Hebrejské Výtažky

* * * * * * *

IZRAEL A JERUZALÉM

5. března 2008

Toto jsou Slova YAHUVEH, YAHUSHUA a RUACH ha KODESH. Tato Slova zmiňují Izrael a Jeruzalém. Tato Prorocká Slova byla vzata z Proroctví, která byla promluvena a napsána Apoštolem Elisabeth (Elisheva) Elijah. Jsou to pouze výňatky z Proroctví, jenž zmiňují Izrael a Jeruzalém. Prosím klikněte na číslo a název Proroctví, aby jste si je mohli přečíst až do konce. Modlíme se, aby jste slyšeli hlas YAHUVEH, YAHUSHUA a RUACH ha KODESH a modlíme se za pokoj pro Jeruzalém.

Proroctví 24, 1. část

Buďte Na Pozoru, Dveře Archy A Kniha Pohanů Se Zavírají!

15. listopadu 1998

Ta cena, kterou MŮJ Syn zaplatil na Kalvárii byla kvůli vašemu Spasení, jak Žida, tak Pohana. YAHUSHUA byl ukřižován a mučen a zemřel a vstal z mrtvých kvůli vám. On zaplatil výkupné za vaše hříchy. Žide a Pohane, oba poslouchejte, není zde žádného jiného Spasitele, kromě YAHUSHUA. On je vaším SPASITELEM, tou jedinou únikovou cestou od MÉHO hněvu, který má přijít. MOJE Děti, které jsem stvořil, kteří jste se narodili Židy, slyšte MĚ. Čekáte na jiného Spasitele a přesto čekáte zbytečně. Není zde jiného, kromě MÉHO Syna YAHUSHUA. Ten, kterého jste se učili nenávidět, je vaší jedinou bezpečnou Archou. Nemůžete MĚ milovat a zároveň nenávidět MÉHO Milovaného Syna. YAHUSHUA je tím, kterého jsem poslal na zem na vykoupení z hříchů.


To je proč Izrael a Jeruzalém neznají pokoj, každý národ, který odmítá YAHUSHUA jako MESIÁŠE NEBUDOU ZNÁT ŽÁDNÝ POKOJ. OPĚT MĚ SLYŠTE! POZNEJTE YAHUSHUU A POZNÁTE POKOJ! YAHUSHUA přináší pokoj, který převyšuje veškeré chápání. YAHUSHUA je Princem Míru. Jak můžete mít pokoj a odmítat toho jediného Prince Míru. Tak jako za dnů Noe, postavení archy, byla těžká práce. Trvalo to dlouho ji postavit a shromáždit zvířata. Stejně jako to bylo těžké pro dávné proroky, tak je to těžké i pro ty novodobé. Není to snadné promlouvat MOJE SLOVA! Vyžaduje to smělost a vy jich urazíte víc, než jich požehnáte. YAHUSHUA byl trnem v oku pro mnohé. A tak MOJI Proroci nemluví Slova, která jsou pro svrbící uši, ale namísto toho promlouvají Slova, která usvědčují a promlouvají MOJE tajemství, přinášejí varování, aby lidé činili pokání a také stále nabízejí naději a milost.

Proroctví 26

Slyšte MĚ, Slyšte MĚ, Věřte MI!

1. ledna 1999

Ó, ale vidím vás, jak potřásáte svoji hlavou a říkáte „To není pro mne, jistě promlouváš k někomu jinému, protože já v neděli navštěvuji církevní shromáždění, každou neděli“, někteří se dokonce chlubí. Ach, ale MOJI drazí maličcí, JSTE TO VY, KTEŘÍ ZARMUCUJETE MOJÍ RUACH ha KODESH. Nebo jste nečetli MÉ Slovo? Exodus 31/12-18: Hospodin řekl Mojžíšovi: Promluv k synům Izraele: Zachovávejte MÉ Soboty, neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechna vaše pokolení, abyste věděli, že JÁ jsem Hospodin, váš Posvětitel.

Zachovávejte Sobotu, ať je vám svatá. Kdo ji znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo by v ten den pracoval, bude vyobcován ze svého lidu. Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je Sobota, Hospodinův svatý den odpočinku. Každý, kdo by v Sobotní den dělal nějakou práci, musí zemřít. Ať synové Izraele zachovávají Sobotu; ať Sobotu dodržují jako věčnou smlouvu po všechna svá pokolení. Je to věčné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, ale sedmého dne odpočinul a nabral dech. Když Hospodin k Mojžíšovi na hoře Sinaj domluvil, dal mu dvě Desky svědectví – kamenné desky psané Božím prstem.

Vaše práce musí být udělána v šesti dnech, ale ten sedmý musíte odpočívat, od pátečního večera, až do sobotního západu slunce. Modlete se, aby jste věděli, jak tyto dny vyčlenit a JÁ vás budu učit, jak ve MNĚ odpočívat a vy budete slyšet MŮJ hlas, budete povzbuzeni, občerstveni novým způsobem, požehnáni a ochráněni před vašimi nepřáteli. Neřekl jsem snad, že JSEM veliký BŮH, “JÁ JSEM?” a JÁ a MOJE Slovo se nemění, pro žádného muže nebo ani ženu, čas nebo dobu.

Nebuďte jako ti ze synagog satana, kteří tvrdí, že MI patří, ale přesto nedodržují MÉ zákony a Šabaty a skutečně nepřijali YAHUSHUA, jenž je darem z Kalvárie. MŮJ Židovský lid dodržuje MÉ zákony a dny Šabatu a přesto odmítají YAHUSHUU jako MESIÁŠE. Nebude zde žádný jiný MESIÁŠ!


Čekáte marně za cenu vašich duší. Promlouvám směle skrze tuto služebnici, kterou pošlu, aby osobně předala toto poselství Izraeli a Jeruzalému a dalším částem světa. MOJÍ láskou, ne jenom její, tak jako jsem poslal MÉ ostatní služebníky, aby řekli Židovskému lidu, “Milujete a uctíváte a sloužíte YAHUVEH, dokonce se snažíte, aby jste dodržovali MÉ zákony, svátky a dny Šabatu a přesto toto samotné nemůže nikoho spasit, ať už jsou Židy nebo Pohany.


Přijměte toto varování, milujete pouze MOJI polovinu, jestliže neuznáváte, neakceptujete MÉHO Syna YAHUSHUA jako jediného MESIÁŠE, vy oba, Žid a Pohan. Ty jediné dveře do nebe! Toho jediného přímluvce přede MNOU, Otcem YAHUVEH. Všechny vaše oběti byly učiněny zbytečně, oběti všech těch, kteří nepřijali MŮJ dar na Kalvárii, YAHUSHUA je JEHO JMÉNO!

Proroctví 31

Váš Pesach Je Tam, Kde Je Vaše Víra

30. března 1999

Mám poselství pro MOJI milovanou, vzpurnou dceru Izrael. Milovaný Izraeli, nemůžeš rozdávat to, co jsem ti nedal k rozdávání. Dal jsi toho pryč příliš mnoho. Zaslíbil jsem ti zemi mléka a medu. JÁ Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba jsem zaslíbil požehnat tvé zemi krásou a prosperitou, neučinil jsem snad tak? A přesto vůdci této země jsou jako slabé ženy, krčící se v rohu pod rukama násilnického druha. Izrael věří lžím tyrana. Izrael se modlí k BOHU, jehož jméno je „JÁ JSEM“ a prosí o vysvobození a přesto svými skutky dávají najevo, že nevěří, že „JÁ JSEM“ je schopen ochránit a ochrání zemi, kde jednoho dne, velmi brzy, MŮJ Syn YAHUSHUA položí SVÉ nohy na Olivetskou horu. Izrael odmítá věřit, že Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba již pro ně SVOJI lásku dokázal tím, že jim poslal jejich MESIÁŠE a VYSVOBODITELE, YAHUSHUA je JEHO JMÉNO!

MŮJ milovaný Židovský Lide, poslal jsem SVÉHO Syna jako jednoho z vás. On není pouze Spasitelem Pohanů, ale je také pro vás milovaní. MOJÍ touhou je, aby se, jak Žid tak Pohan, stali jedním v YAHUSHUOVI. Proč čekáte na jiného Spasitele, když jsem vám dal to nejlepší? Satan se vás snaží podvést se svým nejlepším. Posílám SVOJE Proroky a opět je posílám, aby ti řekli, ach MOJE nádherná, vzpurná dcero, aby jsi poslouchala svoje vlastní Písmo. Pohleď s novýma očima rozsouzení na svoje vlastní svátky a slavnosti. Nemiluj pouze polovinu MĚ, miluj MĚ celého.

Vy kteří říkáte, že patříte Bohu Abrahama, Izáka a Jákoba a JÁ mám pozůstatek, který tak činí, tak jako v jiných částech světa, ale musíte MĚ přijmout celého. Protože YAHUSHUA je MŮJ Milovaný Syn, který byl zabit jako dokonalý, obětní Beránek bez poskvrny za všechny, kteří přijmou Spásnou Krev prolitou na Kalvárii, na odpuštění hříchů. JEHO krev se vsákla do půdy na Kalvárii, ale jak stékala na zem, tím také přikryla Jeruzalém milostí. „Otče odpusť jim, neboť nevědí co činí“, platí i pro vás. Měl jsem více trpělivosti s vámi, milované, vzpurné děti, které usilujete o to MĚ těšit a přesto odmítáte MŮJ dar z Kalvárie. Tou jedinou cestou do Nebe je skrze YAHUSHUA; není zde jiné jméno, které může spasit, kromě JEHO jména.


Usiloval jsem o to, aby jste žárlili a dal jsem toto poznání pohanům, těm, kteří MESIÁŠE ani nehledali. Nyní se k vám vracím skrze tohoto proroka a jiné, které posílám a pravím, nezavrhujte YAHUSHUU. ON není MESIÁŠEM pouze pro Pohany, ale byl nejprve poslán k Židovskému Lidu, který miluji láskou, kterou nejste schopni pochopit. Nebyl YAHUSHUA narozen z lůna Židovské dívky? Ty Izraeli se nesmíš bát obrů v zemi. Proč zapomínáš na to, že jsem zaslíbil chránit ty, kteří jsou odděleni a vykoupeni?

Ty Izraeli, se již nesmíš vzdát žádné části země, kterou jsem ti nedal na to, aby jsi rozdával. Daroval jsem ti ji skrze tvoje předky. Tato země nemůže být vzata, ale ty můžeš být a byl jsi tyranizován, aby jsi si myslel, že obři tu zemi zaberou a oni nemohou vzít něco, co jim nedáš. MŮJ lide volejte opět po „Pesachu od zlého Faraóna“. MŮJ Lide „JÁ JSEM“ dává pokyn RUACH ha KODESH, aby měla ty, kteří věří, že „JÁ JSEM“ je Bůh, který se nemění a zůstává stejný a ochrání všechny, kteří říkají: co je mé, je TVÉ a co je TVÉ, je mé. Hlavně se neskláněj před jiným bohem Izraeli! Izraeli, neskláněj se před neznabohy, kteří nejsou bohy, ale pouze prachem, aby jsi po nich šlapal.

Neposlouchej uklidňující slova nepřátel říkající „jenom nám dej trochu víc země, pak odejdeme a necháme tě napokoji“. Nařídil jsem SVÝM dětem ve Svatém Písmu, aby se modlili za Pokoj pro Jeruzalém. Dnes, skrze tohoto proroka, opět promlouvám tato slova. Nedůvěřuj těm, kteří přicházejí jako obři, zastrašující malé dítě. Ty nejsi malé dítě, Izraeli. Vylil jsem SVÉ pomazání na tvoji zem. Použij to pro Slávu „JÁ JSEM“. Tvá, slzami potřísněná Chrámová Zeď je vždy přede MNOU. Tvé volání zní v MÝCH uších. Ach, toužím dát SVÉ ruce kolem tebe a potěšit tě a také tak udělám. Ale již se více neodvracej od MÉHO daru, který jsem dal na Kalvárii, JEHO JMÉNO je YAHUSHUA. On jediný je tvým Spasením.

Neodříkávej pouze své modlitby Izraeli, ale věř těm modlitbám, které odříkáváš. Neslav pouze Pesach, věř, že je to tvůj Pesach. Toto platí pro všechny MÉ Milované děti, které usilují o to, aby MĚ těšili, kteří MĚ poslouchají, kteří MI slouží, uctívají MĚ a nade vše pozdvihují MĚ, velikého Boha „JÁ JSEM“ a YAHUSHUA. Posílám toto poselství a již jsem to promlouval k mnohým skrze MOJÍ RUACH ha KODESH. Jestliže chcete Pesachové vysvobození z rukou nepřátel, pak musíte slavit a věřit a povzbuzovat jedni druhé. Toto je váš Pesach a vy budete uznáni hodnými uniknout hněvu „JÁ JSEM“, který má přijít. Morové rány vás pominou a žádná ta rána se vás nedotkne. Mojžíšovi dny se budou opakovat, ale vy budete mít únikovou cestu. Budete mít opět Pesach. Krev YAHUSHUA je vaších Pesachem. Jestliže toto čtete, pak jste zodpovědni za to, co víte. Co s tím uděláte?

Jestliže Amerika nebude činit pokání, „JÁ JSEM“ zničí jejich zemi. Ta země, která byla kdysi nazývána zemí svobodných a odvážných, bude na posměch. Pro MOJE Maličké, Nevěstu, Vybrané a Vyvolené, kteří toto čtou, neobracejte se proti Jeruzalému. Neobracejte se proti Izraeli. Modlete se za pokoj pro Jeruzalém, proto, abych vás mohl požehnat. Modlete se za národy, proti kterým byla vyslána válka od NATO. Modlete se MŮJ Lide a naříkejte nad tím, co se právě děje. Opět jsou MÉ Svaté Dny pošpiňovány pohany. Nejsem Bohem, kterému bude vysmíváno.


Měl jsem v tom záměr, když Izraelité neměli čas na to, aby jejich chléb vzkypěl. Měl jsem v tom záměr, přesto, že to netušili a nebyla to náhoda, že jsem způsobil, aby utíkali, aby se tak mohlo stát. Neboť opět, Židé na tom měli účast a jim prvním byl nabídnut Chléb Soužení, který se nazývá Maces. A nyní dávám to poznání, které bylo již tehdy dáno jim, neboť to byl YAHUSHUA, který měl přijít, dáno jako připomínka. YAHUSHUA je Pesachem pro oba, jak Žida, tak Pohana. Nebyl a není žádný jiný dokonalý, Obětní Beránek, který může být zabit na odpuštění hříchů, smývající je, jako by nikdy neexistovaly. Jeho Jméno je YAHUSHUA ha MASHIACH, JEHO jméno je SPASENÍ! ON sám je vaším Pesachem. Ten oslavte 31. března 1999 se západem slunce a učte se pravému významu Pesachu, který byl a toho Pesachu, který má přijít.

Proroctví 32

MĚJTE SE NA POZORU PŘED ZLATOU HOREČKOU!

14. dubna 1999

V tomto světě se skláníte před zlatem a myslíte si, že někdo je lepší, než ten druhý, což podle vás záleží na tom, jak moc majetní jsou. BLÁZNI! Ano nazývám vás BLÁZNY! Neučinili si Izraelité zlatou MODLU? Toto není jiné. Protože MOJE pošetilá, vzpurná dcera JERUZALÉMSKÁ má také podíl na této nerozumné věci a MOJI služebníci, kterým jsem kdysi důvěřoval, vyučují toto rouhání a vy věříte tomu, že to pochází z MOJÍ ruky? Zeptejte se sami sebe, jak se liší to, když se někdo sklání a uctívá falešného boha, který naplňuje zuby zlatem od sklánění se zlatému teleti? Zeptejte se sami sebe, když jsem dal Mojžíšovi přikázání napsaná MÝM prstem na kameni a ne na zlatě? Zeptejte se sami sebe, proč jsem je nenapsal na zlato? A přesto satan naplnil srdce MÉHO lidu a oni uctívali zlatou modlu. Toto není jiné.

Vy vůdcové, chlubíte se, kolik je jich spaseno díky tomuto probuzení “Zlatá Horečka” a přesto si neuvědomujete, že JÁ znám pravé motivace lidí a vidím jejich srdce? Nevíte, že satan znovu používá zlatou modlu, aby vedl MŮJ lid do falešného uctívání a myslíte si, že MĚ chválíte a že oslavujete “JÁ JSEM”, ale namísto toho MĚ urážíte. Odejděte ode MNE vy, kteří činíte takové věci. ČIŇTE POKÁNÍ DNES nebo vašimi dušemi zaplatíte. Nyní mám další obvinění proti vám vedoucí, shromáždění a církve, kteří říkáte, že MI patříte. Během této doby i oči pohanů byly upřeny na probuzení “Zlatá horečka” a přesto vás z toho obviňuji.


ČIŇTE POKÁNÍ DNES! Mluvte dnes! Nemějte nenávist k té, co předává toto poselství; činí pouze MOJI vůli! Někdo musí pozvednout hlas a být jako Mojžíš a říct, “NECH MŮJ LID ODEJÍT! Až nastane ten čas a uvidíte Izrael, jak je obklopen jednotkami, budete mluvit pak? Až uslyšíte výhrůžky vlastního národa proti MÉ Jeruzalémské dceři, budete mluvit pak? Až budou raketové střely namířeny jejím směrem, budete mluvit pak?

Běda národům a lidu, kteří mají podíl na tom, aby bránili činitele zla a ty, kteří zabíjejí ty, co MĚ uctívají. Běda národu, který nečiní vše, co je v jeho silách, aby ochránil JERUZALÉM. Skryl jsem Izrael, ačkoliv je MOJÍ vzpurnou dcerou, je MOJÍ dcerou a JÁ ji velice miluji a žárlivě ji střežím a budu chránit vše, co MI patří. Její oči byly zaslepeny a nyní se jí zlatý prach snaží ještě více zaslepit. Ale JÁ osobně otřu její oči slzami, aby mohla jasně vidět a ona uvidí svého Spasitele YAHUSHUA, jak přichází a vysvobozuje Izrael. Ó Jeruzaléme! Ó Jeruzaléme! Shromáždím tě k sobě a dám SVÉ ruce kolem SVÉHO lidu a všichni, kteří se odvažují proti tobě povstat, zjistí, jaké to je, když se pokouší zničit Všemohoucího BOHA, který je BOHEM Abrahama, Izáka a Jákoba.


“JÁ JSEM” je MÉ JMÉNO a JÁ SVOJI slávu nesdílím s nikým nebo ničím. Milovali jste MNE, ale ne MÉHO Syna YAHUSHUA, který se narodil na zemi, na vaší půdě z lůna vašeho vlastního těla. Přesto stále pohrdáte tím jediným Spasitelem, kterého kdy můžete poznat. Přesto se to mění a MOJE RUACH ha KODESH se žene Izraelem a nepřítel to nemůže zastavit. Ach Izraeli, nevzdávej se toho o čem jsem ti řekl, že se toho nemáš zříkat. Ach Izraeli, nepodléhej zastrašování válkou nebo válečnými zvěstmi nebo zkázami. Věř, že “JÁ JSEM” tě zachrání a vysvobodí z rukou nepřítele a z rukou podivných dětí. Věř, že JÁ tě vysvobodím a všechny MÉ děti ve všech národech, z rukou podivného ohně. Nebuďte oklamáni! Vyžeňte čaroděje z vašich církví a chrámů. Odežeňte uctívače zlaté modly pryč od MÝCH dětí. Vedoucí ČIŇTE POKÁNÍ dnes, za to, že jste nestáli proti této nesvatosti.

Proroctví 33

Ta Hrůza, Ten Děs! Jako Za Času Hitlera, Tak Se Opět Bude Dít!

29. dubna 1999

Vzpomeňte si na to, když Egypťané byli zasaženi morovými ranami a Izraelitů se to ani nedotklo? Žili jedni vedle druhých, nebo snad ne? A přesto Izraelité byli ochráněni. Tak to bylo tehdy a tak to opět bude. VELIKÁ HRŮZA, VELIKÁ HRŮZA, VELIKÁ HRŮZA přijde na ty, kteří třepotali MÝMI Zákony před MOJÍ tváří, plivali na MOJI Tóru a pošpiňovali Svaté Slovo a trhali ho na malé kousky.


Až budete nahnáni, jako se nahání dobytek, namačkáni jeden na druhého, kde se nemůžete pohnout ani nalevo ani napravo, když budete stále živí, to zlato bude vyrváno z vašich úst. To zlato bude vyrváno z vašich úst. To zlato bude vyrváno z vašich úst a šperky servány z vašich těl. Toho se vám dostanete, když budete následovat falešný klam, veliká znamení a divy. Poslal jsem tohoto Proroka, aby vás varoval. Satan si s vámi hraje, jste návnadou na háku. Pohleďte a naříkejte, protože duchovní vůdci, kterým jsem kdysi věřil, pohupují MÝM lidem nad čelistmi Pekla, jako by byli návnadou na háku. Ti zlí duchovní vůdci si cpou své kapsy zlatem, tak jak Peklo plní ústa lidí zlatem, aby to ti zlí mohli vyrvat, tak jako to dělali Židům. To co rozsíváte, budete sklízet.

Vy kteří jste v Izraeli, kteří tohoto následujete, nenaučili jste se snad, neprahnout po zlatě, proto, aby nemohlo být vyrváno z vašich úst? Padněte na svoje tváře, ČIŇTE POKÁNÍ dnes! Utíkejte od vůdců, kteří vás svádí z cesty. Pro ty, kteří neměli Sederovou večeři, nevěděli jste co máte dělat a nebo se vám nechtělo, učte se nyní. Budete potřebovat Pesach od MÉHO soudu. Dávám vám další šanci, protože jsem Bohem milosrdenství a lásky. K tomuto Proroku jsem ve snu promluvil, tak, aby jste nemohli říct, že vás váš Bůh nevaroval. Kárám ty, které miluji. Bylo to tak tehdy, opět to tak bude. Je to vaše rozhodnutí.

Proroctví 36
Nejsem Pouze Vaším Bohem Včerejšího A Dnešního Dne, Ale Také Zítřka, Dokonce I V Té Nejtěžší Chvíli!

10. srpna 1999


Po celé zemi, dokonce i ten národ, který pozvedává MÉ JMÉNO a prohlašuje, že MI patří, Izrael, MI není poslušný! Musím získat jejich pozornost způsobem, který jsem předpověděl skrze jejich vlastní proroky! UČINÍM VŠE, CO JSEM SLÍBIL, ŽE UČINÍM! BĚDA! BĚDA! BĚDA TĚM NÁRODŮM, NA KTERÉ SEŠLU SVŮJ HNĚV!

