PROFEZIA 138

GIZONEZKO MASTURBAZIOA DAMUTU ZAITEZ YAHREN AURREAN

MINTZATUA RUACH HA KODESHEN GANTZUDURAPEAN ELISHEVA ELIYAHU APOSTOLUAREN BITARTEZ

JASOA 2016KO IRAILAREN 28AN, PLAZARATUA 2017KO EKAINAREN 15EAN

ERRAN ZAHARRAK 6:27

Nehork hartzen ote du altzoan sua, jantziak erre gabe?

Inork hartzen ote du sua altzoan, jantziak erre gabe?

DEUTERONOMIOA 23:10

Etsaien kontra borrokatzeko kanpalekua altxatzean, begira zuen buruak kutsadura orotarik garbi. Gauean kutsaturik balego, kutsatua kanpalekutik irten eta ez da han sartuko.

BEHEAN DAGO PROFEZIA SORTU ZEN BEZALA

Esdras eta Elisheva Profeten mintzaira Santuekin, JAINKOAREN ESPIRITUAK eman bezala hitz egin dezaten (Eginak 2:3-4) lurreko edo zeruko mintzairak (1 Korintoarrei 13:1). Elishevak mintzairetan hitz egiten du Profezia ekartzen (1 Korintoarrei 14:6). Esdrasek hasten du otoitza bitartekaritza mintzairekin (Erromatarrek 8:26-27; 1 Korintoarrei 14:15).

JAINKOAREN IZEN HEBREARRAK DAUZKA

YAH/YAHU da JAINKOAREN IZEN SANTU SAGARATUA “Aleluia” edo “AleluYAH” berban bezala, zeinek “Goretsi YAH” esan nahi duen hitzez-hitz. YAHUVEH/YAHWEH AITA JAINKOA; YAHUSHUA/YAHSHUA, JAINKOAREN SEME BAKARSORTURIKOA (HA MASHIACH, MESIAS esan nahi du; ELOHIM berbak JAINKOA esan nahi du).

Aintza SH’KHINYAHREN errebelazioa, RUACH HA KODESHEN (ESPIRITU SANTUAREN) IZEN PERTSONALA bezala orrialde honetan ere badago. (HA SH’KHINAH {SHEKINAH} Hebrearra da JAINKOAREN JAINKOTIAR EGONKOR PRESENTZIARAKO.

Gainera, ABBA YAHK esan nahi du “AITA YAH” eta IMMA YAHK esan nahi du “AMA YAH”. Hebrearrez, JAINKOAREN ESPIRITUA emakumezkoa da, hori adierazteko esaten da “ANDRE HURA”, eta honela agertzen da Profezian eta Eskriturako adierazpenetan behean.

EZ DARAMA EZ GIZONEZKO EZ EMAKUMEZKO IZENIK

Aspaldi ohartu nizun, Elisheva, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8

NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

2 KRONIKAK 36:16

Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

2016KO UZTAILAN

Dohakabea saiatzen ausartzen dena bi gantzutu hauei kalte egiten. Damutuko zaizu jaio zinen eguna. “Ez gero hunki NIK gantzutuak, ez egin kalterik NIRE Profetei” (ikusi Sal 105:15; 1 Kro 16:22). Hobe zenuke NIK, ABBA YAHUVEHK mihia errotik aterako banizu.

ESDRAS PROFETARENGANDIK

Denoi abisatzen dizuet. Datozen horiek Ministerio honen aurka eta Profezia hauek eta Elisheva eta nire aurka, “Haize Zakarra” Ministerioaren Ministro guztien aurka, nik abisatzen dizuet orain: “Ez gero hunki NIK gantzutuak, ez egin kalterik NIRE Profetei” (Sal 105:15; 2 Kro 16:22) ez dezan YAHREN Makilaren Haserrea zuengan etorri. Baina horientzat bedeinkatuak daudenak eta Ministerio honentzat bedeinkazioa direnak, eta leialak, Profeziak jasotzen dutenak, bedeinkazio ugari etorriko da zuek guztien gain, babesten duzuenok YAHRI dagokion guztia YAHUSHUAREN IZENEAN.

DEUTERONOMIOA 23:10

Zuetariko baten-bat aurkitzen bada garbi-ezean isurketa edukitzeagatik ametsean, irten beharko du kanpalekutik eta bertan ez da sartuko egun osoan.

