PROFEZIA 122

EZIN DUZU ZERUKO ATEAK ERAITSI, HONELA DIO YAHUSHUA HA MASHIACHK

IDATZIA/MINTZATUA RUACH HA KODESHEN GANTZUDURAPEAN
APOSTOLU PROFETA Elisabeth (Elisheva) ElijahREN BITARTEZ
2012KO OTSAILAREN 21EAN JASOTA
2013KO URTARRILAREN 5EAN


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

SASIKUMEAREN DEFINIZIOA

Webster Hiztegiak dio: legez kanpoko haurra.

YAHUSHUAK ez du esan nahi sasiko haurra izatea eremu fisikoan hemen lurrean. YAHUSHUAK Profezia honetan eremu espiritualean esan nahi du, eta hitz egiten ditu, zeruan Aita daukatela uste duten horiei, baina, izan ere, YAHUVEHREN begietan, sasikumeak dira.

TESTUINGURUA PROFEZIA BAINO LEHEN

Otoitzean geunden YouTube arazoaz zer ikusia zuen gai bati buruz eta Elisabeth bereizi zituen “anti-mashiach” hitzak hizkuntza Santu batean, eta jakin nahian zegoen bera ote zegoen berak izan zuen amets baten atzean, bera begiratua izaten zena.

PROFEZIA 122

Elisabeth, zergatik zaude hain harriturik? Beraren arreta aspalditik izan duzu. Nork uste duzu dagoela erasoen atzean?

Hau NIRE guda da!

NIK erabiltzen dut Amightywind. NIK erabiltzen ditut NIRE Gerlari bereziak, NIRE Emaztegai Berezia, baina zuek denak babesa daukazue. Zuek denok NIRE armadura daramazue, NI zehazki hor zuen alboan bainago.

YouTube izan da suzko labea bezala, ezta? Zenbat bider esan zenuen: Oi, ez, ez dakit nola bizirik irtengo naizen!, gorrotozkoa berbak zuri desegitea mehatxatzen zizueten bitartean. Baina aldi bakoitzean, NIK eman dizut gailentzeko behar dena. Aldi bakoitzean, NIK berraltxatzen dizut, eta hitz egiten dut erasoak jasanda izan diren guzti haiei: ahulak zineten tokian, NIK gogorrago egiten zaituztet; beldurrez egon zineten tokian, NIK egiten dizuet ausartagoak.

Oi, NIRE ttipiak! Ez gutxietsi eman dizuten boterea zuen arimen etsaien aurka borrokatzeko! NIRE etsaiak zuen etsaiak dira! Zuen etsaiak NIRE etsaiak dira!

Beraz, ez izan beldur zuen aurka armatu den gerragatik. Giza eskutik datorrela dirudi arren, gizaki hilkor hutsala baino gehiago da. Baldin eta NIK esaten dizuetena egiten baduzue, baldin eta NIR obeditzen badidazue, NIK seguru mantenduko zaituztet. Ez gutxietsi etsaiaren boterea, baina ez gutxietsi NIRE boterea, zeren NIK desegingo ditut etsai hauek. NI zuek uste ez duzuen unean etorriko naiz.

DEUTERONOMIOA 4:24

Izan ere, YAHUVEH, zuen Jainkoa, Jainko jeloskorra da, su kiskalgarria.

JOB 4:8-9

Gaiztakeria landu eta miseria erein dutenak, horiek ikusi ditut ereindakoaren uzta biltzen. Jainkoaren arnasak hondatzen ditu, haren haserre-hatsak kontsumitzen.

Ez profitatu parada kirtenak! NIGANA ekar ezazue dena otoitzean. Mantendu ikusezinezko indar eremu hori zuen inguruan otoitzean zeren, beste behin esaten dizuet, anti-mesiasen arreta duzue. Uste duzuen baino beranduago da. Denbora uste duzuen baino laburragoa da. Bakarrik ausartak izan zaitezte. Ez utzi etsaiei zuei izerditan ikustea!

