PROFEZIA 132

ISRAEL, MAITE ZAITUT, ERRIETA EGITEN DIZUT

IDATZIA/MINTZATUA ESPIRITU SANTUAREN (RUACH HA KODESHAREN) GANTZUDURAPEAN, APOSTOLU ETA PROFETA ELISHEVA ELIYAHUREN BITARTEZ, JASOTA UZTAILAREN 16AN, SIMCHAT TORAN PLAZARATUA 2016KO URRIAREN 25EAN

* * * * * * *


Profezia hau sortu zen zuzenean eta denbora egiazkoan Shabbat zerbitzu goizean 2016ko uztailaren 16an Esdras eta Elishevaren seme-alaba espiritualen artean (Joel 2:17-22; Hch 2:27-32), Profezia 63rekin Oh, Israel, non dago zure odolezko sakrifizioa? Jatorriz Elisheva Eliyahuri emana, 2002ko irailaren 16an.

Behean dago Profezia sortu zen moduan, Esdras eta Elisheva Profeten „hizkuntza Santuekin“, JAINKOAREN ESPIRITUAK eragiten zien eran (Eginak 2:3-4) zeruko edo lurreko hizkuntzetan (Is 28:11; 1 Kor 13:1). Esdrasek hasten du otoitza hizkuntza bitartekaritzekin (Errom 8:26-27; 1 Kor 14:15). Elishevak hitz egiten du hizkuntzetan Profezia ekartzen (1 Kor 14:6).

JAINKOAREN IZEN HEBREARRAK dakartza:

YAH/YAHU da JAINKOAREN IZEN SAGARATU, SANTUA, “Aleluia” edo “AleluYAH” bezala, zein hitzez hitz esan nahi du “Goretsia izan dadin YAH”.

YAHUVEH/YAHWEH, AITA JAINKOA

YAHUSHUA/YAHSHUA, JAINKOAREN SEME BAKARSORTURIKOA. HA MASHIACH esamoldeak esan nahi du “MESIAS”. ELOHIM hitzak esan nahi du JAINKOA.

AINTZA SH’KHINYAHREN Errebelazioa RUACH HA KODESHAREN (ESPIRITU SANTUAREN) IZEN PERTSONALA bezala badago ere webgune honetan. (HA SH’KHINAH {SHEKINAH} da Hebrearra JAINKOAREN PRESENTZIA IRAUNKOR JAINKOZKOA.)

Gainera, ABBA YAH esan nahi du AITA YAH eta IMMA YAH esan nahi du AMA YAH.

YAHUVEHREN BERBAK GEHITUAK IZATEKO PROFEZIEN AURRETIK

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK

Aspaldi ohartu nizun, Elisheva, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8

NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

2 KRONIKAK 36:16

Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

* * * * * * *


ESDRAS PROFETARENGANDIK

Denoi abisatzen dizuet. Datozen horiek Ministerio honen aurka eta Profezia hauek eta Elisheva eta nire aurka, “Haize Zakarra” Ministerioaren Ministro guztien aurka, nik abisatzen dizuet orain: “Ez gero hunki NIK gantzutuak, ez egin kalterik NIRE Profetei” (Sal 105:15; 2 Kro 16:22) ez dezan YAHREN Makilaren Haserrea zuengan etorri. Baina horientzat bedeinkatuak daudenak eta Ministerio honentzat bedeinkazioa direnak, eta leialak, Profeziak jasotzen dutenak, bedeinkazio ugari etorriko da zuek guztien gain, babesten duzuenok YAHRI dagokion guztia YAHUSHUAREN IZENEAN.

2016KO UZTAILAN

Dohakabea saiatzen ausartzen dena bi gantzutu hauei kalte egiten. Damutuko zaizu jaio zinen eguna. “Ez gero hunki NIK gantzutuak, ez egin kalterik NIRE Profetei” (ikusi Sal 105:15; 1 Kro 16:22). Hobe zenuke NIK, ABBA YAHUVEHK mihia errotik aterako banizu.

AUDIO/VIDEO

Hau grabatua izan da audio/bideoan. Hemen dago transkripzioa.

[Denak hizkuntza Santuetan otoitz egiten dute; Justinek shofarra jotzen du, gero Esdras; deabrua lotzen da eta kongregazioa gerra egiten du otoitzean (Errom 8:26)…]

Elisheva: Eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko… Eskatzen dugu hizkuntzen interpretazioaren dohaina (Is 28:11; 1 Kor 12:10; 14:13) orain Santiagok hitz egin zuenarena [hizkuntzetan]. Norbait… Santiago badakizue? Zein da hitz egina izan den Berba? Norbait entzuten badu, jakin dezagun.

ERROMATARRAK 8:26

Era berean, Espiritua datorkigu geure ahulezian lagun, guk ez baitakigu behar bezala otoitz egiten; baina Espirituak berak erregutzen du gure alde esanezin ahalako intziriz.

ISAIAS 28:11

Horra, bada: hizketa nahasiz, hizkuntza arrotzez, hitz egingo dio Jaunak herri honi.

1 KORINTOARREI 12:7-10

Era ezberdinean azaltzen da bakoitzarengan JAINKOAK ematen duen ESPIRITUA, baina beti denen onerako. Honela, bati jakinduriaz hitz egitea ematen dio JAINKOAK ESPIRITUAREN bidez; beste bati, ESPIRITU beraren arabera, ezagueraz hitz egitea; bati, ESPIRITUAREN egitez, sinesmen-dohaina ematen dio; beste bati, sendaketak egiteko dohaina; bati, mirariak egiteko ahalmena; beste bati, JAINKOAREN izenean hitz egitea; bati, espiritu faltsua eta benetakoa bereiztea; besteari, hizketa arrotzez mintzatzea, eta beste bati, hizketa horren esanahia adieraztea.

1 KORINTOARREI 14:13

Hizketa arrotzez mintzo denak, beraz, eska biezaio JAINKOARI esaten duena argitzeko dohaina ere.

Santiago: Lehentxeago hizketan berba egiten nengoen. Entzun nizunean Berba bat zeneukala eta orduan hasi ginen otoitz egiten, nik entzun nituen hitzak shofarra jotzen zen bitartean: “Entzun, O Israel”. [enfasi] “Entzun” berban, badakizu.

Kristina: Nik entzun nuen… nik entzuten nengoen [Zerutik] Amari. Nik entzun nuen “Israel, non dago zure odolezko sakrifizioa?” (Leb 17:11) une batean eta gero, beste batean, entzun nuen “NIRE ODOLAK blai egiten du lurra Israelen”.1

LEBITARREI 17:11

Odolean dago, hain zuzen, izakiaren bizia. JAUNAK odola eman dizue, aldarean isuri eta zeuen bekatuen barkamen-ohikunea egiteko. Izan ere, biziarekin duen zerikusiagatik lortzen du odolak bekatuen barkamena.

Elisheva: Amen. Hori da hartu ninduena orain. Ez dakit nola hitz egin ditzaket Berbak, YAHUSHUAK sentitzen duen bihozmina. Beste norbait entzuten al du zerbait? Esdras otoitz egin aurretik hizkera Santuetan, bene-benetan direnak “BILDOTSAREN sumindura”2

Esdras: Santiagok errepikatuko du esandakoa zeren [ez zegoen kamaran] …

Elisheva: Ados Santiago.

Santiago: Bai. Otoitzean geundenean, hasieran, entzun nituen Berbak “Entzun, O Israel” mezu bat ematear egongo balitz bezala. Beraz bakarrik hori konpartitzea nahi nuen.

Elisheva: Eskerrik asko. Rosie, zer entzun duzu, Rosie? Arrazoi batengatik, gidatua sentitu nintzen nigatik otoitz egin dezazun.

Rosie: Bakarrik… Ez nuen entzun ezer zehazki Berbari lotuta, ama, baina ikusten nuen nola denak otoitz egiten zeudenean, ikusten nuen nola aingeruak beheratzen ziren. Eta ikusten nien demonioak lotzen gure inguruan.

Elisheva: Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai.

Esdras: Goretsia izan dadin JAINKOA.

Stephen: Amen.

Santiago: Goretsia izan dadin YAH!

Elisheva: Eskerrik asko, ABBA YAHUVEH. [Otoitz egiten du hizkera Santuetan] Ez dakit zenbat dakiten hau. Baina jakingo dute hau orain hau askatua izaten denean, eta denak jakingo dute (nortzuk diren etsai gaitzetsiak suntsitzen saiatzen direnak, etsai hau Profeta hau isilarazten saiatzen dena): nire Apostolu maitea, Esdras Profeta Israelgoa, orain eman zaio Gantzudura “BILDOTSAREN Suminduraren hizkerarena”. (2)

(Hori da YAHUSHUA itzultzen dena jendeak esango duenean, gaitzetsiak esango dute: “O mendiak, eror zaitezte gure gain, ezkuta gaitzazue TRONUAN ESERTZEN DENA eta BILDOTSAREN Sumindurarengandik”. [Ap 6:16-17]) (2). Eta hau da gauden hurbil orain Tribulazio Handiaren hasieratik.

Eta [lehentxeago] Profezia hori [63] entzun nuenean eman izan zitzaidana 2002an [hasi nintzen gehiago entzuten Zerutik]. Ez zen inoiz egon irakurketa gantzutuago Justinek egin zuena baino [lehen, batzar honetan], baina ez dut uste hori dagoenik nire ahotsean inon ere… hori zen bakarrik… ez zen izan… aspaldikoa zen, ni ez nengoen audioak egiten garai hartan edo oso gutxi daude), eta beraz, [nik Profezia berria hitz egin aurretik], Esdras, zuk otoitz egin behar duzu hizkera horiekin, horrek eragingo du demonioak alde egitea 7 norabide desberdinetan eta haiek beldur dira zuk otoitz egiten duzunean. Eta badakigu.

Esdras: Bai, eta Justinek zerbait esan nahi du.

Elisheva: Bai, bai, Justin laztana.

Justin: Entzuten dut Gantzudura niri hitz egiten, esanez,

JUSTINEN PROFEZIA

Israel, ez dituzu entzun NIRE Profeten Berbak. Profetizatua zegoen Isaiasen3 eta profetizatua dago Itun Zahar guzti-guztian YAHUSHUA etorriko zela eta Israelek ez zuen jaramonik egin eta ez zituzten entzun Profeten Berbak. Eta hori da PROFETEN PROFETA etorri zenean: YAHUSHUA. Haiek ez zuten onartu.

