Proroctví 103

JÁ, YAHUVEH, Vás Soudím Podle Vašeho Ovoce!

Napsáno/Řečeno pod pomazáním RUACH ha KODESH skrze
Apoštola Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
9. listopadu 2008

* * * * * * *

Slovník:

Nebe nám odhaluje Svatá Hebrejská Boží Jména: OTCE, SYNA a DUCHA SVATÉHO, a pověřuje nás, jak je používat s úctou. V Proroctví 81 obdrženém v r. 2006, BŮH praví: „Opět vzývejte MÉ Jméno YAHUVEH a používejte Jméno YAHUSHUA, aby jste měli přístup k MÉMU Trůnu a JÁ vyslyším a odpovím na vaše modlitby“. To samé BŮH učí SVÉ děti na stránkách Svaté Bible. Exodus 3/14-15: I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM (יהוה), poslal mne k vám. Řekl ještě Bůh Mojžíšovi: Takto díš synům Izraelským: Hospodin, Bůh otců vašich, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův poslal mne k vám; to je jméno mé na věčnost, a to je ta památka má po všechny věky.

Žalm 91/14: Poněvadž mne, dí Bůh, zamiloval, vysvobodím jej, a vyvýším; nebo poznal jméno mé.

Exodus 20/7: Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdo by bral jméno jeho nadarmo.

Mat. 6/9: A proto vy se takto modlete: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé.

Řím. 10/13: Každý zajisté, kdokoliv by vzýval jméno Páně, spasen bude.

Nicméně vůdčí náboženské organizace a církve toto skrývají, neboť jsou si vědomy Svatých Božích Jmen, které mizí z církevních textů a nyní také z nových překladů Bible. Jméno OTCE YAHUVEH se nahrazuje slovy „Pán“, „Bůh“ nebo „Pán Bůh“, a Jméno Spasitele YAHUSHUA ha MASHIACH – řecky „Ježíš Kristus“, neznámým za časů Mesiáše a prvních Apoštolů. Boží Jméno bylo a je vypouštěno z většiny překladů Bible, jak zahraničních, tak českých.

YAHUVEH (v češtině výslovnost podobná JAHVE) - pravé Svaté Jméno BOHA OTCE. Hebrejsky: יהוה [YHVH] Yod-He-Vav-He. Zkráceně se vyskytuje jako „YAH“ nebo „JAH“ záležící na jazyku nebo i preferenci překladatele. BŮH OTEC YAHUVEH je také ve Svaté Bibli nazvaný „OTCEM“ (Mat. 23:9) a „SVATÝM OTCEM“ (Jan 17:11), „JSEM KTERÝ JSEM“, „BOHEM Abrahama, BOHEM Izáka a BOHEM Jákoba“ (Exodus 3:14-15), EL ELYON/BOHEM Nejvyšším (Gen. 14:18-22) a také EL ŠADDAY/BOHEM Všemohoucím (Gen. 17:1; Exodus 6:3).

YAHUSHUA ha MACHIACH/YAHUSHUA MESIÁŠ (Vyslovuje se JAHUŠUA) – Svaté Jméno BOŽÍHO SYNA a našeho MESIÁŠE. Jméno YAHUSHUA znamená: „YAH zachraňuje“ - Takové Jméno dali Marie (hebrejsky Miriam) a Josef BOŽÍMU SYNOVI na příkaz BOHA. (Mat. 1:21) Toto Svaté Jméno zůstalo, ačkoliv bylo zaměněno, různými Biblickými překladateli, za řecké jméno „Ježíš Kristus“.

Pozor! V počátečních Proroctvích Duchovního úřadu Amightywing, obdrženými před rokem 2000, byl YAHUSHUA MESIÁŠ prezentován a také po celém světě mezi křesťany rozšířen, pod jménem „Ježíš Kristus“. V průběhu dalších let, Jméno „YAHUSHUA MESIÁŠ“ bylo odhaleno světu, skrze našeho SVATÉHO BOHA, jako skutečné Jméno našeho SPASITELE a je používáno ve všech dnešních Proroctvích v Amightywind. BŮH YAHUVEH v nich SVÝM dětem ukazuje, jak je velice důležité, přijmout a používat skutečné Jméno JEHO Jednorozeného SYNA, které je obsaženo v prvotním hebrejském a aramejském Písmu. Jsme na pokraji doby Velkého Soužení, kdy pouze v tomto Jménu budou vyslyšeny modlitby naším SVATÝM BOHEM YAHUVEH.

RUACH ha KODESH – DUCH SVATÝ v hebrejštině, čili v původním jazyce ve většině knih Svaté Bible. Dalšími Jmény Ducha Svatého jsou rovněž: MATKA SHKHINYAH (Přísloví 90), SHKHINYAH SLÁVY, IMMAYAH (doslova „MÁMA YAH“), MOUDROST. (Protože slovo „Duch Svatý“ se nedá přeložit do ženského rodu v češtině, aniž by to úplně pozměnilo význam, necháváme ho tedy v mužském rodě).

ELOHIM - Podstatné jméno v množném čísle, označující PÁNA BOHA YAHUVEH, YAHUSHUU MESIÁŠE a RUACH ha KODESH (Svatá Trojice).

YDS – zkratka pro „YAHUSHUA Demon Stompers“ – tito jsou věřící přímluvci a duchovní bojovníci, podporující Proroka Elisabeth Elijah a tuto Duchovní Službu na modlitbě. V českém překladu je možné je nazvat „Šlapači Démonů YAHUSHUA“ (zkráceně ŠDY - Šlapači Démonů, kteří patří YAHUSHUOVI).

„Ringmaiden“ je unikátní výraz vytvořený YAH, který popisuje prorocké poslání, jedinečné pro Apoštola Elisabeth. Anglické slovo „ring“ má mnoho významů, které YAH někdy současně používá jako slovní hříčku, ale často je to ztraceno v překladu: „Ringmaiden“ v angličtině připomíná výklad, používán účastníky svatebního průvodu nebo oslavy, jako je „Ring-bearer“ (ten, co nese prsten). Na moderních, západních svatbách je toto obvykle mladý chlapec, ale v dávných dobách, tento úkol spíše patřil „Ženichovu svědkovi“. Rovněž se výraz „Ring-maiden“ objevuje jako role podobná dnešní hlavní družičce.

* * * * * * *

(Toto je z Proroctví 105, YAHUVEH řekl, ať to od teď dáme na všechna Proroctví: Varoval jsem tě před dlouhou dobou Elisabeth, abys nepojmenovávala tento Duchovní úřad po muži nebo ženě, dokonce ještě předtím, než tu byl Duchovní úřad. Dal jsem to do tvého ducha, neboť nic z tohoto nebylo uděláno tvou rukou, nic z tohoto nevyšlo z tvých úst. Je to z úst YAHUVEH, který porodil. Je to z úst YAHUSHUA, vašeho MASHIACH, který porodil. Je to z úst RUACH ha KODESH, vaší IMMAYAH, která porodila. Kdyby to bylo jenom tvou rukou, ztroskotalo by to před dlouhou dobou. Je to Slávou větru Shkhinyah, který fouká napříč touto zemí, Svatý vítr obnovy, není to tvým dechem, neboť by to selhalo (Izajáš 42:8)).

