PROFEZIA 80

YAHUSHUAREN EMAZTEGAIA OTOITZ EGIZU NIK YAHUVEHK BIDALI DITZAN ZUEN ETSAIEI NIRE SUMINDURAZKO DOLARERA

IDATZIA/MINTZATUA RUACH HA KODESHEN GANTZUDURAPEAN
APOSTOLU Elisabeth (Elisheva) ElijahREN BITARTEZ 2006KO
URTARRILEAREN 18AN GAUEKO 1:40 A.M.


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

PROFEZIA 80

YAHUSHUAREN Emaztegaia: ez bota gehiago zure perlak mundu honetako txerriari. Txerri batzuk ezkutaturik daude prediku-lekuen atzean, aberatsak eta ospetsuak beraien buruei kristau deitzen dietenak, hedabideetan ere. Txerri hauek erlijio denominazio guztietan daude. Fariseuek ez zuten ulertu YAHUSHUA eta nahi zioten hila, horrela ere ez dute ulertuko orain erlijio espiritua duten Babiloniako elizaren zatia direnak. Haiek saihestuko dute zure Shekinah Aintzaren argia.

YAHUSHUAREN Emaztegaia, 2006ko urte honetan, otoitz egin behar duzu Jerusalemgo bakearen alde, sekula lehenago egin ez duzun moduan. Konturatu zaitez, otoitz egiten duzun artean Jerusalemgo bakearen alde, otoitz egiten ari zarela Bakearen Printzearen alde, zein NIRE Seme YAHUSHUA den, aurreratzeko BERE itzulia eta gobernatzea lur hau erregeen Errege gisa, fedegabea den guztia lur honetatik kentzen denbora ezarri eta markatu baterako. YAHUSHUAREN Emaztegaia, konturatu zaitez nola NIK, YAHUVEHK, agintzen zaitudan hau egin dezazun, konturatu zaitez YAHUSHUAK ezin duela etorri eta gobernatu Yisrael asko sufritu arte. Auhenka asko, negarra, erditze minak eta odola isuria izango da, eta bakarrik NIK, YAHUVEHK, ezagutzen nuen aurretik, zer behar izan zena, Yisrael berriro ibili dadin NIRE Toraren Legeak obeditzen, NIK eman nizkienak Moisesen medioz, eta maite dezala NI, YAHUVEH, non ez daukaten beldurrik adierazteko NIRE Izen Santua, non ez dagoen botere gantzuturik.

Ahakar egingo diote irakatsi zitzaizkien gezurrei. Yisrael aitortuko du YAHUSHUA, ez bakarrik YAHUVEHREN Semea bezala, baizik eta MASHIACH (MESIAS) bakarra ere. Haiek onartuko dute Odolezko Sakrifizio Santua, zein YAHUSHUAREN oparia den, BERAK eman zuena Kalbarioan, BERE botere salbatzailea, askatzailea, sendatzailea, eta berpizkunde boterea YAHUVEHREN Bildots perfektu bakarrarena. Yisraelek ez du ikusiko Bake Printzea berriro etortzen bere lurraldera hau egina izan arte. Satanasek bidaliko du bake faltsua denboraldi labur baterako haiek malmuzkatzeko, baina gero, izango da infernua bat-batean sartuko balitz bezala mundu guztiaren zehar, denboraldi labur hori amaierara heltzen denean.

Yisrael, zeu itzuliko zara zeure Sortzailearengana, eta maiteko nauzu eta NIRI obedituko didazu berriro. Yisrael, gogoratu Zaharreko David Erregea eta gogoratu zer egin zuen gailendu zituen gudak irabazteko. Bera apaltzen zen NI, YAHUVEHREN aurrean, eta gorespena eta gurtza da ekarri zietena Zaharreko israeldarrei garaipenak. YAHUSHUAREN Emaztegaia, otoitz egin behar duzu, Yisraelek berriro nahi izan dezan gobernatzaile santuak, maite dutenak eta obeditzen NI, YAHUVEHRI. Yisraelek berriro maite duenean eta obeditu NI, YAHUVEHRI, Abraham, Isaak eta Jakobek egin zuten bezala, orduan, NIK itzuliko dut ostua izan zena Yisraelgandik, orduan NIK berrerosiko dut Yisrael etsaien eskutatik. Yisrael izu ikaragarrizko edalontzia da mundu osorako, zeren azkeneko denboraren gerra gertatuko den lekua da, ona txarraren aurka. Satanasek bidaliko du bere semea mundua gobernatzeko, nazio honetatik, zeren satanasek iseka egiten dit eta aizundu NIK, YAHUVEHK, egiten dudana.

NIK, YAHUVEHK, bidali nuen NIRE Seme YAHUSHUA NIRE Espirituarekin, arimak zerura eramateko eta satanasek bidaltzen du bere espiritua atzipetzeko hari entzuten dioten guztiei eta jarrai dezaten bihurrikeria espirituari benetan Santu den guztiaren aurka, infernura eramaten, marka batekin limurtzen. YAHUSHUAK BERARI dagozkienak markatu dituen bezala, zeinen izenak idatziak dauden Bildotsaren Bizi Liburuan, mundua sortu aurretik, horrela ere satanasek markatu du berari dagozkienak eta berriro markatuko dizkie, erakusten JARRAITZEN DIOTEN HORIEK DAUZKATELA HAIEN IZENAK IDATZITA MADARIKATUEN LIBURUAN EDOTA, EZABATUEN LIBURUAN. SATANASEN MARKA HARTZEN DUEN INORK EZ DA SEKULA SARTUKO ZERUKO ERREINUAN.

