PROFEZIA 87

ISRAEL OI ISRAEL ENTZUN OI JERUSALEM ETA MUNDUKO BESTE HERRIALDEAK NIK, YAHUVEHK, ESAN BEHAR DUDANA

EMANA APOSTOLU Elisabeth (Elisheva) ElijahRI
2006KO ABUZTUAREN 27AN


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

DEUTERONOMIOA 6:4

Entzun, Israel: YAHUVEH da gure Jainkoa, Jauna bat bakarra da!

Bedeinkatua da BERE Erreinu Aintzaduna betidanik eta betirako.

Sh’ma Yisrael

PROFEZIA 87

Entzun, Oi, Israel maitea, Jerusalem eta munduko beste herrialdeak! Ezin duzue entzun zuen Sortzailea zotinka eta erditze minak jasaten NIRE Santutasunetik hain urruti desbideratu izan zaretenagatik? Ezin duzu esan ez duzula bereizi ona eta txarren artean. Oi, Israel eta Jerusalem! Ez al nuen NIK idatzi NIRE Tora zuen bihotzetan eta ez nizuen agindu irakats zeniezazkieten Toraren Legeak zuen haurrei? Ez al zarete Abraham, Isaak eta Jakoben hazia? Ez al zenuten ezer ikasi zuen Errege David eta Josuegandik? Beraz, zein da zuen aitzakia?

PUBLIZITATE HOMOSEXUALA

Zer argudiatzen duzu zeure babeserako higuintzeak baimentzeko, besteak beste, publizitate homosexuala zuen gazteriari zuzenduta okertzeko? Zergatik onartzen duzu NIK higuintze deitzen dudana eta ezkontzaren iseka? Adierazten duzu ezjakintasuna NIRE Tanajena? Ez duzu konprenitzen nola lotsa dakarkizun Santu den guztiari maltzurkeria hau baimentzerakoan sartzea antzina Hiri Santua izendatua zena?

MOLOK ESPIRITUA

Zuetariko horientzat, Israelen eta Jerusalemen, negar egiten duzuenak eta dolu egin Israelera ekarri duten gaitzagatik eta egin zenutenak ahal zenuen guztia ihardukitzeko, jakizue NIK sarituko zaituztedala homosexualitate espiritua eta Molok espiritu gaiztoa, abortua izenekoaren aurka ihardukitzen duzuen heinean. Zergatik, Oi, Israel, zuen emakume soldaduek erailtzen dituzte haurtxo errugabeak, haien sabelean dauden artean, ahalkor iraun beharrean! Ez duzue ulertzen ez dizuedala bedeinkatuko zuek obeditu arte eta damutu eta bueltatu zuen ibilbide txarretatik eta santuak izan zaitezen arte NI, YAHUVEHREN aurrean?

Oi, Israel eta Jerusalem! Non dago beldurra, obedientzia, adeitasuna eta harridura Santua zuen arbasoak Moises, Abraham, Isaak, Jakob, Jose, David eta Jose izan zutenak? Behar al dut jarraitzea? Oi, Israelgo gizonak! Zergatik uste duzue zeuen botere militarra egiten dizuela ausartasunezko gizonak? Ez duzue konprenitzen zuen zuzentasuna dela NIRE Seme YAHUSHUAREN bitartez, eragingo duela NIK borrokatzea zuen gudaldiak eta zuek irabaziko dituzuela?

Oi, Israel eta Jerusalemgo emakumeak! Non daude murko santuak NI, YAHUVEHREN beldur direnak, jendeak zer esango duten beldur diren baino gehiago? Non daude Israelgo emakumeak santutasuna, obedientzia eta fedearekin Sara, Debora, Rut, Ester edo Miryamen antzekoa? Zergatik baimentzen dira Dalila andreak eta Jezabel espiritua lohitzeko Santu izateko asmatua izan dena? Ez al dakizue NIRE Bi Lekukoetako batek izango duela espiritua Debora bezalakoa, zein Epailea izan zen Israel osoarena?

Nola ausartu zaitezkete NIRI eskatzen Israel eta Jerusalem bedeinka nakien zuek santutasuna babestu aurretik? Ez al duzue ikusten zuzena naizela NIRE ibilbide guztietan? NI NAIZ AHALGUZTIDUNA MAITASUNEAN ETA GERRAN. NIK bedeinkatzen NI, YAHUVEHRI obeditzen diotenak eta NIK madarikatzen ditut desobeditzen diotenak. Agian ez duzue ikusten idatzia dagoela zuen Tora eta Tanajen boterea dagoela gantzudura sagaratuarena NIRE Izenean YAHUVEH dena? Ez al dio NIRE Hitzak Salmo 91ean: “Alturan ipiniko dut, NIRE Izena ezagutu baitu.”? Zergatik ez duzue ikasten zuek beroriek eta kontatzen zenbat bider adierazi ditut bedeinkazioak ezagutzen eta erabiltzen dutenen gain NIRE Izen Sagaratua Hebrearra? Zergatik baimendu duzue rabinoak ostu dezaten bedeinkazioa hau zuengandik? Ez da horrela izaten zen moduan. Zein Aita maitekorrak ezkutatuko luke bere izena bere haurrengandik?

