PROFEZIA 50

ENTZUN, OI YISRAEL, BOTEREA, BOTEREA, BOTEREA YAHUVEHREN IZENEAN DAGO

EMANA GUR. ELISHEVA SHERRIE ELIYAHURI

2001EKO URRIAREN 8AN GAUEKO 3RAK ETA 4RAK BITARTEAN

ETXOLEN JAIETAN ZEHAR TISHRI 21GARRENEAN

* * * * * * *

2 KRONIKAK 36:16

Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK

Aspaldi ohartu nizun, Elisheva, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8

NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

HITZAURREA

DEUTERONOMIOA 12:1-4

Hauek dira Jaunak, zuen arbasoen Jainkoak, jabetzan emango dizuen lurraldean arretaz bete behar dituzuen lege eta erabakiak. Bertan biziko zareten denbora guztirako balioko dute. Erabat desegingo dituzue beren lurraldetik botako dituzuen herrien kultu-lekuak. Herri horiek mendi gailur eta muino-tontorretan eta edozein zuhaitz handiren azpian eman ohi diete kultu beren jainkoei. Bota egingo dituzue aldareak, zutarri sakratuak apurtu, zutoinak erre, jainko-irudiak desegin; jainko horien oroitzapena bera ere desagerrarazi egingo duzue leku hartatik. Ez duzue jokatuko herri horiek bezala, Jaunari zeuen Jainkoari kultu ematean.

JOEL 2:32

Eta edozeinek YAHUVEHREN Izenari hots egiten dionak salbu izango da; zeren Sion Mendian eta Jerusalemen Salbamena egongo da, YAHUVEHK esan duenez, eta osterantzekoan, zeini BERAK deitu izango duen.

JEREMIAS 16:19-21

Oi, YAHUVEH, ZU nire indar eta babesle, arriskuan ihesleku! ZUREGANA etorriko dira herriak lurreko azken mugetatik, eta esango dizute: “Gurasoek utzi dizkiguten jainkoak gezur huts dira, zentzugabekeria, eta ez ezertarako on. Gizakiak egindako jainkoak, nola izan egiazko jainko? Jaunak dio: Hara, NIRE esku ahaltsua, erakutsiko diet behin betiko, eta ikasiko dute YAHUVEH naizela NI.

SALMO 118:26

Bedeinkatua YAHUVEHREN Izenean datorrena; YAHUVEHREN etxetik bedeinkatzen zaitugu.

JOAN 5:43

NEURE Aitaren Izenean etorria naiz ni, baina zuek ez nauzue onartzen; norbait bere izenean etorriko balitz, hura bai, onartuko zenukete.

LUKAS 13:35

Horra bada, hutsik geldituko zaizue etxea. Eta esaten dizuet ez nauzuela ikusiko, hau esango duzuen garaia arte: Bedeinkatua Jaunaren Izenean datorrena!

Ikertu pixka bat. Kontsultatu Jesus Izena Strong Bibli Hiztegian. Zenbaki 2424 da grekoz. Honek aipamen egiten du 3091 hebrearraz. Kontsultatu: 3091 da Yehowshuwa, esan nahi duena: YAHUVEHK salbatzen du. Aleluia! Goretsi YAH! Ordezkatu hasierako izenak Eskrituretan Jauna eta Jesus esateko, eta ulertuko dituzu gauzak erabateko modu berrian. Hitz hauek etorri ziren negar handiaz eta hizkuntza espiritualekin, eta YAHUVEHK esan zuen, gainontzeko interpretazioa emango zela beste Apostolu eta Profeten bidez. Pasatuko dut grabaketa RUACH ha KODESHEK esaten zaidanari. Mezu hau sortu zen zeharo ustekabeko moduan, otoitz egiten ari ginenean beste aizta batekin. Oi, Aita YAHUVEH! Hitz egin itzazu esan nahi dituzuen berbak.

