PROFEZIA 136

TRINITATE SANTUAK POZKIDATUA IZATEA BEHAR DU ERE

MINTZATUA RUACH HA KODESHEN GANTZUDURAPEAN APOSTOLU ELISHEVA ELIYAHUREN BITARTEZ 2017KO MAIATZAREN 29AN

BERBA HAU JASO ZEN 2017KO SHAVUOT BEZPERAN, EZAGUTZEN DENA BAITA ERE MENDEKOSTE BEZALA

Behean dago Profezia sortu zen bezala, Esdras eta Elisheva Profeten MINTZAIRA SANTUEKIN, JAINKOAREN ESPIRITUAK ematen zieten bezala hitz egin dezaten (Eginak 2:3-4) zeruko nahiz lurreko hizkuntzetan (1 Korintoarrei 13:1). Elishevak mintzairetan hitz egiten du Profezia sortuz (1 Korintoarrei 14:6). Esdrasek hasten du otoitza bitartekaritza mintzairekin (Erromatarrei 8:26-27; 1 Korintoarrei 14:15).

JAINKOAREN IZEN HEBREARRAK HARTZEN DITU

YAH/YAHU da JAINKOAREN IZEN SANTU SAGARATUA “Aleluia” edo “AleluYAH” berban bezala, zeinek “Goretsi YAH” esan nahi duen hitzez-hitz. YAHUVEH/YAHWEH AITA JAINKOA; YAHUSHUA/YAHSHUA, JAINKOAREN SEME BAKARSORTURIKOA (HA MASHIACH, MESIAS esan nahi du; ELOHIM berbak JAINKOA esan nahi du).

Aintza SH’KHINYAHREN errebelazioa, RUACH HA KODESHEN (ESPIRITU SANTUAREN) IZEN PERTSONALA bezala orrialde honetan ere badago. (HA SH’KHINAH {SHEKINAH} Hebrearra da JAINKOAREN JAINKOTIAR EGONKOR PRESENTZIARAKO.

Gainera, ABBA YAHK esan nahi du “AITA YAH” eta IMMA YAHK esan nahi du “AMA YAH”. Hebrearrez, JAINKOAREN ESPIRITUA emakumezkoa da, hori adierazteko esaten da “ANDRE HURA”, eta honela agertzen da Profezian eta Eskriturako adierazpenetan behean.

YAHUVEHREN OHARRA GEHITUA IZATEKO PROFEZIEN AURRETIK

EZ DARAMA EZ GIZONEZKO EZTA EMAKUMEZKO IZENIK

Aspaldi ohartu nizun, Elisheva, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8

NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

2 KRONIKAK 36:16

Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

2016KO UZTAILAN

Dohakabea saiatzen ausartzen dena bi gantzutu hauei kalte egiten. Damutuko zaizu jaio zinen eguna. “Ez gero hunki NIK gantzutuak, ez egin kalterik NIRE Profetei” (ikusi Sal 105:15; 1 Kro 16:22). Hobe zenuke NIK, ABBA YAHUVEHK mihia errotik aterako banizu.

ESDRAS PROFETARENGANDIK

Denoi abisatzen dizuet. Datozen horiek Ministerio honen aurka eta Profezia hauek eta Elisheva eta nire aurka, “Haize Zakarra” Ministerioaren Ministro guztien aurka, nik abisatzen dizuet orain: “Ez gero hunki NIK gantzutuak, ez egin kalterik NIRE Profetei” (Sal 105:15; 2 Kro 16:22) ez dezan YAHREN Makilaren Haserrea zuengan etorri. Baina horientzat bedeinkatuak daudenak eta Ministerio honentzat bedeinkazioa direnak, eta leialak, Profeziak jasotzen dutenak, bedeinkazio ugari etorriko da zuek guztien gain, babesten duzuenok YAHRI dagokion guztia YAHUSHUAREN IZENEAN.

AURRETIKO OTOITZA

Profezia hau audioan grabatua izan zen. Hemen dago transkripzioa.

[Esdrasek otoitz egiten du mintzaira Santuetan…]

Elisheva: Hori ederra da. ¡Oh, ABBA YAHUVEH, eskerrak ematen dizugu eta goretsi YAHUSHUA HA MASHIACHREN IZENEAN, etortzen garen artean ZURE Tronura esker onez eta gorespenez! Eskerrik asko Shavuot [asteengatik]1. Eskerrik asko omerren kontaketagatik2! Eskerrik asko uztako denboraldiagatik. Eskerrik asko ABBA YAHUVEH, Shavuot ekartzen duzun artean, ZUK denbora bera ospatzen duzu ere, ZERUKO AITA, ZUK ekarri zenidan gizonezko buruzagi berria, ZERUKO AITA, YAHUSHUAREN IZENEAN. Horrela da noraino ohoratzen duzun, ez bakarrik ZURE Ministerioa, baizik eta ohoratzen duzu ZURE Profeta.

Hori haratago dago, maitasuna baino haratago, ZERUKO AITA, zeren YAHUSHUA, ZU ez zinen joan Gurutzera bakarrik eta isuri ZURE ODOLA gure bekatuen barkamenerako. Zeren gutariko inork, gutariko inor ere ez da perfektua lur honetan. Baizik eta, aldiz, ZERUKO AITA eta YAHUSHUA kuttuna, ZUK ere esan zenuen, YAHUSHUA, ez gintuzula bakarrik utziko (Joan 14:18), alde egin zenuenean, ZUK esan zenuen ere bidaliko zenuela POZEMAILEA (Joan 15:26; 16:7). POZEMAILEA etorriko zen.

Eta ZUK esan zenien ZURE dizipuluei itxaron zitezen eta kontatu egunak goiko ganberaraino eta ZUK eman zenien data han egon zitezen eta ZUK esan zenuen POZEMAILEA han egongo zela.

JOAN 14:17-18

EGIAREN ESPIRITUA mundutarrek ezin dute hartu, ez baitute ikusten, ez ezagutzen; baina zuek ezagutzen duzue, zuengan bizi baita eta zuekin egongo betiko. Ez zaituztet umezurtz utziko, itzuliko naiz zuengana.

JOAN 15:26

NIK LAGUNTZAILEA, AITARENGAN jatorria duen EGIAREN ESPIRITUA, bidaliko dizuet AITAREN ondotik. Etortzean, HARK egingo du testigantza NIRE alde.

Badakigu nor den POZEMAILEA. ESPIRITU SANTUA da. ESPIRITU SANTU gozo gozoa da, RUACH HA KODESH Hebrearrez, eta IMMAYAH. Eskertzen dizugu eta goretsi, IMMAYAH. Handiesten dizugu, ABBA YAHUVEH! Handiesten dizugu, YAHUSHUA, hau egin zuena!

O Berba bat eskatzen dut! Zein da Berba esan nahi duzuna Shavuot jaialdian? Zazpi egunez ospatuko dugu, ZERUKO AITA, [2016ko Shavuoten] ZUK ekarri zenuen gizonezko buruzagi berri hau, Israelgo Profeta bat, nor orain nire senar maitea den, gu ezkondu ginenean 2016ko urriaren 2an eta izan zen Rosh Hashanah jaialdian, ZURE zain geundenean, YAHUSHUA, zu itzuliko ote zaren Rosh Hashanah jaialdian. ZU bai zara eta gure lehenengo SENARGAIA.

ZURE zain gaude eta galdetzen dugu, zer da esan nahi duzuna orain? Mezedez, zer ote dago ZURE bihotzean? Jendea etor dadin nahi baitugu eta ZU hobetu ezagutu.

Haiek ZU hobeto ezagutzea behar dute. Ez dabiltza ikasten nor zaren, ABBA YAHUVEH, nori batzuek deitzen dioten Jehova, baina ZURE IZENA da YAHUVEH. ZUK IZEN HEBREARRAK DITUZU eta Ministerio honek irakatsi behar ditu IZEN HEBREAR hauek.

Zer da esan nahi duzuna? Nola egin dezakegu jendeak ZU hobeto ezagutzeko? Jakin dezan ez zarela bakarrik sumindurazko JAINKOA, baizik eta amodiozko eta pazientziazko eta betiko bihozberatasunezko JAINKOA.

Baina badator garaia noiz marra pasatzen duten, jaurti dutenean ODOLA, ODOL BARKATZAILEA, YAHUSHUAK isuri zuena Kalbarioan, bueltan HAREN aurpegira eta diote “Egin nahi dut neure erara, biziko dut bizitza neure erara, eta ez noa ezer Santurik egitera, aspergarria baita.”

Baina baduzu Berba bat esateko eta jakin nahi dut, jakiteko premian gaude, nire senarrak otoitz egin duen artean Mintzaira Santuetan eta baziren babes mintzaira Santuak (Erromatarrei 8:26-27; 1 Korintoarrei 14:15) non dioen, “Ez ukitu NIRE gantzutuak, ez egin kalterik NIRE Profetei” (Salmo 105:15;1 Kronikak 16:22). Zer da esan nahi duzuna ABBA YAH? Zeren profetak ez dira izan desagerraraziak. Oraindik baliagarriak gaude eta ZURE begiak gara eta ZURE belarriak gara eta jakin nahi dugu.

ERROMATARREI 8:26-27

Era berean, ESPIRITUA datorkigu geure ahulezian lagun, guk ez baitakigu behar bezala otoitz egiten; baina ESPIRITUAK berak erregutzen du gure alde esanezin ahalako intziriz. Eta bihotzak aztertzen dituen JAINKOAK ezagutzen du zein den ESPIRITUAREN gogoa, ESPIRITUAK JAINKOAREN asmoen erara erregutzen baitu fededunen alde.

1 KORINTOARREI 14:15

Zer egin, bada? ESPIRITUAREN eraginez otoitz egin bai, baina adimenaz ere bai; ESPIRITUAREN eraginez JAUNARI abestu bai, baina adimenaz ere bai.

SALMO 105:15 ETA 1 KRONIKAK 16:22

Ez ukitu NIRE gantzutuak, ez egin kalterik NIRE Profetei.

[Elishevak otoitz egiten du mintzaira Santuetan3…]

PROFEZIA 136

SHAVU’OT 2017

Hau da zuen ABBA YAHUVEH. Asko gustatzen zait deitzen didazuenean AITA: NI NAIZ zuen AITA MAITAGARRIA. NIK eman nuen NIRE SEME BAKARSORTURIKOA zuek ahal izan dezazuen Zerura berriro bueltatzea. Zeren zuetariko inor ez, zuetariko inor ez da perfektu. Bakarrik YAHUSHUA da perfektu, nori deitzen diozuen JESU KRISTO. Baina NIK nahi dut dei diezaiozuen YAHUSHUA, HAREN IZEN HEBREARREZ.

Aurkituko duzue botere eta gantzudura gehiago dagoela IZEN HEBREARREAN, baina oraindik badago boterea eta gantzudura JESU KRISTO Izenean.

Mezedez, zuek hobeto ezagutzea nahi dut Shavu’ot honetan, zein4 deitzen dioten Mendekoste eguna. Askok diote: “Mendekoste eguna baino ez da”, eta [Profezia] hau plazaratua izan behar du Shavu’ot garaian, horregatik deitzen ari naiz Shavu’ot5. Hori da NIRE otoitza6 zuen alde, ENE haurrak. Hau da eskatzen dudana zuengandik, ENE haurrak.

ENE haurrak! ENE haurrak! ENE haurrak! ENE haurtxoak! ENE haurtxoak! ENE haurtxoak! NIK zuek hobeto ezagutzea nahi dut! NI NAIZ zuen SORTZAILEA! Ez dago besterik! Ez ipini inoiz erlijioak elkarrekin!

Hau ez da erlijio bati buruz! Hau da harreman bati buruz zuen SORTZAILEAREKIN! Hau zuen MESIAS buruz da, zuen SALBATZAILE YAHUSHUA, nork ordaindu zuen PREZIOA Kalbarioan, infernutik [askatuak izan zaitezten] ez zitezen joan, horrela entzun ahal izango nituen zuen otoitzak berriro, horrela barka ahal izango nituen zuen bekatuak. HARK isuri zuen HAREN ODOLA bera! HAREN ODOLA perfektua baitzen. Zerutik zetorren!

BERA ez da JAUNA AHALGUZTIDUNAREN SEMEA soilik, NI, YAHUVEH. BERA ez da IMMAYAHREN (RUACH HA KODESHAREN, ESPIRITU SANTU GOZOAREN SEMEA) soilik. HURA JAINKOA ere bada. GU HIRUROK BAT gara (1 Joan 5:7; Joan 1:1-2; 10:30; Esaera zaharrak 8:23, 27, 30)! Irakatsi iezaiezu, ENE alaba! Irakatsi iezaiezu!

1 JOAN 5:7

Hiru dira, bada, testigantza egiten dutenak: AITA, HITZA eta ESPIRITU SANTUA, eta HIRURAK BAT dira.

JOAN 1:1-2

Hasieran bazen Hitza. Hitza Jainkoarekin zegoen eta Hitza Jainko zen. Hasieran JAINKOAREKIN zegoen Hitza.

JOAN 10:30

AITA eta BIOK BAT gara.

ESAERA ZAHARRAK 8:23, 27, 30

Betidanik izan naiz eratua, hasiera-hasieratik, lurra izan baino lehenagotik.

Zeruak ezarri zituenean, han nengoen ni, ur-leizearen gainetik zeru-sabaia jarri zuenean.

Haren ondoan nengoen ni, obra-maisu bezala; beraren gozamena nintzen egunero, beraren aurrean jolastuz aldiro.

ARRAUTZA

Esaiezu begira dezatela arrautza bati. Zein zati da arrautza? NIK irakatsi nizuen hau hasiera-hasieratik! Esango dizuet irakatsi dezazuela berriro. Esaiezu. Esaiezu, ENE alaba. Begira arrautza bat! Ba al da arrautza oskola? Ba al da arrautza gorringoa? Ba al da arrautza zuringoa? Zein zati da arrautza? Osotasuna da. Arrautza arrautza da.

GU HIRUROK, TRINITATEA BAT gara (1 Joan 5:7)! NI, JAUNA, zure JAINKOA, BAT7 gara. ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA eta IMMAYAH (RUACH HA KODESH, ESPIRITU SANTUA), GU BAT gara. Hau da nahi dudana zuek irakastea Shavu’ot garaian!

DEUTERONOMIOA 6:4

ENTZUN, ISRAEL: YAHUVEH da gure JAINKOA, YAHUVEH BAT bakarra da! (Edo) ENTZUN ISRAEL: YAH da gure JAINKOA, YAH BAT da!

Hau da nahi dudana Juduek uler dezaten. Haiek ezin dute eztabaidatu ikusten dutenean arrautza bat. Mintzatzen nabil haiek umeak izango balira bezala orain. Hitz egiten nabil zuek denok umeak izango bazinete bezala, umeak bazarete eta (Eginak 17:28). Zuek uzte duzuenok asko dakizuela, oso gutxi dakizue (Job 38:2; 1 Korintoarrei 3:19-20).

EGINAK 17:28

Zeren harengan bizi baikara eta harengan mugitzen, eta izan ere harengan baikara; hori bera esan dute zuen olerkari batzuek ere: Haren haurrak gara.

JOB 38:1-2

Orduan JAUNAK ekaitzaren erditik erantzun zion Jobi: Nor da nire egitasmoa ukatu nahian ari dena zentzubako hitzez?

1 KORINTOARREI 3:19-20

Mundu honetako jakinduria, izan ere, zorakeria da Jainkoaren begietan, Liburu Santuak dioen bezala: Jakintsuak beren maltzurkerian harrapatzen ditu. Eta beste hau ere badio: Badaki Jaunak jakintsuen asmoak hutsalak direla.

Irakatsi nahi dizuet haur bati bezala. Ministerio hau irakatsia izan behar du denak ume bat izango balira bezala (Mateo 11:25; Lukas 10:21). Zatozte NIGANA orain haur bat bezala (Markos 10:15). Has gaitezen berriro.

MATEO 11:25

Behin batean, YAHUSHUA honela mintzatu zen: Goresten zaitut, AITA, ZERU-LURREN JAUNA, gauza hauek jakintsu eta ikasiei ezkutatu dizkizuelako eta haurrei agertu.

LUKAS 10:21

Une hartan, ESPIRITU SANTUAK pozez beterik, YAHUSHUAK esan zuen: Goresten zaitut, AITA, ZERU-LURREN JAUNA, gauza hauek jakintsu eta ikasiei ezkutatu dizkizuelako eta umeei agertu. Bai, AITA, goretsia ZU, horixe izan baituzu gogoko.

MARKOS 10:15

Benetan diotsuet: JAINKOAREN erreinua haur batek bezala onartzen ez duena ez da inola ere bertan sartuko.

EZ SINETSI orain irakasten dena ERLIJIO GUZTIAK ELKARTU AHAL DUTENIK (1 Korintoarrei 8:5-6; 2 Korintoarrei 6:14; Joan 14:6). EZ! EZ! EZ! ETA EZ!