JAINKOAREN IZENA LABURDURA BARIK

NIRE Izena YAHUVEH da eta ez zait axola nola letreiatzen edo ahoskatzen duzuen, onartzen baduzue NIRE Izena YAH daukala barnean, baita NIRE Seme MESIAS bakarra. BERE Izena YAHUSHUA da, ez du axola nola letreiatzen duzuen, mantentzen baduzue NIRE Izena YAH barnean. GURE Izena ez da izenburua soilik, HaShem edo Jauna edo Adonai bezala. NIRE Izena beste izen guztien gain dago eta YAHUVEH da. Berreskuratu rabinoak ostu dizuetena. ZUEK HARTZEN DUZUE NIRE IZENA ALFERRIK letreiatzen duzuenean J - - nk - edo laburtzen duzuenean YHVH edo YHWH zeren, nola esaten da hori? Zuek izena daukazue. Zerk eragiten dizue pentsatzera NIK, zuen Sortzaileak, ez daukadala izenik? Otoitz egiten duzuenean, hots egidazue NIRE Izenagatik, YAHUVEH. Belarri espiritualak dituztenak entzuteko entzungo dute, beste denak gor jarraituko dute.

Oi, Israel! Zergatik ez dituzu obeditzen Sinai Mendian zuretzat ezarritako legeak? Ez al nizun sagaratu NIRE Aintzarako? Ez al nizun maitekor babestu izurri eta madarikazioetatik zuen etsaien gain jausi zirenak? Ez al nizuen seguru eraman Itsas Gorriko bestaldera banantzen eta itotzen zuen etsaiak egiptoarrak? Hartzen duzu astia kontatzeko zenbat mirari egin ditudan zuregatik? Oi, Israel eta Jerusalem! Uste duzu gustatzen zaidala jipoialdia ematea zeuk erne egon zaitezen? Ez dago zu bezalako beste naziorik lurrazalean. Ugari bedeinkatu natzaizu baina, nola bedeinkatu eta obeditu diozue zuen Sortzaileari? Bueltatu NIGANA, Oi, Israel, berriro ugari bedeinkatu ahal nakizun. Ezin dut bedeinkatu inor bihurrialdian dagoena. Hautatu egun honetan zein Elohim zerbitzatuko diozuen.

Oi, Israel! Nola NIRE bihotza atsekabetua dagoen! NI naiz YAHUVEH. NI naiz Israelgo Elohim, zeu emazte bihurria, erronkaria izan zaren arren. Egiten duzu aurkakoa NIK agindu nienagandik zuen arbasoei, Moises, Abraham, Isaak, Jakob, David eta Josue, nortzuk ipini zuten NIRE borondatea lehenengo, obeditzeko Moisesi emandako Aginduak Sinai Mendian. Zuen Errege Davidek arrakasta izan zituen gudaldietan, baita Josuek, bazekitelako ez zela haien botereagatik, ezta zenbakia eta soldaduen edo armen indarragatik. Garaipena etorri zen ipini zutelako NI, YAHUVEHREN borondatea lehenik. NIGANA etorri ziren bihotz damutuekin, baraua, otoitz gantzutuak, gurtza eta gorespenak. Jakin zuten etsaiek NIRE eskuetan emanak zeudela. Bazekiten ohituta zeudela borrokatzen borrokaldietan baina NI, YAHUVEH, nintzela, irabazten zituena gerrak NIRE Gorespen, Ohore eta Aintzarako bakarrik.

AMERIKA JUDAS DA

Oi, Israel! Eskubide osoa daukazu zerori babesteko baina, zure lotsarako, ez zara fio NIRE gerra armetan. Inguraturik egongo zara bazter guztietatik konfiantza daukazulako Judas batean Amerika izenekoa, zuen armetarako. Ulertu behar duzu NI YAHUVEH naizela eta ez naizela iseka egina izango, ezta Israelengatik ere. Bai, Hitzarmena egin nuen Abrahamekin Israel babestu eta bedeinkatzeko, baina lehenik, zeu izan behar zara bedeinkazioa NIRETZAT. Zuri dagokizuna egin behar duzu eta NIRI obeditu, NIRE Deuteronomioa 28ko bedeinkazioetan ibili ahal izan aurretik.

NIK, YAHUVEHK, bedeinkatzen ditut bedeinkazioa direnak NI, YAHUVEH eta YAHUSHUARI. Ezin dut bedeinkatu jazarleak. Zigortu behar ditut maite ditudanak, edo ezingo dut esan maite zaitudala. Atsekabetzen naiz egin behar dudanagatik, zeren Israelgo gerakina soilik izango da salbu. Oi, Israel, zeuk zigortzen dituzu zuen etsaiak NIK asmo nuena baino askoz gehiago, ahazten zaizulako Abraham NIRE aurpegi aurrean dagoela gogorarazten zuen etsaiak Abrahamen hazia ere direla Ismaelen bitartez. Ukatzen duzue NIRE Seme YAHUSHUAREN Odol Santu Salbatzailea Jerusalemgo lurra blaitzen duena, haiek egiten duen moduan.