HASIERA 38:8-10

Orduan Judak esan zion Onani: Ezkon zaitez zeure anaiaren emaztearekin, eta bete koinatuari dagokion eginbidea, anaiari ondorengoa emateko. Baina bazekien Onanek semea ez zuela berea izango. Horregatik, koinatarekin etzaten zen bakoitzean, lurrera isurtzen zuen hazia, bere anaiari ondorengorik ez emateko. JAUNAK ez zuen atsegin izan hark egiten zuena, eta hilarazi egin zuen hura ere.

DEUTERONOMIOA 25:5-6

Bi anaia elkarrekin bizi eta bietako bat seme-alabarik gabe hiltzen bada, alarguntsa ez da beste senitarteko gizon batekin ezkonduko; koinatua ezkonduko da berarekin, koinatuari dagokion eginbeharra betez. Emakumeak izango duen lehen-semeak hildako anaiaren izena hartuko du; horrela ez da haren izena israeldarren artetik ezabatuko.

KOLOSARREI 3:5

Hilaraz itzazue, beraz, zeuen baitan mundu honen araberako jarrerak: lizunkeria, zikinkeria, irrits eta grina txarrak.

ERROMATARREI 13:14

Bizi zaitezte YAHUSHUA JAUNARI itsatsiak, eta ez ibili giza grinak bete nahian.

GALAZIARREI 5:16-17

Beraz, hauxe diotsuet: Bizi zaitezte ESPIRITUARI dagokionez, eta ez giza grinei jarraituz. Giza grinak ESPIRITUAREN aurkakoak dira, eta ESPIRITUA giza grinen aurkakoa. Bi indar horiek elkarren aurkakoak dira; horrela ez duzue nahi zenuketena egiten.

EFESOARREI 4:22

Alde batetik, zuen lehenengo bizierari uko egin eta giza izaera zaharra, grina engainagarrien eraginez hondatua, erantzi egin behar duzuela.

2 TIMOTEORI 2:22

Egin ihes gaztaroko grinetatik, eta saia zaitez justizian, sinesmenean, maitasunean eta bakean, JAUNARI bihotz garbiz dei egiten diotenekin batera.

2 TIMOTEO 4:3

Etorriko baita gizon-emakumeek irakaspen osasungarria jasango ez duten garaia: beren grinen eraginpean, maisuz inguratuko dira, berauei entzuteko irrikaz.

ESAERA ZAHARRAK 16:2

Gizakiak garbi deritze bere jokabide guztiei, baina JAUNA da kontzientziak aztertzen dituena.

ESAERA ZAHARRAK 30:12

Hau jendea, bere burua garbitzat izan eta jokabide zikinak baztertu nahi ez dituena!

ERROMATARREI 6:19

Giza erara mintzo natzaizue, ulertzeko duzuen ahulezia kontuan harturik. Lehen, zeuen buruak lizunkeriaren eta gaiztakeriaren zerbitzura jarri zenituzten, erabat gaiztotzeraino; era berean orain, jar zaitezte ongiaren zerbitzura, erabat JAINKOARENAK izan zaitezten.

GALAZIARREI 5:1

Libre izateko askatu gaitu YAHUSHUAK. Iraun ezazue, beraz, sendo eta ez makurtu berriro esklabotzaren uztarpera.

GALAZIARREI 5:13

Zuek, senideok, askatasunera deitu zintuzten JAINKOAK; baina askatasun hori ez bekizue aitzakia izan grina txarren arabera bizitzeko; bestela baizik, maitasunak egin zaitzatela elkarren zerbitzari.

TOBIT 8:7

Horra, bada: neure arreba hunekin ezkondu naiz, ez gutizia tzarraren asetzeko, baizik zuzen jokatzeko xedez. Urrikal zakizkigu, eta egizu biak elkarrekin hel gaitezen zahartzarorat.

1 PEDRO 2:16

Joka ezazue pertsona libre bezala; ez, ordea, askatasuna gaiztakeriaren estalkitzat erabiliz, zeuen buruak JAINKOAREN zerbitzura jarriz baizik.

(PROFEZIA hau audioan grabatua izan zen. Hemen dago transkripzioa.)

