PROFEZIA 117

NIK, YAHUVEHK, DIOT EPAIKETA PREST DAGO

IDATZIA/MINTZATUA RUACH HA KODESHEN GANTZUDURAPEAN
APOSTOLU Elisabeth (Elisheva) Sherrie ElijahREN BITARTEZ
JASOTA 2008KO EKAINAREN 6AN
ARGITARATUA 2010KO OTSAILAREN 3AN


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

1 SAMUEL 15:22
Samuelek esan zuen: atseginago ote ditu, bada, Jaunak erre-opariak eta sakrifizioak beraren esana egitea baino? Opariak egitea baino hobe haren esana egitea; ahari-gantzak eskaintzea baino hobe HARI esaneko izatea.

FILIPOARREI 2:12
Nire esana beti egin duzuenez gero, ene maiteok, egizue orain ere, hor ez nagoelarik; ez hor nagoenean bezala bakarrik, askoz gehiago baizik. Saia zaitezte zeuen salbamena izuz eta dardaraz burutzen.

SARRERA

Elisabeth: [Otoitzean gantzudura oso nabarmena denean eta berak sentitzen du YAHUSHUAREN presentzia] Zer da YAHUVEH? Zer da, YAHUSHUA laztana? Nire otoitzen erdian, ZEU hasi zinen berbetan eta ni hasi nintzen nire hezurren barnean Su Santua sentitzen. ZEUK itzartu didazu gaur, eta ZEUK esan zenidan hitz egitea nahi zenuela. Santu, Santu, Santu! Gurtzen zaitugu! Goresten dizugu! Maite zaitugu! Handiesten dizugu! Zer da, YAHUSHUA ha MASHIACH maitea? Zer da ABBA YAHUVEH maitea?

PROFEZIA 117

Oi, ENE maiteak! Itzartzen dizuet egun honetan eta gogorarazten dizuet zer gertatu zitzaien satanasek bidaltzen dituen etsaiei bide honetatik. Gogora dakarzkizuet izenak aspalditik ahaztuak, ordea, ez daude ahazturik NI, YAHUVEHRENGANDIK.

Zure emozioak aldezteko gogoeta salatari, mingarri hauengandik, kanpoan uzten dituzu. Baina NIK bakarrik ezagutzen ditut eragin dizuten oinazeaz. Halere, NIK erabiltzen dut hau, Elisabeth, NIRE Aintzarako, satanasi erakusteko behin eta berriro, ez ospe, ez aberastasuna, ezta zure bizia mehatxuka behin eta berriro, oinazea jasaten satanasen eskutik, ordea, zuk ez zinen egon prest NI traditzeko. Zuk ez zinen prest egon NI saltzeko. Zuek ez zenuen eman Ministerio hau satanasi.

Zuen etsaiek hitz egiten dituzten berbak minberatzen dituzte YAHUSHUA. Oi, hain sakonki! Nola ausartzen den edozein etsai ODOL MARRA zeharkatzera esateko: “Ministerio hau satanasi zerbitzatzen dio”! Eta profeta faltsua zarela salatu eta arimak satanasengana daramatzazula! Zuk otoitz egiten duzu damutu daitezen, baina, ENE maitea, Epaiketa jada ezarria zegoen. Nahiz eta etsaiak, bereziki kristau epelak, bakarrik nahi dituzte beraien belarri azkuradunak asaskatzen dituenak, haserre dauden NIRE damutasunezko oharrak adierazten dituzunean, eta zeuk diotsezu santutasunezko itxura gordetzeari utz dezaten eta ez dagoela santutasunik beraiengan. Saul Erregearekin bezala, ZOROTASUN ESPIRITUA etorri zitzaion pertsegitzen eta kalte egiten ekiten zionean David Zaharrekoari. Etsai hauek demonioz beterik daude gorrotoz ilun Ministerio honenganako eta Santu diren guztienganako NIRE aurrean. Artzain gaiztoek gezurtaratzen dute eta nahasi NIRE ardiak eta bildotsak zugandik aldentzeko saiatzen, zeuk NIRE egiak adierazten baitituzu.

Ai YAHUVEH haserre baten aurrean Epaiketa Egunean jaukiko duten guztien zoritxarra! Liburu Santuak zabalduak izango dira eta haien izen guztiak idatziak daude, traditu zuten horiek bezala, saiatu zirenak suntsitzen Santu den guztia. NIRE Semeetako batzuek martiriak dira eta hiltzera behartuak gorrotatzen nauten etsaien ondorioz, saritzat esan zituzten gezur beltzaileak. Etsaiak orain, Tribulazio Handia deitzen denean, tradituko dituzte haien familietako kideak heriotzara eta torturatzera (Mateo 24, Markos 13:12-13). Orain borrokatzen duzuen etsaien aurka, batzuek damutuko dira, lasterka egingo dute anarkiatik eta martiriak izango dira YAHUSHUAREN IZENARENGATIK.

Topo egingo duzue etsai gaiztoekin eta borrokatuko duzue Karmelo Mendi espiritualean. Etsaien gaiztakeriak epaituak izango dira, Baaleko profeta faltsuen gisan (1 Erregeak 18:17-40). Erabiliko zaitut Zaharreko Elijah egin nuen bezala, denbora iristen denean, NIK deitzen baitzaitut NIRE Elijah Berrikoa.