Yisraelek ez du inoiz ezagutuko benetako bakea esan arte: “Bedeinkatua datorrena YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenean.” Bidaltzen dut YAHUSHUA ha MASHIACHREN Emaztegaia orain bitartekoa izan eta otoitz egiteko Yisraelen alde, eta batzuek besteen alde, eta NIK, YAHUVEHK aldarrikatzen dut ezkonsaria zerbitzari honen bitartez gantzudura berrirena zuentzat, YAHUSHUAREN partez, BERE Emaztegaiarentzat, sinetsi ahal badute fedean.

YAHUSHUAREN Emaztegaia, orain fedean sinetsi behar duzu, Berba honek adierazten duena, baina gutxi barru, ez duzu behar izango ezta federik ere adierazteko. Jakingo duzu, ziurtasunez, zeren Zaharreko Elijah ikusi zituen bezala bere etsaiak akabatuak bere begien aurrean, horrela ere zuek ikusiko duzue gauza bera. IBILIKO ZARA SANTUTASUNEN ETSAIEN ERRAUTSEN GAINETIK ETA EZ DUZU ATZERANTZ BEGIRATUKO.

1 REYES 18:40

Elijahk esan zuen: harrapa itzazue Baalen profetak! Ez dezala batek ere ihes egin! Harrapatu zituztenean, Kixon errekara jaitsarazi eta lepoa moztu zien Elijahk.

NIK, YAHUVEHK, gerra dekretatu dut lurra planetan non fedegabetasuna ugaria den. NIK, YAHUVEHK, autoritate berri hau ematen dut orain. NIRI otoitz egiten didazuenean NIRE Semearen Izenean, zatozte konfiantzaz NIRE aurrera eta eskatu ezazue Yisraelen etsaiek jaurtiak izan daitezela NIRE sumindurazko dolarera. Garaia dator, oi, hain gutxi barru!, beraz, ohartzen dut YAHUSHUAREN Emaztegaia eta apopiloei Bildotsaren Eztei Afarirako orain, YAHUSHUAREN Deialdiaren Neskaso honen bitartez, satanasek bidaliko duela bake faltsua, lehenengo eta behin benetako Bakearen Printzeri iseka egiteko, atzipetu eta markatu nahian mundua bere markarekin. Satanasek ere aste egun bat ipini du marka hau eman izan dadin. Belarriak dauzkatenak entzuteko eta erne egoteko, KONTUZ GIZAKIAK EGINDAKO SABBATH EGUNAREKIN. Bidali ditut NIRE Profetak ohar dezaten ordua etorriko dela, denak aukeratu beharko dutenean zein Jainkoari zerbitzatuko dioten. Duela oso gutxi barru dator galbideko semea HILKO DITUENA ZUEN DIKTADORE OKERRENAK BAINO GEHIAGO. GALBIDEKO SEME HAU ETORRIKO DA ZUEK USTE EZ DUZUEN MODU BATEAN. GALBIDEKO SEME HAU GORROTOAREKIN ETORRIKO DA, BESTE MESIAS AITORTZEN DUEN GUZTIARENGAN. GALBIDEKO SEME HAU GORROTOA DU, BENETAN SANTU DEN GUZTIARENGANAKO ETA YAHUSHUA ONARTU DUTENGANAKO MESIAS BEZALA.

1 JOAN 2:18

Seme-alabok, azken ordua da. Entzuna duzue antikristoak etorri behar duela. Hara, bada, antikristo asko agertu da dagoeneko, eta hori da azken orduaren seinalea.

JOAN 2:22

Horregatik, hildakoen artetik piztu zenean, esandako hori gogoratu zitzaien haren ikasleei, eta sinetsi egin zuten Liburu Santua eta YAHUSHUAK esandako hitza.

1 JOAN 4:3

YAHUSHUAREN izaera hau ukatzen duenak, ordea, ez du Jainkoaren Espiritua, antikristoarena baizik. Entzuna duzue antikristoak etorri behar duela; hara, bada, munduan da, jadanik.

2 JOAN 1:7

Engainatzaile asko sortu da munduan, Jesu Kristo egiazko gizon egin dela aitortzen ez duen asko. Hauek dira engainatzailea eta antikristoa.

NIRE Santuei ez diet tradituko NIK, YAHUVEHK, ezta NIK, YAHUSHUA ha MASHIACHK. Bakarrik horiek Judas antzeko espirituarekin hartuko dute marka eta satanasek emandako sariak denboraldi laburrerako direnak. Yisraelek beti iraungo du. Inork ezingo du mapatik ezabatu, zeren NIRE Seme YAHUSHUAK, ipiniko ditu BERE oinak Olibondoen Mendian, eta gobernatuko du eta erreinatu Jerusalemetik. NIK zin egin dut eta Yisrael ez da sekula erabat suntsitua izango. Oi, alabaina, zein desberdin da Yisraelen aurka Judas bat bezala bilbatzen duten horientzat edo esan dutenentzat ezabatuko dutela Yisrael mapetik! NI, YAHUVEH, naiz bakarra eskubidea duena Yisrael zigortzeko, alaba menderakaitza bezala. Judas eta Hamanen espiritua duten horiek (Ester 3:1-6), gaurko Hamas uztako du Yisraeli egindako kalte guztia (Ester 8:7).

