobní Slovo od YAH není nikdy pouze pro jednoho člověka, ale pro mnoho dalších.)

(Tento první odstavec je z Proroctví 105 a není na audiu. Bylo na to původně zapomenuto, aby se zveřejnilo a bylo přidáno k Proroctví 105 až teď. A YAHUVEH nám dal pokyn, aby jsme tuto část zveřejnili s každým novým Proroctvím. Toto je důkaz, že tento Duchovní úřad je od YAHUVEH. Jestliže by tato Slova byla mými slovy, jak řekl YAH, již by to dávno neobstálo.)

(Toto je z Proroctví 105, YAHUVEH řekl, ať to od teď dáme na všechna Proroctví: Varoval jsem tě před dlouhou dobou Elisabeth (Elishevo), abys nepojmenovávala tento Duchovní úřad po muži nebo ženě, dokonce ještě předtím, než tu byl Duchovní úřad. Dal jsem to do tvého ducha, neboť nic z tohoto nebylo uděláno tvou rukou, nic z tohoto nevyšlo z tvých úst. Je to z úst YAHUVEH, který porodil. Je to z úst YAHUSHUA, vašeho MASHIACH, který porodil. Je to z úst RUACH ha KODESH, vaší IMMAYAH, která porodila. Kdyby to bylo jenom tvou rukou, ztroskotalo by to před dlouhou dobou. Je to Slávou větru Shkhinyah, který fouká napříč touto zemí, Svatý vítr obnovy, není to tvým dechem, neboť by to selhalo (Izajáš 42:8)).

* * * * * * *

Řekl jsem vám, že v roce 2009, bude zatřeseno vším, čím může být zatřeseno. Nebuďte udiveni, když uvidíte, jak bude zatřeseno těmi, které nazýváte YDS, uvidíte, jak pevně ve MĚ stojí. Uvidíme, kolik jich bude chtít zaplatit cenu, být nazýván MOJÍ Nevěstou. Uvidíme, jak i ty jsi viděla, co se stalo na Novém Zélandu. Je to snadné, je to tak snadné, když zde nejsou žádné zkoušky. Je to tak snadné říct, ať se stane Tvá vůle, ó, YAHUVEH. Ale když se MOJE vůle nebude shodovat s vůlí vaší, budete nadále říkat, ať se stane Tvá vůle, YAHUVEH? Ti, kteří odmítají chodit ve svatosti, dokonce i ty, které jsem spojil SVOJÍ vlastní rukou, SVOJÍ vlastní rukou rozdělím. Nepromlouvám pouze v této domácnosti, ale mluvím ke všem, kteří tvrdí, že MI patří. (Lukáš 12:51-53) Chcete být zanecháni ve Velkém Soužení? Chcete jít do pekla, nebo MĚ chcete poslouchat? Nemohu to učinit jednodušším, než to již je. Počátek moudrosti je bázeň z YAHUVEH, vědět, že nejste nic víc, než prach a MOJÍ milostí jsem ten prach vzal a stvořil jsem člověka, do kterého jsem vdechl. (Žalm 111:10) Nezarmucujte RUACH ha KODESH, nezarmucujte vaší IMMAYAH. Už mě (dále) netestujte, neboť tento Duchovní úřad je Svatou Službou. (Skutky 5:9) V samotném středu YDS, to, co odhaluji na Novém Zélandu – zlo, které bylo skryto, tak budu také činit mezi těmi, kteří tvrdí, že chtějí být součástí tohoto Svatého úřadu. Jsou součástí tohoto Duchovního úřadu, ale vidíš, je to jak jsi řekl, milovaný synu Sylvestře, navenek to vypadá, že tomu tak je. Dokud vedení o tom neví, tak si můžeme dělat co chceme, ve skrytě. Ale JÁ vás varuji, ty, které jsem nazval YDS, ty, kteří byli pozváni do fóra YDS k obecenství, vy máte větší zodpovědnost. Buďte si jisti, že v roce 2009, cokoliv, co bylo skrytého, bude odhaleno. (Matouš 10:26) Jakýkoliv hřích, o kterém si myslíte, že jste ukryli, bude odhalen skrze pomazání RUACH ha KODESH. Neboť MÉ Slovo je pravdivé a v těchto posledních časech se zlo stává horším, ale MÍ Svatí se musí stát více Svatými a kdokoliv, kdo má formu zbožnosti, ale žádnou zbožnost uvnitř, bude odhalen. Nedovolím, aby byli součástí tohoto Duchovního úřadu. Nedovolím to. (Kazatel 12:14 Poněvadž všeliký skutek Bůh přivede na soud, i každou věc tajnou, buďto dobrou, buďto zlou.) Takže teď je to vaše rozhodnutí, komu si skutečně vyberete sloužit? Zlu tohoto světa? Nebo Svatému Nebi? Takže vidíš, že mám další důvod Elisabeth, aby jste navštívili vaše syny. MŮJ milovaný Synu, toto není nic, co bych nedokázal odpustit, ale musíš si vybrat, musíš si vybrat dnes. Protože ta biologická sestra a ten biologický otec tě jenom chtějí vzít s nimi do pekla.