Milaka urte gero ere, YAHUSHUAREN Odol Salbatzailearen tanta batek estaltzen du mundua, ordea, ukatzen duzue NIK eman nizuen oparia Odolezko Sakrifizioa bezala onartzeari, beste edozein animaliaren odolezko sakrifizio baino handiagoa. NIK, ez nuen bakarrik baimendu NIRE Seme YAHUSHUA maitea gurutzatua izan dadin mundu honetako bekatuengatik, eta hila izatea eta hilobian lurperatua. NIK, berpiztu nuen YAHUSHUA hilen artetik seinale gisa Israeli. Ez bakarrik bizia dago heriotza ostean, baizik eta NIK, YAHUVEHK, hautatu nuen Jerusalem YAHUSHUA hil dadin eta lurperatua izan dadin zuen lurraldean eta berpiztu berriro. Oi, Jerusalem! Denbora hurbil dago noiz munduak esango duen: “Benetan hilko zara sekula berriro ez altxatzeko”. Baina Israel damutzen denean eta obeditzen, NIK altxatuko dut Israel beste behin.

Entzun, Oi, Israel, Jerusalem eta munduko beste lurraldea guztiak! NIK, YAHUVEHK hau egin nuen hainbat arrazoiengatik. YAHUSHUAK irudikatzen du zuen mirarizko jaiotza nazioa bezala. YAHUSHUA sagaratua dagoenez NIRE aintzarako, Israel, zu ere eginda zaude ekartzeko NI, YAHUVEHRI aintza, bereziki azkeneko garai hauetan. NIK isuri nuen Ur Bizia zure pareta sagaratuaren zehar, irudikatua YAHUSHUAREN malkoaz BERA Getsemani Lorategian zegoenean. BERAK negar egin zuen Jerusalem eta Israelengatik, NIK, YAHUVEHK, bezala orain egiten dudan.

BI LEKUKOAK

Entzun, Oi, Israel, NI prestatzen nabil NIRE Bi Lekukoak, orain lurrean bizi direnak eta berehala zerura bahituak izango direnak eta bueltatuko dira berriro hartu ondoren gantzudura botere berriak zerutik eta Gorputza Aintzaduna, ez dagoena gorputz fisikoaren esklabotzaren menpe. ENE Bi Lekukoak bueltatuko dira berriro zuengana seinale, mira eta mirariekin, aldarrikatzen NI, YAHUVEHREN Izena, eta Aintza eta Bake Printzearen Izen Bakarra, MESIAS bakarra dena, YAHUSHUA, ENE Semea. ENE Bi Lekukoak ahakar egingo dizute, Oi, Israel, eta ohartzeko damutu zaitezen.

Entzun, Oi, Israel eta Jerusalem! Ukatu zenuenez YAHUSHUAREN Odola Kalbarioan zure bekatuak garbitzeko, izango duzu odola erraz ikustekoa zaldien aho-uhaletaraino eta zure herrialdean jarioko du. (Apokalipsia 14:20)

Entzun, Oi, Israel eta Jerusalem! Jakobek borrokatu zuen NI, YAHUVEHREN aurka, eta ondorioz, elbarritua geratu zen eta herrenka zebilen (Hasiera 32:24-26). NIREKIN borrokatzen egon zara, Oi, Israel, eta elbarritua geratuko zara, sekula ezagutu barik benetako bakea, oihukatu arte: Bedeinkatua datorrena YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenean! Orduan, bedeinkatua izango zara modu mugaezinean, eta ugari, askoz gehiago amets egiten edo eskatzen ausartzen zarena baino.

YAHUSHUAK ireki zituen itsuen begiak eta ezkatak jausten ziren beraien begietatik eta goresten zuten YAHUSHUARI beraien ikusmenagatik, goraipatzen eta aintzatzen NI, YAHUVEH. Ostera, zu, Oi, Israel eta Jerusalem! Ukatu zenuen mirari hauek zerutik zetozela eta horregatik orain, itsu zaude eta ezkatak dituzu zure begietan, eta honengatik atzipetua izango zara satanasen semearengandik, batzuen deitzen diotena antimesias, 3 urte t’erdi atzipetua egongo zara eta sinetsiko duzu bere bake faltsuan.

YAHUSHUA ha MASHIACHK erakutsi zuen BERA dela NI, YAHUVEHREN Semea egin zituenean seinaleak, mirak eta mirariak Jerusalem eta Israel guztiaren zehar. Haatik, pertsegitu zintzaizkioten honengatik eta deitu zenieten deabruaren ekimenak. Tribulazio Handian, satanasen semea (antimesias) zuengana etorriko da eta atzipetuko zaizue seinale, mira eta mirari faltsuekin, eta satanasen botereak izango dira, ukatu zenutelako benetakoa, izango zarete xixkaturik seinale, mira eta mirari faltsuekin. (Apokalipsia 13:11)

NIRE Bi Lekuko ministratuko dute berriro YAHUSHUAK egin zuen bezala. NIRE Bi Testiguen gerizak sendatuko dute, berriztatu eta askatu eta martiri hilak berpiztuko dira. Janaria mila bider areagotuko da, gertatu zen bezala ogi eta arrainekin YAHUSHUAK otoitz egin zuenean. Lehen egin zena berriro egingo da Jerusalemen, eta edonori, eta edonon NIRE Bi Lekukoak bidaliak, onartuak eta sinetsiak diren, mirari hauek gertatuko dira YAHUSHUAREN Izenean berriro. Ministratuko dute YAHUSHUAK egin zuen bezala eta fariseuei epaiketara deituko diete. YAHUSHUA sakrifikatua izan zen bezala, NIRE Bi Lekuko emango dira sakrifizioan eta hilak izango dira, baina 3 egun t’erdi geroago, berpiztuko dira hilen artetik, YAHUSHUA bizi dela, gobernatzen duela eta erreinatzen zerutik eta BERA da benetan NI, YAHUVEHREN Semea (Apokalipsia 11:3-13).