Sylvester: nahi al duzu jakitea grabatu arazi dizuen bideo handiena? Zuen azkeneko bideoa da. [Hasieran YouTubera deskargatua 2012ko otsailaren 18an, faltsuki deitua y berriro argitaratua 2012ko martxoaren 15an].

Etsaiek ikusi zutenean, zuei egin dizueten guztiaren arren, indarrez zapaltzen duzula eta bedeinkatua zara emazte maitearekin zure alboan, eta NIK ematen dizut barrea, eta barre hura haiek gorrotatzen dute, badakite ez dagoela ezer egin dutenik, bedeinkazio horiek eramateko. Eta orain badakite ere, bat zegoela uste zutenean, orain bi ikusten dituzte, zeren poza, NIRE poza, zuen indarra da.

Oi, maiteak! Ez duzue ezta hasi ere konprenitzen eta ezin duzue ulertu atzeman dituzuen arimen neurria, haien gain datorren konbikzioa, malkoz beteriko aurpegiekin, errenditzen dituzte haien borondatea eta haien bizia NIRI. Zergatik uste duzue daukazuela antimesiasen arreta? ¿Ez duzuelako egiten hizkuntza batean? Hizkuntza bat etsaiarentzat nahiko gogor da jasatea, baina jakinda ezin dizuetela bozatu edo isilarazi, dakitelako zuen nahia dela mundu guztia atzematea, hizkuntza guztietan. Horregatik ipini dizuet hemen eta NIK erabiltzen ditut etsaiaren makina lortzeko. Oi, handiak, handiak, handiak, handiak, handiak dira zuen bedeinkazioak!

Bakarrik jarraitu ihardukitzen. Sekula ez utzi etsaiei zuek gailenduak jausita ikustea. Bakarrik hartu NIRE eskua. Honela, NIRE indarra ezin da konparatzen hasi ere inolako emakume edo gizonekin. NIK, YAHUSHUAK, altxatzen dizuet. NIK, YAHUSHUAK, inguratzen dizuet NIRE maitasunezko besoak zuen inguruan ipintzen. NIK, YAHUSHUAK, hilko ditut mespretxatzen ditudan horiek. NIRE Hitzak ez du gezurrik esaten.

APOKALIPSIA 6:16

Eta honela esaten zieten mendi eta harkaitzei: Eror zaitezte gure gainera eta ezkuta gaitzazue tronuan eseria dagoenaren aurretik eta Bildotsaren haserretik.

ISAÍAS 11:4

Jende xehea zuzenbidez epaituko du, lurraldeko dohakabeen eskubideak defendatuko. Makilaz bezala, zigortu eta hilko ditu bere hitzez herriko gaiztoak.

Aitak gorroto duena, NIK gorrotatzen dut. Jendeak liburua banandu nahi du, Biblia izenekoa, eta arautu nahi du eta esan, NI bakarrik Testamendu Berrian nagoela. Ahazten zaie NI Liburua naizela. NI Hitza haragia bihurtua naiz. Ez dago banaketarik. NI zuek deitzen duzuen Testamendu Zaharrean ere banengoen. Daniel liburuan NITAZ hitz egin zen. Danielek NITAZ hitz egin zuen. Begiratu eta ikusiko duzue.

Hauexek dira NIK esan nahi diotsuedan berbak, zuek eraitsi ahaleginetan zabiltzan arten ate bat, NIK ez dudana nahi erantzuna oraindik ematea.

Bakarrik NIGAN atseden hartu, freskatu zaitezte NIGAN, utzidazue zuengan NIRE maitasuna isurtzen: berriztapena.