Otřásám celým tímto světem. Soud začíná v MÉM domě. (I Petr 4:17) Svatost bude toužit jenom po Svatosti. Hřích musí být vykopnut ven. Duše co činí pokání není někdo, kdo tak konná pouze svými ústy, je to někdo, kdo činní pokání svojí hlavou a srdcem a jsou odhodláni MĚ nezarmoutit. Řekl jsem vám (světe), jste na pokraji holokaustu. Chcete, abych vás ukryl? Chcete, abych vás chránil? Chcete, abych vás požehnal? Neboť žádný nepřítel vás nemůže vytrhnout z ruky YAHUVEH nebo chcete, abych vás UDEŘIL? Chcete, abych vás ROZDRTIL? Chcete, abych VÁS ZLOMIL? Chcete, abych vás MOU vlastní rukou hodil do plamenů pekla? Chcete, abych vás miloval? Chcete, abych vás utěšoval? Chcete, abych byl vaším mentorem? Co opravdu chcete? Chcete být jako Šadrach, Mešach a Abednego, když byli vhozeni do ohnivé pece? (Daniel 3) Dokonce jsem ani nedovolil, aby to, co je svazovalo, bylo spáleno. Nedovolil jsem poškození jejich oblečení, jejich vlastního oblečení, které je omezovalo. Vidíte, že ti, kdo byli spáleni, byli jejich nepřátelé. Bylo spáleno jenom to, co jim svazovalo ruce a co je omezovalo (v pohybu). Chcete být jako Šadrach, Mešach a Abednego, ti, co kráčeli v ohnivé peci? Ale byl tam další, čtvrtý muž a ten čtvrtý muž je YAHUSHUA, váš MESIÁŠ. Chcete být jako Daniel, když byl vhozen do lví jámy? Nebyl pozřen, přestože lvi byli hladoví. (Daniel 6) Je to vaše rozhodnutí. Chcete MOJI ochranu? Chcete být jako Zarapetská vdova? (I Král. 17:10) Tu, kterou jsem také poslal za dávným Eliášem. Když přijde na váš poslední krajíc chleba, chcete, abych ho pro vás znásobil, takže už nikdy nebudete hladovět? Tak budete žít pro MOJI Slávu. V tomto roce, podle zaznamenávání času člověkem, říkají, že je rok 2009. Vidíte, že se na tyto otázky neptám jenom vás, ale ptám se všech, kteří věří, že pravda vychází z tohoto Duchovního úřadu a z toho, co promlouvám. Co chcete, abych udělal? Chcete, abych opět otevřel Rudé moře, abyste mohli přes něj bezpečně přejít, když vás budou pronásledovat nepřátelé? (Exodus 15:4) Chcete, aby se tito nepřátelé utopili, aby vám nemohli ublížit? Co chcete, abych udělal? JÁ jsem YAHUVEH a podle svých skutků budete mít i takové množství ochrany. JÁ nehraji hry. Chcete, abych vás skryl pod MÝMI křídly, jak říká Žalm 91? Říkáte, že MĚ milujete a teď mluvím jenom k těm, kteří říkají, že MĚ milují. Mluvím jenom k těm, kteří říkají, že jsou obmyti v prolité Krvi YAHUSHUA, vašeho MESIÁŠE, MÉHO jednorozeného, milovaného Syna. Nepromlouvám toto k pohanům, jejichž jména nejsou zapsána v Beránkově Knize Života. Vy se hodíte se jenom pro soud. Hodíte se jenom pro peklo. Jste bez šance na záchranu. Jste zavrženým stříbrem. Ale teď mluvím k těm, v roce, který označujete jako rok 2009, VYČISTĚTE SI VÁŠ DŮM! Váš dům je Chrámem RUACH ha KODESH (I Korintským 6:19). Váš dům je fyzický, a také duchovní. Vyhoďte cokoliv, co MĚ pohoršuje. Promlouvám skrze tohoto novodobého Eliáše a to Slova, která promlouval dávný Eliáš, vyberte si v tento den, jakému Bohu budete sloužit. Čiňte pokání a padněte přede MNOU na vaše tváře, ale nechci jenom slova, za slovy chci vidět činy. Víra bez skutků je mrtvá. (Jakub 2:20) Již nechci slyšet výmluvy. Již jsem měl dost výmluv, proč hřešíte? Jakým příkladem jste? Pokud by se dnes konal váš soud před těmi, kteří jsou bez šance na záchranu, bylo by zde dost důkazů, že MI sloužíte? Že přivádíte duše k YAHUSHUOVI? Že žijete pro MĚ Svatě? Řekli by jste: „přiznávám se ke všem těmto věcem“, protože to je to, co JÁ očekávám. Jste ochotni položit svoje životy pro YAHUSHUA tak, jako byl ON ochoten položit SVŮJ život za vás?