YAHUSHUAREN Emaztegaiak, NIRE Ester dena, Jerusalemgo bakearen alde otoitz egiten duenean, konturatu zaitez hau egiten duzun artean, aurreratzen dela aurretik asmatuta zegoena: satanasen semearen etorrera, deitzen dena galbidearen semea. Baita Tribulazioa Handia aurreratzen da, YAHUSHUAREN etorria bizkortzen den heinean, gobernatzeko eta erreinatzeko Jerusalemetik eta esertzeko Tenplu Santuan. Esaten duzuenean: “Zatoz, YAHUSHUA, zatoz, agudo”, konturatu zaitezte gantzudura berriaz berba hauek hitz egite dituzuenean otoitz gantzutuan. Haman saiatu zen bezala Judu guztia den erailtzen, horrela ere gobernatzaile satanikoek lur honetakoak, izango dute asmoa Judu Mesianiko guztiak YAHUSHUA onartu duena ere MESIAS bakarra bezala. EZEKIEL 9 JADA HASI DA. NIRE herri santua zigilatua dago bakarrik NIRE eskuz. Ohartzen dizuet orain: SUNTSIPENA BIDEAN DAGO FEDEGABEA ETA DOHAKABEARENTZAT. Talde fidela daukat Yisraelen ezkutatuak daudenak, eta ostera, YAHUSHUAREN Emaztegaikideen zatiak dira. Orain da altxatzeko garaia eta hitz hauek esaten nabilen bidez honi kontaktatzeko, bat zarete eta.

Aurten hasita, mundu honetako gobernuen traidorekeria ikusiko duzue lehen ikusi duzuena baino gehiago. NIK, YAHUVEHK, dekretatu dudan guztia higuintza bezala NIRETZAT, NIRE aurpegian harro erakutsiko didate dohakabeen partez, mundu guztiak ikus dezan. Nazioek erasoko dute elkar hitzekin eta gerrarekin, botere, diruzaletasuna eta odolaren gosez, egarri aseezinaz, izainak bezala edo banpiro odol zurgatzaileak bezala, politikoak aitzakia hutsalak ipintzen batak besteari hiltzeagatik eta gerrak egiten. Oi, zenbat denborarako uste duzue, lur honetako jende bihurria, zuen ukabila astindu dezakezuela zuen Sortzaileari, NI, YAHUVEH, eta NIRE santutasunezko gizon eta emakumeei, zapaltzen dituzuen bitartean NIRE Eskritura Santuak zuen oinpean, trufan eta gorrotoan Santu den guztiari? Zenbat denbora uste duzue itxarongo dudala, zuek jasan aurretik, herri bihurria, Sodoma eta Gomorraren patua?

NIK, YAHUVEHK, eman dizkizuet damutzeko paradak, bereziki zuri, Oi, Amerika, eta hala ere, zuen bekatuak bakarrik areagotzen dira, higuintza bakoitza aurrekoa baino okerrago. NIK, YAHUVEHK, sortu zintuzten, Oi, Israel eta Amerika!, gordeta eta santuak NIRE aurrean egon zaitezten, bedeinkazioak isuriz zuen gain, eta zuen nazioen gain, eta zure herria aurrera egin zuen eta zuen eguraldia NIK bedeinkatu nuen, zuen laborantzaren kariaz. Aurten hasita, denboraldia aurka bueltatuko dut lurreko hainbat lekuetan, etsaia bezala erabiliz NIRE etsaien aurka, era nabarmenagoan 2005an baino. Oi, Yisrael eta Amerika! Nazioa zarete sortua gidaria izateko. Orain, beste nazioak gidatzen dituzue bihurrikerian eta higuintzetan.

Zuek, beste nazioak, begiratu eta uko egin zenioten entzuteari eta obeditzeari, beraz, NIK estali nituen zuen belarriak eta itxi nituen zuen begiak NIK hitz egiten nuen artean eta orroak egiten nituen, suteak, kazkabarra, zirimolak, uholdeak, tornadoak, idorteak, lurrikarak, tsunamiak eta sumendien medioz. Uko egin zenioten entzuteari NIK gogor lurrean NIRE oinetako batekin zapaldu nuenean eta lurrari dardararazi nionean izuaz hain handi orain, zein lurraren biraketa mozkorra bezala zabuka dabil. Zer esango duzu gogor zapaltzen dudanean NIRE oin biekin amorruaz? NIRE herri santua hiltzen duten nazioak, ardiak izango balira bezala hiltegira eramanak, orain beraiengatik negar egiten dute, bidali nituenean lurrikarak eta tsunamiak eta epaiketa, kristau errugabeak erailtzearren, ez zeukatenak odolik haien eskuetan. Gizonak, emakumeak eta umeak izan ziren eta izaten dira erailak arrazoi bategatik: ukatzen dira uko egitera YAHUSHUA ha MASHIACHRI, nori Jesu Kristo deitzen diote, MESIAS dena, Bakar-sorturikoa NI, YAHUVEHRENA.