V červenci 2010 BŮH YAHUVEH řekl, abychom přidali následující z Letopisů 2 před každé Proroctví:

2 Letopisy 36:16, „Ale oni se vysmívali Poslům BOHA, pohrdali JEHO Slovy a dělali si legraci z JEHO Proroků, dokud se hněv PÁNA nepozvedl proti JEHO lidem, až když nebyl žádný lék.“

* * * * * * *

Elisabeth: Probudila jsem se s velmi zajímavým snem. Víte, že prorok je někdo, komu YAHUVEH svěřuje SVÁ tajemství, ale nebylo by to k ničemu, kdybych si je nechala pro sebe a vím, že je mám sdílet s těmi, kteří se skutečně, skutečně snaží těšit našeho Milovaného YAHUVEH a našeho Milovaného YAHUSHUA ha MASHIACH a naši Milovanou RUACH ha KODESH, naši IMMAYAH, drahocenného, drahocenného DUCHA SVATÉHO, naší MATKU MOUDROST. Měla jsem tento sen, který se dvakrát opakoval. Viděla jsem vysvědčení a je to vysvědčení, které nám dává YAHUVEH. Ale neznámkuje stejně jako v Americe, abecedními písmeny A, B, C, D, F. Ne, ON má vyšší systém, kterým známkuje a dělá to třemi odlišnými způsoby. Ze všeho nejdříve hodnotí procento našeho výkonu, hodnotí čas, kdy HO posloucháme a hodnotí postoj, se kterým to děláme. Zopakuji to jinými slovy. Naším výkonem, jak rychle něco splníme a postoj, který u toho máme, když něco děláme pro NĚJ, když MU sloužíme, když HO posloucháme. Vidíte, že jsme známkováni na našich vysvědčeních a má ruka se začíná třást, jsme známkováni podle naší poslušnosti. Všechny ty tři věci dohromady. Vezme skóre a vezme procenta a dvakrát za sebou jsem viděla vysvědčení ...... bylo tam 93%. Věřím, že Nevěsta bude odsud vytržena stejně jako Enoch a bylo mi to připomenuto a Slovo začínalo přicházet, protože jsem se snažila pochopit vše, co YAHUVEH říkal. Enoch měl 100%. Jak vím, že měl 100%? Protože kniha Židům 11:5 říká, že „Enoch byl přenesen“. Nespatřil smrt, protože předtím, než byl přenesen, se líbil YAHUVEH. HEJ, je to proto, že YAHUVEH očekává 100% Nevěstu! Neodejdeme odsud, dokud nedosáhneme 100%! Takže… pokaždé, když dostanu poselství, že Nevěsta není ještě připravena, snažíme se vylepšit si naše dosažené výsledky. Když jsem o tomto uvažovala, neviděla jsem svoje vysvědčení, ale částí mého hodnocení je, jak rychle promluvím Slovo nebo sen, dokonce i když si myslím, že je to něco, co někoho příliš nepotěší. Nedostaneme 100%, dokud YAHUSHUA neřekne: „Vyjděte“. Jak jsem řekla, týká se to postoje. Můžeme věci udělat nebo můžeme jenom říct: „Ó, musím udělat toto a musím udělat tamto.“ Myslím si, že postoj je to, na čem musí Nevěsta skutečně tvrději pracovat. Je to, že to uděláme radostně. A cokoli YAH říká, myslím, že našemu tělu to bude nepříjemné, ale když ON něco řekne a ty jdeš, „Ó, dobře, udělám to (s nechutí). Hádejte co, přátelé, vaše procento se právě snížilo. Je řečeno, že to máme udělat radostně jako pro Pána. Když nastane čas na přinesení desátku, ON řekne, dej desátek tam, kde jsi nasycen. Je to jako tento Duchovní úřad. Moc by jste se divili, kolik lidí si myslí, že toto je pouze místo, kam jdou a kde jsou duchovně nasyceni, ale ve skutečnosti se nezajímají, jestli jsme nasyceni my. Skutečně, skutečně byste se divili. Toto je co děláme 24 hodin denně. Jsme zde, abychom sloužili našemu Milovanému ABBA YAHUVEH, abychom krmili JEHO Ovce a Jehňátka. Tyto internetové stránky vám nedávají pouze něco, jako jsou obyčejná, bezvýznamná slova, co není vizuálně hezké. YAHUVEH nám řekl, abychom dělali věci v mnohem bohatější míře a mnohem více, než o co žádáte a tady to máte v celé kráse. Teď pro ty, co si nechtějí vyhradit čas na čtení. Můžete alespoň poslouchat Slovo. Tím myslím, že se snažíme. Snažíme se. Snažíme se. Snažíme se udělat to, co ABBA YAHUVEH tomuto Duchovnímu úřadu přikázal, aby tento Duchovní úřad dělal. Abych dělala to, co mi přikázal. Téměř před čtrnácti lety, když jsem byla poprvé, před celým světem, na internetu, kde mě nazval „Prorokem pro Národy“ – předtím, než jsem MU sloužila, ale ne jako „Prorok pro Národy“ - když jsem šla na internet, stala jsem se „Prorokem pro Národy“. To je kdy mi ON řekl, že já mám jak bavit, tak i informovat tuto zatvrzelou generaci Posledních Časů. Dobře, teď máte tu krásu a teď můžete dokonce slyšet Slovo a teď můžete číst Slovo, a co s tím uděláte, není mojí zodpovědností. Mojí zodpovědností je, že ON mi dal sen a řekl mi, promluvil ke mě slyšitelně a řekl mi, “Krm Moje ovce.“ Takže se snažíme co nejvíce, abychom vás bavili a zároveň informovali. Ale jak málo z vás, dají najevo své ocenění. Ale ve skutečnosti na tom nezáleží, protože známka podle našeho výkonu není dána světem. Naše známka výkonu je dána Nebem a právě nyní, ABBA YAHUVEH, žádám a Tobě děkuji. TY jsi mi dal ten sen dvakrát a řekl jsi, že dokonce i ohodnotíš můj výkon podle toho, jak rychle to budu sdílet. Víte co, nestačí to. ABBA YAHUVEH /praví/, „Dobře, nyní jsi došel až tak daleko. Teď mám pro tebe vyšší povolání.

Takže když YAHUVEH praví, „Budeš poslouchat člověka nebo poslechneš MNĚ? Říkám vám, že já ano (poslechnu YAH). Skutečně věřím, že Nevěsta je 100%ní. Až to vyšplhá na 100%, budeme vzati pryč! A já jsem stále tady, takže vím, že to ještě není 100%. (Elisabeth mluví ve Svatých jazycích) Ach, ABBA YAHUVEH, děkuji TI, děkuji TI za ten sen. Děkuji TI. Děkuji TI za to zjevení. Nikdo, nikdo, nikdo nemá takové zjevení. Opět jsi mi důvěřoval, abych to TVÉMU lidu předala, abych TVŮJ lid povzbudila, abych jim ukázala, co chceš a co od nich očekáváš.