Proč jsou vaše oči na tělesných věcech, jako je například pornografie? Nevíte, že jsou to ti pyšní, kteří jsou sníženi? Pýcha předchází pád. (Přísloví 16:18) Ó, kolik mnoho z vás, kteří toto uslyší a kteří toto budou číst, jsou tak nadmuti pýchou a říkají: „Ó, já budu stále stát, když YAH v roce 2009 zatřese tímto světem, mnou nezatřese.“ Je to jenom slitováním a Krví YAHUSHUA, že vámi nebude zatřeseno a záleží to na tom, co jste udělali. (Kolosenským 1:13-20) Máte tajný hřích? Myslíte si, že o tom nikdo neví? MÉ oči prohledávají. Vidím přímo do vašeho srdce. Vím, kdo je skutečně Svatý. Vím, kdo se Svatostí hraje hry a vím, kdo se ani nesnaží a pouze omlouvá své hříchy. Vím, co chcete, abych teď udělal a JÁ jsem vám teď řekl, co od vás očekávám. Vyhněte se VŠÍ nesvatosti, jako kdyby to byl mor, protože jste jí obklopeni. Ale připomínám vám děti Izraele a připomínám vám ty pohromy a připomínám vám, jak se dětí Izraele nedotkly. Přišly jenom na MÉ nepřátele. Ukryjte se v rouchu MÉ spravedlnosti. Ukryjte se před MÝM hněvem. Pro ty, které nazývám MÝMI dětmi, pokud se jenom budete snažit poslouchat a budete opravdu, opravdu činit pokání a odvrátíte se od hříchu, ukryji vás. Poskytnu vám útěchu. Požehnám vás. Postarám se o vás. Dám vám pomazání, pokud jenom poslechnete každé slovo, které pravím, a přestanete omlouvat hřích. Již vím, po jaké cestě jste se vydali. Cesta do pekla je tak široká, tak rozsáhlá. Do Nebe vede pouze úzká cesta. Kolik z vás, kteří toto čtou a tomuto naslouchají, si vybere tu úzkou cestu? (Matouš 7:13-14) Není to jenom přímá cesta, klikatí se, jak přichází test za testem, neboť zkoušky vaší víry jsou drahocennější než zlato. (1 Petr 1:7) JÁ jsem tím, kdo vás zkouší. Přivádím vás k tomuto Duchovnímu úřadu, které má na sobě také povolání Jeremiáše. (Jer 6:27-30) Je to zkušebna kovů. Kolik mnoho jich toto vedení vidělo přijít. Kolik mnoho jich viděli padnout. Kolik, kolik, kolik slz Elisabeth prolila za ty, o kterých si byla jistá, že nepadnou, ti o kterých si byla jistá, že přede MNOU kráčí Svatě a oni padli. Kolik jich už nikdy opět nepovstane. (Jer. 6:27-30) „Dal jsem tě za věži v lidu tvém, a za baštu, abys spatřoval a zkušoval cesty jejich. Všichni jsou ze zarputilých nejzarputilejší, chodí jako utrhač, jsou ocel a železo, všichni napořád zhoubcové jsou. Prahnou měchy, od ohně mizí olovo, nadarmo ustavičně přepaluje zlatník; nebo zlé věci nemohou být odděleny. Stříbrem falešným nazvou je, nebo Hospodin je zavrhl.“Hospodin zavrhl je.

