PROFEZIA 112

EZ ZENTRATU JAUSIENETAN

IDATZIA/MINTZATUA RUACH HA KODESHEN GANTZUDURAPEAN
APOSTOLU Elisabeth (Elisheva) Sherrie ElijahREN BITARTEZ
2009KO UZTAILAREN 10EAN JASOTA
2009KO UZTAILAREN 14AN PLAZARATUTA


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

SARRERA

Amets bat izan nuen 2009ko uztailaren 9an eta itzartu nintzenean nire senar maite Nikorekin eta kontatu nionean ametsa, eta hasi ginen YAHUSHUA goresten eta gurtzen, eta hitzetik hortzera YAHUSHUAK Berba hau hitz egin zuen. Ametsa plazaratzen da Berba Profetiko honen azpian. Eskatzen diogu inori amets honen interpretazioa duena, mesedez, bidali guri posta bat. Interpretazio guztiak zeinentzat testigantza jasotzen dugun, plazaratuak izango dira Ministerioaren web orrialde honetan.

PROFEZIA 112

Oraindik lo zauden bitartean, NIK isurtzen dut NIRE Ur Bizia zuregan. (Jeremias 2:13, Joan 4:10-14).

JEREMIAS 2:13

Bi gaiztakeria egin ditu nire herriak: bazterrera utzi naute ni, Ur Biziaren Iturria, eta putzuak egin dituzte, urari eusteko gauza ez diren putzu pitzatuak.

JOAN 4:10-14

YAHUSHUAK erantzun zion: Jainkoak ematen duena ezagutuko eta edatekoa nork eskatzen dizun jakingo bazenu, zeuk eskatuko zenioke berari, eta hark ur bizia emango lizuke. Emakumeak esan zion: Jauna, ez daukazu ura zerez atera, eta putzua sakona da. Nondik aterako duzu, beraz, Ur Bizi hori? Geure aita Jakobek utzi zigun putzu hau eta bertatik edan zuten berak, bere seme-alabek eta abereek. Hura baino handiagoa al zara zu? YAHUSHUAK ihardetsi zion: Ur honetatik edaten duena berriro ere egarri izango da. NIK emango diodan uretik edango duena, ordea, ez da sekula egarri izango, zeren NIK emango diodan ura betiko bizia darion iturburu bihurtuko baitzaio barruan.

Beti jakin duzue hau, eman dizuedan gantzudura elektrikoa dela. Zenbat bider iraganean eutsi dute zure eskua eta zure eskua bihurtu da sorgortua? Orain, izan esanekoa, erregistratu ametsa (Eginak 2:17; Habakuk 2:2) ahal bezain ondo, zeren gogoratu duzuna da NIK nahi dudana zuk gogoratu dezazun.

EGINAK 2:17

Hau dio Jainkoak: Azken egunetan neure espiritua isuriko diet gizaki guztiei, zuen seme-alabek profetizatu egingo dute, zuen gazteek ikuskariak izango, zuen zaharrek ametsak egingo.

HABAKUK 2:2

Jaunak honela erantzun zidan: idatzi agertuko dizudana, ezarri taulatxoetan, erraz irakurtzeko eran.

Jakizue hau soilik: NIK deitu ditudanak YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileak, NIK deitu ditudanak ere zure haur espiritualak, hots egiten didate osatzeko haien ama espirituala eta kontseilaria, NIRE Deialdiaren Neskasoa. Esaiezue otoitz egiten dutenean zure eta Nikoren alde eta besteengatik ministratzen dutenak zuen alboan, NIK jasotzen ditut bedeinkazio hauek, NIK hartzen ditut otoitz hauek, NIK eusten ditut NIRE bihotzaren ondoan. Lurrin gozoa dira NIRE sudurrarentzat (Hasiera 8:20-21; Salmo 141:2; Ezekiel 20:41; 2 Korintoarrei 2:15-16; Filipoarrei 4:18; Apokalipsia 8:3-4).

HASIERA 8:20-21

Noek aldarea eraiki zion Jaunari, eta kutsatu gabeko abere eta hegazti batzuk harturik, erre-oparitzat eskaini zituen aldarean. Jaunak, oparien lurrina atseginez usnatuz, bere baitarako esan zuen: “Ez dut berriro mundua madarikatuko gizakia dela eta, egia da okerrera jarria dagoela gizakia gaztetandik, baina ez ditut bizidunak berriro suntsituko, orain egin dudan bezala.

SALMO 141:2

Nire otoitza izan bedi zure aurrean intsentsua bezala, nire esku altxatuak arrats-oparia bezala.

EZEKIEL 20:41

Opari atsegingarri gisa onartuko zaituztet, herrien artetik atera eta sakabanaturik zaudeteneko herrialdeetatik bilduko zaituztedanean. Zuen alde agertuko dut neure santutasuna jentil-herrien aurrean.

2 KORINTOARREI 2:15-16

Izan ere, Kristok Jainkoari eskaintzen dion intsentsuaren usaina bezala gara bai salbatzen direnentzat, bai galtzen direnentzat. Galtzen direnentzat, heriotza ematen duen heriotza-usaina; salbatzen direnentzat, berriz, bizitza ematen duen bizi-usaina. Eta nor da gai eginkizun horretarako?

FILIPOARREI 4:18

Hartu dut, bada, dena, eta sobera daukat. Oso ongi hornitua nago, Epafroditoren eskuz bidali didazuena hartu ondoren. Jainkoak atseginez onartzen duen oparia da zuen emaitza.

APOKALIPSIA 8:3-4

Etorri zen, orduan, beste aingeru bat eta aldare ondoan gelditu zen; urrezko intsentsu-ontzi bat zeraman, eta lurringai asko eman zioten, tronu aurrean zegoen urrezko aldare gainean Jainkoaren herriaren otoitzekin batera eskaintzeko. Eta aingeruaren eskutik Jainkoaren aurrera igo zen intsentsuaren kea, Jainkoaren herriaren otoitzekin batera.