Proroctví 37
Žehnejte Jeruzalému A Modlete Se Za Pokoj Pro Něj

19. října 1999

Požehnám ty, kteří žehnají Jeruzalému, prokleji ty, kteří proklínají Jeruzalém! Ach Jeruzaléme, ach Jeruzaléme! MOJE Milovaná Dcero Jeruzaléme. Maličký, týraný Izraelský národe, kterému je záviděno. Posílám SVOJI služebnici, aby vám přinesla poselství Naděje. Znáte zákony, ale JÁ ji nyní používám, aby vám přinesla MÉ Zaslíbení. JÁ, YAHUVEH jsem vás požehnal a ušetřil kvůli YAHUSHUOVI, MÉMU Milovanému Synu. JÁ sám jsem zvolil Spasitele lidské rasy, který se měl narodit, sloužit s provázejícími divy, znameními a zázraky a aby vám dal MOJI lásku. Je to pro vás, pro koho zemřel, byl vzkříšen ke Slávě, porazil protivníka vašich duší a vzal zpět vše, co satan ukradl.

YAHUSHUA nyní sedí po MÉ pravici, jako váš přímluvce. Svatá Krev MÉHO Milovaného Syna YAHUSHUA byla prolita na Jeruzalémské půdě proto, aby tento svět mohl být spasen. Pouze, když přijmete toto čisté pokrytí Svatou Krví jako Krevní Smlouvu, budete spaseni. Není zde žádná jiná cesta do MÉ přítomnosti. Skoncujte se svými svátky, obětmi, půsty, opakujícími se modlitbami a speciálními dny, které jsou vyhrazeny pro to, aby oslavovali “JÁ JSEM”, jestliže nepřijímáte MÉHO Milovaného Syna YAHUSHUA, tehdy vše, co říkáte a děláte, je zbytečné! Dal jsem svůj dar, YAHUSHUA, ne jenom tomuto světu, ale nejprve jsem HO dal vám.

Ach milovaný národe, kterému říkám Izrael. JEHO Svatá Krev nebyla prolita pouze za tento svět, ale nejprve byla prolita za Izrael. JEHO prolitá Krev nyní volá ze země a praví “Udělal jsem to pro vás, navěky MĚ zavrhnete? Budete navěky proklínat MÉ JMÉNO? Kdy uvidíte, že JÁ jsem vaší jedinou obětí, která ještě jednou utiší hněv MÉHO Otce?”


Kdy uvidíte, že jsem vám dovolil, aby jste se MNOU tak činili a byli bez viny? Ach, pro ten den co přichází, kdy MĚ nazvete milovaným a budete ctít MÉ SVATÉ JMÉNO! Varuji vás: oběti beránků a jiných zvířat, již více neutiší hněv MÉHO Otce nebo MŮJ, pouze přijmutí MĚ, Milovaného Syna YAHUVEH. Dobrovolně jsem položil SVŮJ život na Jeruzalémské půdě pro vaši záchranu. Pouze skrze uznání toho, že JÁ, YAHUSHUA sedím na pravici YAHUVEH jako KRÁL KRÁLŮ a PÁN PÁNŮ, budete spaseni.

Pouze skrze volání k MÉMU JMÉNU, YAHUSHUA ha MASHIACH, během přicházejícího Velkého Soužení, budete zachráněni. Pouze skrze lásku, poslušnost a hledání MĚ, můžete být nazváni MOJÍ Nevěstou, když vás vytrhnu, aby jste byli po MÉM boku. Jsem jediným vysvoboditelem tohoto světa, jediným vykupitelem, není žádný jiný. A tak nepromlouvám pouze k Jeruzalému, ale k tomuto světu, připravte se na to, co přichází. Nepřežijete, jestliže nevoláte ke JMÉNU YAHUSHUA! Milovat pouze MÉHO Otce YAHUVEH není dostačující! ON MĚ obětoval, ne pouze pro MŮJ Židovský lid, ale pro lidi ze všech pokolení a jazyků. Dal SVÉHO SYNA tomuto národu, aby jste měli přikrytí pro vaše hříchy, všichni zhřešili a ztratili slávu YAHUVEH!

JÁ a MŮJ OTEC samotní, jsme Svatí a dokonalí. Kvůli pádu Adama a Evy, žádný jiný stvořený člověk není bez potřeby Spasitele a oběti MÉ Krve! Jeruzalém je tak požehnaný, neboť to bylo na této půdě, kde ta jediná, čistá, Svatá, uzdravující, vzkřišující, vysvobozující Krev YAHUSHUA byla vylita, na tuto zem v Jeruzalémě. Proč si myslíte, že satan tak moc tuto zemi nenávidí? Proč si myslíte, že tato země bojuje o přežití od té chvíle, co byla zrozena? Proč si myslíte, že je zmítána válkami a každý národ na zemi ji chce ovládat?

Proč si myslíte, že MŮJ Otec ji požehnal způsoby, kterými jiné národy nepožehnal? MÁ Krev byla prolita a nyní dává vznik nevýslovným, tajným pokladům v tomto světě! Ti zlí budou skřípat svými zuby, když se budou snažit získat kontrolu na bohatstvými. Budou se mezi sebou hádat ohledně toho, kdo podrobí Izrael a budou bojovat o bohatství a kořist, které skrze válku získají. Ale MŮJ Otec promlouvá a říká nepřátelům: nebudete moci nadále rozdělovat a přemáhat národ a lid, který jsem povolal a předurčil za SVŮJ!

Nebudete úspěšní v tom, aby jste okrádali MŮJ lid, který nazývám, předurčeným za vlastní. Platí cenu za to, že je pouze na nich jméno Žid a JÁ ochráním tento národ nazvaný Izrael, způsoby, o kterých nikdo ani nesnil. Ochráním každého, kdo má lásku k Jeruzalému! Ačkoliv zavrhli MÉHO Syna YAHUSHUA, nyní přichází čas, kdy jméno YAHUSHUA bude opět chováno v úctě. To je nyní proč, zlo usiluje o to, aby byly ustanoveny zákony, které budou zakazovat, aby toto jméno bylo dokonce jen vysloveno, pod pohrůžkou vězení, mučení a smrti. Satan má nyní kontrolu nad vládou tohoto národa a národů po celém světě. Musíte se podřídit vládám tak moc, jako moc se oni podřizují YAHUVEH a YAHUSHUOVI. Neboť vláda je na ramenech YAHUSHUA. On sám zaplatil cenu! MŮJ lid musí poslouchat BOHA, kterému slouží a ne člověka. Modlete se, aby zkorumpované vlády utrpěly porážku a aby Svatí povstali a vzali zpět to, co bylo ukradeno.

A země Izraele byla rozdělována tak, jako MOJE roucho, sázelo se o ni a byla prodávána tomu nejvyššímu dražiteli. Ale JÁ, YAHUSHUA, vrátím Izraeli to, co bylo ukradeno a její nepřátelé budou utíkat sedmi různými směry! Ach běda vám, kteří pozdvihujete svoji ruku směrem k zřítelnici MÉHO oka. Ačkoliv v tomto národě JMÉNO YAHUSHUA je nyní v pohrdání, JÁ je navrátím zpět k jejich první lásce a tehdy si uvědomí, že skrze jejich utrpení, oni a YAHUSHUA jsou MOJI Milovaní a MŮJ Milovaný patří MNĚ!

Izrael bude trpět nedostatkem vody, neboť mají nedostatek Živé Vody, ke které pošlu ostatní, aby přinesli Živou Vodu pro všechny k napití, jejich žízeň bude uhašena, ne pouze v duchovní oblasti, ale také v té fyzické. Všichni ti, kteří odmítají MÉHO Syna YAHUSHUA, jejich jazyky budou viset dolů, jako žíznivého člověka na poušti. Tak jako žíznil YAHUSHUA, tak budou žíznit ti, kteří odmítají tento dar z Kalvárie. Kolik jich vyjde, jako ta žena u studny? Kolik jich bude ochotnými, aby nabídli MOJÍ Živou Vodu Izraeli? Protože žízní a nevědí po čem? Jsou nazváni Svatou Zemí a přesto je to pouze malý pozůstatek, který je přede MNOU Svatý.


Pošlu tuto služebnici, skrze kterou nyní prorokuji, s pohárem MÉ Živé Vody. Ona bude, spolu s dalšími, kteří jdou před ní, pomazaná způsoby, který tento svět ještě neviděl, až bude krmit hladové a nabídne Živou Vodu těm, kteří žízní po spravedlnosti. Budeš tím, kdo jí pomůže? Budeš tím, kdo ji bude brzdit? Každý z vás, kdo toto čtete, by si měl pamatovat, že kdyby to nebylo kvůli tomuto malému národu, nazvaným Izrael, kde se měl váš Spasitel narodit, sloužit, zemřít a být vzkříšen, bylo by to kvůli vám a pouze vám samotným, proč Izrael platí tuto cenu. Protože satan nenávidí Jeruzalém a Izrael nenávistí, které se žádná jiná nevyrovná! On přivádí svého anti-krista, aby panoval a vládl v Jeruzalémě.

Neomezujte MĚ, nepochybujte o MNĚ, pouze věřte ve JMÉNO MÉHO Syna, YAHUSHUA ha MASHIACH a volejte ke MNĚ a zázraky a požehnání nebudu od vás zadržovat. Jestliže tomu můžete jenom věřit. Mám zjevení, pro ty takzvané “Pohany”, jestliže jste věřící, milujete, uctíváte YAHUSHUA a přijali jste jej jako PÁNA a SPASITELE, tehdy jste byli naroubováni dovnitř a JSTE TAK MOC ŽIDY, JAKO JE MŮJ SYN YAHUSHUA. Již více není Žid a Pohan. Již více se svátky, nenazývají ŽIDOVSKÝMI SVÁTKY a Svaté Dny a Šabat jsou také pro vás!

Mám zjevení pro plnokrevné Židy, slyšte MNE! Odmítáte YAHUSHUA, protože si myslíte, že je pro Pohany, ale YAHUSHUA byl narozen z Židovské služebnice a YAHUSHUA je ŽID! Ach Izraeli, MÉ JMÉNO je “JÁ JSEM!” Požehnal jsem vás. Již HO více neproklínejte, protože “JÁ JSEM” není jeho polovinou, MY jsme jedno! Ti kteří proklínají, odmítají a zříkají se MÉHO Milovaného Syna YAHUSHUA, proklínají, odmítají a zříkají se velikého BOHA “JÁ JSEM”. Pro toto zde, již není odpuštění hříchů, vykopali jste si svoji vlastní jámu v pekle, kde budete přebývat.

Proroctví 42
VZDEJTE SE!!! Odhoďte Své Zbraně MÍ Nepřátelé! Jak Duchovní, Tak I Tělesné!

18. prosince 2000


Ach vzdejte se, tak praví YAHUVEH. Ach vzdejte se, vzdejte se, vzdejte se. Opět pravím MÝM nepřátelům, těm nepřátelům, kteří krouží kolem a obklopují tuto Apoštolskou a Prorockou Službu, tuto MOJÍ služebnici Elisabeth Elijah (Elishevu Eliyahu), nepřátelé, kteří obklopili i jiné Apoštolské a Prorocké Služby, opět to promlouvám, vy všichni, kteří obestupujete Izrael, vy všichni, kteří obestupujete Jeruzalém, odhoďte své zbraně, jak duchovní, tak fyzické, dříve než JÁ Veliký ELOHIM “JÁ JSEM” způsobí, že oheň sestoupí z Nebe a naprosto vás všechny vyhladí a vymaže ze zemského povrchu. (Ezechiel 38:23-24)

HRŮZA, HRŮZA, HRŮZA, pláč, naříkání, smrt a tak mnoho pohřbívání, že již nebude pro ně místo na hřbitovech. Ruka MÉHO soudu, která vás dříve pleskla, se nyní změní v pěst a JÁ vás rozdrtím. JÁ, Veliký ELOHIM „JÁ JSEM“, ve SVÉM slitování, varuji každý národ, každý lid, každý kmen, každý jazyk, aby se nedotýkali MÉHO Milovaného Jeruzaléma. Krev těch co padli, prosakuje do země a volá ke MNĚ. Krev těch, co padli v Izraeli, nebyla zbytečná. Slyším pláč a nesmírné naříkání lidu, který JÁ, YAHUVEH miluji. Slyším, jak je voláno MÉ JMÉNO těmi, kteří jsou zabíjeni.

Jaká země, jaký národ jsou věrni, jaký stát, jaká provincie, jaký ostrov mají lásku a oddanost, kterou projevuje Izrael, když bojují o udržení svojí země, kterou dal Veliký ELOHIM “JÁ JSEM” YAHUVEH jejich předkům, před dávnou dobou? Mluvím k duchovním vůdcům, pamatujete na Davida a Goliáše? David neutíkal před Goliášem, ale běžel mu naproti s vědomím, že ta bitva je MÁ. Nepřítel nyní přináší podivné bohy do tvé země Ó Izraeli a přesto nejsou žádnými bohy. Ženy a muži z nepřátel přinášejí svá podivná učení a pokusili by se zaplést Izraelský lid do nějakého druhu spoutanosti, která nepochází od MNE. Izraeli, promlouvám skrze tuto služebnici, pamatuj, že jsi zemí mléka a medu, jsi zemí, kterou Abraham požehnal, nemáš se čeho bát, kromě strachu samotného.

Každý boj předcházejte tak, jak tomu bylo v minulosti, s hudebníky, písněmi chval, s uctíváním a modlitbami. Nevěříte slovům v Tóře? Izraeli, ty jsi národem, kterému svět nerozumí, je ti záviděno, ubližováno a jsi bez příčiny nenáviděn. Protože toužíš po pokoji a přesto jsi nikdy pokoj nepoznal. Rozdáváš zemi a domovy, o kterých jsem ti řekl, aby jsi je nerozdával, jenom proto, aby jsi měl pokoj. Nevíš snad, že čím více dáváš, tím budou ještě více požadovat? Nevíš snad, že nemůžeš uspokojit ducha chamtivosti? Ještě jednou ke MNĚ vzhlédni Ó Izraeli, neboť Veliký ELOHIM “JÁ JSEM” YAHUVEH je tvým vysvoboditelem.

Přikazuji každému, aby se modlil za pokoj pro Jeruzalém. Jestliže si myslíte, že nyní je to špatné, zabíjení pouze teprve začalo, ale nebojte se, protože váš Otec ELOHIM YAHUVEH vidí a slyší. MÝM posledním příkazem je, aby jste žehnali těm, kteří vám žehnají Ó Izraeli, neodmítejte nikoho, kdo miluje Izrael, Jeruzalém nebo MŮJ vyvolený lid. Požehnám všechny ty, kteří ti žehnají Ó Izraeli! JÁ, Veliký ELOHIM “JÁ JSEM” vloží prokletí na všechny ty, kteří tě proklínají Ó Izraeli.

Varování pro MÉ nepřátele, pamatujte na Balámova Osla. Nebuďte Balámem (Num. 22-24). Činím něco lepšího, promlouvám skrze tohoto Apoštola a varuji vás před zničením, které vyměřujete, které se vám sedminásobně vrátí. Požehnání, kterým žehnáte Izrael a MŮJ Židovský lid, se k vám sedminásobně vrátí. Požehnání nebo prokletí, rozhodnutí je na vás, Deuteronomium 28 nelže. Tak je promluveno, tak je napsáno 18. prosince 2000 v 14.53h a jistě v MÉM načasování se to stane.

Proroctví 48
Jizraeli, Tvoji Nepřátelé Usilují O To, Aby Tě Mohli Neprávem Obviňovat!

29. května 2001

JÁ HaShem ADONAI a YAHUSHUA máme obzvláštní lásku k Jizraeli, jako k žádné jiné zemi, protože MŮJ Milovaný Syn YAHUSHUA prolil SVOJI Krev na této zemi. Nikde jinde na světě, nebyla prolita fyzická krev MÉHO Syna, pouze v Jeruzalémě. Žádná jiná planeta nepotřebuje Spasitele, kromě Země, kam byl satan svržen z Nebe, když se vzbouřil. MŮJ Syn YAHUSHUA byl prohlášen Králem Židů, dokonce i slovy přibitými nad kříž. Co bylo řečeno a napsáno jako výsměch, bylo ve skutečnosti MÝM Proroctvím, předpovězeným před tisíci lety, dříve, než se YAHUSHUA na tuto zem narodil. Dokonce i předtím, než zhřešil Adam a Eva, jsem věděl, co se stane, dříve, než se to stalo. “JÁ JSEM” je ELOHIM veškerého vědění a “JÁ JSEM” je ELOHIM času. “JÁ JSEM” v pravdě Otec Času. V MÝCH očích neexistuje počátek ani konec.

Po pádu Adama a Evy, lidstvo potřebovalo zachránce, protože vše, co jsem mohl před sebou neustále vidět, byly vaše hříchy. Zničil jsem svět potopou kvůli hříchu. Ale ne všichni zahynuli, protože Noe a jeho rodina měli MOJI přízeň a proto jsem je použil, aby znovu zalidnili zemi. Krev byla prolita s prvním síměm Adama a Evy, Kain zabil Ábele. Byla potřeba Krevní Oběť, aby smyla krev z Kainových rukou. Syn Adama a Evy byl zabit a jejich druhý syn byl vrahem. Satan opět podvedl símě Adama a Evy, kvůli prvotnímu hříchu vzpoury, kdy Adam a Eva jedli ze stromu, ze kterého jsem jim zakázal jíst. Krevní oběti zvířat byli pouze předobrazem toho, co se mělo stát v MÉM načasování. Více dokonalý, neposkvrněný, obětní beránek, kterého miluji a který miluje vás, MŮJ vlastní Syn YAHUSHUA. Jak rychle zapomínáte na to, kolik zázraků “JÁ JSEM” učinil skrze tohoto Proroka, o kterém bylo prorokováno ve celém vašem Svatém Písmu. Nebyla to většina, která volala “Ukřižuj ho”. Byl to, náboženským a politickým systémem, dobře připravený plán.

Kteří MILOVALI YAHUSHUA, těm bylo JÍM slouženo. Nakrmil desítky tisíc s pouhými pár rybami a chleby a zástupy MU zpívali “Hosana Králi”. Nevolali “Ukřižuj ho”, tak jak byli mnozí učeni a zástupy, které ho následovaly kamkoliv šel, byly obrovské. Kolik jich bylo uzdraveno, vysvobozeno a vzkříšeno z mrtvých? Písmo to vše nezmiňuje, ale ty hlasy zůstali bez povšimnutí. Množství těchto zázraků bylo zdokumentováno a použito proti NĚMU, když stál před výsměchem soudního řízení. Zeptejte se sami sebe, jestliže YAHUSHUA není MŮJ Syn, jakou mocí činil tyto zázraky? Požehnal by satan lidi takovým způsobem, aby je vedl k činění dobra a k poslušnosti ELOHIM Stvořiteli? Dokonce i vaši písaři a rabíni na NĚM nemohli najít chybu, kromě toho, že se odvažoval uzdravovat a činit zázraky v Sobotní Den. Neuvědomujete si, že se onen politický systém bál toho, aby měl takový dobrý Král kontrolu a náboženský systém se obával, protože rabíni neměli takovou moc k uzdravování, vysvobozování a ke kříšení mrtvých? Závist, strach, chtíč a chamtivost byly hlavními důvody, proč byl MŮJ Syn člověkem odsouzen.


Bylo to MÝM dobrým plánem pro vás, že jsem dovolil, aby se to stalo. YAHUSHUA mohl kdykoliv zavolat deset legiónů andělů, aby přišli a bojovali a nikdo by nezůstal naživu a nikdo z těch, kteří toto čtou, by nebyl spasen ze svých hříchů. Všichni ti, kteří toto čtou, by byli odsouzeni, aby zaplatili cenu za jejich vlastní hříchy. JÁ YAHUSHUA jsem se stal vaším obětním beránkem, protože to byl plán HaShem ADONAI, který MĚ požádal, abych přijal vaše místo, za vaše hříchy, požadující vykoupení Krví, Svatou, Neposkvrněnou Krví, aby vám mohlo být odpuštěno a mohli jste být sjednoceni s ELOHIM vašeho Stvoření a přebývat s námi v Nebi. JÁ, YAHUSHUA jsem tím, o kterém je mluveno v Izajáši 53. Nedovolte, aby vám váš nesvatý rabín nadále lhal. Jizrael nezaplatil cenu, kterou jsem zaplatil JÁ. Jak by mohl být Jizrael tím, o kterém je mluveno v Izajáši 53?


Promlouvám to skrze MÉHO Apoštola Elishevu Eliyahu, že vy Židé, jste neukřižovali MĚ YAHUSHUU. Byli to Římané, kteří MĚ přibili na kříž. Římané obětovali MOJE Děti, kteří MĚ uctívají v pravdě. Římané postavili koloseum, aby se MI vysmívali, když mučili MOJE Děti, sekali jim hlavy, půlili je, mučili je různými smrtícími metodami, kamenovali je, házeli je lvům a aby zabíjeli muže, ženy a děti pro zábavu. Mějte se na pozoru, Římské Impérium usiluje o to, aby tak opět mohli činit, ano i tobě Ó Jizraeli. Mějte se na pozoru před tím, který k tobě Jizraeli přichází v dlouhém hábitu, nesoucí žezlo, sedící na trůnu, mluvící o pokoji v MÉM JMÉNU a přesto v něm žádný pokoj není nalezen. Neslouží ELOHIM pokoje. Sedí v nesvatém chrámu a dokonce si zouvá své boty a obouvá si bílé pantofle, ve kterých není žádná čistota, jako by chtěl říct, že toto je posvěcená zem a ten, co měl původně stát pro ELOHIM Stvoření, v ten den novým způsobem odsoudil svoji duši.

Tento člověk, který má uctívače, kteří ho uctívají, přestoupil zákon HaShem ADONAI tak jistě, jako když Áron učinil zlaté tele k uctívání. Nebudeš mít žádné jiné ELOHIM přede MNOU. Toto slovo by nemělo říkat “přede MNOU”, mělo by říct “nebudeš mít žádné jiné ELOHIM kromě MNE! “JÁ JSEM” nepotřebuje další jiné jméno. Neboť “JÁ JSEM” který “JSEM” a není zde jiného! Buďte na pozoru před duchovními vůdci, kteří přicházejí z Římského Impéria. Jizraeli, jsi prodáván nejvyššímu dražiteli a ani si to neuvědomuješ. Ale Jizraeli, nikdo nemůže prodávat něco, co mu nebylo dáno, neboť Jizrael patří HaShem ADONAI. Dal jsem zaslíbení tvému předku Abrahamovi a JÁ nejsem člověkem, abych lhal.