Orain eta etorkizunean erasotzen dizuten etsaietako askok salduko dute beraien arima, Judas egin zuen bezala 30 zilarrezko txanponekin eta jasoko dituzte PIZTIAREN MARKA denak ikus dezaten (Mateo 26:14-16; Apokalipsia 14:9-11). Ohartu zakizkie orain: HAU BEKATU BARKAEZINA DA. Eramango dute arima dohakabeak iseka egiten duzuenak eta gorrotatu Santu den guztia (Jeremias 6:27-30) eta NIRE sumindura estaliko die osorik. Ez daude menturarik nork aurkitzen duenari buruz Ministerio hau:

Batzuek izango dira YAHUSHUA ha MASHIACHREN Emaztegaia

Batzuek izango dira Apopiloak Bildotsaren Eztei Afarian

Batzuek izango dira zure arimaren etsaiak, NIRE etsaiak baitira, denak frogatuak izango baitira.

Denak, denak, denak Haize Zakarra Ministeriora datozenak, irakurri edo entzuten duten guztiak Berba bat berori buruz, frogatuak izaten ari dira. NOLA ABEGI EGITEN DIZUTEN ZURI DA NOLA ABEGI EGITEN DIDATEN NIRI. Besteak engainatu dezakete, baina haiek ereiten dutena, uztako dute (Galaziarrei 6:7-8).

Denak behar dute otoitz egin eta galdetu haien baitan: Santutasunaren neurriaren alturan ote daude? YAHUSHUA ha MASHIACHREN Odol isuriaz estalirik ote daude? Irrika dute eta NIRE Berbak Eskritura Santuetan eta Profezietan obeditzearren ahalegintzen dira?

Sorbaldak altxatzen dituzte, belarriak estali eta esan: “Alde hemendik, nahi dudan beste bekatu egin ahal dezaket. Inork ezin nau galarazi. Dena dela, Jesu Kristo hil eta berpiztu egin zen nigatik. Esaten badidazu damutu nadin eta nire bekatuetatik aldendu, madarikatuko dizut berriro besterik gabe.” Haurrak, ez zarete konturatzen zeuen fruitua irudikatzen duela zuen bizimodua bizitzen duzuen modua YAHUSHUA ha MASHIACHRENTZAT (Joan 15:1-16)? Ezin da deabrua bezala bizi eta esan: “Aitortzen dut kristaua naizela, beraz, grazia eta errukia estaltzen naute edozein modutan ere.”

Ohartzen zaituztet orain: Gorrotatuak izango zarete eta zuen izena arbuiatua, ministratzen duzuenean ere egian eta maitasunean (Lukas 6:22-23). Etsaiak, eta bereziki kristauak deituriko horiek, baina haien fruituagatik badakizue gezurra dela (Mateo 7:15-23), etsaiek gorrotatzen dute Profeta hau eta gorrotatzen dute Ministerio Haize Zakarraren kideak diren guztiak, zeren NIK, YAHUVEHK, ez dut baimenduko NIRE pausoak jarraitzen duten agintaritza, bekatua ontzat hartuko. YAHUSHUA ha MASHIACHREN Emaztegaiak ez du sekula ontzat hartuko egia dela dakitena. Satanasen aurpegiraino helduko dira eta beraien zerbitzarien gezurrei aurre egingo dizkie.

ENE haur kuttunak: Atsegin zait bekatuari errieta egin diozuenean eta bekatariei ezeztatzen dutenak damutzeari eta bekatutik aldentzeari, eta ezeztatzen diozuenean bekatarien gezurrengandik gogatuak izatera. Sekretu bat diotsuet: zeruan URREZKO LIBURU BAT DAUKAT BITXIZTATUA DISEINATUA IZAN DENA HAIN JUSTU NIRE HAUR SANTU BAKOITZARENTZAT, BEKATUARI ETA BEKATARIEI ERRIETA EGITEN DIETENAK, AHALEGINTZEN DIRENAK OBEDITZEARREN, ETA SATANASI AHAKAR EGITEN DIOTENAK YAHUSHUAREN IZENEAN. Hemen dago sekretu bat (Shereeni dioena Ministerio honek sekretu ugari dituela, Bibliak dio Amos 3:7an: “YAHUVEHK partekatzen ditu BEREN sekretuak Profetekin”.): ZUEN LIBURU BEREZIAN IZENAK DAUDE ASPALDITIK AHAZTU ZAIZKIZUENAK, ZEINEK ISEKA EGIN ETA PERTSEGITU EGIN ZUTENAK, GORROTATU ZUTEN ARRAZOIRIK GABE, ZUEK EGIN ZENUEN GUZTIA HAIENGATIK IZAN ZEN OTOITZ EGIN HAIEK UTZ DEZATEN HAIEN BEKATUA.

NIK, YAHUVEHK, daukat zuek isuri zenuen malko bakoitza erredoma bitxiztatu batean Aingeru Santu batek gordetzen duelarik (Salmo 56:8). Eta YAHUSHUA ha MASHIACHRENGATIK pertsegituak zaretenean, jakizue gaiztoak saiatzen direnean zu epaitu eta salatzen, NIK, YAHUVEHK, epaitu ditut zuen etsai anker batzuk, zuek otoitz egiten zenutenean eta jarraituko dut epaitzen. NIRI hots egiten didaten Santuak: Aska nazazu etsai gaizto hauen eskuetatik!, askatuak izango dira (Jeremias 15:21).

