APAIZ MISTIKO KABALISTA JUDUEK PLAZARATZEN DUTE IRAGARPENA MESIAS JUDUAREN AGERPENA GERTATZEAR DAGOELA

David Bay, Sorbatz Zorrotza Ministerioak

Azken garaiko profezia ugari bezala, zurrunbilotzen ari dira betetzeko. Judu kabalistak orain aldarrikatzen ari dira haien Kristoren agerpena erabat hurbil dagoela. Herri Judua prestatua izaten ari da haren azkeneko amarrurako: onartzea antikristo haien Mesias bezala. Profeziak betetzen ari dira gure begien aurrean.

Berri Laburra: “Helduera hurrena eta Errege Mesiasen identitatea aldarrikatua mundu osoko rabinoengandik”

“Rabino hasidikoek zeharkatzen dutenean Lurra Santua iragartzen publikoki errege mesiasen helduera hurrena, ikusle ugari galdetzen dute zer den horrelako iskanbila. Rabino hauek azaltzen dute haien modu sutsuan, Persiako Golkoko Gerra deskribatua zegoela zehazki testu Judu sagaratuetan, gertakizuna izaten noiz Judaismoko errege mesiasen identitatea errebelatzen den. Haiek azaltzen dute, Shoemaker-Levy 9 asteroideren zartada Jupiterren 1994an kabalan aurretik esanda zegoela, Judu mistizismoko Liburu sagaratuan, zeruko ezaugarri bezala mesias erregearen hurren helduerakoa.”

Rabino hasidiko hauek, ezagunak baita ere Lubavitchers bezala. Jarraitzaileak dira antzinako Ahozko Tradizio Judu Mistikoarena, ezaguna Kabala bezala. Aurrera joan aurretik arazo interesgarri honetan, gelditzeko premia dugu zehazteko zer den Kabala, eta zergatik den hain garrantzitsu antikristoren agerpenerako.

Kabala da oinarria pentsaera eta praktika okultista mendebaldeko guztiena eta da oinarria argitu guztiena [Iluminatiko Maisuak] mundu guztiaren zehar. Okultista bat berdin egiten badu magia zuria nahiz beltza, haren pentsamendu eta sinesmenaren oinarria da kabala. Antikristo altxatzen denean, bera egongo da oinarritzen haren okultismoko praktika kabala Juduan. Horrela, irri-mirria da, antikristok irteten denean oinez eraiki berriko tenplutik, “profanatzaile higuingarria” egin ondoren, eta hasten da haren ahalegina hiltzeko Judu bakoitza lurraren gainean, kabala Juduak hornituko du oldarraldi nagusiena haren ekintzetarako. Egiaz, kabala osatzen zuen oinarria Adolf Hitlerren sinesmen okultistarenak, beraz, izugarrizko irri-mirri honek joko du herri Judua birritan munduko historian.

Kabala hasi zen apaiz Juduen artean ustelduak zirenak misterio sataniko babilonikoekin, zerbitzatzen zeudenean Babilonian, 70 urteko itxialdi babilonikoen zehar Jainkoak agindua zigor bezala Israelgo bekatu errepikatuengatik. Itxialdi babiloniko hau Danielen liburuan jasota dago. Hasi zen 606 K.a. eta amaitu 536 K.a., Ziro, Persiako erregeak plazaratu zuenean dekretu bat Jerusalem eta tenplua berreraikitzeko. Horrela, Jainkoaren aurresana Jeremiasi HARK zigortuko zuela Israel 70 urtez haren bekatuengatik [Jeremias 25:11-12 bete zen zehazki egitarauaren arabera].

Itxialdi denbora honen zehar, apaiz Judu arnegariak bihurtu ziren apetan hartuak misterio sataniko babilonioekin, eta hasi zuten prozesu bat sinesmen funtsezkoak Judaismora bihurtzen. Oro garatua zegoenean, Ahozko Tradizio honek “mistikoki berrazaldu zuen” Pentateuko Judua. Berrazalpen mistiko honek ez zen besterik, satanasen ekintza okertzen Jainkoaren hasierazko Berbaren esanahia eta asmoa baizik, bost Liburu hauetan. Ordea, berrazalpen mistiko hau zen Irakaspen Ahozkoa edo Ahozko Tradizioa, irakaspen satanikoa izaten den bezala, zeren haiek ez dute nahi inolako izkriburik giza okerren eskuetara erortzea.