Krev učedníků je jako malta, která drží spolu kameny kolosea, krev, která volá po pomstě MÝCH nepřátel. Nebuďte oklamáni, ti, kteří sedí na vysokých místech a myslí si, že jsou jako ELOHIM, protože “JÁ JSEM” není ELOHIM, kterému je možno se dlouho vysmívat! Ti, kteří zabíjejí MOJE děti, budou v těch koloseích v Pekle. Bude to zrekonstruováno a tak, jak nepřátelé zabíjeli a mučili MOJE Děti, tak se bude dít jim, neustále, po celou věčnost! MŮJ Syn YAHUSHUA se nemstil, ale namísto toho se modlil, ne jenom za ty, kteří ho ukřižovávali, kteří HO bili, mučili a ponižovali, ale i za celý Jizrael a za svět. Věříte, že JÁ, HaShem ADONAI promlouvá skrze dávné proroky, proč tedy nejste schopni věřit, že JÁ HaShem ADONAI a YAHUSHUA promlouváme skrze SVÉ Služebníky, Apoštoly a Proroky?

JÁ, YAHUSHUA jsem řekl, “Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí!” JÁ, YAHUSHUA miluji Jizrael a tak také HaShem ADONAI a RUACH ha KODESH. Neuvolnil jsem SVÉHO Ducha v Jeruzalémě, mezi tvým lidem? Nebyla MOJE matka pannou, Židovskou služebnicí? Copak jsem činil divy a zázraky v cizích zemích? Ty víš, že to byla Jizraelská půda po které jsem cestoval, chodil, sloužil, na které jsem uzdravoval, vysvobozoval a křísil mrtvé, vyučoval, žil, pracoval a mezi vámi uctíval! Jizraeli, jak dlouho MĚ budeš zapírat?


Nalezl jsi MNE někdy jak hřeším, když jsem chodil mezi vámi? Ne, i když jsem byl pokoušen, jako každý smrtelný člověk, ale nepodlehl jsem tomu pokušení. JÁ, YAHUSHUA jsem žil jako Žid a dodržoval jsem každý Židovský zákon, neboť jsem nepřišel, abych zrušil zákony ustanovené MÝM Otcem, který je napsal SVÝM prstem na kus kamene! Když ty zákony vypaloval na kamennou desku, vypálil je do vašich srdcí, takže nemáte žádnou výmluvu, aby jste řekli, že neznáte rozdíl mezi správným a špatným. A přesto i tyto zákony vás odsuzují, protože je nedodržujete, potřebujete někoho, aby se za vás přimlouval a JÁ, YAHUSHUA jsem prolil SVOJI Svatou Krev bez hříchu a položil jsem SVŮJ život za všechny ty, jenž volají k MÉMU JMÉNU. Je zde odpuštění hříchů. HaShem ADONAI již více nevidí vaše hříchy, ale namísto toho vidí MOJI Krev, která ty hříchy přikrývá a odstraňuje. Nemyslete si, že můžete žít jako satan a stále milovat HaShem ADONAI a sloužit MU, za toto není žádná omluva, aby jste schválně hřešili a zarmucovali Otce ELOHIM. Pouze chtít vidět, jak blízko peklu můžete žít, je pro vás velmi nebezpečné, protože neznáte čas ani hodinu, kdy váš život na této zemi zkončí. Mějte se na pozoru, smrt je pouze začátkem věčnosti, buď v Nebi nebo v Pekle.


Pokud by dodržování Svatých dnů bylo dostatečné k tomu, aby vám garantovalo Nebe, tehdy bych nemusel platil cenu za vaše hříchy SVÝM pozemským životem. Pokud by pouze stačilo dodržovat zákony, nemusel bych se stát vaší obětí. Nikdo na zemském povrchu není bez hříchu. Všichni zhřešili a stali se nedokonalými, protože toto je planeta na které byl uvolněn hřích vzpoury skrze otce veškeré vzpoury a lži, jeho jméno je satan.

JÁ, YAHUSHUA bych nebyl vaším MESIÁŠEM nebo hodným toho, abych se stal vaším obětním, neposkvrněným Beránkem, kdybych podlehl hříchu. Neznázorňuje opakovaně Tóra a Tanak (Starý Zákon), skrze dávné proroky, že člověk nemůže mít větší lásku, než tu, aby položil svůj život za záchranu druhého? HaShem ADONAI MĚ o to požádal kvůli vám. Udělal bych to znovu, i kdyby jenom jeden člověk potřeboval spasení. Nosím na sobě jizvy MÉ lásky k vám, na MÝCH rukách a nohách. Jste neustále přede MNOU, dokonce i na dlaních MÝCH rukou jste vyryti! Byl jsem ukřižován na vašem místě, za všechny hříšníky a všichni zhřešili a ztratili Slávu ELOHIM, vašeho Stvořitele, kterého nazýváte HaShem ADONAI a kterého jiní nazývají YAHUVEH! ON je tím samým, jediným Otcem ELOHIM, velikým ELOHIM, který nepotřebuje žádné jméno, kromě “JÁ JSEM”.

Nic se v Politickém systému nezměnilo a ten stejný duch náboženství, který MĚ odsoudil jako vinného, by tak opět dnes učinil. Je zkažený a poskvrněný těmi, kteří se nazývají Židy, ale nejsou, namísto toho jsou ze synagogy satana nebo jsou jeho služebníky. Na MŮJ lid vkládají břemena, která sami odmítají nést, poplatky, které sami odmítají platit.

Jizraeli a MOJE Děti po celém světě, mějte se na pozoru, neboť nyní nepřátele hledají a použijí ty, kteří uctívají YAHUVEH v pravdě, jako obětního beránka, aby vás mohli obvinit z krutostí, které jste neudělali. Budou vás obviňovat z vražd, které byly učiněny těmi, kteří se snaží o to, aby na vás byla svalena vinna. Vaši největší nepřátelé vypadají jako vy, mluví jako vy a přesto vás zaprodali, tak jako MĚ zaprodal Jidáš, za 30 kousků stříbra. Pamatujte na Jidáše, byl také Židem, který vypadal jako vy. Satan se snaží zjistit, jaká je cena, za kterou by jste zaprodali ELOHIM, kterému sloužíte. Jaká je vaše cena? Cena za duši má nevyčíslitelnou hodnotu, tak jako má Nebeské Království.

Máte nepřátele, kteří proti vám bojují a přesto si neuvědomujete, že dokonce i příchod války je Politickým manévrem, aby odvrátila vaši pozornost od skutečných nepřátel, kteří se vás snaží zničit a vaši víru v ELOHIM, kterému sloužíte. Tento nepřítel se snaží, aby zničil vaši zemi ve které žijete, ačkoliv žijí ve stejné zemi, stejných národech, Peklo bude jejich příštím domovem.


Hladomor není MÝM dílem, sucha nejsou MÝM dílem, všechny byli stvořeny člověkem, aby zničil člověka a hrál si na ELOHIM! Nemocná zvířata nejsou dílem Stvořitele, ale spíše dílem člověka a ne stvořena ELOHIM, to vše ze stejného důvodu jako měl Jidáš, kvůli chamtivosti. Lidé po celém světě umírají a zdravá zvířata jsou utrácena a nikdo se ani neptá proč? Je to proto, aby nepřátelé mohli mít kontrolu nad zásobou vašeho jídla a jeho cennou. Hlad v zemích, které nikdy předtím hladomor a sucha neznali a přesto je poznají, před koncem tohoto roku uslyšíte o učiněným krutostech a řeknou, že za to může ELOHIM! Přesto ELOHIM neučinil nic, aby proklel SVÉ Milované děti, pouze je požehnal.

Satan a jeho služebníci vám lžou a chtějí, aby jste si mysleli, že HaShem ADONAI je hluchý k vašim modlitbám a ztrápenému naříkání. Ale to je lež, protože váš Otec ELOHIM pláče s vámi a obhájí vás a odplatí se nepřátelům a vysvobodí všechny ty, kteří se odvažují věřit, že on je tím stejným ELOHIM, který vysvobozoval v dávných dobách. Mějte se na pozoru, protože nyní přišel čas, který byl předpovězen, kdy o dobru je mluveno jako o zlu a o zlu jako o dobru. Kolik jich povstane a prohlásí, že stojí pro Svatost. Písmo prohlašuje, co je Svatost, ať žádný člověk neustanovuje normu Svatosti.

Truchlím nad tím, co se musí stát Jizraeli, než učiníte pokání z odmítání toho jediného MESIÁŠE! Neboť JÁ jsem YAHUSHUA, není zde žádný jiný MESIÁŠ, který zaplatil cenu, tak jako JÁ. Je zde jiný, falešný mesiáš, buďte na pozoru, neboť on je synem zatracení a přijde brzy, aby vás oklamal a uvedl vás do větší spoutanosti, než zlý faraón nebo Herodes. Dokonce i Hitler se nebude moci srovnávat se zlým antikristem, který má přijít a před falešným prorokem. Přichází k tobě Jizraeli, aby tě oklamal jako prvního. JÁ YAHUSHUA jsem se narodil v Betlémě, byl jsem mučen za hříchy druhých. Žádný člověk MĚ nezabil. Dobrovolně jsem položil za tebe SVŮJ život a zemřel za všechny, kteří hřeší a vstal jsem z mrtvých, ne v cizí zemi, ale opět v Jeruzalémě na MŮJ Šabat.

Vstoupil jsem do Nebe z Jeruzaléma a opět se do Jeruzaléma vrátím. JÁ, YAHUSHUA nepoložím SVÉ nohy na vrchol jakékoliv hory, kromě Olivetské. JÁ, YAHUSHUA budu vládnout a panovat z Jeruzaléma, na Jizraelské půdě a porážet ty zlé. Jizraeli, Ó Jizraeli nerozumíš kolik lásky HaShem ADONAI a JÁ, YAHUSHUA pro tebe máme? My dokonce dáváme povstat apoštolům a prorokům po celém světě, aby ti připoměli, jak moc tě milujeme. Jak dlouho budeš zkoušet naši trpělivost? Kolik krve musí vytéci dříve, než se vrátíš ke Svatosti a opustíš prince temnoty? MY jsme vševědoucí a již víme, co to bude vyžadovat, aby se to mohlo stát. Neboť víme jak dlouho to bude trvat, než se vrátíš a opustíš současný způsob uctívání, modlící se pouze svými rty, opakující slova svými ústy a ne svým srdcem nebo Duchem.

Zeptejte se sami sebe, “Jak dlouho to ještě bude, než uvěříte, v co věřili vaši předkové, jako Abraham, Izák, Mojžíš, Noe, Daniel, Josef, Jozue a Elijáš, mám je všechny vyjmenovat? Znáte Tóru a Tanak, tak proč to pouze přeříkáváte a nevěříte, že tak jako ELOHIM vašeho stvoření dříve vysvobodil Jizrael, “JÁ JSEM” je schopen to učinit a opět tak učiní. Ó Jizraeli, byl jsi a stále jsi neposlušným dítětem, plným vzpoury, dělající věci svým způsobem a ne způsobem “JÁ JSEM”. Znáš Tóru a Tanak, jak to bude dlouho trvat, než uvěříš tomu, co učíš a přeříkáváš? Jak to bude dlouho trvat, než padneš na kolena a požádáš HaShem ADONAI, aby zasáhnul do tvých bojů. Kdy přiznáš, že nepřátelé jsou na tebe příliš velcí a pokoříš se před HaShem ADONAI, aby se za tebe proti nim postavil? Přestaň se snažit pomstit sám sebe. Vrať se k modlitbám k ELOHIM tvých předků. Vrať se ke chválení MĚ Žalmy, dříve, než půjdeš do boje.


Posílám SVOJÍ Apoštolskou služebnici k tobě, aby tě opět požádala, aby jsi se ke MNĚ navrátil, dávnými způsoby, neopouštěl svoji víru v čase, kdy to nejvíce potřebuješ. Přestaň kamenovat posly, které posílám. Přestaň je věznit, zabíjet a odhánět. Namísto pozvedni Chrámový, úhlavní kámen, který jsi zavrhl a stav svůj dům na skále. Toto je tvá jediná naděje, toto je tvé jediné spasení. Nehleď z vrchu na tuto MOJI služebnici, proto, že je to pouhá žena. Pamatuj na Deboru a to, jak jsem nařídil, aby byla soudcem a prorokem všemu Jizraeli. Nevyvolil jsem jejího vlastního manžela, ačkoliv sedával u brány a byl Svatým mužem. Protože lidé se odvažovali říkat, co by HaShem ADONAI udělal nebo neudělal, koho by použil a koho by nepoužil. JÁ jsem udivil ty, kteří si o sobě mysleli, že jsou moudří a udělal jsem to kdysi a opět tak učiním. JÁ HaShem ADONAI jsem vám dal MÉHO Syna YAHUSHUA, jako dar z Nebe, jednoho dne se vás budu ptát, co jste s NÍM udělali. Přijali jste HO, nebo odmítli? Pokusili jste se HO nanovo ukřižovat? Přijali jste ten dar, který jsem vám dal na Kalvárii?

Jak toužím po tom, zastavit to, co se musí stát, neboť krev bude téct po ulicích a již to začalo. Strach vás bude soužit a to takovým způsobem, že dokonce i ve spánku budete chtít spát s jedním okem otevřeným. Budete použiti jako obětní beránci, použiti jako oběť, jak vaši vlastní politici zakrývají to, co nepřátelé dělají, protože vědí, že si nechtějí připustit, že nepřátelé, infiltrovali dokonce i politická místa, ti kterým jste důvěřovali.

Nedůvěřujte nikomu, pouze HaShem ADONAI, ELOHIM vašeho stvoření a YAHUSHUOVI, ELOHIM vašeho spasení. Důvěřujte HaShem ADONAI, když ke MNĚ voláte o milost a hledáte MOJI tvář, aby jste poznali pravdu ohledně toho, kdo YAHUSHUA je. Věrně vám pošlu potvrzení toho, co MÁ služebnice promlouvá v MÉM Jménu. Nevěřte všem vašim rabínům, že mluví pravdu, neboť tak mnoho jich již více nepromlouvá MOJI pravdu, ale budou promlouvat pravdu antikrista. Zlí rabíni a učitelé, politici mluví to, co praví falešný prorok. Falešní rabíni říkají, že jsou Židy a přesto patří do synagogy hasatana. Mějte se na pozoru, byli jste varováni. Řeknou vám, že máte žít způsoby, které budou pro vás velkou obětí a přesto falešní rabíni na vás vkládají břemena, která sami nenesou, pouze navršují břemena a strach na MŮJ Lid.


Nežádám vás o to, aby jste se vzdali svého Židovství; nežádám vás, aby jste konvertovali ke Křesťanství. Křesťanství potřebuje Židy, aby je učili to, co je zanedbáváno ve většině Církví a to je Židovství YAHUSHUA. Obraťte se k ELOHIM vašich předků ještě jednou a uznejte, že YAHUSHUA je MÝM Synem a MÝM darem, který jsem vám dal na Kalvárii na odpuštění hříchů tohoto světa, všech těch, kteří přijmou MOJI Svatou Krevní Oběť a odvrátí se od svých zlých cest a přijmou YAHUSHUA jako Krále Židů a Pána Pánů a jako Krále Králů. Přijměte YAHUSHUA jako jednorozeného Syna ELOHIM YAHUVEH, nazývaného také HaShem ADONAI.

MŮJ syn YAHUSHUA je Žid a neměl na sobě Křesťanskou nálepku. Milujte YAHUSHUA tak, jako milujete MNE. Uznejte HO jako svého MESIÁŠE, nebuďte znepokojeni ohledně ztráty respektu vaši rodin, spíše se obávejte, že ELOHIM vašeho Stvoření, se může zřeknout vás. Je zde pro vás Nebe k získání a Peklo, aby se mu vyhýbalo, je to vaše volba. Jizraeli, Ó Jizraeli, jsi zřítelnicí MÉHO oka, ale zrovna nyní jsou v něm červi. Rozsuď ty červy a odhal je. Měj se na pozoru, budeš pokládán za obětního beránka a celosvětově vinnen za zničení toho, co jsi do této chvíle toleroval. Nepřítel se velmi moc pokouší o to, aby tě zničil. Zničí to, o čem ví, že mohou znovu vybudovat. Neboť lidské ruce postavili dóm a nepřátelé vědí, že lidské ruce mohou ten chrám postavit a opět ho postaví. Ale ten Chrám, který nemůže být postaven lidskýma rukama je ve vás. JÁ HaShem ADONAI nechám povstat Jizrael a budu ho chránit, až se bude zdát, že všechny národy jsou proti tobě. Když přiznáš, že tvá pomoc přichází pouze z Nebe a ne z jiného místa. Když budeš volat ke JMÉNU HaShem ADONAI ve JMÉNU YAHUSHUA, přijdu a vysvobodím tě.


Ale varuji tě nyní, je zde tajný plán, učinit tě obětním beránkem, MŮJ Lid, který pouze touží po pokoji a přesto jste pokoj nikdy nepoznali. Již nyní je o vás lživě mluveno, jste pomlouváni a jsou zde ti, kteří touží po tom, aby obrátili celý svět proti MÉMU maličkému národu, kterému říkám Jeruzalém. Když žízníte, budete žíznit po spravedlnosti, protože jste zavrhli tu jedinou Živou Vodu. Přijměte MOJI Živou Vodu, která plyne. Tekla z MÉHO boku, smíšená s MOJÍ Krví, když MĚ Římané probodli. V MÉ Krvi je uzdravení, vysvobození, moc vzkříšení, spasení a pomazání MOJÍ RUACH ha KODESH.


”JÁ JSEM” požehnal Jizrael mnoha skrytými poklady. Zlatem a stříbrem, olejem, nejlepším ovocem a zeleninou, růžemi, které kvetou na poušti, drahými kameny o kterých nevíte. Požehnal jsem Jizrael poznáním a vynálezy, které přicházejí pouze od ELOHIM a jsou jím inspirovány. Vaše půda má krev mučedníků, která volá. Když hladovíte, uvědomte si, že to je vaše smrtelné tělo, co hladoví po Svatosti. Neboť ačkoliv jste nazváni Svatou zemí, dovolili jste, aby se vaše země stala pošpiněnou hříchy tohoto světa. Čiňte pokání z ohavností učiněnými v přítomnosti JMÉNA HaShem ADONAI, který dal Mojžíšovi a celému Jizraeli zákony a tím pádem i světu.

Nezměnil jsem se, „JÁ JSEM“ je stejný dnes, včera a navěky! Buďte jako vaši předkové, s vírou naslouchejte těm, které JÁ pozvedávám a skrze ně promlouvám. Stále promlouvám skrze SVÉ apoštoly a proroky, dříve, než přijde soud. Mluvím skrze sny, zjevení, vidění a proroctví, ale kolich jich, v Jizraeli nebo ve světě, naslouchá? Pro ty s hluchýma ušima, dokonce ani teď nenastal čas, aby se vaše uši otevřeli, neboť existuje ustanovený čas a doba nebo jste jako ten zlý faraón a vaše uši jsou otevřené a pak opět zavřené a nakonec skončíte se sedminásobně horší hluchotou a chladným srdcem, jestliže neučiníte pokání. Váš úděl bude úděl faraóna, ale pro MÉ Děti, nechám opět rozestoupit Rudé Moře a když poběžíte k horám, ukryji vás ve stínu SVÝCH křídel.


Volejte k MÉMU JMÉNU ve JMÉNU YAHUSHUA a JÁ vám odpovím a vysvobodím vás. Nezarmucujte MOJÍ RUACH ha KODESH (Ducha Svatého), neboť “JÁ JSEM” nebude bojovat s člověkem. Když zavrhnete YAHUSHUU, zavrhnete jednoho z nás, zavrhnete JEHO Otce, kterému říkáte HaShem ADONAI. YAHUSHUA se narodil ze Svaté, Židovské panny, služebnice a to co ona a Josef říkali, byla pravda. Nebuďte oklamáni těmi, kteří se snaží, aby z ní udělali ELOHIM. Ona sama dokonce nazývala YAHUSHUU Pánem! Respektujte ji a milujte kvůli ceně, kterou zaplatila jako matka. Také ona potřebovala Spasitele, protože nikdo není dokonalý, dokonce ani YAHUSHUOVA matka a ani Josef JEHO pozemský otec.

YAHUSHUA řekl, “Přišel jsem ne, abych zrušil zákon MÉHO Otce, ale bych ho naplnil.” Ctěte Sobotní Den a mějte ho za svatý. To bylo napsáno prstem ELOHIM. Musíte studovat a osvědčit se, ale dávejte si pozor na různé verze pravdy, některé jsou pravdivé a některé jsou zkažené verze, aby odstranili Židovství YAHUSHUA a dokonce změnili MOJE Přikázání, aby byla v souladu se slovy člověka a ne se slovy promluvenými skrze MOJE Proroky a Učedníky. Cokoliv není v souladu s Tórou a Tanakem, hledejte MĚ a zjistěte, jestli člověk nepozměnil původní slova, protože zlí vůdcové se pokoušeli zkazit Svaté Písmo. Existuje ryzí překlad, hledejte MĚ a žádejte MĚ a JÁ vám ukáži ten nejryzejší překlad, tak jak byl původně napsán. (Aramejské nebo Hebrejské bible)

MŮJ Syn YASHUSHUA byl nejprve poslán k Židům a pak k Pohanům. Protože jste zavrhli MÉHO Milovaného Syna a vhodili jste jeho zachraňující Krev zpět do JEHO obličeje, poslal jsem HO k pohanům, nyní HO opět posílám zpět Ó Jizraeli. Kolik jich bude činit pokání a přijmou od YAHUVEH dar z Kalvárie? Kolik jich nezatvrdí svoje srdce a budou ochotni vzdát se své reputace, náboženství? A ano dokonce i lásky svých rodin, když budete dělat to, co učí první přikázání, “Milovat budeš Pána ELOHIM celým svým srdcem.” A KOLIK z vás dají ELOHIM vašeho Stvoření a Spasení na první místo ve vašich životech, dokonce i když to bude znamenat, že položíte svůj život pro druhého, když to bude potřeba? Kolik jich bude mít víru jako Jozue? Zástupy se chystají, aby sklidili úděl Sodomy a Gomory. MNĚ se nebude nikdo vysmívat. Co bylo hříchem tehdy, je hříchem i dnes.

Jenom proto, že měníte svoje představy o tom, co je hřích, neznamená, že “JÁ JSEM” se změnil. Jenom proto, že vás vaši duchovní vůdcové ujišťují, že zde není žádná cena na zaplacení hříchů, lžou a říkají vám, že peklo není! Neušetřil jsem SVÉHO nejkrásnějšího anděla Lucifera. Kvůli jeho vzpouře, Lucifer a taktéž všichni padlí andělé, sklízejí co rozsívali! “JÁ JSEM” nepřijímá osoby. Je zde těžký trest za hřích a pouze vykoupením Krví MÉHO Syna YAHUSHUA, na odpuštění hříchů, ty hříchy budou smyty, až váš hřích již více nemohu vidět.