PROFEZIA 50

OI, EZ, EZ, EZ, EZ, … ! (dolamen sakona)

Oi, atsekabetua nago, atsekabetua nago, atsekabetua nago! Uste duzue zuen Elohim YAHUVEHK ezin duela atsekabeturik egon? Oi, atsekabetua nago! Oi, NIK negar egiten dut! Gizakiari aukera ematen diot. Ematen diet aukeramena, eta, zer egiten dute? Ematen diet ezagutza. Ez dakizue zergatik esan nizuen ez jateko ona eta txarraren zuhaitzetik? Hori da, banekielako gizakiak jatea erabakiko zuela ona eta txarraren fruitutik. NIK banekielako da, gizakiak jatea erabakiko zuela txarraren ezagutzaren fruitutik. Ematen diet ezagutza, eta zer egiten dute? Gerrarako armak egiten dituzte gizateria akabatzeko.

Batak bestea baino handiago izatea nahi du. Bakoitzak ez dago pozik NIK eman diodanekin eta horrela, nahi dute izatea Kain bezala Abel hil zuena, eta hiltzen dute haien gizakideak. ENE haurrak, ENE haurrak, ENE haurrak, ez bota NIRI errua zuek egiten duzuenena, ezen NIK aukeramena eman baitizuet. Zuek aukeratu zenituzten zuen agintariak. Zuek eman zenieten kargua. Zuek zarete. Ez zenuten bilatu a ze nolako espiritukoak diren, zuek, ez zitzaizuenak axola otoitz egiten ote bazuten edo ez, eta zein jainkori otoitz egiten zuten. Zuek zarete, ez zaizkizuenak axola Aginduak eta Tora gordetzen ote duten edo ez. Zuek zarete, ez zitzaizuenak axola Yisrael maite ote bazuten.

Odola, Odola, Odola zuen eskuetan dago. Zuek zarete, beldurragatik ez duzue aurre egiten abortuaren aurka. Zuek zarete. Zuek zarete, isilaraziak izan zinetenak, esan zenutenean homosexualitatea txarto dagoela. Zuek betetzen dituzue elizak, eta zuek betetzen dituzue eserlekuak, eta jartzen zarete artzain baten atzean, nor ez dena batere artzainik. Begiratzen diezue haiek biltzen dituzten bitartean palakadetan milioiak eta esaten dute NIRE eskugatik dela, benetan odolezko dirua denean, haiei emanda lurra hau gobernatzen duen boteregatik. NIK erauzi ditut NIRE gerlari ahaltsuenak elizetatik. Esertzen dira han artzain barik, Elohim Handia izan ezik, NI NAIZ. NIRE benetako artzainek ez dakite nondik datorren hurrengo dolarra, baina badakite Elohim HandiaK, NI NAIZ, hornituko duela haien premiak.

Hauexei bedeinkatuko diet NIK eta jarraitzen diet bedeinkatzen. Zeren haiek negar egiten dute eta deitoratzen dute ikusten dutenagatik. Baina haiek ez dira isilik geratzen. Zeren sua dago haien hezur barnean, zerbitzari honek bezala sentitzen duena sutan dagoela, NIRE sua baita, NIRE sua haien barnean erretzen duena. Ezin dute isilik geratu, nahi izan arren ere. Ezin dute gelditu erostaka, nahita ere ez. Hauxe da NIRE benetakoen marka. Hauxe da hautatuen marka.

Oi, Yisrael, Oi, Yisrael, Oi, Yisrael! Orain, bueltatuko al zara azkenean Elohim Handiari, NI NAIZ? Nahiko ona bazen zuen Aita Abrahamentzako, berriro, nahiko ona izango ote da zuentzako? Ez, Abraham ez zen jainko bat. Ez ezazue hartu gizakia Elohimtzat. Oi, Yisrael, Oi, Yisrael! Entzun nazazu: Boterea! Boterea! Boterea dago NIRE Izenean! EZ IEZAIEZUE ENTZUN RABINOEI EZTA GAIZTOEI NIRE IZENA ZENTSURATU DUTENAK ZUEN EZPAINETATIK!

(Errieta egiten dizut eta lotu, satanas: zuk oztopatzen duzu mezu honen hedatzea eta orain nik daukat autoritatea zure gain YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenean. Odola, Odola dago inolako espirituaren aurka mezu honek oztopatzen duena eta galarazten duena entzutea. YAHUSHUA ha MASHIACHREN Odola zure aurka dago. Migueli deituko diot orain eta eskatu lagun nazan mezu hau ematea. Lagun nazazu, lagun nazazu, lagun nazazu! Nahaste espiritua etor ez dadin mezu honen aurka! Eskerrik asko! Eskerrik asko!)