Eta Israelek jakin behar du YAHUVEHREN Hitza eta haiek ezagutu behar dituzte Profeten Berbak eta haiek ezagutu behar dute Tora eta haiek sinetsi eta onartu behar dute YAHUSHUA dela MESIAS eta YAHREN SEMEA.

Berbaren amaiera.

Justin: Horixe da dena.

Esdras: Amen.

Elisheva: Eskerrik asko. [Esdrasek BILDOTSAREN sumindurazko hizkeran otoitz egiten du] Eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko. AleluYAH! Eskerrik asko [Otoitz egiten du hizkera Santuetan…]

PROFEZIA 132 HASTEN DA

(Shabbat, 2016ko uztailaren 16a. Bideoa hemen hasten da.)

Berriro diotsut, O Israel, hurbiltzen zarenean Larrialdi-egunera Jakoben herriarentzat (Jer 30:7), Erdiminen hasiera (Mt 24:8-9), ez al dakizue negar egin nituenean odolezko malkoak (hematidrosis Lk 22:44)4, NIK negar egin nituen zuengatik?

JEREMIAS 30:7

Ai ene! Izugarria izango da egun hura, berdinik gabea, larrialdi-eguna Jakoben herriarentzat. Baina onik aterako da.

MATEO 24:7-9

Izan ere, nazioa nazioaren kontra eta erreinua erreinuaren kontra altxatuko dira; goseteak eta lurrikarak izango dira han eta hemen. Baina hori guztia erdiminen hasiera da. Zori larrian jarriko zaituzte eta hil egingo; herri guztiek gorroto izango dizuete niregatik.

LUKAS 22:44

Eta, larriak harturik, oraindik lehiatsuago egiten zuen otoitz. Izerdia tantaka zerion lurrera, odola bezain lodi.

Betetzen dituzue tradizio guztiak. Shabbati leialak zarete. Festa Juduei leialak zarete. Irakurtzen duzue Tora. Hala ere, zuen Toran bertan, NI han5 nago, Moisesek NITAZ hitz egiten du (Dt 18:15 eta abar), NI hor nago.

DEUTERONOMIOA 18:15-19

JAUNAK zuen JAINKOAK NI bezalako Profeta sortuko du zuen artetik, herritarren artetik. Entzun berari! Horixe da, Horeb mendian bildurik zeundetela JAUNARI zeuen JAINKOARI eskatu zeniotena: Ez dugu JAUNAREN geure JAINKOAREN ahotsa berriro entzun nahi, ezta sute hori ikusi nahi ere, hil egingo baikara bestela. Orduan JAUNAK esan zidan: Ongi deritzot herriak esandakoari. Zu bezalako profeta sorraraziko dut herritarren artetik; NEURE Hitzak ezarriko dizkiot ahoan eta NIK agindurikoa esango die. Profetak NIRE IZENEAN adierazitako mezua onartuko ez duenari, NEUK eskatuko dizkiot kontuak.

NIK negar egin nituen ODOLEZKO malkoak zuregatik, O Israel, eta hori ez zen nahiko izan. NIK agertu nuen NIRE maitasuna. Gurutzatua izan nintzenean, ez bakarrik mundu guztiaren bekatuengatik (horiengatik ODOL hura Kalbarioan onartuko zukeenak) baizik eta, O Israel, NIK hautatu nuen zure lurra. NIRE ODOLA isuria izan zen zugatik. Maite zaitudalako!

O, NIK negar egiten dut eta jasaten ari naiz erdiminak! Zeren Eskriturak beteko dira eta odola igoko du zaldien aho-uhaletaraino (Is 63:3; Ap 14:20).

ISAIAS 63:3-4

Bai, mahatsa zapaltzen jardun dut, NEUK bakarrik jardun ere, beste herrietako inork lagundu gabe. Amorru biziz zapaldu ditut etsaiak, suminez estutu lurraren kontra, eta haien odol-zipriztinez jantziak erabat zikindu zaizkit. Izan ere, heldua zen erabakia nuen eguna, etsaiez mendekatu eta nire herria askatzeko eguna.

APOKALIPSIA 14:19-20

Aingeruak lurra igitatzen hasi eta lurreko mahastia bildu zuen, eta JAINKOAREN zigorraren dolare handira bota. Hiritik kanpora zapaldu zuten mahatsa eta, dolaretik hainbeste odol atera zenez, zaldien muturrekoetaraino iritsi zen, hirurehun kilometroko zabaleran.

O Israel!

Mundua zure aurka bueltatzen da, baita hori zure laguna deitu zeniokeen bakarra, Amerikako Estatu Batuak, traditzen dizu behin eta berriro. Zuek ez zarete terroristak eta hala ere, horiek terroristak direnak salatzen dizuete.

NIK, YAHUSHUAK, negar egiten dut zuengatik!

Entzun zenuten Profezia [63] emana 2002an NIRE Profeta Elias Berriarenaren medioz, baina orain, O Israel, 2016an, Eliyahuren espiritua eta Mosheren espiritua elkartzen dira. Hau da zuei agertzeko Gantzuduraren betetasuna.

Eta aurrerantzean YAHUSHUA onartzen duten guzti horiek, NI, YAHUSHUAREN ODOLA isuria Kalbarioan zuen bekatuak kentzeko, zuen otoitzak entzunak ahal izan daitezen zuen ABBA YAHUVEHRENGANDIK, hauxe diotsuet: ikasi ez bakarrik Zaharreko Profetak, baizik eta ikasi Profetak6, Elisheva Eliyahuk esandako Profeziak.

Zeren orain Gantzudura gehiago dago Apostolu, Profeta [bi hauek] batzen direnean, ez bakarrik Ministerioak, baizik eta haien bihotzak eta haien arimak biltzen dira. Simbolikoa ere bada: NI, YAHUSHUA, elkartzen zuekin.

O Israel!

Ez dut nahi egiterik egin behar dudana. Zatozte NIGANA! O Israelgo Emaztegaia! Altxa zaitez orain! Hator NIGANA! Zure gogoa dut. Zatoz NIGANA! Luzaroan itxaron dut eta Torako zati bakoitzarekin “bilatu eta aurkituko duzue” (Jer 29:13-14; Mt 7:7; Lk 11:5), Profezia bat Elisheva Eliyahu honen medioz emanda.

JEREMIAS 29:11-14

Gogoan dut zuen alde erabakia dudan egitasmoa, zuen zorionerakoa eta ez zuen zoritxarrerakoa, itxaropenez beteriko etorkizuna emango baitizuet. Hala diot NIK, JAUNAK. Orduan, entzungo dizuet NIRI dei egitera eta otoitz egitera etorriko zaretenean. NIRE bila ibiliko zarete eta aurkituko nauzue, bihotz osoz ibiliko baitzarete NIRE bila. Utziko dizuet NI aurkitzen. Zuen zoria aldatuko dut: jaurti zintuztedan nazio eta toki guztietatik bilduko zaituztet eta erbesteratzean utzi behar izan zenuten tokira itzularaziko. NIK, JAUNAK, esana.

MATEO 7:7-12

(Ikusi ere Lk 11:5-13)

Eskatu, eta emango dizue JAINKOAK; bilatu, eta aurkituko duzue; jo atea, eta zabalduko zaizue. Zeren eskatzen duenak hartu egiten baitu, bilatzen duenak aurkitu, eta atea jotzen duenari zabaldu egiten baitzaio. Zuetako norbaitek, seme ogia eskaturik, harria emango ote dio? Edo, arraina eskaturik, sugea emango ote dio? Beraz, zuek, gaiztoak izanik, seme-alabei gauza onak ematen baldin badakizue, zenbatez areago ez dizkie Zeruko zuen AITAK gauza onak emango eskatzen dizkiotenei? Honela, bada, besteek zuei egitea nahi zenuketen guztia, egin zuek ere besteei: horretan datza Liburu Santuek irakatsia.

O Israel!

Berriro diot: non dago zuen odolezko sakrifizioa? Erdiminen hasiera ia zuen gain dago. Ikusten duzue mundua. Haiek eraso eta iseka egiten dizuete. Haiek mozten dute zure elikagaien dirua.

O baina Israel!

NIK nahi dut zu bedeinkatzea. NIK ez dizut inoiz utziko ezta abandonatuko (Dt 31:6; Heb 13:5) NIRI deitzen banauzu. Hots egin ODOL hori isuria izan zena zugatik Kalbarioan. Toraren irakurketa hauetako batak ere ezin du zu salbatu. Badituzu modu ederrak ABBA YAHUVEH ohoratzeko baina ARARTEKO baten premia duzu (Is 64:6)!

DEUTERONOMIOA 31:6

Izan bihotz eta adore! Ez izan beldur eta ez ikaratu haien aurrean, JAUNA bera, zuen JAINKOA, baitoa zuekin; ez zaituzte inola ere utziko.

HEBREARRAK 13:5

Ez izan diru-gose; egon pozik duzuenarekin, JAINKOAK esana baitu: Ez zaitut utziko, ez baztertuko.

ISAIAS 64:6

Inork ez dizu dei egiten, ezta zuri atxikitzen saiatzen ere, zeure aurpegia ezkutatu baitiguzu, eta geure erruetan murgilduta utzi.

Inor ez da duin ABBA YAHREN Tronura etortzeko, NIRE YAHUSHUAREN IZENEAN izan ezik, zuen MASHIACH. NIK ordaindu nuen PREZIOA zuengatik Kalbarioan. Denak bekatu egin dute eta ABBA YAHREN Aintzatik baztertuak izan dira (Errom 3:23; Ek 7:20). Ez dago inor perfektua (Sal 130:3).

ERROMATARREI 3:23

Denek egin baitzuten bekatu eta denak aurkitzen dira geroztik JAINKOAREN Aintzarik gabe.

KOHELET 7:20

Hala ere, ez da lurrean gizaki zuzenik hutsik gabe on dagienik.

SALMO 130:3

Erruak kontuan badituzu, JAUNA, oi JAUNA, nork iraun bizirik?

Zuengana etorri nintzen, NIK ministratu nizuen zuei. Ezaugarriak eta gauza harrigarriak, mirariak dira bakarrik zatiketa ttipin bat hor erregistratua [Biblian]. NIK berpiztu egin nituen hildakoak!

O Israel, zatoz NIGANA! NIK negar egiten dut zugatik. NIK negar egiten dut zugatik.

Eta Ministerio hau orain hasten dabil, bakarrik hasten ibiltzen Gantzuduraren betetasunean. Zeren benetan hasi zen 2016ko martxoaren 7an, deabruak iseka egin zuenean esanez: Elisheva Eliyahuren Ministerioa akabatua dago, HaizeZakarra akabatua dago, bera bizi baitzen “Judas” [Iskariote] batekin (Ish-Kariyot Mk 3:19, baita Eginak 1:16) zazpi urtez eta ez zekien. O baina egun horretan NIK neukan YAHREN gizon bat.

