Proroctví 105

JÁ, YAHUVEH, Pravím, „V Roce 2009 Budu Třást Vším, Čím Může Být Zatřeseno!“

Napsáno/řečeno pod pomazáním RUACH ha KODESH skrze
Apoštola Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
29. prosince 2008

* * * * * * *

Slovník:

Nebe nám odhaluje Svatá Hebrejská Boží Jména: OTCE, SYNA a DUCHA SVATÉHO, a pověřuje nás, jak je používat s úctou. V Proroctví 81 obdrženém v r. 2006, BŮH praví: „Opět vzývejte MÉ Jméno YAHUVEH a používejte Jméno YAHUSHUA, aby jste měli přístup k MÉMU Trůnu a JÁ vyslyším a odpovím na vaše modlitby“. To samé BŮH učí SVÉ děti na stránkách Svaté Bible. Exodus 3/14-15: I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM (יהוה), poslal mne k vám. Řekl ještě Bůh Mojžíšovi: Takto díš synům Izraelským: Hospodin, Bůh otců vašich, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův poslal mne k vám; to je jméno mé na věčnost, a to je ta památka má po všechny věky.

Žalm 91/14: Poněvadž mne, dí Bůh, zamiloval, vysvobodím jej, a vyvýším; nebo poznal jméno mé.

Exodus 20/7: Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdo by bral jméno jeho nadarmo.

Mat. 6/9: A proto vy se takto modlete: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé.

Řím. 10/13: Každý zajisté, kdokoliv by vzýval jméno Páně, spasen bude.

Nicméně vůdčí náboženské organizace a církve toto skrývají, neboť jsou si vědomy Svatých Božích Jmen, které mizí z církevních textů a nyní také z nových překladů Bible. Jméno OTCE YAHUVEH se nahrazuje slovy „Pán“, „Bůh“ nebo „Pán Bůh“, a Jméno Spasitele YAHUSHUA ha MASHIACH – řecky „Ježíš Kristus“, neznámým za časů Mesiáše a prvních Apoštolů. Boží Jméno bylo a je vypouštěno z většiny překladů Bible, jak zahraničních, tak českých.

YAHUVEH (v češtině výslovnost podobná JAHVE) - pravé Svaté Jméno BOHA OTCE. Hebrejsky: יהוה [YHVH] Yod-He-Vav-He. Zkráceně se vyskytuje jako „YAH“ nebo „JAH“ záležící na jazyku nebo i preferenci překladatele. BŮH OTEC YAHUVEH je také ve Svaté Bibli nazvaný „OTCEM“ (Mat. 23:9) a „SVATÝM OTCEM“ (Jan 17:11), „JSEM KTERÝ JSEM“, „BOHEM Abrahama, BOHEM Izáka a BOHEM Jákoba“ (Exodus 3:14-15), EL ELYON/BOHEM Nejvyšším (Gen. 14:18-22) a také EL ŠADDAY/BOHEM Všemohoucím (Gen. 17:1; Exodus 6:3).

YAHUSHUA ha MACHIACH/YAHUSHUA MESIÁŠ (Vyslovuje se JAHUŠUA) – Svaté Jméno BOŽÍHO SYNA a našeho MESIÁŠE. Jméno YAHUSHUA znamená: „YAH zachraňuje“ - Takové Jméno dali Marie (hebrejsky Miriam) a Josef BOŽÍMU SYNOVI na příkaz BOHA. (Mat. 1:21) Toto Svaté Jméno zůstalo, ačkoliv bylo zaměněno, různými Biblickými překladateli, za řecké jméno „Ježíš Kristus“.

Pozor! V počátečních Proroctvích Duchovního úřadu Amightywing, obdrženými před rokem 2000, byl YAHUSHUA MESIÁŠ prezentován a také po celém světě mezi křesťany rozšířen, pod jménem „Ježíš Kristus“. V průběhu dalších let, Jméno „YAHUSHUA MESIÁŠ“ bylo odhaleno světu, skrze našeho SVATÉHO BOHA, jako skutečné Jméno našeho SPASITELE a je používáno ve všech dnešních Proroctvích v Amightywind. BŮH YAHUVEH v nich SVÝM dětem ukazuje, jak je velice důležité, přijmout a používat skutečné Jméno JEHO Jednorozeného SYNA, které je obsaženo v prvotním hebrejském a aramejském Písmu. Jsme na pokraji doby Velkého Soužení, kdy pouze v tomto Jménu budou vyslyšeny modlitby naším SVATÝM BOHEM YAHUVEH.

RUACH ha KODESH – DUCH SVATÝ v hebrejštině, čili v původním jazyce ve většině knih Svaté Bible. Dalšími Jmény Ducha Svatého jsou rovněž: MATKA SHKHINYAH (Přísloví 90), SHKHINYAH SLÁVY, IMMAYAH (doslova „MÁMA YAH“), MOUDROST. (Protože slovo „Duch Svatý“ se nedá přeložit do ženského rodu v češtině, aniž by to úplně pozměnilo význam, necháváme ho tedy v mužském rodě).

ELOHIM - Podstatné jméno v množném čísle, označující PÁNA BOHA YAHUVEH, YAHUSHUU MESIÁŠE a RUACH ha KODESH (Svatá Trojice).

YDS – zkratka pro „YAHUSHUA Demon Stompers“ – tito jsou věřící přímluvci a duchovní bojovníci, podporující Proroka Elisabeth Elijah a tuto Duchovní Službu na modlitbě. V českém překladu je možné je nazvat „Šlapači Démonů YAHUSHUA“ (zkráceně ŠDY - Šlapači Démonů, kteří patří YAHUSHUOVI).