Zuk espero duzu egun berezia, NIRE andrea, ez da ezer [zure haragian] azkartu zenezakeenik. Eta ordea, hauxe diotsut: bakoitzarengatik altxatzen dituena otoitz horiek zuretzat, NIK gantzutzen zaitut gehiago. Itzultzen dizkizut gauzak eta zaharberritu, nahiz eta hori ez izan nahi zenuena, baina denborak presatzen du. Horrenbeste leialak dira.

Eta ikusten dituzuenean horiek zeuk uste zenuenak leialak zirela eta ikusten duzue ezin dutela ibili zuen alboan “gehiago” (NIK banatu ditudalako). Hau da YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileei, nori hitz egiten dudan orain, NIRE Gerlari Leialak lehenengo lerroetakoak direnak, Otoitz Bitartekari leialak, Santuak, NIRE eliteko indarrak:

Kendu zuen begiak jausienetatik. Jarraitu atsekabetu gabe jausiengatik, hasi ziren horiek YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileetan eta ipini zutenak eskua goldean eta esan zuten: “Hau lar gogorra da. Kentzera noa eskua goldetik. Jabeak gehiegi eskatzen du. Hau ez da nik uste bezainbeste atsegingarria izango zela, zerbitzatu leialki zuen alboan, Elisabeth eta Niko. Hau larregi gogorra da. Nik nahi dut mundu hau gozatu. Gauzak egin nahi ditut neure erara.”

Hauexek dira jausiak. Hauexek dira egongo direnak Tribulazio Handian. (Mateo 24:21).

MATEO 24:21

Zeren munduaren hasieratik orain arte izan ez den eta izango ez den bezalako larrialdi handia izango baita orduan.

Hauexek dira jasango dutenak era desberdinean, baina, ENE laztana, NIK hitz egiten diet YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaile leialei:

Moises akitua geratu zen eta norbait behar izan zuen bere eskuak altxatuak eutsi litzakeen gudaldian (Irteera 17:12).

IRTEERA 17:12

Moisesi besoak nekatu zitzaizkionean, harri bat hartu eta lurrean ipini zuten, bertan ezer zedin. Gero, Aaronek eta Hurrek haren besoei eutsi zieten, alde banatatik. Honela, tinko iraun zuten Moisesen besoek eguzkia sartu arte.

Beren eskuak eta beren besoak altuan eutsiak zirenean, hark ez zuen, bada, indarrik goian eusteko bakarrik. NIK erabiltzen ditut YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaile hauek. NIK erabiltzen ditut otoitzak mundu guztiaren zehar, eta ez dituzunak ezagutzen aurpegiak, Emaztegaiaren zatiak falta direnak, NIRE Emaztegaia esanekoa. Haiek bitartekaritza eta otoitza egiten dute zure alde, eta ostera, haien izenak ez dituzu ezagutzen. Haien izenetariko askok ez dituzu ezagutzen, baina NIK erabiltzen ditut zintzo hauen otoitzak, YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileetako lehenengo lerroko zintzoak, zure besoak altxa ditzaten gudaldia baino lehenago.

[Gudaldia] oso astuna, NIK gantzutu baitzaitut, Elisabeth. Zuregan gantzudura bakarra inpartitu dut eta prezio bat dago ordaindu beharra gantzudura honengatik. Zeren, begira, beste batzuek hitz egin dezakete, eta NIK entzuten diet, baina zure gantzudura bakarra da: zuk hitz egiten duzu eta, soilik prest bazaude sinestera, ez dago ezer eskatzen didazuna NIK ez dudana erantzuten ere. (1 Samuel 3:19).

1 SAMUEL 3:19

Hazi zen Samuel, eta berekin zuen Jauna. Ez zen gelditu bete gabe bere hitzetatik bakar bat ere.

Eta entzungo duzu erantzuna.

NIK hitz egiten dizut zure ametsean. Esaten dizut gantzudura nagusi honi buruz NIK ipintzen dudana zure eskuetan. Eta NIRE Seme maitea, NIK erakutsi dut behin eta berriro sekretuak diren moduetan, zuen ulermenetik edo adikuntzatik haratago. Izan esker onekoak NIK ez dizuedala derrigortzen eramatera berak daraman gurutzea, NIK behartzen diodana Elisabethi, baina gantzudura zure eskuetan dago, egiten duzun guztian, behin bortizkeriarako erabilitako eskuak, behin bekatu egiterako erabilitako eskuak, edari alkoholdunak edaten zenituen bitartean. NIK irakasten dizut borrokatzera era berrian, Niko, NIRE Neeky. NIK eman dizut modu bakarra estaltzeko zure emazte maitea, zure arimako adiskide maitea, etsaiak urruti mantentzeko. Berak estaldura duen bezala, zeuk ere baduzu. NIK gantzutzen ditut zure eskuak lo zauden bitartean ere. Ez al du NIRE Berbak esaten: “NIK gantzutzen ditut zure eskuak gerrarako”? (Isaias 45:1; Salmo 89:20-23; Salmo 92:9-11)

ISAIAS 45:1

Honela diotso Jaunak Ziro erregeari, berak aukeratu eta sagaratuari: “Eskutik heldurik eusten dizut, nazioak zure menpean jarri eta erregeei soinetik armak kentzeko, zure aurrean hiri-ateak zabaltzeko, guzti-guztiak zabaldu ere.”