1 KORINTOARREI 8:5-6

Jainko deituak zeruan nahiz lurrean asko izan arren, eta benetan horrelako jainko eta jaun asko dago, guretzat JAINKOA BAT bakarra da, AITA, gauza guztien sorburu eta helburu dena, eta BAT bakarra JAUNA: YAHUSHUA. Beronen bidez baitira gauza guztiak eta beronen bidez baikara gu ere.

2 KORINTOARREI 6:14

Ez nahas sinesgabeekin: ba al dute zerikusirik elkarrekin zuzenbideak eta gaiztakeriak? Elkar ote daitezke argia eta iluna?

JOAN 14:6

YAHUSHUAK erantzun zion: NEU naiz bidea, egia eta bizia. Ezin da inor AITARENGANA joan NIRE bidez izan ezik.

Horiek deitzen diotenak Allah8 edo Mohammed, non ote dago MEDEAPENA bekatuengatik? Ez baitago bekatuen barkamenik Odolezko Medeapen barik (Lebitarrena 17:11; Hebrearrei 9:22).

LEBITARRENA 17:11

Odolean dago, hain zuzen, izakiaren bizia. JAUNAK ODOLA eman dizue, aldarean isuri eta zeuen bekatuen barkamen-ohikunea egiteko. Izan ere, biziarekin duen zerikusiagatik lortzen du ODOLAK bekatuen barkamena.

HEBREARREI 9:22

Izan ere, legearen arabera, ia gauza guztien garbikuntza, odolaren bidez egiten da, eta odol isurketarik gabe ez dago barkamenik.

YAHUSHUA da BAKARRA PREZIOA ordaindu zuena. Eta HARK hartu zuen Pazko artxoaren lekua. BERA da PAZKO ARTXOA! Baita BERA ordu berean hila izan zen pazko artxoa hil zenean (Zenbakiak 9:2-3).

ZENBAKIAK 9:2-3

Ezarritako egunean, hau da, hilabete onen hamalauko ilunabarrean, ospatuko dute Pazkoa israeldarrek, eta ospatu, jaiari dagozkion ohikune eta usadioei zehatz-mehatz lotuz.

HURA eskegita izan zen Gurutze hartan eta HURA torturatua izan zen eta HURA kolpekatua izan zen eta HURA umildua izan zen eta HARK zeraman gure lotsa eta gaizotasun oro eta pairamen oro (ikus Isaias 53).

HARK egin zuen hau zuengatik, ENE haurrak, baina BERA ez zen bakarrik hil, inork ezin baitzuen HAREN bizia hartu (Joan 10:17-18), BERA zintzilik zegoen artean 3 orduz, zeharo errugabea, guztiz aratz eta Santua! Ezta bekatuzko pentsamendu bat ere ezin zen sartu HAREN buruan (ikus Hebrearrei 4:15 eta abar)!

JOAN 10:17-18

Horregatik maite nau AITAK, NEURE bizia ematen dudalako eta horrela eskuratzen berriro. Ez dit bizia inork kentzen, baizik eta NIK NEUREZ ematen dut. NEURE esku dut ematea, eta NEURE esku berriro hartzea. Hori da NEURE AITARENGANDIK hartu dudan agindua.

HEBREARREI 4:15

Izan ere, gure APAIZ NAGUSIA ez da gure ahuleriaz gupidatu ez daitekeen norbait, zeren eta bera ere, gu bezala, gauza guztietan probatua izan baita, baina BERAK ez zuen inoiz bekaturik.

HURA tentatua izan zen arren satanasengandik 40 egunez (Mateo 4:1-2; Markos 1:13; Lukas 4:1-2), inoiz ere ez, ezta behin ere, ez zen bekatuzko pentsamendu bakarra ere sartu HAREN buruan. Izan zaitezte Santu! Bizi Santutasunean! HARK HAREN bizia eman zuen zuengatik baina horrek ez zuen esan nahi gizakiak hartu ziola HAREN bizia (ikus Joan 10:17-18 goian). BERA ere da esan zuena: Dena beteta izan da! Eta gero HURA hil zen (Joan 19:30).

JOAN 19:30

Ozpina edan zuenean, YAHUSHUAK esan zuen: Betea da dena! Eta burua makurtuz, azken arnasa eman zuen.

Baina o, nahi dut ospatu dezazuen Shavu’ot jaialdian! Hirugarren egunean, HARK erakutsi zuen bizirik zegoela (1 Korintoarrei 15). Eta HURA ibili zen itxita zegoen ate baterantz (Joan 20:19), non dizipuluak ezkutaturik eta arranguratsu zeuden. Zeren BERA agertu zen infernura joan ostean eta deabruari eta demonioei jakinarazi zien haiek lur jo zutela (Efesoarrei 4:8-10). Haiek porrot egin zuten BERA JAINKO AHALGUZTIDUNA delako.

EFESOARREI 4:8-10

Horregatik dio Liburu Santuak: Gorenera igo zenean, gatibuak berekin eraman zituen eta gizakiei dohainak eman zizkien. Igo zela esaten, zer esan nahi du, aurrez beheko lur honetara jaitsi zela baizik? Jaitsi zen hura, zeru gorenera dena betetzera igo dena Bera da.

HURA da zuen JAUNA eta SALBATZAILEA. HURA da NIRE SEMEA! Baina HARK darama JAUNA JAINKO AHALGUZTIDUNA Titulua! HURA MESIAS da! HURA SALBATZAILEA da! Eta dizipuluak alaitu ziren NIK eskatzen dizuedan artean, poztu zaitezten Shavu’ot denboran. Ikusten baituzue HARK ez zizuen utzi esan barik bidaliko zizuela POZEMAILEA. HURA agertu zen dizipuluen artean esanez: POZEMAILEA bidaliko dut (ikus Joan 16:17). Eta POZEMAILEA da ESPIRITU SANTU GOZOA.

Orain sekretu bat diotsuet Shavu’ot honetan.

Zuetariko askok ez dakizue, eta zuek ez dakizuenak ezer Bibliari buruz, NIK hitz egiten ditudan berba hauek. Lehenik damutu behar zarete. Belaunikatu zaitezte NIRE aurrean. Lehenago NIK ezin izaten nuen zuen otoitzak entzun, YAHUSHUA gurutzatua izan behar baitzuen eta HAREN ODOLA BERA eman, zuen lekua hartzeko Gurutze horretan Kalbarioan. HARK pairatu zuen zuengatik. Beraz, aitortzen duzuenean eta zuen bekatuaz damutzen zaretenean, eta benetan saiatu ahalegin guztiak egiten duzuenean santu bizitzeko NIRE aurrean, OBEDITZEN EZ BAKARRIK 10 AGINDUAK, BAIZIK ETA TORAREN LEGEAK, zeintzuk YAHUSHUAREN instrukzio osoak diren aplikatzen direnak gaur egungo garai honetan.

Damutzeak esan nahi du sentitzen duzula esatea. Ez da Donald Trump [Presidenteak] zioen bezala (hobeto jakin aurretik), berak ez zuela inoiz eskatu barkamenik. Orain badaki eskatu behar duela barkatua izatea. Denak eskatu behar dute barkatuak izatea.

O Shavu’ot oso denboraldi Santua da! Eta OMERREN KONTAKETA, ez bazarete ibili hau egiten, YAHUSHUAK ERE HAUXE EGIN ZUEN. O, honek esan nahi du uzta garaia!

Badago askoz gehiago NIK zuei irakastea nahi dudana baina oraindik ez da garaia. NIK hitz egingo ditut Profezia gehiago honi buruz. Orain nahi dut jakin dezazuen bakarrik zenbat, zenbat, zenbat GUK premia dugun zuen kontsolamenduena ere.

Orain hitz egiten dut horiei salbu direnak, santifikatuak eta ESPIRITU SANTUAZ beterik, RUACH HA KODESH GOZOA. Hitz egiten nabil horiei ahal duten guztia egiten dutenak NI ez ofenditzeko, hauexek dira nori NIK hitz egin nahi dudanak. GUK zuen kontsolamenduaren premia dugu. Ba al dakizue TRINITATE SANTUAK behar duela zuen kontsolamendua?

NIK hitz egiten diet Haurtxoei, Emaztegaiari, Hautatuei eta Aukeratuei. Zuek GUGANA zatozte eta kontsolamendua behar duzue eta GU hor gaude. GUGANA zatozte zuen otoitzekin eta GU hor gaude. Zuek eskatzen didazue eta jasotzen duzue, GU hor baikaude.

Baina ez al duzue ulertzen? GUK negar egiten dugu. NIK, YAHUVEHK, negar egiten dut. YAHUSHUAK negar egiten du. IMMAYAHK negar egiten du. GUK negar egiten dugu. GUK barre egiten dugu zuekin. Zuekin barre egitea nahi dugu. Zuekin jolastea nahi dugu. Zuek haurrak zarete. Zein aitak ez du nahi semearekin jolasterik? Zein aitak ez du nahi haren semeak hari galderak egiterik? Zein aita onik? Zein aita Santurik?

Ez nabil beste inori buruz baizik eta horiek benetan YAHUSHUA HA MASHIACHRI dagozkienak. Besteek ez dute ezta ulertuko ere. Eta horientzat ez dutenak ulertzen, Berba hau ez da zuentzat ere, hortaz ez egon arretatsu ere. Ez alamena eman kexatuz. Ez ahalegindu profeta faltsua deitzen, argi eta garbi ohartu baitut: “Ez ukitu NIRE gantzutuak, ez egin kalterik NIRE Profetei” (Salmo 105:15; 1 Kronikak 16:22).

NIRE maiteekin harremana nahi dut. Ez dut nahi bakarrik NIRE beldurrez zuek egoterik baina izua da Jakinduriaren hasiera (Esaera Zaharrak 9:10; Salmo 111:10). Nahi dut zuek NIRI obeditzea.

ESAERA ZAHARRAK 9:10

YAHUVEH errespetatzea da zuhurtziaren hasiera eta benetako ezaguera, Guztiz Santua aintzat hartzea.

SALMO 111:10

YAHUVEHRENGANAKO begirunea da jakinduriaren oinarria: benetan zuhur honen arabera jokatzen dutenak, YAHUVEHREN gorespenak betiko dirau.

GUDUKATU, GUDUKATU, GUDUKATU SANTUTASUNEAN BIZITZEKO! Eta jausten zaretenean, eta noizbait izango zarete haur ez esaneko bezala eta jausiko zarete, baina damutu zaitezte, eskatu barkamena, eta ez pentsa YAHUSHUA hil zela Gurutze horretan bakarrik zuei aitzakia emateko berriro bekatu egin ahal izan dezazuen. Badakizuenaz arduradunak zarete (Mateo 12:36).

MATEO 12:36

Hona NIK esan: Bakoitzak esan dituen alferreko hitz guztien kontu eman beharko du auzi-egunean.

David NIRE bihotzaren araberako gizon bat zen (1 Samuel 13:14; Eginak 13:22) arrazoi bategatik. Berak bazekien nola damutu. Hura deitoratzen zen eta negar egiten zuen eta barkamena eskatu. Eta NIK hitz egin ahal izaten nuen haren bitartez eta hari hitz egin. Eta nahi dut zuei hitz egitea.

EGINAK 13:22

Gero, Saul kendu eta David jarri zuen errege, eta aitorpen hau egin zuen honetaz: David, Jeseren semea, aurkitu dut NEURE gogoko gizon; NIK nahi guztia egingo du honek.

Izango ditut Elisheva eta Esdras orain, Israelgo Profeta hau, nor Elishevaren senarra den orain eta Ministerio honen buruzagi gizonezkoa. NIK hautatu nion, NIK izendatu nuen, NIK gantzutu nion faltsuaren lekua hartzeko, hor zegoena eta NIGAN sinesten utzi zuen duela 7 urte. Haur-oihal salbamenak ez du balio.

Triziklo salbamenak ez du balio! Hori da bakarrik haur ttipi baten bizikleta. Hasten dira saiatzen egiten zuzena dena eta gero, uzten naute. Uzten dute Santutasuna. Diote: “Sailegia da YAHUVEHREN erara egitea”.

O, baina zuek, Esdras eta Elisheva, zuek NIRE gogoko zarete! Zuek NIRE atsegin zarete saiatzen baitzarete eta zuek guztiok besteak zeini orain hitz egiten diet, YAHUSHUA HA MASHIACHREN haurrak direnak, dena Kalbarioan ordaindutako PREZIOAGATIK, sinesten duzuelako HURA ez zuela jarraitu hilik, baizik eta hirugarren egunean HURA berpiztu zen, eta Zerura igo, eta itzuli zen instrukzioekin dizipuluentzat, eta igo zen bezala, horrela ere itzuliko da berriro (Eginak 1:11), bakarrik ez ipini datarik.

EGINAK 1:11

Eta esan zieten: Galilearrok, zertan zaudete hor zerura begira? Zuen ondotik Zerura jasoa izan den YAHUSHUA hori, Zerura joaten ikusi duzuen bezalaxe etorriko da berriro.

Baina hauxe diotsuet. Begiratu munduko seinaleak, begiratu zeruko seinaleak (Mateo 24; Markos 13; Lukas 21, eta abar). Irakurri Profezia bakoitza eta irentsi zauzta-zauzta ikusten baituzue hauek ez direla soilik berbak. NIRE alaba, orain profetizatzen dabilena, nor Apostolua den eta Profeta, nori NIK deitzen diodan NIRE Deialdiaren Neskasoa, hasi zen 1995ean Interneten9, non NIK, YAHUVEHK, jaioarazi nuen Ministerio hau arimak ekartzeko YAHUSHUA HA MASHIACHRENGANA, ez banan-banan, baizik eta milioika era batera, hizkuntza desberdin askotan, berak ezin duena jarraitu horren zenbakia gehiago.

Liburua10 idazten zegoen bitartean azaltzen nor den ESPIRITU SANTUA eta ESPIRITU SANTUAREN Sekretuak hainbeste denbora eman zuena idazten, Eskriturarekin oinarritzeko. Nor uste duzue dela Jakinduria? (Ikusi Jakinduria liburuak).

Zergatik uste duzue Santiago Erregearen Bibliak ere deitzen diola ANDREA (Esaera Zaharrak 1-9)? Noren irudiaren arabera uste duzue Eva egina izan zela (Hasiera 1)? NIK esan nuenean: Egin dezagun gizakia GURE irudiaren arabera, NIK ez nuen esan NIRE irudiaren arabera. NIK esan nuen GURE irudira (Hasiera 1:26). Ez da bakarrik NIK, baizik eta da IMMAYAH. Eta IMMAYAH hori da Evaren irudia. Eta zuek gizonak eginak zarete NIK, YAHUVEH eta YAHUSHUAREN irudiaren arabera.

Beraz, irakatsi iezaiezue. Irakatsi iezaiezue baita Shavu’ot jaialdian ere. Abestu iezadazue. Abestu TRINITATE SANTUARI! Ez sartu bakarrik otoitzetan eta egin galderak, baizik eta abestu, handietsi. Sartu NIRE Zeruko Aretoetara NIRE Tronuaren aurrera begirunez, maitatu gurtzarekin YAHUSHUAREN IZENEAN (Salmo 100:4)! Ez uste inoiz sar dezakezuenik NIRE Presentzian zuen izenean (Hebrearrak 4:14-16), NIK bakarrik entzungo baititut YAHUSHUAREN izenean, nori batzuek Jesu Kristo deitzen dioten (Eginak 4:12). Baina eskatzen ari natzaizue: ikasi IZEN hebrearra orain, faltsifikatua izan aurretik Tribulazio Handian.

SALMO 100:4

Sartu HAREN tenpluko ateetatik eskerrak emanez, haren atarietan gorazarrez. Eman eskerrak, bedeinka HAREN IZENA!

HEBREARRAK 4:14-16

Beraz, gure APEZ NAGUSI HANDIA, YAHUSHUA, JAINKOAREN SEMEA, Zeruan sartua dugunaz geroz, atxik dezagun sendo aitortzen dugun fedea. Alabainan, gure APEZ NAGUSIA ez da gure ahuleziak gurekin jasan ez dezazkeen norbait, zeren eta bera ere, gu bezala, frogatan ezarria izan baita orotan, bainan bekaturik egin gabe. Fidantziaz hurbil gaitezen, bada, onginahiz betezko YAHUVEHREN Tronurat, urrikalmendua ardiets eta behar-orduan laguntza aurki dezagun.

EGINAK 4:12

HONENGAN bakarrik dugu Salbamena, ez baitigu JAINKOAK gizon-emakumeoi beste inor eman eguzkiaren azpian, salba gaitzakeenik.

Esdras eta Elisheva, asko gogoko zaituztet, ez baitidazue bakarrik kantatzen, ez bakarrik otoitz egiten, baizik eta Elisheva, zuk askoz gehiago egiten duzu. Zuek biok irakasten duzue NIK ematen dizuedan guztia. Eramaten dituzue arimak NIRE SEME YAHUSHUARENGANA. Eta YAHUSHUA, ZUK ekartzen dizkidazu arima horiek NIGANA. NIK nioen ez nuela bat galduko.