„Ringmaiden“ je unikátní výraz vytvořený YAH, který popisuje prorocké poslání, jedinečné pro Apoštola Elisabeth. Anglické slovo „ring“ má mnoho významů, které YAH někdy současně používá jako slovní hříčku, ale často je to ztraceno v překladu: „Ringmaiden“ v angličtině připomíná výklad, používán účastníky svatebního průvodu nebo oslavy, jako je „Ring-bearer“ (ten, co nese prsten). Na moderních, západních svatbách je toto obvykle mladý chlapec, ale v dávných dobách, tento úkol spíše patřil „Ženichovu svědkovi“. Rovněž se výraz „Ring-maiden“ objevuje jako role podobná dnešní hlavní družičce.

Poznámka: Toto Prorocké Slovo nám bylo dáno jako část osobního Slova pro nás. YAHUVEH řekl, aby jsme tuto část Slova zveřejnili pro JEHO Věrné a Pravé pro rok 2009.

* * * * * * *

Varoval jsem tě před dlouhou dobou Elisabeth (Elishevo), abys nepojmenovávala tento Duchovní úřad po muži nebo ženě, dokonce ještě předtím, než tu byl Duchovní úřad. Dal jsem to do tvého ducha, neboť nic z tohoto nebylo uděláno tvou rukou, nic z tohoto nevyšlo z tvých úst. Je to z úst YAHUVEH, který porodil. Je to z úst YAHUSHUA, vašeho MASHIACH, který porodil. Je to z úst RUACH ha KODESH, vaší IMMAYAH, která porodila. Kdyby to bylo jenom tvou rukou, ztroskotalo by to před dlouhou dobou. Je to Slávou větru Shkhinyah, který fouká napříč touto zemí, Svatý vítr obnovy, není to tvým dechem, neboť by to selhalo (Izajáš 42:8).

V červenci 2010 BŮH YAHUVEH řekl, abychom přidali následující z Letopisů 2 před každé Proroctví:

2 Letopisy 36:16, „Ale oni se vysmívali Poslům BOHA, pohrdali JEHO Slovy a dělali si legraci z JEHO Proroků, dokud se hněv PÁNA nepozvedl proti JEHO lidem, až když nebyl žádný lék.“

* * * * * * *

V roce 2009 budu třást vším, čím může být zatřeseno. Jestliže nestojíte na Pevné Skále, budete stát na propadajícím se písku. Bude to jako tekoucí písek a vy budete klesat. Zkouším SVOJI Nevěstu. Když jsem vám řekl, aby jste šli, tak jste šli. Neřekli jste, „Ale proč bychom měli jít?“ pouze jste poslechli. JÁ jsem Hlavním Velitelem, nemůžete klást otázky ohledně MÝCH příkazů. Musíte jít tam, kam vám dám příkaz. Musíte zůstat, když řeknu, aby jste zůstali. Musíte jít, když řeknu, aby jste šli. Musíte běžet, když řeknu, aby jste běželi. Musíte mluvit, když vám řeknu, aby jste mluvili. Musíte být tiše, když vám řeknu, aby jste se ztišili. Musíte bojovat, když vám řeknu, aby jste bojovali. Musíte být v klidu a pokoji, když mluvím klid a pokoj.

Nikdy neříkejte, že pro MĚ něco neuděláte, nebo vás YAHUVEH udiví. Nedomnívejte se, že znáte MOJI vůli, namísto toho zjistěte, co je MOJE vůle. Pro ty Věrné a Pravé, toto jsou Slova, která vám pro rok 2009 dávám. A ačkoliv není rok 2009, tato Slova budou zveřejněna před světem. Jenom skrze Jméno a prolitou Krev YAHUSHUA vašeho MESIÁŠE budete schopni stát.

Opět pravím, že vším a čímkoliv, čím může být zatřeseno, bude zatřeseno. A tak buďte připraveni nyní, když vás již v roce 2008 varuji. Nic neberte jako samozřejmost. Neberte vaši vodu jako samozřejmost. Neberte vaše jídlo jako samozřejmost. Neberte vaše platy jako samozřejmost. Neberte vaše domy jako samozřejmost. Neberte vaše rodiny jako samozřejmost. A rodinou jsou ti, kteří patří tělu YAHUSHUA MESIÁŠE. Protože naleznete svoje nejhorší nepřátele ve svých vlastních domácnostech skrze vaši pokrevní linii, ale ne skrze pokrevní linii YAHUSHUA vašeho MESIÁŠE. Toto je vaše pravá rodina. Toto jsou ti, kteří vás nezradí.

Nyní se k tomu blížíte, jako k datumu holocaustu. Dobře se učte od těch, kteří přežili, od těch, kteří nebyli chyceni. Vaše oddanost patří MNĚ, YAHUVEH, ne lidským zákonům. Jestliže nejsou v souladu s tím, co říkám JÁ, zahoďte je. Víte, co praví Slovo. Neboť vám řeknu, aby jste učinili to, na co jste ani nepomysleli. Dám vám slova k promlouvání, na která jste nepomysleli. Skryji vás způsobem, na který jste ani nepomysleli.

Dáno skrze Apoštola Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu) 29. prosince 2008.

Pokud bylo toto Proroctví pro vás požehnáním, prosím pošlete mi email a dejte mi vědět.

www.amightywind.com

www.almightywind.com

* * * * * * *

Print Friendly and PDF