PROFEZIA 119

2011 DAMUTASUNERAKO DEIA EDO FINITZERAKO YAH ZUEN ZENBAKIA DU

IDATZIA/MINTZATUA RUACH HA KODESHEN GANTZUDURAPEAN
APOSTOLU Elisabeth (Elisheva) Sherrie ElijahREN BITARTEZ
2010EKO ABENDUAREN 24AN JASOTA
2011KO URTARRILAREN 1EAN ARGITARATUA


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

HITZAURREA

Elisabeth berbetan:

Esnatu nintzen eta entzun nuen telefonoa deika, egiten ring, ring, eta nik entzuten nuen telefonoa. Lehenengo aldiz hau gertatu zena atzo zen, izan behar zuenean neguko solstizioa deitzen dena, egun 22an. Beraz, entzun nuen telefonoa deika abenduaren 22an eta Nikok esan zuen ez zegoela inolako telefonorik deika.

Edozein modutan, hor da ni nengoenean gaur, abenduaren 23an, bigarren aldiz altxatu nintzenean ring, ring horretara, eta oraingoan, Aiene Jauna! Telefonoak ez zen gelditzen deika. Esan nion Nikori: zure telefonoa deika dabil. Esnatu nion eta berak esan zuen: ez, ez dago. Nik esan nuen: Nik oraindik entzuten dut, baita orain zurekin berbetan nagoelarik, eta deitu zituen, Aiene Jainkoa! Hainbeste bider! Ni berbetan nengoela ere telefonoz, oraindik entzuten nuen berbaldia amaitu eta deseseki ondoren ere.

Hain egiazkoa zen eta Nikok esan zuen nire telefonoa hor barruan zegoela (gelan) eta nik ezin izan nuen ulertu, eta gero, esaten dut: Aiene, Jainkoa! Hau da [eremu] espiritualean. Jainkoa nire arreta erakartzen saiatzen da. Beraz, lo egiteko nentzan eta esnatu nintzenean, Nikori esaten nengoen (hamarretan jaikitzen naiz goizero), eta Nikori kontatzen nengoen telefonoarena eta otoitza ozenki. Nik diot hau naturaz gaindikoa izango zela. Telefonoa deika entzuten dut. Zer da? Zer saiatzen zara niri esaten, zeruko Aita? Eta gero, gauza bera entzun nuen.

Inork erantzuten ez dion deia da eta hori zen gertatu zena, beraz, damutzen hasi nintzen eta hasi nintzen, itxaron, esan nuen, inork ez zuela erantzun. Eta nik esan nuen: ongi, a zer nolako deia? Esan nuen: huts egin zaitut nolabait? Eta gero entzun nuen damutasunerako deia zela. Oi, ABBA YAH! Horrela egiten dut, damutzen naiz, sentitzen dut, badakit ez naizela perfektua, badakit alferrik galtzen dudala. Saiatzen nintzen pentsatzen zer egin ote nuen txarto, Jainkoak esan lezakeela: ez zinen damutu.

Arduratzen naiz YouTube arazo honekin, arduratzen naiz non zegoen nire bihotza, hainbeste hotza nire bihotzean batzuetan. Gizaki hauek ankerrak dira, eta etengabe izan da urte baten guztiaren zehar eta arduratzen naiz mingostasuna ezarri ote zitzaidan, zeren Jainkoak baimendu du eta etsaiek iseka egiten dute eta barre esanez: begiratu, bera ez da profeta, ni oraindik hemen nago eta ez da ezer gertatu. Bereziki Molly hau eta irakurri nuen emakume honek barre egiten zuela bere kontu galtzerdian. Ez dut bere izena ezagutzen ere. Ez ditut pertsona hauek ezagutzen. Beraz, damutzen nintzen bitartean eta arduratzen, bigarren aldiz otoitz egiten nengoela oheratu orduko lo egitera. Zenbat bedeinkazio iritsi dira jendeari atzematen Salbazioaren mezuarekin eta Profeziak? Baina sentitzen dut zauritu naizela era batzuetan.

Beraz, aho biko ezpata izan da benetan, YouTube hau, bedeinkazioa izan da, nahiz ikaragarria, baina pentsatzen nengoen artean eta otoitz egiten guzti hauei buruz, eta uste nuen honengatik Jainkoa haserre egon dela esanez: inork ez du erantzun deia, damutasuneko deiari.