Když se podívám na člověka, který uznává YAHUSHUA jako Pána a MESIÁŠE, je MI připomenuta cena, kterou MŮJ Syn zaplatil, aby vás držel z dosahu pekla, které existuje. Ti, kteří učí něco jiného, poznají cenu, kterou zaplatí za to, že vedli ostatní na scestí a také sami sebe. Běda slepým, kteří vedou slepé do jámy. Běda hluchým, kteří učí ostatní, aby byli hluší k MÝM varováním před soudem, o kterém mluvím skrze SVÉ apoštoly a proroky. Běda duchovním a politickým vůdcům, kteří obětují životy proto, aby mohli žít honosně a v bohatství a vládli jako králové a královny. Běda Jidášům na této zemi, přijmete svůj úděl tak jistě, jako Jidáš přijal ten svůj.

Proroctví 49
Mějte Se Na Pozoru! Jste Jako Ovce Vedené Na Porážku!

2. října 2001

Pamatujte na Římskou Říši a to co udělala. Slova pro moudré v YAHUVEH, modlete se nyní, neboť časy, které přijdou, přijdou na vás tak rychle, neboť nyní je čas, dostat se do správného vztahu se MNOU. Mluvím k celému světu, protože ty Ameriko, můžeš být příkladem, tak jako Izrael. Jestliže by pouze tyto dvě MÉ děti poslouchaly, pak by tento svět nemusel pít z kalichu MÉHO hněvu. Ach, ale bylo to předpovězeno a již předurčeno, přesto neuspěchávejte MÉ načasování! Je zde stále čas, pouze jestliže ti, kteří tvrdí, že znají “JÁ JSEM”, by již více nemlčeli. Tato Světová Válka může být oddálena; nebude žádná jí podobná, po tomto nastane boj proti samotnému Nebi. Modlete se, aby jste byli na straně Nebe a ne na straně anti-mesiáše.

Proroctví 50
Slyš Ó Jizraeli! MOC! MOC! MOC! Je Ve JMÉNU YAHUVEH!

8. října 2001


Ach, mám zlomené srdce, mám zlomené srdce, mám zlomené srdce. Myslíte si, že váš ELOHIM YAHUVEH nemůže mít zlomené srdce? Ach, mám zlomené srdce. Ach, jak roním slzy, dal jsem člověku na vybranou. Dal jsem jim svobodnou vůli a co udělali? Dal jsem jim poznání. Nevíte proč jsem vám zakázal jíst ovoce dobra a zla? Je to proto, že jsem věděl, že člověk si zvolí, aby jedl ovoce dobra a zla. Je to proto, že jsem věděl, že člověk si zvolí, aby jedl ovoce špatného poznání. Dal jsem jim poznání a co udělali? Vyrobili válečné zbraně, aby vyhladili lidskou rasu.

Každý chce být větším, než ten druhý. Nikdo není spokojen s tím, co jsem jim dal a tak chtějí být jako Kain, který zabil Ábele a zabíjejí svého vlastního bratra. MÉ Děti, MÉ Děti, MÉ Děti, nesvádějte vinnu na MĚ za to, co děláte, protože jsem vám dal svobodnou vůli. Jste to vy, kteří jste si zvolili takové vůdce. Jste to vy, kteří jste je dali do pozic. Jste to vy. Nepátrali jste po tom, jakého jsou ducha, vy, kterým bylo jedno, jestli se modlí nebo ne a ke kterému bohu. Jste to vy, kterým bylo jedno, jestli dodržují Přikázání a Tóru. Jste to vy, kterým bylo jedno, jestli milují Jizrael.

Krev, Krev, Krev je na vašich vlastních rukách. Jste to vy, kteří kvůli strachu nepovstanete proti potratům. Jste to vy. Jste to vy, kteří jste byli umlčeni, když jste řekli, že homosexualita je špatná. Naplňujete církve a naplňujete lavice a sedíte za pastýřem, který není vůbec žádný pastýř. Sledujete, jak si hrabou milióny a říkají, že to je MOJÍ rukou, když zcela určitě to jsou krvavé peníze, které jim byly dány mocí, která spravuje tuto zemi. Vytrhnul jsem SVOJE nejmocnější válečníky z církví. Sedí tam bez pastýře, kromě velikého ELOHIM “JÁ JSEM”. MOJI praví pastýři nevědí odkud přijde další koruna, ale vědí, že veliký ELOHIM “JÁ JSEM” naplní jejich potřeby.


Tito jsou těmi, které požehnám a budu v tom pokračovat. Neboť naříkají a sténají z toho důvodu, co vidí. Ale oni nezůstávají tišší. Protože v jejich kostech je oheň, tak jistě, jako je v této služebnici, která cítí jako by byla zapálena, neboť je to MŮJ Oheň, MŮJ Oheň, který v nich hoří. Nemohou být tišše i když chtějí. Nemohou zastavit ten pláč i když chtějí. Toto je Znamení na těch MÝCH pravých. Toto je Znamení na MÝCH Vyvolených.


Ach Jizraeli, Ach Jizraeli, Ach Jizraeli, obrátíš se nyní konečně k velikému ELOHIM “JÁ JSEM”? Jestliže to bylo dost dobré pro vašeho Otce Abrahama, opět, bude to dost dobré pro vás? Ne, Abraham nebyl bůh. “JÁ JSEM” jeho Otec ELOHIM. Ale dokonce i tehdy se člověk díval na Abrahama jako by byl ELOHIM. Nevzhlížejte již více k člověku, jako by to byl ELOHIM. Ach Jizraeli, Ach Jizraeli, slyš MNE, moc, moc, v MÉM JMÉNU je moc! Neposlouchej rabíny a ty zlé, kteří zavrhli MÉ JMÉNO ze tvých rtů.

(Napomínám a spoutávám tebe satane: snažíš se zabránit tomu, aby toto poselství nemohlo přijít a právě teď beru nad tebou autoritu ve JMÉNU YAHUSHUA ha MASHIACH. Ta Krev, ta Krev je proti každému duchu, který se pokouší zastavit toto poselství a zastavit mě, abych ho neslyšela. Krev YAHUSHUA ha MASHIACH je proti tobě! Právě teď volám Michaela a žádám o pomoc s předáním tohoto poselství. Pomoz mi, Pomoz mi, Pomoz mi! Ať duch zmatku nepovstane proti tomuto poselství. Děkuji ti! Děkuji ti!)


MÉ Děti, MÉ Děti Jizraele, dal jsem moc do vašeho vlastního Města, dokonce vašich samotných zdí. To je kde Izák měl být obětován, ale místo toho jsem připravil oběť tam, kde Abraham nemusel zabít svého syna. To je kam jsem dal SVOJI oběť, na vaši vlastní půdu, na Kalvárii. Jizraeli volej ke JMÉNU YAHUVEH. Nestyď se za moc v tom JMÉNU. Již ho více nevymazávej. Již více si nepřikrývej ústa. Ale volej k MÉMU JMÉNU, jedinému JMÉNU, které může zachránit. Již více nezavrhuj MÉHO Syna YAHUSHUA. Přichází z tvojí vlastní země. Kdyby přišel z jiné, mohl bych to chápat, ale ON přichází z tvojí vlastní země. Bylo to na tvojí vlastní půdě, kde byl ukřižován. JEHO krev stékala na zem. Bylo to v tvém vlastním hrobě, kam byl položen, na tvojí vlastní zemi byl vzkříšen. Bylo to pro tvé hříchy a hříchy tohoto světa, že zemřel a bylo to pro tebe a svět, že byl vzkříšen. Nezapírej toho jediného, který může zachránit. Volej ke JMÉNU YAHUSHUA. Volej ke JMÉNU YAHUVEH.

Neposlouchejte zlé rabíny, kteří vás vedou na zcestí. Tak jako varuji církve, tak varuji chrámy. Chrámy jsou naplněny, ale MŮJ Duch tam není. Máte zákon, ale nemáte RUACH. Ach MÉ Děti? Žízníte a divíte se, proč je v Jizraeli sucho. Je to proto, že jste zavrhli Živou Vodu od ženy u studny. Nadále posílám SVÉ služebníky, MÉ proroky a apoštoly; přicházejí ve JMÉNU MÉHO Syna, YAHUSHUA. Nabízí vám Živou Vodu, ale vy jejich ruce odstrkujete. Jste to vy, Ach lidé Jizraele, kteří jste přijali lži vašich vůdců. Rabíni nechtějí, aby jste znali moc, která je v tom JMÉNU, všechna moc ve JMÉNU, MÉ JMÉNO je YAHUVEH! JMÉNO vašeho MESIÁŠE je YAHUSHUA. Budete nyní poslouchat a začnete se učit, jak se v tom JMÉNU modlit?


Rozhlédni se kolem sebe Ó Jizraeli, nevidíš přítele? Rozhlédni se kolem Jizraeli, na co jsi dříve spoléhal, nebudeš na to již více spoléhat. Budeš nyní poslouchat, když v tento den promlouvám skrze tuto služebnici? Budeš nyní volat ve JMÉNU YAHUVEH a přijmeš YAHUSHUU jako dar, který ti dávám a JMÉNO, které jsem ti dal, abys mohl být zachráněn? Měl by jsi vítat Mesiánské Křesťany, ty, kteří se nazývají MÝM JMÉNEM, protože to je tvoje ochrana, Ó Jizraeli. Přestaň je zavrhovat. Volají je MNĚ, k ELOHIM YAHUVEH. Volají ke MNĚ ve JMÉNU YAHUSHUA. Přestaň je zavrhovat, poslouchej MÉ proroky, poslouchej MÉ apoštoly a poslouchej ty, které posílám. Protože oni přicházejí s MÝM srdcem, MÝM milujícím srdcem pro tebe, Ó Jizraeli.


Pokaždé, když jsi obrácen směrem k Západní Zdi, pozvedni svůj zrak, protože MŮJ Syn přijde na východní straně oblohy. Již nadále nebuďte obelháni těmito lžemi. Spočítal jsem každou slzu, která byla prolita u Západní Zdi. Toto je to samé místo, o kterém si Abraham myslel, že musí zabít Izáka. Toto je to stejné místo, kde Jákob viděl žebřík vedoucí do Nebe. Toto je vskutku svatá, posvěcená zem. Pro ty, kteří volají ve JMÉNU YAHUVEH, zázraky, které jsem dělal kdysi, pro tebe zase Jizraeli udělám. Nejednej stejně jako svět. Nevkládej svoji důvěru v žádnou zbraň nebo člověka; namísto se obrať k velikému ELOHIM YAHUVEH, tomu, který je nazýván VELIKÝ ELOHIM, “JÁ JSEM”. Hleď, Ó Jizraeli, jeden den a to již brzy, uvidíš lidské zbraně namířené proti tobě. Ale musíš se postit a musíš naříkat a musíš sténat ve JMÉNU YAHUVEH, ve JMÉNU YAHUSHUA. JÁ uslyším a vysvobodím tvoji zemi.


Ach, je to pravda, že zlý přichází a on řekne, že je tím “JÁ JSEM!” Ale on se zbaví Tóry a přepíše MÉ zákony, učiní je lidskými. Řekne ti, Ó Jizraeli, že má odpovědi, že nebudeš již nikdy žíznit a hladovět nebo válčit. Ale věz, že tato slova, jsou slovy zlého člověka, který se pokouší, aby sám sebe ustanovil jako Mesiáše všeho lidu. Ale JÁ tě, Ó Jizraeli, varuji nyní, dříve, než krev bude téct ve všech ulicích. Tento zlý, který přichází, utrpí porážku. Tak pozvedněte své hlasy, Ó Jizraeli a všichni z vás, kteří milujete Jizrael; volejte k tomu jedinému JMÉNU YAHUVEH a ve JMÉNU YAHUSHUA, který jediný může zachránit. Ach Jizraeli, Ach Jizraeli, Jizraeli, jsi stále zřítelnicí MÉHO oka, protože nepohrdáš MÝMI pravými Svátky a Šabaty. Každého vůdce, který se nemodlí v MÉM Jménu, ber s rezervou a žij podle Tóry a řekni lidem, že tento boj nebude vyhrán zbraněmi, ale pouze půsty a modlitbami.


Mějte se na pozoru nepřálé Jizraele. Ó Jizraeli, máš v Americe ochranu, ale když se k tobě obrátí zády, Ó běda Americe. Dokonce i Písmo potvrzuje, že se máte modlit za pokoj pro Jeruzalém. Když děláte cokoliv, co je v rozporu s MÝM Slovem, nemyslete si, že o tom neslyším. Mluvím k celému světu, nedotýkejte se zřítelnice MÉHO oka! Protože já ji trestal; neznala pokoj. Ale je to na MNĚ, abych tak učinil, ne na vás. Ona bude opět ke MNĚ volat, k ELOHIM jejích předků, protože jsem učinil smlouvu s Abrahamem a neporuším ji. Dal jsem slib YAHUSHUOVI, protože řekl “oni nevědí, co činí”. Řekl, “Odpusť jim, ach Otče, protože nevědí, co činí.” Ale ty Ameriko a vy, kteří se připojujete ke Spojeným Národům, varuji vás nyní, nepovstávejte proti zřítelnici MÉHO oka, ačkoliv ona učinila mnoho špatného, učinila i to, co je správným v MÝCH očích. Lidé Jizraele jsou jako jedna velká rodina, kde když zraníte jednoho, zraněni jsou všichni. Když zabijete jednoho, je to jako jeden z jejich vlastních rodin.

Ach Ameriko, pouze si myslíš, že znáš zármutek. Měla by jsi zažít to, co zažil Jizrael. Bojují a zápasí o každý dech, od té doby, co jsem je ustanovil jako národ. Od narození tohoto dítěte, to dítě procházelo zkouškou za zkouškou. Pokusili se ho zabít. Ale, JÁ jsem do něj pokaždé vdechl život, znovu a znovu. Protože ti, kteří usilují o jeho zničení vědí, že “JÁ JSEM” to opět učiní. Hladoví a žízní po spravedlnosti a neuvědomují si proč, ale kdyby jenom přijali čestvou manu a Chléb Života a Nové Víno, žili by a nezemřeli. Učiní tak, pravím vám, učiní tak. Protože mám pozůstatek, který vyjde z Jizraele a bude žít a Jizrael bude stát, ale nebude chráněn člověkem.

Neboť jsem do Jizraele vložil tajemství a moc do archy, moc jako žádnou jinou, se všemi vašemi atomovými zbraněmi, nemohou se srovnávat s Holí, kterou jsem vložil do té archy. Opět to vysuší koryto uprostřed Rudého Moře. Zázraky, které činil Mojžíš, budou opět viděny. Kdyby jenom mohli opět věřit. JMÉNO, JMÉNO, JMÉNO; samotná moc je v tom JMÉNU. Volejte ke MNĚ ve JMÉNU YAHUSHUA, neboť ve JMÉNU YAHUSHUA, ti zlí neobstojí. Volejte ke MNĚ ve JMÉNU YAHUSHUA, pokrytí Krví pro tuto zem a tento svět. Neboť ON je vpravdě YAHUSHUA ha MASHIACH, MESIÁŠ ne jenom pro Jizrael, ale JEHO Krev vtekla do země pro celý svět, na Jizraelské vlastní půdě a tekla skrze celý svět ke každé ženě a muži, chlapci a dívce. MÉ Děti znají moc v tom JMÉNU. Ve JMÉNU YAHUSHUA MÉ Děti budou spaseni.

(Elisheva se modlí: Děkuji Ti, Děkuji Ti Otče, Děkuji Ti, Děkuji Ti, Děkuji Ti)

Pouze řekni Jizraeli, že jsem jim dal mnohem větší obět, než o které si Abraham kdysi myslel, že MI musí dát a to svého vlastního syna, neboť JÁ jsem dal SVÉHO vlastního Syna a JEHO JMÉNO je YAHUSHUA. A přesně tam, kde stojí Západní Zeď, kde poklekávají a modlí se, ani nechápou jak svatá ta země je.

Proroctví 51
Důrazná Výzva pro 144.000

2. listopadu 2001

JÁ, YAHUVEH nezachráním Izrael, protože lidé tam jsou více svatí. V pravdě, jejich hříchy tečou proudem, jejich zápach stoupá do Nebe a tak také z národů po celém světě! Jediný národ nebo lid nejsou lepšími, než ti druzí. JÁ, YAHUVEH nedovolím, aby Izrael byl úplně zničen, neboť JÁ, YAHUVEH jsem učinil smlouvu s Abrahamem a jeho síměm.

Kolikrát a to ne jenom v Americe, ale i v Izraeli, jsem v těchto posledních měsících samotných, ušetřil národy. A to ne jenom to, ale JÁ pravím, že dokonce i svět by zničil sám sebe, jak si jeden národ hraje válečné, smrtelné hry proti národu druhému a to kvůli více pomsty, nenasytnosti, moci, hladovějící po více nadvlády a síle.

Nechte Ameriku Být, Nechte Izrael Být, Neberte MÝM dětem svobodu k uctívání a sloužení MNĚ v pravdě a v moci pomazání.

Pro všechny ty, kteří touží po zkáze Ameriky, Izraele a všech Křesťanů a Židů, jaká je cena za vaši duši? Jestliže budete v tomto pokračovat, tehdy bude vaše duše navěky zatracena! Jestliže se od tohoto odvrátíte a obrátíte se k YAHUSHUOVI ha MASHIACH tehdy budete navěky spaseni. Je to vaše rozhodnutí.

Proroctví 57
DEJTE SI POZOR NA TROJSKÉHO KONĚ!

30. června 2002

MÉ Děti, žádáte MNE o milost pro Ameriku, ale JÁ, YAHUVEH se ptám, “Kdy budou MÉ Děti mít milost ke MNĚ?” Již jsem to předtím řekl, “Dejte si pozor na Trojského Koně.” Opět a opět jsem řekl této dceři, která nyní prorokuje “Dejte si pozor na Trojského Koně.” Ameriko ty jsi tím Trojským Koněm. Přicházíš jako požehnání pro Izrael, přicházíš jako pomocná ruka pro Izrael, ale za svými zády neseš krví potřísněnou dýku, aby jsi ho vrazila do zad Izraelským vůdcům.


Ameriko, jsi jako Trojský Kůň, ale za to budeš platit cenu, jestliže neučiníš pokání. Každý, kdo zrazuje Izrael, zrazuje MĚ, YAHUVEH a zrazuje MÉHO Syna YAHUSHUA. Každý, kdo je nepřítelem Izraele, pro sebe připravili to, že se stali MÝMI, YAHUVEH nepřáteli, který je Stvořitelem Izraele, také Stvořitelem Ameriky a nepřáteli YAHUVEH, Stvořitelem Vesmíru. Každý vůdce, který je naplněn pýchou a činí ze sebe boha a říká “zničím Izrael”, třese svojí pěstí před MOJÍ tváří YAHUVEH, Stvořitele. Amerika jistě zaplatí. Ameriko již jsi začala hořet, hoříš MOJÍ zuřivostí, hoříš MÝM hněvem. Voláte o milosti pro Ameriku a přesto chcete vymazat JMÉNO BOHA z paměti dětí.


Hněvám se MÉ Děti, protože voláte o milost pro Ameriku, ale Americký vůdce se plní pýchou, jako by byl bůh, on není bohem. Slyším volání MÉHO Lidu v Izraeli, ano i těch, kteří neuznávají MÉHO Syna YAHUSHUA, ale volají ke MĚ MÉ Děti, ctí MÉ dny Šabatu, dodržují MÉ Židovské svátky a poslouchají Tóru. Izrael nese krev YAHUSHUA a Jeruzalém nese krev YAHUSHUA, ačkoliv ji nepřijali. Buď na pozoru Ameriko, jsi Trojským Koněm. Já, YAHUSHUA ti připomínám to, co se stane Trojskému Koni. JÁ, YAHUVEH a YAHUSHUA nyní prorokujeme skrze naši služebnici. JÁ, YAHUVEH srazím Trojského Koně a až jej srazím, již nikdy více nepovstane. JÁ, YAHUVEH a YAHUSHUA uřízneme tomu koni hlavu. JÁ, YAHUVEH a YAHUSHUA uřízneme tomu koni kopyta. Ty Ameriko, se již nebudeš moci pohnout a kupci budou z dálky naříkat, když uvidí, jak hoříš. (Zjevení 18)


Ach Ameriko, naříkám nad tebou, jak se chystáš oslavit další narozeniny. Zapomínáš na to, že jsem to byl JÁ, YAHUVEH, který tě oddělil pro MOU slávu a pro slávu YAHUSHUA. Jsi pouze maličkým dítětem a přesto třeseš svojí pěstí před MÝM obličejem, zavrhuješ Toho, který tě stvořil. Toto varování není pro MÉ Děti, které MĚ uctívají v pravdě a lásce a snaží se o to, aby poslouchali. Toto varování je pro ty, kteří nachystali pro sebe to, aby se stali MÝMI nepřáteli. Dej si pozor Ameriko! Jsi Trojským Koněm. Izrael byl tvým přítelem, nyní s ním zacházíš jako s nepřítelem, kterým pohrdáš. Vaši vůdcové jdou, aby si jednou rukou potřásli a tou druhou vrazili krví potřísněnou dýku Izraeli do zad. Pomlouváš Izrael. Nepodáváš pravdivé zprávy. Způsobuješ to, aby MŮJ Hebrejský lid v Izraeli vypadal jako teroristé. Šlapeš po jejich zádech a po jejich ekonomice.


Šíříš po světě strach a říkáš, “Zůstaňte mimo Izrael, návštěvy jsou příliš nebezpečné” a přesto ty Palestinské nepřátele, kteří pohrdají MÝM JMÉNEM, před světem vyzdvihuješ jako hrdiny a toto hlasitě prohlašuješ. Ach Ameriko, dáváš tento slib Palestině a nepravě říkáš, “JÁ, Amerika vrátím Izrael, speciálně Jeruzalém MÝM, YAHUVEH nepřátelům.” Palestina na sebe ušila to, že se stala nepřítelem YAHUVEH a YAHUSHUA. Palestinci zabili MÉ Židovské děti. Palestinci se pokoušejí odcizit MI to, co je MI nejdražší. A tak Ameriko, za to, že jim pomáháš, jsi zapříčinila MŮJ hněv a Ameriko, dokonce i tvým jménem, JÁ, YAHUVEH a YAHUSHUA nyní pohrdáme. Měl jsem až doposud milost, kvůli MÝM Pravým Dětem, kteří ke MNĚ volají. Ale MOJE Pravé Děti si musí uvědomit, že čím delší dobu jsem SVŮJ hněv zadržoval, tím více hněvu budeme mít, JÁ, YAHUVEH a YAHUSHUA a Ameriko, ty za to zaplatíš.

