PROFEZIA 129

KONTUZ BILDOTSAREN HASERREKIN YAHUSHUAK DAKAR HAREN EZPATA BANATZAILEA

IDATZIA/ESANDA RUACH HA KODESHEN GANTZUDURAPEAN APOSTOLU ETA PROFETA ELISHEVA ELIYAHUREN BITARTEZ 2016KO UZTAILAREN 5EAN

* * * * * * *

APOKALIPSIA 6:16

Mendi eta harrokeri erraiten zieten: “Eror zaitezte gure gainerat eta gorde gaitzazue tronuan jarririk dagonaren aitzinetik eta Bildotsaren haserretik”.

JAINKOAREN HEBREAR IZENAK

Profezia honek hartzen ditu Jainkoaren Hebrear Izenak:

YAH/YAHU da JAINKOAREN IZEN SAGARATU, SANTUA, Aleluya hitzean bezala, edo Alelu YAH, zeinek hitzez hitz esan nahi du “Goretsia izan dadila YAH”.

YAHUVEH/YAHWEH AITA JAINKOA

YAHUSHUA/YAHSHUA JAINKOAREN SEME BAKARSORTURIKOA

HA MASHIACH berbak esan nahi dute MESIAS

ELOHIM esan nahi du JAINKOA

AINTZA SH’KHINYAH errebelazioa RUACH ha KODESH, ESPIRITU SANTUAREN IZEN PERTSONALA BEZALA, baita web orrialde honetan

HA SH’KHINAH (SHEKINAH) da Hebrearra JAINKOAREN PRESENTZIA BIZIKIDE JAINKOTIARRA adierazteko

Gainera ABBA YAH esan nahi du AITA YAH eta IMMA YAH esan nahi du AMA YAH

2 KRONIKAK 36:16

Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK

Aspaldi ohartu nizun, Elisheva, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8

NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

ESDRAS PROFETARENGANDIK

Denoi abisatzen dizuet. Datozen horiek Ministerio honen aurka eta Profezia hauek eta Elisheva eta nire aurka, “Haize Zakarra” Ministerioaren Ministro guztien aurka, nik abisatzen dizuet orain: “Ez gero hunki NIK gantzutuak, ez egin kalterik NIRE Profetei” (Sal 105:15; 2 Kro 16:22) ez dezan YAHREN Makilaren Haserrea zuengan etorri. Baina horientzat bedeinkatuak daudenak eta Ministerio honentzat bedeinkazioa direnak, eta leialak, Profeziak jasotzen dutenak, bedeinkazio ugari etorriko da zuek guztien gain, babesten duzuenok YAHRI dagokion guztia YAHUSHUAREN IZENEAN.

2016KO UZTAILAN

Dohakabea saiatzen ausartzen dena bi gantzutu hauei kalte egiten. Damutuko zaizu jaio zinen eguna. “Ez gero hunki NIK gantzutuak, ez egin kalterik NIRE Profetei” (ikusi Sal 105:15; 1 Kro 16:22). Hobe zenuke NIK, ABBA YAHUVEHK mihia errotik aterako banizu.

SARRERA

Elisheva: Ados, Esdras. Behar dut zuk, Esdras, otoitz egin dezazun berriro.

[Esdrasek hitz egiten du hizkuntza Santuetan]

Elisheva: Zer nahi duzu ZUK [YAH] esan? Mesedez, gantzutu nazazu.

Errieta egiten diot eta lotzen zaitut satanas, nigandik urruti YAHUSHUA ha MASHIACHREN IZENEAN. Alelu YAH, Alelu YAH [Esdrasek eta Elishevak otoitz egiten dute hizkuntza Santuetan]. O, ABBA YAHUVEH ukitu nire ezpainak! Ukitu nire ezpainak YAHUSHUA! Ukitu nire mihia IMMAYAH!

[Hizkuntza Santuen “Makila” hasten da isurtzen…]

PROFEZIA 129

Aldendu zaitezte NIGANDIK zuek, profeta faltsuak. Zuek, apostolu faltsuak! Zuek, emaztegai faltsua! NIK altxatu dut Ministerio hau. NIK altxatu dut Haize Zakarra Ministerioa erakusteko non dauden lastoa eta otsoak.

NIK gantzutzen dut are gehiago zu, Esdras, eta zu, Elisheva, egin dezazuen gaitzetsia1 Paul Hellemek uko egin zuen egitea. NIK gantzutzen zaituztet neurri handiagoan esetsi ditzazuen Jezabel espirituarekin horiek datozenak saiatzera Ministerio hau suntsitzen, NI, YAHUVEHRENA dena, NI, YAHUSHUARENA dena eta IMMAYAHRENA dena. Zeren Elisheva, zure izena ez dago hor2.

NIK gantzutzen zaituztet kaleratu ditzazuen otsoak. NIK gantzutzen zaituztet bioi mozorroa kentzeko horiei datozenak ardi edo bildots bezala eta ostera, otso harrapariak dira. Esdras, gaur, zuk nahi ez zenuenean hitz egin berba bat artzain faltsu hauei buruz, profeta faltsu hauei buruz, horiek behin zerbitzatu zidatenak (Elishevak dioenez, haiek beste garai batean Santutasunean zebilen NIRE aurrean).

Horrela izan zen, horrela izan zen. Rick Joyner, Joyce Meyer, Marilyn Hickey, NIK eman nuen zerrenda aurretiko Profezietan3, Profeziak [adibidez 91, 92, 93]! Profezietan. Baina haien erabakia da saltzea NIK eman dudana dohainik. Ezin da zerbitzatu NI, YAHUVEH eta zerbitzatu ere mamon era berean. Ezin da zerbitzatu bi ugazabei (Mt 6:24), zeren gorrotoko duzue bat eta maitatuko bestea.