Izenak idazten direnean BILDOTSAREN Biziaren Liburuan, badago ere Madarikazio Liburua eta Ezabatuen Liburua ere (Apokalipsia 20:11-12; Salmo 69:28 eta abar).

APOKALIPSIA 20:11-12

Tronu handi zuri bat ikusi nuen, baita bertan eseria zegoena ere; beronen aurretik ihes egin zuten lurrak eta zeruak eta aztarnarik utzi gabe desagertu. Eta hildakoak ikusi nituen, handi nahiz txiki, Tronuaren aurrean zutik. Liburuak ireki zituzten; beste liburu bat ere ireki zuten, Biziaren Liburua; eta hildakoak liburuetan idatzirik zegoenaren arabera epaitu zituzten, bakoitza bere egintzen arabera.

SALMO 69:28 (29)

Ezaba itzazu Biziaren Liburutik, ez sailkatu zintzoen zerrendan!

Baina Biziaren Liburuari buruz nabil, eta izena idatzia dagoenean, eta zuek errenditu eta aldendu zarete, NIK jakin izan dut aldiz aurretik hau, Erromatarrei 8 bezala (29; 9:22 eta abar) argi adierazten duenez, izena idatzi bezain laster, atoan ezabatzen da, inoiz han izango ez bazuen bezala eta agertzen da Madarikatuen Liburuan.

ERROMATARREI 8:29

Aurrez ezagutu zituenak, aukeratu ere egin zituen JAINKOAK, BERE SEMEAREN irudiko izan zitezen, eta horrela, SEMEA senide askoren artean LEHEN-SEMEA izan zedin.

ERROMATARREI 9:22-23

JAINKOAK BERE haserrea erakutsi eta indarra azal zezakeen, nahi izanez gero, baina eroapen handiz jasan zituen zigorra merezi zutenak eta hondatuak izateko zeudenak. Horrela erakutsi nahi izan zuen zein eskuzabal zen errukiz hartu zituenekin, bere aintza azaltzeko aukeratu zituenekin.

Hauek dira sekretuak kontatzen dizkizuedanak egun honetan, are handiagoak direnak NIK lehenago esan izan nituen otoitzak baino, esan nizkizuen otoitz egin ditzazuen. OTOITZ EGIZUE ZUEN IZENA EZ DADIN INOIZ AURKITU EZABATUEN LIBURUAN, HOBE BAITA JADANIK IPINIA IZATEA MADARIKATUEN LIBURUAN. Hori baita golardo bakarra jasoko duzuena lur honetan, da zuen bizitza bizitzea, deabruarentzat bizitzen, zuen erara eginez urte gutxitan, eta gero dator infernua eta suzko aintzira.

O baina zuek NIRE erara egiten duzuenak! Zuek Biziaren Liburuan zaudete geratzeko! Eta diozue: “Ez dut egingo neure erara, ni bainaiz gehiago ez dena bizi. Baina eskatzen dizut, YAHUSHUA, bizi dezazun ZURE bizia nire bitartez.” (Galaziarrei 2:20) eta zuek egiten duzue YAHUVEHREN erara.

GALAZIARREI 2:20

Eta honezkero ez naiz ni bizi, YAHUSHUA bizi da niregan. Eta oraingo neure giza bizitza, maite izan ninduen eta bere bizia nire alde eskaini zuen JAINKOAREN SEMEARENGANAKO sinesmenean oinarriturik bizi dut.

Benetan nahi dut denbora har dezazuen GU kontsolatzeko. Ba al dakizue zuen KREAZIOAREN JAINKOA, zuen SALBAMENAREN JAINKOA eta IMMAYAH, ESPIRITU SANTU GOZOA, ESPIRITU SANTU barik ezin izango zenuen YAHUSHUARENGANA etortzerik (Joan 16:8-9; 1 Korintoarrei 12:3; Joan 3:5; Apokalipsia 22:17; Hebrearrei 10:29; 1 Joan 5:6-7; Esaera Zaharrak 1:20-23; 8:1-4; 9:10; 19:8; 8:35-36). ANDRE HURA da behartzen zaituena, ANDRE HURA da erakartzen zaituena, bestela ez litzaizueke arduratuko ere.

JOAN 16:8-9

HURA etortzean, bekatu, zuzentasun eta epaiari buruz oker dagoela erakutsiko dio munduari.

1 KORINTOARREI 12:3

Horregatik jakinarazten dizuet, inork ere ez duela esaten “madarikatua YAHUSHUA” JAINKOAREN ESPIRITUAK eraginda; eta inork ezin duela esan “YAHUSHUA da JAUNA” ESPIRITU SANTUAK eraginik ez bada.

JOAN 3:5

YAHUSHUAK erantzun: Bene-benetan diotsut: Ezin izango da inor JAINKOAREN erreinuan sartu, uretik eta ESPIRITUTIK jaiotzen ez bada.

APOKALIPSIA 22:17

ESPIRITUAK eta Emazteak diote: Zatoz! Entzuten duenak ere esan beza: Zatoz! Egarri dena betor, eta har beza doan, nahi badu, biziaren ura.

HEBREARRAK 10:29

Zenbatez zigor handiagoa ez ote du mereziko JAINKOAREN SEMEA hankapean erabili, sagaratu duen ituneko ODOLA profanatu eta JAINKOAK onginahiz eman dion ESPIRITUA iraintzen dutenak!

1 JOAN 5:6-7

YAHUSHUA bataioko uraz eta heriotzako ODOLAZ etorri zen; ez zen uraz bakarrik etorri, uraz eta ODOLAZ baizik. Eta ESPIRITUA da horren testigantza egiten duena, ESPIRITUA egia baita. Hiru dira, bada, testigantza egiten dutenak: ESPIRITUA, ura eta ODOLA, eta hirurok bat datoz.

Orain nahi dut ezagutu dezazuen beste profetak esan ez dutena. Nola uste duzue sentitzen garela JESU KRISTOREN Izena ere erabiltzen denean berba txar bat bezala? NI eta YAHUSHUA eta denok ere, IMMAYAH, ESPIRITU SANTU GOZOA eta BIBLIA, ESKRITURA SANTU GUZTIAK orain isekatuak izaten ari dira! Zein gutxik nahi duten Santu bizitzea ere!

Orain GURE Liburua, zuek BIBLIA deitzen diozuena, baina benetan deitzen da ESKRITURA SANTUAK, ez baita bakarrik liburu bat. Badaude beste liburuak, HENOKEN LIBURUA bezala. Haiek deitzen diete “BIBLIAKO Liburu galduak”, baina denak ez daude galduak. Aurki daitezke bakarrik bilatuz gero. (BIBLIAKO Liburu galduen Liburutegia)

Zuei irakastea nahi dut. Zuei irakastea nahi dut izan behar duzuela testigantza Henok bezalakoa (Hebrearrei 11:5-6), berak ez baitzuen heriotza ikusi, NIREKIN ibili zen baizik. Eta hura NIRE laguna izan zen eta hark ez zuen heriotza ikusi. Aldiz, Zeruraino eramana izan zen (Hasiera 5:23-24).

HEBREARREI 11:5-6

Fedeari esker eraman zuen JAINKOAK Henok heriotzarik jasan gabe; desagertu egin zen, JAINKOAK eramanik, JAINKOAK nahi bezala jokatu zuela esaten du Liburu Santuak. Izan ere, federik gabe ezinezkoa da JAINKOAREN gogoko izatea, zeren JAINKOARENGANA hurbiltzen denak sinetsi egin behar baitu HURA badela eta HAREN bila dabiltzanei saria ematen diela.

HASIERA 5:23-24

Beraz, guztira 365 urtez bizi izan zen. JAINKOAK nahi bezala jokatuz bizi izan zenez gero, behin batean desagertu egin zen, JAINKOAK eramanik.

Hura NIREKIN ibili zen. Aingeruak, Henok haien lepoetan zegoenean, Zerura eraman zioten, non ikusi zuen, non aingeru jausiko batzuk loturik dauden, NIK ahal izateko zuei ohartzea orain (ikusi HENOKEN SEKRETUAK 14:1-10). Badago Zeru bat eta badago infernu bat eta badago toki bat non aingeru jausiak dauden.

HENOK 14:1-10

Hau da egiaren hitzen liburua eta begirarien ahakarrarena betidanik daudenak, SANTU HANDIAK agindua, izan nuen ametsean. Ikuskari honetan ikusi nuen nire ametsean orain esaten dudana haragizko mihiarekin, nire ahoko arnasarekin, HANDIAK eman diena gizakiei harekin hitz egin dezaten eta uler dezaten bihotzean. JAINKOAK kreatu eta igorri duen bezala gizasemeak uler dezaten ezaguerazko berbak, horrela ere kreatu nau, egina eta destinatua ahakar egiteko begirariei, Zeruko semeei. Begirariak: nik idatzi nuen zuen eskaera eta ikuskari batean errebelatu zidan inoiz ez zela izango emana eta epaiketa egongo zela, erabaki eta dekretuagatik zuen aurka. Aurrerantzean ez zaretela bueltatuko Zerura eta denbora guztien artean ez zaretela igoko, epaia dekretatua izan baita zuek lotzeko lurreko espetxeetan betiko. Baina lehenago ikusiko duzue zuen senide guztiak joango direla suntsipenera haien seme-alaba guztiekin batera eta zure senideen eta haien haurren aberastasunarekin ez duzuena aprobetxatuko, eta haiek jausiko dira zuen aurrean suntsipeneko ezpatarekin. Zuen eskaera haien alde ezta zuen alde ez dira emanak izango. Jarraituko duzue eskatzen eta erregutzen, eta negarrez zaudeten artean, ez esan berba bat ere idatzi dudan testuarena. Hau eman zidan errebelatua ikuskari batean: Hona hemen hodeiak deitzen zidaten, lanbroa oihukatzen zidan eta oinaztuak eta ekaitzak hertsatzen zidaten eta bidaltzen nauten eta ikuskarian haizeek hegarazten zidaten, altxatzen gora arte, eraman eta zeruetan sarrarazi. Sartu nintzen haietan heldu arte eraikin bateko hormara arte kazkabar haitzez egina, inguraturik eta setiaturik guztiz suzko mihiekin hasi zirenak niri beldur ematen. Sartu nintzen suzko mihien artetik heldu arte etxe handi batera kazkabar haitzez egina, zeinen hormak harrizko harlauzak bezala ziren, guztiak elurrezkoak ziren eta behea elurrez egina zen.

Eta Ministerio honen etsaiei hauxe diotsuet [27-28ko gauerdian 2017 urtean] dekretatu da gerra Zerutik11 damutzen ez bazarete.

Eta gaitzetsiei [madarikatuei]12 eta zuek badakizue nortzuk zareten, ez duzue gorrotatzen bakarrik Profeta hauek, buruzagitza, eta hauxe diotsuet: haiek bakarrik NI, YAHUVEHREN aginduak jasotzen dituzte, benetan bakarrik TRINITATEA da BURUZAGITZA baina NIK izan behar nuen norbait lurrean, egin dudan bezala liburu zaharretan, NIRE ahoa izan dadin. Eta hori da Profeta hau dena. Hark entzuten du NIGANDIK. NIRE benetako Profetek hitz egingo dute Santutasuna.

NIRE benetako Profetek ez dute beldurrik izango laidoztatu ote duten, zuen arimagatik, ikas ezazue hauxe.

Shavu’oten [edo Mendekosten] hasi zirenean mintzairetan otoitz egiten (Eginak 2:4)13, goiko aretoan biltzen ziren dizipuluak (Eginak 1-2), eta hau ikusi zuten lekukoak, inguruan bilduta zeudelarik eta isekatu eta esan zuten mozkortuak zeudela ere (Eginak 2:19), baina Zeruko gaitasuna da NIRI entzun ahal izateko argiago (1 Korintoarrei 14:6). Baina ez da, mintzaira gaitasuna ez badaukazu, ez du esan nahi salbu ez zarenik (1 Korintoarrei 12:4-12; 13:1). Ez sinetsi gezur hori.

EGINAK 2:1-4

Mendekoste-eguna etorri zenean, toki berean bildurik zauden guztiak. Bat-batean, arrabotsa izan zen Zerutik, haize azkar baten ufa iduria, eta heiek zauden etxe guzia bete zuen. Orduan, suzko mihiak bezalako batzu zatitzen ikusi zituzten, eta bakotxaren gainean bana finkatzen. Denak IZPIRITU SAINDUAZ bete ziren, eta beste hizkuntza batzutan mintzatzen hasi, bakotxa IZPIRITUAK emaiten zion gisara.

1 KORINTOARREI 14:6

Begira, senideok: hizketa arrotzez hitz eginez aurkeztuko banintzaizue, zer on ekarriko lizueke horrek, nire hitzak ez balizue emango agerpenik, ez ezaguerarik, ez JAINKOARENGANDIKO mezurik, ezta irakaspenik ere?

1 KORINTOARREI 12:4-12

Era askotakoak dira dohainak, baina ESPIRITUA bat bakarra; era askotakoak zerbitzuak, baina JAUNA bat bakarra; era askotakoak egintzak, baina JAINKOA bat bakarra, guztiei egintza guztietara eragiten diena. Era ezberdinean azaltzen da bakoitzarengan JAINKOAK ematen duen ESPIRITUA, baina beti denen onerako. Honela, bati jakinduriaz hitz egitea ematen dio JAINKOAK ESPIRITUAREN bidez; beste bati, ESPIRITUA beraren arabera, ezagueraz hitz egitea; bati, ESPIRITUAREN egitez, sinesmen-dohaina ematen dio; beste bati, sendaketak egiteko dohaina; bati, mirariak egiteko ahalmena; beste bati, JAINKOAREN Izenean hitz egitea; bati, espiritu faltsua eta benetakoa bereiztea; besteari, hizketa arrotzez mintzatzea, eta beste bati, hizketa horren esanahia adieraztea. Hori guztia, ordea, ESPIRITU bat berak egiten du, bere dohainak nahi duen bezala bakoitzari emanez. Gorputzak, bat izan arren, atal asko ditu, baina atal guztiek, asko izan arren, gorputz bat osatzen dute. Gauza bera gertatzen da YAHUSHUAREKIN ere.

1 KORINTOARREI 13:1

Jendeen eta aingeruen hizkuntzez mintzaturik ere, maitasunik ez badut, brontze dulundaria edo zinbal burrunbaria baizik ez naiz.

Salbu zarete benetan borrokatzen duzuenean obeditzearren NIK, YAHUVEHK, eta YAHUSHUAK diogun Berba bakoitza, eta belaunikatzen zaretenean esanez “Sar zaitez nire bihotzen, sartu nire bizitzan, sartu nire ariman, sartu nire gorputzean, sartu nire adimenean. YAHUSHUA, har ezazu boterea. Bizi ZURE bizitza nire bitartez, ZUK eman baitzenuen ZURE bizitza, ni aske izan nadin deabru eta demonioengandik eta infernutik. Egin zenuen modu batera, inork ezin duena ezeztatu.”

Horregatik K.a. inizialak ere (KRISTO aurretik) ez dira ezabatuak izan historiaren denboratik, baitakite HURA bizi izan zela. Eta HURA bizi da oraindik eta bizirik dago.

NIK, YAHUVEHK, diotsuet orain. GUK pozkidatuak izatearen premia dugu. Abestu iezaguzue! Nahiko al duzue, mesedez, GURI abestea? Nahi al duzue, mesedez, GUGATIK negar egitea?

Ba al dakizue deitzen diotela ESKRITURA SANTUEI orain ‘elezaharrak’ besterik ez? Ba al dakizue zenbat mundu honetan aldendu diren sinestearengandik ere Liburu Santu honetan BIBLIA deitzen dena, TANAKH? Haiek barre egiten dute NIRE Toraren Legeei, HORIEK APLIKATZEN DIRENAK GAUR EGUNGORAKO, zeren gogoan izan, benetan NIRE haurrak diren horiek, ulertzen dute zer dagokion gaur egungorako. Baina 10 Aginduetatik ezin duzue ihes egin (Irteera 20:1-17; Deuteronomioa 5:4-21), maite behar duzu JAUNA, zure JAINKOA edozeren gainetik eta horrek esan nahi du TRINITATE SANTUA.

EZAZUE BAKARRIK HITZ EGIN AITARI, NI, YAHUVEH, BAIZIK ETA HITZ EGIN YAHUSHUARI, NORK ORDAINDU ZUEN PREZIOA KALBARIOAN ETA HITZ EGIN IMMAYAHRI, ESPIRITU SANTU GOZOA ZAIN DUZUENA, NIK ADIERAZTEN DUDANA MUNDUAREN AURREAN NOR DEN: ANDRE HURA DA JAKINDURIA (Esaera Zaharrak 1-9, Jakinduria Liburuak ere).