NI ez naiz sekula lar goizetik, NI ez naiz sekula lar berandu. Eta Niko, zeuk entzun zenidan. ENE seme, orain NIRE Espirituak eramaten dizu entzun eta obeditzera. Hori da eskatzen dudan guztia. Zeuk egizu zuri dagokizuna eta NEUK egingo dut NIRI dagokidana. Esaten dizudanean neurriak hartzeko, esaten duzunean ere: “Oi, ez zait axola, Jainkoak babestuko du”, baldin eta zuk NIRI obeditzen nauzunean, baldin eta zuk NIRI obeditzen nauzunean.

Jarraitu NIGANA hurbiltzen. Eska nazazu hitz egin dizudala gau erdian. Bakarrik jarraitu NIGANA hurbiltzen, zeren inolako armarik zuen aurka armatua handiagoa da NI NAIZ baino. Ez dago ezer NIK ezin dudana suntsitu. Ez daude NIK itsutu ez ditzakedan begirik. Ez dago NIK suntsitu ez dezakedan makinarik. Izan NIGAN fedea. Aingeru Santuen legioetan izan fedea NIK bidali ditudanak NIRE Emaztegai ederrarengana. Izan NIGAN fedea. Ez izan zalantzarik. Ez zalantzatu NIRE maitasuna zuenganako. Gortu zure belarriak oihukatzen duten horiei eta esaten dutenak zu ez zarela NIREA. NIRE Hitza predikatzen ari zara. NIRE Hitzak bizitzen ari zara.

Elisabeth: Instrukzioak ematen dizkizut, zeuk egiten duzun guztia da jakinaraztea. Zeu ez zara Komandante Gorena, NEU NAIZ. Zeuk bakarrik pasatzen dituzu NIK ematen dizkizudan aginduak. Zeu ez zara arduradun jendeak zer egiten duenaz. Zeu ez zara arduradun haiek oker ulertzen dutenean. Haiek dira arduradun. Bakarrik NIGANA ekarri eta esan: “lagundu nazazu ulertzen”.

NI naiz JAINKO AHALGUZTIDUNA. NI eta Aita Bat gara. NI leku guztietan egon naiteke eta NI NAIZ. Zeu andrazkoa zara eta ezin duzu, beraz, egizu esaten dizudana egin dezazun, zuek guztiok egizue NIK esaten dizuedan guztia egin dezazuen.

NI YAHUSHUA Bera naiz, pikondoa madarikatu zuena, ezeztatu zuelako fruitua ematera, eta zimeldu zen eta sikatu guztien begi aurrean. NI ez naiz aldatu. NIK biak egiten ditut: bedeinkatu eta madarikatu. Etsaiek zure belarriak gortu nahi dituzte eta esan nahi dute: “Jesu Kristo bakarrik maitasunezko Jainkoa da. Ez daukat zertan bete Hamar Aginduak. Ukatzen ditut lege horien arabera bizitzera. NIK nahi dudan bezala bizi naiteke, eta zerura joango naiz. Zeu infernura joango zara, uste duzulako Jainkoaren gogoko izan zaitezkeela, guri epaitzen gaituzulako, guk suntsituko dizugu.” Oihukatzen dute behin eta berriro.

Mezua! Mezua! Mezua! Mundu guztiari orain!

Ezin dira eraitsi zeruko ateak. Ezin da NI, YAHUVEH, YAHUSHUA eta RUACH ha KODESH, tronutik kendu. Zuen lepotik barre egiten dut. Oi, zuek gizon eta emakume erikorrak! Hautsa baino ez zarete, lastoa haizean NIK ezereztea erabaki ahal dudana. Oi, zuek, Amightywind Ministerioaren etsaiak, hainbeste goragaleaz burua astintzen dudan bezainbeste, hor egongo zaretelako, NIRI hots egiten didazuenean haitz mordo baten azpian ezkutatzea BERAREN suminduratik, Tronuan jartzen denarena eta YAHREN Bildotsarena. Bakarrik uste duzue badakizuela zer den oinazea. Ez duzue ezta hasi ere konprenitzen. Ministerio honen etsaia bazarete, NIRE Hitza eta Santutasuna bakarrik predikatzen duena, Juan Bataiatzailearen eta Elijah Zaharrekoaren mezua daukana, etsaiak zarete YAHUVEH, NI, YAHUSHUA eta RUACH ha KODESHENAK.