MATEO 6:24

Nehor ez daiteke bi nagusiren mutil izan; edo bat hastio ukanen du eta bestea maite, edo bati atxikia izanen zaio eta bestea gutxietsiko du. Ez zirezte Jainkoaren eta diruaren [mamon] mutil izaiten ahal.

Zenbat saldu dira zeharo? Ospea eta aberastasunagatik soilik?

Eta NIK gantzutzen zaitut Esdras. Elisheva hau egiten ibili da urte askoren zehar, 21 urteren zehar bakarrik interneten. Eta honek ez du hartzen haren gaztetasunagandik, NIK bidali nionean elizetara mozorroa kentzera artzain deiturikoei. Eta haiek beldur ziren benetako Profeta han egotea. Baina orain Esdras, berak ezin du bakarra izan.

NIK gantzutzen zaitut, ENE seme, gaur diotsudanean eta erakusten bata beste garai batean jarraitzen zituena NIRE egiak, eta ez zen desbideratzen ez ezkerrera, ez eskumara, baizik eta mantentzen zen bide estuan, non fokatzea YAHUSHUA zen (baita deitzen badiote izena Jesu Kristo), baina gero, haien begiak aldendu ziren jomugatik, haien begiak aldendu ziren LEHENENGO MAITASUNAGANDIK, NI, YAHUSHUA eta haiek ipini zituzten begiak ospean eta aberastasunean.

Esaten ari natzaizu, ENE seme.

Berak ezin du jasan bakarrik honetan. Ezin duzu zure ahoa estali eta esan “Ez noa hau esaten”. Ezin du irten haren ahotik bakarrik. Zuek bion premia dut otsoak erakusteko, haiek uxatzeko NIRE Sumindurazko Makilarekin, bestela haiek irentsiko dituzte NIRE bildots eta ardiak, NIK bidaltzen ditudanak Ministerio honetara… NIK zure premia dut, ENE haurra, egiteko zuk gogorik ez duzuna egiteko.

Baina, zergatik erakutsiko nizuke erabilgarria izango ez balitz besteentzat? Gogoratu, Esdras, bazegoen garai bat noiz zu zentozen NIGANA eta jendeak zauritzen zizuten hain okerki4 eta min egiten zizuten hainbesteraino. Eta haiek uste zuten haien askatasuna zela. Haiek zioten NIGATIK berba egiten zutela.

O, baina Esdras! Bazegoen garai bat noiz zuk hartu zenituen zauri guzti horiek eta isilik joaten zinen malkoekin zure begietan. Eta zenioen non dago maitasuna? Non dago maitasuna? Non dago maitasuna gorputz honetan suposatzen dena YAHUSHUARENA dela, Jesu Kristo?

Baina Esdras, entzudazu. Izan behar ditut zu eta Elisheva lezio hau ondo ikasita. Gizaki hauek ez zuten hitz egin NIGATIK. Ez ziren NIRE Berbak entzun zenituenak. Urrikalmendu itxura bazuten baina ez zegoen barne urrikalmendurik (2 Tim 3:5). NIK ez nizueke horrela minduko. NIK ez nizueke zarratatuko zatitan hitzekin. NIK ez dut hori egiten.

Baina orain Esdras, hau ez da gehiago gertatuko. Eta Elisheva, hau ez da gertatuko gehiago. Zeren NIK ipini dut zuen bekokia suharri bezala (Ez 3:9; Is 50:7).

EZEQUIEL 3:9

Diamantea bezain gogor eginen zaitut, harroka baino gogorrago; ez zira herri bihurri horren aitzinean beldurtuko, ez ikaratuko.

ISAIAS 50:7

Bainan Jauna dut laguntzaile, horrengatik ez naute laidoek etsiarazten; horrengatik gogortu dut aurpegia harria bezala, baitakit ez dutala etsituko.

NIK erabiltzen nabil burdina, burdina zorrozteko (Er 27:17).

ERRAN ZAHARRAK 27:17

Burdina burdinak zorrozten, gizakia aldeko lagunak leuntzen.

Dakizuenean hitzak ez direla NIGANDIK eta bakarrik suntsitzeko asmoa dituztela eta horiek Ministerio honetara ekarriak direnak, bereziki buruzagitza, ZUEK ERABILIKO DITUZUE NIRE ERRIETA BERBAK. EZ DIRA EGONGO MALKO GEHIAGORIK ISURIAK GAITZETSI HAUENGATIK.

Esdras, zu ez zara aldenduko isilka ibiltzen. Eta Elisheva, zuetarik inork ez du esango edo ikusiko berba hauek NI, YAHUSHUARENGANDIK bidaliak izan zirenik. Ez dira egongo gehiago malkorik zuen begietan. Konturatuko zarete NIK, YAHUSHUAK, hartzen dudala NIRE Makila eta NIK, YAHUSHUAK, babesten ditut ardiak eta bildotsak. Eta hori da Gantzudura zeinekin zuek biok jasango duzuen. Ez batak bakarrik.

Ohar bat ematen dizuedanean, berdin zait haiek nolakoak ziren. Ez duzue ikasi lezio bat Paul Hellemengandik? Ez duzue ikasi lezio bat Judasengandik, nor beste garai batean NIRE dizipuluetako bat zena?

Zergatik uste duzue NIK baimendu nuela hau gertatzea? Erakusteko NI, YAHUSHUA dela nor ekarri zuen ezpata banatzailea.

Da NI, YAHUSHUA, nor ohartu zuen [galderekin] Nor da nire ama? Nor da nire aita? Nor da nire arreba? Nor da nire anaia? (ikus Mt 12:48-50; Lk 8:21).

Da NI, YAHUSHUA5.

Ezin da norbaiti [Santu] bihurtu satanasekin loturan. Ezin da ohoratu NIK desohoratzen dudana6. Entzuten didazue? Ezin da ohoratu desohoratua izan dena. Ba haiek NI desohoratzen naute. Haiek ez dute entzuten NIRE Berba. Ezin da esan haurrei batu ditzaten NIK banandu dudana.