SALMO 89:20-23

Behinola, ikuskari bidez mintzatuz, zeure fededunei esan zenien: “Gerlariaren ordez mutikoa jarri dut errege, gudarostearen gainetik gaztea jaso. David, neure zerbitzaria aurkitu dut, eta neure olio santuaz sagaratu. Nire eskuak sendo eutsiko dio, nire besoak indartsu egingo. Etsaiak ez du engainatuko, ez gizatxarrak makurtuko.

SALMO 92:9-11

Zu, Jauna, diren guztien gainetik betikotasunean! Zure etsaiak, ordea, Jauna, bai, zure etsaiak galdu egin dira, gaizkile guztiak sakabanatuko. Bufalo baten indarrak eman dizkidazu, usain gozoko olio berriz gantzutu.

Baliotsu YDZ (YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileak): NIK gantzutu ditut zuen ahoak. NIK gantzutu ditut zuen eskuak gerrarako, gotorlekuak suntsitzeko, lotzeko mundu honetako printzeak, botereak eta printzerriak (2 Korintoarrei 10:4).

2 KORINTOARREI 10:4

Gure borrokako armak ez dira gizakiarenak, Jainkoarenak baizik, eta hiri gotorrak ere errausteko indarra dute: argudio faltsuak.

Zeuk hitz eginaz batera NIRE belarria zuregana makurturik dago, otoitz egiten duzun artean eta santutasunean bizitzen, borrokatzen duzun artean etsaiaren aurka eta mundu honetako tentaldiak.

Obeditzen duzuelako eta maite duzuelako Ministerio hau, eta NIRE Deialdiaren Neskasoa eta NIRE eraztunaren eramailea, eta leialki haien alde bitartekaritza egiten duzue (Ministerio hau, eta Kathrynyah eta Adam, haiek talde bat baitira, eta Stephen Rossi Junior), ez gutxietsi zuen postua. Itzultzaile guztiak hartzen duzuenak Su Santua eta ipintzen duzuena beste hizkuntzetan, ez gutxietsi zuen postua. Baina ekin zuek guztiok apalik mantentzen NIRE aurrean, zeren YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileetako bakoitzak zabiltzate zuen lerroetan. Zuen begiek mantentzen dituzue zuen zeruko sarian.

Bitartekaritza santua zara. Eta besteak ikusten dituzunean alboan jausten direla, maila ematen ez duten horiek NIRE Emaztegaia Santua deitua izateko, kendu zuen begiak jausienetatik. Eduki zuen begiak gogor mantendu diren horietan, datorrena datorrela, axolagabe pertsekuzioa, tentaldia. Ez diot perfektu zarenik, zuek guztiok zarete egintza bat prozesuan.

Jakingo duzue noiz iristen zareten maila horretara, zeren izango da NIK diodanean Elisabethi: “Iragarri orain”. Eta NIK bidaliko diet seinale bat Aingeru Santuei, eta zuregana etorriko dira berriro, Elisabeth. Denbora ez dago urruti. (Mateo 25:6)

MATEO 25:6

Gauerdian oihu bat izan zen: “Hemen da senarra! Irten bidera!”

NIK esango banu lar laster eta NIK ahal izango banizue data bat ematea, hutsegitea burutuko zenukete data horretarako bizitzean soilik. Lana ez zen bukatuko. Arimak ez ziren atzemanak. Bakarrik kontatuko zenituzkete egunak. Horregatik esan nuen: “ez dizuet esango garaia heldu arte zuek denok etor zaitezten etxera.”

Eskerrik asko, YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileak. Eskerrik asko zuen otoitzengatik. Otoitz egiten duzuen heinean, bera, Niko eta besteen alde, horrela ere etorriko zaizkizue bedeinkazioak zuen gain. Edozein ez dago kalifikatua bitartekaritza santua izateko. Jausi direnak, dira ez dutelako nahi eutsi eta heldu haien eskua golde horri. Ez atsekabetu, ordea hobe, poztu zaitezte, NIK ez nizuen bakarrik utzi. Zuek zarete familia santuaren esanahia. Ez eze denbora onetan soilik, denbora txarretan baizik, batzuek partekatzen dituzue besteen zamak.

Eta ikusezin guztiei bedeinkazio bera doakie. Bai, etsaiak erasotzen du gogorrago, baina hori da sariak askoz handiagoak direlako. Zuek ez duzue pilatzen zuen altxorra hemen lurrean, baizik eta zeruan gordeta dago (Mateo 19:21).

MATEO 19:21

YAHUSHUAK erantzun zion: Guztiz ona izan nahi baduzu, zoaz, saldu zure ondasunak eta eman behartsuei, zeure aberastasuna zeruan izan dezazun, gero, zatoz, eta jarraitu NIRI.

Eta Elisabeth, haiek ipiniko dira zure alboan, NIRE Niko maitea, Adam eta Kathrynyahrekin batera, eta guzti horiek bedeinkazioa izan direnak zuentzat, guzti horiek bedeinkazioa izan direnak Ministerio honi eta eskaini zituzten haien sakrifizioak eta prest zeuden pertsegituak izatera (Mateo 5:11-12).

MATEO 5:11-12

Zorionekoak zuek, niregatik madarikatuko zaituztenetan, erasoka eta gezurrez gaizki-esaka erabiliko zaituztenean. Poz zaitezte eta alaitu, handia izango baita zuen saria zeruan; zuen aurreko profetak ere halaxe erabili zituzten.

Baserritarra izatearren, baratzezaina Haize Zakarra Ministerioaren uztako landa honetan (Mateo 13:35), zeinek Alef eta Tav eta RUACH ha KODESHI dagokio.

MATEO 13:35

Honela bete zen Jainkoak profetaren bidez esana: Parabola bidez mintzatuko naiz, munduaren hasieratik gordea zegoena azalduko.