Prorocké Slovo začíná: Ó, MOJI Milovaní, MOJI Milovaní, MOJI Milovaní, když poprvé přijmete YAHUSHUA, vašeho milovaného MESIÁŠE, do vašich srdcí, do vašich životů a dáte HO na první místo ve vaší lásce, začínáte tím, že se snažíte dodržovat Deset přikázání, Deset zákonů. Toto je ale první stupeň školy, protože MOJE Slovo říká: „Buďte Svatí, jako JÁ jsem Svatý.“ Toto je, o co se každý den snažíte, ale když se dostanete do třídy Nevěsty, je to jako kdyby jste chodili do vaší pozemské univerzity kvůli titulu Mgr., protože chcete titul Mgr. A ti z vás, co dostanou Nebeský diplom, budete pro MĚ v ten den jako Enoch a budete vzati a setkáte se se MNOU v oblacích. Mluvím k MÉMU Prvnímu ovoci. Mluvím k těm, co jsou těch 144 000, známkuji podle procenta, ne „jestli“ MĚ poslechnete, ale jak rychle MĚ poslechnete. Ne „jestli“ MĚ poslechnete, ale jaký postoj máte, když MĚ poslechneš, jak rychle MĚ poslechnete a stupeň výkonu, jak moc MĚ poslechnete. Děláte věci podle svého načasování? Nebo děláte věci podle MÉHO načasování? Když vám řeknu, že máte něco udělat, děláte to s radostným srdcem? Když vám řeknu, abyste podpořili tento Duchovní úřad, hodíte mu pouze zbytky, tak jako by jste dávali číšnici nebo číšníkovi zpropitné? Ujišťujete se, že proroci, kteří vám slouží a dávají vám duchovní pokrm, že jsou také nasyceni a mají kde bydlet? Protože tento Duchovní úřad cestuje po světě. Zůstávají na jednom místě pouze, dokud jim JÁ YAHUVEH neřeknu, že musí jít dál. Víte, kolikrát museli vše opustit? Kolik z vás by dokázalo žít takový život? Kolik z vás by bylo ochotno opustit své milované? Zanechat je v zemi, kterou už nikdy neuvidí, protože JÁ YAHUVEH, jsem tak řekl. Není to MOJÍ rukou, že by se kdy vrátili. Každý, každý, každý, kdo přijme YAHUSHUA jako svého Mesiáše, každý, kdo nazývá YAHUSHUA jako Jednorozeného Syna YAHUVEH, by měl každý den usilovat o to, těšit MĚ, YAHUVEH. Když YAHUSHUA váš MESIÁŠ, chodil po této zemi, měl jedinou, jedinou, jedinou touhu a to, aby se MĚ, YAHUVEH, líbil. Stále vám připomínal, že ty věci, které dělal, dělal pro MOJÍ slávu, YAHUVEH. To je co MÁ Nevěsta dělá. To je co Nevěsta YAHUSHUA dělá. Pro vás, čerstvě narozená miminka, jste jen v první třídě ve škole, ale tak jako dítě v první třídě, se chce dostat do dalšího ročníku, tak vy také, by jste se o to měli snažit. Vzpomeňte si na Enocha. Zeptejte se MĚ. Buďte ke MNĚ upřímní a já vám ukáži procento na vašem hodnocení. Toto není pro vás, aby jste se dmuli pýchou, protože nikdo, nikdo, nikdo, dokonce ani moje „Ringmaiden“, která mluví, ještě nemá 100%. V ten den, kdy řeknu YAHUSHUOVI, MÉMU Jednorozenému Synovi: “Jdi pro SVOJI Nevěstu“, ti co budou vzati, aby se setkali s YAHUSHUOU ve vzduchu, budou v ten den vědět, že dosáhli 100% MÉ spokojenosti. Budou zde ti, kteří uslyší tuto zprávu, kteří se se svým posledním dechem dostanou do Nebe. Budou dělat vše proto, aby pouze dodržovali Deset přikázání, aby byli přede MNOU Svatí tímto způsobem. V ten den budou v Ráji. Ale vidíte, že v Nebi jsou úrovně a touhou Nevěsty je, aby mohla přijít přímo do Trůnní místnosti. Toto jsou ti, co mají 100 procent. Soudím vás podle procenta času, kdy MĚ posloucháte a opět jak rychle MĚ poslechnete. Dáváte MI své nejlepší? Nebo kolem pouze procházíte? Ó, jak je to smutné, když někteří z vás na MĚ hodí pouze drobky. Vidíte, JÁ YAHUVEH, soudím vaše srdce. Neposlouchám jenom vaše ústa. Vím, jestli pro MĚ děláte něco s neochotou nebo jestli se radujete. Tak jako jsem pozvedl ty, co měli být pomocníky tohoto Duchovního úřadu, začali jste jako přátelé této Služby. Modlili jste se a modlili a modlili, jako nově obrácení, kteří každým dnem chtějí více těšit YAHUSHUA a řekli jste: “ABBA YAHUVEH, co mohu udělat, abych pomohl tomuto Duchovnímu úřadu, co mohu udělat, aby můj život na tomto světě něco znamenal? „Dej mi práci ABBA YAHUVEH. Učiň, aby můj život stál za to.“ Tak jsem vám udělil práci. Mluvím k té, která měla na starost poštu tohoto Duchovního úřadu. Dal jsem ti práci. Začala jsi radostně. Začala jsi tak, že jsi toho nemohla udělat dost, věděla jsi, že pošta musí být vyřízena a to zahrnovalo práci. Ti, co mají na starost poštu, ti, co mají na starost finance, jsou těžce zkoušeni. Těm, kterým je řečeno, aby darovali svoje finance tomuto úřadu, jsou těžce zkoušeni. Ale stanete se silnějšími? Nebo se stanete slabšími? Zradíte práci, kterou jsem vám dal, aby jste dělali? Někteří kradli, ti, o kterých jsem řekl Elisabeth, že jim může věřit, zradili, protože v tom okamžiku, kdy to promlouvám, se jim věřit dá. Ale nikdy jsem neřekl na jak dlouho. Ale ti v její domácnosti, o těch jsem řekl, že se jim dá plně věřit. Znáte vaše jména. Mezi Šlapači démonů YAHUSHUA, Svatými Modlitebními Bojovníky, kteří stojí v předních liniích, jsou ti, na které je spolehnutí ohledně modlitby a půstu, žijí Svatým životem pro MĚ, v tomto okamžiku se jim dá věřit. Ó, jak moc truchlím pro ty, kteří řeknou: „Prostě mi dej práci, kterou mohu dělat. Dej mi práci. Jaká je moje práce na této zemi ABBA YAHUVEH.“ A já jim dám jejich práci a oni by měli být poctěni a řeknou, že jsou poctěni a začnou se správným postojem a pak se zkoušky stanou moc těžkými a jejich tělo se vzbouří a oni hodí tu práci zpět do MÉHO Obličeje a znovu zradí tento Duchovní úřad. Nevíte, že vás za to soudím? Soudím přímo vaše srdce. Pokaždé, když píšete podpůrný dopis, soudím vás a to procento. Když přijde Slovo, které uráží tělo, tak i jako toto Slovo učiní, soudím vaše srdce. Děkujete MI? Děkujete Poslovi? Dáváte činy za svá slova? Děláte něco, aby jste pomohli tomuto Duchovnímu úřadu? JÁ, YAHUVEH vás soudím, protože vidíte, že Svaté Písmo praví, že máte zodpovědnost za to, co víte? Bojíte se, že urazíte tělesnost svých milovaných, vašeho souseda, tělesnost cizího člověka více, než se bojíte, že urazíte MĚ YAHUVEH? Ozýváte se a mluvíte proti homosexualitě, která je ohavností a čemu říkáte „sňatek osob stejného pohlaví“? Není to žádný sňatek! Satan se MI tímto vysmívá.