Orduan entzun nion esaten:

PROFEZIA 119

“Ez zara zeu, Elisabeth, ez da zeuri buruzkoa”. Berak esan zuen: “Erantzuten ez duten horiei buruz da. Munduan horiei da ukatzen direnak damutasuneko deiari erantzuteko, jakinda NIK ohartu dudala. Bakarrik duinak aurkituak direnak egingo dute ihes Tribulazio Handitik. Horiek dira, dakitenak zertan ari diren eta iraintzen naute, eta jarraitzen dute haien bekatuan, esaten dutenak: “nik Espiritu Santua daukat barruan”, hala ere, jarraitzen dute haien bekatuan, aitzakiak ipintzen dituzten horiek, jakinda NIK ikusten dudala haiek egiten duten guztia, nahiz porno, nahiz homosexualitatea, nahiz edari alkoholikoak edan, nahiz adulterioa, fornikazioa, mozkorraldiak, drogak, madarikazioa, badakite begira nagoela, badakite eredua izan behar dutela, adierazten dute Jesu Kristoren Izena, baita YAHUSHUA ere, eta alabaina, NI urruti nago haiengandik. Espiritu Santuak ezin du bizi bekatuzko tabernakulu batean. Hala ere, probatzen naute behin eta berriro.

NIK argitaratzen dut damutasunezko deia. Hain gutxik entzun dute! Telefono bat deika eta deika dagoena bezala da eta inork ez du erantzuten. NIK ipintzen dizut hedabide batean atzematen duena luzera eta zabalera guztia, hor ipintzen zaitut erakusteko NI Epaiketako Jainkoa naizela, errukizkoa naizen bezala, ez dut gezurrik esaten. Alabaina, tratu txarrak ematen diote Profetari, gaiztoa deitzen diote NIRE Ministerioari, erronka egiten naute eta iseka egiten dute eta esaten dute: ez zaigu ezer gertatuko, Elisabeth, ospa egin. Haiek diote dena graziaz dela, egina dagoela gurutzean. Orain bekatu egin dezaket nahi dudan beste, ikusten duzu nire arima ez dagoela galduta. Zeu zara, zeu legearen arabera bizi zara, uste duzu obeditu behar diozula Jainko horri zeuk diozuna, Eta halere, guk diogu ez dagoela bekatu halakorik ezer, indargabetua dago.

Gorrotatzen dizute, Elisabeth, grinaz. Gorrotatzen dute bekatuen aurka predikatzen duen edonork. Gorrotatzen dute ohartzen duten guztiak. Hedatu zenuen deialdi bat. NIK bidali nizun horra Amightywind, ohartzeko, kristau adierazten den herria damutu dadin bere bekatuaz. Esan dut behin, eta berriro, eta berriro eta berriro. Hain gutxik entzungo dute!

Bidali nuen Amightywind Ministerioa YouTube webgunera, eta zuri egin dizutena, NIRI egin didate, eta halere, hots egiten dute NIRE Izen Santua, eta alabaina, NI urruti nago haiengandik. NIRE Berbak errezitatzen dituzte, erabiltzen dituzte arma bat bezala zure aurka, eta ohartzen duten guztien aurka damutasunera eta YAHUSHUAREN aurpegia bilatzera, BERAK ezabatu aurretik mundutik BERE suminduran.

Ahazten zaie NI Bildots hura behin bakarrik nintzela. Ahazten zaie natorrela suaz NIRE begietan. Ahazten zaie Bildotsaren sumindura dela. Ahazten zaie bekatua mespretxatzen dudala. Aitzakiak ipintzen dituzte bekatuarengatik, eta erantzukizun gehiago daukate aprobetxatu diren horiek, iseka egin dutenak, gorrotatu dute eta izen ona kendu Ministerio bati NIK deitu niona Amightywind.

Beraz, Elisabeth, baimendu nuen zeuk entzutea telefonoko txirrina. Nahi dut zeuk ohartu diezaiezun berriro. Hain gutxik erantzun dute damutasuneko deiari eta urrundu dira bekatuarengandik! Hain gutxik izango dira salbatuak Tribulazio Handia hasten denean!