Kde je vaše oddanost? Je to opravdu věrnost ke MNĚ, YAHUVEH? Jste skutečně obmyti v prolité Krvi YAHUSHUA, vašeho MESIÁŠE? Opravdu máte RUACH ha KODESH, vaší IMMAYAH, uvnitř? Nasloucháte hlasu IMMAYAH, vaší Matky Moudrost? Nebo nasloucháte pošetilosti samotného satana? Je to vaše volba. Hleďte, tento Duchovní úřad stojí pro Svatost. Nedovolím tomuto vedení, aby kázali slovo, jestli se podle něho neřídí. Elisabeth ví, že by se tím raději měla řídit. A ostatní, kteří jsou součástí tohoto Duchovního úřadu to vědí také, protože jinak by je satan roztrhal na malé kousky. Vy, kteří se nazýváte Šlapači démonů YAHUSHUA a modlitebními přímluvci, někteří z vás máte tajný hřích. Ještě jsem ho neodhalil, ale buďte si jisti, že bude odhalen, pokud nebudete rychle činit pokání. V tento den si musíte vybrat, komu budete sloužit. Ten tajný hřích může být to, že se držíte partnera, o kterém jsem vám řekl, abyste ho nechali jít pro dobro vaší vlastní duše, kvůli vašemu vlastnímu životu. Ukázali jste více věrnosti jim, než MNĚ. Váš tajný hřích je, že neděláte práci, ke které jsem vás povolal. Když vám dám úkol a řeknu: „Toto udělejte, abys jste pronikli k lidem z vaších rodných zemí.“ A vy řeknete: „Ó, ne, teď máme příliš mnoho svých vlastních osobních problémů.“ A vaše oči se soustřeďují více na pohany, než na duše, ovce a jehňata, která potřebují být nakrmena. Toto je hřích v MÝCH očích, protože jste dali ruku k pluhu a ohlédli jste se. Sundali jste ruku z pluhu. Přestali jste obdělávat tu půdu a zasévat semena a přestali jste promlouvat tato Slova ve vašich rodných jazycích, aby ostatní mohli být nakrmeni. Přišel na vás duch sobeckosti. Víte, o kom mluvím. Víte, kteří překladatelé MĚ zklamali. Už nebudu dále čekat. Pozvednu někoho jiného, aby zabral vaše místa. (Elisabeth vidí vizi se slovem Čína). Kdokoliv, kdo nenávidí tento Duchovní úřad, pozor na ně, neboť nenávidí to, co je Svaté. Temnota nenávidí světlo.

Mluvím teď k těm, kteří milují pravdu, která přichází skrze tuto Duchovní Službu. Víte, že JÁ, YAHUVEH, promlouvám. Víte, že promlouvá YAHUSHUA, váš MESIÁŠ. Víte, že promlouvá RUACH ha KODESH, vaše Matka Moudrost, IMMAYAH. Nebojíte se světla, protože jste součástí tohoto světla a dovolujete YAHUSHUOVI, vašemu MESIÁŠI, aby byl vaším jediným světlem, které vás vede. (I Petr 2:9) Pro ty, kteří mluví proti tomuto Duchovnímu úřadu, pro ty, kteří nazývají Elisabeth falešným prorokem, prohlédněte si jejich ovoce, (ovoce Elisabeth a tohoto Duchovního úřadu). Omlouvají hřích? Vymlouvají se, aby nemuseli následovat zákony Tóry, jako například MÉHO Šabatu? Podívejte se pečlivě na jejich ovoce, vaše odpověď leží uvnitř. Nadýmají se pýchou a říkají: „Nikdo mi nebude říkat, co mám dělat“. Vidíte, dal jsem vám svolení, abyste byli inspektory ovoce. Poznáte je podle jejich ovoce. Už jsem vás dopředu varoval, že vaši největší nepřátelé mohou být nalezeni ve vaší pokrevní linii. Skrze tohoto Proroka promlouvám MÉ Soudy. (Ozeáš 6:5) Promlouvám SVOJI lásku a SVÉ vedení skrze tohoto Proroka. Skrze tento Duchovní úřad promlouvám MOJE pravdy, úřad, který nenese jméno muže ani ženy, ale nese pouze jméno Svaté Trojice. Vždy budu mít mluvčího (Ámos 3:7) Poslal jsem YAHUSHUA na tuto zemi, aby byl MÝM mluvčím. Prorok, který je nade všechny Proroky, neboť YAHUSHUA, váš MESIÁŠ, je samotným Duchem Proroctví.