Eta zuen sari guztiak izango dira gizakiak, herrialde eta nazio guztietatik bilduak, zutunik herronka luze batean zurekin topo egiteko gogoz eskerrak emateko.

Zuetariko horiek apaldu zaretenok eta baimendu duzuenok zuen testigantza hedatua izan dadin mundu guztiaren zehar, aurkeztuak izango zarete horiei zeinen biziak aldatuak eta eraldatuak izan zirenak zuen testigantzari esker. Ez al dio NIRE Hitzak: “NIRE Odolaren bidez eta haien testigantza” (Apokalipsia 12:11)? Jendearen bizitzak aldatzen dira eta eraldatzen bakarrik sinestearren NI naizela gauza onen sari-emailea jarraitzen duten horiei NIRE atzetik.

APOKALIPSIA 12:11

Bildotsaren Odolaz eta aitortu duten mezuaz garaitu dute gure senideek: ez dute beren bizitza maite izan heriotzaren aurrean atzera egiteko beste.

Beraz, ez atsekabetu jausienetatik. Goibeldu denboraldi batez eta konturatu zaitezte baina ez jarraitu nahigabe honetan bizitzen. NIK agertu behar dut, bada, eta NIK erakutsi behar dut nor den benetan Emaztegaia esanekoa. Bene-benetan hauxe diotsuet: Santuak santuago dira. Baina haiek ordaintzen dute prezio bat Santutasun honengatik, horiek bezala gaiztakeriaren bidetik dabiltzanak, bide onetik hasi zirenak haien gurutzea eramaten eta gero, lurrera bota zuten eta zioten: “ez noa gehiago gurutze hau eramaten, jada ez noa zerutik emandako zuzenbidea jarraitzen. Neu bakarrik noa. YAHUSHUAK eskatzen duena gogorregia da. (Lukas 14:25-27)

LUKAS 14:25-27

Jende-talde handiak zihoazen YAHUSHUAREKIN. Honek beraiengana itzulirik, esan zien: Norbaitek NIREKIN etorri nahi badu eta ez banau NI bere aita-amak eta emaztea, seme-alabak eta anai-arrebak eta bere burua ere baino maiteago, ez daiteke izan NIRE ikasle. Bere gurutzea hartu eta NIRE ondoren ez datorrena, ez daiteke izan NIRE ikasle.

Baina begira, NIK bidaliko dut beste bat bidetik. Eta haiek ikusiko dute gurutze hori abandonatua izan dena eta albo batera utzita: deialdia eta egintza NIK dekretatu dudana. Haiek jasoko dute eta eramango gurutze hori Markos 8:34).

MARKOS 8:34

Gero, jendeari eta ikasleei dei eginik, esan zien YAHUSHUAK: “NIRE ondoren etorri nahi duenak, uko egin biezaio bere buruari, bere gurutzea hartu eta jarrai biezat.

Prest egongo dira pertsekuzioa eta barregarri iritzi izatea. Prest egongo dira haien denbora eta haien diru-sarrerak sakrifikatzeko. Prest egongo dira edozer sakrifikatzeko NIK eskatzen diedana sakrifikatu dezaten. Eta gantzudura zeregin batentzat desegina eta baztertua izan zena, NIK bakarrik gehiago gantzutuko dut. Eta bai, NIK gehiago galdatuko dut, baina egun batean, zeruan, NIRE altxor maiteak, ikusiko duzue dena merezi zuela, NIK pertsonalki eskertuko zaituztet zuen aurpegiaren aurrean.

ONGI EGINA

Beraz, NIK diot: “Ongi egina” horiei NIRE Emaztegaia leiala, esanekoa, direnak. NIK diot: “Ongi egina baina ez sekula utzi harrokerian sartu zaitezen.” Zeren NIK OSO ONDO DAKIT NOLA UMILDU ZUETARIKO BAKOITZARI, hortaz, eduki zuen begiak NIRE gain eta ekin hazten gantzuduran NIK eman dudana Ministerio honi.

ELISABETHEN OTOITZA PROFEZIA 112 BITARTEAN

[Berba honetako lehenengo atalaren amaiera. Segi irakurtzen bigarren atalerako. Ez saltatu Elisabethen otoitza]

[Elisabeth] Eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko. Eskerrik asko YAHUSHUA, eskerrik asko ABBA YAHUVEH, eskerrik asko IMMAYAH maitea, gure AMA RUACH ha KODESH, gure AMA JAKINDURIA, gure AMA Aintza, gure AMA SHKHINAH.

Eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko. Bedeinkatu jainkotiar guztiei mundu honen inguruan. Bedeinkatu horiei zeinen izenak ez ditugun ezagutzen. Bedeinkatu horiei zeinen izenak ezagutzen ditugunak.

Eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko uztako eremu honengatik ZUK Ministerioari deitzen diozun.

Eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko gure izenak altxatzen dituztenak eta eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko bedeinkazioak haiengana itzultzen direlako.

Eskerrik asko ABBA YAHUVEH, gure begiak jausienetatik aldendurik daude orain. Atsekabetzen gara, baina bakarrik denboraldi batez. Edukiko ditugu gure begiak zentratuak ahalegintzen direnetan ZURI ABBA YAHUVEH obeditzera.

HIZKUNTZETAN OTOITZEAN

[Elisabeth hasten da Hizkuntza Santuetan otoitzean berriro]

Gurtzen zaitugu, gurtzen zaitugu. Edozein prezio galdatzen duzuna, guk hartzen dugu gure gurutzea eta jarraitzen dizugu (Markos 8:34). Fedez ur gaineko ibiltariak gara, ZURE Izena YAHUSHUAREN bitartez, gure MASHIACH maitea.