Elisabeth, zure etsai ankerrenetako gehienak infernuan daude orain, zeren, NIRE eskuz, utzi nien bizitzen haien hilobia aitzurtzeko lain haien mihiaz, jarrai ditzaten metatzen haien damutasunik gabeko bekatuak, sinbolikoki lortu zuten arte NIK aldiz aurretik banekien beheratuko ziren infernuko mailara arte. Ez zenuten entzun ezer gehiago haiengandik gehiago zeren, NIK, YAHUVEHK, askatu nizuen etsaien eskuetatik zuei bizia kentzen saiatu zirenak, eta akabatu nituen haiek gutxien espero zutenean, lurrazaletik kenduz. Batzuei buruz, ezagutzen dituzue haien izenak (Angie Ray, Bobbie Bames, bi besterik ez aipatzearren), entzun baitzenuten hil egin zirela. Beste etsaiak zeinen aurka borrokatzen duzun, hartzen dituzte Eskriturak eta okertu eta diote Ministerio hau gorrotozko ministerioa dela. Gizon eta emakume ergelak, ez al dakite hau ez dela bere gorrotoa bekatuaren aurka, da YAHUVEHRENA bekatuarenganako? Bekatu bakoitzarengatik damutasunik gabe, prezio bat dago ordaindu beharra (Erromatarrak 6:23). Etsaiek aitzurtzen dabiltza haien ahoekin orain, infernuko mailara arte non biziko diren hiltzen direnean, damutzen ez badira eta gaiztakeria honengatik aldendu.

Gogoratzen zara “memelo gizalegetsua” deitzen zenion gizonaz? Ipini zenuen haren eskutitza munduaren aurrean, berak iseka egiten zitzaion artean Santu den guztiari. Idatzi zenion esanez, berak pertsegitzen zizuten artean, bera ez zegoela bizirik egongo hurrengo urtean ordu honetan. Profetizatu zenuena gertatu zen, denbora horren aurretik hil egin baitzen. NIK bidali nizun hari ohartu diezaiozun. Bera bidalia izan zen Ministerio honetara, eta berak madarikazioa deitu zitzaion, irakatsi egin zitzaion bere seme gazteari ez dagoela beldurrik izan behar Jainkoarena, zeren Jainkoak ez baitu existitzen. Zeuk ohartu zenion, berak ez zuen entzun, eta orain irrikatzen du entzungo bazukeen. Memelo gizalegetsuak harropuzten zena zeure aurrean beren unibertsitateko tituluengatik, orain infernuan dago eta aurkitu du zeuk zenioena egia zela eta oihukatzen du zaratatsu: “YAHUVEH, nik orain sinesten dut ZUREGAN!!”

Zehaztasunetan sar ninteke baina ez luke inolako asmorik beteko. Bakarrik jakizue hau: dominoko fitxak bezala, zuen etsaiak eta YAHUSHUA ha MASHIACHREN Emaztegaia guztiaren etsaiak jausiko dira Goliat bat bezala, sekula egundo berriro altxatu ez egiteko. Zuen etsaien bizitzak ez dira inoiz berdinak izan. Oraindik bizirik dauden horientzat, oraindik dago denbora damutzeko eta apaltzeko eta barkamena eskatzeko. Zeren Ministerio Santuak suntsitzen saiatzen zarenean hau bezala eta beste batzuk, ez duzu ukitzen emakume edo gizon hutsala, ukitu zenuen NIRE begiaren ninia.

Zuek otso ardiz mozorroturik bezala jokatzen duzuenok, intziri egiten duzue hain altu: “Irten Haize Zakarra Ministeriotik!” NIK epaituko zaituztet, ardiak eta bildotsak bota egin baitzenituzten, damutzen ez bazarete berehala eta barkamena eskatu gezur maltzur gaiztoak hitz egitearren. Aitortu gorrotatu zenutela eta ukitu zenutela Ministerio Santu bat. Ez da zuen zeregina hari epaitzea, zeren Ministerio hau NIGANDIK ordenatua dago. NIK, YAHUVEHK, ezeztatzen dut baimentzea aitzakiak aurkeztu ditzazun haiengatik, bekatuarekin amore eman baitzuten. Erakusten dizudanean arima dohakabe bat, ez egin otoitz damutu daitezen, bakarrik NIRE Epaiketarako baitira egokiak (Jeremias 7:16; 11:14; 14:11-12; 1 Joan 5:16). KAIN, ESAU ETA JUDAS BEZALA, INFERNURA ERAMANAK IZANGO DIRA.

Orain, NIK, YAHUVEHK, hitz egiten dut beste Berba bat beste mintzagai bati buruz. Zugan zirikatu zuena gantzudura da otoitzean bedeinkazioak eskatu zenituenean YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileen gain, NIRE otoitz bitartekari maiteak, NIK erabiltzen ditudanak babeski bat bezala Ministerioaren agintaritzaren aurka apuntaturiko armak desbideratzeko. YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileak frogatuak izan dira leialak bezala eta lehenengo lekuak fio izan dira. Oi, a zelako sakrifizioa! Zenbat malko isuri dituzten! NIRE YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaile maiteak dira eta benetan haien sariak zeruraino jarraituko dizkiete eta haien otoitz guztiak bedeinkazioa dira NIRETZAT eta zerura bidaliak izaten dira.