ESAERA ZAHARRAK 3:15-18

Dohatsu JAKINDURIA aurkitu duena, zentzu ona bereganatzen duena. Zilarra eskuratzea baino hobe da, urreak baino gehiago emaiten du. Perlak baino bikainagoa da, gauzarik baliosena ere ez da haren pareko; eskuinean bizi luzea dakar, ezkerrean aberastasuna eta ohorea. Atsegingarriak dira HAREN bideak, zorionerat deramate. Bizia emaiten duen zuhaitza da. Dohatsuak HARTARIK janen dutenak!

Orain diotsuet beste sekretu bat NIK aspaldi esan niona Elishevari. Esnatzen zen egun bakoitzean, eta gogoratu MINISTERIO HONEK egon dela Interneten 22 urte baino gehiago, baina bera hasi zen askoz lehenago, galdetzeko, “Zer da nik gaur jakin nezan?”

Eta NIK eman nizkion instrukzio hauek orain zuei pasatzen ditudanak, horrela erabakitzen badituzue egitea. Horretan bedeinkazio bat egongo da, eta berriro, NI ez nabil berbetan paganoei, NI hitz egiten nabil horiei benetan ezagutzen nautenak eta ezagutzen dute NIRE SEMEA eta badakite nor den ESPIRITU SANTUA. Besteentzat, zuek ez duzue ulertuko.

HAR EZAZU BIBLIA HORI, AZAL BIGUNADUN BAT IREKI DAITEKEENA GUZTIZ, ETA OTOITZ EGIZU BIBLIA HORREN GAIN. OTOITZ EGIZU BABESA. AHAKAR EGIOZU SATANASI ETA ZIUR EGON EZ DAGOENIK BEKATURIK BARNEAN, BARKAMENA ESKATU DUZULA BEKATU GUZTIARENGATIK. ETA EGIZU HAU AFARI SANTUAREN OSTEAN. Hauexek dira instrukzio berriak ematen ditudanak 2017ko Shavu’ot jaialdian, asko gustatzen baitzaizkit zerbait berria zuei irakastea, Elishevarentzat zaharra izan arren.

Eta esan: “ABBA YAHUVEH, ZUGANA nator laudorioarekin, maitasun eta esker onez. Eskerrik asko ZURE SEME YAHUSHUARENGATIK, nor nire JAUNA, JAINKOA eta SALBATZAILEA den. Horrela baitio Hitzak: “Jar zaitezte, bada, JAINKOAREN menpean; egiozue aurre deabruari, eta ihes egingo du zuengandik. (Santiago 4:7)”. Beraz, adierazten dizut Eskritura hau, ZURE Berbak ezin duelako itzuli ZUREGANA hutsik (Isaias 55:11). Eta eskatzen dizut: Erabili Berba hau orain, hitz egin nazazu, ireki BIBLIA hau, nik eskatzen dudan artean YAHUSHUAREN ODOLA haren gain.”

Gantzutu daiteke, azala NIRI eskatuz: “YAHUSHUAREN IZENEAN, ESPIRITU SANTU GOZOA, RUACH HA KODESH, IMMAYAH, non nahi duzu nik irakurtzea gaur? Zer nahi duzu niri hitz egitea gaur?” Eta begiratu eusten duzuen artean zuen esku artean itxita, begira NIK zabalduko ez ote dudan.

Begira NIK ez ote izango dudan RUACH HA KODESHEN Esku Santuak hura irekitzen. Azala biguna eduki behar du. Baina begira eta ikusi nola irekiko den oso astiro eta zure begiek ikusiko dute Berba bat, eta begiek ipintzen dituzun tokia, da NIK nahi dudana zuk irakurri dezazun.

Agian izango da kapitulu osoa. Agian izango da esaldi bat bakarrik. Agian bakarrik bilatuko duzu berba bat. Zuei hitz egitea nahi dut. NIRE BERBA irakurri dezazuen nahi dut. Bizirik dagoela nahi dut zuek ikus dezazuen. Nahi dut entzutea izan dezan.

Zer da, ABBA YAHUVEH, gaur esan behar didazuna? YAHUSHUA HA MASHIACHREN IZENEAN otoitz egiten dut.”

Begira eta ikusi NIK zer egingo dudan. Orain bezala, jarraitzen dut Elishevari eta Esdrasi esaten zerbait haiek ezin dutena oraindik ulertu, baina NIK ematen dizkizut azalpenak. Ez bada orain, jarraitu deitzen mezua jaso arte nahi dudana zuek jakin dezazuen. Eta eman diet Ezekiel kapitulu 1 txatal 17. Esan diet ere bueltatzeko orria. Nahi dut jakin dezaten Berbaren bat. Eta nabil bakarrik hau esaten orain haiei gogorarazteko baina zuek biok begira dezakezue.

EZEKIEL 1:17

Hola, aitzinatzean, lau aldeetarat joan zitezkeen, itzuli gabe.

Nahi dut hasi dezazuen eguna NIRE Berbak entzuteko aitzakiarik gabe, zuen higikorrean egoten bada ere. Irakur itzazue NIRE Berbak. Galde iezadazue, “Zein liburu nahi duzu nik gaur irakurtzea?” Bai Zaharra [Itun] bai Berria [Itun], benetan bat [Itun]14 dena, galde iezadazue. Zerbait izango baita NIK nahi dudana zuek jakin dezazuen, ezagutzeko premia duzuena orain zaudeten bizitzako atalean.

Paganoei hau ez zaie funtzionatuko. Hau ez da iragarpen psikikoa bezala. NIK hitz egiten dizkiet berba hauek santuei orain. NIK zuei gehiago ematea nahi dut, hartzeko gauza bazarete. Eta nahi dut zuei erakustea NIRE BERBA bizirik dagoela.

Eta Profeziei buruz, IRAKUR EZAZUE EGUNEAN BAT, GALDETU IEZADAZUE ZEIN PROFEZIA. Promes egiten dut zuek bedeinkatzea eta erakustea.

NIRE BERBAK bizirik daude. Letrak hil egiten du eta ESPIRITUAK bizia eman (2 Korintoarrei 3:6). ESPIRITU SANTUAK bizia emango du eta berdin da zenbat bider irakurtzen dituzun PROFEZIAK, ikusiko duzu, BIBLIA horretan bezala, Berbak bizirik daudela.

2 KORINTOARREI 3:6

BERAK egin bainau gai itun berriaren zerbitzari izateko. Itun hori ez da legearen letra soilean oinarritzen, ESPIRITUAREN indarrean baizik, legearen letrak hil egiten baitu; ESPIRITUAK berriz, bizia ematen.

Eta irakurriko dituzue Berbak eta ikusiko dituzue esaldi bat, ez zenuena ulertu edo konprenitu lehenago. Izango da orrialdeetatik salto egingo balu bezala, eta izango dira ezagutzea behar dituzun berbak zuen bizitzako atalean.

Hau da irakatsi nahi dizuedana Shavu’ot jaialdian ospakizunean, ospakizuna! Milaka ugari salbatuak izan ziren (Eginak 2:41, 47 eta abar), ESPIRITU SANTU GOZOA jausten zen artean askoren gain era batera eta haiek mintzaira berrietan hitz egiten zuten.

Ez ziren izan bakarrik gizakien hizkuntzak, [pertsonen] hizkuntzak haiek ez zekitenak, aingeruen hizkuntzak (1 Korintoarrei 13:1) baizik. Eta deabruak ezin du ulertu ezta konprenitu ezta orain hitz eginak ari diren Berbak ere. Hortaz, nahi dut ikas ditzazuen lezio hauek orain.

NIRE Berbak lanpara dira zuen oinetan (Salmo 119:105). UTZ NAZAZUE ZUEK GIDATZEN NIRE BERBEKIN.

SALMO 119:105

ZURE hitza kontseilu da nire oinentzat, argi nere bidearentzat.

Pausoak dira ordu ilunen arteko ilunen ordurako ere.

Hausnartu Salmo 91ean: erantzunak hor daude baita Juduentzat ere, bakarrik ulertzearekin. YAHUSHUAREN IZENA hor dago, Salbamena irakasten, IZEN SAGARATUAK irakasten, horiek dei egiten dutenak NIRE IZENEAN. Juduak entzudazue!

SALMO 91:14-16

Eni baitago, libratuko dut, ENE IZENA aitortzen baitu, begiratuko dut; dei eginen daut, eta nik ihardetsiko, berekin izanen nau hersturaldiko. Libratuko dut eta ohorez jantziko, bizitza luzez dut aseko eta NEURE salbamendua diot gozaraziko.

Satanasek atzipetu dizue, hark ez du nahi zuek esan dezazuen NIRE IZENA.

NIRE IZENEAN eta NIRE SEME YAHUSHUAREN IZENEAN, gurutzatua izan zena Kalbarioan, eta hilen artetik berpiztu zena, askatuak izan ahal zaitezten, O NIRE kuttunak, entzudazue!

LIBURUA ez da elezaharra! Eta LIBURUA esaten dudanean, adierazten dut ESKRITURA SANTUAK, BIBLIA, baita Liburu galduen arteko batzuek, baina batzuek faltsuak dira, beraz, kontuz, satanasek beti faltsifikatzen du egiazkoa.

Eta otoitz egiten duzuenean elkarrekin eta otoitz egiten duzuenean bakarrik, galde iezadazue YAHUSHUAREN IZENEAN, “Aitatxo YAH, ABBA YAH, zer da esan behar didazuna?”

Baita egiten baduzue egunean behin. Baina NIGANDIK Berba bat behar duzuenean beti, kontsolamendu berba bat behar duzuenean, NIK EMAN NUEN LIBURU HAU. Eta horiek diotenek, “O, gizakiak idatzita baino ez da”, izango dira berdinak esango dutenak “O, hau emakume batengandik datorren berba baino ez da”, baina askoz, askoz gehiago da (2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:20-21).

2 TIMOTEO 3:16-17

LIBURU SANTUETAN idatzirik dagoen guztia JAINKOAK inspiratua da eta irakasteko, arrazoiak emateko, okerrak zuzentzeko eta biziera zuzenean hezteko baliagarria. Horrela, JAINKOAREN gizona guztiz hornitua gertatzen da, edozein eginbehar onetarako prest.

2 PEDRO 1:20-21

Baina, aurrez, hau jakin behar duzue: ezin dituela inork LIBURU SANTUETAKO PROFEZIAK bere kontura adierazi. Izan ere, antzinako Profetek ez zuten beren kabuz hitz egin, baizik eta, ESPIRITU SANTUAK gidaturiko gizonak zirenez, JAINKOAREN partetik hitz egin zuten.

Oroitu: izango da zuen begiak jarri diren testua bera, eta agian hurrengo orrialdera joan beharko duzue beren testuinguruan ezartzeko. Oroitu irakurtzen dituzuen txatalen testuingurua, egokia izan behar du.

TRINITATE SANTUA gara. Inork ez dezazuela esan ez garenik. Eta NI, YAHUVEHREN aurrean makurtzen zaretenean, makurtzen zarete YAHUSHUA eta IMMAYAH, ESPIRITU SANTU GOZOAREN aurrean. Eta GUK altxatuko dizuegu eta hauxe esan: bakarrik haurrak zarete GURE begietan. Ezin duzue Zeruraino etorri beste inola, berdin da zenbateko heziketa uste duzue daukazuenik (Mateo 18:3-4). Zerura zatoztenean, jaurtia izango da eta bakarrik NIK hitz egindako Berbak baliogarriak izango dira, YAHUSHUAK hitz egindako Berbak (Mateo 24:35).

MATEO 18:3-4

YAHUSHUAK esan zien: Benetan diotsuet: Berriro haurren antzeko bihurtzen ez bazarete, ez zarete sartuko JAINKOAREN Erreinuan. Beraz, haur hau bezain ttipi bihurtzen dena, hori da JAINKOAREN Erreinuan handiena.

MATEO 24:35

Zeru-lurrak igaroko dira, baina NIRE HITZAK ez dira bete gabe igaroko.

1 KORINTOARREI 3:19-20

Mundu honetako jakinduria, izan ere, zorakeria da JAINKOAREN begietan, LIBURU SANTUAK dioen bezala: Jakintsuak beren maltzurkerian harrapatzen ditu. Eta beste hau ere badio: Badaki JAUNAK jakintsuen asmoak hutsalak direla.

Entzuzue IMMAYAHRI. Entzun ESPIRITU SANTU GOZOARI, JAKINDURIAREN Berbak, nori Santiago Erregearen Bibliako bertsioak deitzen dion ANDRE HURA (Esaera zaharrak, Mateo 11:19; Lukas 7:35). Entzun berbak GUK hitz egin ahal izateko. Eta entzuten duzuenean, ez entzun bakarrik, irakurri ozenki. Ez irakurri zuentzat bakarrik. Hitzak jario bitez zuen ezpainetatik. Eta egizue ahalegin guztiak eta borrokatu obeditzearren. Eta ikasi eman dizkizuedan instrukzioak OBEDITUAK IZAN BEHAR DIRELA.

Zu, YAHUSHUAREN Emaztegaia zarena, badakizu nor zaren zuk amodioz gordetzen baitituzu Berba hauek. Zuk maitekor dituzu Shavu’ot [asteak], badakizu ezin izango zenuela salbu izatea, ez bakarrik YAHUSHUAREN IZENA eta ODOLARIK gabe, baizik eta POZEMAILEA etorri egin behar zen [ere], ESPIRITU SANTU GOZOA. NIK ez dizut desliluratuko. NIK esan nizuen hau.

GUK maitekor baloratzen dizuegu! Ba al dakizue estimatzen ditugula GURE haur bakoitza modu desberdinean?

Badakizue hau? GUK ezagutzen ditugu GURE haurrak: GUK badakigu non zareten ahulak. GUK badakigu non zareten gogorrak. IMMAYAH, RUACH HA KODESH GOZOA, ESPIRITU SANTUA, benetan salbu zaretenean, zuen barnean bizi da, nola liteke ANDRE HARK ez jakitea?

Eta zenbat egin duzuen menpean dago. Zer egin duzu YAHUSHUARENTZAT? Zenbat arima ekarri dituzu YAHUSHUARENGANA? Baita bati esan ote duzun.

Ba al dakizu YAHUSHUAK ematen dizula opari bezala NIRETZAT?

Eta [HARK] dio “AITA begira, ez noa galtzera bat ere, zeinen izena idatzia dagoen BILDOTSAREN Biziaren Liburuan. Berdin da zer egin izan behar duen, baita NIK beherenera eraman behar izatea, baita sinesten dutenean haien bizitza suntsitua izan dela, NIK eragingo diet gorantz begiratzea eta damutzea eta barkamena eskatzea eta NI onartzea, MEDEAPENAREN ODOLA. Eta NIK esango diet obeditu dezaten eta NIK esango diet barkatzen diedala.

Eta gero aurkeztuko diet opari gisa ZURETZAT.

Eta orduan haiei dagokie jarraitzen badute Santutasunean ibiltzen eta entzuten hitz egiten ditudan Berbak eta Berbak ESKRITURA SANTUETAN. Haien erabakia da eta jadanik aurretik ordenatua Erromatarrei 8 dioen bezala argi eta garbi.

ERROMATARREI 8:29

Aurrez ezagutu zituenak, aukeratu ere egin zituen JAINKOAK, BERE SEMEAREN irudiko izan zitezen, eta horrela, SEMEA senide askoren artean LEHEN-SEMEA izan zedin.

Eta orduan NIK diot “Hemen dakart beste bat eta beste bat dakart”.

Baina nola egiten dut hau? Zuek erabiltzen ditut, ENE haurrak. Zuek erabiltzen zaituztet, ttipi hau bezala orain hitz egiten dagoena. Erabiltzen ditut NIRE Profetak. Zuek erabiltzen ditut, baita horiek profetak ez direnak.

Ez da beharrezkoa profeta izatea Zerura arima bat ekartzeko. Bakarrik hitz egin egia ESKRITURA SANTUETAN dagoena. Bakarrik esanez obeditu behar dituztela ESKRITURA SANTUAK, eta esan jausten direnean, [MESIAS bat daukazu] inor ez baita perfektu. Baina 10 Aginduak betetzea da eman behar dituzuen lehenengo pausotxoak, gero jarraitu TORAREKIN APLIKATZEN DENA GAUR EGUNGO EGUNERAKO.

Ikusten duzue YAHUSHUA JAINKOA dela ere, oroitu GU BAT garela! Gogoan izan zenbat bider HARK esan zuen, “NIK ezin dut ezer egin ikusi ez dudana AITA egiten, egin zuena eta egiten dabilena. NIK ezin dut esan ezer HARK ez duena esaten eta esan duena (Joan 5:19-30).”

JOAN 5:19-20, 30

YAHUSHUAK esan zien gainera: Bene-benetan diotsuet: SEMEAK ez dezake deus ere BERE kabuz egin; ez du egiten AITA egiten ikusten duena besterik: AITAK zer egin, huraxe bera egiten du SEMEAK ere. Izan ere, AITAK SEMEA maite du, eta BERAK egiten duen guztia erakusten dio, eta gauza handiagoak erakutsiko dizkio oraindik, harritu egingo zaituztetenak. NIK NEUREZ ez dezaket deus ere egin: AITAK agintzen didan legez epaitzen dut; eta NIRE epaia zuzena da, ez baitut helburu NEURE nahia egitea, bidali nauenarena baizik.

