PROFEZIA 118

KONTUZ! TRIBULAZIO HANDIA ALBOAN DAGO

IDATZIA/MINTZATUA RUACH HA KODESHEN GANTZUDURAPEAN
APOSTOLU Elisabeth (Elisheva) Sherrie ElijahREN BITARTEZ
2010EKO OTSAILAREN 19AN JASOTA, SABBATH
2010EKO EKAINAREN 27AN ARGITARATUA


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

SARRERA

Sare sataniko bat, kristauez mozorroturik, deitzen dena “Unity Gathering” (Batasuneko Batzarra). Batzarra da baina ez da denominazioei buruzkoa. Batzarra da okultismoko bost mota desberdinetakoak, okultismoan dauden gizakiena, erasotzen dutenak, erasotzen Profezia Santuak, eta egiten dute Jesu Kristoren Izenean. Satanasen zerbitzariak dira. Kalumniatzaileak, gezurtiak, aztiak, onaren gorrotatzaileak eta dohakabeak.

JEREMIAS 6:30

Zilar mespretxagarri deituko dituzte, mespretxatu egin baititut NIK, YAHUVEHK.

Ikusi dugu daukaten fruitua eta ustela dago.

MATEO 7:17

Zuhaitz onak fruitu ona ematen du, eta zuhaitz txarrak fruitu txarra.

JOAN 8:44

Zuek deabrua duzue aita, harenak zarete, eta zeuen aitaren gogoa nahi duzue egin. Hura hiltzaile izan da hasieratik, eta egian oinarritua ez dagoenez, ez du sekula egiarik esaten. Gezurra dioenean, bere-berea duenetik ari da, gezurti baita, eta gezurraren aita.

Jainkoaren Berbak deitze ditu gizaki hauei:

Belialen semeak Deuteronomioa 13:13; Epaileak 20:13

Satanasen sinagoga Apokalipsia 2:9; 3:9

Desohorezko edalontziak Erromatarrak 9:22

Betiko sutarako iraka Mateo 13:30

DEUTERONOMIOA 13:13

Gerta daiteke, Jaunak zeuen Jainkoak, bizitzeko emango dizkizuen hirietako batean, gizon gaizto-maltzurrak sortzea, ezagutzen ez dituzten jainko arrotzak gurtzera herritarrak bultzatu nahi izango dituztenak.

EPAILEAK 20:13

Tira, emazkiguzue Gibeako gizon maltzur-gaizto horiek; hil egin behar ditugu, Israeldik gaitz hori kentzeko.

Judutasunean, gizon maltzurrak Belialen semetzat hartzen dituzte. Eliren semeak gizon maltzur-gaiztoak ziren. Fedegabea berba da Belial. Ilunpeko haurrak dute agintari gisa Belial.

APOKALIPSIA 2:9

Ezagun-ezagunak ditut zure atsekabea eta pobretasuna; halere, aberats zara. Badakit nola iraintzen zaituzten, Judu direla esan arren, satanasen elkarte besterik ez diren horiek.

APOKALIPSIA 3:9

Horra, satanasen elkarteko batzuk emango dizkizut nik eskura, Judu direla esan arren gezurrontzi huts direnetariko batzuk; zure oinetan ahuspez jartzera behartuko ditut, maite zaitudala jakin dezaten.

ERROMATARRAK 9:22

Jainkoak bere haserrea erakutsi eta indarra azal zezakeen, nahi izanez gero, baina eroapen handiz jasan zituen zigorra merezi zutenak eta hondatuak izateko zeudenak.

MATEO 13:30

Utzi biak batera hazten uztaroa iritsi bitartean; orduan, igitariei esango diet: bildu lehenik olo gaiztoa, lotu eta erre; garia, berriz, jaso nire mandiora.

PROFEZIA 118

NAHIKO DA!!!

Judasi baimendu zitzaion apostoluekin denboraldi labur bat ibiltzea bakarrik. Berak ezin izan zuen plantak eginezko papera jokatu ere, SINESLEAK BAITAUDE ETA JARRAITZAILEAK. Ez da nahiko esatea: YAHUSHUARENGAN (Jesus) sinisten dut, sinisten dut Jainko bat dagoela zeruan YAHUVEH/YAHWEH izenekoa, sinesten dut Espiritu Santua/RUACH ha KODESH dagoela.

Gakoa da: Jarraitzen diguzu? EZ DA NAHIKO SINISTEA.

Azaltzen ari naiz kristauak direla aitortzen duten horiek eta ez dira. AZALTZEN NABIL NOR DEN SATANASEN EMAZTEGAIA. Aizunak zuen inguruan daude. Haiek borrokatzen dute NIRE benetako Emaztegaiaren aurka. YAHUSHUA ha MASHIACHREN Emaztegaia gerran dago satanasen emaztegaiaren aurka.

Jakin nahi duzue nor den zuen etsai hilkorrena? Ez dira paganoak ukatzen dutenak NIRE Izena aitortzea. DIRA PLANTAK EGITEN DITUZTEN ELIZAKOAK.

Bere egunean, munduari iragarri zitzaion bezala, dago hau sinetsiko zeniokeenak Elton John deitzen den batek jaiki da eta guztiei adierazi du: uste dut Jesus gay maitekorra zela, oso inteligentea, ulertu zituena gizakien arazoak. Gurutzean berak barkatu zituen gurutzatu zioten pertsonak eta Jesusek nahi du, maitekorrak izan gaitezen eta barkamenzaleak. Ez dakit zer egiten dion jendeari hain krudela, zeren Bibliak dio, Jesusek ez zeukala bekaturik, eta horrek baztertzen du homosexualitatea, zeren ezin du bekaturik izan.” Honela dio Elton Johnek.

Baina NIK, YAHUVEHK, nahiko izan dut. Gizon hau, Elton John, ausartzen da NIRE Berba Santuak hitz egitera eta okertzera!!! Eta dio Jesu Kristo Ebanjelioetakoa gay zela!!!

MUNDUA, HIGUINTZE HONENGATIK EDANGO DUZUE ODOL BELTZ IRAKINAREN IZURRIA!!! PRESTATU ZAITEZTE, MUNDUA!!! NIK, YAHUVEHK, JAKINARAZTEN DUT NAHIKO DELA!!!

