PROFEZIA 128

SHAVU’OT PROFEZIA ZERUA POZTEN DA HAIZEZAKARRAREN BURUZAGITZA BERRIAZ

IDATZIA/MINTZATUA ESPIRITU SANTUAREN (RUACH HA KODESHEN) GANTZUDURAPEAN, APOSTOLU ETA PROFETA ELISHEVA ELIYAHUREN BITARTEZ, SHAVU’OT/MENDEKOSTE 2016AN, EKAINAREN 12AN, 2016

* * * * * * *


Profezia honek ditu JAINKOAREN IZEN HEBREARRRAK:

YAH/YAHU: JAINKOAREN IZEN SANTU, SAGARATUA DA, Aleluia edo AleluYAH esaterakoan bezala, benetan esan nahi duena da „Goretsi YAH”.

YAHUVEH/YAHWEH: AITA JAINKOA

YAHUSHUA/YAHSHUA: JAINKOAREN BAKARSORTURIKO SEMEA

HA MASHIACH: esan nahi du MESIAS.

ELOHIM: esan nahi du JAINKOA

SH’KINYAH AINTZAREN errebelazioa RUACH ha KODESHEN IZEN PERTSONALA bezala, euskeraz ESPIRITU SANTUA, hau ere badago hemengo web orrialdean.

HA SH’KHINAH (SHEKINAH) hebrearra da JAINKOTIAR PRESENTZIA EGONKORRA adierazteko.

Gainera, ABBA YAH: esan nahi du AITA YAH.

Baita ere, IMMA YAH: esan nahi du AMA YAH.

* * * * * * *


Aipuak Eskriturarenak Santiago Erregearen Bertsioa edo Santiago Errege Bertsio Berriarenak dira, besterik ez bada aipatzen.

YAHUVEHREN BERBAK gehituak izateko Profezien aurretik:

Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAÍAS 42:8

NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

(Profezia 105) 2010eko uztailean YAHUVEH JAINKOAK esan zigun gehitzeko hurrengoa oharra bezala iseka egiten duten horientzat:

2 KRONIKAK 36:16

Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

* * * * * * *


PROFEZIA 128

(Shavu’ot/Mendekoste 2016: ekainaren 12a, 2016)

Borroka orro egiten ibili da. Hau ez da ministerio arrunta soilik. Ez duzu uste satanasek hau dakienik? Berak galdu ditu haren jeneral nagusienetako batzuk, berak galdu ditu komandante goren nagusienetako batzuk.

Hau ez da soilik gizonezko buruzagi baten oharra. Berak [satanasek] borrokatu behar izan zuen bi fronte desberdinetan: berak Elishevaren aurka borrakatu egin behar izan zuen berak ezagutzen ez dituen eratara; berak borrokatu behar izan zuen mirari hau posible egiten dituztenen aurka: YDZ hainbeste maitasun eta ahalegin eta Gantzudura jartzen dutenak. Eta horregatik da NIK bedeinkatu nituela haiek ukitu zuten guztia.

Baina bera da prin…1 (mundu honetako printzea: Joan 12:31; 14:30; 16:11). Satanás printzea da eta indar eta haizeetako ahalmen (Efesoarrei 2:2), beraz YDZ han bertan borroka egin behar izan zuten. Eta gero dago “Nire hezurretako hezurra”, gero zeu zaude Esdras eta zu Elisheva NIK aspaldi profetizatu nuena, zeuk jakin ez arren.

Eta gaur arrakasta eguna da. Shavu’ot egun honetan (Mendekoste) arrakasta eguna da, zeren eta Goliat2 jausiko da. Eta Goliat bat baino gehiagori buruz ari naiz.

Gaur da garaipena eta horrela aitortua izango da. Eta ez da bakarrik egun bateko ospakizuna, zeren eta Haizezakarra Ministerioa interneten dagoen artean, egun honen gomutagarria egongo da, astebete osoz ospatuko duzue.