Ó Ameriko, znám tvé zápletky a plány, tvoji političtí vůdcové se snaží nahradit Arafata. Arafat je tím menším zlem ze dvou. Palestinský vůdce, který přijde, způsobí, že Arafat bude vypadat jako malý školák. Bude zrádcem, bude jako Jidáš, bude mu podobný. Zradí svůj vlastní lid. Je to pouze otázkou času, kdy Arafat bude odstraněn. Ale běda těm, kteří chválí jeho odstranění, protože ještě horší zlo přijde. Ti, kteří se radují, budou truchlit. Ti, kteří se smějí, budou v opovržení. Jak velikou cenu budou Američtí vůdcové platit, když se snaží prodávat Izrael tomu nejvyššímu dražiteli, vše kvůli jejich vlastním motivacím, vše kvůli jejich vlastní nenasytnosti.


Větší zlo přichází, horší, než o jakém se vám kdy snilo a nejste si ho schopni ani představit. Běda Americe, protože jsi nahrávala do satanových rukou, nahrávala jsi přímo do satanových plánů, nahrávala jsi do navrženého plánu, který byl rozložen antikristem, který má přijít. Jsi to ty Ameriko se kterou teď účtuji. Jsi Trojským Koněm a za to budeš platit. Ameriko užívej si svoji prosperitu, užívej si přepych, užívej si chamtivost, užívej si slávu a užívej si své jmění, protože to bude dočasně. MÉ Pravé Milované Děti, které žijete v Americe, musíte činit pokání z toho, že se nazýváte Američany. Ať krev Ameriky není nalezena na vašich rukách.

Proroctví 58
Ameriko, Čiň Pokání Dříve, Než Bude Příliš Pozdě,
Jinak Zahyneš!

12. září 2001


Ale JÁ mluvím k Izraeli, neboť ačkoliv říkáte, že jste Židy, tak mnoho z vás není, protože jste zavrhli zákony Abrahama. Prodali jste sami sebe a vaši zem tomu nejvyššímu dražiteli a těm, o kterých jsem nikdy nechtěl, aby ji vlastnili. A to co jsem dal vašim předkům, nemáte žádné právo rozdávat. Rozdáváte svoji vodu. Nevíte odkud nová voda přijde. Probuďte se MŮJ Židovský lide. Ti kteří volají k HaShem Adonai, probuďte se. Chcete se opravdu vrátit k “JÁ JSEM” nebo chcete snášet úděl Ninive a Sodomy a Gomory? Ty Izraeli, nejsi o nic lepší, jsi v MÝCH očích prostitutkou.

Také vy zabíjíte nevinná nemluvňata a měníte MÉ zákony pouze proto, že Amerika a ostatní po celém světě to dělají. Izraeli, “JÁ JSEM” se za tebe stydí. Ano, za tebe také Jeruzaléme! “JÁ JSEM” se stydí za zemi, která má stát pro svatost, přesto posazujete do úřadů Farizeje, kteří ani nemají formu zbožnosti a již vůbec žádnou zbožnost uvnitř. Posloucháte zlé rabíny, kteří MĚ ani neznají. Znají Zákony a ani je nedodržují. Pozvedáte je, aby byli svatí a přesto v nich není žádná svatost. Ne ve všech MÝCH Rabínech, ale vy víte, kteří mají MOJÍ RUACH ha KODESH a kteří ji nemají.


Izraeli, díváš se a vyčkáváš s očekáváním, protože víš, že tvůj soud není daleko. Opět a opět jsem ti řekl, aby jsi se navrátil ke Stvořiteli tvých Otců. Ale posloucháš? Vracíš se zpět ke svatosti? Chválíš MĚ za to, co jsem učinil? Ne všechen Izrael je zřítelnicí MÉHO oka. Pouze ti, kteří hledají “JÁ JSEM” a kteří následují svatost a odvažují se mluvit proti tomu, co je nesvaté, ti jsou zřítelnicí MÉHO oka. Jsou to pouze ti, kteří přijali dar, který jsem dal Izraeli a skrze ně jsem požehnal svět, když jsem dal SVÉHO Syna YAHUSHUA, ale když ho zavrhnete, zavrhnete MĚ, YAHUVEH.


Proč si myslíte, že naříkám méně, kvůli zavražděným, umučeným, nenarozeným dětem, než kvůli stovkám tisíců vyhaslých životů, kterých je příliš mnoho pro vás, než aby jste je v jednom dni spočítali. Peklo si jich vyžádalo většinu. Nevíte ještě kolik, ale uvědomíte si, že ti, kteří nařizují to, co vidíte a slyšíte vás vedli na zcestí. Křesťané, proč dovolujete hříchu, aby se rozrostl ve vašich domovech? Proč nemluvíte proti hříšnému životnímu způsobu a tomu, co JÁ nazývám ohavností? Izraeli, dokonce ani ty nepromlouváš, namísto ustanovuješ zákony, aby ochránili a povzbudili tento zlý výsměch toho, co jsem zamýšlel pro manželství, jeden muž a jedna žena, vy víte o čem “JÁ JSEM” mluví. Neodvažujte si myslet, že mrkám SVÝM okem na tento alternativní, životní způsob, protože sklízíte co, co jste rozsévali.

Proroctví 60
Ukryjte Se Moje Děti, Pouze O Něco Málo Déle!

31. srpna 2002


Modlete se za Izrael, neopouštějte Izrael. Protože tak moc Izrael miluji. Poslal jsem tam SVÉHO Syna YAHUSHUA. JEHO krev byla vylita do země. Nevzdávejte to s Izraelem, protože JÁ tam mám pozůstatek.

Proroctví 63
Ó Izraeli, Kde Je Tvoje Krevní Oběť?

16. září 2002

Ó Izraeli, Ó, jak roním slzy. Ano, JÁ, YAHUVEH, Stvořitel všeho, Stvořitel i času samotného. Roním slzy, protože jsem vylil SVOJI lásku, vylil jsem SVOJI milost, dal jsem SVÉ nejlepší, MÉHO Milovaného Syna YAHUSHUA. JÁ, YAHUVEH jsem dal YAHUSHUA, který dokonce prolil SVOJI Krev, aby vykoupil hříchy Adama a Evy. Ach Izraeli, Krev YAHUSHUA prosakuje tvoji půdu. Proč si myslíš, že tě satan nenávidí? Proč si myslíš, že tě nenávidí více, než jiný lid nebo národ? Protože JÁ, YAHUVEH jsem přišel v těle skrze MÉHO Syna YAHUSHUA, MÉHO Milovaného Syna.

Abraham si pouze myslel, že musí obětovat Izáka. Abraham měl pouze zažít ten pocit velké žalosti a smutku, když držel dýku nad svým milovaným synem a myslel si, že nebude mít beránka, aby ho obětoval jako obět, jako krevní obět. Ale vírou věřil, že JÁ, YAHUVEH, vzkřísím Izáka z mrtvých, jestli to bude potřeba, tak jako jsem to učinil pro MÉHO Syna YAHUSHUA. Je to proto, kdo JÁ, YAHUVEH jsem. Je to proto, kdo JÁ jsem, protože MÁ láska nemá počátek ani konec pro ty, kteří jsou nazváni MÝMI Dětmi a pouze ti, kteří jsou nazváni MÝMI Dětmi jsou ti, kteří ke MNĚ volají ve JMÉNU MÉHO Syna YAHUSHUA. Byl jsem to jedině JÁ, kdo zastavil Abrahama, aby neobětoval svého syna Izáka. Přichystal jsem beránka, skrytého před zraky Abrahama, až to té pravé chvíle.

Abraham nebyl dokonalým. A ani Izák. Izrael platí cenu za Abrahamův hřích, jenž vzplodil Išmaele a jeho símě. Také Abraham potřeboval krevní oběť. Byl to beránek, zachycený v houští, který byl symbolem. Ten symbolizuje MÉHO Milovaného Syna YAHUSHUA, toho jediného Beránka YAHUVEH, dokonalého Beránka bez hříchu, bez poskvrny a kazu. Ten beránek byl zachycen v houští. MŮJ Milovaný Syn YAHUSHUA ke MNĚ volal. Byl také zachycen v houští MÉ vůle. “Otče, jestliže je to možné, odejmi tento kalich ode mne, ale ne má vůle, ale Tvá ať se stane.” Ten beránek byl symbolem YAHUSHUA, symbolem krevní oběti, kterou Abraham v ten den měl a která nahradila Izákovo místo.


Krevní oběť YAHUSHUA je jedinou lidskou obětí, která je dostatečně svatou na to, aby smyla hříchy všeho lidstva, jestliže ji lidstvo pouze přijme a budou poslouchat novou Krevní Smlouvu, kterou jsem dal na Kalvárii skrze SVÉHO Milovaného Syna YAHUSHUA. To je MÉ zaslíbení pro MÉ věrné děti, kteří milují YAHUSHUA a přijímají Jeho novou Krevní Smlouvu. Tak jako jsem nezanechal SVÉHO Milovaného Syna v hrobě, vzkříšil jsem ho z mrtvých a ON vstoupil do Nebe, tak to samé učiním pro vás. Vše co MOJE Děti musí udělat, je, přijmout, věřit, milovat a co nejlépe se snažit poslouchat MÁ Přikázání. Je to tak těžké?

Mluvím k těm, kteří odmítají MÉHO Syna YAHUSHUA jako MESIÁŠE, kde je vaše krevní oběť? Všichni vědí, že zde musí být krevní oběť na vymazání hříchů. Které zvíře je dokonalé? Který člověk? Žádný, kromě MÉHO Milovaného Syna YAHUSHUA. JÁ, YAHUVEH jsem zrušil starou krevní smlouvu, abych dal lidstvu lepší krevní smlouvu. Toto je jediný způsob, jak mohu odpustit vaše hříchy. Není zde žádná jiná cesta k MÉMU trůnu, k tomu, abych odpověděl na vaše modlitby, jedině skrze JMÉNO YAHUSHUA, skrze JEHO prolitou Krev na Kalvárii na odpuštění vašich hříchů. Není zde žádný jiný přímluvce přede MNOU, kromě MÉHO Syna YAHUSHUA. Mohamed vás nemůže zachránit. Volání k Abrahamovi vás nemůže zachránit. Aláh vás nemůže zachránit. Pouze volání ke JMÉNU YAHUSHUA vás zachrání. Již dříve jsem promluvil skrze tuto služebnici. Ti, kteří si myslí, že samotné dodržování Tóry je zachrání, si musí uvědomit, že všichni zhřešili a ztratili MOJI slávu (Řím. 3:23). Když porušíte jedno přikázání, je to jako by jste porušili všechny. Potřebujete Spasitele. YAHUSHUA je tím Spasitelem. Ti kteří odmítají přijmout YAHUSHUA jako svého Pána a Spasitele, MESIÁŠE všeho lidu, nebudou souzeni YAHUSHUOU, ale budou namísto toho stát před Mojžíšem, který bez milosti otevře Knihu Soudu. Neboť varoval Izrael, že přijde nová smlouva, nová Krevní Smlouva. Věděl, že to nemohlo zmírnit MŮJ hněv. Ten byl zmírněn, kvůli obětem zvířat, pouze dočasně.

Ó Izraeli, poslal jsem novou Krevní Smlouvu, aby se narodila na tvé vlastní zemi. Činil jsem zázraky skrze JMÉNO YAHUSHUA. Použil jsem ho, aby byl lidskou obětí, lidskou krevní obětí, tím dokonalým krevním vykoupením z hříchu. A JÁ jsem ho vzkřísil z mrtvých na Izraelské půdě.


V tento první den Jom Kipuru (2002), mluvím k Izraeli a říkám jim: slyším vaše modlitby pokání, když MĚ prosíte o odpuštění. Vidím jak se postíte. Cítím váš strach, když si uvědomujete, že vaše hříchy jsou zápachem pro MÉ chřípí. Ó Izraeli, znáš “JÁ JSEM” Adonai a JÁ tě budu soudit podle skutků tvého těla. Ó Izraeli ty víš, že zde není krevní oběť. Toužíš po tom vybudovat chrám se zdmi, aby jsi opět mohl obětovat zvířata na přikrytí hříchů, kde tvůj nejvyšší kněz může hlasitě volat o milost, přesto odmítáte přijmou dar, který jsem vám dal, chrám beze zdí, naplněný RUACH ha KODESH, naplněný MOJÍ láskou a milostí, MÝMI zázraky a MÝMI soudy. Chrám nevybudovaný lidskýma rukama, dokonalý, svatý, hříchu nemající chrám. JEHO JMÉNO je YAHUSHUA. MOJE JMÉNO (YAH) je obsaženo v JEHO JMÉNU. Moc je v JEHO Posvěceném JMÉNU, moc je v NAŠICH Posvěcených JMÉNECH.


YAHUSHUA je tím chrámem. YAHUSHUA je to jedinou Krevní Obětí, kterou přijmu. YAHUSHUA přišel do Izraele jako nemluvně. YAHUSHUA byl tvojí Krevní Obětí. YAHUSHUA je tou jedinou Svatou Krevní Obětí. Ó Izraeli, slyš MNE. YAHUSHUOVA krev vtekla do Izraelské půdy a přesto naplnila všechny čtyři kouty Země. Ó Izraeli, slyš MNE, protože odmítáš tuto novou Krevní Smlouvu, dal jsem ji také pohanům, narouboval jsem je na vinný kmen a čekám na to, až učiníš pokání a přijmeš YAHUSHUA jako svého MESIÁŠE. Co se musí stát, Ó Izraeli? Jak málo z Pozůstatku mám v Izraeli. Jak promlouvám tato slova skrze tuto služebnici, povstanou noví učedníci a vezmou toto slovo do Izraele. Neboť vám nyní říkám, máte důkaz, který teče z vaší zdi nářků, kde vytéká symbol MOJÍ Živé Vody.

Odkud tato Živá Voda vytéká? JÁ, YAHUSHUA, vám opět dávám tento dar, jak RUACH ha KODESH byla uvolněna skrze YAHUSHUA v Izraeli, nyní se řine skrze zeď, kde Izrael klečí, naříká, sténá a modlí se. Přijměte to, že YAHUSHUA je vaším MESIÁŠEM, jak chrámová zeď se vybouluje a je ničena před vašima očima.

Nejsi schopen to vidět Ó Izraeli? Ta stará smlouva pominula. Netoužím po obětech zvířat. Pouze Krev MÉHO Milovaného Syna YAHUSHUA, který přišel z kmene Juda, může být Krevní smlouvou Izraele a vykoupením hříchů krví pro celý svět. Je zde pouze jediný hřích, který nemůže být odpuštěn a to odmítnutí YAHUSHUA a života a Krve, které obětoval na Kalvárii. Buďte na pozoru, vysmívání se a odmítání RUACH ha KODESH je rouháním. Není zde odpuštění tohoto hříchu, kromě života a krve YAHUSHUA a jediné odpuštění je skrze JEHO JMÉNO. Dal jsem vám tento dar na Kalvárii; dal jsem tento dar světu. A Izraeli, v tento Svatý Den, JÁ, YAHUVEH promlouvám skrze tuto Židovskou služebnici. Ach Izraeli, ty který jsi kamenoval, trýznil, zabíjel apoštoly a proroky, ty který jsi zabíjel MOJE Děti, které jsem poslal, aby ti svědčily. Ach Izraeli, dokonce krev mučedníků prosakuje tvoji zem. Pouze JÁ vím, Ó Izraeli, kolik tvojí vlastní krve musí téci, předtím, než přijmeš toho jediného MESIÁŠE, který může spasit. YAHUSHUA pro tebe stále roní slzy, stejně tak, jako v Getsemanské zahradě.

Oči světa jsou upřené na tebe Ó Izraeli. MÉ oči tě nikdy neopouští. Moc spasení je ve JMÉNU, které zavrhuješ, zavrhuješ úhlavní, chrámový kámen. Ale ty musíš přijmout YAHUSHUA jako MESIÁŠE. Je to skrze JMÉNO YAHUSHUA, Slovo a Krev. YAHUSHUA zachrání Izrael. Ó Izraeli, YAHUSHUA se za tebe postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Opravdu si myslíš, že jeden den půstu je dostatečný k přikrytí tvých hříchů? MÉ Děti, které přijali YAHUSHUA jako ELOHIM a MESIÁŠE se radují, že za jejich hříchy bylo plně zaplaceno na Kalvárii.

JÁ, YAHUVEH na tebe čekám, Ó Izraeli. Ó Izraeli, ty, který dodržuješ a pamatuješ na Židovské svátky a svaté dny, stále ještě nevidíš, že YAHUSHUA je v nich ve všech? Ó Izraeli, navrať se ke MNĚ ve Svatosti. Odvrať se od svých hříchů s opravdovým pokáním ve JMÉNU MÉHO Syna YAHUSHUA. Ó Izraeli, naříkám kvůli tvé bolesti. Ale pamatuj, tak jako jsem Svatý JÁ, tak také ty musíš být Svatým a odděleným.


Opravdu chceš být souzen podle zákonů, které jsem dal Mojžíšovi, jakož i Mojžíš tě bude soudit bez jakéhokoliv slitování? Z toho důvodu, že odmítáte toho jediného Přímluvce, toho jediného Dokonalého Beránka YAHUVEH. YAHUSHUA řekne těm, kteří se spoléhají na tuto krevní smlouvu, buďte na pozoru! Řekne, “Zvolili jste si, aby jste byli souzeni podle staré krevní smlouvy, budete souzeni Mojžíšem.” A proto, že nikdo není dokonalý, běda těm, kteří jsou souzeni Mojžíšem. Nikdo nebude ušetřen. Peklo a Jezero Ohně bude vaším věčným domovem. Každý si rezervuje svá místa pro věčnost.

Nikomu není slíbena další vteřina života. Všichni jsou pod YAHUVEH milostí, dnes je den vašeho spasení. Zítra může být příliš pozdě.

Proroctví 67
Ničící Meteorit Přichází, Modlete Se Za Oddálení Soudu!

19. prosince 2002

Ameriko, co se má stát, aby jsi učinila pokání z vlastizrady a smilství, kterých jsi se dopustila proti YAHUVEH, který oddělil tvůj národ a požehnal ho, protože jsi byla přítelem Izraeli a bránila jsi ho. Ameriko, ten den, kdy pozvedneš svoji ruku proti Izraeli, bude dnem, kdy JÁ odejmu SVOJI ruku požehnání a ochrany nad Amerikou.

Nepřátelé neútočí sami, vlci se pohybují ve skupinách a tak musí i Ovce a Jehňata YAHUVEH. Křesťané, musíte přestat s vyhýbáním se Židům, Svatým Dnům, Svátkům a tomu, čemu říkáte Starý Zákon. “JÁ JSEM” obojí, jak Stará, tak Nová Kniha, přestaňte se snažit rozdělovat něco, co nemělo být nikdy rozděleno, protože rozdělený dům nemůže stát. Křesťané, dostaňte se k Židovskému lidu a s láskou obejměte Izrael, protože oni jsou krátkodobě zaslepení, ale Izrael bude spasen, když MŮJ Syn YAHUSHUA opět otevře oči slepých v Izraeli. JÁ, YAHUVEH dávám nařízení, aby slepé oči a hluché uši v Izraeli opět mohli zřít MÉHO Syna YAHUSHUA ha MASHIACH. Čtěte a osvědčte se, všichni z vás, kteří poznávají slova vašeho Nebeského Otce YAHUVEH, studujte slova v Tóře. Nařídil jsem SVÉ Dceři, aby vám ji připomínala.

Proroctví 69
Přichází “Výměna Stráží”!

31. prosince 2002

Posílám toto slovo pro Izrael, posílám tohoto Apoštola, aby vám řekla, mějte se na pozoru před těmi, kteří přicházejí jako přátelé, jejich ruka je v tvojí kapse, okrádají tě. V jejich druhé ruce je dýka a říkají, “Udělej to, co ti říkáme”, ale JÁ ti Izraeli připomínám, jestliže budeš pouze volat k BOHU Abrahama, Izáka a Jákoba, volat ke MNĚ, YAHUVEH. Jestliže jenom přestaneš poslouchat rabíny, když ti říkají, aby jsi nevyslovoval MÉ Posvěcené JMÉNO. Neboť JÁ mám SVÉ Pomazané, kteří sedí přímo tam v Jeruzalémě, naplněni RUACH ha KODESH. Přijímají YAHUSHUA jako MESIÁŠE a přimlouvají se a volají ke MNĚ. To je důvod, proč Izrael byl do této chvíle ušetřen. Neboť ačkoliv ty jsi kdysi býval zřítelnicí MÉHO oka Izraeli, nyní i ty také máš uvnitř červa.

Izraeli již více se svět na tebe nemůže dívat jako na Svatost. Protože máš potraty, máš homosexuály, máš pornografii, není zde hřích, který by se nešířil Izraelem. Farizejové nyní sedí v tvojí vládě a přesto ani nemají formu zbožnosti. V roce 2003 budu soudit ty státy, ty národy, které jsou přede MNOU jako Sodoma a Gomora. Nebudu ani promlouvat to, co se stane v roce 2004, neboť jestli si myslíte, že MŮJ soud připadl na rok 2002 a svět čeká na rok 2003 s napětím, ta slova by byla tak hrozivá, že dokonce i tento Apoštol by se bál promluvit.

Proroctví 80
Nevěsto YAHUSHUA, Modli Se, Abych JÁ, YAHUVEH Poslal Tvé Nepřátele Do Vinného Presu MÉHO Hněvu!

18. ledna 2006


Nevěsto YAHUSHUA, tento rok 2006 se musíš modlit za pokoj pro Jeruzalém, způsobem jako jsi se ještě nemodlila. Uvědom si, že jak se modlíš za pokoj pro Jeruzalém, modlíš se za Prince Míru, kterým je MŮJ Syn YAHUSHUA, aby uspíšil SVŮJ návrat a vládl na této zemi jako Král Králů, odstraňoval vše, co je nesvaté z této země na určitou, ustanovenou dobu. Nevěsto YAHUSHUA, uvědom si, že JÁ, YAHUVEH ti přikazuji, abys tak činila, uvědom si, že YAHUSHUA se nemůže vrátit a vládnou a panovat dokud nebude Jizrael velmi trpět. Mnoho naříkání, pláče, bolesti a krveprolití a pouze JÁ, YAHUVEH dopředu vím, co to bude obnášet, aby Jizrael opět kráčel v poslušnosti MÝM Zákonům Tóry, které jsem jim dal skrze Mojžíše a aby milovali MNE YAHUVEH a aby se již více neobávali promlouvat MÉ Posvěcené JMÉNO, které má moc pomazání.

Budou kárat lži, které jim byly předány. Jizrael uzná YAHUSHUA, ne pouze jako Syna YAHUVEH, ale také jako jediného MESIÁŠE. Přijmou Svatou Krevní Oběť, která je darem YAHUSHUA, darovaným na Kalvárii. JEHO zachraňující, vysvobozující, uzdravující moc a moc vzkříšení v Krvi toho jediného, dokonalého Beránka YAHUVEH. Jizrael nespatří Prince Míru, jak se vrací do jejich země, dokud se toto nestane. Satan krátkodobě pošle falešný mír, aby je oklamal, ale pak se bude dít tak, jako by se, po celém tomto světě, Peklo protrhlo, až ten krátký čas pokoje skončí.