Hau da ematen dudan mezua.

NIK banantzen ari naiz garia lastoengandik. Ez al dio “Zuen etsai okerrenak aurkituko dira zuen familietan”? (ikus Mt 10:36)

MATEO 10:36

Eta nork bere etxekoak ukanen ditu etsai.

Entzuzue! Entzuzue! Entzuzue! Bai, beste behin diot entzuzue!

NIK banantzen ari naiz senarrak eta emazteak, NI banantzen ari naiz haurrak ama eta aitarengandik, haien arimengatik. NI banantzen ari naiz esan bezala, egingo nuela (Mt 10:34-38; Lk 12:49-53). Ez da desberdin Israelgo haurrekin [B’nei Israel]7 nori esan zitzaien bananduak egon daitezela (Lev 20:23-26). Bananduak egon behar zuten. Ezin zuten lohituak izan.

MATEO 10:34

Ez uste ukan munduari bakearen ekartzera etorria naizela; ez naiz bakearen ekartzera etorria, ezpataren bai.

LUKAS 12:51-53 (Elizen Arteko Biblia)

Munduari bakearen ekartzera etorria naizela uste ote duzue? Ezetz diozuet, izaitekotz berexgoaren ekartzera. Zeren hemendik aitzina, etxe bateko bost lagun berexiko baitira: hiru biren kontra eta bi hiruren kontra; berexiko dira aita semearen kontra eta semea aitaren kontra, ama alabaren kontra eta alaba amaren kontra, amaginarreba errenaren kontra eta errena amaginarrebaren kontra.

LUKAS 12:51-53 (Elizen Arteko Biblia 2007)

Munduari bakea ematera etorria naizela uste al duzue? Egia esan, bakea ez, banaketa baizik. Zeren hemendik aurrera, etxe bateko bost senideak elkarrekin banaturik egongo baitira: hiru biren kontra eta bi hiruren kontra; aita semearen aurka eta semea aitaren aurka, ama alabaren kontra eta alaba amaren kontra, amaginarreba errainaren kontra eta erraina amaginarrebaren kontra.

Badator garaia oso azkar, noiz familiak, NIK ez baditut banatzen, tradituko diren bata besteari, noiz bat NIRE alde den eta bestea NIRE kontra den, non batek Santutasunean ibiltzea nahi duen eta besteak munduaren bidea ibiltzea nahi duen. Eta familiari8 buruz ari naiz.

Denboraldia dator oso azkar, noiz amak eta aitak salduko dituzten haien haurrak, Judas egin zuen bezala NIREKIN, dena diruarengatik: salatuko dituzte haien haurrak. Haurrak beraiek salatuko dituzte haien gurasoak, senarrak salatuko du emaztea, eta ari naiz esaten haiek salatuko dutela [Santuak izango dira] salatuak gobernuei.

Banatzen ari naiz haiengatik. EZ GERO BATU NIK BANANTZEN ARI NAIZENA. Kontuz ibili zein ezkontza otoitz egiten duzuen berriztapenaren alde, kontuz ibili, ENE haurrak.

Behin esan nuen eta berriro esango dut.

Nor da ama bat eta nor da aita bat? Dira horiek egiten dutenak ABBA YAHUVEH, AITAREN nahia. Dira horiek tolesten dutenak belauna NIRE aurrean, eta horiek obeditzen dutenak eta deitzen didatenak JAUNA JAINKO AHALGUZTIDUNA: Hau da zure ama. Hau da zure aita. Hau da zure arreba/aizta. Hau da zure neba/anaia.

Nor da benetako Emaztegaia NI, YAHUSHUARENA? Da horiek egiten dutenak ZERUKO AITAREN eta NI, YAHUSHUAREN nahia. Bestela, emaztegai faltsuarena dira. Eta nor da emaztegai faltsua? Da satanasen emaztegaia!

Beraz, izan zuhur, ENE haurrak. Izan zaitezte zuhur. Ez babestu otsoak, nahiz eta beste garai batean ardia edo bildotsaren itxura zeukaten.

Izan artatsu, Esdras. Izan artatsu, Elisheva. Eta diotsudanean altxa dezazuen YAHREN Sumindurazko Makila, ez begiratu norantz zuzenduta dagoen. Ez sekula begiratu [horrantz] urrikalmenduarekin. Zeren badaude horiek aurkituko dutenak [era gogorrenean], zeren haien artzainak ez diete esango orain.

Zuek ez duzue profetizatzen entzuteko grinarekin bakarrik, nahi izaten esatea jendeak nahi duena entzutea, igurtzi haien buruetan eta besarkatu eta bidali haien bidetik hitz ‘onekin’ ez dizkienak eramango zerura. Aldiz, eduki zuen eragin guztia zen haragia baretu.

Ez! NIRE benetako Profetak erabiliak izaten ari denak azkeneko garai hauetan eta orain epaituko ditut horiek aitortzen dutenak NIREAK direla eta hori hala izan arren, OPAROTASUNAREN PROFETA ANDRAKETARIAK dira.

Entzuten didazue? Entzuten didazue?

Kim Clement! Zuk ordaintzen duzu zure osasunarekin. Zu haietako bat zara. Beste garai batean hasi zinen eta NI nintzen fokatzea eta zure maitasuna. Eta gero, zure begiak jarri ziren ospean eta oparitasunean. Eta orain ordaintzen duzu prezioa. Profetizatzen duzu faltsuki.

Eta bera ez da bakarra. Dohakabeak ‘oparotasuneko profeta andraketaria’ hauek!

O bai! Ilaran jarriko dira zuengandik ‘profezia’ bat lortzeko. O bai! Munduarengandik ongi etorriak zarete hitz egiteko haiek entzun nahi dituzten ‘hitz onak’. Baina, dohakabea profeta mundu honetako begietan9! Nork errieta egingo die antzinako Profetak bezala, NIK erabiltzen ditudan bezala Elisheva eta Esdras?

