PROFEZIA 2

NIRE SUMINDURA NIRE MAITASUNA BEZAIN HANDIA DA

EMANA GUR. SHERRIE ELIYAHURI 1997KO URTARRILAREN 8AN

* * * * * * *

2 KRONIKAK 36:16

Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK

Aspaldi ohartu nizun, Elisheva, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8

NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

PROFEZIA 2

Honela dio gudarosteen Agintariak:

NIK erakutsiko dut pagamendua ematen dudala tinko NIRE bila dabiltzanei. Froga nazazue eta ikusi itxaroten egon zareten urtea dela. Elkartu zaitezte munduaren zehar ordenagailuaren bitartez, konekta zaitezte elkar, jarraitu elkarrekin eta RUACH ha KODESHEN (Espiritu Santuren) isuria sekula egon denik handiena ikusiko duzue.

Zuek elkar sutuko zarete elkar gaitasunak, lozorrotuak edo inoiz gutxitan erabiliak izan direnak. Espirituan elkartuko zarete hegazkin batean hankarik ipini gabe, NIREGAN bat izango zarete, eta ordenagailuen teknologia honi esker, zein satanasek txarrerako erabiltzen duen arren, NIK erabiltzen dut are gehiago NIRE Gorespen, Ohore eta Aintzarako. NIRE Profetak NIRE mezuak hedatzeko erabiliko dute, beraz adi entzuzue aurten, gertatu aurretik jakin dezazuen zer espero. NIK profetak bidaliko ditut NIRE sumindura bidali aurretik.

Otoitz egizue NIK aurki diezazuedan suharki NIRE bila, NIRI maitatzen eta NIRE Hitza betetzen. Zeren eta ez ezazue esan NI maite nauzuenik NIRE aginduak betetzen ez baduzue. Zuen bekatuak YAHUSHUAREN Odola Salbatzailean bitartez garbituak izan arren, ez gero NI frogatu, NIK baitakit nor salbatua dagoen eta nor plantak egiten baino ez dabilena.

NIRE Profetari NIK esan aurretik epaiketa YAHUVEHREN etxean hasten dela esateko, orain, honako egun urtarrileko 8an, 1997 urtean, epaiketa jadanik hasita dago YAHUVEHREN etxean, lehenago baino era ahaltsuan. Arakatu eta adi entzuzue, prest egon zaitezte! Behatu nola hutsitzen ditut NIK tenpluak NIRE Semeak tenplua zarrastatu zuen bezala. Etorkizuneko gauzei buruzkoa zen eta honezkero hasia da. Artzain txarrak eta ezjakinak, profeta faltsuak, kontuz! Sumindura handia eta ahaltsua dator zuen bidean aurten.

Korrika egizue oraindik astirik daukazuen bitartean. NIRE izenean gauzak egin dituzue, NIRE ardi txikiak zauritu duzue, erahil dituzue eta NIRE ardiak satanasen hanka azpietan eskaini duzue, horregatik ordainduko duzue. Makurra sustatu duzue eta zintzoak adoregabetu duzue. NIK gezurrak esaten dudala erran duzue eta ikusmenak begiratu duzue baina ez nauzue NI ezagutzen ere. Beraz, nola liteke zuek NI ikusi edo entzun izana? Askori atzipetu duzue NIRE Hitz Santua erabiliz zuen onura eta zuen aintzarako.

Borroka egiteko prestatu zaitezte, ez YAHUVEH Jainko Ahalguztidunaren kontra bakarrik, baizik eta NIRE gerlari gantzutuen haziera berria, RUACH ha KODESHEZ (Espiritu Santuaz) beterik. Haien gerla garrasiak entzuzue.

Haiek YAHUVEHREN suminduraz beterik daude etsaiak egin dituen gauza guztiagatik. Etsaiak kaleratutako ardien bila doaz, Artzain Ona bakarraren hanketara ekarriz, YAHUSHUA ha MASHIACH (Jesukristo) Nazarat eta Kalbariokoa. YAHUSHUA ha MASHIACH da HAREN Izena eta haren ezpainetan dago, haren bekokietan (adimenetan) eta bihotzetan.