Entzun, Oi, Israel, Jerusalem eta gainontzeko mundua! YAHUSHUA paganoak beldur ziren moduan, mespretxatua, isekatua, gorrotatua, pertsegitua eta BERE biziaren aurka huts egindako erailketa saiakerak egin zizkioten, horrela ere NIRE Bi Lekukoak jasango dute patu berdina. YAHUSHUAK madarikatu zuen bezala pikondo fruitugabea eta ihartu zen eta hil fruiturik ez emateagatik, horrela ere NIRE Bi Lekukoak madarikatzen dituzte ekintza fruitugabeak eta gizateriaren bekatuak (Mateo 21:18-20). Pikondo antzuak irudikatzen du gizateria paganoa ihartuko dena ere, eta hilko dena NIRE Bi Lekukoen suzko berbak profetizatuak izaten direnean. Etsaiek gorroto dute YAHUSHUA, Santutasuna eta NIRE Bi Lekukoak, Zaharreko Elijahren garaietan bezala, eta NIRE etsaiak suaz akabatuak izango dira.

Entzun, Oi, Israel, Jerusalem eta munduko gainontzea! YAHUSHUAK topo egin zuen bezala andrearekin Samariako putzuaren ondoan, eta Ur Bizia eman zion putzuan, eta berak hartu zuen egia eta bueltatu zen bere hirira, eta partekatu zuen albiste ona eta partekatu zuen Egiazko Ur Bizia besteekin (Joan 4). YAHUSHUAK esan zion emakumeari putzuaren ondokoa bihoa eta edan dezan Ur Bizi honetatik eta ez duela inoiz egarririk izango berriro. NIRE Seme YAHUSHUA, Biziaren Sorburua da, YAHUSHUA DA UR BIZIAREN PUTZUA. Inork ezin du NI, YAHUVEHRENGANA etorri, BERE Biziaren Putzutik edan barik, eta onartu barik BERE Odolezko Sakrifizioa Kalbarioan.

Entzun, Oi, Israel, Jerusalem eta munduko gainontzea! Bidaltzen dizuet Ur Bizia behin eta berriro NIRE murko gantzutuen medioz. Haatik, jaurti duzue Ur Bizia bueltan beraien aurpegietara. Pertsegitu duzue, kolpekatu, erbesteratu, espetxeratu eta hil NIRE Profetak. Arrazoi honengatik bidaliko ditut NIRE Bi Lekukoak Jerusalemera eta haiek profetizatuko dute zeuk, Oi, Israelek, egin dituzun gaitzen aurka, egiten dituzunak eta egingo dituzunak. NIRE Bi Lekukoak zigilatuko dute zerua eta ez da egongo euririk, ukatzen duzuelako eta ezeztatzen duzuelako YAHUSHUAREN Ur Bizia. NIRE Bi Lekukoak askatuko dituzte Deuteronomioa 28ko madarikazio guztiak desobeditzen dutenen gain eta NIRE Seme maitea YAHUSHUAREN Jainkotasuna ezeztatzen dutenen gain. NIRE sumindura jausiko da edozeinen gain YAHUSHUAREN Izena madarikatzen duena. NIRE sumindura nahasgabeak akabatuko du piztiaren marka daraman guztia eta piztia gurtzen duen guztia. (Apokalipsia 13:16-18).

Entzun, Oi, Israel, Jerusalem eta munduko gainontzea! Zeuk ukatzen duzunez NIRE Profeta Santu, Gantzutuak, entzuteari, zeinen asmo bakarra da obeditzea eta zerbitzatzea NI, YAHUVEHRI, bidaltzen ditut NIRE Bi Lekukoak, gantzudura izango dutenak Moises eta Zaharreko Elijahren antzekoa. BIDALIAK IZANGO DIRA ANTIMESIAS DEITZEN DENA TORMENTATZERA, SATANASEN SEMEA DENA, PROFETA FALTSUARI ETA BERE SINESKIDE GUZTIEI PIZTIAREN MARKA ERAMANGO DUTENAK, MOISES ERABILIA IZAN ZEN MODUAN, FARAOI GAIZTOA TORMENTATZEKO, HORRELA ERE ERABILIKO DITUT NIRE BI LEKUKOAK.