HASTEN DA AUDIOA

Elisheva: Otoitz egizu mintzairetan berriro, laztana.

Kathrynyah: Tenis pista bat ikusten dut.

Elisheva: Tenis pista bat ikusten duzu? Hori maitasunezko parekatze denez.

Esdras: Hori da orain egiten ari garena. Bat etortzen ari gar.

Elisheva: Maitasunekin.

Kathrynyah: Maitasuneko topaketa da.

Elisheva: Maitasuneko topaketa da, laztana.

Esdras: Ongi…

[Esdras otoitz egiten du mintzaira Santuetan. Arin hasten da su azkar mintzaira Makila otoitz egiten. Kathrynyahk ikusten du Esdrasen ikuskaria ezpatazko borroka batean, jaurtitzen dituen artean demonioak bidetik.]

Elisheva: Aizu! Ez dakit nola egin hau AITA. Hauek nire haurrak dira. Badakit Esdrasenak direla, baina nireak dira lehenengo. Ezin dut, ez dakit zer egin honekin.

PROFEZIA 138

Lehenik, Esdras, konturatu al zara nola zure mintzairak aldatu ziren? Jasotzen ari zara su azkarreko mintzairak, Elishevak bezala. Gertatu zen jarri zenuenean ezkontza eraztuna. Gehiago ikusiko duzu eta zure gaitasun gehiago zugana doazela.

Gantzudura berri bat sortuko da entzuten duzuenean gerra deiadarra, hori dena.

Elisheva: ABBA YAHUVEH, zabaltzen naiz ZUGANA eta diot, eta azpiratzen dut nire borondatea ZUGANA, baita hau topikoa izan arren, dena nire barnean ez du nahi joaterik, hauek dira nire haur maiteak. Nik begiratzen diet haur ttipiak bezala eta badakit gizonak direla. Eta beraz, YAHUSHUA MAITEA, lagun iezadazu hau egiten. Hau da gauza zailenetako bat. IMMAYAH mesedez.

[Elishevak otoitz egiten du Mintzairen Makila erabiliz.]

PROFEZIAK JARRAITZEN DU (1)

NIRE Elisheva txit maitea, ez zara arduradun [zure senar-ohiak, inoiz ez buruzagia, bakarrik ilusio bat] Paul Hellem dioenaz. Hark sinatzen du zure izena, hark zure emailea zeukan, oso erraza zen esatea “Ama zurekin ados dago.” Orain Esdras daukazu. Gazte ezkongabeei, NIK hitz egiten diet gizon ezkongabeei orain. MANTENDU BEHAR ZARETE GARBI ETA SANTUAK NIRE AURREAN. Jaurti infernuko putzura Paul Hellem zuei irakatsitakoa. Eta ez esan buruzagitzak irakatsi zizuenik. Ez baitzegoen buruzagi bat baino eta izan da Elisheva denbora guztian Esdras arte. Hura, Paul Hellem, bakarrik usurpatzailea zen, buruzagia nahi izaten eta ostera, inola ere ez zen buruzagirik. Chelseak1 esan bezala da, inork ez zuen berarengandik entzun, hark galdu nahi zituenak baizik.

Berriro, ezkongabeei hitz egiten diet, zuek, gizon gazteak.

[Elishevak borrokatzen du]

Elisheva: Badakizu, ABBA YAHUVEH, hau benetan gogorra da. Borrokan ari naiz amaren aurka eta borrokan ari naiz Profetaren aurka. Eta egiaz ez dut nahi behar izatea gauza hauek esan gure haurrei.

PROFEZIAK JARRAITZEN DU (2)

Orduan, Elisheva, hitz egin bakarrik Profeta bezala. Mintzatu NIK esanarazten dizkizudan Berbak.

[Elishevak otoitz egiten du mintzaira Santuetan, ezin du eragin PROFEZIAREN Berbak atera bitez.]