Agintzen zaizue! Ez izan beldur haragia zauritzen, zeren honek ez du babestuko eta honek ez ditu abisatuko NIRE ardiak eta NIRE bildotsak.

NIK gantzutu zaituztet eta NIK ipini ditut NIRE Berbak zuen ahoetan. NIK babesten ditut NIRE ardiak eta bildotsak! Eta zein ministerio gutxi prest dauden esetsiak eta zaurituak izaten! Egiteagatik NIK [YAHK] egiten dudana10.

O ez! Askoz errazago da ministerioak edukitzea non bakarrik hitz egiten diren berba maitetsuak, non bakarrik ematen den esne ahulena. O zein Ministerio gutxi ditudan! O zein Profeta eta Apostolu gutxi ditudan prest daudenak prezioa ordaintzeko!11

Baina, ez al nuen esan “Zerbitzaria ez da ugazaba baino handiagoa” (Jn 13:16; 15:20)? Zuei egiten dizuetena, NIRI egin zidaten jada. Zuek ohartzen diezue. Haiek ez dute jaramonik egiten.

Elisheva, adin goiztiarrengandik zuk eman zenidan zure bizitza. Eta zuk ministratu zenuen eskatu zenidan unetik sartzea zure bihotzean. NI izan naiz zure irrika. NI NAIZ zure maitasuna beste edozein gauzaren gainetik. Eta NIK bidaltzen nizun eliza hauetara. Eta haiek beldur ziren zer ikusten zuten. Artzainak ikusten zuten NIRE aurpegia zure gain eta bazekiten benetako Profeta baten erdian zeudela. Eta horrela zu gaizkitua izan zinen. Baina NIK jarraitzen nuen zu erabiltzen, zeren inoiz ere ez, ezta behin ere, ez zen inor askatua izan.

Orain bioi erabiltzen dizuet Nazioarteko Ministerio batean. Bai, bedeinkatuko dizuet! Bai, bedeinkatu dizuet! Ekonomiaren aldetik, baina ez duzue amore eman behar.

Ez duzue pentsatu behar ezta arduratu NIK aipatzen ditudanean izen hauek. Haiengatik da, gogora arazteko itzul daitezen haien LEHENENGO MAITASUNERA. Zenbatek galdu duten haien LEHENENGO MAITASUNA! Eta zenbat adierazten duten NI naizela haien LEHENEGO MAITASUNA eta alderantziz, urruti, urruti, urruti daude NIGANDIK!

Beraz, bai, barkatu, baina gero, egizue hau: eman NIRE eskuetan, zeren gogoratu Apokalipsia liburuan sumindura datorrenean. Ez da bakarrik ABBA YAHRENA Tronuan esertzen dena, baizik eta da NI ere. Haiek behar dute BILDOTSAREN suminduraren beldurra (Er 9:10; Ap 6:16; Sal 2:12).

ERRAN ZAHARRAK 9:10

Jauna YAHUVEHREN errespetua da zuhurtziaren hastapena eta zinezko ezagutza guztiz Sainduari leial izaitea.

APOKALIPSIA 6:16

Eta honela esaten zieten mendi eta harkaitzei: “Eror zaitezte gure gainera eta ezkuta gaitzazue tronuan eseria dagoenaren aurretik eta Bildotsaren haserretik.

SALMO 2:12

Oi jende hilkor horiek, hura sumindu eta gal ez dezazuen nagusigoa, bat-batean pizten baitzaio hari haserrea. Dohatsuak hura dutenak aterbe!

Inor ez, zein ezohiko norbaitek nahi izatea irakastea NI, YAHUSHUA, berriro etorriko naizela baina ez da izango maitasunean! Ez da izango bihozberatasunean! Baizik eta izango da BILDOTSAREN Sumindurarekin!

Eta hots egin eta esango dute: “Mendiak, eror zaitezte nire gain, ezkuta gaitzazue Tronuan esertzen denaren eta BILDOTSAREN Sumindurarengandik” (ikus Lk 23:30; Ap 6:16). Nork predikatuko ote du hau? Nork irakatsiko ote du hau, ez bada zuek biok?12 O bai! Baditut beste batzuk, baina haiek oso gutxi dira. Nork predikatuko ote du? Nork irakatsiko ote du? Ez badut erabiltzen Ministerio hau, nork abisatuko du?

O YAHREN etsaiak! Txunditurik geratuko zarete. Ush! [YAHUSHUAK egiten du haizearen soinua putz egiten, aldentzen etsaiak] Lastoa bezala haizean.

SALMO 1:4

Ez da hori, ez, gaixtoen zoria: haizeak deraman orbelaren iduriko dira.

Beste arrazoi bat daukat zergatik NIK deitzen diodan Ministerio honi “Haize Zakarra”, zeren ez da bakarrik egongela altuarengatik (Eginak 2). Da gantzutu dudalako putz egin dezan etsai gaitzetsien gain. Ush! [YAHUSHUAK eragiten du haizeak putz egin dezan] lastoa haizean zehar.

Da Ministerio honetan Gantzudura bat dagoelako hazten ibili dena 21 urte baino gehiagotan zehar, eta jaio zen internet hemen egon aurretik, baina orain da zuek bion Gantzudura elkarrekin.

Hasten zaretaren artean ibiltzen Gantzuduraren osotasunean eta denak ikusten dute bata bestearenganako maitasuna bakarrik areagotzen duena Gantzudura, eta hauxe diotsuet: jasotzen duen guztiak Ministerio hau eta Profezia hauek bedeinkaziotzat, altxatzen duen guztiak buruzagitza bedeinkazioko otoitzekin eta bedeinkatzen duena Ministerio hau, estaltzen du Ministerio hau babesezko otoitzekin, haren Gantzudura da horrela, ush! [YAHUSHUAK eragiten du haizeak putz egin dezan], eta putz egingo du haien guztien gain mundu honen guztiaren zehar.