Moisesek aldarrikatu zituen bezala madarikazioak eta epaiketak egiptoarren gain, erakutsiz NI, YAHUVEHREN boterea, horrela gertatuko da berriro. Moisesek banandu zuen bezala Itsas Gorria, israeldarrak zeharkatu ahal izan dezaten haien etsaiengandik iheska, horrela ere izango da berriro. Bakarrik gerakin leiala izango da salbu Israelen, eta bakarrik Santutasunera bueltatu zirelako, gordetzen lehenengo legeak NIK YAHUVEHK idatzi nituenak, zizelatuak NIRE autoritate atzamarrarekin, eta onartu eta gurtzen dutelako NIRE Seme YAHUSHUA haien MESIAS bezala eta damutzen direlako beraien bekatuez.

NIK bakarrik babestuko ditut YAHUSHUAREN Izena bedeinkatzen duten horiek. HURA lur honetan jaio zen, emakume birjina hebrearrengandik, gizonezko hazirik gabe, erakusten YAHUSHUA dela NI, YAHUVEHREN Seme bakar-sorturikoa, bidalia izan zena lurrera NIRE Hitzekin eta autoritatearekin. YAHUSHUA da Tora Biziduna eta zuek ukatu zenuten. Oi, Israel, Jerusalem eta munduko gehiengoa! BERA ukatzen duzuenean, ukatzen duzue NI, YAHUVEH. NIK bidali nien YAHUSHUA lehenik Juduei eta gero jentilei agertzeko NIRE Autoritatea eta Aintza.

Bidaliko ditut NIRE Bi Lekukoak, gizon bat eta emakume bat, adierazteko NI, YAHUVEHREN autoritatea eta beheratu arazteko epaiketak eta NI, YAHUVEHREN madarikazioak eta hitz gantzutuak aldarrikatzeko eta boterea agertzeko NI, YAHUVEH eta YAHUSHUAREN Izen Santu Sagaratuetan. Egiaz entzun eta erne egon zaitezte, Oi, Israel eta Jerusalem! NIK ez dut Israel bedeinkatuko zeuk bedeinkatu arte YAHUVEH eta YAHUSHUAREN Izenak eta zeuk bedeinkatu arte GURE Izenetan datozen eta ministratzen duten Santuak.

Entzun, Oi, Israel, Jerusalem eta lur honetako gizakiak! Zerura itzultzeko bide bat baino ez dago, eta da Sakrifizio Santuaren bitartez lurra planeta honi emandakoa, gizakien bekatuak estaltzen dituena, eta da YAHUSHUAREN Odolaren eta Izenaren bitartez. BERA onartu behar duzue, NI, YAHUVEHREN Seme bakar-sorturiko bezala, eta zuen bekatuak barkatuak eta garbituak izango dira, YAHUSHUAREN Odol Salbatzaile bakarraren bitartez, baina orduan, damutu behar zarete eta aldendu zuen bekatuetatik eta obeditu. (Joan 14:6)

Entzun, Oi, Israel! Hauxe da NIRE Bi Lekukoak jakinaraziko duten mezua: Edozein YAHUSHUAREN etsaia, NI, YAHUVEHREN etsaia da, eta damutzen ez badira, ez da egongo barkamenik bekatu honengatik. Infernua izango da beraien hurrengo bizitokia.

Entzun, Oi, Israel, Jerusalem eta gainontzeko mundua! EZ DAGO ODOL ERREGETZAKOA LUR HONETAN, YAHUSHUA HA MASHIACHREN ODOL ISURIAREN MEDIOZ IZAN EZIK. Bakarrik horiek zeinen izenak jada idatziak daudenak Bildotsaren Biziaren Liburuan (Apokalipsia 17:8) lur hau sortu aurretik, aldarrikatu lezakete erregetza jatorria, Unibertsoaren Erregearen Odol Erregezkoaren bitartez, Erregeen Erregea eta Jaunen Jauna, YAHUSHUA ha MASHIACH, Juduen Erregea. BESTE GUZTIAK LURREKO JATORRI ERREGEZKO BATEN ONDORENGOAK DIRELA ADIERAZTEN DUTENAK, IRUZURTIAK DIRA ETA EZ DAGO EZER ERREGEZKORIK HAIENGAN. Bakarrik NIRE herria, YAHUSHUA ha MASHIACHREN askaziaren bitartez mentatua, dira Erregezkoak NIRE begietan. YAHUSHUAREN Emaztegaia bakarrik izango da koroatua zeruan.

NIRE BI LEKUKOAK, YAHUSHUAREN APOKALIPSIA 14KO EMAZTEGAIAREN HASIKINAK OSATZEN DITUZTE. Haiek jasoko duten gorputza izango da Gorputz Aintzaduna. YAHUSHUA zebilen bezala ikusezina bihurturik jendetza erditik, etsaiak hiltzea saiatu zenean, horrela ere NIRE BI LEKUKOAK GAUZA BERA EGINGO DUTE. (Lukas 4:28-30)

LUKAS 4:28-30

Hau entzutean, sinagogako denak amorruz bete ziren. Eta, jaikirik, Jesus herritik kanpora bota eta herria jasoa zegoen mendiko amildegi batera eraman zuten, handik behera jaurtitzeko. Baina YAHUSHUA haien artetik igaro eta BERE bidetik joan zen.