Gaixotasun hau inkubatzen egon da homosexualak eta lesbianak ziren haietan. Gaixotasun hau itxaroten egon da NIRE garaia agertzeko. ZUEK TOLERATZEN DITUZUENAK HOMOSEXUALAK, EMAN DIZUET DENBORA DAMUTZEKO. Ez dizuet esango eguna, ez dizuet esango hilabetea, ez dizuet esango urtea, gaixotasun hau fisikoki agerian geratuko dena. Baina hauxe esango diotsuet orain: Odol Beltz Irakinaren Izurria iritsi da Etxe Zuriraino. Benetan diotsuet: inork ez du ihes egingo.

Nola ausartzen da norbait esatera zerbait NIK NIRE Berba Santuan aldarrikatu dudana higuintzea dela? Orain, ausartzen zarete esatera NIRE Seme Bakar-sorturiko YAHUSHUA ha MASHIACH, Bildots perfektua sakrifikatua, orbain gabea, bekatuzko tatxagabea, partekatu zuela higuintze batean homosexualitatea izenekoa? NIK SORTU NUENAREN ISEKA BAT, NIK SORTU NUENEAN ADAM ETA EVA!!! Judasek azalduak daude zuen begi bistan. Bai, Eskritura aipatzen duten horiek, halere, eragiten dute askok galdu daitezen, beraiek ez baitituzte jarraitzen Eskriturazko berbak.

Ai dohakabeak Judasek diotenak: Ez sinetsi Biblian! Ez sinetsi Eskritura Santuetan! Bota Tora! Gizonak idatzia besterik ez dago! Erauzi Eskritura! Kendu orrialde hura! Erauzi Kapitulu hori! NIK ESANGO DIZUET ZER ERAUZIKO DUDAN, NIK ESANGO DIZUET JADA ZER ERAUZI DUDAN, ZER EZABATU DITUDAN: DIRA ZUEN IZENAK BILDOTSAREN BIZIAREN LIBURUAN!!!

NIK, YAHUVEHK/YAHWEHK, diot nahiko izan dudala. Gerra orroka egon da luzaroan. Ez nuen esan “egun hauetan, Jakobentzat larritasun garaiaren aurretik, Tribulazio Handia, santuak bihurtuko dira santuago eta gaiztaginak gaiztaginago”? Orain, haiek ausartzen dira kristauak direla aitortzea. Haiek diote: ez arduratu bekatu egiteagatik. Nik ziurtatzen zaitut zerua edozein modutan ere.

Eta orain, aitortugabea, gaitzesgarri, txarkeriako gizon honek eta antikristoren espirituzkoa, Elton Johnek, saiatzen da Komunitate Homosexualeko kide guztiak jabaltzen eta kristau deitzera ausartzen diren horiek: “Ez arduratu. Jesu Kristo zuetariko bat zen. Homosexualitatea ezin du bekatua izan, zeren ikusten duzue Jesu Kristo, bekatu gabea zela.”

Halere, haiek hitz egiten dute NITAZ eta ez dute ezagutzen NIRE Seme YAHUSHUAREN Santutasuna, eta hitz egiten dute NIRE Eskritura Santuei buruz, eta ostera, haiek zerbitzatzen dute satanasi, haiengan dagoen guztiarekin.

Badakizu, ENE ttipia, ENE YAHUSHUA ha MASHIACHREN Emaztegaia? NIK konfiantza daukat zuregan. NIK baimentzen dut Judas etortzea zuen erdira, Judas Iskarioteri ere baimendu zitzaion bezala sartzea. Ez duzu konprenitzen? Berak ere ba zeuzkan bere jarraitzaileak, baina hauxe diotsut, esan nizun bezala aspaldi: Ai dohakabeak Judasek saiatzen direnak Ministerio honi batzea? Haiek hasi ziren esnea edaten eta haragi espirituala jaten, eta gero, haiek traditu zuten zekiten guztia Santua zela. Beraz, DEBEKATZEN DIZUET JUDAS BATENGATIK NEGAR EGITEA, NIK EZ BAITUT EGITEN.

Traditzen dizueten Judasek hemen lur honetan, traditzen diote NIRE Emaztegaia Santu guztiari, baita beraien etxekoen bizilagunei ere. Zenbatek dauzkate Judasek euren etxean bertan! Zenbat daude uztarri desorekatuen etxeetan, baita euren buruei aitortzen dutenak NIREAK direla! Haiek (Judasek) traditu zuten aspaldi gerran luziferrekin zeruan. Uste duzue ustekabean nagoela? Ez al dut esaten baimentzen dudala garia eta iraka elkarrekin haz dezaten?

MATEO 13:30

Utzi biak batera hazten uztaroa iritsi bitartean; orduan, igitariei esango diet: bildu lehenik olo gaiztoa, lotu eta erre; garia, berriz, jaso nire mandiora.

Orain, erakutsi dizuet iraka egun honetan, eta hauxe diotsuet. Esan nizuen munduari ohartzeko, Jakobentzat larritasunezko denbora, Tribulazio Handia, alboan dagoela.

NIRE seme maitea (Amightywindeko gazteen ministroa), ikaskuntza egin duzu azaltzen deabruen gezurrak, harrapaketari buruzkoak, bahitura izenekoa, eta, hain gutxik nahi dute Egia ezagutzea! PLANTAK EGITEN DITUZTENEN ELIZA NAHIAGO DU GEZUR BAT SINESTEA, bizi haiek nahi duten moduan, bekatu haiek nahi duten moduan, … nahiko da eragiteari besteak sinetsi dezaten zuek kristauak zaretela. “Ez duzu jarraitu behar benetan idazten duzuna, esaten duzuna, ez duzu eredua izan behar YAHUSHUA ha MASHIACH nor denarena, nahiko da plantak egiteaz, nahiko da esateaz: Jesusek bedeinka dakizun!

Ai haien zoritxarra Judasek NIRE ardiak eta NIRE bildotsak desbideratzen dituztenak! Baina NIRE ardi eta bildotsen izenak idatziak daude Bildotsaren Biziaren Liburuan, eta haiek itzuliko dira berriro ARTZAIN ONA YAHUSHUARENGANA. Oinazea beharrezkoa izan liteke pertsekuzioaren suteen zehar, esanezinezko hil zorian, Jakobentzat larrialdiko denboran, zuek deitzen duzuena Tribulazio Handia. Baina NIRE ardiak eta bildotsak, bueltatuko dira NIREGANA, azkeneko arnasan baino ez bada ere. Haien fedea piztuko da pertsekuzioaren suaren zehar.

