Proroctví 104

Světe, Měj Se Na Pozoru Před Diktátorem Diktátorů!

Napsáno/Řečeno pod pomazáním RUACH ha KODESH skrze
Apoštola Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
24. listopadu 2008

* * * * * * *

Slovník:

Nebe nám odhaluje Svatá Hebrejská Boží Jména: OTCE, SYNA a DUCHA SVATÉHO, a pověřuje nás, jak je používat s úctou. V Proroctví 81 obdrženém v r. 2006, BŮH praví: „Opět vzývejte MÉ Jméno YAHUVEH a používejte Jméno YAHUSHUA, aby jste měli přístup k MÉMU Trůnu a JÁ vyslyším a odpovím na vaše modlitby“. To samé BŮH učí SVÉ děti na stránkách Svaté Bible. Exodus 3/14-15: I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM (יהוה), poslal mne k vám. Řekl ještě Bůh Mojžíšovi: Takto díš synům Izraelským: Hospodin, Bůh otců vašich, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův poslal mne k vám; to je jméno mé na věčnost, a to je ta památka má po všechny věky.

Žalm 91/14: Poněvadž mne, dí Bůh, zamiloval, vysvobodím jej, a vyvýším; nebo poznal jméno mé.

Exodus 20/7: Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdo by bral jméno jeho nadarmo.

Mat. 6/9: A proto vy se takto modlete: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé.

Řím. 10/13: Každý zajisté, kdokoliv by vzýval jméno Páně, spasen bude.

Nicméně vůdčí náboženské organizace a církve toto skrývají, neboť jsou si vědomy Svatých Božích Jmen, které mizí z církevních textů a nyní také z nových překladů Bible. Jméno OTCE YAHUVEH se nahrazuje slovy „Pán“, „Bůh“ nebo „Pán Bůh“, a Jméno Spasitele YAHUSHUA ha MASHIACH – řecky „Ježíš Kristus“, neznámým za časů Mesiáše a prvních Apoštolů. Boží Jméno bylo a je vypouštěno z většiny překladů Bible, jak zahraničních, tak českých.

YAHUVEH (v češtině výslovnost podobná JAHVE) - pravé Svaté Jméno BOHA OTCE. Hebrejsky: יהוה [YHVH] Yod-He-Vav-He. Zkráceně se vyskytuje jako „YAH“ nebo „JAH“ záležící na jazyku nebo i preferenci překladatele. BŮH OTEC YAHUVEH je také ve Svaté Bibli nazvaný „OTCEM“ (Mat. 23:9) a „SVATÝM OTCEM“ (Jan 17:11), „JSEM KTERÝ JSEM“, „BOHEM Abrahama, BOHEM Izáka a BOHEM Jákoba“ (Exodus 3:14-15), EL ELYON/BOHEM Nejvyšším (Gen. 14:18-22) a také EL ŠADDAY/BOHEM Všemohoucím (Gen. 17:1; Exodus 6:3).

YAHUSHUA ha MACHIACH/YAHUSHUA MESIÁŠ (Vyslovuje se JAHUŠUA) – Svaté Jméno BOŽÍHO SYNA a našeho MESIÁŠE. Jméno YAHUSHUA znamená: „YAH zachraňuje“ - Takové Jméno dali Marie (hebrejsky Miriam) a Josef BOŽÍMU SYNOVI na příkaz BOHA. (Mat. 1:21) Toto Svaté Jméno zůstalo, ačkoliv bylo zaměněno, různými Biblickými překladateli, za řecké jméno „Ježíš Kristus“.

Pozor! V počátečních Proroctvích Duchovního úřadu Amightywing, obdrženými před rokem 2000, byl YAHUSHUA MESIÁŠ prezentován a také po celém světě mezi křesťany rozšířen, pod jménem „Ježíš Kristus“. V průběhu dalších let, Jméno „YAHUSHUA MESIÁŠ“ bylo odhaleno světu, skrze našeho SVATÉHO BOHA, jako skutečné Jméno našeho SPASITELE a je používáno ve všech dnešních Proroctvích v Amightywind. BŮH YAHUVEH v nich SVÝM dětem ukazuje, jak je velice důležité, přijmout a používat skutečné Jméno JEHO Jednorozeného SYNA, které je obsaženo v prvotním hebrejském a aramejském Písmu. Jsme na pokraji doby Velkého Soužení, kdy pouze v tomto Jménu budou vyslyšeny modlitby naším SVATÝM BOHEM YAHUVEH.