Pro ty z vás, kteří říkáte, že chcete být Prorokem. Jste ochotni zaplatit cenu za to pomazání? Jste ochotni platit cenu za to, být nazýváni MÝMI přáteli? Protože říkám MÁ tajemství MÝM Prorokům. Opravdu chcete znát MÁ tajemství? MÁ tajemství řeknu jenom Svatým. Takže toto jsou Slova, která chci říct. Nebuďte překvapeni tím, kdo další padne, protože dokázali stát, dokud nebyli vystaveni zkouškám, ale když přijdou zkoušky na ty, kteří hráli hry, tak padnou. Ale vidíte, že jsem poslal YAHUSHUA, aby byl rukou, která vás pozvedává. Je to JEHO Krev, která vás obmývá, ale pamatujte si toto, pokud by se ten marnotratný syn nevrátil, šel by do pekla. (Lukáš 15:11-32) Neberte MÉ milosrdenství a MÉ slitování a nezašlapávejte Krev YAHUSHUA pod vaše nohy, tak ji činíte nesvatou a neposvěcenou, když opětovně hřešíte a myslíte si, že ON je výmluvou k tomu, aby jste hřešili. Vím, kdo hraje hry a kdo je upřímný. Vím, kdo je požehnáním pro Nebeské Království a znám ty, kteří mu přinesli hanbu, i když to dělali ve Jménu YAHUSHUA. Není nic, co můžete skrýt, není žádné místo, kde se můžete schovat, neboť JÁ, YAHUVEH, tam jsem. JÁ jsem vás stvořil a MÉ oko navěky na vás spočívá. (Žalm 139) Vyberte si v tento den, kterému Bohu budete skutečně sloužit, ne jenom vašimi ústy, ale vašimi činy, neboť ty mluví hlasitěji, než vaše slova. Protože to, co vidíte, že se děje v Israeli, to se děje duchovnímu Israeli. Jste bombardováni, jsou posílány střely, aby vás zničily, aby vás vyhladily. Budete stát pouze ve Jménu a prolité Krvi YAHUSHUA, vašeho jediného MESIÁŠE. Konec Slova Elisabeth se začíná modlit: Děkujeme Ti Abba YAHUVEH, neboť tato Slova přišla neočekávaně, když jsme se modlili za jiného člověka v potížích, za toho, kterého nazýváme naším synem v YAHUSHUOVI. Abba YAHUVEH, dáváme Ti čest, vzýváme Tě, milujeme Tě a uctíváme Tě. Ach, Abba YAHUVEH, Nevěsta YAHUSHUA , našeho MASHIACH volá, prosím, prosím, prosím dovol nám, abychom byli hodnými jako Enoch. Prosím, dovol nám opustit tuto zemi se svědectvím, že jsme byli pro tebe shledáni příjemnými. Není zde žádná větší touha a to nemluvím jenom za sebe, ale za zbytek pravé Nevěsty YAHUSHUA, která je před Tebou Svatá. Nesvatost – o to se vůbec nezajímáme. Není to pro nás přitažlivé. Věci tohoto světa, jako je pornografie, špína tohoto světa, drogy, alkohol, nás nelákají. Máme jedinou touhu, jedinou hořící touhu, jedinou touhu, která nemůže být nikdy uhašena a je pouze jedna. Více, než je naší touhou potěšit blízké, je být shledáni potěšujícími Tebe, YAHUVEH. Být shledáni potěšujícími Tebe, YAHUSHUO ha MASHIACH a přinášet Ti všechnu Chválu, Čest a Slávu. Není zde žádná větší touha, než to, že víme, že víme, že děláme vše, co můžeme skrze Jméno a Krev YAHUSHUA, abychom zvítězili nad zlem, abychom porazili hřích. Abychom nedovolili, aby se to stalo součástí našeho života a když tě zarmoutíme, rychle požádáme o Tvé odpuštění a odvrátíme se od toho, co tě pohoršuje. Abba YAHUVEH, tvá Nevěsta a tato Ringmaiden k tobě volá a říká: „ Přijď YAHUSHUO, Přijď.