NIRE ministerio bost aldekoa egokitzen ari naiz, haiek oraindik ezagutu ez duten eratan eta denbora guztian NIRE ahotsa entzungo dute, eta ikusiko dute, haiek zerbitzatzen duten Jainkoa, gerlan Ahalguztiduna da. NIRE Semeak, ez duzue zertan beldurrik izan, NIK NIRE ardiak ezagutzen baititut eta zuek zuen Artzaina ezagutzen duzue. Ez duzue zertan beldurrik izan. Berriro diotsuet, altxatu buruak, zuen berrerospena ondoratzen ari zaizue. NIRE helduera zuek uste baino hurreratua dago, baina etsaiak badaki hau eta orain makurra areagotzeko ahaleginetan dabil.

Gogora ekarri etsaiak uholde bezala datorrenean, NIK zutoihala altxatuko dut haien kontra. Prediku-leku atzean daudenak eta NIRE ardiei ministratzen dutenak, entzuzue NIRE ahotsa. NIK DEITU DIZUET YAHUSHUAREN GERLARIAK IZAN ZAITEZEN, EZ NEGARTIAK. Berrartu etsaiak ostu dizuena NIRE izenean. satanas ez dator ebatsi, hil eta hondatzera baizik. Ez egiozue gehiago horretarako baimenik eman. Berriro errepikatzen diotsuet: NIK DEITU DIZUET NIRE GERLARIAK IZAN ZAITEZEN, EZ NEGARTIAK.

Ez eman inolako aukerarik deabruari eta deabruak ez dizue inolako aukerarik emango. Egun honetan, elizak, zein eraikina ez dena edo artzaina baizik eta NIRE herria, NIRE izenarekin deitua, altxatu behar du esanez: YAHUSHUA ha MASHIACHREN gerlariak gara. Badakigu garaile baino gehiago garela YAHUSHUAREN Izenaren bitartez. YAHUVEHRENA da gudaldia, garaipena gurea da, YAHUSHUA ha MASHIACHEN eta YAHUVEHREN gorapen, ohore eta aintzarako.

Azkenez, ez garrantzi gutxiago izan arren, alderdi bakoitzean, NIK lotu ez nuena banatzen ikusiko nauzue, zuek lotu zenutena. Baina NIRE eskua soilik izango da premiazkoa banatzeko, sekula elkartu behar ez zuena. Idia eta sagua gurditxo bati bultza egin dezakete elkarrekin? Are okerrago, idia eta inurria frutaz beteriko gurditxo bati bultza egin dezakete elkarrekin? Erregutu ezazue NIRI eta NIRE RUACH ha KODESHEK azalduko dizue non, inurria edo sagua zuengana elkartua izan zen. Gero, onartu NIK erabakitakoa eta NIK zuengandik edonork aldentzea.

Zuen otoitzak zergatik oztopatuak izan diren galdetu diozue zuen buruari, zuetariko batzuek sinesgabeekin lotuta zaudetelako era desberdin askotan. Honek NIRE ministroak eta ministerioak barneratzen ditu ere, zuen bizitza pertsonalak baita ere. NIRE alde edozeinek zerbait ematen duenari, gutxienez bizitza honetan eta zeruan halako bi emango dizkiot. NIREGAN uste osoa izan ezazue eta prest egon zaitezte, Abrahamek zegoen bezala eta fededun izan zaitezte. Esazue: “YAHUVEH, edozein dela eta niri oztopo egiten ari zaidana, izateko deitua izan naizena, eta nik ordenatua izan naizen guztia egiteko, ZURI eskaintzen dizut opari bezala, nire bizitzan ZURE nahi akats gabea bete dezan edozein gauza dagoena.

Zuek zaretena guztia NIRI eskaini, eta zuek ez zaretena, eta begiratu askapen mirari ahaltsua nola egingo dudan zuen bizitzetan eta zuen gizaki maitekorretan. Aurten zuen bihotzetako nahiak emango dizkizuet, NIK ezagutzen baititut zuen bihotzetako nahiak, NIK emandakoak baitira.

Emana egun honetan Gur. Sherrie Eliyahuri, 1997ko urtarrilaren 8an, RUACH ha KODESHEN gantzudurapean, YAHUSHUAREN aintzarako, YAHUVEHREN bakar-sorturiko Semea.