EPELAK

Ai haien zoritxarra epelak direnak! Ministerio hau bidali dut NIRE Berbak hitz egin ditzan, zuei ohartzeko. NIK gantzutzen dut NIRE Profeta NIRE Berbak adierazteko. Bera ez denez bizar luze zurizko gizona, zuek nahi duzue bera deskalifikatzea. Diozue: “Jainkoak ezin du berbarik egin emakume hutsal baten ahotik.” Zuek ez duzue nahi entzuterik. Erakusten duzue zeuen ergelkeria. Agertzen duzue belarri azkuradunak dituzuela. Benetako arrazoia zergatik gorrotatzen duzuen Ministerio hau, da konbikzioagatik. Ez duzue nahi esan zizuten KRISTAU EPELAK INFERNURA JOANGO DIRELA ETA EZ DIRELA BATERE KRISTAUAK eta TXARTO EGITEN DUZUELA EZ DITUZUENEAN OBEDITZEN 10 AGINDUAK. Bakarrik nahi duzue esatea: Jesu Kristok ordaindu zuen prezioa niregatik Kalbarioan. Bai, YAHUSHUA ha MASHIACHK ordaindu zuen prezioa zuengatik Kalbarioan, baina, ZEIN PREZIOA ORDAINDU DUZU ZEUK BERARENGATIK? GEHIEGI DA ESKATZEA OBEDITU DEZAZUN?

Benetan jaioberritu zarenean eta bete zarenean Espiritu Santuaz, ez dituzu gehiago aitzakiarik bekatu egiteko, zure barnean Espiritu Santua baitaukazu, konbentzitzen dizuna bekatuaz bekatu egiten duzunean.

Gurako duzu benetan NI, YAHUVEH/YAHWEH obeditu esaten dudan berba bakoitzean.

Oi, askok egiten dute Salbamenaren Otoitza, harrotzen dira esanez: “Sinesten dut Jesusengan”. Baina, hain gutxik jarraitzen dute aipatzen dutena sinestea! Zuek gorrotatzen duzue edozein Ministerio, edozein gizaki, konbentzitzen dizuna zuen bekatuez. Argia eta ilunpea ezin dute elkar joan.

2 KORINTOARREI 6:14

Ez nahas sinesgabeekin: ba al dute zerikusirik elkarrekin zuzenbideak eta gaiztakeriak? Elkar ote daitezke argia eta iluna?

NIRE eskuarekin NIRE Berbak adierazi du. YAHUSHUA ha MASHIACHK etorri zen banatzen dituen ezpata batekin.

MATEO 10:34

Ez pentsa munduari bakea ekartzera etorri naizenik; bakea ez, baina banaketa ekartzera etorria naiz.

NIRE Berbekin hitz eginda zegoen eta, zein da zuen erantzuna? Ez dituztenak nahi ematea beraien uztarri desorekatuzko loturak, zeren ziur aski ez dute tradituko Tribulazio Handian, zuen erantzuna da: “etiketatu profeta faltsua bezala”. Kendu Berba horiek Bibliatik. Ez iezaiezue jaramonik egin. Ezabatu itzazue”. Hori da zuen erantzuna. “Eragin besteak gal daitezen”. Ez da ezer aldatu. Fariseu espiritu bera, NIRE santuak harrikatu zituenak.

YAHUSHUAREN Emaztegaiarengan, haiek bizitzen dute haien biziak egunero eta NIRI eusten naute, haiek ez dute baieztatzen perfektu direnik, eta noizbehinka iraintzen nautenean, arin damutzen dira, begietan malkoekin esanez: “mesedez, lagundu zakizkit bekatu hau berriro ez egiten.”

BEKATU MOTAK

Bekatu mota ugari daude. Profeta honek NIRE Berba adierazten duenak, borrokatzen du geroratzeko bekatuaren aurka. Zuetariko zenbatek estropezu egiten duzue honekin! Badakizue zer egin baina egiten duzue zeuen garaian. Oi, zuek badakizue NIK nahi dudana zuek egin dezazuen, eta ez nabil 10 Aginduei buruz hitz egiten orain. Hain ttipia izan liteke, baina ez duzue egiten. Bekatu mota asko daude. Inor ez da perfektu. Denak dira egintza bat prozesuan, baina hauxe diotsuet: DENBORA HELTZEN DENEAN YAHUSHUAREN EMAZTEGIAREN BILA ETORTZEKO, IZANGO DA ZUEN ZERUKO GRADUAK GOI-GORENETAN DAUDENEAN.

Egunero ahalegintzen zaretenean NIRI obeditzearren era guztietan, zuen gorputzak, sakrifizio biziak egiten dituzuenean, ezagutzen duzuenean Toraren lehenengo legea (lehenengo manamendua): Ez izan NI beste jainkorik. Eta ez duzuenean hausten senar edo senide batengatik, hauxe badakar ere zure ezkontzaren amaiera, bestela inor ez dator YAHUVEH/YAHWEH, YAHUSHUA eta RUACH ha KODESHEN aurrera.

Ezkontza gogorrenak eta bedeinkazio ugarienak dituenak dira lehenengo agindua gordetzen dituen horiek, eta biak egongo dira “neurri gabe” bere maitasun eta obedientzian YAHUSHUARI, biek maiteko dute YAHUSHUA batak besteari baino gehiago edo beste inor baino. YAHUSHUA da haien biziak, haien arimak eta haien espirituak maite dituena. Eta esaten dudanean “neurri gabe”, ez da horrela nola izan beharko lukeen, YAHUSHUA maite duzuenean beste edozeren gainetik? Lur honetan denbora gutxirako zaudete. Ia ez duzue arnasalditxo bat baino.

Esaten dugu betikotasuna zeruan. Oi, Emaztegai maitea NIREA, YAHUSHUA ha MASHIACHREN Emaztegaia kuttuna, entzudazu: inor izan ez dadin garrantzitsuago, zure bihotzak pilpiratzen zaituena baino, bizia dakarkizuna baino! Inork, inork ezin zaitu maite NIK, YAHUVEHK,/YAHWEHK egiten zaitudan bezala. Zeuk deitzen duzun hori zure maiteak zure emaztea, ezagutzen al du zure buruan ileen zenbakia?