Orduan, apaiz arnegari hauek urriki hasi zirenean apaizgo Judu oro hartzen, Eskritura Hebrearren lehenengo bost liburu mistikoki berrazaltzen baino harago joan ziren. Hasi ziren ediktuak plazaratzen ezagunak bihurtu zirenak Adinekoen Tradizioa bezala. Jesusek agiraka egin zuen etengabe Adinekoen Tradizioaren aurka, haiek deitzen faltsuak eta itxurazaleak [Markos 7:6], esanez Jainkoaren Berba ezeztatzen zutela [Markos 7:9]. Pedrok deitu zion Tradizio honi “alferrikakoa” [1 Pedro 1:18].

Jesusek erasiatu zuen fariseu eta saduzearren aurka [Mateo 23:13-33]. Pasarte honetan, Jesusek gauza hauek esan zituen fariseuei buruz eta haien ahozko tradizioa. Hark zioen zirela:

Itxurazaleak: 13, 14, 15, 23, 25, 27, 29 eta 29.

Itsuak, edo gidari itsuak: 16, 17, 19, 24, 26.

Infernuko semea: 15

Sugeak madarikatuak izateko infernuan: 33

Zergatik zen Jesus hain anker eta zorrotz fariseu eta saduzearrenganako, bera hain samur eta barkatzailea zenean bekatari gaiztoenekin? Are gehiago, nola liteke fariseu eta saduzearrek begira ahal izan zuten Jesusen paregabeko mirarietan eta Belzeburi esleitu, demonioen printzea, eta ez Jainkoari? Erantzuna harrigarria eta errebelatzailea da: fariseu eta saduzearrak ez ziren Judu apaiz tradizionalak, apaiz mistikoak baizik praktikatzen Ahozko Tradizioa, haiek Tora deitzen zutena, 1300 urte inguruan ezaguna izan zena kabala bezala.

Horrela, kabalistak, Sozietate Sekretuen praktikatzaileek hil zuten Jesu Kristo. Honi buruz ezagutarazi genuen 1992an. Aurkituko duzue egite historiko hau gutxi ezaguna eta argigarria gaurko egoeraren arabera. Izan ere, fariseu eta saduzearrek ezagutzen zuten Itun Zaharra erabat, Mesiasen profezia guztiak barne. Ostera, txatal bakoitza berrazaldu zuten mistikoki. Jesus etorri zenean baieztatzen Mesias dela eta erakusten haren mirariekin, fariseu eta saduzearrek bazekiten BERA zela benetan Mesias, baina Jesusek uko egin zion haietako bat bihurtzeari. Jesus uzkurtu zen jendea espiritualki itsu mantentzeko berak zabaltzen zuenean Eskriturak haiei, ulermenaren giltzak ematen, fariseuek ezkutatu zituztenak haiengandik nahita [Mateo 23:13]. Hil zuten itxaron nahi zutelako haietako bat agertu arte.

Eta bera egon liteke ager-hurran.

Hortaz, gaurko apaiz Judu kabalistak, hasidikoak edo Lubavitchers bezala ezagunak, korrika egiten ari dira Israel guztiaren zehar, iragartzen haien Kristo [Mesias] mistiko tipo hura agertzear dagoela. Jesus profetizatu zuen hau izango zela kasua aroaren azkenean esan zuenean: “Ni etorri naiz nire Aitaren Izenean, eta ez nauzue onartzen. Beste bat etortzen bada bere izenean, hura onartuko duzue.” Kristo mesias hau bere izenean bakarrik etorriko dena, baina onartua izango dena Judu apaizgo eta herriarengatik, ostera, ez da beste inor antikristo baino. Hura da apaiz kabalista hauek esaten ari direnak agertzeko zorian dagoela.