Zuek diozuenak “nik suntsituko dut Ministerio hau”. Ez, NI izango naiz zuek suntsituko zaituztena, pikondo hura madarikatu nuen bezala, horrela ere madarikatzen ditut Amightywind Ministerioaren etsaiak, zeren Ministerio hau ez da gizonezko batena ezta emakumezko batena. Ministerio hau NIRE eskuak osaturik dago. RUACH ha KODESH politaren gantzudura da NIGANA erakartzen duena gizonak eta emakumeak, haien arimak salbatuak izan daitezen, baina erabiltzen dut Ministerio hau baita ere, nolabait dohakabeak suntsitzeko.

Hortaz, ENE kuttunak, Ministerio hau bedeinkaziotzat hartu duzuenok, zeren eta, mundu guztiaren zehar bilatu dezakezue, eta ez duzue aurkituko hau bezalako besterik, kemenezko berba hauek ematen dizkizuet. Zuek gorrotatzen dizuetenak, NI gorrotatzen naute. Zuek suntsitu nahian dabiltzanak, NI suntsitu nahian dabiltza. Eta NI, eta Zeruko Aita, zuen ABBA YAHUVEH, irri egiten dute gizon eta emakume erkinen burutazioaz, hautsa direnak GURE begietan. Eta oso, oso laster, etsaiek ikusiko dute, zuei dela, zuei dela, asko maite ditudanak, eta beraiei direla asko mespretxatzen ditudala.

Horrenbestez, jarraitu lan egiten uztako landare honetan. Beste hainbat bedeinkazio dauzkat zuen zain. YAHUSHUAREN Emaztegaiak aitortzen du zeu nor zaren. YAHUSHUAREN Emaztegaiak elkar ezagutzen dira. YAHUSHUAREN Emaztegaia imana bezala zuregana erakarria da, zeren badaki Ministerio honi egia eman diezaiola. Laguntza zarete Juduentzat nahiz jentilentzat. Beste inolako eliza ezarritako bezalakoak zarete. Lehenengo Apostoluak bezala zarete elkarrekin biltzen zirenean, eta agerbideak, mirak eta mirariak jarraitzen zizkieten, NIRI obeditzen zidatenei.

Horregatik, hau da NIK egin nahi dudana egun honetan. Kontsolamenduzko hitz bat ematea nahi dut, gutxien espero duzuenean. Altxatu nahi dut hain lur jota egon diren horiek. Zuen begietako malkoak sikatu nahi ditut. Berriztatzea nahi dut, berriztatze premia duten guzti horiek. Ausardia eman nahi dizuet, beldurra ezagutu duzuenean. Gogorarazi dizuet NI hemen nagoela. Hurbilago nago zuen hurrengo arnasa baino. NIRE Espirituak zuen barnean bizi da. Eta, Oi, zenbat maite zaituztet!

Beraz, jarraitu sendo eusten NIRE gainjantziaren ertza. Ez askatu. Zeren NIK ez zaituztet utziko ezta abandonatuko. NIK badakit zein izenak dauden idatziak Bildotsaren Bizi Liburuan, mundua sortu baino aurretik. NIK badakit zeinen izenak dirauten. Eta horiei hitz egiten diet egun honetan. Berba hau bedeinkazio NIREGANDIK hartzen baduzue, jakizue zuen izena hor dagoela, ez da ezabatua izan.

Berba hau madarikazioa bezala jasotzen baduzu, iseka eta barre egiteko bakarrik, jakizu hau: ez zaitut sekula ezagutu. Berdin zait nola errepikatzen dituzu NIRE Hitzak. Berdin zait nola oihukatzen duzun. Hauxe diotsut: berba hauek madarikazioa bezala hartzen badituzu, damutzen ez bazara eta berrerosi egin duzuna, ziur egon zaitez, ez zaitudala ezagutzen.