Zuek emango didazue ohorea eta aintza. Eta Ministerio hau bedeinkaziotzat hartzen duten guztiak eta bedeinkatzen duten guztiak NIK elkartu ditudanak egun honetan, jendaurrean, munduaren aurrean, NIK bedeinkatuko ditut oparo.

Zuek bien gaineko Gantzudura gainezka egingo du Ministerio bakoitzera, horren zale guztiaren gain, dioen guztiari: “Ministerio hau bedeinkazioa da eta nik babestuko dut, baita otoitzean defenditzen”, NIRE bihotza entzutera makurtua dago.

Hauxe diotsuet.

Zerua pozten da, aingeruak pozten dira, zeren zuek hauxe egin duzuenean, egun honetan, aurreratu egin duzue YAHUSHUA ha MASHIACH etorriko den garaia BERE Emaztegaiaren bila. Eta herensugeak amorruaz karraskatzen ditu hortz-haginak (Apokalipsia 12:7-9, 12), ez baitzen gauza izan gelditzeko gaur gertatu dena.

Ez da bakarrik buruzagitza, da maitasuna bakarrik goitik datorrena, Zerutik: ordenatua, izenpetua, hautatua3, Gantzuduraren betetasuna profetizatua4 izan zena, ez zena inoiz gertatu, NIK Esdras zure albora ekarri arte. Hortaz, poztu zaitezte garaitiagatik.

Ez al nizuen ohartu5, Esdras eta Elisheva, guda zegoela zeruko esparruan? Gerra bat non Zeruko aingeru borrokatzaileen legioen legioak beheratu eta borrokatu egin behar izan zuten6.

Baina hauxe diotsuet: NIK, YAHUSHUAK, irabazi nuen guda hau Gurutzean. Hauxe izan zen NIRE borrokaldia. Zeren Ministerio hau ez dagokio gizon edo emakume bati. Ministerio hau YAHUVEHRI dagokio, NI, YAHUSHUARI eta IMMAYAHRI. Hauxe da GURE Garaipena. Eta orain, GUK partekatzen dugu zuekin. Eta milioiak eta milioiak atzemanak izango dira.

Zuek ikusiko duzue eta jendeak nabarituko du Gantzudura berria Profezietan. Deialdiaren Neskasoa bakarrik egon zenean, buruzagi gizonezko barik alboan, ez du gehiago profetizatuko loturan, ez du gehiago profetizatuko tratu txarrak jasaten ari den artean.

Orain hark profetizatuko du askatasunean, buruzagi batekin bakarrik maitatu eta babestu egiten duena, bakarrik areagotuko duena aurrerantz jarraitzera, biak aurrerantz baitoaz, Gantzudura gehiagoren bila eta ez gutxiago.

Beraz, Ministeriora datozenei Shavu’ot egun honetan, hauxe diotsuet.

Ez izan atsekaberik lehen Nikomia deitzen zenagatik. Haserretu zaitezte beste garai batean Nikomia deitua zenarekin. Nahigaberik sentitu al zenuten Judasgatik? Orduan, ez izan nahigaberik “Judas” honengatik.

Alderantziz, poztu zaitezte zeren NIK gehiago eman dizuet. Ez bakarrik Apostolu bat, bi Apostolu. Ez bakarrik Profeta bat, bi Profeta. Ez bakarrik bat. Ez bakarrik Artzain bat, baizik eta bi Artzain helduak. Ez bakarrik Maisu bat, baizik eta bi Maisu. Ez bakarrik Ebanjelari bat, baizik eta bi Ebanjelari.

NIK, YAHUVEHK, diot, buruzagia zegoenean, beti egon zen buruzagi bat, irudikeria zen inoiz buruzagi gizonezkoa egotea, orain ematen dizuet gizonezko buruzagi gantzutua, hautatua, izendatua. Eta aho batez Esdras eta Elisheva ipiniko dira alderik alde, eskuz esku, arimako adiskideak, maitasun batekin mundu honek ez duena inoiz ulertuko. Zeren beraiek ere burua astintzen dute harriduraz.