Ez da nahiko damutasuna adieraztea, ekintza egon behar du hitz horien atzean. Urratua egon behar du (tiratan zarratatu bortizki) eta jantzien apurtzea baina ez fisikoki. Esan dut: damutu zaitez. Ministerio Santu hau ipini dut hor mundu guztiak ikus dezan nahi badu, eta alabaina, gehienak itxi egin dituzte belarriak eta itsutu dituzte begiak. Haiek diote guk ez dugula ikusten, ez dizugula entzuten, eta Amightywind Ministerioa eta Elisabeth Elijah Profeta, zu zara gu mespretxatzen duguna. Kristauen elkargoa gara eta ez du axola zer esaten duzun, hartu zeure Amightywind Ministerioa eta eraman itzazu zeure Profeziak, zeren jarraituko dugu gure bekatuan, eta begira, oraindik bizirik gaude, eta ez du axola mespretxatzen badugu Amightywind Ministerioa, zeren zure Jainkoak ez gaitu hil oraindik. Zeure Jainkoak ez digu ezta ukitu ere egin, beraz zure Jainkoa ez da izango geure Jainkoa, gure Jainkoak dio bekatu egin dezakegula eta. Gure Jainkoak esaten digu gorrotatu ahal zaitzakegula. Gure Jainkoak diosku suntsitu dezakegula Amightywind. Gure Jainkoak dio profeta faltsua zarela eta ez dagoela premiarik damutasunarena gure bekatuaz.

Oi, baina zuek, tentelak, jende tentela, NI NAIZ, YAHUSHUA, hitz egiten duena buztinezko ontzi honen medioz. Zirikatu nauzue, eta zirikatu nauzue, eta zirikatu nauzue, eta erabili dut Ministerio hau, damutasuneko deialdi baterako, eta ostera, diozue deabrua dela bidalia izan dena. Ahazten zaizue zer egin nion pikondoari. Ahazten zaizue NI, YAHUSHUA nintzela madarikatu nuena uko egin ziolako fruitu ona emateari. Ahazten zaizue zimeldu eta hil egin zela. Ahazten zaizue dohakabe bat dagoela mespretxatzen dudana. Pikondo hura zu irudikatzen du, harrizko bihotzarekin, zuk NIRE Hitzak erabiltzen dituzuna, zuk NIRE Izena erabiltzen duzuna, zuk gaiztoa deitzen diozuna Ministeriori, hitza damutasuna eta bekatuak utzi entzun zenuelako. Gorroto duzu NIK hitz egitea eta deitzen diozu profeta faltsua, ostera, zeuk uste duzu dena dakizula. Halere NIK deitzen dizut tentela heziketa biblikoarekin, erabiltzen duzulako hiltzen duen hitza eta ez dago Espiriturik esaten duzunetan, eta Eskritura Santuak erabiltzen dituzu, eta diozu bakarrik Reina Valera Bertsioa egingo duela, hanka beste guztiak, liburu gehiago gehitu dituzue eta ez dizkiogu ezta begirada bat botako ere.

Ergelak, ergelak, NIK begiratzen dut zuen bizitza eta burua astintzen dut. Zuek zarete haiek, damutzen ez bazarete eta benetan utzi zuen bekatua, zuek zarete esango dizkizuet: ALDE NIGANDIK, GAIZKILEAK, EZ ZAITUZTET SEKULA EZAGUTU. Bakarrik Salbameneko otoitza esan zenutelako, egintza ipini behar dituzue zuen hitzen atzean, ezin duzue soilik esan maite nauzuela eta ez obeditu. Hau gezurra da infernutik zuzen. Hau gezurra da eta, Ministerio honek denez esaten dizuena, eta edozein Ministerio NIRE Santutasunean dabilena, ukatzen dena bekatuarekin amore ematea eta bekatariekin. Zuek kristautzat hartzen duzuenak zuen buruak, ez dago Santutasunik zuengan, eta mespretxatzen duzue Santutasuneko Espirituarekin datorren inor zuengana, eta NIRE gantzudurarekin bere aurpegian, eta ez da aldatu antzinatik. Mespretxatzen duzue edonor NIRE Hitzak erabiltzen dituena, gantzutuak eta ausartak direnak, eta beraz, Elisabethi agerbide bat eman diot, berehala zuek deitzen duzuena beste urte baten sartuko zaren bitartean, eta, Oi, hain gutxik entzuten dute, edo telefonoa deitzen entzun behintzat.