Jizraeli, ty se navrátíš ke svému Stvořiteli a budeš MĚ opět milovat a poslouchat. Jizraeli, pamatuj na dávného Krále Davida a pamatuj na to, co udělal, aby zvítězil v bitvách, ve kterých zvítězil. Pokořil se přede MNOU, YAHUVEH a to co způsobilo dávným Izraelitům vítězství, byla Chvála a Uctívání. Nevěsto YAHUSHUA, musíš se modlit, aby Jizrael opět toužil po Svatých vládcích, kteří milují a poslouchají MĚ, YAHUVEH. Když bude Jizrael opět milovat a poslouchat MĚ, YAHUVEH jako Abraham, Izák a Jákob, tehdy to, co bylo Jizraeli ukradeno, navrátím, tehdy vykoupím Jizrael z rukou nepřátel. Jizrael je pohárem třesoucí se hrůzy pro celý svět, neboť to je kde bude bojována poslední bitva, dobro proti zlu. Satan pošle svého syna, aby vládnul světu právě z tohoto národa, protože satan se MI vysmívá a činí padělky všeho, co JÁ, YAHUVEH dělám.

Jizrael nebude nikdy znát pravý pokoj, dokud neřekne, “Požehnaný je Ten, který přichází ve JMÉNU YAHUSHUA ha MASHIACH.” Posílám Nevěstu YAHUSHUA nyní, aby se přimlouvali a modlili za Jizrael a jeden za druhého a JÁ, YAHUVEH promlouvám věno skrze tuto služebnici. Je to nové pomazání, dáno vám od YAHUSHUA, dáno JEHO Nevěstě, jestliže tomu mohou vírou uvěřit.

Jizrael bude vždy stát. Nikomu se nikdy nepodaří, aby ho vymazali z mapy, protože MŮJ Syn YAHUSHUA položí Své nohy na Olivetskou horu a bude vládnout a panovat z Jeruzaléma. Učinil jsem slib a Jizrael nikdy nebude úplně zničen. Ó, jak jiné to bude ale pro ty, kteří zbrojí proti Jizraeli jako Jidáš nebo kteří řekli, že vyhladí Jizrael z mapy. JÁ, YAHUVEH jsem tím jediným, kdo má právo na to, aby potrestal Jizrael, tak jako vzpurné dítě. Ti, kteří mají ducha jako Jidáš a Aman (Ester 3:1-6), moderní Amanové budou sklízet všechnu újmu, která byla kdy způsobena Jizraeli. (Ester 8:7)

Když se YAHUSHUOVA Nevěsta, která je MOJÍ Ester, modlí za pokoj pro Jeruzalém, uvědomte si, že těmito modlitbami, je uspíšeno vše, co bylo předurčeno. Příchod satanova syna, který je nazýván synem zatracení. Také je uspíšeno Velké Soužení, když je vašimi modlitbami uspíšen příchod YAHUSHUA, aby vládnul a panoval z Jizraele a seděl ve Svatém Chrámu. Když říkáte, “Přijď YAHUSHUO, přijď rychle,” buďte si vědomi toho nového pomazání, když tato slova promlouváte skrze pomazanou modlitbu. Tak jako Aman usiloval o to, aby zabil každého Žida, tak taktéž činí satanští vládcové na této zemi a oni budou usilovat o zabití každého Mesiánského Žida, který přijal YAHUSHUA, toho jediného MESIÁŠE. Ezechiel 9 již začal. MŮJ Svatý Lid je zapečetěn MOJÍ samotnou rukou. Dopředu vás nyní varuji, zkáza, pro nesvaté a zatracené, je na cestě. Mám v Jizraeli pozůstatek, který je ukryt a přesto jsou jedněmi z těch, kteří jsou Nevěstou YAHUSHUA. Nyní je čas povstat a kontaktovat tu, skrze kterou promlouvám tato slova, neboť jste jedno.

JÁ, YAHUVEH jsem vám dal příležitosti k pokání, speciálně tobě Ó Ameriko a přesto se tvé hříchy ještě navršily, s každou ohavností, horší, než tou poslední. JÁ, YAHUVEH jsem tě stvořil Ó Jizraeli a Ameriko, aby jste byli odděleni a Svatí přede MNOU. Vléval jsem na vás požehnání a vaše země a lid prosperovali a kvůli vaší úrodě, jsem požehnal počasí. Od tohoto roku, obrátím počasí proti různým částem země. Použiji to jako nepřítele proti MÝM nepřátelům ve větší míře, než v roce 2005. Ach Jizraeli a Ameriko, jste národy, které byly stvořeny pro to, aby vedli. Nyní vedete ostatní národy ve vzpouře a ohavnostech.

Proroctví 81
Ó Jizraeli! JÁ, YAHUVEH Tě Napomínám!

24. ledna 2006

Ó Jizraeli, Ó Jizraeli, který jsi zřítelnicí MÉHO oka, která má v sobě červa, dávám ti napomenutí! JÁ, YAHUVEH, ten, kterého uctívali Abraham, Izák a Jákob a byli poslušnými,

JÁ, YAHUVEH, TĚ NAPOMÍNÁM!

Lidé říkají, že jsi Svatou Zemí, ale JÁ, YAHUVEH říkám, že zde není žádná svatost. Tak málo z pozůstatku, které mám, chodí ve skutečnosti v Tóře a žijí podle ní. Máte farizejského ducha. A JÁ vám pravím toto: ačkoliv to nejsem JÁ, kdo rozděluje vaši zemi, dovolím nepříteli, aby to udělal kvůli vaší neposlušnosti.

Ale řeknu vám a na to přísahám, na MÉ VLASTNÍ JMÉNO, JÁ, YAHUVEH na to přísahám: Odplatím se tvým nepřátelům, protože je to pouze MOJÍ, MOJÍ autoritou samotnou, že tě mohu potrestat způsobem, o kterém jsem JÁ rozhodnul. Tito nepřátelé, kteří proti tobě povstávají, budou mít stejný osud jako Jidáš. JÁ, YAHUVEH, budu mít milost pro pozůstatek, který je Svatý, pro ty, kteří truchlí, naříkají a sténají, když vidí Jidášovu zradu, pro ty z vás, kteří snažně prosí za zemi, za Jeruzalém, pro ty z vás, kteří kárají člověka hříchu a jím opovrhují. Ti z vás, kteří voláte k MÉMU JMÉNU ve JMÉNU MÉHO Syna YAHUSHUA, pro vás budu mít slitování a požehnám vás. Nejste určeni pro MŮJ hněv.


Ale ty, Ó Ameriko a ostatní národy, které se k tobě připojují, jak se opovažujete dotýkat se toho, o čem jsem vám řekl, aby jste se nedotýkali, rozdělovat to, o čem jsem vám řekl, aby jste nerozdělovali, budete trpět stejný osud Jidáše. Budete litovat dne, kdy jste hodili 30 kousků stříbra do cesty Jizraeli. Neboť jak rozdělujete zemi vy, když někoho podplácíte, aby jste ji rozdělili, tak také JÁ vás všemi způsoby rozdělím. Rok 2005 byl pouze ukázkou. Nevíte a ani nechápete, jakou hrůzu mám, která přichází přímo z Nebe a kterou žádný člověk neposlal. Ó Jizraeli, Ó Jizraeli, jak dlouho budeš proti MNĚ bojovat? Znám přesně ten den, kdy se zřekneš své vůle pro MĚ. Ach, ale po krvavé cestě musíš jít, dokud se MŮJ Syn YAHUSHUA nevrátí a ty zvoláš, “Požehnán je ten, který přichází ve JMÉNU YAHUSHUA ha MASHIACH!”


Ale než ten den nastane, ach po jak krvavé cestě musíš jít. Mrtví jsou všude kolem, nalevo i napravo, pláč a naříkání, kvůli hrůze, která přichází v noci. Ty to víš lépe, ty to víš lépe a stále jsi činil to, o čem jsem ti řekl, abys nedělal. Přijal jsi úplatek, symbolicky nazvaný třiceti kousky stříbra. Zakrývám si SVOJI tvář pokaždé, když slyším, jak je mluveno o Jizraeli a to jako o Svaté Zemi. Prohledávám široko daleko a je zde pouze pozůstatek, který může být nazván Svatým přede MNOU a to jsou ti, kteří pláčou a naříkají, protože vidí, co se děje v jejich zemi.

Potraty a homosexualita, pornografie, smilstvo, nevěra nemají mít v tobě žádné místo. Opět a opět vidím, jak tě ten farizejský duch stále ovládá. Ty Ó Jizraeli, máš způsob zbožnosti a kolik Zbožnosti je uvnitř? JÁ, YAHUVEH tě napomínám a trestám a toto pouze jenom začalo.


Zlí Rabíni, kteří nejsou Rabíny a přesto se odvažují sami sebe Rabíny nazývat, mají způsob zbožnosti, ale uvnitř žádnou zbožnost. Nemají bázeň přede MNOU, YAHUVEH nebo MÝM Synem YAHUSHUOU nebo před cenou, kterou zaplatil na Kalvárii. Hodí se pouze pro oheň MÉHO zničení. Mám pozůstatek, tak málo jich je. Dokonce se třesou před jménem Rabín, neboť jsou přede MNOU pokornými a tito jsou těmi, kteří MĚ těší, kteří říkají, že je zde pouze jeden Rabín a JEHO JMÉNO je YAHUSHUA ha MASHIACH.

Ó Jizraeli, prohlížím si tvoji zemi a jak moc je bez Tóry. Překypuje bezzákonností a ty se divíš proč. Strachuješ se svých nepřátel tohoto světa více, než se bojíš MNE, YAHUVEH. Dovolil jsi těm, které nazýváš Rabíny, aby ukradli MÉ Posvěcené JMÉNO, aby tě učili, “Nevolej k tomu JMÉNU, nejsi hoden volat ke JMÉNU Stvořitele!” Uvěřil jsi jejich lžím, ale JÁ posílám SVOJI Služebnici Prorokyni, aby ti nyní řekla, “Nevěř těmto lžím!” Znovu ke MNĚ volej v MÉM JMÉNU YAHUVEH a použij JMÉNO YAHUSHUA, aby jsi se dostal k MÉMU trůnu. Je ti dovoleno znát MOJE JMÉNO. Které dítě nezná JMÉNO svého Otce? Nevěř těmto lžím. Je zde Moc pomazání v MÉM JMÉNU a JÁ uslyším a odpovím na tvé volání, když přijdeš ke MNĚ ve JMÉNU MÉHO Svatého Syna YAHUSHUA!

Čti své vlastní Písmo. Kolikrát ti pravím, aby jsi volal v MÉM JMÉNU a JÁ tě vysvobodím? Zeptej se sám sebe, kdo je to ten, který by nás učil, že nejsme hodni volat ke JMÉNU Stvořitele? Toto jsou lži ďábelského učení, které tě vyučovali tvoji vlastní Rabíni. Kárej tyto lži. JÁ nejsem B_H. JÁ nejsem P_N. Když jste vymazali MOJE JMÉNO, zhřešili jste a vzali jste MÉ JMÉNO nadarmo. JÁ jsem YAHUVEH. Jakkoliv to vyslovujete (YAHVEH, YAHWEH), alespoň uznáváte MOJE JMÉNO. Vyzývám vás, aby jste MI řekli, kde jsem vám ve Svatém Písmu řekl, že nejste hodni, aby jste volali k MÉMU JMÉNU? MÉ JMÉNO není Ha Shem (to jméno). MÉ JMÉNO není jenom Adonai (Pán)!

JÁ JSEM YAHUVEH, Stvořitel všeho. MÉ JMÉNO není hláskováno “Bůh”. Toto jsou nálepky a názvy, které MI byly dány vašimi Rabíny a překladateli Písma, kteří toužili po vypuštění MÉHO JMÉNA, hláskovali ho YHVH nebo YHWH. Každému člověku jsem dal jméno. JÁ jsem YAHUVEH, JÁ mám JMÉNO. Dokažte, že MNE milujete a důvěřujete MI tím, že používáte MÉ Posvěcené JMÉNO. Nevolal Král David k MÉMU JMÉNU o vysvobození? Nečtete své vlastní Žalmy? Co zaslibuje Žalm 91, když budete volat k MÉMU JMÉNU? Ó Jizraeli, tak mnoho bylo od tebe ukradeno, dokonce i to, jak byly Svaté Knihy přepisovány, aby vynechaly MÉ JMÉNO. Vezměte si zpět to, co bylo ukradeno a vizte, že když voláte ke MNĚ, YAHUVEH ve JMÉNU MÉHO Syna YAHUSHUA, nevysvobodím vás snad rychle z rukou vašich nepřátel.


Ó Jizraeli, Ó Jeruzaléme, YAHUSHUA ha MASHIACH MŮJ Syn byl poslán z Nebe, narozen z Hebrejské dívky, panny. YAHUSHUA je Židem a ON prorokoval nad tvojí zemi a činil zázraky a slepí viděli, chromí chodili, hluší slyšeli, němí mluvili, malomocní byli očištěni, nemocní uzdraveni a mrtví vzkříšeni, vše ve tvé zemi, Ó Jizraeli. YAHUSHUA vyučoval ve tvých vlastních Chrámech o Šabatu, držel všechny Svaté Svátky, neboť snad nevidíte, že YAHUSHUA je symbolizován ve všech těchto Svatých Svátcích?

YAHUSHUA učinil bezpočet zázraků ve tvé zemi. Vyučoval a je Živou Tórou, tak jak prorokoval. YAHUSHUA žil a kvůli tomuto světu byl popraven, dokonce i když byl bez hříchu. YAHUSHUA vstal z mrtvých z hrobu v Jizraeli, po tom, co prolil SVOJI Svatou Krev na tvoji zem, kdy lidé na Kalvárii volali, “Ukřižuj HO”. YAHUSHUA se za vás modlil se svým posledním, umírajícím dechem, “Abba, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.” Proto budu mít milost pro tvoji zem, Ó JIZRAELI, Ó Jeruzaléme. Když byly hřeby probité ruce YAHUSHUA přibity ke dřevu, ON snesl více mučení a trýzně, než by obyčejný člověk mohl snést.


JÁ, YAHUVEH jsem vybral tvoji Zemi, Ó Jizraeli, aby porodila toho jediného MESIÁŠE tohoto světa. To je jak moc JÁ, YAHUVEH miluji tebe Ó Jizraeli a mám pro tebe Svoji přízeň. Kvůli Krvi YAHUSHUA Jizraeli nebudeš úplně zničen a vyhlazen z mapy, i když dokonce JMÉNO YAHUSHUA, to JMÉNO je v pohrdání u většiny Židů a JEHO Božství popírají. Žíly a tepny YAHUSHUA jsou rozprostřeny po Jizraeli. YAHUSHUA vystříkal SVOJI Krev, která pronikla do země na Kalvárii a teď se duchovně vztahuje do všech koutů světa. JÁ, YAHUVEH jsem tě pro toto, Ó Jizraeli vybral, ze všech ostatních národů tohoto světa. Pro kohokoliv, kdo může věřit a přijme MÉHO Syna YAHUSHUA jako jedinou Svatou, Krevní Oběť na odpuštění hříchů. YAHUSHUA je jediným Přímluvcem přede MNOU, YAHUVEH.

YAHUSHUA je jediným vykoupením Svatou Krví, které přijmu. Pro ty, kteří odmítají tuto prolitou Krev, aby smyla jejich hříchy, ti, kteří odmítají neposkvrněnou Krev YAHUSHUA, když byl zabit na místě hříšníka, budete souzeni Mojžíšem, který nebude mít pro vás žádné slitování, když řeknete, že YAHUSHUA není hoden, aby byl nazýván Synem YAHUVEH a toho, aby byl vaším Mesiášem a mysleli jste si, že to, že se nazýváte Židy a následujete Tóru stačí na to, aby zachránilo vaši duši. Hloupí lidé, nevíte, že zde není jediného, který by byl dokonalým, který kráčel po této zemi, kromě MÉHO Syna YAHUSHUA. Do té doby, než Jizrael bude opět provolávat “Hosana” YAHUSHUOVI a ON bude vládnout jako Král Králů, nebude zde žádný pravý pokoj, dokud Jizrael nepřizná, že YAHUSHUA je MÝM, Jednorozeným Synem YAHUVEH, narozen z panny, Židovské služebnice, který je naprosto bez hříchu. A YAHUSHUA je vše o čem prorokoval a to, co bylo dávnými proroky prorokováno, předpovídalo JEHO příchod.

Srdce YAHUSHUA pulzuje po Jizraeli, JEHO žíly a tepny mají v sobě tu jedinou, Svatou Krevní oběť, která smývá zápach hříchů po celém tomto světě, těch, kteří uznají, že jsem poslal YAHUSHUA v MÉM JMÉNU, YAHUVEH, aby byl tím jediným MESIÁŠEM.

Ó Jizraeli, není zde jiného vykoupení z hříchu bez krevní oběti. Kde je tvoje krevní oběť? Opravdu si myslíš, že oběť zvířat je dostatečná? Ach Jizraeli, Ach Jeruzaléme, nevidíš, že zde nebude pravý pokoj. Strach, naříkání a krev budou nadále proudit ze tvé země, dokud nebudeš kárat Jidáše, kteří také přicházejí jako politici a zlí Farizejové, zlí Rabíni, se způsobem zbožnosti, ale nemající v sobě Zbožnost žádnou. Jizraeli, měj se na pozoru před synem satana, který je synem zatracení, který přijde s falešným pokojem a bude ti lhát, když si budeš myslet, že konečně nastal pokoj a nyní již nemusíš být tak obezřetný. Namísto toho věř tomu jedinému Princi Míru a přijmi to jediné, neposkvrněné, krevní vykoupení, které jsem ti dal skrze MÉHO Syna YAHUSHUA na Kalvárii.

Není zde žádné spasení, žádný pravý pokoj pro tebe Ó Jizraeli, dokud nadále nepřestaneš zavrhovat novou Krevní Smlouvu, kterou jsem ti dal skrze YAHUSHUA, když YAHUSHUA je tím jediným, Svatým MESIÁŠEM! Ta stará krevní smlouva nemůže vytrhnou tvoji duši z Pekla. Ta stará krevní smlouva zde byla pouze do určité doby, než měla přijít lepší, krví pokrývající smlouva. Ach Jizraeli, již se více nepřizpůsobuj tomu, co si jiné národy myslí, že je hřích. Namísto toho buď znovu jako Král David. Chvalte MĚ, YAHUVEH a pokořte sami sebe a čiňte pokání ze svých hříchů ve JMÉNU MÉHO Syna YAHUSHUA. Nespoléhejte se na jiné národy, že vás zachrání od zkázy, protože budete těžce zklamaní.

Kvůli smlouvě, kterou jsem učinil s Abrahame a MÝM Synem YAHUSHUOU, uzdravím tvoji zem, když učiníš pokání přede MNOU, YAHUVEH a navrátíš se k následování Tóry, kterou vám dal Mojžíš na Hoře Sinai. Stůjte pro Svatost, dokonce i když se vám svět bude vysmívat. Ó Jizraeli, nekamenuj Proroky nebo vězni, ani je nezabíjej proto, že tě trestají a varují tě předtím, než MŮJ hněv bude uvolněn na ty, kteří odmítají poslouchat a jsou MÝMI nepřáteli.

Tvá Zeď nářků je promáčena slzami a prosáknuta modlitbami, prosícími za milost. Tvoji nepřátelé tě ze všech stran obklopují. Nyní ti, kteří tě obelhali, tě přesvědčili, aby jsi postavil Žida proti Židu, aby dokonce zabíjeli sami sebe, vyhošťovali jeden druhého z jejich zemí a domovů, zrazující jeden druhého. Utíkáš pryč od svých Goliášů namísto, aby jsi se obrátil ke MNĚ, jako to udělal Král David, když byl pastýřem. Nemohu tě požehnat, dokud nebudeš stát pro Svatost. Ó Jizraeli, dal jsem ti toto zaslíbení a připomínám ti to skrze tuto MOJI služebnici. Budeš sražen, ale ne úplně zničen. Ó Jizraeli a Jeruzaléme, budeš vyveden z míry, ale nebudeš opuštěn. JÁ, YAHUVEH ti pošlu naději, když se bude zdát, že zde není žádná cesta ven. JÁ, YAHUVEH tě budu trestat, ale neopustím tě. Bude po tobě šlapáno pohany, ale ty opět povstaneš k větší slávě. Tak jako za dob Mojžíše, požehnám ty, kteří MĚ poslouchají a žehnají MI a prokleji ty, kteří jsou neposlušní a MĚ, YAHUVEH proklínají.

Tento svět uvidí, až bude MŮJ hněv vylit v těchto posledních časech, že JÁ skryji ty, kteří jsou ukryti v MÉM Synu YAHUSHUOVI. Všechny epidemie, které byly uvolněny v době Mojžíše, budou uvolněny ve větší míře na MÉ nepřátele z MÝCH, YAHUVEH rukou. Opět zde budou mučedníci, tak jako apoštolové a proroci dávných dob a všichni ti, kteří jsou Svatí, jejichž krev tehdy vytekla a podobně nyní vytéká v různých částech světa, protože MOJI Svatí nebudou nikdy činit kompromis nebo popírat, že YAHUSHUA je tím MESIÁŠEM a MÝM Jednorozeným Synem poslaným z Nebe, aby vládnul a panoval. Ó Jizraeli, učinil jsem tě kalichem třesoucí se hrůzy pro tento svět a oni z něho budou pít. Nepřátelé skřípají na vás svými zuby a vystrkují drápy, závidí vše, čím jsem JÁ, YAHUVEH požehnal vaši zemi. Vaši nepřátelé počítají dny, než se vás pokusí vyrabovat a bez milosti zabít vaše muže, ženy a děti.

Opět pravím, že jsem dal slib, že vás nikdy nenechám ani neopustím. Začal jsem a budu vás trestat dokud nebudete stát pro Svatost a neřeknete, “Požehnaný je Ten, který přichází ve JMÉNU Pána YAHUSHUA ha MASHIACH.” Tehdy tě Ó Jizraeli budu JÁ, YAHUVEH bránit přímo z Nebe a svět uvidí, že jako za dob Mojžíše, nikdo, kromě MĚ, YAHUVEH, nemůže vysvobodit z ruky nepřítele a tak to opět bude. Je zde, ve tvé zemi, tajná, zlatá truhla nazvaná Archou Úmluvy, která má v sobě dávná tajemství, Ó Jizraeli. Archa, které se nikdo nedotkne, kromě těch, které jsem předurčil, kteří jsou skutečně Svatí přede MNOU, YAHUVEH. Satan chce zničit to, co je uvnitř této zlaté truhly, protože je zde, na těchto předmětech, moc pomazání. Satan posílá svého syna, toho, který je nazýván anti-mesiášem, aby hledal a zničil tuto Archu.