“ Tento svět je špinavou žumpou, ale zatímco zde budeme, chceme se třpytit pro TEBE. Dej nám pomazání, abychom se třpytili. Dal jsi mi sen, že tento svět není ničím jiným, než je jenom hromada hnoje, ničím jiným, než kravskou mrvou, ničím jiným, než výkaly. Takové to je, když se podíváš na zemi. Kromě toho, že zde máš malé třpytící se drahokamy, malé třpytící se klenoty, které jsou ukryty uprostřed těchto výkalů a my se pro Tebe třpytíme z Nebe. (Elisabeth chtěla původně říct ze země, ne z Nebe) Naše neustálá modlitba je, abychom byli nazváni hodnými v očích YAHUSHUA, našeho MESIÁŠE a abychom byli nazváni Tvojí Nevěstou. Aby se smrt nedotkla těchto těl. Abychom byli mezi těmi, kteří jsou nazváni Tvým prvním ovocem z knihy Zjevení kapitoly 14 a 7 a abychom byli uchváceni, abychom se s Tebou setkali v povětří. Toto je touha našich srdcí, chceme se třpytit pro Tebe. Ó, prosím vylešti nás tak, aby ten třpyt oslepil oči nepřátel a Abba YAHUVEH, žádáme Tě, my, Nevěsta YAHUSHUA a já věřím, že jsem jednou z nich, žádáme tě, abys prosím vhodil naše nepřátele, ty, kteří touží po zničení Svatých, do vinného lisu Svého hněvu, přímo na této zemi. Pošli je do vinného lisu Svého hněvu. Tento Duchovní úřad patří Tobě Aleph a Tav (Alfa a Omega). Je Tvým Duchovním úřadem RUACH ha KODESH. Abba YAHUVEH, YAHUSHUO a Drahocenná IMMAYAH, RUACH ha KODESH, patří to Vám. Ale my Vám jenom sloužíme. Ukažte nám, jak Vám můžeme přinést více Chvály, Cti a Slávy. Mluvím teď za všechny věrné a za ty, kteří to myslí opravdu vážně. Ukaž nám Abba YAHUVEH, jak TĚ můžeme více potěšit. Ukaž nám Abba YAHUVEH, jak můžeme setřít slzy z Tvých očí, když jsi zarmoucen. Ukaž nám Abba YAHUVEH, jak TĚ můžeme potěšit. Jsi náš Poppa, jsi náš Tatínek, nemáme žádného jiného. Mé srdce teď tak přeplněno, když vidím jednoho po druhém, o kterých jsme si mysleli, že nepadnou. Zvenčí vypadali Svatě, ale když jsme kopali o něco hlouběji, když jsi je odhalil, bylo to jako kousek ovoce. Vidím vizi s kouskem ovoce a ó, vypadá tak krásně a potom do toho ovoce kousnete a uvidíte, že uvnitř bylo shnilé. Nebo v tom jablku naleznete červa. Byli jsme toho svědky, byla jsem toho svědkem tak dlouho, že jsme TĚ prosila: zdali to musím nadále vidět mezi těmi, kterým důvěřujeme, těmi, kterým věříme. Ach, Abba YAHUVEH, ta bolest, která přišla jako porodní bolesti a také slzy, které byly prolity kvůli Novému Zélandu samotnému a JÁ volám a říkám: „ Kolik více bolesti budu muset snést?“ Sledovat to v co jsem věřila, že je Svaté a já je vidím před mýma očima padnout. Jenom Ty můžeš zavolat tu marnotratnou dceru zpět. Jenom Ty jsi schopen Abba YAHUVEH, vdechnout život do toho dítěte, které zemřelo. A tak jak byl použit dávný Eliáš, aby vdechl život do toho dítěte, TY mě nazýváš novodobým Eliášem. (1 Král. 17:17-24) Prosím, aby toto nejnovější proroctví znovu vdechlo život tomuto dítěti. Touhu být Svatou, ne jenom slovo pokání z jejích úst, ale odvrácení se od zlého, které jí vede přímo do propasti pekla a bere s ní celou rodinu. Abba YAHUVEH, žádám, abys MĚ použil jako Eliáše dávných časů, aby mé tělo bylo položeno přes ty, které nazýváme našimi syny a dcerami v YAHUSHUOVI. Prosím TĚ, abys