Elisheva: Lehenik, zerbait esan behar dut jarraitu aurretik. Benetako borroka daukat honekin, banatu behar baitut ama Profetarengandik. Eta nahi dut hau grabatua egon bedi. Hau Profetarengandik dator. Badakit denok zaretela gizon gazteak eta badakit denok borrokatzen duzuela eta badakit galderak zenituztela eta ez zenuten nahi ekartzerik nigana, bazenekiten eta, ez zenuten nahi niri ekartzerik soilik. Beraz, beste gizon bat bakarrik zegoen norengana eraman eta zen Judas, gaitzetsia. Eta zoritxarrez, hark sinatu zuen nire izena. Hark zioen ni ados nengoela berarekin, eta nik galdetu nionean zertan ari zen, hark ziostan ez zela nire arazorik, hark hartuko zuela horren ardura. Beraz, barkamena eskatzen dut, aholku txarra eman baitzitzaizuen.

Baina orain, YAHK ekarri dizue Aitatxo berri bat, nori buruz HARK zioen ez zigunik desbideratuko, norengan fio izan gintezkeen erabat. Eta ni bat nator erabat hark esango dizuenarekin, baina jarraitu baino lehen, hau entzuten duzuenean, eta ez dut nahi hark irakur dezan. [Esdras eskaini zen Berba irakurtzera.] Ez naiz hain koldar izango. JAINKOAK nitaz fidatzen da Berba zuei emateko, orduan egin behar dut, baina banatu ama. Hori da eskatzen dizuedan guztia, amak ez bailituzke berba hauek erabiliko. Amak ez zituen inoiz berba hauek erabili.

Aitak mintzairetan otoitz egingo du baina nik esango dut berriro. Banandu behar duzue ama Apostoluarengandik, ados? Hori da egingo dudan guztia, hau baita “horrela dio JAUNAK”. Aurrera, aita. Otoitz egin ezazu berriro.

[Esdrasek otoitz egiten du mintzaira Santuetan, gero su azkar Makilaren Mintzaira Santuetan.]

[Elishevak otoitz egiten du su azkar Makila Mintzaira Santuetan.]

PROFEZIAK JARRAITZEN DU (3)

Aski da aitzakiekin, Elisheva, bakarrik NIK erabiltzen ditudalako zure ahoa eta zure ahotsa. Haur hauek jakingo dute hau ez dela ama hitz egiten. Hau da NI, YAHUVEH, HITZ EGITEN! IZAN SANTU NI SANTU NAIZEN BEZALA!

ENE haur maiteak, hitz egiten diet ezkongabeei, hitz egiten diet masturbatzen direnei haien emazteengandik ezkutuan, pornoan ibili direnak eta masturbatu ziren, emazte xarmanta daukatenean etxean: IBIL ZAITEZTE NIRE SANTUTASUNEAN!

ENE haur kuttunak, zuetariko zenbat asaskatzen zarete zuek deitzen diozuenetan “amets umelak”!2 Zuetariko zenbat amets egiten duzue sexu harremanak izaten emakumeekin eta asaskatu! Ez al dakizue hau ez dela Zerutik?3

Entzun iezaiozue Esdrasi. Hark ez dizue desbideratuko. Hark bereizten du ona gaiztoarengandik. Hura gizona da zuek bezala.

Tentazioa datorkizuenean eta esnatzen zaretenean erekzioekin, HAU KONTROLA DEZAKEZUE ZUEN ULERMENAREKIN. HAR ITZAZUE ESKRITURAK ETA IRAKURRI. KENDU ZUEN ADIMENA ZUEN GORPUTZETIK. TREBATU EZAZUE. Zuetariko horiek otoitz egiten zaretenak arima bikunen alde, ez bedi inoiz sartu hori4 zuen adimenean. Gero, galdetzen duzue zergatik borrokatzen duzuen haragiaren lizunkeriarekin.

Zatoztenean emazte batekin, ez dakizue nola NIK bedeinkatuko dizuedan, itxaron baitzenioten, kontrolatu zenuten haragiaren lizunkeria.

Eta izaten dituzuenean amets hauek, lotsatuegiak zaudetenak kontatzeko, haiek ez dira izan bidaliak Zerutik, baizik eta bidaliak izan dira infernutik. Eta egon da ate bat zabaldua izan dena, eta zuetariko askorengan izan da pornoa, edozein dela eta adina. Orain ere, begiratzen dituzue emakumeen irudiak Interneteko orrialdean eta, zuetariko zenbat imajinatzen zarete emakume horrekin? Infernuko Jezabel bat.

Damutu zaitezte horretaz!