Eskertzen dizugu guri gehiago gantzutzeagatik. Eskertzen dizugu gantzuduragatik gure eskuetan. Eskertzen dizugu, ABBA YAHUVEH, goresten zaitugu ABBA YAHUVEH, egin duzun guztiarengatik eta egingo duzun guztiarengatik.

Jarraitzaileengatik benetan obeditzen dizutenak, eskertzen dizugu ABBA YAHUVEH. Zure baldintzak astunak baliteke izatea haragi hilkor honentzat, baina dena merezi du. Bakoitzak prezio desberdina ordaintzen du, jarraitzen dizutenak eta gurtzen eta lehenengo jartzen haien bizitza eta maitasunean, ahalegintzen direnak Henok bat bezala izatearren, ZURI atsegin izatearren era guztietan (Hebrearrak 11:5).

HEBREARRAK 11:5

Fedeari esker eraman zuen Jainkoak Henok heriotzarik jasan gabe; desagertu egin zen, Jainkoak eramanik. Baina eramana izan zela esan aurretik, Jainkoak nahi bezala jokatu zuela esaten du Liburu Santuak.

Eskerrik asko, YAHUSHUA MASHIACH, eskerrik asko, RUACH ha KODESH liraina, gure IMMAYAH.

Ezin dezakeguna egin haragiaren bidez, egin dezakegu Izenaren eta Odolaren eta Espirituaren bidez gu guztion barnean, ZURE maitasunaren esker. Dena ZURE Odolaren bitartez garbituak gauden etengabe egunean 24 orduz, dena Efesoarrak 6ko armaduragatik ez dena inoiz, inoiz desitsasten.

Oi, YAHUSHUA kuttuna! Goresten zaitugu. Eskerrik asko jainkozaleengatik egiaren alde jartzen direnak. Ministerio hau ZUK erabili nauzuna lur honetan jaiotza emateko, Internet honen bidez, apartekoa da. Eta bakarrik horiek haragi espirituala jatea nahi dutenak, jasoko dituzte egia hauek. Eta a zelako prezioa ordaindu behar dudan! Baina YAHUSHUA, barka nazazu, esaten ez dudanean merezi duela eguneko minutu bakoitzean.

Gezurrak, gaizki-esaleak gezurraz, altxatzen diren etsaiak, horiek nahiago nukeenak ni hiltzea, bakarrik niri isilaraztearren, horiek bekaizkeriaz eta diruzalekeriaz beterik, horiek diotenak:

“Ezin diodanez entzun nire Salbameneko Jainko honi zeuk egiten duzun erara [Elisabeth], orduan, bakarrik jaurtitzen dizkizut berba hauek bueltan zugana, nik ezin baitut santutasunean ibili, nire eskuak bekatuez blaituak daude eta, ni erortzen bainaiz tentaldian. Nor zara zu esateko ezin duzula?

Beraz gorrotatzen zaitut arranguraz zeuk erakusten didazu zein lohi nagoen benetan. Gorrotatzen zaitut arranguraz, eta madarikatzen dizut egunero, noiz behin laguna deitu nizun, zeren erakutsi zenidan Santutasunerako bidea eta erakutsi zenidan egiarako bidea. Baina orain gorrotatzen zaitut, Deialdiaren Neskasoa, erakusten didazulako zeruko argi bat. Gidatzen didazu harreman berri batera YAHUSHUA ha MASHIACHREKIN. Baina nahiago dudanez ilunpea, argiak itsutzen baititu nire begiak, nik gorrotatzen zaitut.

Utz nazazu bakean eta laga nazazu ilunpean bizitzen (1 Joan 3:19).

1 JOAN 3:19

Horrelaxe jakingo dugu egiarenak garela, eta lasaitu ahal izango dugu geure barrua Jainkoaren aurrean.

Utzi bakean, Haize Zakarra Ministerioa. Nire bekatuak ez ditut nahi ikusi. Utz iezadazu bakean. Bai, hasi nintzen bide onean. Bai, saiatu nintzen bekatua uzten. Bai, saiatu nintzen YAHUSHUA ha MASHIACH honentzat bizitzen. Baina zailegia da HARI jarraitzea. Utz nazazu bakean. Gura dut nire bekatua. Etiketatzen zaitut gezurtia. Ezin zara profeta izan ni ez naizelako. Ezin duzu Santua izan. Nola liteke Jainko hau barruan bizi? Nik adierazten zaitut gezurtia, bestela, aitortu beharko nuke ni naizela gezurtia. Seinalatzen dut nire atzamarra eta diot: “bekataria izan behar duzu, izan behar zara ni bezain lohia.” Zuri epaitzen saiatzen naiz nire irizpidearen arabera eta niri bost axola zure Jainkoak zer dioen.

Horrenbestez, laga bakean Haize Zakarra Ministerioa. Ez dut nahi entzuterik uztarri desorekatuan nagoela. Bestalde, deituko diot zeure Ministerioari izkirimiri txar bat bezala. Ez naiz arduratuko YAHUVEHREN aurrean jaukituaz, HURA dena errukia eta dena maitasuna baita. Alde nigandik, Haize Zakarra Ministerioa, ez dut nahi entzuterik santutasunean bizi behar dudala. Gorroto zaitut, Elisabeth. Madarikatzen dut zure izena egunetik egunera are gehiago. Biltzen naiz etsaiarekin egunero, zuri bizia kentzeko azpilanean aritzen dena. Oi, baina oraindik kristautzat aitortzen naiz! Nork esan behar du ez naizela? Zeren nik badakit nor den Jesu Kristo. Badakit BERAK ordaindu zuen prezioa Kalbarioan. Eta begira, hori da behar den guztia. Ez du axola Santu ote naizen. Ez du axola bizi banaiz bekatu egiteko. Ez du axola errieta egin diezazudan zuri eta Ministerio honetako egia guztiak. Oraindik BERARENA naiz.