[Elisabethek dio: “ziur al zaude nahi duzula nik hau esatea? Nik estaltzen ditut nire ezpainak YAHUSHUA ha MASHIACHREN Odol isuriaz. Hau ZEU ez bazara, YAHUSHUA, ez dadila irten.]

ERRAZU! AGINTZEN DIZUT ERRAN DEZAZUN! NIK hauxe diot altu eta hauxe diot argi eta garbi. Damutzen ez diren horiek, RUACH ha KODESHEN Su Santuzko Alef eta Tav Ministerioaren aurka esan dituzten berba txarrak berrerosten ez dituzten horiek, maitekor Amightywind edo Almightywind deitzen dena, hauxe diotsuet: errepikatuko dut beste behin, zeren NIRE Profetak, zeu saiatu zinen NI isilarazten edo esatera nindoan hitzak zentsuratu, beraz, berriro errepikatuko dut. Ministerio honi begiratzen diotenak eta gorrotatu, eta gorrotatzen dituzte ematen dituen hitzak, ez zaituztet ezta ezagutu ere. SASIKUME BEZALA ZARA!!! “Jabegai” zarela aitortuz, oinordetza eskuratzeko eskubidea esanez, baina hauxe diotsut: damutzeari uko egiten diotenak, ukatzen direnak berba gaiztoak esan dituztenak eta ekintza txarrak berrerostera, hartu dituzten horiek Hamar Aginduak eta lurreratu dituztenak behera eta esan dute: “Ez daukagu zertan obeditu behar. Ez daukagu zertan santutasunean bizi behar. Isilarazi profeta hori. Hil profeta hori.”

Hauxe diotsuet: Ez zaituztet ezagutzen. SASIKUMEA ZARA!!! [Hebrearrei 12:8: Zentzarazten ez bazaituzte, denak zentzarazi ohi diren bezala, ez zarete nonbait benetako seme-alaba, sasiko baizik.] Hartuko duzue zuen oinordetza eta izango dira infernuko sugarrak. Zuek diozuenak ez dagoela infernurik eta Ministerio hau gorroto duzuenak, ohartzen duelako, Deuteronomioa 28ko madarikazioak oraindik indarrean daudela, damutzera ukatu eta ezeztatzen diren horientzat. Hartuko duzue zuen saria, eta da SUZKO AINTZIRA ZUENTZAT. Bakarrik ezeztatzen duzuelako infernurik egoteak, ez du egia bihurtzen.

Oi, zerua irabazteko dago! Oi, infernua dago saihesteko izuaz! Oi, NIK bedeinkatu nahiz madarikatu egiten dut bezainbeste, hain seguru pikondoa madarikatu nuen bezala. Beraz, hauxe daukat esateko, zuen erabakia da: adoptatuak izatea edo arbuiatuak sasikume bezala. Eta deabrua hor dago bereganatzeko sasikumeak. Zuen erabakia da. Baina NIRE ardiak ezagutzen dute NIRE ahotsa. NIRE Bildotsak ezagutzen dute NIRE ahotsa eta haiek ez dira etorriko beste inolako artzainengana. Eta badakite zigortzen ditudala maite ditudan horiek eta eskertzen naute horregatik. Hauexek dira NIRE haur maiteak. Hauexek dira Aitaren haurrak. Hauexek dira RUACH ha KODESH beterik dauden horiek, ESPIRITU SANTU gozoa.