YAHUSHUAK ezin baitu gezurrik esan. NIK, YAHUVEHK, ezin dut gezurrik esan eta ESPIRITU SANTU GOZOAK ezin du gezurrik esan (Erromatarrei 3:3-5). Hortaz, gogoan izan hau ENE haur kuttunak.

ERROMATERREI 3:3-4

Haietako batzuk ez zirela leial izan? Eta zer? Haien leialtasun-ezak huts bihurtuko ote du JAINKOAREN leialtasuna? Ez horixe! Garbi aitortu beharra dago JAINKOA egiatia dela; gizon-emakume guztiak, berriz, hitz ustelekoak, LIBURU SANTUAK dioen bezala: Horrela, leial zarela agertuko dute ZURE HITZEK, eta auzian garaile aterako zara.

Haurrak, o haurrak, o haurrak, o haurrak! Azkeneko eguneko azkenean zaudete, orain ez dira falta minutuak, segundoak falta dira baizik NIRE denboran. Eta NIK ematen dizkizuet instrukzio berri hauek.

Ez galdu komunioak egiterik. Gogorapena da YAHUSHUAK ordaindu zuen PREZIOARENA Kalbarioan, baina gogoan izan DAMUTU EGIN BEHAR ZARETELA ZUEN BEKATUENGANDIK LEHENENGO. Damutu egin behar zarete eta egon behar zarete Santutasun bizitza izaten. BESTELA, ENE HAURRAK, MADARIKAZIOAREN KOPATIK EDATEN ARI ZARETE. (1 Korintoarrei 11:28-29)

1 KORINTOARREI 11:28-29

Azter beza, bada, nork bere burua, ogitik jan eta kopatik edan aurretik. Zeren JAUNAREN gorputza dela kontuan izan gabe jan-edaten duenak, bere gaitzespena baitu jaten eta edaten.

Oroitu hau, ENE haurrak: Eskatu barkamena, komunioko ostia hori hartu aurretik, ogi zatia, edozer dela eta daukazuena ogia, itxuratzeko ogia haragiaren [gorputza] dena, izan zena YAHUSHUA Gurutze horretan gurutzatua izan zena.

Eta ODOLA da zuen bekatuengandik medeapena. HARK ordaindu zuen PREZIOA. Tanta bat da beharrezkoa izan zitekeen guztia mundu hau garbitzeko bekatuengandik orain barnean daudenak, bakarrik haiek prest egoteaz jasotzera.

Horregatik hartzen duzue mahats-zukua edo edozer daukazuena. Joan eta irakurtzen dituzue instrukzioak komuniorako, ez da inoiz berdina. Hitz egingo zenituzke amodiozko berba berdinak maite bati, zure emazteari? Hitz egiozue YAHUSHUARI HURA zuen senarra izango balitz bezala, HURA izan behar baitu zuen bizitzako maitasuna, NI naizen bezala zuen bizitzako amodioa, ESPIRITU SANTUA den bezala zuen bizitzako maitasuna. Ezin du inork hobetsi.

Beti gogoratu behar duzue: ez maitatu NIK eman dizkizuedan dohainak, BIZITZA EMAILEA, NI SORTZAILEA eta YAHUSHUA, zuen MESIAS eta RUACH HA KODESH GOZOA baino gehiago. Zuen seme-alabak, zuen senar-emaztea etorri behar dute bigarren lekuan.

O ENE haurrak, ENE haurrak, ENE haurrak, ENE haurrak! NIRE Haurtxoak, NIRE Emaztegaia, NIRE Hautatuak, zuek guztiok frogatuak izaten ari zarete. Eta oso tentatuak izan zarete. Baina zuen arteko horientzat ahalegin guztiak egiten ari zaretenak Santutasunean bizitzeko eta utzi gainontzekoa Gurutzearen ondoan Kalbarioan, eta YAHUSHUARI eskatuz “O aska nazazu eta barkatu!”, barkatuak zarete. Baina kontuz orain irauten duten elizekin (Judas 4)! Zeren haietako askok diote, bai, NIK diot gehienak esango dizutela, “ez arduratu gehiago bekatu egiteagatik”.

JUDAS 4

Izan ere, bada hor azpikeriaz sartu zaizuen zenbait, aspaldidanik LIBURU SANTUAK kondenatutzat emana, jende sinesgabea. Gure JAINKOAREN onginahia jokabide biziotsurako aitzakiatzat hartzen dute eta YAHUSHUA, gure JAUN eta JABE bakarra, ukatzen.

EZIN DIRA ERLIJIOAK ELKARREKIN IPINI. Ez al zuen YAHUSHUAK esan, joan aurretik, BERBAK dioen bezala, ESKRITURA SANTUA, BIBLIA: “NIRE nahia zuentzat da bat izan zaitezten” (Joan 17:20-23)? Honek ez du barnean hartzen musulman bat, haiek ez baitute YAHUSHUA MESIAS bezala onartzen. Haiek haien profeta daukate, Mohammed, ez diena Zerura eramango.

JOAN 17:20-23

Ez dut erregutzen hauen alde bakarrik, baita berauen predikuaren bidez NIREGAN sinetsiko dutenen alde ere. Egizu guztiak bat izan daitezela. AITA, ZU NIREKIN eta NI ZUREKIN BIOK BAT garen bezala, hauek ere bat izan daitezela GUREKIN. Horrela munduak sinetsiko du ZUK bidali nauzula. ZUK eman zenidan aintza bera eman diet NIK, bat izan daitezen, GU BIOK BAT garen bezala. NI hauekin bat eta ZU NIREKIN BAT. Horrela guztiz bat izango dira, eta munduak ezagutu ahal izango du ZUK bidali nauzula eta NI NEU maitatu nauzun bezala, maitatu dituzula berauek ere.

Beraz Trump egin duena, papak ere adierazten duenean bera jainkoa dela [Profezia 66], NIK esango dizuet sekretuan hurrengo batean zer gertatzen ari den.

Zeren Trump, nori buruz Elishevak profetizatu zuen, badaude bat [Trump] baino gehiago. Klonak benetakoak dira eta bikunak benetakoak dira. Beraz honi buruz azalduko dut gehiago hurrengo batean.

Ezin duzue nahastu katolizismoa, orain papak predikatzen duena eta esan, daraman artean gurutze okertu bat iseka egiten diona YAHUSHUARI, eta haren burua jainkotzat aldarrikatzen du, berak zerikusia duela YAHUSHUAREKIN [Salbamen Otoitza], zerikusia ESKRITURA SANTUEKIN.

Bekatua bekatu baita eta ez da aldatu, axolagabe denbora modernoak deiturikoak, zeinetan sinesten duzuen zaudetela.

Gogoratu, zuen fedeko probak urra baino baliotsuagoak dira (1 Pedro 1:7). Zuek asko jasatzen duzuenok eta galdetzen diozue zuen buruari zergatik, NIREAK izanik eta Santutasunean bizitzen NIRE aurrean, eta gurtzen duzue YAHUSHUA eta HAREN IZENA etengabe zuen ezpainetan dago eta beti ere otoitz egiten zarete eta NIGANA arimak ekartzen dizkidazue eta NIRETZAT gogor lan egiten duzue, eta ostera, asko jasatzen duzue, gogoratu hau: “Urrea baino askoz baliotsuago dira zuen fedearen probak (1 Pedro 1:7).

Oroitu Job. IRAKUR EZAZUE JOBEN LIBURUA. Gogoratu “Zoritxar asko izaten du zintzoak” (Salmo 34:19), NIK ez nuen esan gutxi, NIK nioen zoritxar asko izaten du zintzoak, baina JAUNAK zure JAINKO YAHUVEHK, YAHUSHUA HA MASHIACHREN IZENEAN guztietatik libratuko zaizkizu. Ez baldin bada hemen lurrean, izango da Zeruan.

SALMO 34:19(20)

Zorigaitz asko badu zintzoak, bainan guzietarik libratzen YAHUVEHK.

Eta Elisheva, orain zuri hitz egiten dizut, NIRE Israelgo Profeta maitea Esdras, NIRE Apostolua, biok zareten bezala, eta zuei bioi hitz egiten dizuet, zaretenak eraztunaren Neskasoa eta eraztunaren Eramailea, orain faltsua joanik, orain hauxe diotsuet: Edozein saiatzen dena suntsitzen zuen senar-emazte harremana, NIK isuriko dut NIRE mendekua, eta etorriko da zuzen Zerutik.

Eta NIK hartuko ditut biziak, ez bakarrik haienak, era hilzorian gutxien espero dutenean, baizik eta hartuko dut edozer baliodun baita haien lanpostuak (Dt 28). Esan nahi dut edozer eta edonor haien seme-alabak barne. [Horrek balio du edonorentzat] edonor saiatzen dena MINISTERIO SANTU HAU suntsitzen ez dena emakume edo gizon batenik, baizik eta benetan Zerutik jaio izan dena, eta edonor saiatzen dena suntsitzen eta xehatzen PROFEZIA SANTUAK ez datozenak inolako emakume edo gizonengandik, NIK bakarrik erabiltzen dut emakume hau edalontzi Santu bat bezala, mezulari bat norengan fio izan naitekeen, [baita ere] NIK erabiltzen dudan bezala gizon Santu hau.

Hau da Profeta batek egiten duena. Haiek diote sekretuak, beraz ez zarete harriturik egongo, non besteek ez duten begiak zabalduko. Ez duzue dena aurkituko LIBURU SANTUAN, BIBLIA deitzen dena, beste liburu batzuk baitaude, esan bezala, eta hori da HENOKEN LIBURUA. BADAUDE BESTE LIBURU BATZUK AIPATUAK BIBLIAKO ESKRITURETAN: JASERREN LIBURUA ESANAK IZAN ZARETE IKASTEKO ETA IRAKURTZEKO. Zenbat ez dakite hau ere? ETA HENOKEN LIBURUA. (Bibliako Liburu Galduak)

Ohartzen zaituztet. HOBE DUZUE EZ UKITZEA GANTZUTU HONI, HOBE DUZUE EZ UKITZEA NIRE SEME ETA ALABA GANTZUTUAK. Hobe duzue ahoa estaltzea.

Zuek ezagutuko duzue profeta faltsu bat. Haiek ez dizute Zerura eramango. Ez dizute esango damutzeko. Ez dizute esango deabruari ahakar egiteko. Ez dizute erakutsiko nola. Ez dute aurretik esango gertatzear dagoena. Bakarrik erabiliko dituzte albisteak edonork erabili ditzakeenak.

Berriro diot hauxe: EZ UKITU MINISTERIO HAU! Apaltasunez eta garbi esaten duelako, eta Elisheva ez dago baimendua bideo batean, sinetsi ez dezazuen edo berari begiratu hura JAINKOA izango balitz bezala, bakarrik hark hitz egiten dituelako JAINKOAREN Berbak. Hura da salbu bakarrik ODOLARENGATIK, ODOLA bera zeinengatik zuek izan zareten salbu.

Eta NIK aldendu ditut hura eta Esdras misioa egin dezaten eta NIK agindutako lanak, NIK izendatu ditut egin ditzaten, NIK izendatu ditut bezala zuek egin dezazuen.

Baina zu izan behar zara NIRE bila dabilena jakitearren: zergatik jaio nintzen lur honetan? Nola lagundu ahal zaitut? Nola kontsola ahal zaitut? Zer nahi duzu nik esatea? Zer nahi duzu nik egitea?

Ez espero Profeta honek erantzuna edukitzea zuentzat. Noizean behin NIK esango diot, baina haiek ezin dute erantzun milaka eta milaka email. Ezin dute erantzun milaka eta milaka, bai, NIK esango nuke baita milioiak eskutitz, telefono deialdiak eta komunikazioak. Haiek ez dute ezta zuen hizkuntza hitz egiten. Besteengan finkatu behar dute hizkuntzak itzultzeko.

O etsaiak, zuek gaitzetsiak, zuek zarete NIK gorrotatzen ditudanak! Eta zuek diozue “O baina zuk ez zenuke gureganako gorrotorik eduki behar!” Baina ez al zuen Davidek esan “Gorroto dizuetenei, JAUNA, nola ez nik gorroto izan? Kontra altxatzen zaizkizunei, nola ez higuin izan? Bai, nik gorroto biziz gorrotatu beharko ditut.” (Salmo 139:21) Haiek dira NIK gaitzetsiak deitzen ditudanak15 (Jeremias 6 irakurri).

SALMO 139:21-22

Nola nik ez hastio ukan, YAHUVEH, zu hastio zaituztenak? Nola nik ez higuin ukan kontra altxatzen zaizkizunak? Herra osoz herratzen ditut, zure etsaiak neureak baititut.

JEREMIAS 6:28-30

Errebeldeak dira guztiak, izen onaren kentzaile; kalitate txarreko brontze eta burdina dira. Suari indartsu haize emanez metalari zaborra kentzen zaio. Baina alferrik da haiek garbitzen aritzea: egite txarrak ez zaizkie joaten. Zilar mespretxagarri deituko dituzte, mespretxatu egin baititut NIK, YAHUVEHK.

Bost birjina zuhurren historia, irakur ezazue (ikusi Mateo 25 behean). Bost birjina zuhurrak baino ez daude eta ez dut esan nahi hitzez-hitz 5 zenbakia, esan nahi dut horiek benetan obeditzen dutenak.

Eta otoitz bitartekariak daude deituak direnak YAHUSHUAREN demonioen zapaltzaileak, NIK bidali nuena aingeru santuak berarengana pertsonalki, haren begiekin hark ikusi zituen hegoak. Hark sentitu zituen lumak. Hark entzun zituen berbak. Eta NIK eman nuen izen hori! Eta dohakabea edonor otoitz bitartekaritza talde horretako kidea zena norengan NI fio izan nintzen, halere, bazekien, Judas bezala, denbora laburrez bakarrik izan zitekeela eta haiek traditu zuten [MINISTERIOA], ezin zutenean eraman bizitza maila eta Santutasuna.

Begira hau eta NIK esan diet sekretu hau. Moshe [Moises] joan zenean Sinai Mendiko tontorrera 10 Aginduen bila, NIK YAHUVEHK idatzi nituenak NIRE suzko atzamarrarekin eta NIK hausnartu16 nuen berarekin asko irakasten nion artean. Entzun nion berbetan eta entzun nituen haren galderak eta ugari ziren. Eta hark hitz egiten zidan eta egiten zizkidan galderak, anitz zirenak.

O baina Israelgo haurrak NIK atera izan nituenak Egiptoko esklabotzatik, haiek ezin zuten itxaron hura itzuli arte. Eta haiek galdetu zioten Aaroni, non dago bera? Ez da atzera etortzen, beraz joango gara gure jainko propioak egitera”. Eta haiek hartu zuten urrea eta zilarra, eta haiek hartu zuten harribitxiak eta harri bikainak eta egin zuten urrezko zekorra gurtzeko eta haren aurrean jausi ziren. Eta haiek gurtu zuten zerbait ikus zezakeena eta edozein motatako galdukeria egin zen, homosexualitatetik fornikazioraino, baita bekatu guztiak ez dut premiarik izendatzeko, Moises beheratu arte, hau da ikusi zuena (Irteera 32).

Eta Esdras eta Elisheva, galdetu diozue zuen buruei zergatik dauden horiek bildu zirenak YDZ, YAHUSHUAREN demonioen zapaltzaileak, otoitz arartekoak, etorri zirenak eta benetan zuekin bizi zirenak, baina ezin izan zuten jaso Santutasun maila beharrezkoa dena YAHUSHUAREN Emaztegaia izateko, bost birjina zuhurrak (Mateo 25). Baina orain ulertzen duzue eman nizuenean Berba pribatua gaur eta esan nizuen, ez negarrik egin ez deitoratu haiek uzten dizuetenean eta bihurtzen direnean etsaia edo aldentzen direnean oinez soilik isilka.

Orain begiratu behar diezue eta ez gehiago goibeldu. Eta gogoan izan behar duzue aldendu zirela NIK irakatsi nuengandik. Haiek guztiak baitzekiten PROFEZIAK benetakoak zirela, baita aldendu ziren horiek ere. Eta norbait antzina buruzagia deitzen ziotena, Esdrasen aurretik, esan nizun egun batean, zure hamalaugarren [ezkontza] urteurrena, eta badakizu igaro direla 7 urte baino gehiago, hura uko egin zion egiteari NIK esan niona egin dezan. Hura ez zen inoiz izan buruzagia.

Ez da inoiz egon buruzagia MINISTERIO HONETAN bat izan ezik eta hori da Esdras etorri arte. Orain badago gizonezko buruzagi bat. Lehen zu zeu bakarrik egon zinen, Elisheva. Ez zen sekula egon beste buruzagirik bat izan ezik eta zeu zinen, Elisheva, nork entzuten zituen NIRE instrukzioak Zerutik eta obeditzen zuen.