Oi, maite-maiteak, ez baimendu YAHUVEH/YAHWEH eta YAHUSHUA bihurtu daitezen barregarri zuen ezpainetan.

Oi, zuek kristau epelak, goitikak! YAHUSHUAK oka egingo dituena goitikak bezala BERE ahotik!

APOKALIPSIA 3:16

Baina epel zarelako, eta ez bero, ez hotz, NIRE ahotik okaztatuko dizuet!

Da zuen maitasuna hoztu delako. Ipini zenituzten beste hainbat maitasun GURE aurrean, zuen lizunkeria mundutarra, haragizko nahiak GURE gainetik. Bai, NIREAK direla aitortzen duten horiek ere eta ausartzen direnak kristau haien buruak deitzen.

Eta galdetzen duzu zergatik ez duzu jada bereizten Egia gezurretatik, baina zeuk harrikatzen duzu Santua eta Ministerio honi, Esteban harrikatua izan zen bezala.

EGINAK 7:59

Eta harrika ari zitzaizkion bitartean, Estebanek honela egiten zuen otoitz: “Jesus, Jauna, hartzazu nire bizia.”

Hitz egiten diet goitikei, kristau epelak: ez duzue zertan iraun behar goitikak eta lohiak. Zuen erabakia da!

NIK bidali nuen Ministerio hau eta beste Ministerio eta beste tipo batzuk YAHUSHUA ha MASHIACHREN Emaztegaikide Santuak direnak zuei ohartzeko.

Bidali nuen Berriko Elias hau eta berdin zait gustatzen bazaizu entzutea edo ez, baina NIK erabili nuen NIRE Berriko Elias Ministerio hau jaioarazteko eta hori hasi zen Amerikan, eta orain mundu guztiaren zehar dago, aholkatu, errieta egin eta kementzeko. NIK ez ditut bakarrik bedeinkazioak esaten, baizik eta NIK, YAHUVEHK/YAHWEHK aldarrikatzen ditut madarikazioak.

Nahiko da! Ez dut barkamenik eskatuko Sodoma eta Gomorrarengatik. Mundu hau bihurtu da Sodoma eta Gomorra NIRE begietan. LOTSA ZUENGAN! LOTSA ZUENGAN EZ DITUZUELAKO BABESTEN SANTUAK ABISU HAUEK ADIERAZTEN DUTENAK!

Beraz, ENE kuttunak, egun honetan azaldu dut Judas bat. Judas baten azkena da heriotza eta infernua. Ikusiko dituzue Judas direnak etortzen direla eta joan. Ai zuen zoritxarra Judasi jarraitzen diezuenak, azkena berdina izango baituzue!

KOMUNIOA

Ai zuen zoritxarra hartzen duzuenak komunioa NIRE Seme YAHUSHUAK ordaindu zuenaren oroimenean, BERE gorputza eta BERE Odola ematen haien arimengatik, esanez kanibalismoa eta banpirismoa dela!

Ai, Ai, Ai, Ai, HAU DA BLASFEMIA eta azkeneko iseka YAHUSHUAREN sakrifizioarena!

Noiztik? Noizdanik? Otoitz egiten duzuenean bat izateko YAHUSHUAREKIN, adimen, gorputz, espiritu eta ariman eta barkamena eskatzen duzuenean zuen bekatuengatik eta BERE Odolak garbitzen zaituenean, noizez gero da hau gaiztoa? Nork ausartzen da horrelako gezurrak esaten? Nork ausartzen da horrelako gezurrak sinesten? RUACH ha KODESHEK/Espiritu Santuak ez dago haiengan. Adimen ezaguera duzue eta ez bihotzekoa.

Komunioa garrantzizkoa da eta arma bat da etsaiaren aurka. Zuei diozuenak: komunioa ez da garrantzizkoa: YAHUSHUAREN azkeneko Berbak eserita zegoenean BERE dizipuluekin ziren: HAU NIRE GORPUTZA DA. Egizue hau NIRE oroimenean.

MATEO 26:26-28

Afaltzen ari zirela, ogia hartu zuen YAHUSHUAK eta, bedeinkazioa esan ondoren, zatitu eta ikasleei eman zien, esanez: “Hartzazue eta jan, hau NIRE gorputza da.” Gero, kopa hartu eta, esker oneko otoitza egin ondoren, eman egin zien, esanez: “Edan guztiok honetatik, hau NIRE Odola baita, Jainkoarekiko Ituna berrituko duena, bekatuak barkatzeko, guztien alde isuria. Egia esan, hemendik aurrera ez dut gehiago ardorik edango, NEURE Aitaren Erreinuan zuekin ardo berria edan arte.”

MARKOS 14:22-24

Afaltzen ari zirela, ogia hartu zuen YAHUSHUAK eta, bedeinkazioa esan ondoren, zatitu eta eman egin zien, esanez: “hartzazue, hau NIRE gorputza da.” Gero, kopa hartu eta, esker oneko otoitza egin ondoren, eman egin zien eta denek edan zuten. Eta esan zien: “Hau NIRE Odola da Jainkoarekiko ituna berrituko duena, guztiengatik isuria.”

LUKAS 22:17-20

Eta kopa harturik, esker oneko otoitza egin eta esan zuen: “Hartzazue eta eman elkarri. Zeren, egia esan, ez baitut gaurdanik gehiago ardorik edango Jainkoa errege izaten hasi arte.” Gero, ogia hartu zuen eta, esker oneko otoitza egin ondoren, zatitu eta ikasleei eman zien, esanez: “Hau NIRE gorputza da, zuentzat ematen dena. Egizue hau NIRE oroigarri. Berdin egin zuen koparekin afalondoan, esanez: “Kopa hau Itun berria da, zuentzat isurtzen den NIRE Odolaz Jainkoak ezarria.”