RUACH ha KODESH – DUCH SVATÝ v hebrejštině, čili v původním jazyce ve většině knih Svaté Bible. Dalšími Jmény Ducha Svatého jsou rovněž: MATKA SHKHINYAH (Přísloví 90), SHKHINYAH SLÁVY, IMMAYAH (doslova „MÁMA YAH“), MOUDROST. (Protože slovo „Duch Svatý“ se nedá přeložit do ženského rodu v češtině, aniž by to úplně pozměnilo význam, necháváme ho tedy v mužském rodě).

ELOHIM - Podstatné jméno v množném čísle, označující PÁNA BOHA YAHUVEH, YAHUSHUU MESIÁŠE a RUACH ha KODESH (Svatá Trojice).

YDS – zkratka pro „YAHUSHUA Demon Stompers“ – tito jsou věřící přímluvci a duchovní bojovníci, podporující Proroka Elisabeth Elijah a tuto Duchovní Službu na modlitbě. V českém překladu je možné je nazvat „Šlapači Démonů YAHUSHUA“ (zkráceně ŠDY - Šlapači Démonů, kteří patří YAHUSHUOVI).

„Ringmaiden“ je unikátní výraz vytvořený YAH, který popisuje prorocké poslání, jedinečné pro Apoštola Elisabeth. Anglické slovo „ring“ má mnoho významů, které YAH někdy současně používá jako slovní hříčku, ale často je to ztraceno v překladu: „Ringmaiden“ v angličtině připomíná výklad, používán účastníky svatebního průvodu nebo oslavy, jako je „Ring-bearer“ (ten, co nese prsten). Na moderních, západních svatbách je toto obvykle mladý chlapec, ale v dávných dobách, tento úkol spíše patřil „Ženichovu svědkovi“. Rovněž se výraz „Ring-maiden“ objevuje jako role podobná dnešní hlavní družičce.

* * * * * * *

Toto je z Proroctví 105, YAHUVEH řekl, ať to od teď dáme na všechna Proroctví: Varoval jsem tě před dlouhou dobou Elisabeth (Elishevo), abys nepojmenovávala tento Duchovní úřad po muži nebo ženě, dokonce ještě předtím, než tu byl Duchovní úřad. Dal jsem to do tvého ducha, neboť nic z tohoto nebylo uděláno tvou rukou, nic z tohoto nevyšlo z tvých úst. Je to z úst YAHUVEH, který porodil. Je to z úst YAHUSHUA, vašeho MASHIACH, který porodil. Je to z úst RUACH ha KODESH, vaší IMMAYAH, která porodila. Kdyby to bylo jenom tvou rukou, ztroskotalo by to před dlouhou dobou. Je to Slávou větru Shkhinyah, který fouká napříč touto zemí, Svatý vítr obnovy, není to tvým dechem, neboť by to selhalo (Izajáš 42:8).

V červenci 2010 BŮH YAHUVEH řekl, abychom přidali následující z Letopisů 2 před každé Proroctví:

2 Letopisy 36:16, „Ale oni se vysmívali Poslům BOHA, pohrdali JEHO Slovy a dělali si legraci z JEHO Proroků, dokud se hněv PÁNA nepozvedl proti JEHO lidem, až když nebyl žádný lék.“

Milované poklady YAHUSHUA našeho MESIÁŠE, YAHUSHUOVI šlapači démonů, vy, kdo jste byli vybráni, abyste pokrývali tento Duchovní úřad na modlitbách. Četla jsem každý z vašich příspěvků se slzami, které mi tekly po tváři a někdy jsem mohla stěží mluvit. Mohla jsem cítit vaši lásku kombinovanou s mnoha emaily poslanými ostatními s láskou a vděčností za to, za čím tato Duchovní služba stojí a za to, co děláme a pak jsem obdržela níže uvedené prorocké poselství. Slova vaší lásky a pomazání porodily neočekávané Proroctví 104. Jste tak velmi speciální, slova nemohou vyjádřit mou vděčnost každému z vás.