OHARRA AGURGARRI ELISHEVA ELIYAHURENGANDIK

Otoitz egizue RUACH ha KODESHEN hizkuntzen ahalmenean eta bereziki profeziako gaitasunaren alde zuengan piztu dadin. Gu, profeta garenok, guri buruz profetizatu beharrean gaude ere. Ni beste batzuei ministratzen dut, baina hain gutxi niri ministratzen naute! Agian zu izan zintezke haietariko bat.

Bai, lurrikara dator Ameriketara baita. Nik amets ugari izan ditut eta nire Indiana estatua ia hondamenean ikusi dut. 8,9 Richter eskalakoa izango da, eta aldi berean baita ere, tornadoak eta uholdeak. Gutxienez hamabost estatuetan izango du eragina, Indianarekin batera.

Aita Jainkoari entzun nion esaten amets txit ikaragarri batean, jendea garbiketak egiten dabilen artean, dena amaitu delakoan ustez: round baten askena! Orain round 2! Baina goretsi dezagun YAHUSHUA, HARK erakutsi bainau, amets berean, etxe gutxik zutik iraun arren, Moises aldi bateko garaian bezala izango da. Eta YAHUSHUA goresten duten haiek, Espirituz eta Egiaz, haien etxeek eta bizitzak askatuak izango dira.

Heriotzaren aingerua haien ondotik pasatuko da eta ez du ezta ukitu ere egingo, ez haiei ez haien etxeei. Abortatzeko tokiak itzelezko zulogunetan hondoratuko dira, non lurra zabaldu eta irentsi egingo duen. YAHUVEH berak ikus araziko du zer gertatzen zaien errugabeko umetxoen hiltzaileei, oraindik amaren sabeletan daudelarik.

Homosexualitatea lizunkeria ustelaren espiritua da eta ez jaiotzazko akatsa, baizik eta bekatua, eta satanasek bidalitakoa, ezkontza deitzen den YAHUVEHK eragindako loturari iseka egitearren. Baina, berriz, Ahalguztidun YAHUVEHK mendeku hartuko du, ondoriorik gabe ez litekeela YAHUVEHREN kontra mendekurik hartu erakusten duten eratan. Aiene iseka egiten dutenak, YAHUVEH ez baita erruki eta maitasunezko Jainkoa soilik, baizik eta sumindurazkoa haren etsaienganako.

Nazioa eta herria YAHUVEHREN izua galdu dute Ameriketako lurralde gehienetan, eta galdu dutenei hark emango die zeri beldur izan. Baina gutariko horiek, YAHUSHUAREN Ezkongaia, ez dugu zertan beldurrik izan, haren aginduak betetzeko ahalegin guztiak egiten ari garen artean, haren ahotsa entzuteko eta Espirituz eta Egiaz goresteko. Ohartu besteei, Ezekiel 3:17-21ko odola zuen eskuetan egon ez dadin. Aiene entzun eta jaramonik ez dutenak egiten! Lehenengo eta behin, YAHUVEHREN etxeko epaiketa egongo da, gero federik gabekoena.

Gaiztoen aberastasuna eta beharlekuak YAHUSHUAREN benetako haurrei emango zaizkie, goretsi eta fedea dutenentzat, eta haren aginduak betetzeko ahaleginetan dabiltzanei eta zerbitzatzen, YAHUSHUAREN Ebanjelioa hedatzen arimaren salbamenerako. Inoiz egoniko milioidun gehiago altxatuko dira eta YAHUVEHREN haurrek izango dira aberastasuna, airebideak eta erostetxe handiak.

Ni eliza ereilea izatera deitua naiz eta eliza ugarien artzaina izatera. Honek dirua behar du, orain ez daukadana, baina urtea amaitu baino lehen, fedez sinesten dut hortaz. Mesedez, gure senideei munduaren zehar kemendu. Esaiezue YAHUSHUAK bere eliza sekula baino are gehiago babestuko duela. Itxaron eta begira etsaiak jausten.