1 KORINTOARREI 11:23-26

Jaunarengandik hartu nuen NIK, NEURE aldetik zuei eskualdatu dizuedan hau : YAHUSHUA Jaunak, saldu zuten gauean, ogia hartu zuela eta, esker oneko otoitza egin ondoren, zatitu eta esan zuela: “Hau NIRE gorputza da, zuentzat ematen dena. Egizue hau NIRE oroigarri”. Beraz, ogi honetatik jaten eta kopa honetatik edaten duzuen bakoitzean, Jaunaren heriotza iragartzen duzue, BERA etorri arte.

Noizdanik da hori bekatu? Nork satanasek izan ezik, esango luke horrelakorik? HAU DA IRAIN GORENA, iseka egin baitiozue NIRE Semearen Odolari. Zuek deitu duzue gaiztoa, NIK deitu dudana perfektua. HAU DA IRAINETATIK GAINDIA, eta gero, zuek, gezurtiak, saiatzen zarete NIRE Profetari desbideratzen, NIK hitz egiten dudan bitartean, eta besteei diozue gezur hau.

Komunioa da arma azkena satanasen aurka, eta zuek deitu duzue komunio honi txarra, eta NIK ona deitu dudan hori, zuek deitzen diozue txarra?

Benetan blasfematu duzuen bezala, ez bakarrik YAHUSHUA ha MASHIACHRI, eta ez bakarrik NI, YAHUVEH/YAHWEHRI, NIRE Seme bakarra bidali nuena, eman dezan BERE gorputza eta BERE Odola zuentzat, ZUEK IRAINDU DUZUE RUACH ha KODESHI. Blasfematu duzue HIRUREN aurka!

Esan nizuen, ohartu nizuen. “kontuz txarrari ona deitzen zaion denborarekin, eta onari txarra.”

ISAIAS 5:20

Ai, zuek, gaitzari on eta onari gaitz esaten diozuenok, iluna argi, eta argia ilun, samina gozo eta gozoa samin bihurtzen duzuenok!

ERREGE SANTIAGOREN BERTSIOAREN HIRODURA

NIK beti bidaltzen ditut NIRE Profetak NIRE Berbak hitz egin ditzaten. Eskritura Santuak ez ziren izan gizakiak hitz egindakoak. Ez dago desberdintasunik NIK hitz egiten dudanaz buztinezko ontzi ontzia honen ahotik orain. NI, YAHUVEH / YAHWEH izan nintzen ipini zituenak Berba horiek haiengan haiek idatz ditzaten. Hitz garbiak okertuak izan ziren hainbat kopiatzaile eta itzultzaileen partez.

Ohartzen dizuet: ez fio izan bakarrik Bibliaren Errege Santiagoren Bertsioaz, zeren Errege Santiagok erretzen dago infernuan. Berak atera zituen liburuak eta hitzak, ez zituenak nahi sartzerik, GAUR EGITEN ARI DIREN BEZALA, esanez: Eskritura hauek eta Tora Legea ez dira gehiago erabilgarriak gaur egun. Hau ez da egokitzen NIK daukadan ideiaz Jainkoak nor den. Suposatzen da BERAK ez duela madarikatzen. BERAK bidali zuen BERE Seme bakar-sorturikoa prezioa ordaintzera Kalbarioan, jasan eta NIRE ordez hiltzeko, beraz, orain nik nahi dudana egin dezaket, Jainkoari ez baitzaio axola. BERARI bost axola zaio nik zer egiten dudan, BERAK bidali baitzuen BERE Seme bakarra prezioa ordaintzera. Legea gurutzean iltzatua izan zen, hortaz, egin dezaket nahi dudana.

LAUGARREN AGINDUA

Laugarren agindua, nik diot edozein egun balio duela atseden hartzeko. Jesu Kristo, YAHUSHUA ha MASHIACHK esan zuen BERA dela Sabbathen Jauna. Ez du axola, egun hori kendu baitzituen.

GEZURTIAK! GEZURTIAK! GEZURTIAK!

Uste duzue NIK galduko nukeela NIRE denbora NIRE atzamarra hartzen eta harlauza batean idazten eta Moisesi ematen, eta israeldarrak defenditzen, eta agintzen zapatua ohoratu dezaten atseden hartzen? Atseden hartzen? Ez lan egiten, atseden hartzen baizik. GEZURTIAK!

Zuek, kristau adierazten zaretenak eta ipintzen dituzuenak bideoak zergatik kristauek ez dute arduratu behar larunbatarengatik, ez duela axola zein egun, berdin dela, eliza katoliko erromatarrak jada aldatu duela. GEZURTIAK! DAMUTZEN EZ BAZARETE, AURKITUKO ZARETE SUZKO AINTZIRAN!

NI ez noa olgetak jolastera. Tribulazio Handia, Jakobentzat larritasun denbora ia zuen gain dago, aiots egiteko denbora, auhenka, oinaze handikoa, mundu honek sekula ezagutu duena baino gehiago.

Zerk uste duzue mantentzen duela infernua sutan? Sugarrak bakarrik sutsuago bihurtzen dira. NI NAIZ, YAHUVEHREN sumindura, amorrua eta haserrea.

Nahi dut NIRE Emaztegaia etxean. Nahi dut YAHUSHUAREN Emaztegaia etxean. BERE Emaztegaia da NIRE Emaztegaia. Nahi ditut etxean.

Begiratzen dut txerri-korta hau lurra izenekoa. Kakapiloak daude bazter guztietan eta ikusten ditut distira ttipiak YAHUSHUAREN Emaztegaia diren haien kakapiloen artean eta Santu guztiak hainbat tokitan. Eta kakapilo artean lurperatuak izango balira bezala da, eta zenbat kakapilo! Hainbesteko kiratsa “eliza kristau” direla aitortzen duten haien kaketan!

AUZIA! AUZIA! AUZIA!

Auzia etorri da Jaunaren Etxea deitzen duzuenaren horren gain.

IKABOD KRISTAUAK

Kristau Ikabod dena uzten duenean bekatuaren aurka predikatzeari, besteak beste, abortua, fornikazioa, sexu berdineko ezkontzak, baimentzen duzuenean homosexualak predikatu dezaten prediku-lekuetan, eta harrotzen haien bekatuaz, uzten diozuenean bekatariei errieta egiteari, Ikabod idatzia izan zen zuen atean. Espiritu Santua aterata izan zen.