Zastáváte se těch nenarozených? Stojíte pro morálku? Koho jste volili ve volbách v roce 2008? Děláte kompromisy se hříchem? Hodnotím vás MOJE děti. A v ten den, kdy budete stát v Nebi před MÝM Trůnem a Kniha života bude otevřena, bude tam také vaše ohodnocení. Požádejte MĚ. Nežádejte nikoho jiného. Zeptejte se MĚ YAHUVEH, aby vám dal sen, aby vám dal znamení, když je vaše srdce upřímné. A když si budu myslet, že jste schopni unést svou známku a že vás to neodradí nebo nezastaví od zkoušek, ukáži vám vaši známku, to, jak ochotní jste byli, položit za MĚ svoje životy, jak ochotni jste byli, položit životy za MÉHO Syna YAHUSHUA, jak ochotní jste a jaký postoj máte, když sdílíte svá Svědectví o YAHUSHUOVI, o MÉM Milovaném Synu. Jste pomocníky nebo překážkou pro tento Duchovní úřad? Protože slyšíte tuto zprávu z tohoto Duchovního úřadu, máte zodpovědnost. Postavíte se, aby jste ho bránili? Říkáte rodinám, vašim přátelům, kam mohou jít, aby slyšeli Pravdu přímo z Nebe? Moc vás miluji. Pro ty, kteří jsou jen na prvním stupni ve škole, váš ABBA YAHUVEH vás moc miluje! Udělali jste první krok! Dali jste svoje životy YAHUSHUOVI, vašemu MESIÁŠI. Ale nemůžete se zastavit na prvním stupni nebo budete jako ovoce, které uschne na révě. Musíte, musíte, musíte jít dál. Nemyslete si, že se můžete zastavit. Snažte se. Snažte se. Snažte se být Svatí všemi způsoby, protože očekávám více v této Poslední Době. Poznám vás po vašem ovoci. Podle vašeho ovoce vás budou znát ostatní Svatí. Ohodnotím vás procentem, podle vašeho ovoce, kolik procent bylo správně a kolik špatně. To je proč se Nevěsta YAHUSHUA MASHIACH nazývá JEHO prvním ovocem, JEHO nejlepším. Jsou otlučeni a biti a pohmožděni z tohoto světa, ale v JEHO očích jsou nejlepším ovocem, protože byli pohmožděni, byli otlučeni pro JEHO Jméno a jsou JEHO nejlepším ovocem. Jsou Nevěstou. A teď mluvím k Nevěstě ze Zjevení 7. Jste také dobrým ovocem. Ó, ale vaše otlučení a pohmoždění nebylo do té míry Nevěsty ze Zjevení 14, ale vaše ovoce je pro MĚ potěšující. A JÁ vám mohu věřit tak, jak mohu věřit Nevěstě ze Zjevení 14, i když ačkoliv ještě nejste každý den „stoprocentní“, snažíte se být. Takže teď, sdílím toto tajemství z Nebe, které ještě nikdo nikdy nezveřejnil. Takže MĚ chvalte a zeptejte se, jaká je vaše známka a pokud si budu myslet, že to zvládnete, budu to s vámi sdílet, ale opět, nedělám to proto, abych porovnával jednoho s druhým, neboť pokud si budu myslet, že budete nadmuti pýchou, protože JÁ, YAHUVEH, znám vaše srdce a mysl, neřeknu vám ji. Pokud si budu myslet, že by to bylo použito satanem k vašemu sražení a vy by jste nebyli schopni to zvládnout, neřeknu vám ji. Ale nemáte co ztratit, jenom se MĚ zeptejte. Pamatujte si toto, všichni z vás, kteří patříte YAHUSHUOVI, vašemu milovanému MESIÁŠI, MÉMU Jednorozenému Synovi, všichni jste nedokončenou prací. Všichni z vás si vypracováváte vaši cestu zpátky domů do Nebe, kam vás bude následovat vaše odplata, ale není to vaší prací, skrze kterou se dostanete do Nebe, kromě dodržování 10 Zákonů, je to práce YAHUSHUA na Kalvárii, kdy za vás položil SVŮJ život a když opět povstal z mrtvých. Je to JEHO zásluhou, kterou se dostáváte do Nebe, aby se nemohl žádný člověk vychloubat. Dokonce i vaše Vysvědčení, vaše Záznamy o Pokroku, jak je nazývám, nejsou pro vás, abyste se jimi chlubili. Je to skrze JEHO Jméno a JEHO Krev, je to do stupně, kam až dovolíte, aby RUACH ha KODESH, vaše drahocenná IMMAYAH, skrze vás pracovala, tak jste známkováni. Pokud dokážete jenom stěží dodržovat 10 přikázání, tak jste pouze v první třídě a pokud je to váš celkový průměr známek, který jste schopni získat, uvidím vás v Ráji, na první úrovni Nebe. To je kam šel ten zloděj na Kalvárii, který činil pokání. To je proč YAHUSHUA řekl: „Uvidím tě v Ráji.“ Nic pro MĚ neudělal, mimo to, že uznal YAHUSHUA, MÉHO Jednorozeného Syna, jako Syna YAHUVEH a řekl: „Pamatuj na mě v Nebi.“ A setkáte se s ním v Ráji. Ale byl prvním, který učinil pokání předtím, než YAHUSHUA vystoupil do Nebe, přímo předtím, než YAHUSHUA vstoupil na Nebe. Připomněl to dalšímu na Kříži, když mu řekl: „Zasloužíme si tu cenu, kterou platíme, ale tento muž neudělal nic, aby si toto zasloužil.“ Jeho domov je teď v Ráji. Takže teď MÍ drazí, buďte povzbuzeni. Teď víte, jak vás JÁ, YAHUVEH, hodnotím a znám vás podle vašeho ovoce. Podle tohoto ovoce Duchovního úřadu to víte, neboť víte, že byl pro vás požehnáním a v tento den jsem vám dal čerstvou manu z Nebe k nasycení a nalil jsem do vás nové víno a vy jste snědli dobré ovoce, ti z vás, kteří skutečně patří MÉMU Jednorozenému Synovi, YAHUSHUOVI, vašemu MESIÁŠI. Protože pro některé z vás, práce pouze začala, pro některé z vás, vaše práce pomalu končí. Zeptejte se MĚ na vaše hodnocení a pokud si myslím, že to zvládnete, řeknu vám to. Nakonec vám připomínám bohatého muže, který se mohl stát učedníkem YAHUSHUA, který věřil, že byl hoden, aby byl učedníkem YAHUSHUA. YAHUSHUA mu řekl: „Běž a prodej vše, co máš, a dej to chudým a přijď a následuj MĚ.“ Ale soudil jsem jeho srdce. Podíval jsem se na srdce tohoto bohatého muže, protože v pravdě, jeho láska k bohatství byla větší, než láska k YAHUSHUOVI. Nebyl ochoten vše složit pro YAHUSHUA, vašeho milovaného MESIÁŠE a smutně odešel pryč, neboť člověk nemůže sloužit dvěma pánům, jednoho bude nenávidět a druhého milovat.