Eta ikusten baduzue 2016ko martxoaren 7ko lehenengo bideo hori, ikusiko duzue zuen begiekin, NIK egiten ari nintzena. Ikusiko duzue nola Elishevak esan zuen berak ez duela erraz konfiantza gizon batekin, beraien semeak izan ezik YDZean eta noski Adan. Baina ikusiko duzue nola NIK nioen Esdras fidatzekoa zela, konfiantza izateko modukoa hartua izan beharko lukeela.

Ikusiko duzue a zelako umorea. Entzungo duzue barrea. Ikusiko duzue maitasuna. Ikusiko duzue Gantzudura. Entzungo duzue ikasketa, non Elishevak ohoratua sentitzen den eta ez da inoiz nekatzen hari entzuten, non inolako gizonik, inolako gizonik, inolako gizonik lehen joan izan zen. Zeren NIK ez nuen baimentzen.

Denbora jarria eta erabakia honetarako izan zen.

Elishevak gizon honengan konfiantza izan zitekeen, gizon honengandik ikas zezakeen. Eta berak konfiantza duenez, kongregazioa fio izan liteke.

Zuek ezagutzen duzue NIRE ahotsa, horiek Profeziak entzun duzuenak eta sinetsi dituzuenak, hortaz, badakizue NI, YAHUVEH, dela hitz egiten duena. Poztu zaitezte.

Poz zaitezte zeren hau dena asmo baterako den! YAHUSHUARI ekartzeko Laudorioa, Ohorea eta Aintza guztia, BERAK erakartzen duen artean arimak eta erakusten die zenbat maitatzen zaizkien. HURA prest egon zen Kalbarioan prezioa ordaintzeko, BERAK maite baitu inork ezin duen moduen ulertuko eran, eta BERAK barkatzen ditu ekialdea sartaldetik urrun dagoen bezala (Salmo 103:12). Damutu zaitezte soilik. Ministerio honek goresten du YAHUSHUAREN IZENA eta erakartzen ditu hurbilera gizonak eta andreak (Joan 12:32).

Baina hauxe diotsuet.

Horiek zeinen izenak idatziak dauden BILDOTSAREN Biziaren Liburuan, inork ez du ukatuko Ministerio honek goraipatzen duela NI, YAHUVEH, YAHUSHUA eta IMMAYAH.

Eta gizagaixoak horiek erakarriak direnak Ministerio honetara satanasen asmorako, haiek erabiltzen emakume hau eta gizon hau suntsitzeko.

Ministerio hau eraso bortitzaren menpean etorri da. Baina orain da garaia. 500.000 gerlari bilduak mundu honen guztiaren zehar, haiek entzuten dituztenean Egia hauek, kontraeraso egingo dute. Indarra baitago zenbakietan.

Horrenbestez, YAHUSHUAREN Emaztegaia, egun honetan NIK, YAHUSHUAK, ematen dizut bedeinkazio bat, eta zuk bedeinkatzen duzun artean gizon hau eta emakume hau, NIK izendatu ditudan buruzagiak, zeuk bedeinkatzen dituzuen artean Ministro guztiak, YAHUSHUAREN demonioen Zapaltzaileak, bedeinkatzen duzuen artean zaleak, hauxe diotsut: Bedeinkazioak etorriko dira zure gain.

Gorrotatzea nahi duten horientzat, horiek [espiritua/adimena] gaitzetsia7, zuek hona erakarriak izan zarete soilik zeuen epaiketa eta zeuen madarikaziorako, NI, YAHUVEHREN sumindura eta haserrerako. Ohartuak izan zarete. Ohartuak izan zarete. Hobe duzu ahoa estali eta internetetik korrika irtetea zeren ohartua izan zaren.

Eta bedeinkatzen ditut guztiak eta bakoitzak YDZkoak haien maitasuna eta ahalegina isuri zutenak bideo bakoitzean. Eta bedeinkatzen ditut oparo web orrialdeko arduradunak.

Eta hauxe diotsuet. Arakatu dezakezue internet guztia eta ez duzue aurkituko gantzutuago Ministeriorik. Ez duzue aurkituko politago, politago8 bideorik. “Ederrago” NIK esan bainion aspaldi ondo pasarazi egin behar dela, informazioa ematen den bitartean Azkeneko Gariko belaunaldi honi.