1 SAMUEL 4:21

Haurrari Ikabod ezarri zion izena amak, hau da, “Ospegabe”, esanez: “Eraman egin dute Israelen ospea”. Jainkoaren kutxa harrapatu izanagatik eta bere aitaginarreba eta senarrarengatik esan zuen hori.

(Ikabod = Aintza joan da/Aintza gabe)

Zuek abesten dituzue zeuen kantak eta biltzen zarete domeketan, eta ordea, NI EZ NAGO HOR. Oi, NIRE herriko batzuek hor daude, baina NIRE benetako presentzia, NIRE RUACH ha KODESHEN gantzudura ez da ongietorria hor.

Zuek erabiltzen dituzue zeuen emozioak eta hunkitzen zarete abestiekin, baina NIRE benetako Profetak ez dute baimenik hitz egiteko. GURI ez zaigu han sartzen uzten. Esaten dudanean GEU, esan nahi dut presentzia bera YAHUVEH/YAHWEH, YAHUSHUA eta RUACH ha KODESHENA. GURE presentzia ez dago hor, bestela, ahuspez jausiko lirateke. Damutuko lirateke Amerikagatik, baina, ohartuko zeniekete besteei dauden bekatuaz?

Nahi duzue jakitea zergatik gantzuduraren boterea ez dagoen lehenengo elizan bezala? Begira, hona hemen zer ikusten dudan. Kiratsa da, NIK, YAHUVEHK/YAHWEHK pairatu dezakedana baino gehiago.

Paganoek begiratzen diete kristau deituriko hauei esanez: “ez dago desberdintasunik zu eta nien artean.” Elton Johnek dio: “ez dago desberdintasunik zuek eta nire artean. Nik berridatzi dezaket Eskritura ere. Jendeak dio: “Kendu laugarren agindua”. Beraz, nik esan dezaket: Jesu Kristo gay dela; ez dago desberdintasunik.”

NIK altxatu nuen Ministerio hau bekatuarekin ukatzen dena ados jartzen, Aleph eta Tav (Alfa eta Omega) Amightywind (baita Almightywind izenekoa) RUACH ha KODESH Su Basatiko Ministerioa.

NIRE Ministerioa Haize zakarrena da haize arin boteretsua, mundu guztiaren zehar doana eta satanasek ezin duena gelditu. Beraz, eragiten du denak zentratu dezaten emakume hutsal batean. Ezagutzen duzuenak eta maite, ikus dezakezue desberdintasuna bera eta NIK, YAHUVEHK/YAHWEHK hitz egiten dudan artean.

Baina ez da emakume hutsal batek hitz egiten. NI naiz YAHUVEH/YAHWEH eta diotsuet egiaz Ministerio honek deitzen dituela YAHUSHUA ha MASHIACHREN benetako Emaztegaiari, aurrera irteten, elkarren premia baituzue.

Zuek denok erasoak zarete. Animalia bezala zauriturik zarete, bere zauriak miazkatzen, ezin baituzue inorengan fio izan. Beraz, NIK, YAHUVEHK osatu nuen talde hau eta erabiltzen dut ontzi hau hitz egiten duena jaiotza emateko eremu fisikoan. NI, YAHUVEH, jaioarazi nuen eremu espiritualean. Eta YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileak (YDZ Otoitz Santuaren Gerlariak). Ikusiko duzue Judas etorri eta joan. Beren erabakia da. Esan nizuen: edozein ez da egokia YAHUSHUA ha MASHIACHREN Emaztegaia izateko. Bakarrik azkeneraino leialak mantentzen direnak. Jakingo duzue nor den Emaztegaia.

NIRE kuttunak, DEBEKATZEN DIZUET BESTE MALKO BAT ISURTZEA BESTE JUDASENGATIK. DEBEKATZEN DIZUET NEGAR EGITEA. Alderantziz, begiratu Apostolu guztiei eta YAHUSHUAREN benetako jarraitzaile guztiak, ukatzen dutenak bekatua toleratzeari.

Plantak egiten dituztenen elizak ukatzen du NI, YAHUVEH, YAHUSHUA eta RUACH ha KODESH liraina ipintzeari lehenengo tokian. Zuek inguraturik zaudete plantak egiten dituztenaz eta HAIEK IZANGO DUTE JUDASEN AZKENA. Dagoeneko idatzia zegoen. Judas bat da kutsadura gorena.

Judas honek ez zuen nahi gordetzea bere kutsadura Ministerio honi eta Profeta honi esatearena komunioa egitea deabruarena zela, kanibalismo eta banpirismoa bezala, legenarra bezala haientzat. Ez, haiek egin zuten kanpaina bat lohitu eta kutsatzeko YAHUSHUAREN Emaztegai Santua, Demonioen Zapaltzaileak, baita santuak Berba adierazten dutenak, antikristorengana eramateko. Judasek beti egingo dute hori. Ez dute nahi beraientzat gorde haien kutsadura, partekatzea nahi dute, beraz, ez negarrik egin Judasengatik.

Hau mezu ainubea da. Uste duzue YAHUSHUAK atsegin izan zuela BERAK agertu zuenean nor zen Judas? Baina, begira, ENE laztanak, NIK bakarrik baimenduko dut Judas bat ezkutatua egon dadin denbora laburrez.

Begira mundua. Batzuek ipini dute haien fedea euren lanpostuetan. Batzuek maite dute haien lanak NI, YAHUVEH, baino gehiago.

Batzuek ipini dute haien fedea diruan. Ikusten dute nola beraien enperadoretza ekonomikoak lurreratzen diren haien begien aurrean.

Batzuek ipini dute haien fedea ezkontideetan eta errebelatzen ari naiz gauzak nahiago zenituzkeenak ez ikustea. Banatzen ari naiz eta jarraituko dut banatzen NIRE Emaztegaia kutsatzen duen edozeinek.

Frogan jartzen zaituztet. Nor maite duzue gehiago, emazte pagano hori? Uztarri berdina dutela dioten horiek, eta ostera, ezkontide batek dioenean: “Behar dut arreta gehiago eman diezadazun”. Nori erakutsiko diozu gehiago maite duzula? YAHUSHUAREN Emaztegaia izatea nahi duten askok horrelako etxeetan daude.

MATEO 10:37

Aita nahiz ama NI baino maiteago duena, ez da NIRETZAT gai; semea nahiz alaba NI baino maiteago duena ez da NIRETZAT gai.