MARKOS 3:19

Eta Judas Iskariote, Jesus saldu zuena. Eta etxera etorri ziren.

O baina egun horretan NIK YAHREN gizon bat neukan.

Eta martxoaren 7 horretan, hor zegoen bera Israelen. Eta berak jaso berri zituen IMMAYAHREN liburuak. Eta Gantzudura haren inguru guztian zegoen. Eta denak ikus dezakete maitasuna zegoela berehala hantxe, noiz NIK biltzen dudan Efraim eta Juda elkarrekin.

Eta hark profetizatu zuen haren ezpainetatik “JAINKOAK bildu duena, ez dezala gizakiak banatu” (Mk 10:9).

Eta hau da NIK esaten dizudana, Israel.

Onartu NIRE ODOLA zugatik isuria Kalbarioan. Konturatu zaitez NI ez nagoela hila. NI berpiztu nintzen hirugarren egun horretan (Mt 16:21; 1 Kor 15:4). Eta NIK egin nituen ezaugarri, gauza harrigarri eta mirariak, edozein liburu erakutsi lezakeenak baino gehiago, lur horretan zehar nenbilenean 40 egunez, eta NI igo nintzen Zerura lekukoen aurrean (Eginak 1:3; Mk 16:19).

MATEO 16:21

Une hartatik hasi zen YAHUSHUA bere ikasleei azaltzen, berak Jerusalemera igo eta zahar, apaizburu eta lege-maisuen aldetik asko sufritu behar zuela; hil egingo zutela eta hiru egunen buruan piztu egingo zela.

1 KORINTOARREI 15:4

Hobiratu egin zutela eta hirugarren egunean piztu egin zela, Liburu Santuek esan bezala.

EGINAK 1:3

YAHUSHUA apostoluei agertu zitzaien bere heriotzaren ondoren eta bizirik zegoeneko froga asko eman zizkien, berrogei egunez bere burua ikustera emanez eta JAINKOAREN Erregetzaz hitz eginez.

MARKOS 16:19

Horrela hitz egin ondoren, YAHUSHUA [ADON YAHUSHUA] Zerura jasoa izan zen eta JAINKOAREN [YAHUVEHREN] eskuinean eseri zen.

O Israel! O Israel! Arduradun gehiagotzat hartzen zaitut. Hitz egiten baitituzu berba zuzen guztiak (Is 29:13), baina NIRI eman arte zure bihotza, ODOLA ISURIA Kalbarioan onartu arte (Zak 12:10; 13:1), ezin zaitut barkatu.

ISAIAS 29:13-14, 24

ADONAIK hau esan du: Herri hau hurbiltzen zait, bai, ohore ematera, baina ezpainez bakarrik ohoratzen nau; NIREGANDIK urruti du bihotza. Ematen didaten gurtza ohitura hutsa, giza agindua besterik ez da. Horregatik, harrigarriro jokatuko dut behin eta berriro herri honekiko. Horrela, bertako jakintsuen jakinduria huts aterako da eta adituen adimena bertan behera galduko. […] Burua galdurik zebiltzanak adimenez jantziko dira, protestari zirenek ikasbidea onartuko dute.

ZAKARIAS 12:10

Daviden etxe gainera eta Jerusalemgo bizilagunen gainera bihotz-damua eta otoitz-espiritua isuriko ditut. NI zulatua ikustean, hiletak joko dituzte seme bakarrarengatik bezala, negar samina egingo dute lehen-semeagatik egin ohi den bezala.

זְכַרְיָה יב 10 וְשָׁפַכְתִּי עַל-בֵּית דָּוִיד וְעַל יוֹשֵׁב יְרוּשָׁלִַם, רוּחַ חֵן וְתַחֲנוּנִים, וְהִבִּיטוּ אֵלַי, אֵת אֲשֶׁר-דָּקָרוּ; וְסָפְדוּ עָלָיו, כְּמִסְפֵּד עַל-הַיָּחִיד, וְהָמֵר עָלָיו, כְּהָמֵר עַל-הַבְּכוֹר

ZAKARIAS 13:1

Egun hartan iturburu bat sortuko da Daviden ondorengoen eta Jerusalemgo bizilagunen bekatua eta kutsadura garbitzeko.

O baina Berba hau hitz egina denean, Gantzudura berri bat dago egun honetan! O hainbeste entzungo dute eta arineketan etorriko dira NIGANA! Korrika etorriko dira ume ttipia bezala! Salto egingo dute pozarren!

Zuek ikusten baituzue Ministerio hau ez dela ministerio arrunta. Batu ditut Eliyahuren eta Moisesen espirituak elkarrekin, haien maitasuna biltzen dudan artean, buruzagitza elkartzen dudan artean. Eta orain zuri ekartzen dizut, O Israel!

O Israel!

Gorrotatua izango zara eta gorrotatua zara, oso banatua baitzara baina ez zara gehiago Santua. Behatu zer baimendu duzun!

GAY HARROKERIA MARTXAK! ABORTUAK! NOLA IRAKUR DEZAKEZUE TORAREN ZATIA BELAUNIKOZ ERORI GABE ETA DAMUTU ABBA YAHUVEHREN AURREAN? NOLA BETE DITZAKEZUE TRADIZIO HAUEK OSO SANTUAK DIRUDITENAK ETA EZ DAMUTU ZUEN HERRIAK EGITEN ARI DENAGATIK?

ETA NIK NEGAR EGITEN DUT, NIK NEGAR EGITEN DUT, NIK NEGAR EGITEN DUT. NON DAGO MORALITATEA ISRAELEN? NON DAGO SANTUTASUN MAILA?

ALDE, ALDE, ALDE! ALDE NIGANDIK! TORA BESTERIK EZ DUZUENEAN IRAKURTZEN ETA OSTERA, EZ DUZUE JARTZEN DAMUTASUNA HORRETAN. DAMU ZAITEZTE!

Hots egizue zuen herrialdearen alde, O Israel!

NON DAGO BURUZAGITZA? NETANYAHU! ZU BIDALIA IZAN ZINEN PROFETA BEZALA [ESTATU BATUEN] KONGRESURA7. ZU ZARA AURKITU AHAL NUEN GUZTIA. Baina, zergatik itzultzen zara Israelera eta ez diezue esaten damu daitezen haien bekatuengatik?

EZ-JAIOEN ODOLAK BLAI EGITEN DU ZURE ESKUAK! ABORTUAK! Ez al dakizu haurtxo hauek, errugabe fetu ttipi hauek, eskainiak dira molok jainkoari (Leb 18:21)? ESKAINIAK SATANASI!

LEBITARRENA 18:21

Ez duzu zeure haurrik molok jainkoaren ohorez hilko, zeure JAINKOAREN IZENA profanatuz. NEU NAIZ JAINKO YAHUVEH.

O Israel! O Israel! YAHREN Makila badator. NIK zigortzen baititut maite ditudan horiek (Dt 8:5; Es 3:11-12; Heb 12:6-8; Ap 3:19).

DEUTERONOMIOA 8:5

Ohar zaitezten zeuen baitan, aitak semea bezala zentzarazi zaituztela JAUNAK zeuen JAINKOAK.

ESAERA ZAHARRAK 3:11-12

Ene seme, ez baztertu JAUNAREN heziketa, ez haserretu zentzarazten bazaitu, maite duenari egiten baitio JAUNAK agiraka, aitak seme kuttunari bezalaxe.

HEBREARREI 12:6-8

Maite duena baitu JAUNAK zentzarazten eta semetzat hartzen duena zigortzen du. Jasaten duzuena zuek zentzarazteko da; JAINKOAK seme-alaba bezala tratatzen zaituzte. Izan ere, zein seme-alaba ez du aitak zentzarazten? Zentzarazten ez bazaituzte, denak zentzarazi ohi diren bezala, ez zarete nonbait benetako seme-alaba, sasiko baizik.

APOKALIPSIA 3:19

Maite ditudanei egiten diet agiraka NIK eta horiek zentzarazten ditut; izan, beraz, sutsu eta aldatu jokabidez.

Eta joko zaitut (Ez 5:7-9) eta baimenduko dut munduak zu kolpekatzea (Zak 14:1-3) azkenean belaunikatu eta esan arte “Bedeinkatua YAHUSHUA JAUNAREN IZENEAN datorrena” (Sal 118:25-26; Mt 23:38-39).

EZEKIEL 5:7-9

Horregatik, hau diot NIK, YAHUVEH ELOHIM: Inguruko herriak baino ere errebeldeago izan zarete, ez duzue NIRE Legeen arabera jokatu, ezta NIRE erabakiak bete ere; inguruko nazioen ohiturei ere ez diezue jarraitu. Horregatik, hau diot NIK, YAHUVEH ELOHIM: NEU ere zure kontra nator, Jerusalem; zeuregan betearaziko dut epaia, nazioen aurrean; eta zure jokabide higuingarriagatik, sekula egin ez dudana eta berriro inoiz egingo ez dudana egingo dut zure kontra.

ZAKARIAS 14:1-3

Hara, badator YAHUVEHREN eguna. Zure ondasunak, Jerusalem, guda-harrapakin bezala banatuko dituzte. Hiri erdia erbestera joango da; baina gainerako bizilagunak ez dituzte botako hiritik. Orduan YAHUVEH aterako da nazio horien aurka borrokara, lehenagoko guduetan egin ohi zuen bezala.

SALMO 118:25-26

Otoi, YAHUVEH [HOSHIA]8, eman garaipena! Otoi YAHUVEH, eman arrakasta! Bedeinkatua YAHUVEHREN IZENEAN datorrena; YAHUVEHREN etxetik bedeinkatzen zaitugu.

MATEO 23:38-39

Horra bada, hutsik geldituko zaizue etxea. Eta esaten dizuet ez nauzuela ikusiko, harik eta hau esango duzuen arte: Bedeinkatua YAHUVEHREN IZENEAN datorrena!

Berriro, O Israel, jarri zaitez moralitatearen alde. Jokatu Santutasunaren alde.

Buruz esaten dituzu Hamar Aginduak. Errezitatzen dituzu Torako Legeak. Baina, zenbatek jarraitzen dituzue? Zenbat altxatuko dira moralitatearen alde? Berba hutsak daude zuen ahoan (Is 29:13; Sal 50:15-16). Eta NI ez noa hau bedeinkatzera!