Baina orain NIK ipintzen ditut elkarrekin Juda eta Efraim (Ezekiel 37:19). Eta nahi dut hori ospatu dezazuen Shavu’oten. Dakarkizut Israelgo Profeta bat, Esdras, eta MINISTERIO HAU joan da beste bide batetik, NIK gehiago irakasten dizuedanean, Judu itxurak, Juda eta Efraim bezala elkarrekin egon direnak ezkonduta.

EZEKIEL 37:19-22

Adierazi nire, JAINKO JAUN honen mezua: Joseren makila eta beronekin elkarturiko Israelgo leinuena, Efraimi dagokiona, hartuko dut eta Judaren makilaren kontra ipiniko, eta biak bat izango dira NIRE eskuan. Bitartean, eduki zuk eskuan, haien begi-bistan, makila idatziak. Gero, adierazi nire JAINKO JAUN honen mezua: Egon direneko nazioen artetik batuko ditut israeldarrak; alde guztietatik bildu eta beren lurraldera eramango ditut. Nazio bakar bihurtuko ditut lurralde honetan, Israelgo mendietan; errege bakarra izango dute guztiek; ez dituzte berriro bi naziotan bereiziko, ezta bi erresumatan banatuko ere.

Haietako inork ez dizue inoiz irakatsiko bekatu egiten. Inoiz irakasten badizute bekatu egiten, orduan da noiz ihes egin behar duzuen korrika. Haiek ez dizuete inoiz esango beste jainko bati begiratzeko ez dena TRINITATE SANTUA. Haiek ez dizuete irakatsiko zuek aldentzeko ESKRITURA SANTUENGANDIK, gero esateko beste MESIAS dagoela. NIK gantzutu baititut bakarrik esan dizueten egia.

Beraz, berriro diot GERRA DEKRETATUA IZAN DELA ZERUTIK, NI, YAHUVEHREN17 PARTETIK, guzti horiek idatzi dituztenak haien hitzak egon direnak Interneten eta gezur beltzez eta kalumniaz beterik, zuek gaitzetsiak zarete NIRE begietan. ZINTZILIKATUKO ZARETE AINGERU JAUSIAK ZINTZILIK DAUDEN TOKIAN. HOR, NON HENOK DEITZEN DION HIRUGARREN ZERUA18 BAINA ZUEK EZAGUTZEN DUZUE INFERNUA BEZALA. ETA ZUEN SUFRIMENDUA ETA ZUEN TORTURA IZANGO DA AINGERU JAUSIENA BAINO ARE HANDIAGOA, ZUEN ARTEKO HORIENTZAT HAU EGIN DUZUENAK.

Zuek ez zenukete inoiz damutuko, baita jakinaren gainean egon arren NIK hitz egiten ditudala Egiak haren bitartez. Egin zenuten hitzarmena deabruarekin eta uko egiten diozue handik irteteari. Eta ordainduko duzue prezio bat isuria izan den tanta bakoitzagatik, zauritu duzuenean buruzagitza hau eta haren alboan ministratzen duten horiek.

Kalumniatu eta haien izenak difamatu egiten duzuen bakoitzagatik, tanta bakoitza isuria izan denarengatik, NIK areagotzen dut milioi bat bider, beste behin NIK itxaron eta esaten diedanean: “Ez plazaratu Berba hau Shavu’ot izan arte”. Zuek iseka egin zenutenak mintzaira Santuak, NIK erakutsiko dizuet nola iseka egiten dudan zuetaz dena eramana izaten den artean. Zeren zuek denok, gaitzetsiak, eta zuek denok, uko egiten diozuenak damutzeari, entzun hauxe: Zoazte eta irakurri Deuteronomio 28, NI, YAHUVEHREN madarikazioak, uztako baitituzue haietako denak eta bakoitzaren bana.

Eta zuek guztiok borrokatzen duzuenok obeditzearren eta gurtzen duzuenok YAHUSHUA eta NI, YAHUVEH eta IMMAYAH, RUACH HA KODESH GOZOA, ESPIRITU SANTUA, irakurri Deuteronomio 28 bedeinkazioak NIK erreserbatu ditudanak zuentzat gudukatzen duzuenok esaten dudan Berba bakoitza obeditzearren.

Zergatik esango nuen NIK “Izan Santu NI Santu naizen bezalaxe” (1 Pedro 1:16 eta abar), ez balego Santutasuna bezain ezer? NIK ipintzen dudalako RUACH HA KODESH zuen barnean, ona txarrengandik bereiz dezazuen eta badakizue noiz bekatu egiten zareten eta noiz ez.

Ez suposatu egun bakoitzean bekatu egiten duzuenik. Zeren NIK diodanean denak bekatu egin dute eta YAHREN aintza kendu egin zaie (Erromatarrei 3:23), esan nahi du bakarrik noizbait zure bizitzan zuk egin zenuen hau, YAHUSHUARI zure bizia eman aurretik. Baina inor ez, inor ez, inor ez benetan YAHUSHUARENA dena, egingo du bekatu nahita (1 Joan 5:16-17), aldiz aurretik planeatzen zein urruti okertuko den infernurantz, bertan jausi aurretik.

1 JOAN 5:16-18

Norbaitek, heriotzara ez daraman bekaturen bat egiten ikusten badu bere senidea, egin beza otoitz eta JAINKOAK bizia emango dio; heriotzara ez daraman bekatua egiten dutenei buruz diot hau. Izan ere, bada heriotzara daraman bekatua ere, eta ez dut esaten horren alde eskatzeko. Gaiztakeria oro bekatu da, baina bada heriotzara ez daraman bekaturik. Badakigu JAINKOARENGANDIK jaio denak ez duela bekatu egiten, JAINKOAREN SEMEAK zaintzen baitu, eta gaiztoak ezin dio inolako kalterik egin.

Hauek dira kontsolamenduzko hitzak ditudanak zuentzat denbora hartzen duzuen bitartean NI kontsolatzeko.

Negar egizue GUGATIK, TRINITATE SANTUA. Begira, GUK ez genuen nahi eta infernua ez zen gizakiarentzat egina izan. GUK ez genuen nahi zuek bekatu egin dezazuen. GUK ez genuen nahi zuek errebelatzea Zeruan. Zuek hartu zenuten erabaki hori, noren alde borrokatuko zenuten, izango ote zen YAHUVEHREN alde edo luziferren19. Eta orain ekin zarete zuen salbamena izuaz eta ikaraz (Filipoarrei 2:12), zuen arimak baitaki nora joango den20.

FILIPOARREI 2:12

Nire esana beti egin duzuenez gero, ene maiteok, egizue orain ere, hor ez nagoelarik; ez hor nagoenean bezala bakarrik, askoz gehiago baizik. Saia zaitezte zeuen salbamena begirune santuz burutzen.

Baina inor ez da gaitzetsia oraindik irrikatzen badute eta entzun Berba hauek eta jakinez Egiak direla. Bakarrik damu zaitezte. Eskatu YAHUSHUARI barkamena. Eskatu hasiera berri bat eta zuen bekatuak egongo dira ekialdea urruti den bezalaxe sartaldetik.

Bekatu bat baitago inoiz ezin dena barkatua izan eta da [ESPIRITU SANTUARENGANAKO] biraoa (Mateo 12:31 eta abar)21. Baina gogoratu deitzen duzuenean hori ona dena txarra (Isaias 5:20), zuen arima arrisku larrian ere dago, ez baituzue pertsona hori iraindu, iraindu duzue NI, YAHUVEH, YAHUSHUA eta IMMAYAH. Definizio ezberdinak daude birao hitzarenak, beraz zuek damu zaitezte oraindik aukera dagoen artean.

ISAIAS 5:20

Ai zuek, gaitzari on eta onari gaitz esaten diozuenok, iluna argi eta argia ilun, samina gozo eta gozoa samin bihurtzen duzuenok!

Zorigaitz erraiten duteneri gaizkia ongia dela eta ongia gaizkia, iluna argia dela eta argia iluna; samina gozo eta gozoa samin bilakatzen dute!

Kontsola iezaguzue. Nola uste duzue sentitzen garela jakinda maite digula esaten duen norbaitek hasieratik onartzen du MINISTERIOA, onartzen ditu PROFEZIAK maitasunez, esker onez dago YAHUSHUARENGANA gidatzeagatik. Zenbat email datoz eta zenbat bider esan da “eskerrik asko, eskerrik asko gu gidatu eta irakasteagatik abortua bekatua dela, homosexualitatea bekatua dela”, zuen elizek ez baitute gehiago predikatuko zer den Santutasuna, eta gero aldentzen zarete. Eta ez zarete aldentzen azkar. Jausten zarete astiro matxinada eta zuen bizitza bizitzeko nahia sartzen den artean ebaska. Eta egun batean, irekitzen dituzu begiak eta konturatzen zara jausi zarela Graziatik, jausi zinen Urrikalmendutik. Orain geratzen den guztia da gaitzetsia.

Arduradun zara dakizunarena (Mateo 12:36).

Beraz, instrukzioak eman dizkiet Elisheva eta Esdrasi. Elishevak ez du beste tanta bat isuri behar beste batengatik hark deitzen diona “seme” bat [ostera urrutiratzen da].

Begira, bada, eta hitz egiten dut guzti horiei munduaren zehar orain, ez zarete kongregazio bat soilik haientzat. Onartzen dituzuenean egiak MINISTERIO HONETAN eta PROFEZIAK, esaten zaie zuei deitzeko “haurrak”. Eta haiek otoitz egiten dute zuen alde haurrak bezala. Eta Elishevari eman zaio IMMAYAHREN bihotz bat. Eta NIRE Esdras, bera da Moises berriko bat bezala, hura den bezala Eliyahu bat berrikoa. Beraz, kontuz haiek iraintzen diezuenean.

Baina jakizue bedeinkazioak bidaltzen dituzuenean, baita ezin badute idatziz edo deika erantzun, haiek bakarrik hau egin dezakete, NIK horrela esaten diedanean. Haiek irakurtzen dituzte bedeinkazio hauek eta bidaltzen dituzte bedeinkazio beraiek itzuleran zuengana.

Eta YAHUSHUAREN demonioen zapaltzaileak, benetako leialak, Elishevak eta Esdrasek ez dakizkite zuen izen guztiak, mundu guztiaren zehar baitzarete sakabanatuak. Eta badaude 500.000 biltzen direnak horma batean. Horma espirituala da, MINISTERIO HONEK horma gabeko tenplua baita. Okupatzen du mundua orain 45 hizkuntzetan baino gehiago, haiek dakitela.

Eta plazaratua izan da hitz eginiko berbaz, eta santuen [fededun, saindu]22 alde mintzairetan hitz egiten dutenean, ez dakite izen bi hauek altxatzen dituztenik. Eta diotsuet, entzun, entzun, entzun, entzun eta galde iezadazue nortzuk diren. Eta santuei [sainduak, fededunak santu bizi direnak], egia esango dizuet, eta pozik egongo zarete haiek bidaltzen dutenean bedeinkazio bat bueltan zuengana.

Hauek dira kontsolamenduzko berbak dauzkadanak zuentzat.

NIK negar egiten dudanean, GUK negar egiten dugunean, TRINITATE SANTUA, eta badugu negar egiten bakoitzarengatik jausten dena, baita jakin arren jausiko zaretela eta inoiz altxatu berriro eta infernua izango dela zuen etxebizitza. Horrela ere, GUK egin genizuen eta haurtxo bat bezalaxe, GUK maite izan zaitugu harik eta gaitzetsia bihurtu zinen arte.

Eta gonbidatuentzat: gogoratu denak bedeinkatuak daudela gonbidatuak direnak BILDOTSAREN Eztei Afarira (Apokalipsia 19:9). Emaztegaia da bakarrik 288.000 (Ap 14 eta 7) eta GUK haien belar txarrak kentzen ari gara eta denak zerikusia du obedientziarekin. Obedituko al duzu? Edo urrunduko al zara? Epela soilik izango al zara eta oraindik sinetsiko duzu lortuko duzula sartzea Zeruan?

Gogoan izan berriro bost birjina zuhurren parabola. Gogoan izan [birjina ] leloak ere hor zeudela, baina badago beste talde bat (Mateo 25:11-12) gutxitan aipatuak izaten direnak: eta horiek dira deitzen dutenak SENARGAIAREN atera, YAHUSHUA sartu ondoren gelara eta HARK itxi zuen atea giltzaz. Eta haiek jo zuten atea esanez “utz zakizkigu sartzen”, Noeren arkarekin egin zuten bezala, eta HARK esan zuen, “Alde, zuek, gaizkileak, NIK ez baitizuet inoiz ezagutu.”23

MATEO 25:1-13

JAINKOAREN Erregetzarekin, kriseiluak hartu eta senar ezkonberriari bidera irten zitzaizkion hamar neskatxekin bezala gertatzen da. Neskatxetako bost zentzugabeak ziren eta bost zentzudunak. Kriseiluak hartzean, zentzugabeek ez zuten oliorik hartu; zentzudunek, ordea, kriseiluekin batera olioa ere hartu zuten ontzietan. Senarrak luzatzen zuenez, logaletu egin ziren denak eta loak hartu zituen. Gauerdian oihu bat izan zen: “Hemen da senarra! Irten bidera!” Jaiki ziren denak eta beren kriseiluak prestatu zituzten. Orduan, zentzugabeek zentzudunei esan zieten: “Emaguzue olio pixka bat, kriseiluak itzaltzera doazkigu eta.” Zentzudunek erantzun zieten: “Ea ez dugun nahikoa denontzat; hobe duzue badaezpada dendara joan eta erosi”. Baina erostera joanak zirelarik, senarra iritsi zen, eta prest zeudenak ezteietara sartu ziren berarekin. Eta atea itxi egin zen. Iritsi ziren azkenik, beste neskatxak ere eta dei egin zuten: “Jauna, Jauna, zabaldu!” Baina Jaunak erantzun zien: “Benetan diotsuet, ez dakit nor zareten”. Zain egon, beraz, ez baitakizue ez egunik ez ordurik.

ZIURTATU DAKIZUELA NOR DEN JAINKO AITA, JAINKO SEMEA ETA JAINKO ESPIRITU SANTUA, denak hirurak bat direla. Ziurtatu nor benetan ezagutzen duzuen. Banatuak egon arren, oraindik bete gaude ados eta beti BAT gara.

Eta gaitzetsiak daude atea joka. Hauek dira horiek zeinentzat ez dago barkamenik.

O deitoratu GUGATIK! Negar egizue GUGATIK! Kontsola iezaguzue!

NIK ematen dizuet mundu eder bat. Orain zeruak pozoi dira. Ura pozoi da. Janaria pozoi da. Denagatik otoitz egin behar duzue. Ez hartu ezer ziurtzat. Baita aldian daramatzazuen arropak, ez dakizue, produktu kimikoak jarriak izan dira hor zuek hiltzeko.

CHEMTRAILS

Orain satanasen mundu gaizto honen gobernatzaileak (Efesoarrei 6:12 eta abar). Adam jausi zenean, mundu honek satanasen eskuetara jausi zen, eta elite satanikoa, iluminati, altxatu ziren eta orain haiek dioten guztia da “Hil egin behar dugu. Jendetza larregi dago.” Beraz, haiek pozoitzen dituzte zeruak eta deitzen dira “chemtrails” eta horren asmoa da izurriteak hel daitezen.

Horregatik NIK esan nizuen buruz ikasteko Salmo 91, Elishevari esan nion bezala 2001ean. ERREPIKATU EGUNERO. ADIERAZI. EGON HARTAN, BAITA ERE SALMO 23AN. EUTSI HARI. EZ ASKATU! Eta harik eta modu gehien aurkitzen duzuen GU kontsolatzeko, ikusten dugunean zer egin dioten lur honi, IKUSTEN DUGUN ARTEAN MONSANTOK EGIN DUENA, orain ikusten dugunean bitxiak egiten dituztela abortatuko fetuekin eta zuek ez dakizue. Uste duzue krema ipintzen ari zaretela aurpegirako zuen gaztetasuna berreskuratzeko. Zuek ez dakizue eta han DNAko odola dago.

O ENE haurrak, ENE haurrak, ENE haurrak! Bide bi baino ez daude mundu honetatik kanpo. Hobe duzue orain belaunikatzea, beranduegi bihurtu aurretik.

Hauxe diotsuet, orain Salbamena dohain da, baina zu ez bazara 288.000ko Emaztegaia (Apokalipsia 7 eta Apokalipsia 14), eta Apokalipsia 14ko [Emaztegaia], hauxe diotsut: Lehenago joan behar zara Apokalipsia 7ko [Emaztegaia baino]. Eta badago beste sekretu ez dudana errebelatuko orain, Elisheva eta Esdras eta beste YAHUSHUAREN demonioen zapaltzaileak badakitena: badago beste gauza bat gertatu behar dena. Eta ez nabil mundu honetako gauzei buruz esaten, hitz egiten ari naiz ZERUKO ERREBELAZIO bati buruz, DOHAIN BAT eman dudana Esdras eta Elishevari, baina haiek oraindik Apokalipsia 14 dira. Bestei esaten diet: Ezin baduzue orain egin dohain denean, nola egingo duzue Tribulazio Handian?