Ze všech národů světa jsem vyvolil tebe Ó Jizraeli, aby jsi ukryl to, co bylo chráněno, dokud to nebude potřebováno. Z celého světa jsem vyvolil tebe Ó Jizraeli a Jeruzaléme, aby jsi MI přinesl Chválu, Čest a Slávu. JÁ, YAHUVEH jsem vyvolil Svatou Krev YAHUSHUA ha MASHIACH, aby kapala a stékala do země a po Trůnu Milosti a bude to v Jizraeli, kde dám satanovi poslední ránu. Tato Tajná truhla má v sobě hůl, která rozdělila Rudé Moře, mezi dalšími zázračnými věcmi, jako je Manna z Nebe. Archa Úmluvy je duplikátem té, co je v Nebi. Říkám vám teď toto jako varování, tak jak to bylo v dávných dobách, nemyslete si, že kdokoliv, kdo se této tajné truchly dotkne, bude žít, jedině pokud o nich není dopředu rozhodnuto, že jsou dostatečně hodnými se jí dotknout a otevřít ji.

Studujte své Písmo a vizte, že pouze s mnoha modlitbami a chválou, se Svatýma rukama, které jsou umyty v krvi MÉHO Syna YAHUSHUA, Archa Úmluvy může být otevřena a bude opět použita, ve stanovený čas. A přesně jako za času Mojžíše, to bude použito k vysvobození lidu YAHUVEH, způsobem a v čase, na který jste nepomysleli, jenž přinese MNĚ, YAHUVEH a YAHUSHUOVI všechnu Chválu, Čest a Slávu. Ó Jizraeli, nevíš, že Římští vojáci svlékli z YAHUSHUA oděv a rozdělili si JEHO roucha, tak jak je zmiňováno v Tanaku, “Rozdělili si mé šaty mezi sebou a o mé roucho házeli los.” (Jan 19:24)

Řekli si tedy mezi sebou, “Netrhejme tu košili (nesešívanou), ale losujme o ni, aby jsme věděli, komu má patřit.” Ó Jizraeli, nevidíš, že právě tak, jak si Římští vojáci rozdělili oděv YAHUSHUA, tak i tvá země je rozdělována a Řím se na tom za zákulisím podílí. Stejně tak, jak házeli los o roucho YAHUSHUA, ten, který dá nejvyšší nabídku za rozdělení vaší země, vás před očima celého světa, odkryje a zradí.

Ó Jizraeli, vždy posílám SVÉ Proroky, aby varovali, dříve než přijde Soud. Tento den jste byli varováni, ale pouze Svatý pozůstatek bude poslouchat a uposlechne. Neboť kdokoliv by volal ke MNĚ, YAHUVEH ve JMÉNU YAHUSHUA ha MASHIACH, kdokoliv bude činit pokání, odvracet se od svých hříchů a žádat MĚ, YAHUVEH o odpuštění, bude MĚ milovat a poslouchat, uvěří a přijme MÉ Božství a MÉHO Syna, aby YAHUSHUA mohl být vaším jediným přímluvcem přede MNOU. Neboť ON jediný je hoden, aby vstoupil přede MNĚ v JEHO JMÉNU. Nepokoušejte se přistupovat k MÉMU Nebeskému trůnu bez JMÉNA YAHUSHUA. Nepřicházejte ve své spravedlnosti, ale raději přijďte oděni v JEHO rouchu spravedlnosti. Tehdy uslyším a odpovím na vaše modlitby a budete zachráněni z Pekelného ohně.

Ó Jizraeli a Ó Jeruzaléme, který dáváš přednost tomu, aby jsi zůstával hluchým, JÁ, YAHUVEH se opětovně opakuji ve tvém zájmu. Nyní se již probuď, protože čas pokročil. Nepravím ti, aby jsi konvertoval ke Křesťanství, protože i oni vidí pouze část YAHUSHUA. Popřeli důležitost vyučovat Židovství YAHUSHUA. Popřeli pomazání, které je v promlouvání JMÉNA YAHUSHUA a MÝCH Posvěcených JMEN. Zavrhli MÉ Šabaty, MÉ Svaté Svátky a Svaté Dny, ti, kteří se nazývají Svatými Křesťany a přesto se musí učit přijmout Židovství, které jsem do tebe dal skrze Abrahama, Jákoba a Izáka a jejich símě.

Ó Jizraeli a Jeruzaléme, probuďte se nyní z vašeho dřímajícího spánku. Bylo to kvůli vaší zatvrzelosti a v zájmu Pohanů, že jsem zavřel vaše oči, ale nyní nastal ten čas, doširoka otevřete své oči, odhalte ty, kteří mluví zlé lži.

Proroctví 85
Provolávejte To Ze Střech Domů! Provolávejte To Do Světa! Mezinárodní Nevěsto YAHUSHUA, Vyjdi Ven!

5. května 2006

Nyní promlouvám tato slova. Neboj se, ó Nevěsto v Izraeli a nemysli si, že MI na tobě nezáleží, protože JÁ je k tobě pošlu také. Nevěsto YAHUSHUA ha MASHIACH v Izraeli, vyjdi ven. Představ se této Ringmaiden, protože je to součástí práce této Služby, aby se modlila za požehnání a ochranu pro Nevěstu v Izraeli. Jsi s ní jedno, tak jako jsou ona a její manžel jedno s tebou. Jsi ochotna sdílet s touto Službou to, co máš? Nyní je čas začít je zvát a začít se modlit a přimlouvat za tuto Službu, aby přišli a požehnali Svaté v Izraeli, aby se modlili za nepřátele, ti aby utíkali sedmi různými směry. Soud přijde na bezbožné a ti spadnou do vinného lisu MÉHO hněvu YAHUVEH. Modli se, ó Izraelská Nevěsto a Nevěsto na Středním Východě, která patříš YAHUSHUOVI, protože pomazání na této Službě bude růst a tak také bude růst tvoje pomazání.

Proroctví 87
Izraeli, Ó Izraeli, Slyš Ó Izraeli, Jeruzaléme A Zbytku Světa, Co Musím JÁ, YAHUVEH Říci!

27. srpna 2006

Slyš Ó Milovaný Izraeli, Jeruzaléme a zbytku Světa, nejste schopni slyšet vašeho Stvořitele plakat a trápit se kvůli tomu, jak daleko jste zbloudili od MÉ Svatosti? Nemůžete říkat, že neznáte rozdíl mezi správným a špatným, neboť Ó Izraeli a Jeruzaléme, nenapsal jsem snad MOJI Tóru na vaše srdce a nepřikázal jsem vám, aby jste vaše děti učili zákony Tóry? Nejste síměm Abrahama, Izáka a Jákoba? Nenaučili jste se nic od vašeho Krále Davida a od Jozue? Tak co je vaší výmluvou?


Jakou obhajobu máte k tomu, že dovolujete ohavnostem, jako je homosexuální propaganda nasměrovaná na vaše mladé, aby je zkazila? Proč vítáte to, co JÁ nazývám ohavností a výsměchem manželství? Tvrdíte, že neznáte MŮJ Tanak? Nerozumíte, jakou hanbu působíte všemu co je Svaté, proto, že dovolujete této zvrácenosti, aby pronikala do toho, co bylo dříve nazýváno Svatým Městem?


Pro ty z vás, kteří jste v Izraeli a Jeruzalémě, kteří pláčete a naříkáte kvůli zlu přinesenému do Izraele a udělali jste, co jste mohli, aby jste protestovali, vězte, že vás odměním stejnou mírou, jakou protestujete proti duchu homosexuality a zlému duchu Molocha, který je nazýván potratem. Proč Ó Izraeli, tvoje vlastní ženy vojáci vraždí nevinná miminka, když jsou stále v děloze, namísto toho, aby zůstaly ctnostné. Nechápete, že vás nepožehnám, dokud nebudete poslušní a neučiníte pokání a neodvrátíte se od svých hříšných cest a nebudete Svatí pro MĚ, YAHUVEH.


Ó Izraeli a Jeruzaléme, kde je strach, poslušnost, úcta a Svatá bázeň, tvoji praotci, Mojžíš, Abraham, Izák, Jákob, Josef, David a Jozue, měli? Mám pokračovat? Ach Izraelští muži, proč si myslíte, že vaše armádní síla z vás činí chrabré muže? Nechápete, že je to vaší spravedlností v MÉM Synu YAHUSHUOVI, která způsobuje to, že JÁ bojuji vaše bitvy a vy vyhrajete?

Ach Izraelské ženy a Jeruzaléme, kde jsou ty Svaté nádoby, které se bojí MĚ, YAHUVEH více, než se bojí toho, co lidé řeknou? Kde jsou Izraelské ženy se Svatostí a poslušností a vírou jako měla Sára, Debora, Rut, Ester nebo Miriam? Proč je dovoleno Dalilám a duchu Jezábel, aby poskvrňovali to, co má být Svaté? Nevíte, že jeden z MÝCH Dvou Svědků bude mít ducha Debory, která byla Soudcem Izraele?


Jak se odvažujete MĚ žádat, abych žehnal Izraeli a Jeruzalému, dokud nestojíte pro Svatost? Nejste schopni vidět, že jsem spravedlivý ve všech cestách; jsem všemohoucí v lásce i válce. Žehnám těm, kteří poslouchají MĚ, YAHUVEH a proklínám ty, kteří jsou neposlušní. Nemůžete vidět, že je napsáno ve vaší vlastní Tóře a Tanaku, že je zde moc pomazání v MÉM JMÉNU, kterým je YAHUVEH? Neříká MÉ Slovo v Žalmu 91 “JÁ ho vyvýším, protože poznal JMÉNO MÉ”? Proč sami nestudujete a nespočítáte si, kolikrát jsem promluvil požehnání pro ty, kteří znají a používají MÉ POSVĚCENÉ JMÉNO? Proč jste dovolili Rabínům, aby vám ukradli toto požehnání? Tak to vždycky nebylo. Který milující Otec skrývá své jméno před svým dítětem?


MÉ JMÉNO je YAHUVEH a nevadí MI, jak ho píšete nebo vyslovujete, dokud uznáváte, že MOJE JMÉNO má v sobě YAH a tak také MŮJ Syn, ten jediný MESIÁŠ, Jeho JMÉNO je YAHUSHUA. Nezáleží na tom, jak to píšete, dokud v tom necháváte MÉ JMÉNO YAH. Naše JMÉNO není pouhým názvem, jako je Hašem nebo Pán a nebo Adonai. MOJE JMÉNO je nade všechna jména a je to YAHUVEH. Vezměte si zpět to, co vám rabíni ukradli. Berete MÉ JMÉNO nadarmo, když ho píšete jako B_H nebo ho zkracujtete na YHVH nebo YHWH, jak by se to vyslovilo? Sami máte jméno, proč si myslíte, že váš Stvořitel nemá jméno? Když se modlíte, oslovujte MNE MÝM JMÉNEM, YAHUVEH. Ti co mají duchovní uši, budou slyšet, ti ostatní zůstanou hluší.

Ó Izraeli, proč neposloucháš zákony předložené před tebe na Hoře Sinai. Neoddělil jsem tě pro SVOJI Slávu? Neochránil jsem tě milujícně před morem a prokletími, které přišli na tvoje nepřátele? Nepřevedl jsem tě bezpečně skrze Rudé Moře tak, že jsem ho rozdělil a tvé nepřátele Egypťany utopil? Obtěžuješ se někdy spočítat kolik zázraků jsem pro tebe udělal? Ó Izraeli a Jeruzaléme, myslíš si, že tě rád biji proto, abych získal tvoji pozornost? Není zde, na zemském povrchu, žádný národ, jako je tvůj. Požehnal jsem tě tak moc, ale jak ty jsi požehnal a poslouchal svého Stvořitele? Navrať se ke MNĚ Ó Izraeli, abych tě mohl opět bohatě požehnat. Nemohu požehnat nikoho, kdo je ve vzpouře. Vyber si tento den, kterému ELOHIM budeš sloužit!

Ó Izraeli, jak MOJE srdce truchlí, JÁ JSEM YAHUVEH, JÁ JSEM ELOHIM Izraele, ačkoliv jste byli jako vzpurná, vzdorovitá žena. Děláte pravý opak toho, co jsem přikázal vaším předkům, jako byl Mojžíš, Abraham, Izák, Jákob, David a Jozue, kteří dali na první místo MOJI vůli, aby poslouchali přikázání, která byly dána Mojžíšovi na Hoře Sinai. Váš Král David vyhrával vítězství v bitvách a také i Jozue, protože věděli, že to není jejich mocí, jejich počtem nebo sílou jejich bojovníků nebo zbraní. To vítězství se dostavilo, protože dali Vůli YAHUVEH na první místo. Přišli ke MNĚ s pokáním v jejich srdcích, s půsty, pomazanými modlitbami, s uctíváním a chválou. Věděli, že nepřátelé byli předáni do MÝCH rukou. Věděli, že jsou zvyklí bojovat v bitvách, ale byl jsem to JÁ, YAHUVEH, který ty bitvy vyhrál pro MOJI Chválu, Čest a Slávu samotnou!

Ó Izraeli, máš všechna práva, aby jsi bránil sám sebe, ale ke své hanbě, se již více nespoléháš na MOJI válečnou výzbroj. Budeš obklopen ze všech stran, protože se, ohledně své výzbroje, spoléháš na Jidáše, kterým je Amerika. Musíš pochopit, že JÁ JSEM YAHUVEH a MNĚ se nebude vysmívat ani Izrael. Ano, učinil jsem smlouvu v Abrahamem, že ochráním a požehnám Izrael, ale nejprve musíte být požehnáním pro MĚ. Musíte udělat svoji část a poslouchat MĚ předtím, než můžete chodit v MÝCH požehnáních z Deuteronomia 28.

JÁ, YAHUVEH žehnám těm, kteří jsou požehnáním pro MNE, YAHUVEH a YAHUSHUA. Nemohu požehnat vzpurné. Musím trestat ty, které miluji nebo nemohu říkat, že vás miluji. Truchlím nad tím, co musím udělat, protože pouze pozůstatek z Izraele bude spasen. Ó Izraeli, trestáš své nepřátele více, než jsem původně zamýšlel, protože zapomínáš, že Abraham, který je před MOJÍ tváří, MI připomíná, že tvoji nepřátelé jsou také Abrahamovým síměm skrze Išmaele. Zapíráš Svatou Zachraňující Krev MÉHO Syna YAHUSHUA, kterou je Jeruzalémská půda promočena, tak jako ji zapírají oni.


Dokonce i o tisíc let později, jediná kapka Zachraňující Krve YAHUSHUA, přikrývá svět, přesto odmítáte přijmou dar, který jsem dal, jako vaši Krevní Oběť, jenž je větší, než jakákoliv krevní oběť zvířat. Nedovolil jsem pouze, aby MŮJ Milovaný Syn YAHUSHUA byl ukřižován za hříchy světa a zemřel a byl pohřben v hrobě. Vzkříšil jsem YAHUSHUA z mrtvých jako znamení pro Izrael, ne jenom, že je zde život po smrti, JÁ YAHUVEH jsem vyvolil Jeruzalém pro YAHUSHUU, aby zemřel a aby byl pohřben na vaší půdě a vzkříšen. Ó Jeruzaléme, ten čas je tak blízko, kdy svět řekne, “Ty jistě zemřeš a nikdy více nepovstaneš”, ale když bude Izrael činit POKÁNÍ a poslouchat, ještě jednou Izrael pozdvihnu.


Slyš Ó Izraeli, Jeruzaléme a zbytku Světa, JÁ, YAHUVEH jsem to učinil z více, než z jednoho důvodu. YAHUSHUA symbolizuje vaše zázračné narození jako národa, jak je YAHUSHUA oddělen pro MOJI Slávu. Izraeli, také ty máš být oddělen, aby jsi přinesl MNĚ, YAHUVEH Slávu, speciálně v těchto posledních časech. Vylil jsem Živou Vodu skrze Zeď nářků, jenž je symbolem slz YAHUSHUA, když byl v Getsemanské Zahradě. Plakal nad Jeruzalémem a Izraelem, tak jako nyní JÁ, YAHUVEH.

Slyš Ó Izraeli, připravuji SVÉ Dva Svědky, kteří nyní žijí na této zemi a kteří budou brzy vytrženi do Nebe a vrátí se obdařeni novou Mocí pomazání z Nebe a v Oslavených tělech, již více nebudou v poddanosti omezením fyzického těla. MOJI Dva Svědkové k tobě opět přijdou se znameními, divy a zázraky, prohlašující MÉ JMÉNO YAHUVEH a Slávu a JMÉNO toho jediného Prince Míru, který je jediným MESIÁŠEM, MŮJ SYN YAHUSHUA. MOJI Dva Svědkové se opět vrátí, aby tě napomenuli Ó Izraeli a varovali, abys činil pokání.

Slyš Ó Izraeli a Jeruzaléme, protože jsi odmítl Krev YAHUSHUA na Kalvárii, k obmytí tvých hříchů, krev bude stoupat až ke koňským uzdám a poteče skrze tvoji zem. (Zjev. 14:20)

Slyš Ó Izraeli a Jeruzaléme, Jákob zápasil se MNOU, YAHUVEH a kvůli tomu byl zchromen a kulhal (Gen. 32:24-26). Ty jsi zápasil se MNOU Ó Izraeli a budeš zchromen, nebudeš znát pravý pokoj, dokud neprovoláš POŽEHNANÝ JE TEN, KTERÝ PŘICHÁZÍ VE JMÉNU YAHUSHUA ha MASHIACH! Tehdy budeš bohatě a nadmíru požehnán, více, než se odvažuješ o tom snít nebo o to žádat.

YAHUSHUA otevřel oči slepých a šupiny spadli z jejich očí a oni chválili YAHUSHUA za jejich zrak, dali Chválu a Slávu MNĚ, YAHUVEH. Nicméně ty Izraeli a Jeruzaléme, jsi zapřel, že tyto zázraky byli z Nebe a tak jsi nyní slepý a na svých očích máš šupiny a to je proč budeš podveden synem satana, kterého někteří nazývají anti-mesiášem, na 3 ½ let budeš oklamán a věřit jeho falešnému míru.


YAHUSHUA ha MASHIACH prokázal, že ON je Synem YAHUVEH, když činil znamení, divy a zázraky po celém Jeruzalémě a Izraeli. Přesto jste HO kvůli tomu pronásledovali a ty zázraky jste nazvali dílem ďábla. Ve Velkém Soužení satanův syn (anti-mesiáš) k vám přijde a podvede vás falešnými znameními, divy a zázraky a to budou síly od satana, protože jste zavrhli to, co je ryzí, budete obelstěni napodobeninou znamení, divů a zázraků. (Zjev. 13:11)

MOJI Dva Svědkové budou opět sloužit tak, jako sloužil YAHUSHUA. Stíny MÝCH Dvou Svědků budou uzdravovat, obnovovat a vysvobozovat a dokonce i Svatí mučedníci opět povstanou. Jídlo bude tisíckrát znásobeno, tak jako se stalo s chleby a rybami, když se YAHUSHUA modlil. Co bylo učiněno tehdy, bude to opět učiněno v Jeruzalémě a ke komukoliv a kamkoliv, kam budou MOJI Dva Svědkové posláni a budou přijati a jim věřeno, tyto zázraky budou opět činěny ve JMÉNU YAHUSHUA. Budou sloužit tak, jako YAHUSHUA a prohlašovat soud nad Farizeji. Tak jako byl YAHUSHUA obětován, MOJI Dva Svědkové obětují sami sebe a budou 3 ½ dne zabiti. Později vstanou z mrtvých na znamení toho, že YAHUSHUA ŽIJE a VLÁDNE z Nebe a že ON je MÝM skutečným Synem YAHUVEH. (Zjev. 11:3-13)


Slyš Ó Izraeli, Jeruzaléme a zbytku Světa, tak jako se pohané báli YAHUSHUA, byl v pohrdání, vysmívali se mu, nenáviděli ho, pronásledovali a neúspěšně se mu snažili sáhnout na život, tak ty stejné věci budou také trpět MOJI Dva Svědkové. Tak jako YAHUSHUA proklel neplodný, fíkový strom a on uschnul a zemřel, protože nenesl ovoce, tak také MOJI Dva Svědkové proklejí činy a hříchy lidstva, které jsou bez ovoce (Mat. 21:18-20). Neplodný fíkový strom symbolizuje pohanské lidstvo, které také uschne a zahyne, když Ohnivá Slova vyjdou z úst MÝCH Dvou Svědků. Nepřátelé nenávidí YAHUSHUA, Svatost a MOJE Dva Svědky a bude to jako za dnů dávného Elijáše a MOJI nepřátelé budou pohlceni ohněm.


Slyš Ó Izraeli, Jeruzaléme a zbytku Světa, tak jako se YAHUSHUA setkal se ženou u studny v Samaří a u studny jí dal Živou Vodu a ona přijala pravdu a vrátila se do města a sdílela dobrou zprávu a Živou Vodu pravdy s ostatními (Jan 4). Tak jako YAHUSHUA řekl té ženě u studny “jdi a pí tuto Živou Vodu a nebudeš již nikdy žíznit”. MŮJ Syn YAHUSHUA je tou Fontánou života, YAHUSHUA je Studnou Živé Vody. Nikdo nemůže přijít ke MNĚ, YAHUVEH bez toho, aniž by pil z JEHO Fontány Života a bez toho, aniž by přijal Jeho Krevní Oběť na Kalvárii.


Slyš Ó Izraeli, Jeruzaléme a zbytku Světa, opět a opět vám posílám Živou Vodu skrze MÉ pomazané nádoby a přesto jste tu Živou Vodu vhodili zpět do jejich tváří. Pronásledovali jste, bili, vyhošťovali, věznili a zabíjeli MOJE proroky. Z tohoto důvodu pošlu MÉ Dva Svědky do Jeruzaléma a budou prorokovat proti zlům, které jsi Ó Izraeli udělal, děláš a budeš dělat. MOJI Dva Svědkové zavřou oblohu a nespadne žádný déšť, protože jste odmítli a zavrhl Živou Vodu od YAHUSHUA. MOJI Dva Svědkové uvolní všechna prokletí z Deuteronomia 28 na ty, kteří neposlouchají a na ty, kteří popírají Božství MÉHO Milovaného Syna YAHUSHUA. MŮJ Hněv přijde na každého, kdo proklíná JMÉNO YAHUSHUA. MŮJ nezředěný hněv pohltí každého, kdo má na sobě Znamení Šelmy a uctívá ji. (Zjev. 13:16-18)

Slyš Ó Izraeli, Jeruzaléme a zbytku Světa, protože odmítáte poslouchat MÉ Svaté, pomazané proroky, kteří pouze touží po tom, aby byli poslušní a sloužili MNĚ, YAHUVEH, JÁ posílám SVÉ Dva Svědky, kteří budou mít takové pomazání, jako Mojžíš a dávný Elijáš. Budou posláni, aby trýznili toho, jenž se nazývá anti-mesiášem, který je synem satana, falešného proroka a všechny jeho služebníky, kteří nosí Znamení Šelmy. Tak jako byl Mojžíš použit k tomu, aby trýznil zlého Faraóna, tak také JÁ použiji SVÉ Dva Svědky.