HERIOTZA, LURPERAKETA ETA PIZKUNDEA

Tradizio satanikoan, mesias faltsua antikristo joan behar du heriotza, lurperaketa eta pizkunde batetik zehar. Gertaera segida honek irudikatua erritualki sarbidatua norberarenganako hiltzen denean, eta gero zerraldoan sartzen denean [heriotza], bakarrik “piztuak” izateko Masoi Maisuarengandik “lehoiaren atzaparkadako heltzea” erabiltzen. Erritual masoniko hau errepikatzen da okultismo guztian zehar, axolagabe zein kolore edo usain. Izan ere, erritual sataniko bakoitza Maisu Handia izateko behar du Heriotza/Lurperaketa/Pizkunde bat erritualaren barnean.

Horrela, datorren antikristoa joan beharko du heriotza eta lurperaketa fase honetatik, haren agerpena lurrean ikusia izateko haren jarraitzaileengandik “pizkunde” fasea bezala haren Heriotza/Lurperaketa/Pizkundearena. Adimenean datu hau izanik, goazen berriro gure artikulura.

“Iturri kabalistak irakasten dute Judaismoko errege mesias errebelatua, ezaguna izango dela gutxi batzuei munduaren zehar, gero berragertuko da haren betebeharrak betetzeko haren heriotza ulertuaren ondoren.”

Hori da Heriotza/Lurperaketa/Pizkundearen doktrina okultista antikristo ikusia izango dela aurrera eramaten. Schneerson rabinoa baliteke agertzea berpiztua izanik, antikristok antolatzen duenean haren hasierako agerpena.

1991ko abuztuaren 18an sartu zidaten seminario baten kideentzat soilik Teosofia Etxean Bostongo bulegoan. Ingalaterra Berriaren Zuzendaria, Bill Lambert, etorri berria zen hiru urteko epealdi batetik zerbitzatzen Proiektu Jerusalem Berriko Hitzarmen deitzen den komite batean, eta Lambert nahi zuen ezagutarazi haren kideei erabaki batzuei buruz lortu berriak Iluminatiko komite honetan.

Lambert hasi zen hitzaldiaren zati hau Aro Berriko kristori buruz, nor ezagutuko dugun antikristo bezala. Lambert zioen lehenik haren agerpena izango dela aurretik joana hitzetik hortzera SOINU BATEZ ATZEMANGO DUENA INDARTSUKI MUNDUKO HERRI GUZTIAK HIRU MAILA DESBERDINETAN: ESPIRITUALA, FISIKOA ETA EMOZIONALA.

Gero Maitreya kristo agertuko da. Jendeak ikusten duenean, lehena Biblikoki profetizatua “ezaugarriak eta harrigarri gezurtiak” gertatuko dira. Lambertek errebelatu zuen: “Jauna maitreya agertzen denean, AGERTUKO DA GIZONA BEZALA GIZON BATI, ETA EMAKUME BEZALA EMAKUME BATI. AGERTUKO DA ZURIA BEZALA ZURI BATI, BELTZA BEZALA BELTZ BATI, INDIOA BEZALA INDIO BATI, ETA ABAR. Ez da bestelakoan izango ikusten baduzu pertsonalki edo telebistan. Horrela, hark agertuko du dela “gauza guztiak herri guztientzat.”

Horrela neure buruari galdetzen diot ea Judu hasidiko kabalistak benetan ikusiko ote duten Rabbi Schneerson bat “berpiztua”. Baliteke, zeren horrelako fenomenoa funtzionatuko luke bermatzeko engainu erabateko sakontasunak herri Juduak jasango dituena antikristoren menpean. Juduak Rabbi Schneerson “berpiztua” ikusten egon ahal dutenean, munduko gainontzeak ikusiko du antikristo goian deskribatutako gertakariaren arabera.

JUDU HASIDIKOEK IRAKASTEN DUTE RABBIREN HERIOTZA/LURPERAKETA/PIZKUNDEA

Orain, gogoratzen duzue gure lehenengo azalpena antikristoa ikusia izan behar duela jarraitzen bezala Heriotza/Lurperaketa/Pizkundearen doktrina satanikoa? Jarraitzen dugunean irakurtzen Judu Lubavitcher hauen web orrialdean, harriturik gaude irakurtzen dugunean nola Rabbie Schneerson, 1994an hil zena, oraindik izan zitekeela Mesias profetizatua.