Orain dela 21 urte hauetako ezerez zen ahalezko. Orain hona hemen web orrialde ederrena NIK erabiltzen dudana esku gantzutuak eragiteko.

Hau borrokaldia da beste edozein ez bezalakoa interneten. Baina NI, ABBA YAHUVEH, zuen ABBA YAHUVEH, hauxe zin egiten dizuet: Zuek irabazten duzue. David Goliat erail zuen bezain ziur, Daniel lehoien gotorlekutik onez irten zen bezain ziur, Jonas balearen urdaileko ahotik irten zen bezain ziur, horren ziur NIK ekarri dut askamena egun honetan.

Eta aingeru gerlariak eta Mikel eta Gabriel Aingeru Gorenak eta beste hainbeste, hauxe diotsuet: haiek jarraituko dute gerra egiten zuen partez.

Egun honetan hortz-haginak ateratzen nabil orro zebilen lehoiarengandik irensten saiatu zena.

Eta azkenekoz esaten dudana NIK, YAHUVEHK: norbaiti ez al zaio gustatzen aldaketa buruzagi gizonezko berrian? Nahiz eta ez zenuen inoiz benetan ezagutu [beste garai batean Niko deitzen zena] ZUK DAKARKIDAZU NIRI. Zuk dakarkidazu NIRI otoitzean.

Ez gero kexatu. Zeren zuk Egia ikusi duzu hemen. Zuk dakarkidazu NIRI. Zuk baieztatzen duzu NIREKIN. Zuk baieztatzen duzu zeure kasua YAHUSHUA ha MASHIACHREN aurrean. NIK, YAHUVEHK, diot: Ez gero okurritu ere.

Ez gero okurritu.

Beraz, Ministerio honen etsaiak, hobe duzue korrika hanka egitea.

Zeren hemen dago gizon bat ez duena beldurrik izango, ez duena tradituko, ez dena nagia, Gantzuduraz beterik dagoena, bi Gantzudurak bat bihurtu ziren artean, hobe zenuke alde egitea korrika, etsaiak, zazpi norabide desberdinetan9, zeren NIRE sumindurako Makila etorriko da zuen gain egun honetan.

Hobe duzu birritan pentsatzea, zeren Deuteronomioa 28ko madarikazioak jarriko10 dira, ipiniak izango dira zure gain, NIK, YAHUVEHK, idatzi nituenak, berba bat altxatzen baduzu, idazten baduzu berba bat, kalumniatu, izen ona kentzen baduzu, zikintzen saiatzen baduzu: ez daukazu emakume edo gizon baten sumindura. Zuk daukazu, eta nabarituko duzu NI, YAHUVEHREN ARNASA BERA, eramango zaituena, lastoa bezala haizean.

Ez dut jasango joan diren urteetan egin dena.

Etsai guztiari hau egin duena, honen arduradun izango zara. Zeren aitzurtu duzu zure bidea beherantz infernuko mailara zure ahoaren hitzekin.

Eta gezurrak sinetsi egin zituzten guztiei eta hala ere, aitortzen dute NIREAK direla, aitortzen dute odoletan garbituak direla YAHUSHUAREN ODOLETAN eta beti ere, errepikatu eta “sinetsi zenuten gezurra” (2 Tesalonikarrei 2:1111), hobe duzue12, hobe edo agudo damutu edo jakizue hau: NIK arduraduntzat hartuko dizuet esan egin zenuten berba bakoitzagatik, berba bakoitza idatzi zenutenagatik eta gezur bakoitza sinetsi egin zenutenagatik, zatoztenean Epaiketako Aulkira.

Eta defendatzaileei, zale, suspertzaile horiei, NIK, YAHUVEHK, hauxe diotsuet: Eskerrik asko. Sariztatuak izango zarete. Zeren zuek entzun zenuten NI, YAHUVEHREN ahotsa, YAHUSHUA eta IMMAYAHREN ahotsa. Gantzudura nabaritzeko gauza izan zineten eta murgiltzen zarete Gantzudura horretan, eta pozten zarete Gantzudura horretan, eta damutu zineten Gantzudura horrengatik. Eta handiak dira zuen golardoak horrela jokatzen jarraitzen duzuen heinean.