Nazio guztiak Indonesia barne: NIK galdatu nuen zuen odola eta zuen familia artekoena, galdatu zenituztelako eta hartu kristau santu eta benetakoen biziak. Eta horrela jarraituko du lur honetako nazio guztien herriarentzat. Uztako duzue ereiten duzuena. Santutasuna ereiten baduzue eta onartzen baduzue YAHUSHUA, YAHUVEHREN Semea eta zuen MESIAS bezala, uztako dituzue NIRE bedeinkazioak zerutik. 2006 izango da zuen jubileu urtea, sinetsi ahal baduzue eta fedea izan YAHUSHUAREN Izenean, NIK, YAHUVEHK, askatuko dizuedala NIRE suminduratik datorrena, bereziki YAHUSHUAREN Emaztegai fidelarentzat, nori NIK Ester deitzen diodan.

1 TESALONICENSES 5:9

Izan ere, Jainkoak ez gaitu bere haserre-zigorra jasateko nahi, Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez salbamena iristeko baizik.

HARAGI TXIKITZEKO MAKINA

Hau, NIK, YAHUVEHK, dekretatu dut: zuetariko horiek fedegabetasuna ereiten duzuenok, aitzakiak ipintzen, bizitza bekatariak eramateko, odol errugabea isurtzen, iseka, bihurrikeria, zuek, satanasen zerbitzariak, haurrak, uko egiten diozuenak damutzeari zuen magiaz, sorginkeriaz, vuduaz, satanismoaz, eta okultismo mota guztiak, nekromantzia barne, NIRE sumindurazko dolaretan barruan, NIRE haragi txikitzeko makinaren barrura joango zarete. Zuek, dohakabeak, hil eta gerra egitea gustatzen zaizuenak, gurtzen dituzuenak bihurrikeria, lapurreta, sarraskia eta suntsipena, erailketa, diruzalekeria espirituak, zuek, eraso eta espetxeratzen dituzuenok NIRE hazi santua, derrigortzen martiriak bihurtzen, NIK, YAHUVEHK daukadan sumindurazko dolarera barrura, NIRE haragia txikitzeko makinaren barrura joango zarete.

APOKALIPSIA 19:15

Zaldizkoaren ahotik ezpata zorrotza ateratzen zen, herriak zauritzeko: burdinazko makilaz gobernatuko ditu. Hark dolarea zapaldu eta Jainko Ahalguztidunaren haserre biziaren zigor-ardoa aterako du.

NIK, YAHUVEHK, bedeinkatuko dut NIRE Seme YAHUSHUARENTZAT bedeinkazioa direnei eta NIRE Santutasuneko haurrak bedeinkatzen dituzten horiei. NIK, YAHUVEHK, madarikatuko dut, madarikazioa diren horiei NIRE aurrean, eta NIRE Seme kuttun YAHUSHUAREN aurrean, eta NIK bidaliko ditut Deuteronomioa 28ko madarikazioak, kalte egiten dutenen gain edo suntsipenaren eta heriotzaren bila dabiltzanak YAHUSHUAREN Emaztegaiari, NIRE Ester. NIK, YAHUVEHK, bedeinkatuko dut NIRE herri santua, Deuteronomioa 28ko bedeinkazioekin, gordeta YAHUSHUAREN Emaztegaiarentzat, agertzen dutenak RUACH ha KODESHEN Su Santua. NIK partekatzen ditut NIRE sekretuak NIRE benetako Apostolu eta Profeta gantzutuekin. NIK, YAHUVEHK, bidaliko ditut NIRE madarikazio guztiak Deuteronomioa 28koak, aitortzen duten guztien gain NIRE Seme YAHUSHUARI zerbitzatzen diotela, baina, ordea, hitzez eta ekintzaz satanasi zerbitzatzen diote eta ukatzen dute NI obeditzea eta agertzen dute gantzudura faltsua, su bitxia izenekoa, eta haien arimak saldu dituzte Esau bat bezala, jendearen zaletasuna eta aberastasunaren truk, amore ematen dutenak NIRE Eskritura Santuak, errakuntza eta demonioen jakinbideak irakasten.

NIRE RUACH ha KODESHEN betetasuna ez da aurkitzen inolako ministroenean amore ematen duena, dakienarekin egia zer den, edo okertzen dituena Eskritura Santuak, eta NIRE Aginduak egokitzeko gizateriaren gustukoak izan daitezen edo munduko gobernuenak. Ez zaitezte atzipetu. NIK, YAHUVEHK, ez dut aldatu NIRE iritzia bekatua zer denari buruz edo non igarotzen duten betikotasuna bekatari damugabeak. Zuen arau moralak eta bekatuaren interpretazioa alda ditzakete, baina NI NAIZ NI NAIZENA, eta NI, YAHUVEH, ez naiz aldatzen, eta ez da aldatzen NIRE Seme YAHUSHUA. NIK, YAHUVEHK, idatzi nituen harlauza biak legeenak, aginduak deitzen direnak, harrian, NIRE suzko atzamarrarekin, zizelatu nituen eta Moisesi (Moshe) eman nituen. Memeloak, uste duzuenak NIK zerutik NIRE Seme YAHUSHUA bidali niona lege hauek aldatzeko, NIRE Sabbath Eguna haien barne.