Ez duzue ulertzen? Ez duzue oraindik ulertzen? BIDE BAKARRIK ZEU ZERUAN SAR ZAITEZEN DA ZEUK DEIALDI HORI ERANTZUTEA. Entzun behar duzu telefono hori deitzen dabilena. Erantzun behar duzu damutasunerako deialdira eta bekatutik aldentzeko, utzi aitzakiak ipintzeari, zeren laster beranduegi izango da.

Epaiketa gogorrena etorriko da Ministerio honi tratu txarrak eman dioten gain, NIK ipini dudana hedabide masibo batean begi eta belarri askorekin, eta jakin duzue hori buruz, eta ez duzue babestu, eta gorroto dituzue haren berbak, NIK altu oihukatu nuelako eta garbi: DAMUTU ZAITEZ, DAMUTU ZAITEZ eta aldendu zure bekatuengatik.

Zeuk baztertuko dituzu profeziak eta erabiliko duzu zure giza ulermena, NIK behin eta berriro ohartu arren, bakarrik Espiritu Santuaren bitartez dela, ulertuko dituzula hitz egiten diren berbak eta ez direla interpretatzen giza ulermenaz. Profezia guztiak salbuespenik gabe, daramate herria damutasunera. Herria daramate NIRE beso maitekorretara, daramate herria eta irakasten dute Santutasuna. Ez dira andrazko baten edo gizonezko baten hitzak. NIK bakarrik erabiltzen dut buztinezko ontzi hau, gorrotatu eta gaizkitu duzuena. Esan duzue: guk suntsituko zaituztegu, guk apalduko dugu, guk hitz egingo ditugu gure gorrotozko hitzak ahal dugulako. Baita ostu eta lohituko dugu Amightywind Ministerioaren Izena bera ere, ausartzen zarelako guri bekatariak deitzea, eta gure bekatua azaltzera ausartzen zara, zure aurpegiko santutasuna ezin dugulako jasan, edo zure alboan lan egiten dutenen aurpegiak. Beraz, denoi esaten diegu ziurtatu dezaten haiek ere mespretxatu ditzaten eta ez ditzaten entzun Profezia Santuak, faltsuak direlako, eta beraz, itsutzen diezue, Oi, zuek itxurazaleak! Eta beraz, gortzen diezue.

Oi, zuek dohakabeak! NIK erakutsiko dizuet zer egiten dudan zuen gorrotoarengatik. Ez dago Espiritu Santurik zuengan. Satanasen bidutziak zarete eta jasankor izan naiz zuekin, Oi, luzaroan. NIK ipini nuen azkeneko paradako Ministerioa, datozen madarikazio egunen aurretik, eta gogoratu, egin diozuna berari, NIRI egin didazue. Jaukituko duzue zerutik datorren Epai batean, eta ipiniko zarete NIRE aurpegiaren aurrean, eta NIK gogoratuko dizuet, zuen gorrotozko hitzak, eta esango dut: Alde NIGANDIK, gaizkileak, ez baitzaituztet inoiz ezagutu. NIRE Espiritu Santua, edo aspaldi aldendu zen, edo ez zen sekula zuengan egon.

Beraz, Elisabeth, NIK baimendu nizun telefonoa entzutea. Baimendu dizut entzutea zenbat denbora ibili den deika, bakarrik horren agerbidea, zortzi bider. Batzuek entzungo dute eta izango da haien hasiera berria, eta benetan damutuko dira, eta jakingo dute benetan Amightywind Ministerioa Santua dela eta Jainkoak bidalitako Ministerio bat dela.