Ez atsekabetu jendeak onartzen dituenean egiak Profezia Santuetan, eta gero, bueltatzen dira txakurren goitikara, eta bueltatzen dira Ministerio Santu honen aurka, diotenez: “Ez da jostagarria santutasunean bizitzea eta nik nahiago dut nire bekatuzko ibilbideetara itzultzea.” (Esaera Zaharrak 26:11; 2 Pedro 2:22). Edozein ez da egokia NIRE zeruko armadan egoteko.

Hauxe diotsuet orain dakizuenez, NIK aldez aurretik diotsuet erasotzen dizueten etsaiei gerra espiritualean 2008ko urte honetan beste inolako ez bezalakoxe orain arte. Ez zaitezte arduratu. YAHUSHUAREN Izenaren eta Odolaren bitartez, irabaziko duzue.

Baraua

Baita ere Komunioa

Eta Jerikoko Martxak

Hauexek dira behar dituzuen arma, ez bakarrik zuentzat, baizik eta besteentzat, garaipena edukitzeko. Komunioa arma sekretua da. Erabil ezazue esku zabaltasunez. Ez oztopatu dakizuena egokia dela.

PERLAK TXERRIEI

Gogoratu zaitezte, ENE maiteok, ez gero bota perlak txerriei (Mateo 7:6). Txerriak dira uko egiten diotenak egia entzuteari. Bidaltzen zaituztet beste batzuk bidali ditudanak, entzungo dutenak eta obeditu Berba bakoitza Profezia Santuetan diodana. NIK, YAHUVEHK, profetizatzen ditut mezu profetiko guzti, guzti, guzti, guzti hauek adierazi ditudanak zure bitartez, ez dira bakarrik ingelesez egongo, baizik eta samoeraz. Eta gantzudura gogorrena, Elisabeth, inoiz ezagutu zenuena, ipini nuen zure gain Mauin, Hawaiin, testiguz beteriko gela batean. Budista batek aitortu zuen budak ezin izan zuela egin ikusi berri zuena egiten Jesu Kristori, NIK gantzutu nizunean, Elisabeth, eta gizon honek, Frank izenekoa, otoitz egin zenuenean Maui, Hawaiiko gizakien alde, Frankek eman zuen bere bizitza YAHUSHUARI egun hartan eta arimak zerura eramaten ibili da eta denoi diotse YAHUSHUAK, Jesu Kristok ez duela hutsik egiten.

(Mesedez, begiratu: “gantzutua Hawaiin”)

Samoako artzain batek bere eliza zuzentzen zuena burdinezko ukabilaz, entzun zizun profetizatzen. Nahiz eta berak debekatzen zuen edozein emakumeri bere elizakoa predikatzea, ez ahaztu eguna NIK bidali nuen mirari honena berak eskatu zizunean espiritu apalekin, etor zaitezen, eta profetizatu eta predikatu bere elizan, Maui, Hawaiin. Atzeman zenuen Samoako herria, nora NIK bidali nizun Samoako artzain horrengana.

Zeuk atsekabetu zenuen ez zenuelako inoiz ikusi Samoako eliza horretan artzain izatearen fruitua, lehenengo emakume bezala zeini baimendu zitzaion hori egitea, zeuk egon baitzinen dibortzio eta umearen zaintzazko gerra batean eta joan egin behar zinen.

NIK adierazi dut Berba Profetiko bat zeure ahotsa entzungo dela samoerazko ahotsean. Bidali zaitut Zelanda Berriak entzun ditzan egiak adierazi ditudanak Profezia Santuetan. Samoarrak entzun eta onartzen dutenak YAHUSHUA ha MASHIACH, JAINKO AHALGUZTIDUN, JAUNA eta SALBATZAILE bezala, bedeinkatuak izango dira.

NIK, YAHUVEHK, gauza bera profetizatu nuen zure ahotik Afrikarako. Berba Profetikoak ez dira egongo Afrikaans hizkuntzan bakarrik. Profeziak itzuliak izango dira askorengandik munduaren zehar. NIK, YAHUVEHK, olgetan nabil zuen etsaiekin eta barre egiten dut haien lepotik. Ikusten duzue etsaiaren nahasmena? Bekatu hau ekarri dute haien gain. Ez dut ohartzen Eskritura Santuetan: “Ez ukitu NIRE gantzutuei, ez kalterik egin NIRE Profetei” (1 Kronikak 16:22; Salmoak 105:15)? Halere, ezeztatzen dute obeditzea, aldiz, trufatu eta iseka egiten diote, NIRI galdetu edo otoitz egiten ere ez dira nekarazten ulertzen ez dutenagatik.

Etsaiek begiratzen dute Haize Zakarra Ministerioa izuaz, jakinaren gainean ezin dutela isilarazi. Etsaiek, zistor moduan, dakusate Haize Zakarra Ministerioa loratzen eta hazten haien begien aurrean. NIK entzuten ditut haien azpikeriak eta jukutriak zuri ahultzeko ahaleginetan nekearen ondorioz utz diezaiozun ministratzeari. NIK, YAHUVEHK, bidaltzen dut nahasmena etsaien kanpamentura eta bananduko ditut anarkia aitortzen duten horiek eta horixe irakasten dutenak. Horrek esan nahi du NIK, YAHUSHUAK, ohartzen dudala ezpata banatzailea daukadala eta FAMILIAK BANANTZEN NABIL ARRISKUA DIRENAK NIRE SANTUENTZAT BEREHALA DATOZEN EGUNETAN (Mateo 10:34-36). Etsaiek ez dakite zu nola gelditu eta ez ditzazun adierazi Profezia Santuak. Etsaien kanpamentua porrot egina eta zapuztua NIK altxatzen ditudanean Berba Profetiko berdinak nazio desberdin askotan, eta hau hasiera besterik ez da.