2006an eta gero, NIRE herri santua haziko da santutasunean, ahalegintzen asko obeditu, maitatu, eta zerbitzatzeko NIRE Seme YAHUSHUARI eta NI, YAHUVEHRI modu guztietan. NIRE herri santuak ez du amore emango etsaiarekin. YAHUSHUAREN Emaztegaiak NIRE baimena du eta autoritatea NI, YAHUVEHRI hots egiteko YAHUSHUAREN Izenean eta eskatzeko ipini ditzan demonioak tormentatzeko NIRE zeruko sumindurazko dolarean barruan, deitua NIRE okela txikitzeko makina, demonioak bidaliak izan direnak tormentatzeko zuri edo zure berrerosi laztanei edo herri berrerosiari. Agindua daukazue bitartekaritza otoitzak egiteko askapenaren alde.

YAHUSHUAREN Emaztegaia, NIRI hots egidazu zuri askatzeko satanasen giza zerbitzariengandik, zure heriotza eta suntsipena dutenak helburu. Zatozte NIRE Tronura konfiantzaz bekatu barik eta eskatu nazazue, YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenean, NIRI eskatzeko, zuen Aitatxo YAHUVEH, YAHUSHUA ha MASHIACHRENGAN, ipini ditzan NIRE etsai dohakabe horiek eta zuenak, NIRE haragia txikitzeko makinaren barnean, NIRE sumindurazko dolarea. Ausartzen diren horiei haien madarikazioak, aztikeriak, begizkoak eta edozein motatako gaiztakeria egiten, saiatzeko zauritzen, suntsitzen edo hiltzen YAHUSHUAREN Emaztegaia, NIRE zigilatuak direnak. NIREA da mendekua, dio YAHUVEHK. NIK itzuliko diet YAHUSHUAREN Emaztegaiaren etsaiei eta erabat txikituko diet zazpi modu desberdinetan.

YAHUSHUAREN Emaztegaia, zeuk ez duzu mendekurik hartu behar, satanasen giza zerbitzari hauek zauritzen dizuetenean. YAHUSHUAREN Emaztegaia, barkatu zure giza etsaiei baina bidali NI, YAHUVEHREN eskuetara. Gauza izugarria da NI, YAHUVEHREN eskuetan erortzea. Zeuk ez duzu mendekurik hartu behar, baizik eta utzi NI, YAHUVEH zeure ordez, hartu dezadan mendekua. NIK, YAHUVEHK, xehatuko dut adimena, gorputza, espiritua eta arima zuen etsai dohakabe guztiena. Ez da geratuko hezurren zaratak apurtzen direnak baino, NI, YAHUVEH, amaitzen dudanean haiekin lurrean. YAHUSHUAREN Emaztegaiaren edozein etsai da, YAHUVEH, YAHUSHUA eta RUACH ha KODESHEN etsaia. Etsai hauetatik batzuk, Jesu Kristoren Izena aldarrikatzen dute, eta alabaina, Mesiasen Espiritu Santua ez dago haiengan. Gaizkileak dira, haien buruak atzipetzen dute bakarrik.

Hau irakurtzen duteneko batzuek esango dute: Nor da YAHUSHUAREN Emaztegaia? Hauxe diotsuet: zuen ekintzak hitz egiten dute altuago zuen berbak baino. YAHUSHUAREN Emaztegaia gurtzen du, maitatu, eta aintzatu NI, eta NIRE Seme YAHUSHUA (GURI maitatzen beste edozeinen gainetik), gura du GURE borondatea bere bizitzan eta otoitz egiten du nola zerbitzatu eta GURE gustua egiteko, nola ipini irribarrea YAHUVEH eta YAHUSHUAREN aurpegian. Uko egiten diote amore emateari. Ukatzen dute satanasen gezurrak sinestea. YAHUSHUAREN Emaztegaia ahalegintzen da NIRE Legeak obeditzen, Bibliako Eskritura Santuetan adierazten duten bezala. YAHUSHUAREN Emaztegaia daramatzate bizitza santuak, Santuak baitira. Besarkatzen dute YAHUSHUAREN Judutasuna, ohoratu eta gordetzen duten bitartean NIRE Sabbath, eta kontuan hartzen dute Festa Nagusiak bedeinkazioa bezala, eta gordetzen dituzte, eta aitortzen dute YAHUSHUA MESIAS haien Senargaia bezala haien guztietan.

GORDE PURIM BESTA

Gaurtik hasita, NIK agintzen diot YAHUSHUAREN Emaztegaiari, NIRE Ester Berrikoa, PURIM FESTA gorde dezan eta poztu. Ospatu eta goretsi nazazue Ester askatzeagatik, zeren bera gabe, nola jarraituko ote zukeen YAHUSHUAREN jatorria? Ez lukete egongo hebrearrik lurrazalaren gainean Haman arrakasta izango bazuen. Haman behin saiatu zena egiten, berriro saiatuko da egiten modu berdinean. ESKUPEKOA IPINIKO DA JUDU ETA YAHUSHUAREN SINESLE GUZTIETAN. Espiritu hura itzuli zen Hitlerren espirituaren medioz, horrela izango da berriro, galbidearen semea etortzen denean, zein satanasen semea den. YAHUSHUAREN EMAZTEGAIA: IKASI ESTER LIBURUA.