ENE haurrak, ENE haurrak, Yisrael: NIK ipini dut boterea zuen hiriaren barne, baita zuen harresietan. Isaak sakrifikatu behar izan zuen tokia da, baina haren ordez, NIK ipini nuen sakrifizioa, haren medioz Abrahamek ez zuen hil behar bere semea. Han bertan da, NIK NIRE sakrifizioa ipini nuen tokia, zuen lurraldean, Kalbarioan. Yisrael, hots egin YAHUVEHREN Izenari! Ez zaitez lotsatu botereaz Izen horretan. EZ GERO EZABATU GEHIAGO! EZ ESTALI ZURE AHOA GEHIAGO! Baizik eta deitu NIRE Izenean, Salbatzeko ahalmena duen Izen bakarra. Ez ukatu gehiago NIRE Seme YAHUSHUA. BERA zuen lurraldetik bertatik dator. Beste lurraldetik etorriko balitz, uler nezake, baina BERA zuen herrialdetik dator. Zuen lurrean zen BERA gurutzatua izan zena. HAREN Odola zerion lur barruraino. Zuen hilobian zen, BERA ipinia izan zena, zuen lurraldean, non BERA berpiztu zen. Zuen bekatugatik zen eta munduko bekatugatik BERA hil zela, eta zuengatik eta munduagatik BERA berpiztua izan zena. Ez ukatu salba dezakeen bakarra. Hots egizue YAHUSHUA Izenari! Hots egizue YAHUVEH Izenari!

EZ IEZAIEZUE ENTZUN RABINO GAIZTOEI DESBIDERATZEN ZAIZKIZUENAK! Elizei oharra ematen diedan bezala, oharra ematen diet tenpluei. Tenpluak beterik daude, baina NIRE Espiritua ez dago hor. Legea daukazue, baina eza daukazue RUACH. Oi, ENE haurrak! ENE haurrak! ENE haurrak! Ez dakizue zergatik ez dagoen urik nazioan? Egarri zarete eta galdetzen diozue zeuen buruari zergatik ote dagoen idortea Yisraelen. Ukatu duzuelako Ur Bizia emakumearena putzuaren ondoan da. NIK jarraikitzen dut bidaltzen NIRE ministroak, NIRE Profeta eta Apostoluak; haiek datoz NIRE Seme YAHUSHUAREN Izenean. Haiek eskaintzen dizuete Ur Bizia baina zuek urrutiratzen dituzue haien eskuak. Zuek zarete, Oi, Yisraelgo herria!, onartu zenituztenak zuen agintariaren gezurrak. Rabinoak ez dute nahi zuek ezagutu dezazuen Izenean dagoen boterea, boterea Izenean, NIRE Izena YAHUVEH da. ZUEN MESIASEN IZENA YAHUSHUA DA! Orain, entzun gura duzue eta ikasi otoitz egiten Izen honetan?

Begira zure ingurura, Oi, Yisrael: ez duzu ikusten lagun bat ere ez. Begira inguruan, Yisrael, lehen zegokizunean, ez duzu gehiago horren mendean egongo. Orain, entzun gura duzu hitz egiten dudanean zerbitzari honen bitartez egun honetan? Orain, hots egin nahi duzu YAHUVEHREN Izenean eta YAHUSHUAREN Oparia onartu ematen dizuedana, eta eman dizuedan Izena salbu izan zaitezten? Onartu behariko zenukete judu mesianikoak, NIRE Izenarekin deituak direnak, zeren huraxe da zuen babesa, Oi, Yisrael! Utzi haiei zuengandik aldentzeari! Haiek NIRI hots egiten didate, YAHUVEH Elohim. Haiek NIRI hots egiten didate, YAHUVEH Elohim. Haiek NIRI hots egiten didate YAHUSHUAREN Izenean. Utzi haiek kaleratzen, entzuzue NIRE Profetei, entzuzue NIRE Apostoluei, eta entzuzue NIK bidaltzen dudan haiei. Zeren haiek NIRE bihotzarekin datoz, NIRE maitasunezko bihotza zuenganako, Oi, Yisrael!