Haize boteretsua da.

Beraz ikusten duzue, NIRE haurrak, hau ez dela Ministerio bat bakarrik doana ingelesezko hizkuntzan. Izango da leinu eta hizkuntza guztiak. Eta jadanik hasi da13 28 hizkuntzetan baino gehiago. Eta nik beti hau diot zeren ez duzue ezta ulertzen ere (bakarrik haiek ez dizuetelako idazten): Profezia hauek jartzen dira hizkuntza askoz gehiagotan oraintxe bertan ulertzen dituzuenak baino. Zeren ez daukazue inor, diozue, itzultzen hizkuntza hauetan oraindik.

Baina orain ere, Berba hau hitz egin ostean, gehiago etorriko dira zuengana eta esango dute “Nahi dut Profezia hauek itzuli hutsean. Nahi dut nire nazioa heldu. Nahi dut nire herria heldu. Nahi dut atzeman nire lurra. Nahi dut atzeman nire irla. Atzeman nahi dut eta ikusten dut ez dagoela hizkuntzarik hitz egiten nigatik. Ez dago hizkuntzarik berbetan nire herriarengatik.”

Beraz, ENE haurrak, hauek dira ditudan Berbak esateko. Gogoan izan NIK, YAHUSHUAK, ekarri nuela ezpata banatzailea. Eta ez da desberdin orain izan zenaz Israelgo haurrekin. NIK banatzen ditut horiek Santu direnak horiengandik ez direnak Santu. NIK banatzen ditut garia lastoarengandik. NIK banatzen ditut horiek garbituak daudenak NIRE Odol isuriaz gaitzetsiengandik.

Kontuz, o hotsak, zuek iseka egiten duzuenak NITAZ! Zuek, elite satanikoa, jaioak zilarrezko koilara batekin zuen ahoan. Entzuten duzue Profeta hitz egiten. Irakurri dituzue Profeziak eta iseka egiten duzue zeren diozue: “ni ez nago bero eta ez nago ere epel. Gu hotsak gara. Gure bihotzak harrizkoak eginak dira.”

Elite satanikoak ikasten ditu Eskriturak. Elite satanikoa dator modu guztietan. Elite satanikoa baita hartuko ditu Profeziak haien modura14, eragingo du gauzak azkenean gerta daitezen haien motibaziorako. Eta hauetako ezerez du gidatzen salbamenera.

Madarikaziorako da. Haiek nahaste-borraste ekartzea nahi dute. Madarikaziorako da, baita NIRE haurrak beraiek, NIRE Odolean garbituak, eramaten NIRE testigantza (Sal 94:21; Ap 12:11). Eta haiek bilatzen dute haien suntsipena, ohartu dudan bezala beste behin Profezia hauetan: Kontuz edozein gobernuarekin lur honetako azalean. Zeren hauxe diotsuet: batak ere ez nau irudikatzen.

SALMO 94:21

Zintzoari oldartzen zaizkiote, hiltzeko, hobengabeari, heriotzera kondenatzeko.

APOKALIPSIA 12:11

Bildotsaren odolaz eta aitortu duten mezuaz garaitu dute gure haurrideek: ez dute beren bizia maite ukan heriotzearen aitzinean gibelerat egiterainokoan.

Kontuz, kontuz zeren sagu baten segada bezala da, eta haiek jartzen dute gazta pixka bat hori, liluratzen sagua etor dadin segada horretara burua mozteko.

Baina ez izan beldur, NIRE ttipiak! Ez izan beldur!

Ez izan beldur, NIRE haurtxo, Emaztegai, Hautatuak eta Aukeratuak ikusten duzuenean gertatzen direla faltsukeria guzti hauek, pribatutasun inbasio/ihesaldi15 modu guzti hauek. Ez izan beldur! Ez izan beldur NIRE ttipiak, ttikiak! NIK erakutsiko dizuet. Erakutsiko dizuet babes moduak orain ezin ditzakedanak hitz egin. Eta barre egingo dut etsai hauen lepotik, zeren haiek uste dute azkarrago izateko gauza direla SORTZAILEA bera baino gehiago.

Hortaz dira esateko ditudan Berbak gaur. Gantzutu dut Ministerio hau modu berrian. Eta hau da agerian uzteko otsoak ardiz jantzita. Eta hau da agerian uzteko otso harrapari, amorratuak, ez dutenak gogaitzen ardi maskara jartzen ere. Eta dantzutenean Berba hau, amorruaz karraskatuko dituzte haginak zeren jakingo dute agerian utziak izan direla. Eta zuek erabiltzen nabil berriro gogorarazteko elizak ez duena nahi irakasterik. Eta NIK, YAHUSHUAK, ekarri nuen ezpata banatzailea. Eta esan dizuet norengan fio izan zintezke eta hori da bakarrik NIRI obeditzen nauten horiengan.

NIRE Emaztegaiko inork ez du utziko lurra hau harrapaketan ez badute hautatzen lehenengo NI jartzea haien bizian eta haien maitasunean. Eta horrek esan nahi du hau: bakartu horiengandik NIK gaitzetsiak deitzen ditudanak. Haiek NIRI hots egin behar naute eta eskatu askatzeko uztarria desorekatu guztiarengandik (2 Ko 6:14-18)16, bai lanean, bai familian. NIRI hots egin behar naute esanez: “YAHUSHUA, bana nazazu, baita horiengandik diotenak maite nautela”.