EKUMENISMOA

Nola onartuko nauzu Tribulazio Handian, NIRE SEME YAHUSHUA Tribulazio Handian, esaten dizutenean “Erlijio guztiek bat izan behar dute”? Jadanik izan denean, PRESIDENTE BATEK JADANIK SINATU DU AGINTE BETEARAZLE BEZALA, NIK ez nuena nahi egina izaterik. Zeren erlijio guztiek eta horiek beste jainkoei zerbitzatzen dietenak, EZ dute zerbitzatzen NI, YAHUVEH, YAHUSHUA eta IMMAYAH.

Ezin dute inoiz erlijio guztiak batu eta Zeruan aurkituak espero izan. Haiek ez badira damutzen eta aldendu jainko faltsuengandik, ez dute beste ezer egin urrezko zekorra eraiki baino, Moisesen [Mosheren] garaian bezalaxe Sinai mendian, zeinen historia kontatu berri dut.

ABORTUA

Kontsolatuak izateko premia dugu. Jakina izan dadin behar dugu GU maitatuak garela. Preziatuak garela entzutea behar dugu. Axola zaizuela jakitea behar dugu, haurtxo abortatuak jaurtitzen direnean zaborra bezala, eta haien atalak salduak eta aterata baita haiek bizirik dauden bitartean.

Ez pentsa GUK negar egiten dugunik, neurrigabekeria errituala satanikoa eta tortura eta sodomia, baita jaio berriei ere, egiten denean. Ba al dago ezer ederragorik jaio berri bat edo haur bat baino? Ostera, zuek isilik geratzen zarete hor eta ez duzue ezer egiten. Beldur zarete baita elkartzeko ere manifestazio batean ihardukitzeko eta diozue, “Gure haurrak babestu behar ditugu. Ez dugu, bada, hil behar gure haurrak!”

PEDERASTIA

Zuetariko zenbat zaudete hor manifestazio hauetan, aldiz gizon hauek ez daukate beldurrik emateko haien bizia edo baita espetxeratuak izateko? ZUEK KOLDARRAK ZARETE NIRE BEGIETAN ETA EPAI TRONUAN ENTZUNGO DUZUE ETA JAKINGO DUZUE ESATEKO DAUKADANA, ZUEI ESANEZ, “ALDE NIGANDIK, ZUEK GAIZKILEAK”, ez bazaizue inoiz arduratu entzuten zenituztenean basakeria hauek NIK deitzen ditudanak pedofiloak.

Ez dakizue, ez duzue ulertzen. Uste duzue jaregin zakizkioketela bakarrik egia ezeztatuz, baina ez duzue egingo hau irakurri ondoren. Ez, ez duzue egingo hau irakurri ondoren! Zeren arduraduntzat edukiak izango zarete dakizunagatik (Mateo 12:36)

AGERRALDI PUBLIKOAK ABORTUAREN AURKA

Zer egiten duzue haiek laguntzeko? Nola eta zer egiten duzue animatzeko horiek haien bizitza emango dutenak esateko “abortua txarto dago, abortua bekatua da, abortua erailketa da”.

Ezin duzue urrita egin umeekin eta pentsatu NIK, SORTZAILEAK, YAHUVEHK itsutu ditudala NIRE begiak eta gortu NIRE belarriak edo itxi NIRE ahoa ttipi errugabeen garrasiei eta intziriei.

O ikusiko duzue! Lur honetan uste duzue aske zaretela basakeria hauek egiteko, eta NIK hitz egiten dizut zuri zeure buruari “aita” deitzen diozuna. Zu ez zara aita. Zu esperma biologikoa zara egina izan zena batzeko obulu horrekin haur bat eratzeko, baina zu ez zara aita.

Zuek haur bat kaltetuko zenuketenak (Mateo 19:6; Markos 9:42)!

MARKOS 9:42

Sinesten duten ttipi hauetarik bakar baten fedea galbidean ezartzen duenak, hobe luke eihera-harri bat lepotik lotu eta itsasorat bota balezate.

Eta zuek, elite satanikoa, uste duzuenak hau dibertigarria dela, zuek ospe eta aberastasun guztiak izan baitituzue eta egin lezakeen bekatu guztiak egin dituzue. Beraz, bueltatzen zarete are gehiago satanasengana eta diozue, “besterik zer egin dezaket zu zerbitzatzearren?” Orduan esaten dizunean ume bat zatitzeko atal bitan, zure esku biluziekin saiatuko zara haren besoak ateratzen. Aterako dizkiozu haren atzamarrak. Edango duzu haren odola. Marruskatuko duzu aurpegian eta haiek deitzen diote “aurpegiko krema”.

Zuek ez dakizue zer dagoen krema horretan. Zuek ez dakizue zer dagoen ezpainetako barra horretan! Zuek ez dakizue zer egin duten, bakarrik elite satanikoa, haiek barre egiten duten bitartean zuetaz.

Baita hauek uste dutenak hitz egin dutela basakerien aurka, otoitz egin behar duzue benetan erabiltzen duzuen guztiarengatik lur honetan!

Ez dakizue zer dagoen zeruetan jadanik ezkutua izan dena zuen begiengandik. Ikus dezakezuen guztia dira zurizko lerroak, baina ez dakizue zer beheratzen den. Esango dizuet zer beheratzen den, baina ez da izango oraindik Shavu’ot honetan, ez oraindik denbora honetan. Hauxe esango dizuet. Ez da egun honetan, Profezia honetan, baina sortzen ari da. Profeta honek ere arriskuan ipiniko da berak baitaki nor dagoen Interneten kontrolpean.

Haurrak, NIK deitzen ditudan NIRE haur horiek, har ezazue NIRE Berba serioski [borrokatzeko pedofiliaren aurka] (ikusi Markos 9:42 goian).

Zuek hau egin duzuenak, gehiegikeria errituala, umeen eskaintza satanikoak eta urrita eta sodomia, zintzilikatuko zarete infernuko mailan HENOKEN LIBURUAK dioen bezala, aingeru jausiekin. Eta haiek uste zutenak hain handi eta ahaltsu zirela, eta beste garai batean baziren, eta orain dio HENOKEN LIBURUAK: haiek garrasi egiten dute torturan. Hau da non zuek joango zareten.

Beraz uste duzue ondo irten zaretela. Eta zuek badakizue nori buruz nabilen, o politikariak! Zuek Kongresuan zaudete. Zuek Senatuan zaudete. Zuek epai-sisteman zarete. Zuek presidenteak izan zarete eta Estatu Batuei nabil hitz egiten orain. Eta aldiz, ez naiz hor geratzen. Hitz egiten diot Erresuma Batuari.

Hitz egiten diot nazio guztiari mundu honen zehar. Zuek badakizue eta jendeak jakingo du nortzuk diren.

Saiatzen naiz mintzairak laburrago mantentzen, interesa gal ez dezazuen. Eraikitzen nabilen artean ausardia NIRE alaban, Apostolu hau, NIRE Deialdiaren Neskasoa, baina klaru hitz egitea nahi dut.

Baita horientzat YAHUSHUAREN Emaztegaia deitzen diotenak haien buruak, hobe duzue otoitz egitea, duin aurkituak izan zaitezten YAHUSHUAREN Emaztegaia deituak izateko, zuek Zerua lortu arte. Lakio ugari baitaude satanasek ipiniak, eta zenbat jausi dira jada bertan?

Beraz kontsola iezaguzue. Galdetu, zer egin genezake ZUGATIK, O ZERUKO AITA?

Badakizue hau? BERBAK hau dio eta hori da Biblia: haitzak beraiek oihukatuko dute eta gurtuko naute zuek NIRI gurtzen ez didazuenean (Lukas 19:40).

LUKAS 19:40

HARK erantzun zien: Egia esan, hauek isilduko balira, harriek egingo lukete oihu.

Badakizue hau? Sekretu bat diotsuet.

YAHUSHUA datorrenean HAREN Aintzean, eta ez dut esan nahi Lehenengo Etorrera, ez dut hitz egiten bahiturari buruz; adierazi nahi dut mundu osoak jakingo duenean, [noiz] gaitzetsiek oihukatu duten. Haiek oihukatuko diete mendiei ere eror daitezen haien gain eta ezkutatu NIGANDIK, NI, YAHUVEH, TRONUAN ESERTZEN DENA eta BILDOTSAREN Suminduragandik, nor YAHUSHUA den (Apokalipsia 6:16).

APOKALIPSIA 6:16

Eta honela esaten zieten mendi eta harkaitzei: “Eror zaitezte gure gainera eta ezkuta gaitzazue tronuan ESERIA DAGOENAREN aurretik eta BILDOTSAREN aurretik.

Begira, behin bakarrik gurutzatua izan zen YAHUSHUA. Behin bakarrik zioen “AITA barka iezaiezu (Lukas 23:34) haiek ez baitakite. BEHIN BAKARRIK, DAMUTZEN BAZARA, ESKATUKO DU HARK ZURE BARKAMENA.

O baina YAHUSHUA etortzen denean eta denak ikusiko dute, sekretu hau diotsuet: SINFONIA BAT EGONGO DA. MUSIKA EDERRENA EGONGO DA MUNDU GUZTIAK ENTZUNGO DUENA.

Hau da NIRE Zerukoak, zuek santuak orain entzuten ari zaretenak, YAHUSHUAREN ODOLA ISURIAN garbituak, YAHUSHUAREN IZENEAN otoitz egiten dutenak, bizi direnak YAHUSHUAREN IZENARENTZAT, zuen bizitzak sakrifikatu duzuenak esanez “Bizi ZURE bizia nire bitartez, ez bitez nire nahiak, ZURE nahiak baizik, ez bitez hitz egin nire berbak, ZURE Berbak hitz eginak izan bitez baizik.”

Sekretu bat diotsuet. Esdras, NIRE Esdras kuttuna, zu NIGANA zatoz haur bat bezala eta oso zoriontsu egiten didazu mintzatzerakoan, eta eskatzen dizut Elishevaren buztinezko ezpain hauetatik, eta diot, “Esdras, nahi duzu sekretu bat ezagutzea?” Eta, o, hainbesteraino atsegingarri zaitut! Zenbat IMMAYAHK barre egiten duen eta irribarre! Nola YAHUSHUAK irribarre egiten duen distira handi batekin HAREN begian zuk diozun bitartean, “Bai, bai, esaguzu sekretu bat”.

SINFONIA BAT EGONGO DA ETA IZANGO DA KREAZIO GUZTIAK ESPERO DUENA. Haiek auhendatzen dira eta negar egiten dute tristerik orain eta zuek ez dakizue (Erromatarrei 8:19-23), bitartean desagertzea, desagertzea dator egoten zena hortik lur honetan eta jada ez dago, baina egongo da berriro.

Eta Kreazioa eta agerpenak bertan egongo dira: YAHREN haurren agerraldiak eta honek hartzen ditu barne alabak. Haiek lagunduko dute hau dena sortzera. Haiek oihukatu eta diote, Kreazio guztiak dei egiten du eta itxaron esanez (Erromatarrei 8:19-23) eta NIK hitz egiten diet orain lur honetako sorkariei berriro. Haiek itxaroten dute eta itxaron eta itxaron. Eta da Emaztegaiaren gainontzekoak espero dutenean YAHREN haurren agerpenak, eta haiek zain daude eta hauxe diotsuet: ENTZUNGO DUZUE SINFONIA HAU, HORI IZANGO DA SORKARI BAKOITZAK NIRI ABESTUKO DIDANAK.

HAIEK ABESTUKO DUTE, TXORIAK LAUDORIOZKO KANTAK ABESTEN DIDATEN BEZALA GOIZEAN-GOIZEAN. Baita deitzen direnak aztarna pozoitsuak gorabehera, haiek deitzen dietenak chemtrails, eginak zuek hiltzeko, eta ostera, NIK nahastuko diet zientzialariak. Eta benetan NIREAK diren horiek eta Salmo 91ean daudenak, ez zaie hain agudo kalte egingo, beste edozeini egingo balio bezala. NIK babestuko zaituztet. NIK babestuko zaituztet oroitzen bazarete otoitz egiteaz, YAHUSHUAREN ODOLA eskatuz irteterakoan.

Baina hauxe diotsuet, entzudazue orain.

Imajina dezakezue lehoia orroka? Imajina dezakezue tigrea? Imajina dezakezue ez bakarrik txoriak kantari baizik eta imajina dezakezue igelak korroka egiten? Imajina dezakezue kilkerra abesten? Badakizue animalia guztiek beste garai batean ahotsa zutela? Animalia guztien ahotsak eta kilker guztien ahotsak egoten zirenak, ahots guztiak, baita, baita erlastarra, haiek abestuko naute abesti bat, Edengo Lorategian bezala, jausiaren aurretik.

Hauxe diotsuet. Adamek ahal zuen, izendatzen zien bitartean, hark hitz egiten zuen haietako bakoitzarekin eta haiek erantzuten zioten berbak erabiliz. Eta ahotsak itzuliko dira berriro. Ez al zaituzte irrikan jartzen hori, o maiteok? Ez al duzue hau entzun nahi? Ez al duzue sekretu gehiago jakin gura? Orduan, bakarrik obeditu nazazue, hauek sekretu ttipiak baitira NIK ematen dizkizuedanak.

Ezin izango nuen dena liburu batean ipini. Liburu ugari daude eta PROFEZIA hauek eta ERREBELAZIO hauek entzuten ari zaretenak orain, bakarrik horretaz hausnartu, ENE haurrak: ezin duzue ezta hasi ere ulertzen NIK daukadana zuen zain, zuek guztiontzat jasan duzuenok eta pertsegituak [zaretenok] NIRE SEME YAHUSHUAREN IZENARENGATIK.

O ENE ttipiak! O ENE ttipiak! O ENE ttipiak! Zenbat maite zaituztet! Ez bakarrik NIRE Emaztegaia, baizik eta zuek deituak izango zaretenak Gonbidatuak BILDOTSAREN Eztei Afarira. Badakizue zenbat maite zaituztedan? Ez al duzue ulertzen? Irrikan nago, zuek eusteaz. Nahi dut NIRE magalean eser zaitezten. O ENE kuttunak, entzudazue!

Entzudazue gaur, o entzudazue gaur!

Zuek GU kontsolatzeko premia dugu. Zuek GURI abesteko premia dugu. GU baloratu eta maitatzeko premia dugu. Ez bakarrik eskatu, GURI eskatu otoitzak behar dituzuenak, baizik eta galdetu GURI, “Zer nahi duzue nik egin nezan gaur ZUENGATIK? Nola izan naiteke atsegingarri ZUENTZAT?”

Badakizue zenbat horrek GU bedeinkatuko liezagukeen? Ideiaren bat al daukazue horrek nola GU bedeinkatuko liezagukeen?

Badakizu zergatik sortu nizun? Ba al dakizu kidetasunerako zela? Ulertzen duzue NIK ipini nuela pila bat buztin batera? Atera nuen saihets bat gizon batengandik eta eman nion andre baten itxura. Zuek galdetzen duzue, “nola zen ilearekin?” Hau da Elisheva, barre egiten duzu esanez. Eta gero bueltatzen zara Esdrasengana eta diozu, “Ongi, maitea, suposatzen dut, zuk lortu zenuen bezala zure ilea.”

Eta Esdras, zuk erantzun zenuen24 galdera:

Esdras: HENOKEN SEKRETUEN LIBURUA, kapitulu 30, txatal 10.

Seigarren egunean zehar agindu nuen NIRE JAKINDURIAK kreatu dezan gizakia zazpi ondorioetatik:

  1. Bat, haren haragia lurretik

  2. Bi, haren odola ihintzetik

  3. Hiru, haren begiak eguzkitik

  4. Lau, haren hezurrak harritik

  5. Bost, haren ulermena aingeruen arintasunetik eta hodeietatik

  6. Sei, haren zainak eta haren ilea lurreko belarretik

  7. Zazpi, haren arima NIRE ARNASATIK eta HAIZETIK.

Elisheva: Eta hori da Liburutik…

Esdras: HENOKEN SEKRETUEN LIBURUTIK.

Elisheva: Eta laztana, zein orrialdean dago hori?

Esdras: Kapitulu 30 txatal 10a da.

Elisheva: Eta mesedez, ez zoazte horren bila beste inora. Hementxe bertan dago, MINISTERIO HONETAN: HENOK LIBURUA.

Nahi baduzue, begira Liburu Galduen Liburutegia, haiek BIBLIA deitzen diotena, benetan ez daude galduak.