NIK, YAHUVEHK, duela urte ugari, eman nion hasiera Ministerio honi Elisabethen bitartez. Bere oinazea handia izango ez bazen, Ministerio hau ez zukeen izango gantzudura handia, zerbitzaria ez baita jabea baino handiago (Joan 13:16; 15:20). YAHUSHUA da JABEA. Berak jasan izan zuen oinazea ez du inork jakingo NIK izan ezik. Berak ordaindu zuen prezioa ez du inork jakingo inoiz, NIK izan ezik. Berak bere senarra izandakoa deitzen dion gizona ere, zeruko begietan ez zena inoiz senarra izan, berari errepikatzen zitzaion behin eta berriro, berak “gelditu egin behar zuela Ministerio hau”, eta berak “egin behar zuela satanasek asmatutakoa Ministerio hau gelditzeko”. Gizon horrek hilduratzen zuen tratu txarrak ematen zitzaizkion bitartean esanez: “Ohartu nizun utz diezaiozun ministratzeari. Ikusten duzu zeure Jainkoak baimentzen nauena zuri egitea?” Baina NIK deuseztatu nituen satanasen egitasmo maltzur horiek eta salbatu nuen bere bizia askotan gizon gaizto horrengandik bera hiltzen saiatu zena.

NIK erantzun nituen beren otoitzak eta nekarkion bere arimako lagun Santua berarentzat.

Elisabeth frogatua izan da bere senar Santuarekin. Eta orain, frogatu dut norengan NIK, YAHUVEHK, fio izan naitekeen, eta haiek dira NIK ipini ditudan biak obedituko nautenak, Ministerio honen agintariak bezala. Lehen emakume agintari egon zenean Ministerio honetako mandoan, NIK ordenatu eta gantzutu nuena, orain, agintari bi daude Ministerio Santu honetakoak eta NIK deitzen diet senarra eta emaztea.

Arau bat ematen diet NIK ordenatuko eta gantzutuko ditudan guztiei agintari espiritualak izan daitezen Ministerio batena: NIK galdatzen ditut zuen obedientzia ibilbide guztietan NI, YAHUVEHRI, hau baita testigantza zenbat maite duzuen YAHUSHUA ha MASHIACH. BERARI obeditzen diozunean, obeditzen diozue eta atsegin didazue NIRI. (Joan 14:23-24).

JERIKOKO MARTXA

Jerikoko Martxa bat egiten duzuenean eta barautu, behar duzue zuentzat, behar duzuen bezainbeste besteentzat. Har itzazue etsai dohakabeen izenak NIGANA otoitz egiten duzuenean, eta Josuegatik egin nuen bezala Jerikon, eta harresiak lurreratu ziren (Josue 6), horrela ere NIK hitz egiten dut ohar hau saiatzen den guzti horri NIK, YAHUVEHK, sortu nuena suntsitzen. NIRE etsaiak, zuen etsaiak direnak, suntsituak izango dira Jerikoko harresi espiritualen azpian berriro.

Aurten, zure begiekin ikusiko duzu, entzungo duzu nola saritu dudan bekatari dohakabeei, pertsegitu dutenak NIRE Ministerio Santua, txarkeria deitzen NIK, YAHUVEHK, ona deitu dudanari. Zuen etsaiak NIRE etsaiak dira eta gorrotatzen dizute egia hitz egiteagatik, haiek gezurrak nahiago baitituzte. Gaiztoek erasotzen dute santutasunean bizi diren guztiak, irakasten dutenak: “damutu zaitez, aldendu bekatuarengatik, infernura joan aurretik.” ETSAI ARRISKUTSUENAK DIRA HORIEK KRISTAUAK DIRELA AITORTZEN DUTENAK, BAINA EZ DIRENAK (2 Korintoarrei 11:12-14). Haiek dira satanasen sinagoga. (Apokalipsia 2:9; 3:9).

Etsai maltzurrak Satanasek bidaltzen dituztenak zuek oinazetzeko, egunero praktikatzen dute nola sumindu NI, YAHUVEH, eta YAHUSHUA, zuen MESIASEN Odol isuriari iseka egin. Batzuek baieztatzen dute NIRE SEMEA ezagutzen dutela, eta ostera, bakarrik ezagutzen dute beraien buruarekin, ez beraien bihotzarekin. Ez dago beldurrik dakitenean bekatu egin dutela eta HARI iraindu dutela. Jakinduriaren hasiera da gure Sortzailea iraintzearen beldur izatea. Santuak bihurtu dira Santuago, gaiztoak bihurtu dira gaiztoago. NIRE Mendekua, NIRE Epaiketa beheratu da eta jarraituko du beheratzen NIRE sumindura pasatu arte.

Emaztegai Santua: Eskatzen duzu NIRE Epaiketa homosexualitatearen aurka eta genero berdineko ezkontzaren eskarnioa, gizaki klonatuak, giza enbrioi eta animalia baten nahasmenaren aurka. Ikusiko duzue NIRE Epaiketa beheratzen. Jarraitu altxatzen gauza hauek NIGANA (1 Tesalonikarrei 5:17). Ez nekatu otoitz egiten duzuenean (Lukas 18:1-8). DESFILATU GARAIPENEAN. Eta jakizue erantzungo dudala berehalako Epaiketa etortzen zaienean etsai hauei. Lerrotik lerrora, arautik araura, ikusiko dituzue gauza hauek gertatzen.