Halaxe aldendu nigandik, Haize Zakarra Ministerioa, ez dut nahi parte izan zure gantzudurarekin “gehiago ez”. Nik ipini nuen eskua goldean eta saiatu nintzen, baina ez dut nahi horretaz gehiagorik parte izan. Behin laguna bezala besarkatu nizunean, besarkatu nizun familia bezala, baita dirua bidali nuen zure Ministeriora. Ez du axola zein indartsu oihukatzen duzun eta esan: “Ministerio hau ez dagokit, zerura dagokio baizik.” Nik irribarre egin nuen eta esan nuen: “Oraindik zure Ministerioa da”. Eta nik erein nuen hazi ekonomikoa ere. Iruditu zitzaidan eros nintekeen bedeinkazio apurrak ni atsegina izaten banintzen zurekin. Baina ez gehiago, gehiagorik ez, ez du merezi.

Ikusten ditut nola besteak nire inguruan bedeinkatuak diren eta haserretzen naiz eta nire ukabila astintzen dut. Ikusten dut nola santuak, esanekoak, damutuak santutasunerantz bidea dabiltzanak besarkatzen dizute eta ni jelosiaz nago maitasun horretaz. Ni jeloskor nago ez daukadalako zuk daukazuna. Eta gorrotatzen zaitut eta gorrotatzen dut Ministerio honek dioena, bere argia isuri baitu nire ilunpean. Eta nik ezkutatzea baino ez dut nahi, jakinda ez naizela YAHUSHUAREN Emaztegaiaren kidea, baldintzak oso zorrotzak direlako. Eta nire arimaren sakontasunean, badakit igaroko dudala Tribulazio Handia eta ordaindu beharko dudan prezioa, ezeztatzen dudalako zuri entzutea egun honetan.

Horrelaxe nire bihotzean, badakit egia datorrela, baina ez dut nahi inolako partaidetasunik egia horrekin, ezin bainaiz ibili zuek zaitezketen bidetik, YAHUSHUAK nahi duena har nazan. Jaregin beharko nuke larregi. Aitortu beharko nuke oker nagoela eta zeuk egian zaudela eta Salbamenaren Jainkoak benetan hitz egiten duela zure ahotik. Ez dut nahi hau aitortzerik, zeren, halaxe eginez gero, eta zuri gorrotatzeari uzten badiot, bada kasu horretan, nireak egin du. Ezin izango nuke ispiluan berriro begiratu, aitortu zu aberatsa zarela fedean eta ni behartsua naizela.

Ondorioz, jarraituko dut zuri gorrotatzen. Jarraituko dut madarikatzen Deialdiaren Neskaso honi. Jarraituko dut madarikatzen egia jarraitzen duten guztiak, nahiago dudalako bizitzea nire gezurrean hilko naizen eguneraino.

Beraz, laga iezadazu bakean, zu, Deialdiaren Neskasoa. Utzi bakean, YAHUSHUA. Nahiago dut ZUTAZ pentsatzea bakarrik maitasunezko Jainko batean bezala, ez pikondoa madarikatu zuen horretaz bezala ez zuena fruiturik ematen ZURETZAT. Utz iezadazu bakean, eta nire belarriak segi dezatela gor. Lagaidazu bakean eta nire begiak jarrai dezatela itsu. Utzi bakean eta utz nazazu madarikatzen eta txarto berba egiten gezurrekin zure izena bera Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijah. Nik difamatzen zaitut. Eta ni geratuko naiz zure etsaiekin eta borrokatuko dut [zure aurka] haiekin, zeren behintzat, haiek onartzen naute ni naizenagatik.

Beraz, utz nazazu bakean, Haize Zakarra Ministerioa. Ez dut nahi nire bekatuak gehiago ikusterik. Nahiago dut Biblian sinestea sinesten dudan bezala. Badakit nire bihotzean, egun batean, ordainduko dudan prezioa, baina merezi du egun honetan. Zeren ezin dut zerua ikusi oraindik, ezin dut entzun zerutik zeuk egiten duzun bezala, eta mundu hau nire inguruan da daukadan guztia. Hortaz, oso erraza da, Elisabeth, zuri gorrotatzea (Salmo 37:32).

SALMO 37:32

Gaiztoak zelatan egoten zaizkio zintzoari, nola hilko asmatzen.

Oraindik ez ditut entzun berbak: “Aldendu NIGANDIK, gaizkilea, ez nizun inoiz ezagutu.” (Mateo 7:23) Eta uko egiten diot sinesteari YAHUSHUAK hau esango litzaidakeenik. Ez zait gustatzen deitzen diozun Izena ere. Nik deitzen diot Jesu Kristo, zeren nik aitortu izan beharko banio izen hebrear hori, aitortu beharko nuke dena nire lotsarako.

Elikatu zenidan haragi espiritualarekin (1 Korintoarrei 10:3).

1 KORINTOARREI 10:3

Denek jan zuten espirituzko janari bera.

Ongi, orain bada, zure aurpegian listu bezala botatzen dut, zeren erraza da esnea edatea (1 Pedro 2:2; Hebrearrak 5:12), baina oso zaila irenstea haragi espirituala.

1 PEDRO 2:2

Haur jaioberriek bezala, irrika ezazue hitzaren esne garbia, horren bidez hazi eta salbamen betera hel zaitezten.

HEBREARRAK 5:12

Honezkero, maisu ere izan behar zenukete, baina oraindik Jainkoaren mezuaren gauzarik funtsezkoenak ere ikasi beharrean zaudete; janari sendoaren ordez, esnez mantendu beharrean aurkitzen zarete.