KONTROLA EZAZUE ZUEN ADIMENA! Hauxe ziurtatzen dizuet: Hasten bazarete ESKRITURAK irakurtzen eta hasten bazarete otoitz egiten, eta hasten bazarete haragiaren lizunkeria horri ahakar egiten, bihurtuko da gero eta errazago. IZAN ZAITEZTE SANTU NI SANTU NAIZEN BEZALA!

Esnatzen zaretenean…

[Elishevak hasperen egiten du]

Elisheva: Ezin dut sinetsi hau egiten ari naizela.

PROFEZIAK JARRAITZEN DU (4)

eta izan dituzue asaskatuak sentitu zareten amets mota, ez al dakizue emakumezko demonioa zela bisitatu zizuena gauean?

DENAK HITZ EGITEN DUTE GIZONEZKO DEMONIOETAZ. INORK EZ DU HITZ EGITEN EMAKUMEZKO DEMONIOETAZ. SUKUBO BAT BEZALA DATOZTE. KONTU IZAN ENTZUTEN DUZUENAREKIN.

Esan diot Elishevari utz dezala ama albo batera, beraz gogoan izan Berba hauek NI, YAHUVEHRENGANDIK datozela, hark jarraitzen baitu esanez ez duela nahi horrela mintzatzerik, baina ez da bera, naiz NI.

NAHI DUT DAMUTU ZAITEZTEN ETA NAHI DUT UTZ DEZAZUEN HAU EGITEN. Ez dut nahi zuek, ez gehiago, pentsatzea buruzagitzak hau irakasten duenik.

Eta ezkonduei, gizon ezkonduei, NIK hitz egingo dizuet hurrengo batean, bikote batek elkarrekin, izan behar du Berba berezi bat NIGANDIK5. Bakarrik gogoratu hau: Baita horiek ezkonduak daudenak, zuek ere borrokatu zenuten honekin. Baimendu duzue zuen haragiak nahi duena egitea, eta ez duzue baimendu ESPIRITUA kontrola dezan zuen haragia garai hauetan, NIRI ez baitzenidan deitu.

Zuek denok gizon gazteak zarete. Zuek denok hormona bortitzak dituzue. Zuetariko batzuek nahi duzue bakarrik ezkontzea hormona hauek asaskatzeko, baina diotsuet, egiten baduzue, hau ez da izango deitua maitasuna eta ezkontza hori ez da izango bedeinkatua.

Beraz, YOM KIPPUR aurretik, emango zaizue Berba hau, eta zuen ama eta zuen aita bat datoz honetaz. Haiek otoitz egin zuten eta hitz egin zuten orain arte sailena zen sujet bati buruz. Zuen amak arazoa dauka banatzeko hitz egiten duen Profetarengandik, baina zuen onerako da. Zer gertatzen da inork ez badizue esaten txarto dagoela? Ez al du aita batek irakasten ongi eta gaizki dagoena? Eta orain entzun duzue egun honetan.

Paul Hellem emandako aholkua, atea ireki zuen are gehiago lizunkeria espirituari. Eta ez bota errurik Elishevari. Hark ez baitzenituen emailen pasahitzak eta Kathrynyahk egiaztatu lezake hau. Haren osasuna zeharo larri zegoenean Sabat-baimena hartan. Idatzi ziren berbak hark ez zeukan ezta ideiarik ere. Eta hark ez zizuen bakarrik zeuri egin. Baziren beste batzuk idatzi zutenak aholku sexuala eskatuz eta Elishevak ez du inoiz jakingo idatzi zena eta sinatu egin zen haren izenarekin. Eta hark ez zuen zerikusirik horrekin.

Orain gogoratu, ENE haurrak, esan ahal aurretik ez zenekitela baina orain ez daukazue aitzakiarik. Hau gertatzen denean eta zuek etxean zaudete, eduki ezazue BIBLIA hori gertu, zuen gorputzak saiatzen duenean zuen adimena baliogabetzen, eska iezadazue ESKRITURA bat. Ahakar egiozue satanasi!