YAHUSHUA, váš MESIÁŠ, je vaším PÁNEM. Na kolik procent jste byli ochotni vše složit? Když jsem MOU božskou rukou rozdělil manželství, která jsem nenařídil, kde jste byli nerovnoměrně zatíženi, jaký máte postoj? Udělal jsem to kvůli vám, když byli /oni/ v satanově poutu, spoutáni jeho lžemi. O kolik horší to bude ve Velkém Soužení, v době Jákobova Soužení, kde zrada bude stát život toho Svatého, jaký je váš postoj? Máte „Ó, běda mě“ postoj? Máte reptající, rozhněvaný postoj? Jaký je váš postoj? Znám vaše ovoce, podle toho vás soudím. Pro ty z vás, kteří odpočítáváte dny a je zde webová stránka Five Doves. Kolik škody jste způsobili a přestože MĚ zamýšlíte ctít, připravujete lidi na den o kterém říkáte: „Přijde Vytržení.“ Říkáte lidem: „Vše, co musíte udělat, je, přijmout YAHUSHUA jako MESIÁŠE a budete mít garantované první vytržení.“ Vy Američané, jste tak nadmuti pýchou. Říkáte: „Předtím, než zkáza postihne Ameriku, předtím, než vypukne v Americe nějaká válka, předtím, než by mohla na Ameriku spadnout atomová bomba, budeme pryč, protože YAHUVEH Ameriku tak moc miluje! Více, než kohokoliv jiného na této zemi! Ano, my Američané, budeme ušetřeni.“ Pošetilí, pošetilí, pošetilí, pošetilí, pošetilí, pošetilí, POŠETILÍ! Myslíte si, že JÁ, YAHUVEH a MŮJ Syn YAHUSHUA, miluje Američany více, než zbytek světa?! Odkud to máte tyto nápady? Místo napomínání sebe navzájem, místo toho, aby řekli: „Lživý, podvodný duch promluvil z tvého snu, ze tvé vize, z tvého zjevení.“ Kde je pokárání pro pastora (F.M.) Rileyho? Kde je pokárání pro Jima Bramletta? A pro všechny ostatní, kteří mluvili faleš? Co je Jime? Ty to nezveřejníš. Neuznáš to. Kolik jich bylo rozpolceno? Kolik bylo ztrapněno, poníženo, kolik jich to vzdalo, místo toho, aby jsi se přiznal, že jsi se mýlil? Pastore Riley, mám toto proti tobě, vy, kteří jste na Pěti Holubicích, nestačí být jenom na základní škole, ať už ji ve vlastních očích nazýváte gymnáziem, mateřskou školou. Když někdo právě přijme YAHUSHUA, jsou ve školce. Ani ještě nezačali dodržovat Deset Zákonů a ty jim garantuješ Nebe?! Ty jim garantuješ vytržení?! Udáváš datum, které nepřijde. Kolik mnoho jich bylo zničeno, kolik mnoho jich půjde do pekla? Kde tento úřad promlouvá pravdu a nebojí se, že urazí muže nebo ženu? Musíte žít Svatě. Musíte být Svatí. Musíte se snažit být Svatí, nebo neuvidíte Nebe! Nemůžete se naklánět nad peklem, jak nejdále to půjde, a myslet si, že do něj nespadnete! ČIŇTE POKÁNÍ! ČIŇTE POKÁNÍ! ČIŇTE POKÁNÍ! Všichni z vás, co jste v Americe, jste tak nadmuti pýchou, myslíte si, že se válka nikdy nedostane k vašim břehům. Říkáte: „Jsem tím nejúžasnějším národem!“ Ale já se podívám na tebe, Ameriko, podívám se na toho tvého právě zvoleného prezidenta a nebylo to MOJÍ rukou, ale dovolil jsem tvůj výběr, protože ten koho jste zvolili, dává najevo, jaký je duch v Americe a není to nic, na co byste měli být pyšní! UKAZUJE TO MNOŽSTVÍ ZAPÁCHAJÍCÍHO HŘÍCHU! A Ameriko, ty, která jsi kdysi posílala (Svaté) misionáře do zahraničí, ty která jsi kdysi stála proti diktátorům tohoto světa, teď ty sama, jsi právě zvolila diktátora diktátorů. Vy sami jste právě zvolili prezidenta, který stojí pro všechno, co JÁ nenávidím! Užij si svůj konec Ameriko! Plač a truchli, Ó, Ameriko, ach vy církve, které jste spolkly „evangelium“ Oprah Winfrey. Tajemní dozorci nad zlými tajnostmi, teď naplní Bílý Dům. Prorokoval jsem skrze tuto „Ringmaiden“. Varoval jsem vás před zlými dozorci nad tajnostmi. (Přečtěte si Proroctví 51 o zlých dozorcích tajností) Vraťte se a uvidíte, že lidé k ní přišli (k Elisabeth) a řekli: „Kdo jsou ti zlí dozorci tajností? Jaká zlá tajemství?“ Neříkám jí všechno, protože tohle je prorokováno v mnohem větším předstihu, dokonce ještě předtím, než tyto tajnosti byly zveřejněny. Pamatujte, ty tajnosti jsou poslány peklem. Je zde jenom jedna cesta do Nebe. Je zde pouze jedna cesta, skrze krev a Jméno MÉHO Syna YAHUSHUA ha MASHIACH. Je tu jenom jediná cesta, jediné Evangelium a kdokoliv vám říká, že existují jiné cesty, utíkejte. (Toto je o Oprah Winfrey a její podpoře nějakého nového, falešného evangelia, nazývaného „Tajemství“.) Měli byste se raději ukrýt, protože ten, co byl právě zvolen prezidentem, přinese toto falešné evangelium do Bílého Domu a bude to zapáchat a vy uvidíte, co se stane, když zvolíte nepřítele vaší duše a dokonce i vy, jejichž jména jsou zapsána v Beránkově Knize Života, jste se toho účastnili, přestože jste věděli, že je pro vraždu nenarozených, věděli jste, že je pro potraty, věděli jste, že jeho agendou je homosexualita! A mohl bych toho říct mnohem víc... Uvidíte, jaké je to žít pod diktaturou. V minulých volbách jsem vám řekl, že Bush je to menší zlo ze dvou. Varoval jsem vás, co by se stalo, kdyby se tam dostal Gore. Tábory smrti pro Křesťany by se naplnily, ale dal jsem Americe více času. Varoval jsem U.K. (Spojené Království), varoval jsem svět před Harry Potterem. Čarodějnictví teď proniká nejenom do vašich domovů, ale i národů. Varuji předtím, než pošlu Soud. Kolik jich nechtělo poslechnout? Kolik z vás, kteří se nazýváte Křesťany stále čtete knihy Harryho Pottera vašim dětem? Takže nebuďte překvapeni, když uvidíte ducha vzpoury a ty nejhorší z hříchů, jak se manifestují ve vašich dětech, v těch nejmenších z nejmenších. JÁ, YAHUVEH, jsem vás varoval. Nedivte se, až uvidíte zničení, které přijde na váš národ za to, že jste se nestáli pro Svatost. Tohle je Poslední Doba a JÁ vás znám podle vašeho ovoce. Podle každého národa, podle každého vůdce vás znám. Jak mnoho jich je pouze bezcenným zápachem hniloby pro MÉ chřípí! Pro ty, co MĚ poslouchají, pro ty, co dávají MĚ, YAHUVEH a YAHUSHUA a Vaši MILOVANOU RUACH ha KODESH, vaši IMMAYAH, na první místo ve vašem životě a ve vaší lásce, nemlčte.