Bakarrik emadazu esnea edateko, nik sinets dezaket hori. Emadazu Jainkoa dioena soilik: NI maitasun hutsa naiz, dioena NI naiz errukia. Ez iezadazu irakatsi Epaiketako YAHUVEH honi buruz, eta bedeinkatzen nauena da madarikatzen nauena bera. Bakarrik utz iezadazu Haize Zakarra Ministerioa. Ez zatozte gehiago nire etxera. Ez gehiago hitz egin nire ezkontide, edo nire familia edo nire adiskideak. Bestela, bukatuko dute niri abandonatzen eta erakutsiko dute benetako bekataria itxia dagoena barnean. Eta gero haiek mespretxatuko eta madarikatuko naute, aurkitzen badute zeuk zioela egia eta ni gezurra esan nuela. Eta orduan, zein izango da nire azkena? Bakardadeko bizitza da ikusiko nukeen guztia.

[Elisabethen hizkuntzak aldatzen dira eta Bigarren Atala Berbarena jarraitzen du]

BIGARREN ATALA PROFEZIA 112

Orain, Elisabeth, badakit galdezka zaudela zer arraio egin berri dudan. Eman dizut gantzudura berri bat, ENE laztana. Orain, entzuten dituzu zure etsaiaren berbak. Eta NIK haiek hitz egiten nabil, nondik jakingo dute NIK diotsudala baita haiek diotena ere. Ez hori bakarrik. Besteek entzuten dituztenean berba hauek, konturatuko dira zergatik etsaiek esaten dituzten gezur hauek.

Orduan, Elisabeth, merezi du pertsegitua izatea NIRE Izenarengatik? Zeren orain, ez zenituen bakarrik zeruko berbak entzun, orain ezagutzen dituzu itxiak dauden berbak zuen etsaien arimetan eta bihotzetan, horiek behin adiskideak deitu zenietenak, zuen familia, horiek behin deitu zenietenak zuen alaba eta semea. Ez dago ezer ezkuturik, ENE alaba, zeren orain, egun honetan, eman dizut gantzudura berria.

Bene-benetan bilatzen eta gurtzen nauten horiek, haiek zeinen izenak idatziak dauden Bildotsaren Biziaren Liburuan esango dute: “Jarraitu nahi dut egia bidea argitzen duena. Erabaki dut atzerantz ez begiratzera. Ez naiz izango Loten emaztea bezala. (Hasiera 19:15-26)”

HASIERA 19:15-26

Eguna argitzear zegoelarik, bisitariek presa eman zioten Loti, esanez: “Bizkor! Zoaz hemendik emazte eta alaba biekin; bestela, hiri honi ezarritako zigor berean hilko zara!” Eta, Lot, nagi zebilela ikusirik, bisitariek indarrez atera zituzten bera, emaztea eta bi alabak, eta hiritik kanpo utzi, erruki izan baitzien Jaunak. Hiritik kanpora eraman zituztenean, haietako batek esan zion: Libra zaitez! Ez begiratu atzera, ez gelditu ibar honetan. Ihes egizu mendira, hondamendian eror ez zaitezen. Lotek, ordea, erantzun: Ez, arren, ene Jauna! Egiaz zure zerbitzari hau begiko izan duzu eta onginahi handia agertu didazu, bizirik gordez. Baina ez dut inolako salbabiderik mendian, hondamendiak harrapatu eta bidean hilko baininduke. Ikusi herri koskor hura. Nahiko hurbil dago, bertan babesteko. Arren, uztazu herri txiki horretaraino joaten, eta bizirik aterako naiz. Ea, bada, erantzun zion, emango dizut hori ere. Ez dut suntsituko aipatu didazun herrixka. Zoaz, bizkor, ez baitezaket ezer egin zu hara iritsi arte. Honengatik, herri hari Tzoar (hau da, Txiki) deritza. Eguzkia ateratzen ari zuen Lot Tzoarrera iritsi zenean. Orduan, Jaunak sufre eta suzko euria bota zuen zerutik Sodoma eta Gomorraren gainera. Jaunak erraustu egin zituen hiriak eta bertako bizilagunak, lautada osoa eta lurralde hartako landaretza. Loten emazteak atzera begiratu zuen, eta gatz-irudi bihurtu zen.

MUNDU HAU LOTEN EMAZTEZ BETERIK DAGO. Elizak gainezka daude haietaz, baina, Elisabeth, etorriko dira eta joango dira. Baina azkenean, NIK errebelatuko dut espiritua haien barne.

Eta orain, mezu profetiko hau itzulia izango da beste hizkuntzetara. Batzuek negar egingo dute eta ezkutatuko dute aurpegia lotsaren-lotsaz, damutuko dira NIRE aurrean berriro eta agertuko dute espiritua haien barne NIK erakutsi nuena. Eta ahalegin guztiak egingo dituzte agertzeko “ni Ministerio honetan nago zurekin, nik predikatuko ditut egia hauek.”

Eta horiei hauxe egin dutenak, NIK barkatuko diet eta gantzutuko dut haien eskua berriro, ipinia izan dadin goldean berriro, soilik aitortzeaz: “bekatu egin dut orain” eta konturatuko dira NI NAIZEK ez dituela gizakien bereizmenik egiten. (Eginak 10:34)

EGINAK 10:34

Orduan, honela mintzatu zen Pedro: “Orain jabetzen naiz benetan Jainkoak ez duela bereizketarik egiten.

NIK saritzen ditut horiek jo eta ke NIRE bila dabiltzanak.

NI naiz Alef eta Tav. Ekin aldarrikatzen guztiei ez baitago MASHIACH, ez dago Jainko, ez dago Salbatzaile, NI, YAHUSHUA ha MASHIACH izan ezik, YAHUVEHREN Seme Bakar-sorturikoa, eta ez dago biderik zeruetako ateetara, NIRE Odola eta NIRE Izenaren bitartez baizik.