2 KORINTOARREI 6:14-18

Ez ibil sinesgabeekin: ba ote dute zerbait ikustekorik elkarrekin zuzentasunak eta gaixtakeriak? Bat egin ote dezakete argiak eta ilunak? Kristok eta deabruak elkar adi ote dezakete, edo zer dute berdinik fededunak eta fedegabeak? Zer kidetasun ukan dezake Jainkoaren tenpluak sasijainkoekin? Zeren gu Jainko biziaren tenplu baigira, Jainkoak berak erran bezala: Heiekin biziko naiz eta heiekin ibiliko, heien Jainko izanen naiz eta heiek nere herri. Horrengatik, hau dio Jaunak: ATERA HEIEN ARTETIK, urrunt, ez hunki deus lohiturik, eta NIK ongi etorri eginen dauzuet. Aita izanen naiz zuentzat, eta zuek seme-alaba NERETZAT.

Haiek ulertu behar dute zein arriskutsu den hau senarra eta emaztearentzat17. Berriro diot: Hel egidazue NIRI beranduegi izan baino lehenago.

Eta NIK askatu nuen bezala Elisheva [batengandik] beste garai batean zioen Salbamen otoitza eta orain gaitzetsia bezala zigilua jarri diot (zeren ezin zuen ezta ibili ere haurtxo bat bezala eta ez zen hazten fruiturik mahastian hainbeste urteetan zehar). Eta zer dio NIRE Berban? Moztuko ditut mahastitik (Jn 15:2; Mt 3:10; 7:19). Hazten ez badira, fruitua alferrik galtzen da.

Beraz, gorde zuen fruitua. Izan zaitezte fruituaren inspektoreak. Ez zarete zuek epaitzen duzuenak baina NIK ematen dizuet espirituen bereizmena, aztertzeko besteen fruitua jakin dezazuen nor den benetan NIREA, nork hitz egiten duen NIGATIK.

Horrenbestez, KONTUZ NOREKIN BATZARTZEN ZARETEN OTOITZ EGITEKO. EZ DADIN EDONOR BILDU OTOITZEAN ZUEKIN. EZ BADUZUE SINISTEN BESTE GIZAKIAN DAGOEN ESPIRITUA BENETAN NIREA DENIK, EZ HARTU EZTA ESKUA ERE, ZEREN EGONGO DA DEMONIOEN TRANSFERENTZIA.

Kontuz ibili, ENE haurrak! Dena ez da antza duena. Askok aitortzen dute kristau direla eta NIK esan dut: “Zoazte NEREGANIK, zuek, gaizkileak!” Kontuz, ENE haurrak!

Eta hau dela eta, Esdras eta Elisheva, eman dizuet bereizmen ahalera handiagoa, ausardiarena, inoiz izan duzuen baino gehiago. Eta ipini duzue zuen aurpegia eta bekokia suharria bezala. Eta zenioten: Ni ez naiz atzerantz joango, zeren beldur naiz ABBA YAHUVEH eta YAHUSHUA kalte egiten, edozein emakume edo gizon zauritzen beldur naizena baino gehiago.

Eta haien arimengatik hitz egingo duzue NIK daukadana esateko. Egingo duzue NIK esandakoa egin dezazuen, Zeruko Erreinuarengatik, zeren NIK MAITE DUT LAIDOZTATZEKO BEZAINBESTE. Beti gogoan izan hau, O emakume santua, O gizon santua, eta gogoratu amorrutzaileak bakarrik dakite gorrotatzen. Gaitzetsiak gorrotoko dute Santu den guztia eta zuzenduko dituzte ahalegin guztiak (Jezabel espiritua bezala, Haman bezala) eta erasoko dute. Baina NIK eman dizuet Zeruko Erreinuko armategi bat kontraerasotzeko NIRE Izenean.

Hauek dira NIK ditudan Berbak esateko NIREKIN biltzen zaretenean egun honetan.

Ezaugarriak, alatzak eta mirariak atzetik joan zaizkizue zuek NI, YAHUSHUA eta zuen ABBA YAHUVEH jarraitzen baitiezue. SHKHINYAH AINTZAK erakutsi dizue modu batzuetan zeinek orain hau ez luke arraro xamar iruditu beharko. Zeren egunero NIK ematen dizuet fedezko neurri berria begiratzen duzuen heinean ezaugarri, alatz eta mirari gehiago.

Batzuek partekatuko dituzue. Batzuk ez. Batzuk oso pertsonalak dira: bakarrik zuentzat dira. Batzuk ematen dizkizuet opari bezala partekatu ditzazuen.

Ikusiko dituzue nahiz eta orain ez duzue ulertzen.

Baina oroitu nota musikalak. Hau ikasketa da zuentzat: zein garrantzitsu den zuen elkarrenganako maitasuna, zeren ez da soilik maitasun hilkorra. Nahastua da, nahasketa NI, YAHUSHUA, ABBA YAHUVEH eta zuen IMMAYAH, SHKHINYAH AINTZARENA.

Eta hauxe esaten natzaizue: jendeak ikusiko du eta kemenduak izango dira Hitzekin eta NIK zuen biongandik agertzen dudan maitasunarekin. Nola barre egiten duzuen elkarrekin, nola irakasten duzue batak besteari, Gantzudura, Gantzudura, Gantzudura dator jendearen gain modu berri batean.

Eta Berba hau plazaratzen denean, entzungo duzue eta haiek erantzungo dute. Eta horiek Profezia dohainarekin atzean mantendu direnak, idatziko dute eta profetizatu jakinda bedeinkatuak izango direla, bedeinkazio hau ematen duten heinean zuen gain.

Hau da diodana egun honetan. Orain zoazte bakean eta zoazte zuen bidetik.

Zeren berriro, Elisheva eta Esdras, batzartzen zaretenean eta altxatu NIRE IZENA Kathrynyahrekin zuen alboan eta guzti horiek orain ere, lurreko lau bazterretan, badut enparaua (eta haiek ezagutzen dute Haize Zakarra: baliteke ez jakitea Ministerioaren izena, baina badakite Ministerio bat dagoela, premia duena babesa bereziarena) eta baita haien hizkuntza Santuetan haiek ateratzen dute zuen izena, nahiz eta haiek ez jakin. Estaliak dizuet, seme eta alaba.