(Homosexuálové, Lesbičky a ostatní) pochodují a protestují v ulicích, říkají „Požadujeme právo pro sňatky stejného pohlaví! Požadujeme právo být uznáni jako lesby a gayové. To je naše Ústavní právo.“ Předkové toto nikdy neměli na mysli, když psali Ústavu. Nemáte žádná práva v MÝCH očích! Vy, kteří toto podporujete, jste ohavností! Budete trpět stejný osud jako Sodoma a Gomora a těch dalších sedm měst, která byla zničena. Nemáte žádná práva, kromě pekla, pokud se neobrátíte. Soudím vás podle vašeho ovoce. Podle vašeho ovoce vás znám.

Kde jsou nyní MOJI Svatí, aby se postavili a nemlčeli, aby pokračovali v mluvení proti tomuto zvěrstvu! Pro ty, co jste toto udělali a stáli jste proti potratům, pro vás budu mít více milosti. Copak nevíte, že každé dítě, které je potraceno, je obětováno satanovi!? Je položeno před nohy Molocha. Nevinná, nevinná, nevinná, nevinná krev je prolévána! Není nic víc nevinného, než jsou tito nenarození! Pro ty z vás, co jste toto udělali, pro ty z vás, kteří to schvalujete, pokud neučiníte pokání, a neodvrátíte se od tohoto zla, po celou věčnost budete slyšet křik nevinných, jak byli vražďěni v matčině lůně! JÁ, YAHUVEH, jsem slyšel jejich tichý křik! A teď jsou tyto děti u MĚ. Ale vy, vy, vy, vy řezníci, vy co se postavíte a řeknete: “Žena má právo zabít nenarozené,“ ale co právo toho nenarozeného dítěte? Kdyby jste necizoložili, tohle by se nestalo! Jste to vy, matky, které máte na výběr! Jste to vy, kteří se nazýváte otci, kteří měli možnost volby! Přečtěte si znova Proroctví a uvidíte, že jsem vás varoval, že vraždění začne s těmi nenarozenými, těmi, které se neodvažují nazývat lidmi. Kde jsou jejich nezadatelná práva? Kde je jejich právo na hledání štěstí? Kde je jejich právo na život? Proč jste jim to vzali? Proč byste volili prezidenta, který jde ještě o krok dál v této ohavnosti a udělal to, co se nikdo před ním neodvážil a řekl: „ Když dítě přežije potrat, je to právo matky, aby ho nechala zemřít, nedotýkejte se ho, nechte ho trpět v agónii a ať zemře.“ Tohle je srdce toho, kterého jste si zvolili prezidentem. Co si myslíte, že se stane vám? Plačte, ó truchlete, ó Ameriko, právě jsi si zvolila svůj zánik! Protože já znám ovoce Baracka Husseina Obamy a pro ty, co pláčete a truchlíte, protože víte, že to není nejlepší hodina Ameriky, modlete se a ptejte se MĚ, co máte dělat a kam máte jít předtím, než Ameriku přepadne hrůza, protože Ameriko, znám tvé ovoce! Podle tvého ovoce, ó, Ameriko, tě budu soudit! Stejně tak jako ostatní národy tohoto světa! Tohle je čas, kdy se o zlu mluví jako o dobru a o dobru se mluví jako o zlu. A teď ukončím toto poselství pro MÉ Milované Děti. Teď ukončuji toto slovo k Nevěstě YAHUSHUA a MOJÍ Nevěstě, YAHUVEH. Každý den se snažte udělat si u MĚ lepší známky. Každý den se snažte těšit MĚ, YAHUVEH, ABYSTE MOHLI MÍT Svědectví jako Enoch. A toto se stane pouze skrze Jméno a Krev MÉHO Jednorozeného Syna YAHUSHUA. Pozor na toho, který jenom řekne Jméno JEŽÍŠ a teď se nazývá “prorokem”, přesto, že jsem řekl, že je tu stále odpouštějící, uzdravující, osvobozující síla vzkříšení ve Jménu JEŽÍŠE KRISTA, dejte si pozor a ujistěte se, že víte, o kterém Ježíši mluví. To je proč vždy říkám tomuto Prorokovi, který k vám teď mluví, je to YAHUSHUA MESIÁŠ, Jednorozený Syn YAHUVEH, narozen z panny, který zemřel a opět vstal ve třetí den, tím jediným výkupným za hřích je JEHO prolitá Krev. Tohle je YAHUSHUA MESIÁŠ. Není žádný jiný! A je to jenom, jenom, jenom skrze JEHO Jméno a Krev, které jsou jedinou cestou do Nebe! Nenaslouchejte nikomu, kdo vám říká něco jiného. Neexistují žádné jiné dveře do Nebe! Naslouchání jakémukoliv jinému evangeliu vás povede do Pekla. (evangelium Oprah Winfrey) Takže jsem promluvil v tento den skrze MOJI „Ringmaiden“. To, co uděláte s tímto Slovem je na vás. Jenom vězte, že budete souzeni, protože JÁ znám a rozsuzuji vaše srdce, dokonce i to, jak jste četli a jak jste slyšeli. Jste odhodláni, více než kdy jindy, MĚ těšit? Nebo rozhodíte ruce v zoufalství? Toto je v jaké třídě jste. Znám vaše ovoce. Podle toho víte, že jdete buď do Nebe nebo do pekla. Tohle je pro mnoho z vás novým dnem, jak byly vaše oči otevřeny a teď víte, co těší MĚ, YAHUVEH. Konec slova. Elisabeth: Děkujeme TI ABBA YAHUVEH. Děkujeme ti za poctu promlouvat TVÁ Slova. Děkujeme ti, že jsi mi dal dvakrát tento sen. Děkuji TI, že mi důvěřuješ v tom, že sdílíš se mnou SVÁ tajemství, pro povzbuzení TVÝCH ovcí a jehňat. Děkujeme TI ABBA YAHUVEH. Děkujeme TI. Pro Slávu našeho milovaného YAHUSHUA našeho MESIÁŠE, TVÉHO Jednorozeného Syna, jsme poctěni a moc TĚ milujeme. Uctíváme TĚ. Chválíme TĚ. Budeme pokračovat v krmení ovcí a jehňat. Prosím, pomoz nám, abychom zveřejnili tyto knihy. Prosím, ABBA YAHUVEH, ať lidé povstanou. Ať jsou pomocí pro tento Duchovní úřad a ať už nadále nejsou překážkou. Ó, ABBA YAHUVEH, prosím, prosím, prosím, pozvedni ty Svaté. Potřebujeme je. Potřebujeme jejich modlitby. Potřebujeme jejich podporu. Potřebujeme jejich lásku. Potřebujeme jejich povzbuzení. Jsme poctěni TI sloužit ABBA YAHUVEH. Jsme poctěni tím, že svěřuješ TVÉ pravdy tomuto Duchovnímu úřadu. Děkujeme TI. Děkujeme TI.