ISAIAS 29:13

YAHUVEHK hau esan du: Herri hau hurbiltzen zait, bai, ohore ematera, baina ezpainez bakarrik ohoratzen nau; NIREGANDIK urruti du bihotza. Ematen didaten gurtza ohitura hutsa, giza agindua besterik ez da.

SALMO 50:15-16

Dei egidazu larrialdian: libratu egingo zaitut eta ohoratu egingo nauzu. Gaiztoari, berriz, hau diotso JAINKOAK: Nola aipa ditzakezu NIRE arauak, nola ahotan hartu NIREKIKO Ituna?

Zatoz NIGANA damutasun eta malkoekin. Hauexek dira salbatuko ditudanak! Hauek dira babestuko ditudanak! Utzi toleratzeari! Mundu honek beti gorrotatuko dizu, baina NIK, O Israel, NIK, YAHUSHUA, maite zaitut! Zure ABBA YAHK maite zaitu!

Utzi beldur izateari zuen ZERUKO AITAREN IZENARENA!

Ez al duzue irakurri Salmo 91 [txatalak 14-16]? NIK ENTZUTEN DUT! Eta ostera, ausartzen zarete NIRE IZENA alferrik hartzen baimentzen ez duzuenean ezta mintzatua izatea ere. Uste duzue honek ohoratzen nauela NIK esaten dudanean behin eta berriro, ABBA YAHK behin eta berriro diotsue “NIRE IZENEAN”, “NIRE IZENEAN”, “NIRE IZENEAN”, “Hots egin IZENEAN”. Ez izan YAHUVEHREN IZENAREN beldur!

SALMO 91:14-16

NIRI atxikia dagoenez gero, onik aterako dut, toki seguruan jarriko, aitortzen nauelako. Dei egitean, erantzun egingo diot. Berekin izango nau larrialdian: libratu egingo dut eta ohorez jantziko. Bizitza luze eta betea emango diot eta NEURE Salbamena gozaraziko. [Yeshuati]9

Ez izan YAHUSHUAREN IZENAREN beldur. YAH dago NIRE IZENEAN.

O Israel! O Israel!

NIK negar egiten dut zugatik. NIK jasaten ditut erdiminak zugatik! ODOLEZKO malkoak isuriak izan ziren zugatik. Non zirikatu zidan satanas (Mt 4:1-11; Mk 1:12-13; Lk 4:1-13)10 Israelen baino? Beraz egun honetan NIK hartzen dut astia zuri esateko, O Israel, zatoz NIGANA!

Zatoz NIGANA! Zeren estutasun eta bihozminaren garaia Jakobentzat berehala zure gain dago.

Zatoz NIGANA! Ikasi NIGANDIK! Eta jakinaren gainean egon, baita Berba hau orain sortzen dena. Etorriko den mesias faltsu hori bezala (Zak 11:17; Dan 7:7-8, 24-25; 8:23-24; 9:27)11 oso, oso hurbil dago. Ez zaitezte izan atzipetuak! Zatozte NIGANA orain!

ZAKARIAS 11:17

Bai errukarria artzain arduragabea, artaldea bertan behera uzten duena! Ezpata haren besoaren aurka, haren eskuineko begiaren aurka! Ihartu bekio besoa! Itsutu bekio eskuineko begia!

DANIEL 8:23-24

Haien erregetzaren amaieran, gaiztakeriak gainezka egitean, errege lotsagabe eta maltzur bat sortuko da. Indar handia izango du eta izugarrizko hondamena egingo. Ongi aterako da bere egintza guztietan, jende ahaltsua eta herri santua bera ere suntsitu arte.

Zatoz NI, YAHUSHUARENGANA eta promes egiten dizut NIRE besoak zure inguruan bilduko ditut. Zure bekatuak ekialdea sartaldetik bezain urruti egongo dira (Sal 103:12). NIK estaliko dizut NIRE ODOLAREN Itunarekin. NIK jarriko dut eraztuna zure atzamar inguruan. Beteko zaitut RUACH ha KODESHEKIN. Zatoz NIGANA, O Israel!

SALMO 103:12

Nola ekialdea mendebaldetik urruti, hala ditu hark gure hobenak beregandik urruntzen.

O NIRE ODOLA, NIRE ODOLA, NIRE ODOLA! Tanta bat ere salba zezakeen Israel OSOA. Salba zezakeen mundu OSOA! Tanta bat bakarrik! Hala ere, NIK isuri nuen dena kanpora.

Inork ez du aitzakiarik, inork ezin baitu esan ez duela ezagutzen NIRE IZENA. Hauek dira NIRE Bihotzean Berbak egun honetan, O Israel.

IMMAYAHK nahi du [Israel] bildu eta ipini HAREN Hegalpean12 (ANDRE hori baita AMA ARRANOA. ANDRE HORI ez da oilaskoa [Mt 23:37; Lk 13:34])13. HARK zu babestea nahi du. Hori zuk deitzen diozuna ESPIRITU SANTU GOXOA, RUACH HA KODESH zu betetzea nahi du.

MATEO 23:37

(Ikusi ere Lk 13:34)

Jerusalem, Jerusalem, profetak hiltzen eta JAINKOAK zuri bidaliak harrikatzen dituzuna! Zenbat aldiz ez ditut bildu nahi izan zure seme-alabak, oiloak txitak hegalpean bildu ohi dituen bezala, eta zuek ez duzue nahi izan.

Zatoz NIGANA, O Israel! Onartu NIK isuri nuen ODOLA zugatik Kalbarioan!

Untzeak, hesolak NIRE eskuetan, oinetan zulatuak izan zirenak. Elorri zurien koroa NIRE buruan jarria izan zen. NI kolpekatua izan nintzen zugatik, O Israel. Jasan nuen guztia ez zen izan bakarrik mundu honengatik, [horiek] onartuko luketenak, baizik, O Israel, NIK zu hautatu nizun. NIK aukeratu nizun zu ibiltzeko NIK nenbilen lurraldea. Zu aukeratu nuen!

O zatoz NIGANA, O Israel! Zuk JAINKO ABBA YAHUVEH, AITA ohoratu nahi duzu? Orduan ohoratu NI. Ezin baituzu Zerura etorri, ezin duzu ABBA YAHRENGANA etorri, NIRE IZENA eta NIRE ODOLAREN medioz etorri barik.

O Israel! Berriro jarri zaitez moralitatearen alde! Munduak zu gorrotatzea nahi al du? Emaiozu14 arrazoi bat. Azaldu zaitez moralitatearen alde. Babestu justizia! Egizu beste inolako herrialderik edo naziorik lur gainean egiten ez duena. Baztertu zaitez Santutasunera berriro. Garbitu abortuen odola zure eskuetatik.

O non dago buruzagitza noren bihotza NIRI dagokit? Ez duena beldurrik esateko “O Israel, itzuli berriro” Moshek [Moises] predikatu zuenera, Santutasunera, Justiziara.

ODOLEZKO ITUN BERRI bat dago eta da NIRE ODOLA zugatik isuria, isuri nuen bitartean guzti horiengatik onartuko luketenak. Baina orain, Israel, zuri nabil hitz egiten.

Itzuli!

Itzuli. Itzuli horra Zaharreko dizipuluak, Apostoluak irakatsi zutenera. Itzuli. Ez bakarrik buruz esan Toraren Legeak, obeditu haiek. Obeditu haiek.

NIK asko maite zaitut eta!

Berriro ohartzen dizut ikusten duzun bitartean mundu honetan zer gertatzen den, legeak ikusten dituzun bitartean onartuak Israel etiketatzeko “terroristak” bezala eta zugana datorren gorrotoa eta buruzagi politikoak diotenak lagunak direla eta egiaz etsaiak dira.

Badago gizon bat ez dituena ezta NIRE Aginduak jarraitzen ere, baina haren izena Donald Trump da eta hark benetan maite du Israel. Hura izango litzateke zure laguna.

NIK bada berarekin tratatzen dut orain. Hau dela eta hark hautatu zuen ordezko presidentea harekin nahiko lukeena, hauteskundeak irabaziz gero, baina hau ezin da gertatu ez badaude nahiko gizaki otoitz egiten eta akzioa jartzen haien otoitzen ostean eta irten eta botoa eman.

Oraintxe diotsut.

NIK hitz egin nuenean Elisheva Eliyahurekin eta hark agindu zien otoitz gerlariei otoitz egin dezatela [Profezia 131rekin] Donald Trumpen alde (dena amets bategatik NIK eman izan niona eta bihotz aldaketa, estaltzeko gizon hau otoitzean), behatu egin zuen hautaketa [adiskidearena ordezko presidentearen hautagai]15 bizia baloratzen duena ere, ebanjelikoa, gizon apala, Donald Trumpen harrokeriaren kontrakoa. NI izan nintzen jarri niona haren bihotzean.

Erakartzen bainabil. Erakartzen bainabil. Hark ez du nahi jokatzerik politikaren jokoa. Eta asko bere barnean gorde behar du.

Netanyahu bezala, hark baloratzen du ezkontzaren santutasuna baina amore ematen du. Hark toleratzen du politikagatik. Hark ez ditu nahi gay harrokeriaren martxak ezta sexu bereko ezkontzak. Toleratu! Toleratu! Honi buruz da politika mundu honetan: beldur izatea esaten haiek benetan sinesten dutena.

Baina gaur, O Israel, NI zu deika nabil. NIK, YAHUSHUAK jasan nituen erdiminak zugatik NI lur honetan nengoela. Eta ABBA YAHUVEH zuri deika dabil. Jarri eginkizuna Toraren Hitz horien atzetik. Buruz esaten dituzunean Toraren Legeak, jarri akzioa atzean. Zeren “fedea ekintzarik gabe hilik dago” (Sant 2:20).

SANTIAGO 2:17-23

Berdin fedea ere: bera bakarrik, egintzetan ez bada azaltzen, hila dago. Norbaitek esan dezake zuk fedea daukazula, eta nik egintzak. Bada, nik esaten dizut: Erakuts iezadazu egintzarik gabeko zeure fedea, eta nik egintzen bidez erakutsiko dizut neure fedea. Jainkoa bakarra dela sinesten duzula zuk? Oso ondo, baina deabruek ere sinesten dute hori, eta ikaraz daude. Burugabe hori, konturatuko al zara behingoz egintzarik gabeko fedea alferrikakoa dena? Ez al zuen JAINKOAK gure guraso Abraham zuzentzat hartu egin zuenarengatik, hau da, bere seme Isaak aldare gainean eskaintzeagatik? Ikusten duzu, beraz, Abrahamen fedeak egintzak zituela lagun, eta haren fedea egintzen bidez iritsi zela bere betera. Horrela bete zen Liburu Santuak dioena: Abrahamek sinetsi egin zion JAINKOARI eta, horregatik, JAINKOAK zuzenetsi egin zuen, eta “JAINKOAREN adiskide” deitu zitzaion.