Estaliak dizuet ez bakarrik horiengatik datozenak Ministerio honetara internet bidez, Liburuen bidez, Profezien bidez, baizik eta badizuet estalirik, ENE seme eta alaba, bitartekari otoitzean18. Eta noski, beti ABBA YAHUVEHREN hegalpeko aterpean zaudete, zeren Salmo 91 bizitzen duzue egun guztietan eta bakoitzean. Estaliak dizuet NIRE aingeru borrokatzaile hobeekin.

Estaliak dizuet eta ez duzue beldurrik izan behar.

Estaliak zaudete nagusiki NIRE Odol isuriarekin Kalbarioan. Estaliak zaudete hartzen duzuenean zuen otoitz eskariak NIRE Izenean, YAHUSHUA.

Entzungo duten guztiak eta Profezia berri hau irakurriko duten guztiak eta nahi dut esan benetan entzuten dutenak NIRE ahotsa hitz egin dudan artean Elishevaren medioz, Susperketa Haize Berri bat [YAHUSHUAK putz egiten du HAREN Susperketa arnasa] ufatzen dabil zuen gain, RUACH ha KODESHEN Gantzudura oraintxe bertan areagotu den artean zuen gain.

Eta zuek zabiltzate bedeinkazio berrietan. Ibiliko zarete fede eraberrituarekin konturatzen zaretenean ez dudala egiten gizakien bereizketarik (Egintzak 10:34). Gura dut adiskidantza zuekin Esdras eta Elishevarekin daukadan moduan.

Bakarrik sinetsi! Bakarrik izan fedea! Eta zuek ere ibiliko zarete ezaugarri, alatz eta mirarietan obeditzen ba, ba, baduzue NI, YAHUSHUA, jartzen ari bazarete ABBA YAHUVEH lehenengo zuen bizitzan eta zuen maitasunean eta obeditu eta damutzen bazarete eta konturatu satanasek daukala faltsukeria. EZ JARRAIKI EZAUGARRI, ALATZ ETA MIRARIEI. Ostera, NIK, YAHUSHUAK dakarzkizuet.

Berbaren amaiera.

AZKENEKO ELKARRIZKETA

Elisheva: Aizu! Eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, Alelu YAH, ABBA YAHUVEH, eskerrik asko, ongi, laztana.

Esdras: Alelu YAH, eskerrik asko ABBA YAHUVEH, eskerrik asko YAHUSHUA, eskerrik asko IMMAYAH Berba honengatik aurkeztu diguzuna, ABBA YAHUVEH. Eskerrik asko, Aintza ematen dizugu. Aintza ematen diogu YAHUSHUARI. Aintza ematen dizugu IMMAYAH AINTZA SHKHINYAH. Altxatzen dugu ZURE Izena gauza guztien gain. Eta esanekoak gara bakarrik ZUREGANAKO YAHUSHUAREN IZENEAN. Bedeinkatzen dizugu, bedeinkatzen dizugu, bedeinkatzen dizugu.

Elisheva: O, bai!

Esdras: Eskerrik asko! Eskerrik asko! Eskerrik asko!

Elisheva: Eskerrik asko bedeinkazio honengatik. Eskerrik asko nire Esdras maiteagatik. Eskerrik asko ikusten dudalako gizon Santu hau eta nire bizitzara etorri zenetik, izango dira 4 hilabete [2016ko] uztailaren 7an.

ABBA AITA [orain] laugarren hilabeteko hilaburuaren aurrean ere noiz hau sinestezina den. Eta Gantzudura, egunero. Herria, ulertu behar duzue. Begira Profezien zenbakia plazaratzen direnak munduaren aurrean, eta egongo balira milaka eta milaka eta Kathrynyah eta besteak lekuko dira, haiek ez ziren plazaratuak munduaren aurrean, beraz, bakarrik adi egon horiekin munduaren aurrean plazaratuak izan direnak.

Baina, [nola hemen dagoen] YAHREN Santu kuttuna, ederra finkatzen duena nire bihotza eta arima eta maite dut edozeinek jakin lezakeen baino gehiago (zeren bakarrik ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA eta IMMAYAH dira lehenengo nire bizitzan eta maitasunean, baina gero dator gizon hau) zeren zuk daukazunean Gantzudura zuzena eta arimako adiskidea daukazunean, zu haziko zara. Ez dago hautaketarik. Haziko zara eta nik bakarrik nahi dut esan 4 hilabete hauetan gutxi barru, o zeruak! Egun bakoitzean uste dut Profezia berri bat dagoela.

Eta ez da gugatik bakarrik! Da bedeinkazioa izatera zuek guztiontzat hainbeste itxaroten duzuenok, hainbeste itxaroten duzuenok. Eta orain begira, AITAK jartzen du zuen aurrean oturuntza mahaia. Ezin ditugu egin bideoak behar bezain arin. Ezin ditugu itzuli Profeziak behar bezain arin. Horretan dihardugu, baina ABBA YAHUVEHK zioen joan beharko genukeela arintasun guztiarekin erritmoa mantendu ahal izateko BERAK egiten ari den guztiarekin Ministerio honetan eta dena hasi zen 2016ko martxoaren 7an.

Horrengatik, eskatzen dizuet gorde dezazuen Esdras estalirik otoitz bereziekin eta nik eskatzen dut egotea zuen otoitz berezietan, zeren gerra berotzen ari da, gerra ontasuna eta gaiztotasun artekoa. Beraz, YAHUSHUAK bedeinka zaitzaten guztioi. Maite dizuegu. Esdras, zer daukazu zuk jendeari esateko? Ba al duzu zerbait esateko?

Esdras: Bai.

Elisheva: Zer duzu esateko?