Dáno skrze Apoštola Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu) 9. listopadu 2008. Pokud pro vás bylo toto Proroctví požehnáním, prosím pošlete mi email a dejte mi vědět.

www.amightywind.com

www.almightywind.com

1Tes. 4:17

Potom my, kdo zůstaneme živí, budeme spolu s nimi v oblacích uchváceni do vzduchu vstříc Pánu; a tak budeme navždycky s Pánem. Izajáš 40:31

Ale ti, jenž očekávají na Hospodina, nabývají nové síly: Vznášejí se peřím jako orlice; běží a však neumdlévají, chodí, a neustávají. Mal 4:2

Vám pak, kteří se bojíte jména mého, vzejde slunce spravedlnosti a zdraví bude na jeho paprscích. Tedy vycházeti budete a porostete jako vykrmená telata. Matouš 25:1-13 1 Tedy podobno bude království nebeské desíti pannám, které vzali lampy své, vyšli naproti Ženichovi.

2 Pět pak z nich bylo opatrných, a pět bláznivých.

3 Ty bláznivé vzaly lampy své, nevzaly s sebou oleje.

4 Opatrné pak vzaly olej v nádobkách svých s lampami svými.

5 A když prodléval Ženich, zdřímaly se všecky a usnuly.

6 O půlnoci pak stal se křik: Aj, Ženich jde, vyjděte mu naproti.

7 Tedy vstaly všechny ty panny a ozdobily své lampy.

8 Bláznivé pak řekli opatrným: Dejte nám ze svého oleje, neboť naše lampy hasnou.

9 I odpověděli opatrné, řkouce: Bojíme se, že by se snad ani nám i vám nedostalo, jděte raději k prodavačům a kupte sobě.

10 A když odešly kupovat, přišel Ženich a které byly hotovy, vešly s ním na svatbu, i zavřeny jsou dveře.

11 Potom pak přišly i ty druhé panny, řkouce: Pane, pane, otevři nám.

12 A on odpověděl, řekl: Amen, pravím vám, neznám vás.

13 Bděte tedy; neb nevíte dne ani hodiny, v kterou Syn člověka přijde.

Juda 1:14-15 14 A o nich také prorokoval sedmý od Adama, Enoch, když řekl:

„Hle Pán přichází s desetitisíci svých svatých,

15 aby vykonal soud nade všemi lidmi, a usvědčil všechny, kteří mezi nimi byli bezbožní, za všechny skutky jejich bezbožnosti, které proti němu vyslovili bezbožní hříšníci.“ Zjevení 3:10 10 Protože jsi zachoval slovo mé trpělivosti, i já tě zachovám od hodiny zkoušky, která má přijít na celý svět, aby byli vyzkoušeni ti, kdo bydlí na zemi. Matouš 13:24-50 24 Pak jim předložil jiné podobenství. Řekl: „Nebeské království je podobné člověku rozsívajícímu na svém poli dobré semeno.

25 Ale zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel mezi pšenici koukol a odešel.

26 Když pak vzešla stébla a přinesla úrodu, tehdy se ukázal i koukol.

27 Služebníci toho hospodáře tedy přišli a řekli mu: „Pane nenasel jsi na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal ten koukol?“

28 On jim řekl: „To udělal nepřítel.“ Služebníci mu řekli: „Chceš tedy, abychom šli a vytrhali ho?“

29 Ale on řekl: „Nikoli, protože byste při trhání koulolu mohli vytrhnout i pšenici.

30 Nechte obojí růst spolu až do žně. V čas žně řeknu žencům: Vytrhejte nejdříve koukol a svažte do snopků ke spálení, ale pšenici shromážděte do mé obilnice.“

31 Pak jim předložil jiné podobenství. Řekl: „Nebeské království je podobné zrnu hořčice, které člověk vzal a zasel na svém poli.

32 To zrnko je opravdu nejmenší ze všech semen, ale když vyroste, je větší než jiné rostliny a stane se stromem, takže nebeští ptáci přiletí a uhnízdí se v jeho větvích.“

33 Řekl jim ještě jiné podobenství: „Nebeské království je podobné kvasu, který žena vzala a zadělala ve třech měřicích mouky, až všechno zkvasilo.“

34 Toto všechno Ježíš říkal zástupům v podobenstvích a bez podobenství k nim vůbec nemluvil.

35 A tak se naplnilo to, co bylo řečeno skrze proroka: „Otevřu svá ústa v podobenstvích, budu vyprávět věci skryté od založení světa.“

36 Tehdy Ježíš propustil zástupy a šel domů. Jeho učedníci k němu přistoupili a řekli: „Vysvětli nám to podobenství o koukoli na poli.“

37 Odpověděl jim: „Rozsévač dobrého semene je Syn člověka

38 a pole je tento svět, dobré semeno jsou synové království, ale koukol jsou synové toho zlého.

39 Nepřítel, který je rozsívá, je ďábel, sklizeň je konec tohoto světa a ženci jsou andělé.

40 Jako se tedy sbírá koukol a spaluje se ohněm, tak to bude při konci tohoto světa.

41 Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno pohoršující i ty, kdo konají nepravost,

42 a vrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů.