Sartaldeko harresi aurrean zaudeten bakoitzean, begira gorantz, zeren NIRE Semea etorriko da zeru ekialdean. Ez izan atzipetuak gezur hauekin. NIK kontatu dut malko bakoitza isuria izan dena sartaldeko horman. Hauxe da lekua bera Abraham uste zuela Isaak hil behar zutela. Hauxe da lekua bera Jakob ikusi zuela zerurako eskailera. Hauxe da benetan Santua, lurra Santifikatua. YAHUVEHREN Izenean hots egiten duten horientzat, behin egin nituen mirariak zuentzat, Yisrael, berriro ere egingo ditut. Ez egin munduak egiten duen bezala. Ez fio izan inolako arma edo gizakian. Alderantziz, itzuli Elohim Handiarengana, NI NAIZ. Begira, Oi, Yisrael, egun batean, oso laster, gizakiaren armak ikusiko dituzue zuengana destatzen. Baina zuk BARAUTU BEHAR DUZU, ETA NEGAR EGIN BEHAR DUZU ETA DEITORATU BEHAR DUZU YAHUVEHREN IZENEAN, YAHUSHUAREN IZENEAN. NIK entzungo dut eta askatuko dut zuen lurraldea.

Oi, egia da, gaizkile bat dator, eta esango du bera dela NI NAIZ! Baina berak kenduko du Tora eta berridatziko ditu NIRE Legeak, obeditu haiek gizakiaren ordez. Berak esango dizue, Oi, Yisrael, erantzunak dauzkala, zeinen arabera ez duzuela sekula jasango gosea edo egarria edo gerrarik berriro. Baina jakizue hauek gizon gaizto baten hitzak direla, gizateriaren mesias bezala ezartzea saiatzen dena. Baina NIK ohartzen dizut, Oi, Yisrael, orain, kale guztietan odola isuri aurretik. Gaizto hau datorrena gailendua bukatuko du. Horrenbestez, altxatu zuen ahotsak, Oi, Yisrael, ETA YISRAEL MAITE DUZUEN GUZTIAK, hots egizue Izen Bakarrari: YAHUVEH, eta YAHUSHUAREN Izenean, salbatzen duen bakarra. Oi, Yisrael, Oi, Yisrael, Yisrael! Zu oraindik NIRE begiko ninia zara, zeren NIRE Jai eta Sabbath egunak ere ez dituzu gutxiesten. Zalantzan jarri edozein agintari ez duena otoitz egiten NIRE Izenean eta Toragatik bizi ez dena, eta esaiezue jendeari guk ez dugula gerra hau irabaziko armaren bidez, baizik eta bakarrik baraua eta otoitzen bidez.

KONTUZ EDOZEIN YISRAELEN ETSAI! Zuek daukazue Amerikako estaldura, Oi Yisrael! Baina zeuk (Amerika) lepoa ematen diozunean Yisraeli, Oi, dohakabea zu, Amerika! Eskriturak ere ziurtatzen dituzte Jerusalemgo bakearen alde otoitz egiten egon beharko zenutela. Edozer gauza egiten duzunean NIRE Hitzaren aurka doana, ez uste NIK ez dudana entzun. Mundu guztiari hitz egiten nabil: UTZIZUE NIRE BEGIKO NINIARI BAKEAN! Zeren NIK zigortu dut jada, berak ez du ezagutu bakerik. Baina hori NIRI dagokit eta ez zuei. Berriro berak NIRI hots egingo dit, NIRE arbasoen Elohim, NIK hitzarmena egin bainuen Abrahamekin eta ez dut haustuko. YAHUSHUARI promes bat egin nion, zeren BERAK esan zuen ez zekitela zertan ari ziren. BERAK esan zuen: “Barkatu iezaiezu, Oi Aita, ez baitakite zertan ari diren.” Baina, zuek, Amerika, eta haiekin bat egiten dutenak Nazio Batuetan, ohartzen dizuet orain. EZ GERO ETORRI NIRE BEGIETAKO NINIAREN AURKA! Nahiz eta berak gaitz ugari egin duen, berak ere NIRE begietan ondo dagoena egin du. Yisraelgo herria familia handi bat bezala dira: bati kalte egiten diozunean, denei egiten diezu kalte. Bat hiltzen duzunean, haien familia bezalakoa da.