YAHUSHUAREN Emaztegaia, poztu zaitez, berriro NIK, YAHUVEHK, diot: poztu zaitez. Hau da zuen jubileu urtea. Ez zentratu epaiketetan eta NIK isuriko dudan mendekua zuen etsaien gain, dohakabeak eta paganoak. NIRE Seme YAHUSHUA eta NI, YAHUVEH, gurtu, maitatu, zerbitzatu eta obeditzen duten horientzat, salbu zarete eta YAHUSHUAREN Odol isuriaz garbituak, eta ez zaudete izendatuak NIRE sumindurarako, baizik eta, alderantziz, bedeinkatuak izango zarete ahal baduzue fedean sinetsi jasoko duzuela zuen jubileu urtea.

YAHUSHUAREN Emaztegaia, zuetariko askok gorputz adineko edo makalekin borrokatzen duzue, gaixotiak aldez aurretik zahartu direnak, eraso espiritualak, fisikoak, emozionalak eta eraso bortitzak demonioen espirituenak eta satanasen haur zerbitzariak. Zure etsaiek higatu dizute fisikoki eta buruko aldetik. Haatik, espiritualki, jarraitzen duzu hazten eta gogortzen YAHUSHUAREN Izenean eta BERE Odolaren bitartez Kalbarioan isuria.

Poztu zaitez, YAHUSHUAREN Emaztegaia, orain, berehala, harrapatua izango zara YAHUSHUAREKIN biltzeko airean, bizirik, eta zuen gorputzak eraldatuak izango dira une batean, begien itxi-ireki batean. Eta itzultzen zaretenean, ez dizute oztopatuko lurreko buztinezko ontzi hauskorretan, baizik eta, alderantziz, izango zara naturaz gaindikoa indarrean, gazte eta osasungarri itxurakoa ikuspegi guztietatik. Ezer ez zaizu ezinezkoa izango.

Garaipena zure etsai guztien gain eta demonio guztien gain. Janaria jatea nahi baduzu, jan dezakezu nahi duzun guztia, ordea, janaria ez da emango dizuna elikadura. Aldiz, RUACH ha KODESHEN gantzudura elikatuko dizu. Berba espiritual guztia zure ahotik datorrena Eskritura Santuen bitartez elikatuko zaitu.

MATEO 4:4

YAHUSHUAK erantzun zion: Liburu Santuetan idatzia dago: gizakia ez da ogiz bakarrik bizi, baizik Jainkoak esaten duenetik bizi da.

LUKAS 4:4

YAHUSHUAK erantzun zion: Liburu Santuan idatzia dago: gizakia ez da ogiz bakarrik bizi, baizik Jainkoaren Berba guztiarengandik.

Lo egitea nahi baduzue, ahal duzue, baina loa ez duzue beharrezkoa zuen indarra berreskuratzeko.

ISAIAS 40:31

Baina YAHUVEHRENGAN itxaro dutenek indarrak berritzen dituzte; arrano-hegoak hazten zaizkie, lasterka egin eta ez dira nekatzen, ibili eta ez akitzen.

Ez da egongo barroterik datxezkizuenik, ezta aterik oztopatzen dizuetenik joatea NIK esaten dizuetenera joan zaitezten. Izango dituzue gorputzak ikusezinak izan daitezkeenak, zuek gura duzuenean. Hainbat itxura hartzeko gauza izango zarete, zuek gura duzuenean. Inolako distantziarik ez zaizue ezinezkoa irudituko, nahiz eta zerura bada edo beste planeta batera edo lurreko beste azkeneko mugaraino, edo ilargira. Hain erraza izango da, toki batean pentsatzea bezala eta helduko zarete. Inolako gizon, emakume, demonio, ezta Satanas bera ere, ezingo du saihestu zuek joan zaitezten, YAHUVEH eta YAHUSHUAK esaten dizueten tokira joan zaitezten.

JUAN 20:19

Asteko lehen egun hartan bertan, arratsean, ikasleak etxe batean bildurik zeuden;judu-agintarien beldurrez, ateak itxirik zeuzkaten. Sartu zen YAHUSHUA eta, erdian jarririk, agurtu zituen esanez: “Bakea zuei”.

Izango zarete Elijah bezalakoak eta Henok Zaharrekoak. YAHUSHUAREN Emaztegaiak izango ditu zauritu edo hil ahal ezingo diren gorputzak, NIRE Bi Testiguak izan ezik, garai bibliko horretan, leize itsutik arma naturaz gaindiko bateaz satanasek asmatutakoarengandik. Baina 3 ¿? egun igaro ondoren, NIRE Bi Testiguak berpiztuko dira gorputz aintzadun horretan eta harrapatuak izango dira YAHUSHUA ha MASHIACH, Senargaiarekin egoteko.

Haur maiteak, ez zaitezte nekatu on egiten eta obedientziaz NI, YAHUVEH, eta zuen MESIAS YAHUSHUA, Emaztegaia nahiz apopiloak izan arren. Bedeinkatuak apopiloak Bildotsaren Eztei Afarira. Ikusten duzuenez, gaitza areagotzen da pauso erraldoietan. Bakarrik bizkortzen du YAHUSHUAREN itzulia.

Ikusten duzuenez, fedegabe aberatsak eta ospetsuak, gizon eta emakume hutsalak direnak, ilusioak baino ez direnak, mundu honetako idoloak, ahazten zaienei haien gorputzak hautsez baino ez direnak eginak NIRE eskuetan, eta bere unetan NIK haien buztinezko gorputzak berriro bihurtuko ditut hautsean. Ostera, haien gorputz espiritualak jasango dute betiko infernuan eta gero suzko aintziran, egin dituzten bekatuengatik haien lurreko gorputzetan, beraz ez izan inbidiarik.