JOAN 21:15-17

Gosaldu zutenean, YAHUSHUAK esan zion Simon Pedrori: Simon, Joanen semea, maiteago al nauzu hauek baino? Hark esan zion: Bai, Jauna, badakizu maite zaitudana. Orduan YAHUSHUAK: larra itzazu NIRE bildotsak. Bigarrenez, galdetu zion YAHUSHUAK: Simon, Joanen semea, maite al nauzu? Pedrok berriro: Bai, Jauna, badakizu maite zaitudana. YAHUSHUAK orduan: Zaindu NIRE ardiak. Hirugarrenez galdetu zion YAHUSHUAK: Simon, Joanen semea, maite al nauzu? Pedro goibeldu egin zen maite al zuen hirugarrenez galdetu ziolako, eta erantzun zion: Jauna, zuk dena dakizu, zuk badakizu maite zaitudana. Orduan, esan zion YAHUSHUAK: Larra itzazu NIRE ardiak.

Frogan jartzen nabil. Zuen fedearen frogak urrea baino baliotsuagoak dira.

1 PEDRO 1:6-7

Horregatik pozik zaudete, nahiz eta oraindik alditxo batez zenbait probaldi sufritu behar izan. Horrela, zuen fedeak bere jatortasuna erakutsiko du, galkorra izan arren sutan garbitzen den urreak bezala; eta urrea baino askoz baliotsuago den zuen fedeak gorespena, ospea eta ohorea iritsiko ditu Jesu Kristo agertuko denean.

Hau da zuen froga. Nor maite duzue gehiago?

EZKONGABEAK

Ezkondu ez ziren haientzat, zuek negar egiten duzue, atsekabetzen zarete esanez: bikote bat eduki behar dut. Nor maite duzu gehiago? Ez dakizue zer eskatzen duzuen. Horregatik esan nuen ez nuela batuko ezkontzak uztarri desorekatuan azkeneko garai hauetan. Egin ditzakezu nahi beste aitzakiak.

NIK osatzen ditudan ezkontzak, haiek maite naute berdin, zerbitzatzen naute, obeditzen dute NIRE Espiritua eta ez haien haragia.

Ezkonduta ez dauden horiei eta deitoratzen dute eta goibeldu, ez dakizue ematen dizuedan bedeinkazioa. Ez dakizue zer eskatzen duzuen.

Errepikatzen dut. Horregatik ez noa batzera ezkontza bat uztarri desorekatuan azkeneko garai hauetan. NIK osatzen ditudan ezkontzak Santuak dira.

Ezkondurik ez dauden horiek eta kexatzen direnak eta erostatzen dutenak, ez dakizue eman dizuedan bedeinkazioa. Ez duzue arduratu behar edozeini gustatzeaz baizik eta YAHUVEHRI.

Azkenean, NIRE Emaztegaikideko inor ez da egongo uztarri desorekatuan.

Errepikatzen dut. YAHUSHUA ha MASHIACHK erabiliko du ezpata banatzen duena, eta Emaztegaia hau lurretik hartua izan aurretik, uztarri desorekatuan badaude, YAHUSHUAK banatuko ditu. Ez dut baimenduko NIRE Emaztegaiak kutsatua izan dadin, bakarrik denbora zehatz baterako zen. Argia eta ilunpea ezin baitute elkarrekin joan.

Hau gerra da. YAHUSHUAK borrokatzen du BERE Emaztegaiarentzat, etsaiak ezin du irabazi.

NIK ipintzen dut argia argiarekin, eta argia bakarrik argiago bihurtzen da.

Ez da elkarrenganako borroka jartzen duzunean YAHUVEH, YAHUSHUA eta RUACH ha KODESH lehenengo zure bizitza eta maitasunean.

Ez nizuen ohartu? Zuen etsai okerrenak egongo dira zuen etxeetan bertan.

MIKEAS 7:6

Izan ere, semeak aita iraintzen du, alaba amaren aurka ateratzen da eta erraina amaginarrebaren aurka. Nork bere etxekoak ditu etsai.

MATEO 10:36

Eta nork bere etxekoak izango ditu etsai.

Orain ohartzen dut berriro. Banatuak izatea nahi ez duten horiek, haien emaztea maite dutenak NI, YAHUVEH, baino gehiago, NIRE Berba listua bezala zuri jaurtitzen dizutenak bueltan, eta profeta faltsua deitzen dizutenak, jakizue hau, hauek ez dira zure berbak, hauek dira NIRE Berbak, eta Eskrituran daukazue gauza bera!

Gogoratu (Profezia 111): NIK, YAHUSHUAK, ematen dizuet dibortzio Santuaren Dekretua, premia dutenentzat.

NIK beste Profeta bat neukan: Nehemias.

NEHEMIAS 13:2

Izan ere, ez zieten israeldarrei lagundu ogia eta ura emanez, Moabdarrek Balaam erosi zuten, israeldarrak madarika zitzan, baina gure Jainkoak madarikazioa bedeinkapen bihurtu zuen.

Beraz, erasoak datozenean, eta etorriko dute, izan zaitez Esteban bezala, YAHUSHUA ha MASHIACHREN Emaztegai Santua. Eutsi zure begiak zentratuak, ez kolpekatuko dituzten harrietan, baizik eta mantendu zure begiak YAHUSHUARENGAN. Haiek harrikatzen dizute, baina benetan, YAHUSHUA harrikatzen dute. Eta bai, ausartzen naiz berba egiten kristau direla aitortzen duten haiei, baina NIK, YAHUVEHK, deitzen dizuet kristau Ikabod.

NEHEMIAS 13:25-27

Nik aurpegira bota nien hori eta madarikatu egin nituen; jo ere egin nituen batzuk eta ileak atera nizkien. Gero, herri haietako jendearekin ez zirela ezkonduko zin eragin nien Jainkoaren izenean. Eta esan nien: “ez al zuen, bada, horregatik bekatu egin Salomonek, Israelgo erregeak? Ez zen atzerriko nazio guztietan hura bezalako erregerik; maite zuen bere Jainkoak eta Israel osoaren errege ezarri zuen. Hala ere, emakume arrotzek bekatura eraman zuten hura ere! Horregatik, ez dut entzun ere nahi, emakume arrotzekin ezkonduz, Jainkoarekin hain desleial izango zaretenik!