* * * * * * *

Milovaná Elisabeth, ti, co považují tuto Službu za požehnání, jsou tvé milované duchovní děti, ti, co pozvedávají tvé jméno před ABBA YAHUVEH, kteří pomáhají nejenom s nošením břemen tohoto Duchovního úřadu, ale pomáhají nosit tvá břemena a bojovat s nepřáteli tohoto Duchovního úřadu, kteří jsou nepřátelé YAHUVEH. Pozor, někteří z těchto nepřátel přicházejí jako vlci v beránčím rouše a hledají koho by pozřeli. Ti vlci jsou posláni zlým pastýřem satanem a jsou posláni s jediným záměrem a to zničit tebe Elisabeth a zničit tento Duchovní úřad. Vlci o tobě říkají pomlouvačné lži Elisabeth, jejich ovoce je shnilé a je zápachech pro MÉ chřípí, ačkoliv někteří se MĚ odvažují nazývat Pánem, svým jednáním dokazují, že jejich Pánem nejsem. Řeknu jim, odejděte ode MĚ, činitelé nepravosti, neboť jsem vás nikdy neznal! Pamatujte si, je to ABBA YAHUVEH, který se pomstí všem nepřátelům MÝCH Svatých Dětí, neboť oni nebojují proti tobě, obyčejnému člověku, ale bojují proti YAHUVEH. Pozor na všechny, kteří napadají tento Svatý Duchovní úřad, s každým útokem proti tomuto Duchovnímu úřadu, je to jako by bodali jehlou do očí YAHUVEH! Není nic, co se dá srovnat s běsněním a zuřivostí ABBA YAHUVEH, neboť to udržuje žár plamenů pekelného ohně a tak též Jezera Ohně, po celou věčnost. Ti, co žehnají této Službě, ty nazývám tvými duchovními dětmi Elisabeth, a na jejich věku nezáleží, neboť ty jsi jako duchovní matka a vedeš je. Jsi používána k promlouvání a zaséváš MÁ pomazaná slova života do jejich mysli, těla, ducha a duše. Tvá duchovní rodina tě miluje a respektuje způsobem, kterým biologická rodina nemůže, ledaže by uctívali MĚ, ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA vašeho MESIÁŠE a Drahocenného DUCHA SVATÉHO. Máš tohle společné se všemi, kteří toto dělají. MŮJ DUCH přivedl každého z vás k tomuto Duchovnímu úřadu pro MŮJ božský účel. Nyní s tebou Elisabeth sdílím MÉ pozemské poklady. MÉ Svaté děti, které jsou MOJE nejcennější z Drahokamů. Žijí Svatě, protože chtějí těšit YAHUVEH a nedělat MI ostudu. Milované Děti, pokračujte ve spočívání ve MNĚ, YAHUSHUOVI vašem MESIÁŠI a já budu pokračovat ve spočívání ve vás a budete na věky bydlet se MNOU v Nebi. Milovaní, nemusíte se obávat, že každý bude uctívat MOU Nevěstu, neboť svět zavrhne, bude pronásledovat a nenávidět MOJI Nevěstu, tak jako pohané nenávidí MĚ, tak jako nenávidí vše, co je Svaté. Vždy si pamatujte toto, jenom ti falešní, kteří nejsou podle MÉHO DUCHA, jsou uctíváni! To MÁ skutečná Nevěsta nikdy nedovolí. Pozor na toho falešného, který je zvoleným americkým prezidentem a který neudělal nic a přesto skrze masovou kontrolu mysli, hypnózu a manipulaci mysli, pouze slovy samotnými, napsanými ostatními, tak jako Hitler, je teď uctíván a nikdo nemůže přijít na to proč. Ó, Ameriko, vzpomeň si na ten prorocký sen, který jsem uvolnil skrze Elisabeth (Elishevu) o vzestupu Hitlera, takže Světe měj se na pozoru před diktátorem diktátorů, neboť ten samý duch, který ovládal Hitlera, je tím samým duchem, který bude opět ovládat Washington D.C. Byli jste