Txinak itzelezko lurrikara izango du, eta izurriak etorriko zaizkie eta gaixotasunak gizakiak ezin dituenak sendatu, eta haiek hau jasan beharko dute, YAHUSHUAREN haurrei jazarri egin dietelako. Berriz, YAHUVEHK erakutsiko du bera ez dagoela ez itsu ez gor eta HARK entzun baititu haren haurren garrasiak. Etsaiei ikusten duzue esanez YAHUVEHRIK ez dagoela? Ba, kontuz, satanas, YAHUSHUAREN herriaren askapena bidean doa, honako hau mekanografiatzen ari den bitartean baita ere.

Benetako kristauei jazarri dietenak, jazarriak izango dira orain. Hondamendi, gabezia, balio urritasun eta heriotzazko espirituak bidali dituztenak, haiengana gertatuko zaizkienak itzulirik era ahaltsuan. Gure etsaiak betiko galduko dira, dena epaitzen duen Jainkoaren aurrean damutzen ez badira. Aberastasuna zintzoen eskuetara izango eta dagoeneko hasia da eskualdatua izaten, YAHUSHUA ha MASHIACHREN bitartez. Denbora oso laburra izango da YAHUSHUA itzuli arte, eta diru hori arimaren uzta-bilketarako izango da.

Gure YAHUSHUA badator. Lehenengo, haren eliza prestatu behar du, ez orbanik ez zimurrik gabea. Gure gidari espiritualengan harrokeriarik ez, RUACH ha KODESHEN ahalmenaz eraginda izango baita. Hortaz, ezingo du inork YAHUSHUAREN aintza eraman. Sekula egon denik gantzudura ahalmenik handiena haren zerbitzari hautatuengana etorriko zaie. Eta agerbide, egintza harrigarri eta mirari handiak etorriko zaizkie benetako gurtzaileei, non ikusiko duten gure YAHUSHUAK oraindik mirariak egiten dituela era ahaltsuan.

Batzuek hain gantzutuak izango dira zein zerbitzari batzuen gerizak deabrua eta demonio guztiak kanpora bota eta gaixoak sendatu eta hilak berpiztuko duen YAHUSHUAREN aintzarako soilik. 1997 urtea une erabakitzailea izango da elizentzat. Ardo berria arbuiatzen duten elizak, hutsik edo okultismoko ahalmenez beterik egongo dira. RUACH ha KODESHEK ez du gehiago eliza banandurik pairatuko. Gu denok bat gara eta ez genuke ikusi behar beste edozelako kolorerik gorria izan ezik. Herria gara Odolaz garbituak, YAHUSHUA ha MASHIACHREN salbatzaile Odolaz Kalbarioan txukunduak.

Gure senideak, arraza, leinu edo hizkuntza nolanahi izanda ere, bakarrik salbatuak, santifikatuak eta RUACH ha KODESHEZ beterik daudenak dira. Bere fruituetatik antzemango duzue eta haien testigantzagatik berorren espirituekin. satanasek arraza bakoitzari hobea dela uste arazteko ahaleginetan saiatu da. Hori harrokeria da eta YAHUVEHK dio HARK gehiago gorroto dituen gauzen artekoa harrokeria da.

HARK ez du bereizkeriarik egiten. HARK badaki zeintzuk diren haren haurrak. Baita zeintzuk diren satanasen haurrak. HARK ez du gehiago onartuko haren hautatuak atzipetuak izan daitezen. Begira faltsua erortzen denean, era ahaltsuan, eta YAHUVEHK benetako profeta, ebanjelista, artzain, apostolu eta irakasleak altxatu egiten ditu faltsuek ordezkatzeko.

Eta azkenekoak lehenengoak baino gantzutuak izango dira, ez dela indarrez ez eraginez, baizik eta RUACH ha KODESHEN ahalmenez bakarrik dela antzemango baitute, YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenaren bitartez eta HAREN Odolaren bitartez askapena etorriko dela. Gantzudura da ingude eta esklabotza birrindu egiten dituena, RUACH ha KODESHEN ahalmenaren bitartez.

Gerlari asko jausiak izan dira. Ez dute indar edo fede gehiagorik. Deabruak atzipetu egin die, eta uste dute YAHUSHUAK ez dituela haien malkoak ikusten edo haien garrasiak entzuten aurten. Itxaron, oraindik ez da amore emateko garaia. Zuei emandako ministerioak joritu egingo dira eta zuek itxaron duzuena egia bihurtuko da. Ez etsi.

* * * * * * *