43 Tehdy se spravedliví v království svého Otce rozzáří jako slunce. Kdo má uši k slyšení, ať slyší.“

44 Nebeské království je také podobné pokladu ukrytému v poli, která když člověk nalezl, skryl ho a kvůli radosti z něj jde, prodává všechno, co má, a kupuje to pole.“

45 „Nebeské království je také podobné kupci hledajícímu krásné perly,

46 který, když našel jednu velmi vzácnou perlu, šel a prodal všechno, co měl, a koupil ji.“

47 „Nebeské království je také podobné vlečné síti hozené do moře, nabírající ze všech druhů ryb,

48 kterou, když byla naplněna, vytáhli rybáři na břeh, sedli si a shromáždili to, co bylo dobré, do nádob, ale špatné vyhodili pryč.

49 Totéž se bude dít při konci tohoto světa. Vyjdou andělé a oddělí zlé zprostřed spravedlivých

50 a vrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů.“ Matouš 20:8-16 8 Když pak nastal večer, řekl pán vicice svému správci: „Zavolej dělníky a zaplať jim mzdu, počínaje od posledních až po prvních.“

9 A když přišli ti, kdo byli najati kolem jedenácté hodiny, dostali každý po jednom denáru.

10 Když pak přišli ti první, mysleli si, že dostanou víc, ale i oni dostali každý jeden denár.

11 A když ho dostali, začali reptat proti hospodáři.

12 Říkali: „Tihle poslední pracovali jednu hodinu a tys je postavil na roveň nám, kteří jsme nesli břemeno dne a horko.“

13 On však jednomu z nich odpověděl: „Příteli, já ti nekřivdím. Copak ses se mnou nedomluvil na denáru?

14 Vezmi si, co je tvoje, a běž, já ale chci dát tomuto poslednímu stejně jako tobě.

15 Copak si nesmím na svém dělat, co chci? Anebo máš závistivé oko, protože jsem dobrý?“

16 Takto budou poslední první a první poslední. Je totiž mnoho povolaných, ale málo vyvolených.“ Matouš 21:40-44 40 Co tedy udělá pán vinice těm vinařům, až přijde?“

41 Oni mu řekli: „Ty zlosyny zle zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odevzdávat ovoce v čas jeho sklizně.

42 Ježíš jim řekl: „Nikdy jste nečetli v Písmech? „Kámen, který stavitelé zavrhli se stal hlavním kamenem klenby. Stalo se to od Pána a je to v našich očích div.“

43 Proto vám říkám, že vám bude Boží království vzato a bude dáno lidu přinášejícímu jeho ovoce.

44 A kdo by padl na ten kámen, bude roztříštěn, a na koho by padl, toho rozdrtí na prach.

Matouš 22:1-14

1 Ježíš k nim pak znovu promluvil v podobenstvích a řekl:

2 „Nebeské království je podobné králi, který svému synu vystrojil svatbu.

3 Poslal své služebníky, aby svolali na svatbu ty, kdo byli pozváni, ale oni nechtěli přijít.

4 Poslal tedy znovu jiné služebníky a řekl jim: „Povězte pozvaným: Hle, připravil jsem pro vás hostinu. Moji býci a můj vykrmený dobytek jsou zabiti a všechno je připraveno; pojďte na svatbu!“

5 Oni však na to nedbali a odešli jeden na svůj statek a jiný za svým obchodem.

6 Ostatní se pak chopili jeho služebníků, potupili je a zabili.

7 Když to král uslyšel, rozhněval se, poslal svá vojska a ty vrahy zahubil a jejich město spálil.

8 Tehdy řekl svým služebníkům: „Svatba je sice připravena, ale ti, kdo byli pozváni, nebyli hodni.

9 Proto jděte na nároží, a kohokoliv najdete, zvěte na svatbu.

10 A ti služebníci vyšli na ulice a shromáždili všechny, které našli – zlé i dobré, a tak se svatební místnost naplnila hodovníky.

11 Tehdy vešel král, aby se podíval na hosty, a uviděl tam člověka, který nebyl oblečen do svatebního roucha.

12 Řekl mu: „Příteli, jak jsi sem vešel bez svatebního roucha?“A on oněměl.

13 Král tedy řekl služebníkům: „Svažte mu nohy a ruce, vezměte ho a uvrhněte do té zevnější tmy! Tam bude pláč a skřípění zubů.

14 Je totiž mnoho povolaných, ale málo vyvolených.“

Písmo týkající se mluvení v Jazycích Marek 16/17

Ty, kdo uvěří, pak budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích.

Skutky 2:4 A všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Skutky 2:11

Kréťané i Arabové – slyšíme je mluvit našimi jazyky o velikých Božích věcech!“ Skutky 10:46

Slyšeli je totiž, jak mluví jazyky a velebí Boha. Tehdy Petr odpověděl... Skutky 19:6 A když na ně Pavel vložil ruce, přišel na ně Duch Svatý a oni mluvili jazyky a prorokovali. I Kor 12:10 Jinému pak činění zázraků, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, jinému rozličné druhy jazyků, jinému výklad jazyků. I Kor 12:28

A Bůh ustanovil v církvi některé takto, za prvé apoštoly, za druhé proroky, za třetí učitele, potom zázraky, potom dary uzdravování, potom pomoci, vedení, rozličné druhy jazyků.

I Kor 12:30

Mají snad všichni dary uzdravování? Mluví snad všichni jazyky? Vykládají snad všichni? I Kor 13:1

Kdybych mluvil jazyky lidí i andělů, ale neměl bych lásku, stal jsem se dunícím kovem nebo řinčícím činelem. I Kor 14:5 Chtěl bych, abyste všichni mluvili jazyky, ale ještě více, abyste prorokovali. Ten kdo prorokuje, je totiž větší než ten, kdo mluví jazyky, ledaže by také vykládal, aby se budovala církev. I Kor 14:6 Nyní však bratři, kdybych k vám přišel a mluvil jazyky, čím vám prospěji, pokud k vám nepromluvím ve zjevení, v poznání, v proroctví nebo v učení? I Kor 14:18

Děkuji svému Bohu, že mluvím jazyky více než vy všichni. I Kor 14:21

A v zákoně je napsáno: „Jinými jazyky a cizími rty budu mluvit k tomuto lidu a ani tak mě neposlechnou, praví Pán.“

I Kor 14:22

Jazyky tedy nejsou znamením pro věřící, ale pro nevěřící; proroctví však není pro nevěřící, ale pro věřící.

I Kor 14:23

Kdyby se tedy sešla celá církev najednou a všichni by mluvili jazyky a přišli by tam prostí lidé nebo nevěřící, neřeknou však, že blázníte? I Kor 14:39

A proto, bratři, mějte horlivou touhu prorokovat a nikomu nebraňte mluvit v jazycích.

* * * * * * *

Print Friendly and PDF