Aurrerantzean, Ministerio honen buruzagitzari nabil hitz egiten eta hauxe diotsuet: Toraren zati horiekin, hitz egiten duzuenean Zaharreko Profetei buruz, hitz egin ere NIK eman ditudan Profeziei buruz Elisheva Eliyahuri. Denbora honentzat eta ordu honentzat baitira.

Zeren haiek eramango dute Israelgo herria NI, YAHUSHUARENGANA.

O Israel! Beti izan dituzu lurrikarak, baina ezin duzu asmatu zer gertatuko den NI, YAHUVEH eta YAHUSHUA eta IMMAYAH, RUACH HA KODESH ostikatuko dugunean Israel osoan zehar zigortzeko, zure ahoa hain siku dagoenean, uko egin zeniolako onartzeari UR BIZIA, NI, YAHUSHUA, eta NIK estali nuen zerua eta baditut NIRE Bi Lekukoak, dekretatzeko ez duela jausiko euri gehiagorik.

Jaso ezazue UR BIZIA orain eta ez duzue egarririk izango inoiz berriro, O Israel. Jan ezazue ZERUKO MANA eta ez duzue inoiz goserik izango berriro, O Israel.

Ikusezina bihur nakizuke (Jer 36:26; Sal 27:5; 31:20)16 jendetzaren erdian NIK egin bezala Israelgo lurrean nenbilenean (ikus Lk 4:29-30; Jn 7:30; 8:59; 10:39)17. NI ibili nintzen NIRE etsaiak izango ziren horien artean eta batak ere ez zidan ikusi. GOBERNUEK USTE DUTE ZURE BIO DATUAK DITUZTELA. O! Baina NIK, YAHUSHUAK, alda dezaket zure DNA.

Gauza ugari egin ditzaket, O Israel, zu babesteko, nahi baldin baduzu, baina tolestu zure belauna NIGANA. Zu Ezkuta dezaket inoiz eginahal amestu ez duzun eratan. Salmo 91 da promesa bat eman dizudana. Baina etorri behar duzu YAHUSHUAREN IZENEAN eta YAHUSHUAREN ODOLAREN bitartez.

Gura dut zu babestea, O Israel, NIRE haurrak deitzen ditudan horiek, berrerosiak, askatuak, kondarra, haiek etorriko dira.

Haiek entzungo dute Profezia hau eta korrika egingo dute, korrika egingo dute, korrika egingo dute NIGANA. Eta NIK emango diet ongi etorria, asko maite baitzaitut, O Israel. Shabbat egun honetan ere, zuetariko zenbat orain makurtzen duzue zuen buruak eta otoitz egin? Eta hala ere, NIGANDIK hain urruti zaudete. Uko egiten diozue NI onartzeari. Baina hau aldatuko da, NIK Israelgo Emaztegai bat baitaukat.

Eta haiek entzuten dituztenean Berba hauek, haien MESIAS igarriko dute eta onartuko dute NIK eman nuen OPARIA Kalbarioan eta NIRE ODOLAREKIN haiek garbituak izango dira.

Eta hebrear itzultzaileak aurkeztu eta lagunduko dute itzultzen. Dohainik emango dute gaitasun hau eta lagunduko diote Esdrasi Berba hauek Hebrear hizkuntzan jartzen.

Hauek dira NIK esan behar ditudan Berbak Shabbat egun honetan irakurketaren ostean, Esdras irakurri ondoren Toraren zatia. Ziurtatu Profeziak sartzen NIK eman dizkiodanak Eliyahu Profeta honi.

Berbaren Lehenengo Zatiaren amaiera.

LEHENENGO ZATIAREN OSTEAN

Elisheva: Goretsia izan dadin YAHUSHUA!

[Txalo-zaparrada]

Esdras: Eskerrik asko ZERUKO AITA. Eskerrik asko ZERUKO AITA. Eskerrik asko YAHUSHUA. Eskerrik asko IMMAYAH Berba hauengatik sortu direnak ZURE Profeta Elisheva Eliyahuren medioz, nire kuttuna. Eskerrik asko ABBA YAHUVEH Berba hau hitz egiteagatik eta aurrerantzean eramango ditugu Profezia guztiak […] eta irakurriko ditugu eta Toraren zatia eta mezu profetikoa sortuko da YAHUSHUAREN IZENEAN eta denak diote…

Denak: Amen!

Elisheva: Eta nahi dut munduak jakin dezan bera aldian daramala opari bat niri eman izan zaidana. Eta hori da nire otoitz gainjantzia. Hark normalean dauka bat zuria, polita baina nigatik ezin dudalako berarekin egon, bera bidalia denean mezulari bezala joateko kongregazio desberdinetara, YAHK dioskunak joan gaitezen mundu guztiaren zehar eta hura doa eta ni noa berarekin espirituan, baina hark darama nire otoitz gainjantzia hura bidaltzen egongo zaidana. Eta Gantzuduraz blai eginda dago, baita Profezia berri honena.

Esdras: Amen.

Elisheva: … YAHUSHUAREN IZENEAN. Eskerrik asko ABBA YAH. Hori da dena [entzun ahal dudana].

Esdras: Eskerrik asko.

Elisheva: Beraz, bakarrik esan nahi dut eskerrik asko, ABBA YAHUVEH. Eskerrik asko YAHUSHUA MAITEA. Eskerrik asko IMMAYAH. Profezia hau [63] niri eman izan zitzaidana 2002an “O Israel, non ote dago zure odolezko sakrifizioa?” irakurria izan zenean, nik ez nuen ahotsik ipini, eta nire/gure seme maitea irakurtzen zegoen [lehentxeago], sentitzen nuen YAHUSHUA negarrez eta erdiminak jasaten. Eta HARK hitz egiten zegoen Berbak zergatik BERA isurtzen zituen ODOLEZKO malko horiek eta nik ez nekien nik izango nituen hitzak berba egin ahal izateko, zeren emozioa oso handia zen. Baina eskerrak ematen dizut seme eta alaba maiteengatik otoitz egin zutenak eta nire maitea, nire laztana, nire bizitzako maitasuna ABBA YAH, YAHUSHUA eta IMMAYAHREN alboan, hark otoitz egin zuenean hizkera Santu horietan, mezu sortu ahal izan zen eta noski, hori da Apostolu, Profeta Esdras Israelgoa. Eta amen.

Kongregazioak gurtzen du eta ordubete geroago, YAHK hitz egiten du gehiago…

Elisheva: Esdras?

Esdras: Bai.

Elisheva: Entzuten dut Berba bat datorrena denontzat hor. Ez dakit nola, ez dut nahi zuen gurtza eten. Ez dakit zer egin. Entzun nahi duzu? Gantzudura areagotu [hizkeraren gaitasunarekin] nahi al duzu? Zer nahi duzu, laztana? YAHUSHUAK Berba bat dauka zuetariko bakoitzarentzat.

Esdras: Ezin zaitut entzun.

Justin: Berba bat denontzat.

Esdras: Berba bat dago denontzat orain?

Elisheva: Bai, baina zuk atzean jarri behar zara, zeren alferrik galtzen ari zara nire paparazzi argazkiak. [Barreak]

Esdras: O Jainkoa! Ongi, ados. Ongi, entzun dezagun JAINKOAK esan behar duena.

Denak: Amen.

Elisheva: Ongi, has zaitezte otoitz egiten. Itxaron pixka bat, utzidazue lehenengo otoitz egiten.

ZERUKO AITA, hori izan zen gurtza oso ederra, YAHUSHUA MAITEA. ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA MAITEA eta IMMAYAH LIRAINA, gatoz, gatoz elkarrekin ZURE PRESENTZIAN. ZURE Tronuaren aurrean gatoz eskertasunez eta laudorioekin, ZUK esan baitzenuen hori dela modu bakarra gure otoitzak benetan entzunak izateko (Sal 95:2; 100:4; 1 Ts 5:17-18). Eta goretsi eta gurtu eta eskerrak ematen dizugu eta handietsi.

SALMO 95:2

Aurkez gakizkion eskerrak emanez, poz-irrintzi eta kantuz.

SALMO 100:4

Sartu haren tenpluko ateetatik eskerrak emanez, haren atarietan gorazarrez. Eman eskerrak, bedeinka HAREN IZENA!

1 TESALONIKARREI 5:17-18

Egin otoitz aspertu gabe. Eman eskerrak beti, JAINKOAK horixe eskatzen baitizue, YAHUSHUARENGANAK zaretenez.

Aingeruak ere gurtzen dizute egunean 24 orduz (ikus Ap 4:8; Is 6:2-3). ZUK diozu harriak ere oihukatuko lukete guk gurtzen ez badizugu (Hab 2:11; Lk 19:40, ikusi ere Jos 24:27) eta horrela egiten dugu, ZU baitzara oso duin handietsia izateko.

HABACUC 2:11

Hormetako harriek ere oihu egingo dute zure aurka, eta zurezko habeek oihartzun egingo diete.

LUKAS 19:40

HARK erantzun zien: Egia esan, hauek isilduko balira, harriek egingo lukete oihu.

ZU gurtzen geundela, YAHUSHUA, entzun nuen Berba bat sortzen zena eta nik ez nekien nola geldiarazi, nola esan ahal, noiz Gantzudura oso gogorra zen nire gain. Beraz eskatzen dut orain, Esdrasek otoitz egiten duenean, eskatzen dut Berba sortu dadin berriro bedeinkatzeko ZURE haur kuttunak hor, bedeinkatzeko Esdras maitea. Hau eskatzen dut ZURE Aintzarako, ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA eta IMMAYAH polita.

Beraz, laztana [Esdras], aurrera eta hasi otoitz egiten.

Esdras: Bai. [Otoitz egiten du hizkera Santuetan] [Kongregazioa elkartzen da, otoitz egiten du hizkera Santuetan] [Hizkuntza Santuak] [Elishevak otoitz egiten du hizkera Santuetan]

PROFEZIA 132 BIGARREN ATALA

O NIRE kuttuna, NIRE kuttuna, NIRE kuttuna, NIRE kuttuna, NIRE Emaztegai kuttuna! O nola pozten naizen zuengan egun honetan! Baztertzen dituzue zuen egitasmoak egin zenitzaketenak. Etortzen zarete berriz, eta gurtzen nauzue. NIGANDIK ikasten duzue!