Ez zaitezte atzipetu, zeren prezio betikotasunekoa dago ordaintzeko YAHUSHUARI eta NI, YAHUVEHRI iseka egiten diguzuenean. NI, YAHUVEHREN begian orratz bat zulatzen saiatzea bezala da, eta NIK itzuliko dut. Eta haragi xehatu egingo diet NIRE oinazpietan, okela txikitua eginez haien bizitzekin haien azkeneko arnasa lur honetan eman arte. Orduan, etsai hauek nabarituko dute NIRE sumindurazko sua kiskalgarria infernuan eta Suzko Aintziran. NIK, YAHUVEHK, NIRE Seme YAHUSHUAREN Emaztegaiari babesten ditut, berrerosiak zigilatuak, lehen egin ez dudan moduan.

2006KO URTARRILAREN 14

Sasoi eta ordu azken ezarria honetarako baita, 2006ko urtarrilaren 14an, NIK esnatu nuen Elisabeth (Elisheva) Elijah eta esan nion, giza etsaia berarengana, bera lo zegoela, etorri zitzaion, saiatzen hiltzeko eremu espiritualean, NIRI otoitz egin eta eskatu diezadan NIK bidali nakien bere etsaiei NIRE sumindurazko dolarera, baita deitua Okela Txikitzeko Makina. NIK gantzutu nion bere senarrekin otoitz egiten zegoela, ez bakarrik berarentzat eta bere senar maitearentzat Niko, baizik eta YAHUSHUAREN benetako Emaztegaia guztirako, haiek ere badaukate autoritatea gauza bera eskatzeko.

NAHIKO DA! YAHUSHUAREN EMAZTEGAIA EZ DA ZAPALDUA IZATEKO OINPEAN SATANASEN ZERBITZARI HAURRENGANDIK! NIK, YAHUVEHK, ematen dut gantzudura berri hau YAHUSHUAREN Emaztegaiari. Satanasen zerbitzari haurrak eta satanasen emaztegaia erasotzen dutenak YAHUSHUAREN Emaztegaiari, uztako dituzte Deuteronomio 28ko madarikazioak mila bider eta eramango dituzte bigarren azala bezala. Kexatuko dira hil zorian eta esango dute: “Izango ez balitz zorte txarragatik, haiek ez lukete izango inolako zorterik”. NIK pertsonalki zapalduko ditut YAHUSHUAREN Emaztegaiaren etsai hauek NIRE oinpean, eta zuen odola jarioko du erreka gorrimina bezala, NIK ipintzen ditudanean YAHUSHUAREN Emaztegaiaren etsaiak NIRE sumindurazko dolarean barruan.

YAHUSHUAREN Emaztegaikideak: eman zaizue gantzudura berdingabea. NIK helarazten dizuet gantzudura hau zuei, YAHUSHUAREN Deialdiaren Neskasoa, Elisabeth (Elisheva) Elijahk, aldarrikatzen duenean otoitz gantzutuan eta idatzitako hitzekin. YAHUSHUAREN Emaztegaikideak: nahi baduzue sinetsi konfiantzaz eta jaso autoritate berri hau NIK, YAHUVEHK, ematen dizuedana, NIK ausardiaz askatuko zaituztet zuen etsaiengandik eta NEUREARENGANDIK lehen gertatu ez den modu batean. YAHUSHUAREN Emaztegaia: eska nazazu eta begira bidaltzen ez ote ditudan tormentatzen dizkizueten demonioei YAHUVEHREN Haragia Txikitzeko Makinara, zein NIRE sumindurazko dolarea den, non NIK deskreatuko diedan.

YAHUSHUAREN Emaztegaia: Ematen dizuet autoritate berri hau eta gantzudura berria egun honetan, eskatzen didazunean YAHUSHUAREN Izenean, ez bakarrik zeuregatik ematen dut gantzudura hau, baizik eta Yisraelen kariaz. Zenbat aukeratuko dute onartzea araua hau gaitzaren aurka mundu honetan? Zuen erabakia da. Bakarrik dago gordeta YAHUSHUAREN Emaztegaiarentzat. Gainerakoei honen alde otoitz egiten dutenei, ukatuko zaie.

Iraintzen batzuei uko egiten diotenak entzuteari, argitzen besteei YAHUVEHREN ahotsa entzuten dutenak.

Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijah, 2006ko urtarrilaren 18an, gaueko ordu batak eta 40 minutu ordu txikikoak.

ELIAS ETA HENOKEN HARRAPAKETAK

2 ERREGE 2:11

Biak bidean aurrera hizketan zihoazelarik, suzko zaldiek zeramaten suzko guda-gurdi batek bereizi egin zituen bat-batean bata bestearengandik. Elias zerurantz igo zen haize-zurrunbiloan.