YAHUSHUAREN Emaztegaiko inork ez du inoiz harriak jaurtiko Profeta honi [Elisheva] eta orain Profeta berri honi [Esdras]. Inork ez du ahaleginduko YAHUSHUAREN Emaztegaiaren artean NIRE ttipiak13 kaltetzen.

Eta zintzoen otoitzak izan dira asko lortu dutenak (Santiago 5:16) mundu honen guztiaren zehar, YAHUSHUAREN demonioen Zapaltzaileen otoitzak hainbeste lortu dutenak. Gerra da zeruko aingeruen partez Garaipena hau irabazi zuena. Eta dena da YAHUSHUAREN ODOL ISURIAGATIK isuria izan zena zuregatik Kalbarioan.

Hitzaren amaiera

Elisheva: Aizu! Uf! Goretsia izan dadin YAHUSHUA!

[Kathrynyahk ere entzun zuen ahulki sakonean: Amen, ¡handietsiak izan zaitezten ZUEK, ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA, IMMAYAH…!]

Esdras: O handietsia izan zaitezen ABBA YAHUVEH! Handietsia izan zaitezen YAHUSHUA! Handietsia izan zaitezen RUACH ha KODESH! Eskerrik asko! Eskerrik asko ZURI, ABBA, Garaipen honengatik, hauexengatik, gerra irabazi eta ZUK egindako gauza guztiengatik gure ordez!

Kathrynyah: Amen!

Esdras: Eskerrak zuri ematen dizuegu, ABBA YAHUVEH! Bedeinkatzen dizugu! Aintza eman eta pozten gara zazpi egun guztiengatik, ZEUK agindu diguzun moduan egiteko, ondo pasa eta poztu gaitezen.

[Elishevak barre egiten du alaiki]

Esdras: Zeren Garaipena gurea da! Garaipena ZUREA da! ZEUK borrokatu zenuen gure ordez, guk abesten dugun bitartean laudorioak ZURE IZENERA, AITA. Zein zoragarria zaren! Zen handi den ZURE IZENA! Zein handi den ZURE IZENA (Zacarías 14:9)14!

Elisheva: Amen! Amen! Amen!

Esdras: Amen eta Amen!

* * * * * * *


1Satanas ez da erregetza, “printze” merezi ez duena, baina “mundu honetako printzea” da (Joan 12:31; 14:30; 16:11) eta “haizearen indarraren printzea” (Efesoarrei 2:2), Bibliako etiketak erabiliak identifikatzeko haren jabego tenporala eta neurriduna, nahiz eta bera jadanik kondenatua dago (Joan 16:11). Laster bera betiko jaurtia izango da zeruko esparru haizearen guztietatik (Apokalipsia 12:7-9), eta mundu honetatik jaurtia Suzko Aintziraren barnera (Joan 12:31; Apokalipsia 20:10).

2“Goliat” izena askotan erabiltzen da modu axiomatikoan metafora bezala adierazteko pertsona bat baino gehiago, hau da, giza taldea edo erakunde bat neurri itzelezko edo handia. Kasu honetan, YAHK esan nahi du gorputz handia, etsai talde bat. Beste Profezia eta Berbetan, YAHUVEHK promes egin du etsai asko bat-batean domino efektu batean, hau da, agudo mugitzen kate-erreakzio batean denbora esparru laburrean.

3Hauek dira denak sinonimoak, ostera, ordenatua esan nahi du ofizialki erabakita, bereziki autoritate lanegin baterako; izendatua berdin esanahi antzerakoa, baina neurri handi batean esan nahi du atzamarraz hautatua aldi berezi baterako edo une edo asmo zehatz baterako; eta hautatua esan nahi du aukeratua faborez besteren artean.

4Dakarkizut gizon bat Gantzudura osoan dabilena elkartzeko emakume batekin… (“Hezurra NIRE hezurretakoa, haragia NIRE haragiarena” Profezia-Poema).