Eta hauxe diotsuet.

IMMAYAH dago laudorio horretan eta gurtza horretan (Sal 22:3). Zeren pentsatzen zenutenean hortxe zeundetela zutunik edo hor eserita, bai, diotsuet: zuek GUZTIOK NIRE Tronuaren aurrean zeundeten. Zuek GUZTIOK eta baita horiek entzungo dutenak hau, entzuten badute gurtza eta laudorioa hau partekatzen duzuenean eta haien bihotzak damuturik badaude NIRE aurrean eta garbi badaude, garbituak NIRE ODOLA ISURIAREKIN.

SALMO 22:3

Baina ZU Santua zara, ZU bizi zarena Israelgo gorespenen artean.

Ez dago inolako gauzarik zugandik atxikiko dudanik (Sal 84:11), ez dago inolako eskakizunik NIRE aurrean jarri duzuenik (Mt 7:11), AITAREN Borondatearekin bat datorrena, NIK egingo dizuet eta are gehiago eta areagotua amestu edo eskatzen ausartzen zaretena baino (Ef 3:20).

SALMO 84:11

Bai, YAHUVEH ELOHIM dugu eguzki eta babeski, JAUNAK egiten mesede eta ohore, HARK ez zoriona ukatzen prestu jokatzen dutenei.

MATEO 7:11

Beraz, zuek, gaiztoak izanik, seme-alabei gauza onak ematen baldin badakizue, zenbatez areago ez dizkie Zeruko zuen AITAK gauza onak emango eskatzen dizkiotenei?

EFESOARREI 3:20

JAINKOARI, guregan darabilen bere indarraz gauza guztiak guk eska nahiz pentsa dezakegun baino askoz hobeki egin ditzakeenari.

Hau da gertatzen dena NIGANA zatoztenean gurtza eta laudorioarekin, bihotz esanekoekin.

Ikusi duzue egin dudana eta azkar Elisheva eta Esdrasekin egin dudana. Beraz diotsuet ez dudala egiten gizakien bereizmenik (Dt 10:17; Eg 10:34; Errom 2:11). Jarraitu NIREGANAKO leialak izaten! Eduki zuen begiak NIREGAN fokuratuak! NIK nahi baitut zuek bedeinkatzea. Eta bedeinkatuko dizuet. Eta are arras eta ugariago ausartzen zaretena baino amesten edo eskatzen.

DEUTERONOMIOA 10:17

YAHUVEH, zuen JAINKOA, jainkoen JAINKO eta jaunen JAUN baita, JAINKO handi, ahaltsu eta beldurgarria; ez du alderdikariaz jokatzen, ez eroskeriarik onartzen.

EGINAK 10:34

Orduan, honela mintzatu zen Pedro: Orain jabetzen naiz benetan JAINKOAK ez duela bereizketarik egiten.

ERROMATARREI 2:11

JAINKOAK ez baitu bereizketarik egiten.

Badakizue zuen gurtza egun honetan, zuen ahotsak altxatzen dituzuenean NIGANA, ez zenituela bakarrik zuen ahotsak altxatu? Altxatu zenituen zuen bihotzak, altxatu zenituen zuen arimak. Eta aingeru Santuak eta lekukoen hodeia gurtzen zeuden zuekin.

Beraz, horientzat belarriekin hau entzungo dutenak hor ez daudenak, zuek gauza bera egiten duzue. Eta hauxe promes egiten dizuet. Hemen egongo zarete Tronuan. Nahiz eta zuen gorputzak lurrean egon, badago zuen espirituaren eta arimaren kapa bat egon daitekeena aldi berean Zeruko Tronuen aurrean, ABBA YAHUVEHREN aurrean, NI, YAHUSHUAREN aurrean, eta bai, IMMAYAHREN aurrean ere.

Hau da zuentzat daukadan bedeinkazioa. Har itzazue zuen eskariak eta ekar itzazue NIGANA orain ere hizketan nabilen artean. Sekretuan, eman iezazkidazue NIRI, baina gogoan izan esatea “ABBA YAHREKIN bat datorren heinean”. Eman NIRI. Eman NIRI. Eta honek dauzka barnean zuen zama GUZTIAK (Sal 55:22; 1 P 5:6-7). Eman NIRI eta behatu eta ikusi zer egingo dudan.

SALMO 55:22

Gurina baino bigunago du ahoa, baina borroka-gose bihotza. Olioa baino leunago ditu hitzak, baina ezpata zorrotz dira izan.

1 PEDRO 5:6-7

Behera zaitezte bada, eta jarri JAINKO ahaltsuaren eskumendean, bere garaian gora zaitzaten. Utzi JAINKOARI zeuen kezka guztiak, bera baita zuetaz arduratzen.

Zeren gurtza ohore hau eta zuen gurtzako bihotzak eta zuen arimak gurtzen dutenak, bedeinkazioa izan da NIRETZAT. Honengatik NIK gelditu nuen musika hau eta nahi dut esatea zenbat maite dizuedan, zenbat nahi dudan zuekin egotea. Eta benetan laster izango da.

O YAHUSHUAREN Emaztegaia, entzudazu! Irrikaz nahi izan zaitut! Zugatik hatsanditu naiz. Zugatik atsekabetu naiz! Negar egin dut zugatik! Elisheva askatua izan denean, horrela ere YAHUSHUAREN Emaztegaia, bakarrik jasotzen badute.

Irten uztarri desorekatuan izatetik (Dt 7:3-4). Ze kidetasuna daukate ahuntz bat eta ardi bat (Dt 22:10; Mt 25:32-33)?

DEUTERONOMIOA 7:3-4; 22:10

Ez ahaidetu haiekin, zeuen seme-alabak haienekin ezkonduz; bestela, JAUNARENGANDIK saihestu eta jainko arrotzei kultua ematera eramango lituzkete zuen seme-alabak; orduan, JAUNAREN haserrea zuen kontra piztu eta bat-batean suntsituko zintuzkete. […] Ez dituzue idia eta astoa uztarri berean lotuko, goldean jarduteko. [ez uztartu elkarrekin]

MATEO 25:32-33

Herriak oro haren aurrean bilduko dituzte. Hark batzuk besteengandik bereizi egingo ditu, artzainak ardiak akerretatik bereizten dituen bezala, eta ardiak bere eskuinean eta akerrak ezkerrean ezarriko ditu.

Ez al dio NIRE Berbak “ez zaitezte egon uztarri desorekatuan” (2 Kor 6:14)? O, NIRE haur kuttunak, nola bedeinkatzen nauzuen! Orain NIK, YAHUSHUA, bedeinkatzen dizuet!

2 KORINTOARREI 6:14

Ez nahas sinesgabeekin: ba al dute zerikusirik elkarrekin zuzenbideak eta gaiztakeriak? Elkar ote daitezke argia eta iluna?

Elisheva: [Hizkerak] Eta Esdras maitea, nik ikuskari bat nuen zu hor zeudenean zutik Makila horrekin. Ene laztana, ene kuttuna, nire bizitzako maitasuna, ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA eta IMMAYAHREKIN batera, nik ikusi nizun Moises bezala gidatzen Israelgo haurrak. Nik ikusi nizun.

PROFEZIAK JARRAITZEN DU

Eta zuek guztiok hor zeundetenean zutunik, jarraitzen zeundeten. Eta hauxe diotsuet. Israel18 Santua altxatuko dena, horiek ezagutu dutenak bekatua barkatua izan dela, haiek ez dute jarraituko isilik entzuten dutenean Profezia hau lehentxeago sortu izan dena.

{Elisheva: YAHK bada dio}

HARK erabiliko du Ministerio hau [HaizeZakarra] eta Eliyahu eta Moisesen espirituaren Gantzudura biak elkarrekin Israel eramateko damutasunera (ikus Ez 37). Hori baita modu bakarra Israel salbu izateko (ikus Zak 7-14; Jer 30; Mi 5:5-6; Errom 11:1, 11-12; Ap 7-19).

Eta beharrezkoa izango da gidari gogor bat [bideoaren metrajea geldirik geratzen da], uko egingo diona tolerantziari karrera politikoarengatik. Hark izango du beldur gehiago haren arimarengatik.

Eta Roy Moore Epailea bezala, ondorioak gorabehera, pertsekuzioak eta salaketak gorabehera, Israelgo buruzagitzari YAHUVEHK deitzen dio orain YAHUSHUAREN IZENEAN: zuk bereizten duzu ondo eta txarto dagoen artean. Zein da zure arimaren prezioa (Mt 16:26)? Santuak eta berrerosiak altxatuko baitira Israelen. Eta haiek bilatzen ari dira buruzagi bat ez duena amore emango.

MATEO 16:26

Zertarako du gizakiak mundu guztia irabaztea, bere bizia galtzen badu? Eta zer eman dezake gizakiak berriro bizia bereganatzeko?

Eta YAHUSHUAREN demonioen zapaltzaileak eskatuak izan zarete otoitz egiteko Donald Trump-en alde, orain, NIK, YAHUVEHK diotsuet otoitz egin dezazuen buruzagi horren alde Israelen aurkeztu dadin, itzuli dadin Santutasun mailara.

Aipatzen dute Toran. Ezagutzen dituzte Toraren Legeak. Buruz esaten dituzte Hamar Aginduak. [Elisheva] Orain YAHUSHUAK dio… Zain nago haiek obeditu arte. Eta ez gehiago amore eman! O Israel!

Elisheva: Berriro entzuten diot YAHUSHUARI esaten,

PROFEZIAK JARRAITZEN DU

Maite zaituztet. Irrikatzen nago zuengatik berriro. Babes ezazue Santutasuna! Eta egun batean izango zarete “Lurralde Santu” hori. NIK gobernatu eta erreinatuko baitut Israeletik (Sal 2:6-12; Sal 110:1-2; Is 9:6-7; Jer 23:5; Ez 43:7; Dan 7:13-14; Zak 6:12-13; 14:4; Lk 1:32-33; Ap 19:15-16; baita ikusi Jer 33:6-18 eta abar).

SALMO 2:6-12

NIK NEUK sagaratu dut Erregea Sionen, NEURE Mendi Santuan. JAUNAREN erabakia iragarriko dut. Hau esan dit: NIRE Seme zara ZU, gaur zaitut NIK sortu. Eskatu NIRI, eta nazioak emango dizkizut ondare, lur osoaren jabe egingo zaitut. Burdinazko makilaz hautsiko dituzu, buztinezko ontzia bezala puskatuko. Jokatu beraz, zentzu onez, erregeok; zentza zaitezte, munduko agintariok. Zerbitzatu JAUNA begirunez, bizi ikaraz, oi gizaki hilkorrok, bera sumindu eta zuen nagusigoa gal ez dadin, bat-batean pizten baitzaio haserrea. Zorionekoak harengan babesten direnak!