Apalduko diren guzti horiei, haien bekatuetatik itzuliko dira, eta haien adimen, gorputz, bihotz eta arimekin bene-benetan damutuko dira. Haiek bene-benetan damutuko dira. Hauek dira esan behar ditudan hitzak. Zuek erantzuten duzue dei horrexeri. Oi, damutasuneko Santuak, denak eta egun bakoitzean. Zeuk ere, Elisabeth, esan zenuen: zer da erantzun ez dudana? Nola ez naiz damutu? Oi, mesedez, barka nazazu, huts egiten dizut, ez naiz perfektua eta. Esan nizun, Elisabeth, ez zara zeu, zeren zeuk entzuten duzu NIRE txirrina eta erantzun zenuten NIRE deialdira eta zure alboan ministratzen duten guztiak eta dakiten guztiek Amightywind Ministerioa egia esaten duela eta ez dituela gezurrik esan. Haiek erantzun dute damutasuneko deialdira, baina gero, badaude banaka batzuk dakitenak egiak Ministerio honetan daudela eta, hala ere, probatzen naute, eta uste dute nahiko dela zuri ezagutzea. Uste dute nahiko dela Profeziak irakurtzea, uste dute beti edukiko dudala errukia eta ez direla egongo ondoriorik bekatuagatik. Honexeri da epaituko diedana gogorrago, ez direlako konturatzen arduradunak direla mespretxatzen ditudan bekatuenaz.

Beraz, esaiezue ENE alaba, hitz berri bat sor dezala nahi dute. Esaiezue zein eskerti nagoen mila bat gehiago dabiltzan horiekin, ez direnak bakarrik ahalegintzen egunero NIRI obeditzen, baizik eta sinesten dute, eta hitz egin eta partekatzen dituzte NIK esandako Berbak. Ez dira beldur gizakia iraintzeko, zeren haien arimen nahia da NI, YAHUSHUA, gustukoa izatea, badakitelako haien sariak zerutik etorriko direla.

Hortaz, esaiezue, ENE alaba, zeu izan zaitez Berriaren Elijah, gantzudura eta zeregina betetzeko eman dizkiodana.

Esaiezue, ENE alaba, nahiz eta aurpegian zuri txistua bota, zeuk jakinarazi iezaiezue, ENE alaba: OSO LASTER EZABATUAK IZANGO DIRA GIZA ARRAZATIK.

Esaiezue, ENE alaba, Oi, NI itzultzen naiz berriro! Berriro itzultzen naiz, baina oraingoan, izango da suarekin NIRE begietan, eta ez dut esan nahi NIK NIRE Emaztegaia NIRE albora deitzen dudanean, NIRE etsaiei buruz esaten dut, pikondo hori bezala direnak: madarikatuko dut eta zimeldu eta hil egingo da, denak ikus dezaten.

Esaiezue, ENE alaba, izan zaitez Profeta ausarta hori. Utzi arduratzeari gizonak eta emakumeak zer esango dutenari buruz.

Zeuk esaiezue, ENE alaba, esaiezue NIRE partez, zeren hori da telefonoaren txirrina. Profeta izateko deia daukazu. Zeuk erantzun zenion aspaldi. Ez dut baimenduko zeuk ez erantzutea telefono horri. Zure bizitzaren gaineko deia da, ihes egin ezin duzuna NIK deitu dizudalako, ENE alaba, giza arraza honi Tribulazioa hemen egon aurretik, larrialdi eguna Jakobarentzat. Oi, eta askorentzat, askorentzat, izango da lar berandu!

Hauek dira esan behar ditudan hitzak. Beste behin etsaiek bidaliko dituzte iseka eta gorrotoa. Bakarrik jakizu hau: ez dira NIREAK. Bakarrik jakizu hau: ez dira NIGANDIK bidaliak. Bakarrik jakizu hau: satanasen haurrak dira, satanasen emaztegaia, dohakabeak, gaizkileak, eta haien arimekin ordainduko dute infernuan eta Suzko Aintziran, laster datorrenak.

GORROTOZKO HITZAK

Bakarrik ez gorde gorrotozko hitz horiek, emazkidazu NIRI. NIK tratatu ditzaket beraiekin, zeuk ez. Ez dira zuei zuzenduta ere, Oi, Santuak, gorrotozko hitzak NIRI zuzenduta doaz. Iseka, irainak NIRI zuzenduta daude. Ezin dute begiratu gantzudura eta Santutasuna ipini ditudanak NIREAK diren GUZTIETAN, bereziki NIRE Emaztegaian, egunero ahalegintzen direnak NIREGANAKO atseginak izaten, eta zerbitzatzen, eta gurtzen eta NIRI deitzen Jainko Ahalguztiduna, eta Jauna, haien bizitzaren Gobernatzailea, Jabea, Salbatzailea, haiek ezagutzen naute. Hauek dira NIRE Emaztegaia. Haiek hartzen dituzte tratu txarrak, hartzen dute gorrotoa, madarikatuak dira, haien izen ona kenduak, haien izena txartzat hartua da. Hauek dira NIRE Emaztegaia eta, Oi, oso bizkor!, NIRE albora erakarriko dizuet. Badakizue nortzuk zareten. Jasotzen duzue agertzen den egia. Badakizue nortzuk zareten. Aitortzen duzue Amightywind Ministerio honen fruitu ona, zeren haize zakarra bezala, lur guztiaren zehar areagotzen dabilena. Eta orain jasotzen dut hizkuntza desberdin askotan eta asko gehiago daude etorriko direnak.