varováni. Když uvidíte člověka, který bude uctíván a přirovnáván k YAHUSHUOVI, uvědomte si, že toto je falešná napodobenina poslaná satanem, aby se MI vysmíval. Vlády v různých částech světa, různými druhy, různými způsoby a metodami, praktikovaly a praktikují kontrolu mysli na masové populaci. To vše proto, aby se připravili na příchod toho, který je nazýván Falešným Prorokem a toho, který je nazýván antikristem. MÉ Svaté děti nejsou podvedeny a nebudou uctívat tuto falešnou napodobeninu, budou to kárat a proti tomu varovat. Všichni z vás, kteří se shromažďujete zde u tohoto Duchovního úřadu, jste sem vedeni, aby jste se pásli na zelených pastvinách jako MÉ Ovce a Jehňata. Všichni z vás zde duchovně porostete, jak přijímáte pravdy, které jsou zde nalezeny. Dejte YAHUSHUA vašeho MESIÁŠE na první místo ve své lásce a životě a milujte jeden druhého, vy, kteří v sobě máte MÉHO SVATÉHO DUCHA. Jste MÉ drahocenné Ovce a Jehňata a JÁ jsem YAHUSHUA, váš DOBRÝ PASTÝŘ. MÉ ovce znají MŮJ hlas a JÁ promlouvám skrze SVOJI „Ringmaiden“ SVOJE poselství a to je proč, jste vy všichni, byli povoláni k tomuto Duchovnímu úřadu. Toto je vaší zelenou pastvinou, kde jíte duchovní pokrm z Nebe a pijete Nové Víno, jako by to byla voda. JÁ jsem YAHUSHUA váš MESIÁŠ a všechna tato slova platí pro všechny, kteří považují tento Duchovní úřad za požehnání a pro Mé milované, kteří žehnají tomuto Duchovnímu úřadu tím, že pomáhají. Promlouvám slovo lásky a vděčnosti, speciálně pro ty, kteří se nazývají Šlapači Démonů YAHUSHUA, MÍ Svatí modlitební přímluvci první linie jako žádní jiní. Mluvím slovo vděčnosti a lásky k MÝM překladatelům, kteří berou proroctví a poselství a přepisují je do jiných řečí. Mluvím slovo lásky a vděčnosti k těm, kteří věrně podporují tento Duchovní úřad svými desátky a dary. Vy, kdo jste požehnáním pro tento Duchovní úřad, budete požehnáni obrovskou mírou. Když pozvedáváte jméno tohoto Duchovního úřadu a modlíte se za požehnání pro všechny, kteří v něm slouží a jsou mocnými bojovníky v MÉM Jménu a bojují na předních liniích. Napomínají lháře, kteří pomlouvají a duchovně bojují proti nepřátelům tohoto Duchovního úřadu a brání vše, co je Svaté. Obrovské budou vaše odplaty, které vás budou následovat do Nebe. JÁ, YAHUSHUA váš MESIÁŠ vám slibuji, že vás nikdy nezanechám, ani neopustím, nebudete hladovět, žíznit nebo bez přístřeší. Budete přikryti jako malé kuřátko v dlani MOJÍ ruky, skryti a chráněni, když budete pokračovat v tom, aby jste pokládali vaše tělesné touhy a budete pokračovat v tom, aby jste chodili v MÉM DUCHU SVATÉM, v poslušnosti k MÉMU Písmu z lásky a vděčnosti více, než ze strachu. Dáno této Ringmaiden YAHUSHUA našeho MESIÁŠE Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu) 25. listopadu 2008. Pokud bylo toto Proroctví pro vás požehnáním, prosím pošlete mi email a dejte mi vědět.

www.amightywind.com

www.almightywind.com

Přečtěte si Proroctví 33 – Ta Hrůza, Ten Děs! Jako Za Času Hitlera, Tak Se Opět Bude Dít!

Přečtěte si Sen – Muslim jako Vedoucí Vzdělávání!

* * * * * * *

Print Friendly and PDF