Oi, Amerika, zeuk uste bakarrik egiten duzu mina ezagutzen duzula! Yisrael zebileneko oinetakoetan ibili beharko zenuke. Haiek borrokatzen dute eta indarka egiten dute arnasaldi bakoitzagatik NIK nazio bezala dekretatu dudanetik. Haurtxo hau jaio zenetik, haurtxoa probatua izan da behin eta berriro. Haren hondamenaren bila dabiltzan guzti haientzat: jakizue NI NAIZEK egingo duela berriro. Haiek justiziaren gose eta egarri dira eta ez dakite zergatik. Baina onartuko ahal balituzte mana freskoa, eta Biziaren Ogia eta Ardo Berria! Haiek biziko lirateke eta ez ziren hilko. Baina egingo dute, ziurtatzen dizuet, egingo dute. Ezen NIK daukat hondarra Yisraeltik irtengo dena eta biziko dena eta Yisraelek aurre egingo du, baina ez da babestua izango gizakiari esker.

NIK ipini baitut misterioa Yisraelen barruan, eta boterea kaxa horretan dago, beste inolako botere antzeko eza, zuen bonba atomiko guztiekin, haiek ezin dute hasi konparatzen, NIK ipini dudan Makilarekin kaxa horren barruan. Berriro Itsas Gorriko hondalezea idortuko du. Moises egin zituen mirariak berriro ere ikusiak izango dira. Bakarrik haiek sinetsi ahal izateaz berriro. Izena, Izena, Izena, boterea bakarrik Izenean dago. Hots egidazue NIRI YAHUSHUAREN Izenean, zeren YAHUSHUAREN Izenean gaitza ez da nagusituko. Hots egidazue NIRI YAHUSHUAREN Izenean, nazio honetako eta munduko Odolaren estaldura. Bera baita benetan YAHUSHUA ha MASHIACH, MESIAS, ez bakarrik Israelgoa, baizik eta mundu osokoa, zeren HAREN Odola lur barrura zerion, Yisraelgo lurraren barne, eta mundu guztian zehar zerion, emakume, gizon, mutil eta neska bakoitzari. ENE haurrak, ezagutu ezazue Izen Horren boterea. YAHUSHUAREN Izenean, ENE haurrak salbatuak izango dira.

(Elisheva otoitzean: Eskerrik asko, Eskerrik asko, Aita, Eskerrik asko, Eskerrik asko, Eskerrik asko)

Bakarrik esaiozu Yisraeli sakrifizio handiagoa eman diedala behin Abrahamek uste zuena baino berak eman behar ninduela, eta hori zen haren semea, zeren NIK eman nuen NIRE Semea eta HAREN Izena YAHUSHUA da. Eta zehazki horma sartaldekoa dagoen tokia, belaunikatu eta otoitz egiten duten lekua, haiek ez dute ulertzen ere zer nolako Santu den lursail hori.

(Elisheva otoitzean: Eskerrik asko, Jauna, Eskerrik asko Aita, Eskerrik asko YAHUVEH, Eskerrik asko YAHUSHUA)

Errukia hel egiten dut, errukia Yisraelentzat. Guk ez dakigu zer gertatzen den, ez ditugu entzun albisteak bart, baina goresten dizugu eta eskerrak ematen YAHUVEH ZURE Hitzengatik. Esan zenuen haiek direla ZURE begietako ninia. Oi, izan erruki! Izan erruki, Oi, izan erruki! Hel egiten dut erruki gehiago Yisrael gain, Amerikagatik ere eskatzen dudana baino. Errukiaren Aitari hel egiten diot. Nik ikusi nuen ikuskaria zen odola, baina Odola YAHUSHUA hil zenean, eta Odola sartu zen lurrean. YAHUVEHK erakutsi zidan gorria zela mundu guztian zehar. Mundu guztia estaltzen zuen. Gizakiak ez ikusi ahal izan arren, mundu guztia estaltzen zuen. Aleluia! Eskerrik asko Aita, Eskerrik asko YAHUSHUA.

Apostolu Sherrie Eliyahuri emandakoa, 2001ko urriaren 8an (21 Tishri), ordu txikiko hirurak eta laurak bitartean, Etxola Jaia bitartean.

* * * * * * *