Horrenbestez, segi halaxe esaten, Haize Zakarra Ministerioa. Emaztegaia Santua: zatozte batzera bere albora eta batu zaitezte. Urrutitik irakurtzen duten horiek, ez zaretenak ezta aurkezten ere Ministerio honetan lan egiten duten horiei, baina orain da irteteko garaia. Bekite hor egon zarela denbora guztian, bakarrik sentitu ez daitezen.

Bedeinkazio berezia bakoitzaren gain NIK epaia eman diedana zerutik. Irakurtzen dituzuenean Profezia Santuak, eta idatzi eta diozuenean: “Jasotzen ditut”, bedeinkazioa daukazue pilatuta ulertzen ez dituzuen eratan, bakarrik kemena hau haiei ematearren.

Hauxe da bedeinkazioa daukadana zuretzat egun honetan, Elisabeth, itzartzen zareten bitartean, jakin barik, ENE amodioa, NIK berriro hitz egingo ote nuen inoiz. Baina oharrak hartu eta erregistratu, zeren zerutik entzun duzu.

Beraz, NIK ematen dizuedanean errietako berba bat beste batengatik eta atsekabetzen zareten eta goibeldu, beste bat jausia ikusten duzuenean, kendu zuen begiak haiengandik eta ipini zuen begiak zutunik mantentzen direnetan. Eta haiek lurreratuak izan daitezkeen arren etsaiarengatik noizbehinka, haiek hots egiten dute NIRE Izena eta NIRE Odolaren bitartez, NIK altxatzen ditut berriro.

Hauek dira borrokatzen dutenak egiengatik NIK hedatzen ditudanak Ministerio honen bitartez, zeren, Ministerio honek irakasten duena, da bakarrik NIK erregistratu nuen hura aspaldian itxita NIRE Berba Santuan, itxita Zaharreko Liburuetan. Hauexek dira besarkatzen dizuetenak eta maitatzen, dakitelako NI zuen barnean nagoela, dakitelako NIK hitz egiten dudala zuetatik, sumatzen dutelako RUACH ha KODESH zuen barne.

Ez dizut zuri bakarrik hitz egiten orain, baizik eta NIK hitz egiten diet laguntzen duten guztiei ministratzen zure alboan. Oi, zein handiak! Zein handiak! Zein handiak! Zein handiak izango diren zuen sariak! Bakarrik segi, jarraitu NIRE atzetik. Eta sari berdinak NIK pilatu ditudanak NIRE Deialdiaren Neskasorentzat, eta Emaztegaia leiala guztiarentzat, zuen begiekin zuek ere ikusiko dituzue, sariak ekiten duten horientzat eta NIREGANAKO leialak direnak. Zuen YAHUSHUA, zuen MASHIACHK, ez zaizue inoiz utziko ez abandonatuko. Hortaz, kendu arren zuen begiak jausienetik eta mantendu zuen begiak jarraitzen nauten horietan obedientzian, leialtasunean eta zintzotasunean. Haiek benetan maite naute.

[Berbaren amaiera]

Emana Alaba, Gerlari, YAHUSHUA gure MASHIACHREN Emaztegaiari, 2009ko uztailaren 10ean.

Profezia hau bedeinkazioa izan bada zuretzat, mesedez, bidali iezadazu posta bat eta jakinarazi.

2009KO UZTAILAREN 9KO AMETSA

GONBIDAPENA ZERUKO FESTARA

Gela batean bildurik geunden eta NI (Elisabeth) aulki gurpildun gorri batean nengoen. Ez ginen askok, bakarrik agian bakar batzuk gutariko eta festa nagusi bat egongo zen, ospakizun handia eta denak gogo bizian zeuden. Gizaki guztiak gelan bazekiten joango zirela, gizon bat izan ezik eta bera goibel zegoen. Gizonak esan zuen: “ni ez naiz joango. Hemen geratu beharra dut eta lan egin. Ez naiz duin festa honetara joateko. Nire hurrengo deiaren zain nago.” Ni nintzen zioena besteei gelan haiek festara zihoazela. Begiratu nion gizon honi eta esan nion: “baina zu bazatoz festara. Gonbidatua zaude.” Eta berak berriro zioen: “Ez, ni ez naiz duin joateko.” Gainontzeko gizakiek zioten: “Erakutsi, erakutsi, Elisabeth, bera datorrela festara. Ipini elkarrekin zure eskuak eta txalotu hiru aldiz.”

Nire besoak kokatuak zeuden aulki gurpildunaren besoetan eta nioen: “Aizue, nik ez dut nahi hori egitea, zeren gantzudura oso mingarria da.” Baina gizakiek jarraitzen zidaten esaten emateko hiru txalo eta haiek zioten: “YAHUSHUAK nahi du zeuk egin dezazun”. Nik nioen: “Baina minaren beldur naiz, gantzudura oso gogorra baita.” Gero begiratu nuen gizon honen aurpegi tristeari eta bera hasi zen itxaropena izaten haren begietan nik emango nituela hiru txaloak. Horregatik, hartu nituen nire eskuak eta ipini nituen nire eskuak elkarren ondoan itxaroten mingarria izango zela, gantzudura elektrikoa baita eta harriturik nengoen ez zegoelako minik. Entzun nion YAHUSHUARI orduantxe niri esaten: “Eman hiru txalo”. Hortaz, nik hiru txalo eman nituen oso bizkor eta gizonak askatu zuen irribarre handia, eta denak goraka ekin zuten eta YAHUSHUA goretsi zuten, zeren gutariko denok bagenekien joango ginela festara eta ez genuela atzean utziko gizon hau.

Mesedez, bidali posta bat amets honen interpretazioa izaten baduzu.