Elisabeth eta bere Senar Santua esaten zutenean: “ez dago inork fio izan gatzaizkiona gu bion artean izan ezik. Jarraitzen dugu elkartzen YAHUSHUAREN Emaztegaia faltsuarekin. Non dago benetako Emaztegaia Santua ez duena amore ematen bekatuarekin?” Jarraitu nuen esaten itxaron dezaten, NIK ekarriko nizkiela YAHUSHUA ha MASHIACHREN benetako Emaztegaia. Orain, NIK, YAHUVEHK, ekarri ditut YAHUSHUAREN Emaztegaietatik batzuk ELKAR BIZI DAITEZEN. Gogoratu, NIK begiratzen dudanean YAHUSHUAREN Emaztegaia Santuetako bati, NIK ikusten ditut zuek guztiok era batera.

Horiek YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileak Otoitz Gerlariak izenekoak, Ministerio honetako Bitartekaritza Otoitz Gerlariak, ezagutzen dituzue fidagarriei. Haiek errieta egiten diote bekatuari eta ez dute amore ematen bekatuarekin, ezta aitzakiak ipintzen bekatari damugabegatik ezeztatzen dutenak borroka egiten haragizko bekatuen aurka. YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileak zure alboan borrokatzen ari dira.

YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileak sakabanaturik daude mundu guztiaren zehar. Ez dituzue ezagutzen haien izenak baina haiek ezagutzen dute zurea eta bedeinkatu dizkiezu NIK, YAHUVEHK, Ministerio honi eman ditudan Berben medioz. NIRE haurrek jasotzen dituzte NIRE Biziaren Hitzak NIK aitortzen ditudanak Profezietan eta Berba Profetikoetan esanak fedez nahasturik nor den YAHUSHUAZ, sustraiak eman dituzte eta hazi haienganantz bedeinkatuak diren horiek erraldoizko pausoetan.

Gizakien bizitzak eraldatuak dira zeren, haiek entzuten dituztenean zeruko Berba gantzutuak, YAHUSHUA ha MASHIACHRI ematen diote Aintza. Zure ahoa zabaltzen duzunean eta baimentzen nauzu bete ditzan NIRE Profeziazko Berbekin, NIK ematen dizkiet Biziaren Berba bat promesak dituena barnean beraientzat. Elisabeth, zu eta zure senar santua bilduko zarete horiekin bedeinkatuak izan direnak zeruko Profezia Santuekin, nahiz eta ez bazarete haiekin lurrean topo egiten. Profeta Santuak pertsegituak dira YAHUSHUAREN Izenarengatik, baita Ebanjelariak (Joan 15:20). Handiak, handiak, handiak dira zuen sariak zeruan (Mateo 5:11-12; Lukas 6:22-23).

Zure sarietako bat, Elisabeth, da bedeinkazioa diren gizaki guztiak, laguntzen dizutenak era guztietan eta zuri laguntzen dizutenak. Arimak irabazten dituzten ebanjelariek laguntzen dizute jendeari YAHUSHUA ha MASHIACHRENGANA gidatzen. Giza arraunlariak diren gizakiak, arimak ekartzen YAHUSHUA ha MASHIACHRENGANA, sarituak izango zarete zeruan horregatik. Beste behin, promesa hau ez da bakarrik Elisabethentzat baizik eta Ebanjelari guztientzat. Aurkeztuko zaizue haiengana zeruan, ukitu zenuen arima bakoitzak eta ohartu zenutena bakarrik YAHUSHUA ha MASHIACHREN Aintzarako. Gogoratu: Handietsi, eta zerbitzatu eta maite diozuenean HARI egiten duzue RUACH ha KODESHEN gain eta NIRE gain. Ematen diozuenean, edalontzi bat ur baino ezpada ere, Profeta honi, NIRI egiten didazue, eta hori doa zuek guztiontzat, NIK YAHUSHUA ha MASHIACHREN Emaztegai deitzen dizuedanak. (Mateo 10:40-42)

Askatzen dut Berba Profetiko hau, Elisabeth, zure jaiotzeko amaren urtebetetzean, ekainaren 6a. Bera infernuan bizi den artean, zeuk saiatu zinen YAHUSHUARENGANA gidatzea, eta orain, satanasek jasanarazten dio esanezinezko hilzori gehiago, berak huts egin baitzuen bere saiakeretan bizia kentzeko Ministerio hau jaio ahal izan aurretik. Ongi da, NIK, YAHUVEHK, asmo bat nuen eta NIRE asmoa betetzen da, axolagabe bizia zuri kentzen saiatu ziren, eta oraindik saiatzen dira, NIK babestu nizun orduan, eta NIK, YAHUVEHK, aldeztuko, hornituko eta babestuko zaitut orain, txita bat bezalaxe NIRE esku ahurrean. Nolanahi ere zure aurka osatzen dena, ez bakarrik zure biziaren aurka, baizik eta Ministerio honen aurka, bizirik irten da (Isaias 54:17). Eta asko zure etsaien erreminerako gorrotatzen dutenak NIRE Aginduak betetzen dituztenak, bizirik zaude. Eta Alef eta Tav Haize Zakarra RUACH ha KODESH Ministerioak hazten doa gantzuduran, eta ez da bakarrik bizirik irten baizik eta aurrera doa. Eta NIK erabiltzen dut Ministerio hau YAHUSHUA ha MASHIACHREN Aintzarako biziak aldatzeko.