Oroitu eta hau da NI, YAHUSHUA, oraindik lur honetan bazaudete garai honetan: NIK emakume oso berezia daukat zuri zain. Beraz ez etsi haragiaren lizunkeriara orain. Ikas ezazue Aita Esdras eta Elisheva ikasten ari direna: NIK eman nizkien instrukzioak gorputzak beti dela azkena. Bi bilera eta gorputz baten elkartzeak ez du esan nahi ezkontza iraungo duenik. Beraz, enfokatu horretan espirituala dena, espirituak prest baitago, baina haragiak ahula da (Mateo 26:41; Markos 14:38).

MARKOS 14:38

Zaudete erne eta egizue otoitz tentaldian ez erortzeko: gogoz kartsu izan arren, ahula baita gizakia.

ENE haurrak, promes egiten dizuet errazago bihurtuko dela, ematen baduzue obedientziako lehenengo pausoa. Eta Aita Esdras bat daukazue ulertuko duena eta zuengatik egingo du otoitz.

Eta hitz egiten diet ezkonduei. Ez dago inoiz ere aitzakiarik masturbatu zaitezten sekretuan. Horregatik eman nizuen emaztea elkarrenganako premiak asetzeko. Damu zaitezte hau egin duzuenean.

Eutsi zuen begiak NIGAN enfokatuak, NI, YAHUSHUA. Jagon zuen begiak enfokatuak eman dizkizuedan lanetan. Eta itxi ezazue danbada batean lizunkeria ate hori! Gertatzen zaizkizuenean gauzak gauean, azkar damu zaitezte goizean. Hau da eman behar dizuedan aholkua asko maite baitzaituztet eta baita ere bi aita hauek NIK ordenatu ditudanak, NIK izendatu ditudanak, NIK hautatu ditudanak zuei irakasteko zer dagoen ongi eta zer dagoen gaizki.

Eta da IMMAYAHK erruduntzat jotzen duena. Zuetariko zenbat entzuten zaretenok aitortuko dute Aita Esdrasi, baita aitortuko dute beste gizonen aurrean, bakarrik sentitu ez daitezen?

Gogoratu satanasek nahi duela zuen arima eta nahi du agudo ezkondu zaitezten, baina ez entzun hau. Gogoan izan YAHUSHUAREN Emaztegaiak nahi duela are Santuago izatea. Hori da zergatik zuek guztiok borrokatzen ari zareten egiteko.

BERBAREN AMAIERA

Elisheva: Hori da dena! Goretsia izan dadin YAHUSHUA!

Esdras: ZERUKO AIRA, YAHUSHUA eta IMMAYAH: guk ematen dizuegu eskerrak Berba honengatik. Eskerrak ematen dizuegu instrukzio honengatik. Eskerrak ematen dizuegu egin duzuenarengatik gure alde gau honetan. Eskerrak ematen dizuegu. Aintza ematen dizuegu egin duzuenaren guztiagatik, hitz egin duzuenaren guztiagatik, manifestatuko den guztiagatik eta beteko denagatik gure bizitzean, ZUK ordenatu bezala, YAHUSHUAREN IZENEAN, otoitz egiten dugu.

Kathrynyah: Amen.

AMAITZEN DA AUDIOA

YAHUSHUAREN Aintzarako, Senar-Emazte, Apostolu, Profeta Esdras eta Apostolu eta Profeta Elisheva Eliyahu

Horrela izan da mintzatua, horrela izan da idatzia egun honetan, 2016ko irailaren 28an.

* * * * * * *

1MINISTERIOAREN kideko bideoa.

2Antzinako israeldar armadan, semenaren isurketa gertatuz gero kanpainan, soldadu horrek igaro beharko zuen gaua kanpalekutik kanpo (Dt 23:10). Honek hartzen du barnean gaueko emisioak (edo amets umelak), baina azken ondorioa izango zen, masturbatzaileak aurkituko zirela baimenik gabe geratzeko indar armatuekin.

3Galdera retorikoa; beste modu batera esanda, argi egon beharko luke hau ez dela Zerukoa.

4Haragiaren lizunkeria, asmakari sexualak, eta abar.

5NIGANDIK Berba edukitzea, hau da, NIGANDIK entzutea, esamoldea “jasotzea Berba” (mezua izatea) edo “bidali berba” (bidali mezua). YAHK hitz egingo du BERBA bat ezkontzei, emazteak barne, ez bakarrik senarrak.

* * * * * * *