Entzun, Oi, Israel, Jerusalem eta gainontzeko mundua! Satanas ezin izan zuen YAHUSHUA hilik mantendu, eta hirugarren egunean YAHUSHUA berpiztu zen bezala, horrela ere, axolagabe zer egiten duten satanas, profeta faltsua eta satanasen semea, antimesias, ezin dute gelditu NIRE Bi Lekukoen piztuera, hilen artetik berpiztuko direnak beraien heriotzatik hiru egunera gutxi gora behera. Satanasek ezin du galarazi mundu guztiko jendeak ikustea eta entzutea honi buruz, eta eman ditzaten haien biziak eta arimak eta onar dezaten YAHUSHUA, benetako MESIAS bakarra bezala, NI, YAHUVEHREN Semea.

Entzun, Oi, Israel, Jerusalem eta gainontzeko mundua! YAHUSHUA igo zen bezala zerura lekukoen aurrean, horrela ere NIRE Bi Lekukoak igoko dira zerura, mundu honetako lekukoen aurrean. Zuen mundu guztiko hedabideetan hauxe ikusiko da. Idatzia dagoen bezala: “Eta YAHUSHUA ha MASHIACHRENGANAKO HILAK JAIKIKO DIRA LEHENIK”. Hau sekretua izan da eta dagoeneko hedatua izan da Profeta honen bitartez. NIRE BI LEKUKOAK, NIRE BESTE HAURREKIN BATERA, SANTUAK, MARTIRIAK IZANDAKOEKIN, HAUEXEK IZANGO DIRA LEHENIK BERPIZTEN DIRENAK, agertzen YAHUSHUA altxatu zuen botere gantzutua NIRE eskutik. NIK, YAHUVEHK, berriro egingo dut munduak ikus dezan.

Idatzia dagoen bezala: “Bizirik daudenak eta geratzen direnak, bahituak izango dira YAHUSHUAREKIN biltzeko airean”, haien artean, Apokalipsia 7ko Emaztegaia sarturik. Testifikatzeko denbora da hiru urte t’erdi, irudikatua hiru egun t’erdiz, eta NIRE Bi Lekukoen gorpuak dautza hilik, haien espirituak zeruan egongo diren arren. Hiru egun t’erdi geroago, beraien espirituak deituak izango dira bueltatzeko haien gorpuetara, YAHUSHUAREKIN bezala, eta berpiztuko dira hilen artetik, eta jendetzak ahuspeztuko dira, damutuko dira eta YAHUSHUA gurtuko dute, NIRE Semea eta benetako MESIAS bezala. (Apokalipsia 11)

Entzun, Oi, Israel, Jerusalem eta gainontzeko mundua! Idatzia dagoen bezala, zuek deitzen duzuena Joan Bataiatzailea, prestatu zuen bidea NIRE Seme YAHUSHUARENTZAT, horrela da nola NIRE Berriko Elijahk prestatuko duen bidea YAHUSHUAREN itzulerarako gobernatzera eta erreinatzera lurraren gain, BERAK egin zuen bezala zeruan.

Entzun, Oi, Israel, Jerusalem eta gainontzeko mundua! NIRE Bi Lekukoak ez datoz bakarrik Moises baten gantzudura eta espirituarekin, baizik eta datoz Elijahren antzeko gantzudura eta Espirituarekin. Inolako armarik geldituko diete, zein espiritualak, gizakiak osatuak, zein biologikoak zein kimikoak. Aldiz, edozein arma beraien aurka erabilia, arma horrek etsaien gain punpatuko du. Ez die ezer zaurituko testigantzako hiru urte t’erdiko amaiera arte, eta bakarrik NIK onartzen dudanean haiek hiltzea NIRE aintzarako, erakusteko NIK piztuko ditudala berriro hiru egun t’erdiko denboraldian.

Entzun, Oi, Israel, Jerusalem eta gainontzeko mundua! NIK, YAHUVEHK, eman nion bezala Zaharreko Elijahri gantzudura bere etsaiei akabatzeko suaz, horrela ere NIRE Bi Lekukoak gauza bera egingo dute. YAHUSHUAK kontrolatu eta autoritatea izan zuenez haizea eta uhinen gain, horrela ere NIRE Bi Lekukoek gauza bera egingo dute. NIK, YAHUVEHK, emango diet NIRE Bi Lekukoei lekualdatze ahalmena munduko edozein tokira. NIK, YAHUVEHK, emango diet autoritatea babesteko NIRE ardi eta bildots Santuak, eta NIRE Apokalipsia 7ko Emaztegaia, eta apopiloak Bildotsaren Eztei Afarikoak kementzeko, lurrean daudenak garai horretan.

Entzun, Oi, Israel, Jerusalem eta gainontzeko mundua! Nola karraskatuko dituzuen hortzak amorruaz! Oi, etsaiak ukatzen duzuenak YAHUSHUA benetako MESIAS bezala! Jakizue hau: Ezingo duzue eduki NIRE Bi Lekukoak zuen Sinagoga, Tenplu eta Elizetatik kanpo, ezin zenuten bezala eduki YAHUSHUA zuen Sinagogetatik kanpo antzinako garaietan. NIRE Bi Lekukoak agertuko dira YAHUSHUAREN etsaiei, agerian uzteko NI, YAHUVEHREN haserrea. NIRE BI LEKUKOAK SARTUKO DIRA ANTIMESIASEN LOGELAN, TORMENTATZEN BERE ETXEAN BERTAN, ETA PROFETA FALTSUAREN ETXERA, ETA BERAK ERE EZ DU IHES EGINGO NIRE BI LEKUKOEN TORMENTOARENGANDIK.