Honela da mintzatua, honela da idatzia.

Gurgarria Elisabeth Sherrie Elijah, 2008ko ekainaren 6an.

ZURE Aintzarako, ABBA YAHUVEH! Amen, Amen.

ELISABETHEN IRUZKINA

Jakizu YAHUSHUAK barkatuko dituela zure bekatuak eta gero, zu zeuk barkatu behar diozu zeure buruari. Damutu behar zara, bekatutik aldendu, eta sinetsi YAHUSHUAREN bitartez, zeuk ere boterea duzula bekatuari errieta egiteko. Sinetsi behar duzu YAHUSHUAK barkatu dizula, eta gero aurrera egin arbel garbiaz berriro.

SALMO 51:2-4 (4-6)

Garbi nazazu oso-osorik neure errutik, garbitu neure bekatutik. Aitortzen dut bai, neure hobena, begi aurrean dut etengabe neure bekatua. Zure aurka, zure aurka bakarrik, egin dut bekatu, zure borondatearen kontra jokatu. Horregatik, arrazoi izango duzu salatzean, errugabe izango zara epaia ematean.

Profezia bakoitzak Berbarekin sustatua dago. Hauexek dira sustatzen dituzten Eskriturak:

DEUTERONOMIOA 32:41

Nire ezpata distiratsua zorroztu eta justiziari ekitean, mendeku hartuko dudala etsaien aurka eta beren merezia emango gorroto didatenei.

ISAIAS 59:19

Haize indartsuak bultzaturiko ibai oldartsua bezala etorriko da Jauna, eta ekialdetik mendebalderaino denek izango diote begirune Jaunari.

1 KORINTOARREI 16:22

Madarikatua YAHUSHUA ha MASHIACH maite ez duena, madarikatua izan dadin. Maranata! Zatoz, YAHUSHUA, zatoz!

1 KORINTOARREI 1:27

Aitzitik, munduak zorotzat duena, aukeratu du Jainkoak jakintsuak lotsarazteko, eta munduak ahultzat duena, indartsuak lotsarazteko.

JEREMIAS 7:23-24

Hauxe agindu nien bakar-bakarrik: aditu nire mintzoa eta ni izango nauzue zeuen Jainko eta zuek izango zaituztet neure herri. Ibili beti nik agindutako bidean, eta zorioneko izango zarete. Baina ez zidaten aditu, ezta jaramonik egin ere, baizik eta beren asmo eta joera gaiztoei setati jarraitu zieten. Niregana hurbildu ordez, bizkarra eman zidaten.

JEREMIAS 7:27-28

Zuk, Jeremias esan hitz hauek guztiak, baina ez dizute jaramonik egingo, hots egin, baina ez dizute erantzungo. Orduan, hau esango diezu: Hona hemen Jaunaren, bere Jainkoaren mintzoa aditu nahi ez duen herria, zentzabiderik hartu nahi ez duena. Galdua da leialtasuna, ez da beraren aipamenik ere egiten.

MEMELOA GIZALEGETSUA

http://www.amightywind.com/hell/soulbattle.htm

GANTZUTUA HAWAIIN

http://www.amightywind.com/elisabeth/hawaii.htm

SUZKO BOLAK

Eguazten gauean, 2010eko otsailaren 3an, gertakari oso maiz gertatzen dena, suzko bolak zeruan ikusiak izan ziren bidaiatzen Iparrerantz Hego Irlandatik Ipar Irlandara, non bizi diren barau egiten duten Gerlariak YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileetakoak, Irlandako bi alboetan. Hau ikusi zen 21 eguneko baraualdiaren azkeneko eguneko ilunabarrean. Uraren baraua hasi zen bakarrik urtarrilaren 14an 10 egunez, eta baraua bukatu zen 21 egun geroago, 2010eko otsailaren 3an. YAHUVEHK esan zion Elisabethi izan ditzan Barau Gerlariak YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileak, barau egiten 21 egunen zehar, zeren Danieli 21 egun barau egin behar izan zuen lortzeko erantzuna bere otoitzei.

http://dailymail.co.uk/sciencetech/article-1248665/Fireball-lights-Irish-sky-extremely-rare-asteroid-falls-Earth-100-000mph.html

YAHUVEHREN MENDEKUA

YAHUVEH haserre dago Ministerio honen etsaiekin eta ABBA YAHUVEHK eman zion Elisabethi eta Barau Gerlari guztiei YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileetakoak, seinale bat, BERAK mendeku hartuko duela Ministerio hau eta Profeta Santu hau belztu dituzten guztiarena. Da BERE denboran eta BERE modura, haiek gutxien espero dutenean. Ministerio honen etsai okerrenak ez dira horiek kanpotik gaiztoak direnak, baizik eta kristau direla aitortzen dutenak eta Jesu Kristoren Izenean otoitz egiten dutenak. Gorrotatzen dute Ministerio hau, ezeztatzen duelako aitzakiak ipintzera bekatu edo bekatariengatik, eta mezuak Profezia guztietan dira damutasuna, bekatutik aldentzea, ez bizitzea deabrua bezala eta zerura joatea espero izan. Andre hura deitua izan da mota guztietako izen txarrekin, irakastearren Hamar Aginduak obeditu behar direla. Berari deitu diote profeta faltsua irakastearren infernua dagoela ordaintzeko, YAHUVEH obeditzen ez badiozu.