SALMO 110:1-7

Hona JAUNAK ene JAUN erregeari esan: Eseri tronuan NIRE eskuinean: etsaiak oin-aulki jarriko dizkizut. Siondik zabaltzen du JAUNAK zure errege-aginpidea: mendera itzazu, bada, guduan etsaiak! Zu nagusi garaipen-egunean; Santua agertzean, bera izango duzu adore-emaile, bera egunsenti eta gaztetasun-ihintz. Zin egina du JAUNAK eta ez da damutuko: Betiko zara apaiz, NIK esan bezala, NIRE Legezko Erregea. Zeure eskuinean daukazu JAUNA: bere haserre-egunean erregeak ditu suntsitu. Nazioen aurka epaia eman du: gorpuak pilatu ditu eta lur zabalean burezurrak hautsi. Erregetza ematen duenak nagusi ezarri du; horregatik jaso du burua.

ISAIAS 9:6-7

Gero eta zabalagoa izango da haren agintaritza, azkengabea bakea. Daviden tronuan izango da errege, eta justizia eta zuzenbidea izango dira haren erregetzaren oinarri eta sostengu, oraindanik eta betiko. JAUN Ahalguztidunaren maitemin sutsuak egingo du hori. Zigor-mezua zuzendu die JAUNAK Jakoben ondorengoei Israelgo erresumari datorkio gainera.

JEREMIAS 23:5

JAUNAK dio: Begira, badator garaia, Davidi legezko ondorengoa ernearaziko diodana. Zentzuz gobernatuko duen erregea izango da, eta zuzenbidea eta justizia ezarriko ditu herrialdean.

EZEKIEL 43:7

Esan zidan: Gizaseme, NIRE Tronuaren lekua da hau, oinak jartzen ditudan lekua; hemen biziko naiz israeldarren erdian betiko. Ez herriak, ez erregeek, ez dute berriro NIRE Izena desohoratuko, idolatria eginez edo beren erregeen gorpuak hemen hilobiratuz.

DANIEL 7:13-14

Nire gau-ikuskarietan, gizaseme antzeko bat ikusi nuen zeruetako hodeietan etortzen. Gizon zaharrarengana hurbildu zenean, honi aurkeztu zioten. Agintea, aintza eta Erregetza eman zizkioten: herri, nazio eta hizkuntza guztietako jendeak zerbitzatzen zuen. Haren aginteak beti iraungo du, ez du azkenik izango, haren erregetza ez da inoiz hondatuko.

ZACARIAS 6:12-13

Eta adierazi berari JAUN Ahalguztidunak dioena: Hona Ernamuin deitua den gizona; horren etorreran dena erneberrituko da; berriro jasoko du JAUNAREN tenplua. Bera da JAUNAREN Tenplua jasoko duena; ohorez betea izango da eta errege-aulkian jesarriko gobernatzeko; apaiza ere bere aulkian jesarriko da, eta zeharo bat etorriko dira biak.

ZAKARIAS 14:4

Egun hartan, Oliamendi gainean jarriko ditu oinak, Jerusalemen sortaldean. Bitan ebakiko da Oliamendi, eta haran bat azalduko da sortaldetik sartaldera; mendiaren erdi bat iparralderantz aldenduko da, beste erdia hegoalderantz.

LUKAS 1:32-33

Handia izango da, Goi-goikoaren Seme deituko diote, eta bere aita Daviden tronua emango dio JAINKO JAUNAK. Israel herriko Errege izango da betiko, eta beraren erregetzak ez du azkenik izango.

APOKALIPSIA 19:15-16

Zaldizkoaren ahotik ezpata zorrotza ateratzen zen, herriak zauritzeko: burdinazko makilaz gobernatuko ditu. Hark dolarea zapaldu eta JAINKO Ahalguztidunaren haserre biziaren zigor-ardoa aterako du. Izen bat darama bere jantzian eta bere izterrean idatzia: erregeen Errege eta jaunen Jaun.

Hortaz hau da gertatzen dena NIRE aurrera zatoztenean gurtza eta laudorioarekin. Berriro bigarren aldiz, NIK eman dut Profezia hau NIRE Deialdiaren Neskasoari, NIRE Elishevari. Gantzudura piztu baitzenuten. Dena da zuen gurtza eta zuen maitasunagatik.

Berbaren amaiera

BIGARREN BERBAREN OSTEAN

Elisheva: Begira nago pantailara orain [metrajea galduta] eta ez dakit ea norbaitek argia piztu duen eta gertatzen ari dena, baina zuek GUZTIOK, argi bat dago ikusten ari naizena. Ez dakit eremu espiritualean ote den, ez dakit ikusten nabilen [fisikoki]. Norbaitek piztu du argi bat edo zerbait hortik zehar?

Esdras: Ez, ez, ez.

Santiago: Nik ikusten dut ere.

Esdras: Norbaitek argia piztu du?

Kim: Ez, ez, Ama.

Elisheva: Esdras?

Esdras: Ez, ez du inork hori egin.

Elisheva: Ez daukat soinurik. Niri hitz egiten badidazu, ez dago soinurik. Norbaitek piztu du argia hortik?

Besteak: Ez.

Elisheva: Ongi, zuek guztiok, ikusten nabil… agian ikusten nabil eremu espiritualean, baina argi bat daukazue gela horretan ez zegoena hor lehentxeago. AINTZA SHKINYAHREN ARGIA dago guztiaren zehar zuetariko bakoitzean YAHUSHUAREN IZENEAN.

Esdras: AleluYAH! AleluYAH!

Elisheva: Oso ondo, laztana. Hori da entzuten dudan guztia.

Esdras: Eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko ZERUKO AITA. Eskerrik asko YAHUSHUA. Eskerrik asko IMMAYAH Berba zoragarri honengatik ZUK hitz egin duzuna etorri dena nire Elisheva maitearen medioz. Eskertzen dizugu. Oso eskertiak eta eskertasunez beterik gaude ZUGATIK ABBA YAHUVEH. Beti handietsiko dizugu gure bizitza osoaren zehar. Eta mundu guztiak dio…

Denak: Amen.

Esdras: Jarraitu gurtzarekin.

Kim: AleluYAH…!