Zuek badakizue nortzuk zareten, Oi, ENE Emaztegai zoragarria! Nola dakizue? Gorrotatuak izan zaretelako, zuen izen ona kendu dizuetelako, mespretxatuak izan zaretelako, gaiztoak bezala baztertuak izan zarete. Aldiz, egiten duzuen guztia da era guztietan NIRE gustukoak izaten saiatzea, eta bekatariei esan damutu daitezela, eta bekatuetatik aldentzeko, eta horregatik tratu txarrak jasan dituzue. Badakizue nortzuk zareten, baina ez duzue bakarrik Santutasunari buruz hitz egiten, santutasuneko bizitza daramazue, eta ez duzue inoiz ere bekatua aldez aurretik pentsatzen. Zuek zarete NIRE Emaztegaia. Zuek zarete NIRE lehenengo fruituak. Zuetariko oso gutxik lur honi begiratzen diodanean, baina NIRE Emaztegaia zarete eta zuek zarete NIK maite zaituztenak eta jeloskor gordetzen dizuedanak. Ostera, zuen etsaiak, NIRE etsaiak direnak, Esau bezala, gorrotatzen ditut.

Zeuk, har itzazu Berba hauek, Elisabeth, zeuk, jakinarazi iezaiezu telefonoa deika dabilela. Profeta bat bezala bidali dizut haiei esan diezaiezun. Zenbat entzun dute eta alabaina, ukatzen dira aitortzen entzun dutela! Beraz, diotsut, ENE Profeta, esaiezu damutasunezko deialdia, esaiezu NEUK baimentzen dizudala entzuteko. Eta egongo dira horiek damutuko direnak eta bueltatuko direnak haien bekatuetatik, eta deika dagoen telefonoa zeuk esango diezuna, entzungo dute. Entzungo dute eta barkatuak izango dira. Eta 8 zenbakia dioenez (8 telefonozko deialdiak) izango dugu hasiera berri bat, dena daukadalako Profeta bat prest dagoena iseka egina et mespretxatua izatera NIRE Izenarengatik, zuk oihukatzen duzun bitartean: “Erantzun iezaiozue damutasunezko deialdiari! Telefonoa deika dabil zerutik!” Zeren eta NIK maite dut abisatzeko lain NIRE Elijah Berrikoarengandik. Nola zure Izena ere mespretxatua den! Bakarrik gogoratu: Jezabel espirituak pertsegitu egin zitzaion Elijah Zaharrekoari, eta, zerbait gutxiago espero dezakezu? Profeta Santu batek gutxiago espero lezake? Zeren onartuko balidate, denak maitasunaz jaso izango balitzaizkit, zuei onartzen egongo lirateke. Baina begiratu lurraren gainean, eta NIK bidaltzen dut hotza ere harrizko bihotzak erakusteko, eta halere, ez dira damutzen, ez dira aldentzen. Esaten dute, bakarrik maitasuna eta errukizko Jainkoa naizela, eta ez dute nabaritzen bekatuaren konbikzioa, baina ikusiko dute. Horregatik da egongo dela Tribulazio Handia deitzen dena.

Eskerrik asko, Elisabeth, deialdiari erantzuteagatik, zeren zeuk bekatuan bizitzen egongo bazina, ez zenuke ezta entzungo ere, telefonoa deika, baina entzun duzu eta deitu zituen 8 bider, zeren askok, askok entzungo dute eta hau izango da haien hasiera berria.

Mintzatua RUACH ha KODESHEN gantzudurapean, Apostolu Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijahri.

Iraintzen gehiengoari, eta bedeinkazioa beste batzuentzat, Alaba, Gerlaria, YAHUSHUA ha MASHIACHREN / Jesu Kristoren Emaztegaia.