“Midrash (Bamidbar Rabba 11:3) dio etorkizunezko Salbatzailea izango dela errebelatua, gero ezkutua, gero errebelatua berriro.”

Ikasketa hau da Heriotza/Lurperaketa/Pizkundearen ideia satanikoa. Noski Rabbi Schneerson “errebelatua” izan zen haren bizitzaren zehar, haren jarraitzaileek mesias zela aldarrikatu baitzuten, haren heriotzaren denboraraino. Orduan lurperatua izan zen [ezkutatua]. Orain, antza denez altxatzen denean Mesias dela baieztatzen, izango da berriro “errebelatua” bezala.

ART BELL SHOW, 2001EKO UZTAILAREN 12

Show honen entzule batek, Rabbi hasidiko Lubivitcher elkarrizketatua, Rabbi Moshe Yess, iragarri zuen baimena eman ziotela agertzeko Art Bell Show honetan iragarpen mundiala egiteko. Mesias Judua prest dago haren agerpena egiteko. Talde hasidikoa haren zain dagoela “edozein segundo”. Esan dudan bezala aurretiko artikuluetan, mundu okultista irabiaketa egoeran dago, maitreya kristoren zain baitaude edozein segundo.

“Iragarpen” hau mesias Judua ia hemen dagoela izan liteke iragarpen ofiziala azkeneko“erditzeko penak” aurretik emango dizkiotenak jaiotza mesias Judu faltsu honi. Hau baldin bada kasua, orduan mundua jasaten egon liteke azkeneko erditzeko minak Mateo 24koak. Aztertu ditzagun erditzeko min hauek, zeini buruz Jesu Kristo Jauna eta Salbatzaileak aurresan zigun:

Mateo 24:6: Gerrak eta gerren zurrumurruak. Errusiaren planak Ekialde Erdian sartzeko (Ezekiel 38-39).

Nazioa altxatuko da nazioaren aurka eta erreinua erreinuaren aurka

Gosetiak eta lurrikarak hainbat tokitan

Arnegua Jesu Kristorengan konfiantza zuten horietan, Mugimendu Ekumenikoa

Profeta faltsuak

Askoren maitasuna hoztuko da

Ebanjelioa predikatuko da mundu guztiaren zehar

Horrela bai, badu antza antikristo agertzear dagoela. Hau bada kasua, gogoan izan datu bibliko batzuk.

Lehenengo “kristo” agertuko dena Israel nazioa bezala jaio ondoren [1948ko maiatzaren 15ean] izango da kristo mistiko, faltsua, nori Bibliak deitzen dion antikristo.

Jesu Kristo agertuko da Apokalipsia Liburuko Gerra Handien azkenean, Armagedon Gudan amaitzen direnak. Ordea, antikristo agertuko da Mateo 24an aipatutako gerra handien ostean. Errusiaren gerra Israelen aurka baliteke azkeneko gerra izatea [Ez 39:9], antikristo altxatu aurretik.

Jesu Kristo zerutik etorriko den artean haren Santu salbatuekin [aingeruak eta salbatuak Ap 19:11-14], antikristoa berriz agertuko da haren “santuekin” [“aingeruak” eta alienijenak]

Jesu Kristok hasiko du haren bake eta segurtasuna milurteko erreinua [Ap 20:4], antikristoa berriz, promes egingo du ezartzea bake eta segurtasunezko milurteko erreinua.

Jesus gobernatuko du Jerusalemetik eta ezarriko du Milurteko Tenplua; antikristoa, berriz, gobernatuko du Jerusalemetik eta berreraikiko du tenplu arnegua, non “idolo higuingarria” jarriko duen [Daniel 9:27].

Ahal diren modu guztietan, antikristoa izango da soilik Jesu Kristo faltsu bat. Baina zuek ezagutzen duzuenok Jainkoaren Berbak eta haren Profeziak, ez zarete engainatuak izango. Jesusen promesa irmoa daukagu horrez gain [Mateo 24:24].

* * * * * * *