* * * * * * *


1 Hau da Profezia 63ren titulua “O Israel, non dago zure Odolezko Sakrifizioa?” eta “NIRE ODOLAK blai egiten du lurra Israelen. Bakarrik tanta bat da behar den guztia bekatuak garbitzeko”, dira Profezia 120ko lerroak “Ez errenditu! Ez joan! Sukkot zaharberritzearen Profezia Hebrear itzultzaileari, Judu Mesianikoei eta sinesle guztiei”.2 YAHUSHUAREN sumindura hitz egiten da Esdrasen hizkera Santuetan. Nahiz eta oraindik ez gertatu Profezia honen plazaratze egunean, BILDOTSAREN sumindura isuria izango da haren betetasunean noizbait Apokalipsiaren seigarren zigilua askatu ondoren. Ap 6:12-17: Gero, BILDOTSAK seigarren zigilua ireki zuenean, lurrikara izugarria gertatzen zela ikusi nuen. Eguzkia zurda-oihala bezain beltz jarri zen eta ilargia odola bezain gorri; zeruko izarrak lurrera erori ziren, haize zakarrak astintzean heldu baino lehen pikondoari pikuak erortzen zaizkion bezala; Zerua bildu egin zen pergaminoa biltzen den bezala, eta mendiak eta uharteak oro beren lekutik aldatu ziren; lurreko erregeak, handiki eta buruzagiak, aberats eta indartsuak, eta gizaki oro, esklabo nahiz libre, hartzulo eta mendiko haitzarteetan ezkutatu ziren. Eta honela esaten zieten mendi eta harkaitzei: “Eror zaitezte gure gainera eta ezkuta gaitzazue tronuan ESERIA DAGOENAREN aurretik eta BILDOTSAREN haserretik. Iritsi baita haren haserrearen egun handia, eta nor egon zutik?”3 Isaias 52:13-53:12: JAUNAK dio: “NIRE zerbitzariak arrakasta lortuko du, goratua, gorengo mailan jarria izango da. Asko eta asko ikaratu ziren hartaz, hain baitzegoen itxuragabetua, giza antzik ere gabe, gizaki ez zirudiela; era berean, nazio asko harrituko dira, erregeak haren aurrean mutu geldituko, inoiz esan gabeko zerbait ikustean, inoiz entzun gabekoa aditzean.” Nork sinetsi du gure mezua? Nori agertu dio JAUNAK bere ahalmena? JAUNAK nahi izan zuen bere zerbitzaria lur agorrean sustraiak dituen kimu berria bezala haztea. Ez zuen duintasunik, ez edertasunik, ez gure begientzat itxura erakargarririk. Mespretxatua zen, eta jendeak baztertua, oinaze-gizona, sufritzen ikasia. Ikusteak ere nazka ematen duen norbait bezalaxe, mespretxatu egin genuen, eta aintzakotzat hartu ez. Baina gure gaitzak hartu zituen bere gain, gure oinazeen zama jasan. Guk, berriz, JAINKOAK zauritu zuela uste genuen, JAINKOAK zigortu eta atsekabetu zuela. Baina gure errebeldiengatik zulatu zuten, gure erruengatik birrindu; berak jasan zuen guretzat salbagarri izango zen zigorra: haren zauriek sendatu gintuzten. Ardiak bezala genbiltzan galdurik, bakoitza geure bidetik, eta JAUNAK haren gain bota zuen gu guztion errua. Gaizki tratatu zuten, eta bera apaldu egin zen, ahorik zabaldu gabe; hiltzera daramaten arkumeak bezala, moztaileen aurrean isilik dagoen ardiak bezala, ez zuen ahorik zabaldu. Gogorkeriaz eta bidegabez eraman zuten; baina haren zoria nori axola? Bizidunen lurretik kanpora atera zuten, bere herriaren errebeldiagatik jota. Gaiztoekin batera hilobiratu zuten, gaizkileekin eman zioten lur, nahiz eta berak bidegabekeriarik ez egin eta haren ahoan maltzurkeriarik ez izan. JAUNAK oinazez josi nahi izan zuen. Eta bekatuen ordainetan bizia eman zuelarik, ondorengoak izango ditu eta bizitza luzea, eta haren bitartez bere nahia burutuko du JAUNAK. JAUNAK dio: “Hainbat neke jasan ondoren, argia ikusiko du eta asea izango. Bere ezagutzaren bidez, NIRE zerbitzari zuzenak asko egingo ditu zuzen, haien erruak bere gain hartu baitzituen. Horregatik, jendetza ugaria emango diot ordainetan, eta giza multzoak izango ditu garaipen-sari, bere burua heriotzara eman zuelako eta bekatarien kide iritzi ziotelako, guztien bekatuak bere gain hartu eta bekatarien alde erregutu zuelako.4 Medikoki ezagutzen da hematidrosis bezala jasankizun arraro bat estualdi berealdikoak eraginda (Mt 26:38; Mk 14:34) non gizaki batek odola botatzen du izerditan (Lk 22:44) eta kasu larritan daukake odolezko malkoak.5 Has 16:7, 13; 18:1-2; 19:24; 22:11-12, 15-18; 31:11-13; 32:24, 29-30; 49:10; Ir 3:2-4; 23:20-21; Ir 24:9-12; Zenb 24:14, 17-19.6 Profetaren ofizioak ez du eten egin. Malakias ez zen izan azkeneko Profeta eta, izan ere, haren medioz, YAHUVEHK promes egin zuen Profeta eta Mezulari gehiago bidaltzea (Mal 3:1; 4:4-6).7 2015ko martxoaren 3an.8 Mt 21:9: Aurretik eta atzetik zihoan jendeak honela zioen oihuka: Hosanna [Hoshiana] Daviden Semeari! Bedeinkatua YAHUVEHREN IZENEAN datorrena. Gora JAINKO gorena!9 YESHUATI YAHUVEHRENA – da YAHUSHUA: YAHREN SALBAMENA, YAHREN garrasi salbatzailea.10 Mateo 4:1-11 (ikusi ere Mk 1:12-13; Lk 4:1-13) Orduan ESPIRITUAK basamortura eraman zuen YAHUSHUA, deabruak tenta zezan. Berrogei gau eta berrogei egunez egon zen han, barau eginez, eta azkenik gosetu egin zen. Hurbildu zitzaion, orduan, tentatzailea eta esan zion: JAINKOAREN SEMEA zarenez, agindu harri hauek ogi bihurtzeko. YAHUSHUAK erantzun zion: Liburu Santuetan idatzia dago: Gizakia ez da ogiz bakarrik bizi, baizik JAINKOAK esaten duenetik bizi da. Ondoren, deabruak hiri santura, Jerusalemera, eraman zuen eta, tenpluaren goreneko ertzera jasorik, esan zion: JAINKOAREN SEMEA zarenez, bota zeure burua behera, idatzia baitago: Bere aingeruei aginduko die zu zaintzeko. Eta besoetan eramango zaituzte, harriekin estropezu egin ez dezazun. Baina YAHUSHUAK erantzun: Hau ere idatzia dago: Ez tentatu, YAHUVEH, zeure JAINKOA. Berriro, deabruak hartu eta mendi garai batera eraman zuen, munduko erreinu guztiak beren handi-ederrean erakutsi eta esan zion: Hori guztia emango dizut ahuspezturik gurtzen banauzu. YAHUSHUAK orduan: Alde hemendik, satanas! Idatzia baitago: Adoratu YAHUVEH zure JAINKOA, eta bera bakarrik gurtu. Orduan, deabruak utzi egin zuen, eta aingeruak etorri zitzaizkion zerbitzatzera.11 Daniel 7:7-8, 24-25, 9:27: Nire gau-ikuskarietan laugarren piztia bat ikusi nuen: beldurgarria zen, izugarria eta guztiz indartsua; burdinazko hagin handiak zituen; dena irensten eta txikitzen zuen, jan gabe uzten zuena hankapean apurtzen zuelarik. Beste piztiak ez bezalakoa zen; hamar adar zituen. Adarrei begira nengoela, adar txikiago bat atera zitzaion beste adarren artean, eta hauetako hiru erauzi zizkion. Adar berri hark gizakiarenak bezalako begiak eta harrokeriaz hitz egiten zuen ahoa zituen. […] Hamar adarrak, erreinu honetan izango diren hamar errege dira. Ondoren, beste bat etorriko da, aurrekoak ez bezalakoa, haietako hiru errege menderatu eta gero. Goi-goikoaren aurka biraoka arituko da eta herri santua gaizki erabiliko du: jaiak eta legea aldatu nahi izango ditu. Hiru urte eta erdiz egongo da herri santua haren menpean. […] Buruzagiak ituna egingo du jende askorekin zazpi urteko denboraldian. Denboraldi honen erdian geldiaraziko ditu sakrifizioa eta eskaintza; ikaragarrizko idolo higuingarria ezarriko du aldare gainean, hondatzaileari ere erabakitako azkena iritsi arte.12 RUACH HA KODESH “ESPIRITU SANTUA” dena Hebrearrez gramatikalki andrazkoa da. HA SHKHINAH esan nahi duena JAINKOTIAR PRESENTZIA pertsonifikatua da Judaismoan SABBATH EMAZTEGAIA eta JAINKOAREN ERREGINA bezala, ZERUKO AMA-YAH, IMMA-YAH eta estaldurapean badago aterpea (ikus Kanfei al RUACH [Sal 18:10] hitzez-hitz “ESPIRITU/HAIZEAREN Hegalak”: YAHREN ESPIRITUAK, IMMAYAHK hegalak ditu). Baita konparatu Salmo 91ekin eta beste hainbeste Eskriturak (Ir 19:4; Dt 32:11-12; Sal 17:8; Sal 36:7; Sal 57:1; Is 31:5) non YAH deskribatzen da arranoa bezala dena.13 Oiloa edo arranoa? JAINKOA ez litzateke konparatua izan beharko oiloarekin. YAHK aipamen sarkastikoa egiten ari da Eskritura batzuena sarritan oker ulertuak (Mt 23:37, Lk 13:34), non itzulera okerretan ematen du, JAINKOA konparatuko balitz bezala oiloarekin haren kurkulux ttipiak zaintzen “oiloak bere txita-taldea hegalpean bezala” (Lk 13:34), baina konparatu hau grekoarrekin Mt 23:37 eta Lk 13:34 non “ornis” esan nahi du txoria (airean altxatzen bezala Strong G3733) eta “nossia/nossian” kurkulux edo txoritxoen kumaldi gaztea. Itzulpen zuzenagoa hurbilduko litzateke “ama txori batek haren txoritxoak biltzen dituen bezala hegalpean” (“Oiloa” itzultzen den bezala hemen, hartzen du barne edozein txori emea edozein espeziakoa eta “kurkulux” berdin, edozein txori arrautzatik irten berria, baina “oilo” da itzulpen zeharo partziala zeren berba greziarrak ez du adierazten zehazki hegazti edo oilasko etxekotuak. Ama arranoa? Nahiz eta adierazi lezake edozein mota txori, oiloak barne, haren deribatua adierazi lezake arrano bat eta mirotzak – “oros” mendia eta “airo” altxatu, adierazten du jatorrizko ulermen greziarra txoriarena hegaz egiten duena ere eta agian mendi altu batean bizi dena. Hau da ere Salmo 91ean ere: Sal 91:1, 4 “Goi-goikoaren [ELYONEN] aterpean bizi zaren horrek, gaua Ahaltsuaren [SHADDAIREN] itzalpean ematen duzun horrek, […] Bere hegalpean emango dizu gerizpe, haren lumapea izango duzu babesleku, haren besoa babeski eta koraza”, non Goi-goikoaren JAINKOA konparatzen da arrano batekin mendi altu batean bizi dena, non haren mirotzak, kumaldi toki altu baten aterpean, ezkutatzen dira ere haien ama eta aitaren behean. Behatu SHADDAI (Sal 91) zerikusia nola duen bular, mendi eta landa emankorrekiko hitzekin (Has 28:3; 35:11; 49:25) da JAINKOAREN IZEN andrazkoa adierazten duena ESPIRITU SANTUA. YAHUVEHREN kontrapartida andrazkoa bezala, ANDRE HURA da ama arranoa baino askoz gehiago, oiloa baino gehiago. Azkenik, “oiloa” sarritan esan nahi du “beldurti”. Beraz YAHK erabiltzen du hau ere hitzen olgeta bezala adierazteko RUACH HA KODESH, SHADDAI, ez dela bakarrik bedeinkazioko JAINKOA, baizik eta AHALGUZTIDUNA sumindura eta suntsipenekin (Is 13:6; Jl 1:15). Ama arranoa izan daiteke samurra haren ttipiarekin, ostera, hondatzailea haren etsaiekin, kalte egingo luketenak haren mirotzak.14 Audioan erdi esanda dago, horrela urgentziazko zentzua emanez.15 YAHK lehenengo eman zuen amets hau eta bihotz aldaketa Elishevari 2015ko abuztuan; hurrengo urtean, Profezia 131 HaizeZakarreko kongregazio osoari deitzen otoitz egiteko Trumpen alde, jasota izan zen ekainaren 29an, plazaratua uztailaren 9an eta Mike Pence ofizialki ezagutarazia izan zen egun batzuk geroago, 2016ko uztailaren 15ean.16 Jeremias 36:26: Aitzitik, Jeremias Profeta eta Baruk idazkaria atxilotzeko agindu zien erregeak Jerahmeel errege-familiako printzeari, Azrielen seme Seraiasi eta Abdeelen seme Xelemiasi. Baina JAUNAK ezkutuan jarriak zituen. Salmo 27:5: Bere aterpean gordeko nau zoritxar garaian, bere etxolako txokoan ezkutatuko, bere harkaitz gainera jasoko. Salmo 31:20: Bai handiak, JAUNA, begirune dizutenentzat gordeak dituzun ondasunak! Denen bistan ematen dizkiezu zuregan babesa dutenei. Zeure begiradapean gordetzen dituzu, giza azpikerietatik urrun. Zeure gerizpean babesten dituzu, borroka eta liskarretatik urrun.17 Lukas 4:29-30: Eta jaikirik, YAHUSHUA herritik kanpora bota eta herria jasoa zegoen mendiko amildegi batera eraman zuten, handik behera jaurtitzeko. Baina YAHUSHUA haien artetik igaro eta bere bidetik joan zen.18 Honek hitz egiten du Israelgo kondarraz. Israel osoa salbu izango da (Errom 11:26); etorkizuneko Israel Zak 13:8-9; Is 10:20-25; Is 27:31-32.

* * * * * * *