5Honek zerikusia du Berba Profetiko pertsonalekin.

6Ikusi Profezia 94 NIK, YAHUVEHK, diot “ez gero gutxietsi NIRE haserrea zeren hazten ibili da orrokako infernua bezala” eta azkeneko iruzkinak Profetarenak, non Esdras “Kaleb” bezala profetizatzen da etorkizuneko bezala, eta lotura gerra are gehiagora doana zeruko esparruetan lurrera beheratzen.

72 Timoteori 3:8 [liluratzaile hauek ere, buru usteleko jendea eta sinesmenean porrot egina baita, egiaren aurka jartzen dira] Titori 1:16 [Hitzez aitortzen dute bai, Jainkoa ezagutzen dutela, baina egitez ukatu egiten dute, higuingarri eta errebelde dira, egintza on baterako ere gauza ez]. Gaitzetsia adierazi daiteke JAINKOARENGANDIK ukatua den pertsona bat salbamenerako itxaropenik gabe (Jeremias 6:26-30; Hebrearrei 6:4-8) blasfematu duena ESPIRITU SANTUA (Mateo 12:31; Hebrearrei 10:26-31), zein barkaezinezko bekatu bakarra den (Lukas 12:10) eta beraz, aldiz aurretik kondenaziorako aukeratua (Erromatarrei 9:22). “Gaitzetsia” ere erabilia izan daiteke adjektibo bezala harremana deskribatzen egoera honekin.

8Beste era batera esanda, YAHK dio beste inolako bideo edo web orrialdea ezin daitekeela konparatu Haizezakarra orrialdeko hainbeste bideo ederrak, gantzutuekin.

9YAHK hitz egiten du existitzera ekartzeko.

10Deuteronomio 28an, bai bedeinkazioak, bai madarikazioak, saihetsezinak dira. [Bedeinkazio hauek] beteko dira, entzuten badituzu arretaz YAHUVEHREN ahotsa, zure JAINKOA, (B1) eta [Madarikazio hauek] beteko dira, ez badituzu entzuten arretaz YAHUVEHREN ahotsa, zure JAINKOA (B15).

11“Gezurra sinetsi” gogorarazten digu 2 Tesalonikarrei 2:11 eta adierazten du Apostasia Handia, Erortze Handia, deskribatzen Ministerio hau uko egin zutenak eta YAHREN azken garaiko Profetak, eta damutzen ez badira, haien ordez onartuko dute antimesias (alias antikristo) eta bere mezua. “Satanasen eraginez, gaiztoaren etorrera ahalmen handiz, egintza harrigarriz eta gezurrezko mirariz gertatuko da, eta engainabide guztiak erabiliko ditu galbidean daudenak hondatzeko, hauek ez baitzuten salbatuko zituen egia maitatu nahi izan. Horregatik indar liluragarria bidaltzen die horiei Jainkoak, gezurrari sinets diezaioten, eta egiari sinetsi ordez, zuzengabekeria gogoko izan zuten guztiak kondena daitezen.” (2 Tesalonikarrei 2:9-12) (Young’s Literal Translation YLT). “Gezurra” esan nahi du gezur bat daramana norbait arima galtzea; gezurra ondo dagoela ESPIRITU SANTUA, RUACH ha KODESHEN aurka blasfematzea eta aldiz, antikristoren espirituarengan sinetsi. Ikusi Profezia 71: Zigilatua egon dena, orain errebelatua izaten ari da.

12Hobe duzu: eguneroko berba da esanahi gogorragoa esateko “Hobe egingo zenuke…”

13“Ttipiak” adierazi dezake umeak, baina baita YAHREN haurrrak, nor umilak ume ttipia bezala diren, eta bereziki HAIEN Profeten arteko edozeinek (Mateo 10:41-42; 18:1-6)

14HIRURAK BATERA: TRINITATE SANTUAREN Izena dira hiru IZENAK (YAHUVEH, YAHUSHUA, SHKHINYAH; hala ere, IZEN BAT: YAH.