PROFEZIAK JARRAITZEN DU

Eta hauek dira esateko dauzkadan berbak. Azkeneko gauza bat eta hauxe da: Jakin dezazuen nahi dut, NIRE haurrak zaretela eta zuekin barre egitea nahi dut. NIRI zuek galderak egitea nahi dut, lelokeriak itxura izan arren, baina nahi dut barre egitea eta erantzunak ematea nahi ditut. Gozatu eta zuei irakastea nahi dut. Zuei errebelazio sekretuak ematea nahi dut, ematen ditudanak bezala Elisheva eta Esdrasi. Izugarri pozten naiz horietan benetan maite dutenak NIRE YAHUSHUA, eta benetan borrokatzen dutenak egunero obeditzearren. Eta bekatu egiten dutenean, arin, arin damutzen dira. Eska ezazue barkamena atoan.

Eta hau ez da bakarrik otoitz hutsa bat esatea, “Iraindu egin bazaitut, orduan, mesedez, barka nazazu”. Esadazue zer egin duzuen, garbitu ahal izateko bekatu horretatik.

O ENE ttipiak, Shavu’ot honetan opari hau ematen dizuet! Eta NIK garbi hitz egiten dizuet, ez bakarrik mintzairetan. NIK argi eta garbi hitz egiten dut denak uler dezaten.

NIK badakit nortzuk diren NIRE benetako haurrak eta bakarrik NIK tankera eman nizuelako [ENOK] LIBURUAK zioen bezala, hauxe diotsuet: ikusten dituzuenean klonak eta robotak haragizkoak diruditenak, gogoratu satanasek faltsifikatzen duela. Baina, egin ahal du berak NIK, SORTZAILEAK esan berri dudana? Non egin ahal du berak mota honetako kreazioa? Hark ezin du. Hark bakarrik ispiluko imitapena eman lizueke. Haiek sor dezakete zuen antzera eta deitzen dizkiote klonak. Baina hauxe diotsuet: Barre eta iseka egiten dizkiet haien [klonak] imitapenak deiturikoak.

Ustekabeak ditut gordeta zuentzat. Nola babestuko zaituztet! Zuek, elite gaizkilekoak, uste duzuenean lortu zenutela, eta NIK badakit entzuten diezuela benetako Profetei eta saiatzen zarete kopiatzen eta saiatzen zarete NIRE aurrean joaten, gauzak gerta ahal ez daitezen. Eta saiatzen zarete denbora arinagotzen, hizki-mizki, agindua agindu-atzetik izan aurretik (Isaias 28:10). NIK ezagutzen baditut zuen ulermenak. Badakit zer egingo duzuen eta NI joan naiz zuek baino lehenago.

Eta NIK badakit nola babestu NIRE Haurtxoak, Emaztegaia, Hautatuak eta Aukeratuak.

Eta hauexek dira kontsolamendu Berbak ematen dizkizuedanak.

Orain hau entzuten duzuenean, hau onartzen baduzue, orduan emadazue laudorioa, ohorea eta aintza, denbora hartu baitut hitz egiteko NIRE Deialdiaren Neskasoren medioz. Eta denbora eman dizuet, asko maite baitzaituztet. Zuek gehiago ezagutzea nahi dut. Ikas dezazuen obeditzen nahi dut.

YAHUSHUA obeditu dezazuen nahi dut eta HARI inoiz ez uko egin, baita horrek esan nahi duen… Eta hitz egiten diet Gonbidatuei BILDOTSAREN Eztei Afarirako: ezin zarete neurri hartu Emaztegaiarekin eta badakizue, baina obeditu. Borroka egizue soilik obeditzearren eta inoiz ez uko egin, NIK deitzen dudan horretan Jakobentzat Larritasun garaia (Jeremias 30:7). Inoiz ez, inoiz ez uko egin NIRE SEME YAHUSHUAREN IZENARI Tribulazio Handia izendatua izango den horretan, ez inoiz ukatu HAREN IZENA, baita horrek esan nahi badu zuen bizitza, baita horrek esan nahi arren ipini beharko duzuela zuen burua, altzairuzko gillotina gogor, hotza batean.

Eta jakingo duzue hori beheratu aurretik zuen buruaren gain, baita dei egingo diozue YAHUSHUARI eta zuen espiritua eramana izango da, zuen haragia sentitu ahal baino lehen sorbatza.

Eta begiratu, o ENE etsaiak! Ikusten duzue haiek ez, haiek ez daukatela aintzarik25. Ez baitzenuten sentitu ere. Ostera, zutunik zaudete NIRE aurrean Zeruan zuriz jantzita. O nortzuk ote dira hauek Tribulazio Handitik irteten direnak zuriz jantzirik? Zenbaki oso handia kontatzeko (Apokalipsia 7:13-17)?

Zuek zarete, izango zaretenak deituak Gonbidatuak BILDOTSAREN Eztei Afarira.

Hauek dira NIK kontsolatzen zaituzten Berbekin. Zein hitzekin ondo sentiaraziko didazue? Nola obedituko duzue? Nola protestatuko duzue abortu eta basakeria guztien aurka gertatzen ari direnak gaur egungo mundu honetan? Jarraituko al duzue isilik? Zeren gizaki onak isilik jarraitzen duten artean, gaitzak irabazten du. Zuetariko zenbat zaudete isilik?

Eta non daude NIRE elizak? Non daude horiek JESU KRISTOREN Izena aldarrikatzen dutenak? Zergatik ez duzue ezta zalantzan jarri ere papa deiturikoa? Non dago bera? Esango dizuet non dagoen. Bera ez dago zuen alboan.

Baina iharduki behar duzue! Hitz egin behar duzue! Nolabait zerbait egin behar duzue erakusteko benetan NIREAK zaretela eta YAHUSHUA zerbitzatzen duzuela.

Eta gogoratu hau: ezer ez, ezer ez, ezer ez du merezi galtzearen prezioa ez bakarrik NI, YAHUVEH, YAHUSHUA eta IMMAYAH, ESPIRITU SANTU GOZOA, baina deus ez du merezi Zerua galtzea. Eta O ondorioak egiten baduzue!

Nahi dugu gozatzea eta zuei ongi etorria ematea! Baina berriro, dena aurretik ordenatua zegoen: entzungo ote duzun, obedituko ote duzun, damutuko ote zareten eta gaur YAHUSHUARENGANA etorriko ote zareten.

Badago salbamen orrialde bat. Bila ezazu web orrialde honetan eta ikusiko duzu nola otoitz egin ahal.

Eta gero, satanasek dioenean, “aizu, harrapatu zaitut bekatu batean gaur”, gogoan izan NIK esan dudana: aldarrikatu atoan, YAHUSHUAREN Izenean. Esan, “O, sentitzen dut hau egitea. Mesedez, lagundu berriro ez egiteko”. Eta sinetsi barkatua izan dela Gurutzean, aurretik ez baduzu prestatzen [bekatua], esaten ez duzun artean, “O, orain aitzakia daukat bekatu egiteko era guztietan, YAHUSHUAK ordaindu baitzuen PREZIO hura Gurutze horretan nigatik Kalbarioan”. Ez da horregatik egina izan zenik.

Eta badakizue, zuek ergelak, ordainduko duzuen prezioa irakasteagatik, eta elizei hitz egiten diet orain hau egiten dutenak, “ez dago bekatu halakorik ezer, ez gehiago arduratu horretaz”. Eta uko egiten diozue Santutasunari buruz hitz egiteari. Uko egiten diozue isilik geratzen zaretelako, gobernuak [isilaraziak].

Baina Donald Trump Presidenteak zioen, “jarri aginte betearazlea hitz egin lezakeela askatasunez denbora honetan. Erabili ezazue ahal duzuen artean.” Erabili ahal duzuen bitartean, zeren denbora dator, o oso gutxi barru!, eta bazabiltzate ikusten YouTubeko zentsuaratzaileetan, eta Googleko zentsoreetan, eta Facebookeko zentsoreetan, eta sare sozial guztietan, uste duzue ez dakizkidala izenak? Uste duzue NIK ez nekiela aurretik hau izango zela egingo zena?

Erabil ezazue zuen askatasuna, ENE haurrak, [ahal] duzuen artean. Eta ohar hau hitz egiten dut mundu guztiari. Erabili ezazue askatasun hori ahal duzuen artean, edonola ahal duzuela.

Eta hauexek dira esan behar ditudan Berbak honi buruz, plazaratuak izango direnak 2017ko Shavu’ot garaian.

BERBAREN AMAIERA

Esdras: Eskerrik asko, ABBA YAHUVEH, eskerrik asko YAHUSHUA, eskerrik asko IMMAYAH Berba zoragarri honengatik ZUEK hitz egin diguzuena, errebelazio ederra eta sekretuak. Bedeinkatzen dugu ZUEN IZEN SANTUA. Kontsolatzen dizugu, ABBA YAH. Kontsolatzen dizugu YAHUSHUA. Kontsolatzen dizugu IMMAYAH, YAHUSHUAREN IZENEAN. Amen.

Elisheva: ABBA YAHUVEH, eskerrak eman nahi dizkizut. ZU handiestea nahi dut. Ni ez naiz ezberdina besteengandik, ZUK esan bezala. Bakarrik naiz ZURE mezularia. Aho honek irekitzen denean, nik ez dakit zer esango duzun. Nik irakasten ditut errebelazioak besteekin batera. Ez naiz lelo hezikatu horietako bat. Ez dut ikasten inolako eskola teologikotik. Bakarrik bekataria salbatua graziagatik. Eta Esdras eta nik bizi dugu gure bizitzak egunero, testigantza edukitzeko Henok bezala, aurkituak izateko ZURE gogoko izaten.

Hori da gure goiburua eta hori izango beharko luke YAHUSHUAREN Emaztegaiaren kide izatea nahi duen edozeinen goiburua. Eskatu edukitzea Henok bezalako testigantza, aurkitua izan zaitezten ABBA YAHUVEHREN gogoko (Hebrearrei 11:5-6) eta orduan, ez zara hil beharko eta harrapatua izango zara Zeruetara, ortziaren barnean.

HEBREARREI 11:5-6

Fedeari esker eraman zuen JAINKOAK Henok heriotzarik jasan gabe; desagertu egin zen, JAINKOAK eramanik, JAINKOAK nahi bezala jokatu zuela esaten du Liburu Santuak. Izan ere, federik gabe ezinezkoa da JAINKOAREN gogoko izatea, zeren JAINKOARENGANA hurbiltzen denak sinetsi egin behar baitu HURA badela eta HAREN bila dabiltzanei saria ematen diela.

GRABAZIOAREN AZKENA

Horrela da hitz egina, horrela da idatzia YAHUSHUAREN IZENEAN, 2017ko maiatzaren 29an, Apostolu, Profeta Elisheva Eliyahuren bitartez.

* * * * * * *

1SHAVU’A da astea Hebrearrez, eta Shavu’ot asteak. Audioaren hasieran, Elishevak eskerrak ematen dabil YAHRI, Hag Shavu’ot (Asteen Festibalagatik), hasiera batean, egun bateko festibala eta 7 asteak hara arte daramatenak. Hau ere da jatorrizko berba Mendekoste adierazteko, greziar hitza esan nahi duena 50 eguna.

2Omer zenbatzea, Hebrearrez sefirat ha omer, da 49 egun edo 7 aste kontatzea Pazko eta Shavu’ot bitartean, hasten Pazkoaren lehenengo egunaren ostean, Sabbath esanguratsu bat (Leb 23:15-16; Dt 16:9). Hag Shavu’ot da baita ere uztaren festibala; omer esan nahi du azaoa eta eskaintza kulunkatu mota bat zen.

3Ikusi PROFEZIAREN sarrera gehiagorengatik mintzaira santuei buruz.

4Aldizka Shavu’ot izan daiteke haiek deitzen dutena, “nori deitzen duten” baizik. Ostera, juduen tradizioan, batzuetan Egun Santuak pertsonifikatuak izaten dira, bereziki Sabbath, ERREGINA edo EMAZTEGAI bezala, zein ESPIRITU SANTUA den emakumezkoa Hebrearrez RUACH HA KODESH. Pertsonifikazioak areagotzen du egunaren santutasuna eta JAINKOAREN PRESENTZIA nabaritzen dela neurri handiagoan. Shavu’ot atseden eguna da, Sabbath nagusi bat, eta YAHUVEHK adierazten du denbora honen Santutasuna, ez genukeela hartu behar arinki, “soilik” beste egun bat izango balitz bezala.

5YAHK nahi du HAREN herriak ikas dezan gehiago Mendekoste Egunari buruz, beraz HARK deitzen dio haren jatorrizko Hebrear izenarekin Shavu’ot.

6Otoitza esan nahi du, ez bakarrik eskakizuna edo erregutza JAINKOARI egina, baizik edozein eskakizuna orokorrean; otoitza izan liteke itxaropena edo gogoa ere. YAHREN otoitza, adibidez, eskatu HAREN haurrak ezagutu bezate hobeto HARI.

7Shema, Israel, YAHUVEH ELOHEYNU, YAHUVEH ECHAD Hebrearretik itzulia izan daiteke “YAH da gure JAINKOA, YAH BAT da”, YAHUVEHREN IZENA estuki zerikusia du izan aditzarekin. Hoveh esan nahi du Hura da.

8Adibidez, horiek deitzen diotenak JAINKOARI Allah koranekoa. Ez da nahikoa JAINKO BATEAN sinestea eduki barik medeapena eta bekatuen barkamena.

9MINISTERIOA jaio zen 1988ko apirilaren 10ean Griffith hirian, Indiana, Estatu Batuak; halere, web orrialdea MINISTERIOARENA online joan zen zuzenean 1995ko apirilaren 4an.

10Adibidez, ESPIRITU SANTUAREN Sekretuak (RUACH HA KODESH) Apostolu, Profeta Elisheva Eliyahuren medioz.

11Elisheva Profetak otoitzean zegoen gauerdian 27tik 28ra. YAHUVEH altxatu zen HAREN Tronutik, dekretatu zuen gerra MINISTERIO HONEN etsaien aurka eta bidali zuen Zeruko armada bataiatzeko gaizkileen aurka.

12JAINKOAK eman dio gizakiari aukeramena eta nahi du inor ez dadin betiko galdu (2 Pedro 2:9; Dt 30:15-19), beraz salbamena edo kondenazioa da aukeraketa egina zure arimarengandik, existitu zenean mundu hau sortu/kreatu aurretik (Salmo 139:16; Jer 1:5; Errom 8:29; Ap 13:8; ikusi Profezia 71). Horregatik gure borondate askea predestinatzen gaitu Zerura edo infernura, horrela esaten digute: “ekin zure Salbamena izuaz eta ikaraz” (Fil 2:12). Gaitzetsia definitu genezake JAINKOARENGANDIK arbuiatutako gizakia, salbamenaren itxaropenik gabe (Jer 6:26-30; Heb 6:4-8) blasfematu duena ESPIRITU SANTUAREN aurka (Mateo 12:31; Heb 10:26-31), zein bekatu bakarra barkaezina dena (Lukas 12:10) eta beraz, predestinatua izan beharko du kondenaziora (Errom 9:22).

13Ikusi PROFEZIAREN sarrera gehiagorengatik mintzaira Santuei buruz.

14Testamendua: zerbait zerbitzatzen duena seinale edo agerpena bezala egite berezi batena, gertakaria edo nolakotasuna.

15Ikusi aurretiko nota definitzen duena gaitzetsia.

16Hebrearrez hausnartu (Strong H787) baliteke esan nahi izatea bihurtu, neurtu, gogoetatu, hitz egin, iharduki, otoitz egin.

17Ikusi aurreneko nota honi buruz.

18Honek ez du adierazten Zerua ezagutzen dugun moduan, baizik eta zeruko esparruak edo beste mundukoa.

19Luzifer da deabruaren izena, baina guk nahita ez dugu idazten letra handiekin.

20Ikusi aurreko nota kondenazioari buruz definitzen duena gaitzetsia.

21DEFINITZEN DU ESPIRITU SANTUARENGANAKO BLASFEMIA.

22Santu hitzez-hitz esan nahi du zintzo bat, eta hau da BIBLIAK deitzen diena YAHUSHUAREN jarraitzaileei (Heb 6:10; Errom 8:27; Sal 31:23; Kol 1:11-13; 1 Kor 1:2; Dan 7:27 eta abar).

23BIBLIAK ez du kontatzen Noe berba hauek esan eginaz, baina haiek errepikatzen dira ESKRITURA guztiaren zehar (Sal 8:6; 119:115; Mt 7:23; 25:41; Lk 13:25-27 eta abar).

24YAHK berriro azaltzen du Elishevak egin zuen galdera bat hainbat egun lehenago, eta Esdras jakin izan zuen erantzuna HENOKEN LIBURUTIK.

25Gaiztoek ezin dute aintza eman santu martirizatuen gain, baita honetan YAHUSHUAK oraindik arrakasta dauka heriotzaren gainetik, HAREN haurrak, baita heriotzan, heriotzaren minarengandik askatuak dira.

* * * * * * *