Esdras: Bai, eskerrak eman nahi dizuet gu gordetzearren estalirik zuen otoitzarekin eta itxaroteagatik Jaunarengan mugi dadin haietan eta ez jarraikitzearren ezaugarriak, alatzak eta mirariak, baizik eta ematen dituenaren atzetik joatearren.

Elisheva: Amen!

Esdras: Orduan, haiek jarraituko dituzte BERAK promes egin dituen gauza guztiak. Izan zaitezte leialak, esanekoak eta otoitz egizue etengabe eta bila iezaiozue daukazuen guztiarekin. Hortaz hori da esan behar dudana egun honetan.

Elisheva: Eta amen handi bat horri!

Grabaketaren amaiera

Honela hitz egina da, honela idatzia da, YAHUSHUAREN IZENEAN, 2016ko uztailaren 5ean

Apostolu Profeta Elisheva Eliyahu

* * * * * * *

12 Timoteo 3:8 Gogo usteleko eta fede makurreko jende horiek ere egiaren kontra jartzen dira. Tito 1:16 Hitzez aitortzen dute, bai, Jainkoa ezagutzen dutela bainan egitez ukatzen; higuingarriak eta bihurriak dira, deus onik egin ez dezaketenak. Gaitzetsia definitua izan daiteke pertsona bat bezala JAINKOARENGANDIK arbuiatua salbatzeko itxaropenik gabe (Jr 6:26-30; Heb 6:4-8), blasfematu duela ESPIRITU SANTUAREN aurka (Mt 12:31; Heb 10:26-31) zein, barkaezinezko bekatua den (Lk 12:10) eta horrenbestez, predestinatua izan beharko zuen galbidera (Erm 9:22). Gaitzetsia erabili daiteke ere adjektibo bezala harremana deskribatzen egoera honekin.

2Elishevaren izena ez dago Ministerioaren titulu/izenean ezta aurretiko esaldian non TRINITATE SANTUA izendatuak diren Haize Zakarraren JABEAK bezala.

3Hainbat aurretiko Profezietan, adibidez 91tik 93ra, emanak hainbat urte lehenago, aurki daiteke zerrenda bat hainbat artzain eta profeta faltsuena.

4Hain esan nahian neurri bateraino, adibidez “zauritu zizuten hain txarki” edo “hainbesteraino zauritu zizuten”.

5Esanahi bikuna. [1] NI, YAHUSHUA, nor abisatu zuen eta [2] da YAHUSHUA gure familia espiritualaren barnean egiten dituena gure benetako familia.

6Hamar Aginduak hartzen dute ohoratu aita eta ama (Jal 20:12; Dt 5:16) baina argi dago aplikatzen dela JAUNARENGANAKO gurasoekin (Ef 6:1-2) eta batez ere, ABBA YAHUVEH eta IMMAYAH, gure ZERUKO GURASOAK. Era berean, gobernua obeditua eta ohoratua izan behar du (Erm 13:1-5) bakarrik ohoratzen, bermatzen duen artean eta ez duenean ezeztatzen JAINKOAREN Legea kontrako edo zuzengabeko legeekin (Sal 94:20-21; Ap 13:15-17).

7Israelgo haurrak, hori da “B’nei Israel” aipamen egiten Israelgo Etxe guztiari unitate bat bezala, banandua izan zen paganoen bideetatik, lohituak izan ez daitezen.

8Senitarteak. “Familiak” tradituko du, baita bizikide direnak familia nuklearra/basikoa (ama, aita, haurrak, haurrideak). “Familiako” lotura biologikoa batzuetan idealizatua dago, YAH JAINKO AHALGUZTIDUNAREN gainetik ipinia. Hobe, YAH izan beharko litzateke lehena, familia bigarrena.

9Dohakabea munduaren arabera, baina ez Zeruarengandik.

10Hori da YAHREN nahia egitea: HAREN kankarroak lurrean izatea.

11Honek esanahi bikuna dauka eta ulertua izan daiteke modu bitan: deskribapena bezala YAHREN benetako Apostolu eta Profetena, eta arazo sakonagoa, norena bizirik lurrean benetan dagoen prest ordaintzeko obedientziaren prezioa.

12Honek zerikusia du Esdras eta Elishevaren deialdi oso altuarekin eta haien autoritatea ereduak bezala besteentzat Gantzudura aitzindariarekin batera Haize Zakarren gain.

13Orainaldian zeren YAHREN Berba bizirik baitago eta HAREN eskua mugitzen da baita orain ere.

14Hau da, haien agendaren arabera.

15Gaiztoek hainbeste indarrez hartzen dute pribatutasuna, jendearen eskubidea haien pribatutasunari ihes egiten duten bezainbeste.

16Pablo Apostoluak erabili zuen uztarria metafora bezala (irudia) adierazteko ez dugula izan behar harremanik sinesgabeekin eta eiki ez gaitzetsiekin (2 Ko 6:14-18). Uztarria da egurrezko markoa batzen dituena bi animaliak tiratzekoak/lanerako elkarrekin haien sametatik, beraz elkarrekin lan egiten dute pisu handiak tiratzen edo kanpa bat goldaketan eta zuzen ibiltzeko, animaliak biak izan behar dute neurri/garaiera berdinekoak. Edukitzea bi animaliak gorpuzkera desberdinekoak uztarri desorekatuan jartzen du zama ankerra baten gain. “Ez zirezte iraulden ariko idia eta astoa elgarrekin uztarturik.” (Dt 22:10) “Ez dituzue idia eta astoa uztarri berean lotuko, goldean jarduteko”.

17Hau da, senarra edo emaztea uztarria desorekatu bateko ‘ezkontzan’.

18YAHK esan nahi du naturaz gaindiki dakiten horiek YAHREN ESPIRITUAREN medioz bitartekaritza egiten, ezagutzen badute Haize Zakarra nahiz ez badute ezagutzen. YAH errepikatzen ari da beste berba batzuekin esandakoa aurreneko parrafoan.

* * * * * * *