Elisabeth Elijah eta bitartekari Santuak YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileetakoak, otoitz egiten egon dira, YAHUVEHK mendekua har ditzan BEREN etsaiengandik, eta Elisabethek otoitz egin zuen: “Mesedez, erakutsi baraualdi hau ez zela alferrikakoa izan, eta ABBA YAHUVEHK euria bezala eroraraziko duela Epaiketa etsaien gain.” YAHUVEHK erantzun zuen Elisabethen otoitzei, eta ipini zuen seinalea zeruan suzko bolekin, oso arraroak direnak Irlandan, bidaiatzen 100.000 mila orduko. Ai etsaien zoritxarra! YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileak barau egin zuten eta otoitz YAHUVEHREN Epaiketa jausiko zela, Zaharreko Elijah bezala borrokatu zuenean Baaleko profeta faltsuen aurka.

Itsas Gorriko Mirariaren Baraualdiak iraun zuen 21 egun eta mirari ugari ikusi genituen gertatu zirenak, baina hau da hain justu zerrendaren hasieran.

Profezia hau ez zen jendaurrean argitaratua izan, bakarrik 5 pertsona entzun izan zuten. Uste genuen Profezia pertsonala zela, 2008ko ekainaren 6an emanda, eta zati pertsonal batzuk kanpoan utzi dira, ez zirenak jendearen arazoa. Gure Ministro laguntzaileak aurkitu zuen Profezia hau 2010eko otsailaren 3an, beste gauza baten bila zebilela. YAHUVEHK hitz egin zuen Elisabethen bidez. Berak jakin zuen, hau irakurtzean, Elisabethi deitu egin behar ziola. Berba hau irakurtzen zuelarik, bai berak, bai Elisabethek, sentitu zuten gantzudura hartan argi eta garbi areagotu egin zela, eta hau argitaratua izan behar zuela, bat baitzetorren borrokatzen zebiltzan egoerarekin une hartan Baaleko profeta faltsuekin eta Jezabel espirituarekin kristautzat aurkezten diren horietan, baina ez dago Kristorik haiengan.

YAHUVEHK esan zuen hori zela garaia hau argitaratzeko Profezia 117 bezala, ez baita ezer aldatu. 2008an bezalako gerra berdina da, Baaleko profeta faltsuen, fariseuen eta Jezabel espirituarekin, aurpegi desberdinak YAHUVEHREN Epaiketara datozenak. ABBA YAHUVEHK esan zuen 21 eguneko baraualdiak areagotu egin zuela gantzudura eta Epaiketa prest zegoela, denoi jakinarazten dien bezala, aldarrikatzen, bereziki, etsaiek entzun dezaten. Orain betetzeko prozesupean dago.

Malcom Heap, Linda Newkirk, Jack Barr, Sherry Shriner, Steve Thompson, etsaien zerrenda YAHUVEHREN eskuetan dago eta BERAK erakutsi zuen Elisabethi ematen, besteak otoitz eta barau egin zutenean, berari eman zitzaion botere berdinak YAHUVEHREN garaian, Elijah Zaharrekoa bezala otoitz egin zuenean, eman zitzaion miraria Karmelo Mendian, eta YAHUVEHK bidali zuen seinale bat suaz. Beraz, YAHUVEHK gauza bera egin zuen eta bidali zitzaion Elisabeth Elijahri suzko seinale bat zeruan ere.

Ez da garrantzizkoa Otoitz Bitartekarien YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileetako zeintzuk bizi diren Hego Irlandan eta Ipar Irlandan, baizik eta garrantzitsua da suzko bolak joan zihoazela Hego Irlandatik, non lehenengo aldarrikatu zen baraualdia, norantz adierazten duten meteoroak edo sua zeruan lurreratu zuten Ipar Irlandan, non Ministra Santu laguntzailea bizi den, ekiten ziona uraren baraua luzeagoa egiten gainontzeko bitartekariak barau eta otoitzarenak YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileak baino.

Aurrera, iseka egizue, etsaiak. Berehala, zuek ere nabarituko duzue YAHUVEHREN sua akabatzen dizuena BERE suminduran, suzko bola hauek bezala zeruan. Ministerio hau ez da inoren gizon edo emakume batena. Bakarrik daramatza TRINITATE SANTUAREN Izenak. Txarto Berba egiten dizkiozun Profeziak ez dira emakume batenak, baizik eta YAHUVEHRENAK, Egunez Adinetakoa. Zeruko Aita Betikotasunekoa, YAHUSHUA ha MASHIACH eta RUACH ha KODESH liraina, nor ESPIRITU SANTUA den. Ez dugu negar egingo zuengatik gertatzen denean, ohartuak baitzineten ona denari txarra deitzen utz diezaiozuen, eta orain, uztako duzue erein duzuena. Negar egin beharrean, izango gara Zaharreko Debora bezala eta poztuko gara YAHUVEHK mendekua hartu duela Ministerio honena eta suntsitu izan dituelako BERE etsaiak, Baaleko profetak eta Jezabel bezala.