HEBREARREI 11:5

Fedeari esker eraman zuen Jainkoak Henok heriotzarik jasan gabe, desagertu egin zen, Jainkoak eramanik. Baina eramana izan zela esan aurretik, Jainkoak nahi bezala jokatu zuela esaten du Liburu Santuak. (Irakur ezazu Henoken Liburua)

PURIM

Purim da 2007ko martxoaren 4ko domeka. Zorteetako Festa ospatzen da Adar (otsaila-martxoa) hila hebrearreko 14an. Hau da Persiako Juduen askapenaren ospakizuna, historiako asmakizun zitalenetakoen gain herri Judua sarraskitzeko. Ester Liburua, Testamendu Zaharrekoa, kontatzen du historia nola emakume Judu lirain batek, Ester (Hadassah), eta bere lehengusua, Mordekai, galarazi zuten Haman (boooooooooo!) Juduen triskantza asmoa duena.

HAMAN

(Irakur ezazu Ester Liburua osorik historia osorako)

ESTER 8:7

Asuero erregeak ihardetsi zien Ester erreginari eta Mardokeo juduari: Hara, Juduak hondatzeko asmoa zuelako urkarazi nuen Haman, eta haren ondasun guztiak zuri eman dizkizut, Ester.

ESTER 9:10

Hamar haur Hamanenak, Hamedataren semea, juduen etsaia; baina ez zituzten ukitu haien ondasunak.

ESTER 9:12

Erregea, orduan, honela mintzatu zitzaion Ester erreginari: Susa hirian Juduek bostehun giza-seme eta Hamanen hamar semeak hil eta garbitu baldin badituzte, zenbat hil ote dituzte erregearen gainerako eskualdeetan? Hala ere, beste zer nahi duzu eskatu? Emango dizut; zuk zer nahi, huraxe egingo da.

ESTER 9:24

Hamedataren seme eta Agagen jatorriko zen Hamanek, Judu guztien etsaiak, hauek galtzeko asmo gaiztoa hartu zuen. “Pur” edo zotz egin zuen, juduak hondatu eta suntsitzeko egunik egokiena erabakitzearren.

DEUTERONOMIOA 28:1-12

1. Gaur ematen dizkizuedan aginduak betetzen saiatzen bazarete, eta Jaunari, zeuen Jainkoari, zintzo obeditzen badiozue, munduko herri guztien gainetik goratuko zaituzte.

2. Jaunari, zeuen Jainkoari, obeditzen badiozue, bedeinkazio hauek guztiak bete-betean iritsiko zaizkizue.

3. Bedeinkatuak izango zarete hirian, bedeinkatuak landan.

4. Emankor egingo zaituzte Jaunak, bai zeuek, bai zuen lur eta abereak, eta zekorrak eta arkumeak ugalduko dizkizue.

5. Saskiak fruituz eta oramahaiak ogiz beteko dizkizue Jaunak.

6. Bedeinkatuak izango zarete zeuen eginkizun guztietan.

7. Erasoko dizueten etsaiak zuen menpe jarriko ditu Jaunak; bide bakarretik zuen aurka etorriak, mila bidetan sakabanaturik joango dira zuengandik ihesi.

8. Garautegiak gainezka beteko dizkizue eta eginkizun guztietan arrakasta emango Jaunak zeuen Jainkoak: bedeinkatu egingo zaituzte berak emango dizuen lurraldean.

9. Berari sagaraturiko herri egingo zaituzte Jaunak, zin egin dizuen bezala, baldin eta Jaunaren, zeuen Jainkoaren aginduak betetzen badituzue eta berari jarraitzen badiozue.

10. Orduan, munduko herri guztiek ikusiko dute Jaunaren izena daramazuela, eta zuen beldur izango dira.

11. Ondasunez beteko zaituzte Jaunak: emankor egingo zaituzte, bai zeuek, bai zuen abere eta lurrak, Jaunak arbasoei zin eginez, zuei emango zizuela aginduriko lurraldean.

12. Jaunak, zeruko bere gordailu aberatsa irekiko du zuentzat, lurrari sasoian sasoiko euria emateko eta zuen jarduera guztiak bedeinkatzeko. Herri askori egingo diozue mailegu, baina zuek mailegurik eskatu beharrik ez duzue izango.

HAMAS

Erakunde terrorista islamiko palestinarra. Hamasek burutu ditu ekintza suizidak eta beste eraso suizidak Israelgo Judu Zibilen aurka (gehienbat merkataritza aretoetan edo garraiobideetan, baita erasoak militarren interesen aurka Gazako zerrendan) aurrera arazteko haien helburua Palestinako Errepublika Islamikoa sortzeko, Israel, Zisjordania, eta Gazako zerrendan [hauxe ez da sekula gertatuko]. Taldea agertzen da erakunde terrorista bezala Australian, Kanadan, Europar batasunean, Israelen eta Estatu Batuetan, eta debekatuta dago Jordanian.

APOKALIPSIA 14:17-20

Gero, beste aingeru bat irten zen zeruko tenplutik, hura ere eskuan igitai zorrotza zuela. Beste aingeru bat, suaren gain agintea zuena, irten zen aldaretik eta oihu egin zion ahots handiz igitai zorrotza zuenari: “Hartu igitai zorrotz hori eta bildu lurreko mahastiko mordoak, mahatsa heldu-heldua baitago.” Aingeruak lurra igitatzen hasi eta lurreko mahastia bildu zuen, eta Jainkoaren zigorraren dolare handira bota. Hiritik kanpora zapaldu zuten mahatsa eta, dolaretik hainbeste odol atera zenez, zaldien muturrekoetaraino iritsi zen, hirurehun kilometroko zabaleran.