Jako Mojžíš promlouval prokletí a soudy nad Egypťany, demonstrující MOJI, YAHUVEH, moc, tak to opět bude. Tak jako Mojžíš rozdělil Rudé Moře, aby Izraelité mohli přejít a uniknout svým nepřátelům, tak i to se bude opět dít. Pouze věrný pozůstatek v Izraeli bude spasen a to jenom proto, že se navrátili zpět ke Svatosti, dodržovali první zákony, které jsem JÁ YAHUVEH napsal, vyryté MÝM vlastním prstem autority a proto, že přijímají a uctívají MÉHO Syna YAHUSHUA jako svého MESIÁŠE a činí pokání ze svých hříchů.


Budu chránit pouze ty, kteří žehnají JMÉNU YAHUSHUA. Narodil se na této zemi z Hebrejské panny, bez mužského semena. Dokazující, že YAHUSHUA je MÝM jediným, Jednorozeným Synem YAHUVEH, který byl poslán na zem s MÝMI Slovy a autoritou. YAHUSHUA je Živou Tórou a vy jste HO zapřeli Ó Izraeli, Jeruzaléme a většino světa, když zapíráte JEHO, zapíráte MĚ, YAHUVEH. Poslal jsem YAHUSHUA nejprve k Židům a pak k Pohanům, aby demonstroval MOJI Autoritu a Slávu.

Vyšlu SVÉ Dva Svědky, jednoho muže a jednu ženu, aby demonstrovali MOJI, YAHUVEH, autoritu a svolali MÉ soudy a prokletí YAHUVEH a aby promlouvali pomazaná slova a ukázali, jaká je Moc ve Svatých POSVĚCENÝCH JMÉNECH, MÉHO JMÉNA YAHUVEH a YAHUSHUA. Opravdu poslouchejte a slyšte Ó Izraeli a Jeruzaléme, nepožehnám Izrael, dokud nepožehnáte JMÉNA YAHUVEH a YAHUSHUA a dokud nepožehnáte Svaté, kteří přicházejí a slouží v našich JMÉNECH.


Slyš Ó Izraeli, Jeruzaléme a lidé na této zemi, je zde pouze jediná cesta zpátky do Nebe a je to skrze Svatou Oběť darovanou této planetě zemi, která přikrývá hříchy lidí a je to skrze JMÉNO a Krev YAHUSHUA. Musíte HO přijmout, jako MÉHO jediného, Jednorozeného Syna YAHUVEH a vaše hříchy budou odpuštěny a smyty skrze tu jedinou zachraňující Krev YAHUSHUA, ale pak musíte činit pokání a odvrátit se od vašich hříchů a být poslušní. (Jan 14:6)

Slyš Ó Izraeli, toto je to poselství, které MOJI Dva Svědkové budou promlouvat. Jakýkoliv nepřítel YAHUSHUA je nepřítelem MÝM, YAHUVEH a jestliže nebudou činit pokání, již zde nebude odpuštění hříchů. Peklo bude jejich příštím domovem.

Slyš Ó Izraeli, Jeruzaléme a zbytku Světa, není zde žádná královská krev na této zemi, kromě skrze prolitou Krev YAHUSHUA ha MASHIACH. Pouze ti, jejichž jména jsou již napsána v Beránkově Knize Života (Zjev. 17:8) před založením světa, mohou požadovat královskou pokrevní linii, skrze královskou pokrevní linii KRÁLE VESMÍRU, KRÁLE KRÁLŮ a PÁNA PÁNŮ, YAHUSHUA ha MASHIACH, KRÁLE Židů! Ostatní, kteří o sobě říkají, že mají královskou, pozemskou pokrevní linii jsou podvodníci a není v nich nic královského. Pouze MŮJ lid, naroubován dovnitř skrze pokrevní linii YAHUSHUA ha MASHIACH, jsou Královskými v MÝCH očích. Pouze Nevěsta YAHUSHUA bude v Nebi korunována.


MOJI Dva Svědkové jsou součástí Prvního Ovoce YAHUSHUA, Nevěsty z knihy Zjevení 14. Tělo, které přijmou, bude Oslavené Tělo. Tak jako YAHUSHUA kráčel neviditelný skrze dav, když se ho nepřítel pokoušel zabít, tak také MOJI Dva Svědkové budou rovněž tak činit. (Lukáš 4:28-30)


Slyš Ó Izraeli, Jeruzaléme a zbytku Světa, tak jako satan nemohl držet YAHUSHUA mrtvým a třetí den YAHUSHUA opět vstal, tak také, nehledě na to, co satan, falešný prorok a satanův syn, anti-mesiáš učiní, nemohou zabránit vzkříšení MÝCH Dvou Svědků, aby tři dny po jejich smrti vstali z mrtvých. Satan nemůže zabránit lidem po celém světě, aby toto neviděli a o tom neslyšeli a nepoddali své životy a duše a nepřijali YAHUSHUA jako jediného, pravého MESIÁŠE, MÉHO Syna, Syna YAHUVEH.

Slyš Ó Izraeli, Jeruzaléme a zbytku Světa, tak jako YAHUSHUA vstoupil do Nebe před svědky, tak také MOJI Dva Svědkové vstoupí do Nebe před svědky tohoto světa. Bude to sledováno na vašich celosvětových, vysílacích vlnách. Tak jak je psáno: a mrtví v (Kristu) YAHUSHUOVI MESIÁŠI vstanou první. Toto bylo tajemstvím a bylo to již uvolněno skrze tohoto proroka. MOJI Dva Svědkové spolu s MÝMI dalšími Svatými dětmi, kteří budou umučeni ve stejný čas, tito budou ti mrtví, kteří vstanou první a budou demonstrovat moc pomazání, která vzkřísila YAHUSHUA MOJÍ rukou. JÁ, YAHUVEH to opět učiním, aby to svět mohl vidět.


Tak jak je psáno, “ti, kteří jsou živí a zůstávající budou vzati vzhůru, aby se s YAHUSHUOU setkali v povětří,” tito budou zahrnovat Nevěstu ze Zjevení 7. Čas svědčení je 3 ½ let a symbolizuje 3 ½ dne a těla MÝCH Dvou Svědků budou ležet mrtvá, ačkoliv jejich duše budou v Nebi. 3 ½ dne později budou jejich duše zavolána zpět do jejich těl, jako u YAHUSHUA a vstanou z mrtvých a množství lidí se skloní, budou činit pokání a uctívat YAHUSHUA jako MÉHO SYNA a pravého MESIÁŠE. (Zjev. 11)

Slyš Ó Izraeli, Jeruzaléme a zbytku Světa, jak je psáno, ten, který se nazýval Janem Křtitelem připravil cestu pro MÉHO Syna YAHUSHUA a tak to opět bude, když MÍ Noví Elijášové připraví cestu pro příchod YAHUSHUA, aby vládnul a kraloval na zemi, tak jako to dělal v Nebi.

Slyš Ó Izraeli, Jeruzaléme a zbytku Světa, MOJI Dva Svědkové nebudou mít pomazání a Ducha pouze jako Mojžíš, ale budou mít na sobě pomazání a Ducha i jako Elijáš. Žádná zbraň je nezastaví, ať už duchovní, učiněná člověkem, biologická nebo chemická. Namísto toho, jakákoliv zbraň použita proti nim, se obrátí zpět jako bumerang na ty nepřátele. Nebudou mít žádnou újmu, dokud nezkončí jejich čas pro vydávání svědectví po dobu 3 a ½ let. A pouze, když JÁ jim dovolím, aby byli zabiti pro MOJI Slávu, aby ukázali, že je opět, po 3 a ½ dnech, vzkřísím.


Slyš Ó Izraeli, Jeruzaléme a zbytku Světa, tak jako YAHUVEH dal dávnému Elijášovi pomazání, aby ohněm pohltilo jeho nepřátele, to samé budou také činit MOJI Dva Svědkové. Tak jako měl YAHUSHUA kontrolu a autoritu nad větrem a vlnami, tak budou činit i MOJI Dva Svědkové. JÁ, YAHUVEH dám MÝM Dvěma Svědkům moc překládat kdekoliv na světě. JÁ, YAHUVEH jim dám autoritu, aby chránili MÉ Svaté Ovce a Jehňata, Nevěstu ze Zjevení 7 a aby povzbudili hosty Beránkovi Svatební Hostiny, kteří jsou v tento čas na zemi.


Slyš Ó Izraeli, Jeruzaléme a zbytku Světa, jak zlostně budete skřípat svými zuby na nepřátele, kteří zapíráte YAHUSHUA jako Pravého MESIÁŠE. Vězte, že nebudete moci zabránit MÝM Dvěma Svědkům, v tom, aby vstupovali do Synagóg, Chrámů a Církví, tak jako jste v dávných dobách nemohli zabránit YAHUSHUOVI, aby vstupoval do vašich Synagóg. MOJI Dva Svědkové se zjeví nepřátelům YAHUSHUA, dávající najevo MŮJ hněv YAHUVEH. MOJI Dva Svědkové vstoupí dokonce i do ložnice anti-mesiáše, budou ho trýznit v jeho vlastním domově a v domově falešného proroka a ani on neunikne trýzni MÝCH Dvou Svědků.

MOJI Dva Svědkové půjdou kamkoliv a ke komukoliv, tak často, jak je pošlu. Žádný nepřítel jim v tom nebude schopen zabránit nebo je zastavit, aby netrýznili a nenaráželi na syna satana a falešného proroka, dokud jejich čas svědectví, 3 a ½ let, nebude u konce. Pošlu je přímo do jejich ložnic, až budou spát a když se budou snažit odpočívat a najíst se. JÁ, YAHUVEH budu pronásledovat nepřátele, tak jak to dělal Mojžíš a nic je nezastaví, žádné poplašné zařízení, hlídky a žádná zbraň se nesetká se zdarem proti MÝM Dvěma Svědkům, dokud se nedokoná těch 3 a ½ let jejich svědecké práce, tehdy pak bude dokončena. Nepřítel nemohl zastavit YAHUSHUA od toho, aby sloužil a aby lidé přijímali pravdu a tak také nikdo nebude moci zastavit MÉ Dva Svědky.

Slyš Ó Izraeli, Jeruzaléme a zbytku Světa, nemohli jste zavřít ústa Jana Křtitele, dokud jsem to JÁ, YAHUVEH nedovolil a to pouze proto, že jeho svědecká práce na zemi byla dokončena. Tak jako nemůžete zavřít ústa MÝCH Dvou Svědků, kteří budou pokračovat v mluvení, s pomazáním jako měl Jan Křtitel. MOJI Dva Svědkové budou Prorokovat MŮJ Soud, přivolají prokletí, kdykoliv budou chtít a budou ohlašovat to, co má přijít. Budou kárat s poselstvími plnými usvědčení a s nabádáním k pokání a to s pomazáním ještě větším, než měl Jan Křtitel.

MŮJ Syn nemůže přijít do Izraele jako Princ Míru, dokud se nestane mnoho zvěrstev a ne dříve, než přijde to falešné. Když se modlíte za Prince Míru, aby nyní přišel do Izraele, nevíte jaké hrůzy se nejdříve musí stát, ale stane se to. Již se to začalo dít. Protože se rozjel vlak, který nemůže být zastaven. (Elishevě je ukázáno vidění. “Vidím jak přijíždějí dva vlaky a oni si to neuvědomují, ale chystají se ke srážce, protože jsou na stejné koleji!”)

Trestám Izrael, protože Izrael miluji, ale ty vlaky se srazí, protože oba dva jsou na špatných kolejích. Nevěsta YAHUSHUA cítí, co se děje ve fyzickém Izraeli. Protože Nevěsta YAHUSHUA je duchovním Izraelem. Fyzický Izraeli, dostane se vám požehnání z Deuteronomia 28, když se navrátíte ke Svatosti a budete poslouchat MĚ, YAHUVEH a ten jediný způsob, jak se to stane, je, že přijmete YAHUSHUA jako MESIÁŠE a přiznáte, že ON je vaší jedinou Krevní Obětí, která byla dána na Kalvárii. Ta požehnání, která jsem rezervoval, jsou pro Duchovní Izrael a pro všechny ty, kteří MĚ milují, poslouchají a respektují posvěcenost MÉHO Svatého JMÉNA a pro ty, kteří přijímají YAHUSHUA jako MESIÁŠE.

To je proč truchlíte, když vidíte a cítíte, co se děje v Izraeli. Abraham byl neustále před MOJÍ tváří a pravil, “Co učiníš s dětmi Išmaele, nemiluješ símě mého druhého syna? Pošli k mému semeni posla a dej jim šanci, aby uvěřili.” To je proč naříkáte nad Libanónem, protože nejsou snad síměm Abrahama? Mám duchovní Izrael, který je v Libanónu, který přijal YAHUSHUA jako MESIÁŠE.

Mám SVOJI Nevěstu YAHUSHUA v Libanónu. Mám SVOJI Nevěstu v Iráku a Iránu. Mám SVOJI Nevěstu v Sýrii. Pamatujte na to, aby jste se modlili za Nevěstu YAHUSHUA, nehledě na to, kam byla na tomto světě rozptýlena. Mám SVOJI Nevěstu YAHUSHUA v Číně. Mám SVOJI Nevěstu YAHUSHUA v Rusku. Mám SVOJI Nevěstu YAHUSHUA v Hongongu. Mám SVOJI Nevěstu YAHUSHUA v Austrálii. Mám SVOJI Nevěstu YAHUSHUA v Americe, Kanadě, Německu, Francii a Evropě. Jsou rozptýleni po celém světě. Mám SVOJI Nevěstu YAHUSHUA v Indii, Indonézii, Africe, Jižní Americe a po celém světě.

Jenom proto, že vaše země jsou nálepkovány ostatními národy jako nepřátelé, nečiňte je vašimi nepřáteli, protože vlády tohoto světa nejsou ode MĚ. Nemluví pro MĚ, nerespektují MĚ a nechtějí nic ze MĚ. Vašemi nepřáteli jsou ti, o kterých rozhodnu, že jimi jsou. Satanovo símě je vaším nepřítelem. Kdo je satanovým síměm? Jsou to všichni ti, jejichž jména nejsou nalezena v Beránkově Knize Života. Nikdy MI nepatřili, když se narodili na tuto zemi. (Hlasitě se modlí v angličtině „Svatý, Svatý, Svatý“.)

Ó Izraeli, Ó Jeruzaléme, pláču a naříkám nad tebou. Máš formu Zbožnosti, ale kde je ta Zbožnost uvnitř? Chceš aby svět měl pro tebe milost, ale kde je tvá milost Ó Izraeli? Máš právo na to, se sám ubránit, ale překročil jsi hranici, když jsi se dotknul zbraní biologického a chemického boje. Nejsem nikde v těchto bitvách, nevoláš ke MĚ, k YAHUVEH, o pomoc. Pokoušíš se to učinit svojí vlastní rukou tak, že používáš zbraně jiné země. Když používáš biologický a chemický boj, trestáš své nepřátele mnohem více, než jsem kdy dovolil. Měj se na pozoru, protože budeš sklízet smršť MÉHO, YAHUVEH hněvu, když to, co posíláš se obrátí zpět na tebe. Národy, které ti dávají takové zbraně, budou mít stejný úděl.

Když vyšlu SVÉ Dva Svědky, vyšlu je k oboum semenům Abrahama. Nevyšlu je pouze ke Kmeni Juda, ale ke všem Izraelitům, Arabům a Pohanské národy uslyší. Co promlouvají v Izraeli, bude vysíláno po vzdušných vlnách a skrze noviny po celém světě. Zvolil jsem si tuto dobu a její technologii, neboť MÁ slova budou slyšena po celém světě, protože není žádný jiný čas, jako je tento.

Satan použil tuto technologii, aby podpořil svoji agendu, ale JÁ používám technologii, abych uspíšil MOJI agendu. Ach, kde jsou ty nářky? Kde je pláč a bědování? Proč lidé pouze třesou svými hlavami a říkají, “Není to zase tak špatné.” Proč duchovní Izrael nepovstává? Proč se nemodlí, jelikož mám pozůstatek, símě v Libanónu. Co kdyby to byli vaši maličcí? Co kdyby to byly vaše ženy, vaši manželé, vaši milovaní, vaše rodiny a vaši sousedé? Co kdyby to byly vaše domovy? Šílenství zasedlo ve Vládách.


Ó Izraeli, Ó Jeruzaléme, tvůj lid pláče a naříká, pobíhají zmatení, JÁ roním slzy nade vším. Bude to pouze, dokud JÁ, YAHUSHUA nepřijdu, tehdy bude pokoj mezi Bratry, pokoj na semeni Abrahama. Do té doby, tak jako to vždy bylo, budete oba pokračovat v tom, aby jste jeden druhého vyhladili ze zemského povrchu. Až přijde falešný pokoj, ta zlost a nenávist tam stále bude. Není zde žádného míru, dokud PRINC MÍRU NEPŘIJDE (Iz. 9:6) a jsem jím JÁ, YAHUSHUA ha MASHIACH!

Proroctví 90
JAKÉ JE JMÉNO RUACH ha KODESH?

27. února 2007

Tak jak je napsáno v Izaiáši 1 (Ješajahu 1), v Izraeli neběžíte do hospod na ten Šabatu, aby jste tam utopili vaše trápení a hříchy, ale nicméně jste učinili kompromis ohledně toho, co je Svaté. Nestáli jste proti vládní Sionistické agendě, ani jste nebránili nevinné. Je zde v Izraeli pozůstatek, který je Svatý a naplněn MÝM SVATÝM DUCHEM a oni prorokují a protestují proti potratům, homosexualitě, imoralitě a přijali YAHUSHUA jako MESIÁŠE.

Proroctví 93
V Roce 2008 Bude Boj Proti Falešným Prorokům Bále, Jako Žádný Jiný!

26. prosince 2007

Ať lidé vidí, že je Prorokem také pro Izrael. Povzbuzuj Nevěstu, která je ukryta tam i na jiných místech světa.

Proroctví 94
JÁ, YAHUVEH pravím, nepodceňujte MŮJ hněv, protože narůstá do míry běsnícího pekla.

22. prosince 2007


Neboť se vám chystám ukázat a chystám se vám zjevit nové Proroctví, bude zanedlouho uvolněno, Proroctví ohledně Izraele, ohledně skrytých pokladů, počínající Ezechielem 9.

Neboť vězte, že žádný muž vás nemůže umlčet, žádná žena vás nemůže ulmčet, žádný ďábel vás nemůže umlčet. JÁ, YAHUVEH mám moc vás umlčet a vy jste vždy pokorně u MÝCH nohou. Směji se pokaždé, když vás slyším říkat, “Starám se jenom o svoji vlastní záležitost.” Nikdy se Elishevo nestaráš o svoji vlastní záležitost. Staráš se o MOJI. Když si hraješ hru, jsi tam před MÝM Trůnem. Neustále jsem na tvojí mysli. Jelikož jsem tě Elishevo pozvedl a nyní vyjde Slovo bránící ty, jenž jsou opravdu MOJI v Izraeli, kteří se cítí osamoceni. Nazýváš je Mesiánskými Židy. Oni nemají Proroka.

Ale JÁ jsem pozvedl Proroka a dal jsem ho přesně tam, kde jsi ty a budete použiti, aby jste přinesli čerstvou manu z Nebe. Budete použiti, aby jste vynášeli MŮJ Soud nad druhými. Budete použiti k tomu, aby jste přinesli MÉ nové víno. Neboť mám Svaté, kteří jsou uzavřeni v pásmu Gázy. Mám Svaté, kteří jsou trýzněni spolu s nepřáteli. Mám Nevěstu uzavřenou v Gáze. A JÁ vás volám, aby jste se modlili za jejich svobodu. Mám Nevěstu v Libanónu. Ano, mám dokonce Nevěstu i v Iráku. Tak skrytou, tak opomenutou. Potřebující Slovo z Nebe. Mám Nevěstu v Číně. Jsou MOJÍ čínskou Nevěstou a tak se vám satan snaží zacpat ústa, umlčet vás, ale JÁ vám pravím, že budete křičet pouze hlasitěji.

Všichni z vás, všichni z vás, začněte studovat Písmo, které jsem uvolnil skrze Elishevu. Kopejte v každém slově. Neboť vám pravím, že je zde ukrytý zlatý důl, který má teprve přijít a již to není daleko. Jak uvidíte, že se tyto věci dějí v Izraeli, vězte, že MNĚ se nemůžete snadno vysmívat. Již jsem uvolnil Proroctví a v něm jsem prohlásil, JÁ YAHUVEH pravím, že nemůžete dávat pryč něco, co jsem vám nedal proto, aby jste to rozdali. Opět dejte toto prohlášení před svět. Neboť jsem promluvil. Jsou tu následky, kterým bude čeleno. Neboť jsem přikázal Izraeli, aby činil pokání.

Proroctví 100

Překladatelé Do Hebrejštiny, Vyjděte Ven!

12. července 2008

Elizabeth MOJE Drahá, je zde další důležitý důvod, proč tento překladatel do Hebrejštiny musí poslechnout, neboť to je proč jej anděl postrčil, postrčil je, protože je zde více než jeden, který byl povolán. Nemůžeš vstoupit do Izraele, dokud tato Slova nebudou v Hebrejštině.

A nyní ti pravím, že ten Hebrejský překladatel vystoupí, protože toto jsou ještě hlubší cizí vody, do kterých tě posílám. Ale měj se na pozoru, protože jestli si myslíš, že bitvy byly do této chvíle tuhými, když JÁ tě pošlu do pohanských vod, když tě vyšlu na místa, kde přebývají Ortodoxní Židé, dokonce i kabala bude použita proti tobě. Budou mířit svá prokletí. Ale co zanedlouho zjistí je, že se ty kletby obrátí proti nim, protože Izrael je plný okultizmu, takového, kterému nerozumíš, nikdy jsi se o něm neučila, neboť jsem ti nikdy nedovolil, aby jsi o takových věcech slyšela, ale budeš mít Moudrost, kterou nemáš nyní, se kterou budeš čelit nepříteli, který proti tobě povstane, až tato Proroctví budou přeložena do Hebrejštiny. Skutečný satanův syn povstane a pošle jiné, aby se tě pokusili pohltit. Pamatuj si toto, že žádný Žid Sionista není ode MNE. Sionismus není svatý.

* * * * * * *

Print Friendly and PDF