Beraz, uzten dizuet hitz hauekin. Esan nizuen: astindua izan daitekeen guztia, astindua izango da. Gogoratzen dizuet Profezia hau (105): NIK, YAHUVEHK diot: 2009an astinduko dut astindu lezakeen guztia.

Aurretik esan nizuen, 2010 izango zela Profezia 116an bezala: Izan behar zarete, fedez ur gainean dabiltzanetakoak.

Hitz egin dut egun honetan. Zuen ABBA YAHUVEH. Benetako YAHUSHUA ha MASHIACHREN Emaztegaiak Berba hau entzuten duena, harremanetan jarriko da zurekin, onartuko du Hitz hau. Zure alde ipiniko da, leiala izango da eta babestuko dizu. Ez zaie arduratuko gizonak eta andreak esango dutena. Babestuko dute dakitena egia dela. Jakizue hau ere. Profezia honek bakarrik ematen die etsaiei arrazoi gehiago zuri gorrotatzeko, baina hau ez da ezer berririk. YAHUSHUA izan zen eta jarraitzen du izaten da gorrotatua. Gutxiago espero dezakezu zeu zarenean BERE islapena lur honetan?

Honela mintzatua izan da egun honetan, 2010eko otsailaren 19an, Sabbath, amaituta arratsaldeko 6:24. Mintzatua RUACH ha KODESHEN gantzudurapean Apostolu Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijahri.

Iraintzen dut gorenera arte, baina bedeinkazioa naiz besteentzat, YAHUSHUA ha MASHIACHREN/Jesu Kristoren Alaba, Emaztegaia, Gerlaria, eta inolako demoniorik ezin dit kendu.

ELTON JOHNEK ARGUDIATZEN DU JESUSEK GAY ZELA

Hemen dago artikulua internetetik aterata Elton Johnek esan zuenari buruz.

Elton Johnek adierazten du Jesus gay zela

2010eko otsailaren 19an

Elton Johnek jasotzen du aurkako adierazpenak talde kristau kontserbadoreengandik, esan ondoren elkarrizketa batean Jesus gizon gay zela.

Musilari famatua 62 urtekoak egin zituen bere iruzkinak Amerikako “Parade” aldizkarian elkarrizketa batean. Solasaldian, argitaratuko dena bihar Amerikan, Elton John Jaunak esan zuen: “Uste dut Jesus errukitsua zela, gizon gay bat nabari inteligentea, konprenitu zituena giza arazoak. Gurutzean barkatu zitzaien gurutzatu zutenei. Jesusek nahi zuen gu maitekor eta barkamenzale izan gaitezen. Ez dakit zerk eragiten dien jendeari hain krudela izatera. Saiatu lesbiana izaten Ekialde Erdian, hilik zaude”.

STEPHEN GREEN

Stephen Green, Kristau Ahotsen zuzendaria, deskribatu zuen eztabaida “zaborra” bezala.

Elton Johnek esan zuen: “Bibliak dio Jesusek bekaturik gabe izan zela eta horrek baztertzen du homosexualitatea bekatu bezala.”

MIKE JUDGE

Mike Judge, Kristau Institutukoa, ukatu zituen izarren iritziak esanez: “Politikako agintari batez egingo balitu iruzkin hauek, emango nuke nire iritzia. Baina hau da Elton John, eta ez dut uste inork benetan hartuko dionik.”

KRISTAU GAY TALDEAK

Kristau Gay Taldeak, aitortu zuten Elton Jaunak, sarritan gurutzea daramala jendaurrean agertzen dena, zabaldu izan zuela hizka-mizka homosexualitatea eta elizaren artekoa.

JEREMY MARKS

Jeremy Marks, Courage erakundearen fundatzailea eta zuzendaria, kristau erakundea gay eta lesbianentzat, esan zuen: gutariko inork ez daki eta ez du jakingo nola zen Jesusen sexualitatea. Benetan, jendearen pertzepzioak gizonen arteko eta gizon-emakumeen arteko harremanenak desberdinak ziren orduan, eta izango litzatekeen ezagutezin gaur egun. Uste dut berak azaltzen duela nola ikusten duen Jesus bere bizian, eta kemendu nahi du besteek horrela ikus diezaioten ere.

JOHN BLOWERS

John Blowers, Lesbianak eta Gay Kristauen Talde Ebanjelikoaren koordinatzailea, esan zuen: “Eztabaida hau berriro zabaltzen den bakoitzean gerta ohi dena da, eztabaida polarizatuagoa bihurtzen dela. Gakoa da gu denok Jainkoaren haurrak garela.”

GORROTO UGARI DAGO MUNDUAN

Elton Jaunaren iruzkinak egin ziren elkarrizketa batean, sujet desberdinak aipatzen zituena, izenburu azpian: “Gorroto ugari dago munduan”.

Elton Johnek esan zuen aldizkariari, berarentzat, ospea galdu zuela bere xarma.

“Printzesa Diana, Gianni Versace, John Lennon, Michael Jackson, denak hilik”, esan zuen. “Haietako bi, haien etxe kanpoan tirokatuak. Horrelakorik ezerez litzatekeen gertatuko haiek ospetsuak izango ez ziratekeen. Ospeak erakartzen ditu zoroak. Ez nuen inoiz eduki bizkartzainik, inoiz ere ez, Gianni hil zen arte. Jada ez zait gustatzen ospetsu izatea.”

Musikalariak jakinarazi zuen nola bera eta bere bikotea, Furnish jauna, gordetzen duten gogor beraien maitasuna. Berak esan zuen: “Larunbatero, 16 urteetan zehar, bidali dugu elkar txartela, axolagabe munduan non gauden, esateko zenbat maite dugun elkar. Inoiz ez gara egon jeloskor. Hitz egiten dugu gauzen sexu aldeari buruz, lehenago beldurtu zizkidaketen gauzak.

ELTON JOHNEK ETA DROGAK

Elton Jaunak hitz egin zuen bere harremanari buruz drogekin esanez: “Gizaki batzuentzat, kokaina gramo bat hilabete oso iraun diezaieke. Niri ez. Nik hartu behar dut osorik, eta gero gehiago nahi dut. Egunaren amaieran, zeraman guztia zen bihotz minera.”