NIRE Bi Lekukoak joango dira edonora eta edonorengana, eta NIK bidaltzen dieten bezain sarri. Inolako etsairik ezingo du kanpoan eduki edo tormentatzen gelditu edo isekatzetik satanasen semea eta profeta faltsua, hiru urte t’erdiko testigantzakoak amaitu arte. NIK bidaliko ditut beraien logeletan ere, haiek lo daudela, eta saiatzen direnean atseden hartzen eta jaten. NIK, YAHUVEHK, pertsegituko ditut etsaiak Moisesek egin zuen bezala, eta ez diete ezer geldituko, inolako alarmarik, inolako guardiarik eta inolako armamenturik ez du aurrera egingo NIRE Bi Lekukoen aurka, testigantzako hiru urte t’erdi inguru amaitzen diren arte, eta orduan da haien lana eginda egongo denean. Etsaiak ezin izan zuen YAHUSHUA gelditu ministratze lanetik ezta herria egiak onartzetik, eta inork ezingo du NIRE Bi Lekukoak gelditu.

Entzun, Oi, Israel, Jerusalem eta gainontzeko mundua! Ezin izan zenuten itxi Joan Bataiatzailearen ahoa NIK, YAHUVEHK, baimendu nuen arte eta bakarrik bere testigantzako lana lurrean amaitua zegoelako. Ezin duzue itxi ahoa NIRE Bi Lekukoei jarraituko dutenak berbetan Joan Bataiatzailearen antzeko gantzudurarekin, horrela ere, NIRE Bi Lekukoek profetizatuko dute NIRE Epaiketa, deituko dituzte madarikazioak haiek gura bezainbeste eta kontatuko dute etorri behar duena. Ahakar egingo dute konbikzioz eta damutasunez beteriko mezuekin eta gantzudura batekin Joan Bataiatzailearena baino handiagoa ere.

NIRE Semeak ezin du etorri Israelera Bake Printzea gisa, izugarrikeria ugari burutu arte ezta faltsua etorri orduko. Otoitz egiten duzuenean Bake Printzea etor dadin Israelera orain, ez dakizue izugarrikeria gertatu behar dena lehenengo, baina, izan ere, gertatuko da. Hasi da gertatzen, martxan jarri da trena bat ezin dena gelditu.

[Elisabethi erakusten zaio ikuskari bat: ikusten ditut bi trenak hurbiltzen direnak, eta haiek ez dira konturatzen, baina elkar joko dute, biak trenbide okerretik baitoaz.]

Zigortzen nabil Israel maite dudalako Israel, baina trenak elkar joko dute, biak trenbide okerretik doazelako. YAHUSHUAREN Emaztegaiak sentitzen du Israel fisikoan gertatzen dena, YAHUSHUAREN Emaztegaia Israel espirituala delako. Israel fisikoa: zuek bedeinkatuak izango zarete Deuteronomioa 28ko bedeinkazioekin bueltatzen zaretenean Santutasunera eta obeditzen NI, YAHUVEHRI, eta modu bakarra hau egiteko da YAHUSHUA onartuz MESIAS bezala, eta aitortzen duzuenean BERA dela zuen Odolezko Sakrifizio bakarra Kalbarioan eman izan zena. Gorde ditudan bedeinkazioak dira Israel espiritualarentzat eta maite nauten, obeditzen didatenak, eta lehenengo lekuan jartzen nautenak haien maitasunean eta haien bizitzan, NIRE Tora obeditzen dutenak, NIRE Izen Santuaren sagaratua dena errespetatzen dutenak, eta YAHUSHUA onartzen duten horiek MESIAS bezala.

Horregatik atsekabetzen zarete ikusten duzuenean eta nabaritzen Israelen gertatzen dena. Abraham etengabe dago NIRE aurpegiaren aurrean, eta dio: zer egingo duzu Ismaelen haurrekin? Ez duzu maite NIRE beste semearen hazia? Bidali zure mezularia nire hazira eta eman iezaiezu sinesteko aukera bat. Honengatik negar egiten duzue Libanogatik, zeren, agian ez dira Abrahamen hazia? Israel espirituala daukat Libanon finkatua, onartu dutenak YAHUSHUA MESIAS bezala.

NIRE YAHUSHUAREN Emaztegaia daukat Libanon, NIRE Emaztegaia daukat Iranen eta Iraken, NIRE Emaztegaia daukat Sirian. Gogoratu zaitezte NIRE Emaztegaiaren alde otoitz egitea, edonon sakabanatua izan dena mundu guztiaren zehar. NIRE YAHUSHUAREN Emaztegaia daukat Txinan, NIRE YAHUSHUAREN Emaztegaia daukat Errusian, NIRE YAHUSHUAREN Emaztegaia daukat Hong Kong hirian, NIRE YAHUSHUAREN Emaztegaia daukat Australian, NIRE Emaztegaia daukat Amerikan, Kanadan, Alemanian, Frantzian eta Europan. Sakabanaturik dauzkat mundu guztiaren zehar. NIRE YAHUSHUAREN Emaztegaia daukat Indian, Indonesian, Afrikan, Hego Amerikan eta mundu guztiaren zehar.