do nich vdechl život, vdechni život do těch, kteří TĚ začali následovat. Kteří začali tak, že toužili po Svatosti. Kteří začali tím, že bojovali s hříchem. Prosím TĚ, Abba YAHUVEH, abys použil tohoto novodobého Eliáše. Dovol tomuto slovu, aby do nich vdechlo život s větší rozhodností, než kdykoliv předtím, aby opustili hřích, opustili satana, opustili zlo, opustili cokoliv, co TĚ zarmucuje. To je ta touha, kterou dáváš na mé srdce, abych se za to modlila. Neboť vím, že toto jsou TVÁ slova, protože nikdy bych je sama nevyslovila, nikdy bych na takovou věc nepomyslela. Použij toto tělo nyní k jejich zakrytí. Použij teď tato slova, abys do nich vdechl život. Použij teď tato slova, aby mohli slyšet pravdu, věřit pravdě, a ta pravda je osvobodila. Protože tvé Slovo říká, buďte Svatí, jako JÁ jsem Svatý. Toto bys nám neřekl, kdyby to bylo nemožné. Děkuji TI za vyslechnutí mé modlitby. Náš milovaný syn, který sešel na zcestí, děkuji ti za to, že ho přivádíš zpět tak, jako byl přiveden zpět ten marnotratný syn. Děkujeme TI Abba YAHUVEH. Pro ty, kteří TĚ nikdy YAHUSHUO nepozvali do jejich srdcí. Nevěděli, jak TĚ požádat o to, abys přišel do jejich srdcí. Děkujeme Ti, že toto dnešní slovo jim dá touhu a že otevře jejich oči a že z jejich očí spadnou šupiny a že z jejich uší bude odstraněn vosk a oni duchovně uslyší, fyzicky uvidí a budou osvobozeni a dají svoje životy Tobě, YAHUSHUOVI MESIÁŠI, abys mohl žít SVŮJ život skrze ně. To je, o co žádám. Použij tento Duchovní úřad mnohem větším způsobem, než dopodud, jak my lidé, označujeme tento rok za rok 2009, použij ho pro Svoji Slávu. Děkujeme Ti Abba YAHUVEH. Děkujeme Ti. Děkujeme Ti. Děkujeme Ti. Děkujeme Ti. Toto jsem promluvila pod pomazáním RUACH ha KODESH, mé Drahocenné IMMAYAH, mé Matky Moudrost a věřím celým svým srdcem, že naše práce není nadarmo. Dovol nám, abychom od TEBE slyšeli. Dovol nám, abychom od TEBE slyšeli. Dej nám vědět. Dej nám vědět, kolik mnoho jich bylo dotknuto tímto slovem pro Slávu YAHUSHUA, našeho MESIÁŠE. Marnotratní synové a dcery, Abba YAHUVEH vás v tento den volá zpátky. Pojďte domů. Pojďte domů. Tento svět není vaším domovem. Už nedovolte hříchu, aby vás sváděl. Nedovolte nesvatosti, aby vás nadále sváděla. Pojďte domů. Vy z marnotratných synů a dcer, Abba YAHUVEH vás v tento den volá zpět. Vraťte se domů. Vraťte se domů. Tento svět není váš domov. Už nedovolte hříchu, aby vás lákal. Už nedovolte nesvatosti, aby vás lákala. Vraťte se domů. Abba YAHUVEH si to vyžaduje skrze prolitou Krev YAHUSHUA našeho MESIÁŠE. Vyžaduje si, aby se marnotratní synové a dcery vrátili domů. Ať vaše svědectví přinese všechnu Slávu YAHUSHUOVI našemu MESIÁŠI. Pamatujte si, že s takovým svědectvím přichází zkoušky všech úrovní a jak jenom projdete jednou, YAH na vás vloží další, ale stojí to za to. Amen

Promluveno skrze Apoštola Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu) 4. ledna 2009. Pokud pro vás bylo toto Proroctví požehnáním, pošlete email a dejte mi vědět. [email protected]

[email protected]om

www.amightywind.com

www.almightywind.com

* * * * * * *

Print Friendly and PDF