NIK lasaitzen dizuet hitz hauekin. Zuek NIREAK zarete. Eta NIK babesten ditut NIREAK diren guztiak. Eta daukadana zuekin partekatzen dut eta boterea ematen dizuet eta hitz egin. Ezin baduzue entzun NIRE ahotsa, Elisabethek orain entzun ahal duen bezala orain, beste modu batzuk dauzkat zuri hitz egiteko. Bakarrik hurbildu zaitez gehiago NIGANA, zeren benetan diotsuet, gantzudurak bakarrik indartsuagoak bihurtuko dira, benetan obeditzen nauten horietan, eta jarraitzen nautenak eta borrokatzen dutenak santutasunaren arauaren alde eta errieta egiten diotenak fedegabea den guztiari. Gantzudura bakarrik gogorrago bihurtuko da. Hau da NIRE oinordetza zuentzat. Aingeru Santuak guardia egiten dutenak eta babesten dizutenak, hau da NIRE oinordetza zuentzat. Ematen dizuet maite zaituztelako.

LUKAS 6:46

Zergatik esaten didazue “Jauna, Jauna”, eta ez duzue egiten esaten dizuedana?

JOAN 14:15

Maite banauzue, beteko dituzue NIRE aginduak.

2 TIMOTEORI 3:5

Itxuraz erlijiozale agertuko dira, baina ukatu egingo dute erlijioaren benetako indarra. Alde egizu horrelakoengandik!

MARKOS 11:12-14

Biharamunean, Betaniatik irten zirenean, Jesus gosetu egin zen. Hostotan zegoen pikondo bat urrutitik ikusirik, bertara joan zen, ea pikurik aurkitzen zuen; baina ondora iristean, ez zuen hostoa besterik aurkitu, ez baitzen piku-sasoia. Orduan, pikondoari esan zion: “Ez dezala gehiago inork hiregandik fruiturik jan.” Bere ikasleek ere entzun zioten.

IRTEERA 20:2-17

Agintzen zaigu Hamar Aginduak obeditzea.

1. Ez izan NI beste jainkorik

2. Ez izan idolorik ez irudirik.

3. Ez erabili alferrik Jaunaren Izena.

4. Gogoan izan larunbata Jaunari sagaratzeko.

5. Ohoratu aita-amak.

6. Ez hil inor.

7. Ez egin adulteriorik.

8. Ez ostu.

9. Ez egin gezurrezko testigantzarik.

10. Ez gutiziatu lagun hurkoarenik ezer.

MATEO 25:1-12

Jainkoaren erregetzarekin, kriseiluak hartu eta senar ezkonberriari bidera irten zitzaizkion hamar neskatxekin bezala gertatzen da. Neskatxetako bost zentzugabeak ziren eta bost zentzudunak. Kriseiluak hartzean, zentzugabeek ez zuten oliorik hartu; zentzudunek ordea, kriseiluekin batera, olioa ere hartu zuten ontzietan. Senarrak luzatzen zuenez, logaletu egin ziren denak eta loak hartu zituen. Gauerdian oihu bat izan zen: hemen da senarra! Irten bidera! Jaiki ziren denak eta beren kriseiluak prestatu zituzten: Orduan zentzugabeek zentzudunei esan zieten. Emaguzue olio pixka bat, kriseiluak itzaltzera doazkigu eta. Zentzudunek erantzun zieten: “Ea ez dugun nahikoa denontzat; hobe duzue, badaezpada, dendara joan eta erosi.” Baina erostera joanak zirelarik, senarra iritsi zen, eta prest zeudenak, ezteietara sartu ziren berarekin. Eta atea itxi egin zen. Iritsi ziren azkenik, beste neskatxak ere eta dei egin zuten: Jauna, Jauna, zabaldu. Baina Jaunak erantzun zien: “Benetan diotsuet, ez dakit nor zareten”. Zain egon, beraz, ez baitakizue, ez egunik, ez ordurik.

Berbaren azkena.

Elisabeth: [arnasa hartzen du] hori da, Niko, sartu hona barrura grabatzailearekin.

Mintzatua RUACH ha KODESHEN gantzudurapean, Apostolu Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijahri.

Iraintzen gehiengoari, eta bedeinkazioa besteentzat, Alaba, Gerlaria, YAHUSHUA ha MASHIACHREN / Jesu Kristoren Emaztegaia