Bakarrik zuen herrialdeak izendatzen dutelako beste herrialde bat etsaia gisa, ez diote egiten zure etsaia, mundu honetako gobernuak ez baitira NIREAK. Ez dute hitz egiten NIRETZAT, ez naute errespetatzen eta ez dute nahi zer ikusirik NIREKIN. Zuen etsaiak dira NIK dekretatzen ditudanak zuen etsaiak direla. SATANASEN HAZIA DA ZUEN ETSAIA. Nor da satanasen hazia? Haiek guztiak zeinen izenak ez daude Bildotsaren Biziaren Liburuan. Ez ziren inoiz NIREAK jaio zirenean lur honetan.

[Otoitz egiten ozenki ingelesez: Santu, Santu, Santu]

Oi, Israel! Oi, Jerusalem! NI negar baten eta aiosketan nago zugatik. Jainkotiar itxura daukazu baina, non dago barruko urrikalmendua? Nahi dut mundua izan dezan zureganako errukia baina, non dago zuen errukia? Oi, Israel! BADUZUE ESKUBIDEA ZEROK DEFENDITZEKO, BAINA ZEHARKATU DUZU MUGA, ARMA BIOLOGIKOAK ETA ARMA KIMIKOAK BILATZERA PASATZEN ZARETENEAN. NI EZ NAGO BATERE GUDALDI HORIETAN. Ez diozue hots egiten NI, YAHUVEHRI laguntzaren eske, zeuen eskutik lortzen saiatzen zarete, beste herrialde bateko armak erabiltzen. ARMA BIOLOGIKOAK ETA KIMIKOAK ERABILTZEN DITUZUNEAN, ZUEN ETSAIAK ZIGORTZEN DITUZU, NIK SEKULA BAIMENDUTAKO BAINO ASKOZ GEHIAGO. Kontuz, NI, YAHUVEHREN, sumindurazko zirimola uztako baituzue, zeren bidaltzen duzuena dator bueltan zuen aurpegietara. ARMA HAUEK EMATEN DIZKIZUTEN NAZIOAK AZKENA BERA UZTAKO DUTE.

NIK bidaltzen ditudanean NIRE Bi Lekukoak, bidaltzen ditut Abrahamen bi hazietara. Bidaltzen diet, ez bakarrik Judaren leinura, baizik eta israeldar, arabiar eta nazio jentil guztietara erne egongo direnak. Israelen berba egiten dutenean, hedatua izango da hedabide elektronikoen medioz eta munduko egunkari guztietan, ez dagoelako hauxe lakorik beste garairik.

Satanasek erabili du teknologia hau bere zeregina zabaltzeko, baina NIK erabiltzen ditut teknologia NIRE agenda arinago aurrera eramateko. Oi, non daude auhenak? Non daude negarrak eta intziriak? Zergatik jendeak bakarrik burua astindu eta esaten du: ez al da izugarria? Zergatik Israel espirituala ez da altxatzen? Zergatik ez duzue otoitz egiten NIK baitaukat haziaren gerakin bat Libanon? Zer gertatuko luke zeuen haurtxoak balira? Zer gertatuko luke zeuen emazteak, zeuen senarrak, zeuen lagun minak, zeuen familiak eta zeuen albokoak balira? Zer gertatuko luke zeuen etxeak izango balira? ZENTZUGABEKERIA FINKATU DA GOBERNUETAN.

Oi, Israel! Oi, Jerusalem! Zuen herria negarrari eta auhenka egoteari ekiten dio, arineketan dabil nahasturik. NIK negar egiten dut guztiengatik. Bakarrik NI, YAHUSHUA natorrenean, egongo da bakea senideen artean, bakea Abrahamen hazian. Ordu arte, beti izan den bezala, biek jarraituko duzue lurrazaletik elkar akabatzeko ahaleginetan. Bake faltsua datorrenean, haserrea eta gorrotoa oraindik hor egongo dira. Ez dago bakerik Bake Printzea etorri arte (Isaias 9:6) eta da YAHUSHUA ha MASHIACH.

Honela da mintzatua, honela da idatzia, emana YAHUSHUAREN alaba honi, Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijah, 2006ko abuztuaren 27an.

HITZ-ATZE

krisiz pertsonala egon zen etorri zena gure bizitzetara etsaiak jo zuenean gure familia modu desberdin batean gure semearen medioz. Hau zen saihesteko nik argitaratzea Profezia hau. Profezia hau etorri zitzaidan zati bitan, baina nik ez dut argitaratu behar bigarren zatia oraindik. YAHUVEHK dio haragi espiritual ugaria dagoela hemen asimilatzeko, hau da, errebelazioak zerutik. Ez daukat ideiarik ere zergatik Berba hau niri ematen zaidan, deskribapenarekin Bi Lekukoen zereginarena.

Prezioa dago ordaintzeko profeta batek jaso ditzan mota honetako errebelazioak zerutik, eta eraso espiritualak bortitzak izan dira denboraldi honetan zehar, baina garaipena daukagu YAHUSHUAREN Izenean.