MEMELU GIZALEGETSUA

Hurrengoak e-posta batzuk dira norbaitenak zalantzatzen infernuaren izaera.

Infernua mundu honetako memelu hezituaz beterik dago.

Sherrie,

Irakurri nuen zure orrialdea infernuari buruz. Susmatzen dut benetan sinesten duzula Kristau teologia. Edo horregatik edozein teologia. Infernua da edozeinek nahi duena sinestea. Bizitza infernua izan liteke.

Ez naiz ateoa. Sinesten dut JAINKO batean. Uste dut ez dela inori bultzatu behar edozein erlijio sinestera. ZU jendea beldurtzen ari zara zure menpean egon daitezen.

MADARIKATUA ZAUDE ZURE SINESMENENGATIK! (Nola gustatzen zaizu hori?)

Michigan hirikoa naiz, Indiana. Eremu liberala … jende ona. Buruduna.

Nahiko txarra da Indianako tipo bat hedatu beharra kaka heziketa tresna honetan.

∞∞∞

Bildots galdu txiki maitea noizbait YAHUSHUA Mesiasena zena,

ITZULI ZURE ARTZAIN ONA YAHUSHUARENGANA! HARK NI NAUKA ZURE ARIMAGATIK OTOITZ EGITEN, lar berandu izan aurretik!

Iruzkin bat zuk diozunez Biblian sinesduna zinela. Hala ere, uste duzu infernua dela zerbait asmatuta jendeari beldurra sorrarazteko? Zuk diozu hori dela nik egin dudana “Hiritarra Infernuan” abestiarekin, BIBLIA bezala dela, jendeari beldurra sorrarazteko tresna? Gogorarazia izan behar zara, nahiz eta zuk diozun ezagutu duzula JAUNAREN ontasuna lehen eta orain gezurtzat hartzen duzu.

DAMUTZEN ez bazara arin eta itzuli YAHUSHUA Mesiasen grazia salbatzailera, abesten egongo zara abesti hori datorren urtea amaitu baino lehen, JAINKOAK denbora gehiago ematen ez badizu. Hau EZ da beldurra sortzeko taktika bat, izan ere, ez dut INOIZ hauxe INORI esan aurretik! Dirudienez hau da “gantzudura epe” BERRIA eta JAINKOAK niri kendu beharko dizkit haur eskularruak, INFERNUKO suzko putzuko ertzan daudenengatik. ZU ZARA HAIETAKO BAT! Judas 1 ESPIRITU SANTUAK esaten dit idazteko zugatik. Ongi dago IRAKURTZEN baduzu berba bakoitza, zeren YAHUSHUA JAUNAK niri esaten dabil zuri ministratzeko egia LAKARRA hau, eta LASKARRA da zuk ezagutzen duzulako EGIA eta DESEZTATU duzu!

JUDAS 14-25

 1. Horiei buruz iragarri zuen Henokek ere, Adamengandik hasi eta zazpigarren patriarkak, profezia hau: “Hara, Jauna bere milaka eta milaka santurekin dator

 2. Mundu guztia epaitzera eta gaizkile guztiak kondenatzera, egin dituzten gaiztakeria guztiengatik eta bekatari sinesgabeok Jainkoaren kontra esan dituzten irain guztiengatik”.

 3. Gaizki-esale dira, beti kexu, beren grinen arabera dabiltzanak; harrokeria besterik ez dute ahoan, eta beren probetxurako lausengatzen dute jendea.

 4. Zuek, ene maiteok, gogoratu Jesu Kristo gure Jaunaren apostoluek aurrez iragarria:

 5. Azken garaietan gizon isekariak izango dira, beren grina zitalen arabera ibiliko direnak”.

 6. Zatiketak sortzen dituztenak dira horiek, giza mailan bakarrik bizi den jendea, Espirituak gidatu gabea.

 7. Baina zuek, ene maiteok, jarrai ezazue zeuen bizitza sinesmen txit santuaren oinarri gainean eraikitzen. Egin otoitz Espiritu Santuaren eraginez.

 8. Zaudete tinko Jainkoaren maitasunean, betiko bizitza emango dizuen Jesu Kristo gure Jaunaren errukiaren zain.

 9. Erruki zaitezte zalantzan dabiltzanez

 10. Salba itzazue sutatik ateraz, gainerakoez izan erruki, baina kontu handiz, beren jokabide txarraz kutsatu duten jantzia bera ere gorrotatuz.

 11. Bekatuan erortzetik gorde eta bere presentzia aintzatasun akatsik gabe eta pozez beterik agerrarazi zaitzaketenari

 12. Gure Salbatzaile den Jainko bakarrari, Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, aintza, handitasuna, ahalmena eta agintea betidanik, orain eta beti! Amen.

Onartu duzu YAHUSHUA ha MASHIACH JAUNA eta SALBATZAILE bezala? Benetan sinesten duzu Joan 3:16? Horrela bada, sinesten duzu Isaias 53? Orduan sinesten duzu YAHUVEH AITA JAINKOAK bidaliko zuela HAREN Seme bakarra torturatua, gurutzatua, hila izatera gure ordez, guri mantentzeko BENETAKO INFERNUTIK kanpo ez duena existitzen? Aizu, hori baino burudunagoa zara!

Isaias 53 (Juduek ere arazoak dituzte honi buruz argudiatzen, zein entzuten den YAHUSHUAK ordaindu zuen prezioa bezala. Haiek irakurtzen dute hau haien LIBURU SANTUETAN eta deabruak itsutu ditu gehiengoen begiak. Baina oso laster espiritualki itsuak ikusiko dute eta espiritualki gorrak entzungo dute Israel osoaren zehar, mundu osoaren zehar!)

ISAIAS 53

 1. Nork sinetsi du gure mezua? Nori agertu dio Jaunak bere ahalmena?

 2. Jaunak nahi izan zuen bere zerbitzaria lur agorrean sustraiak dituen kimu berria bezala haztea. Ez zuen duintasunik, ez edertasunik, ez gure begientzat itxura erakargarririk.

 3. Mespretxatua zen, eta jendeak baztertua, oinaze-gizona, sufritzen ikasia. Ikusteak ere nazka ematen duen norbait bezalaxe, mespretxatu egin genuen, eta aintzakotzat hartu ez.

 4. Baina gure gaitzak hartu zituen bere gain, gure oinazeen zama jasan. Guk, berriz, Jainkoak zauritu zuela uste genuen, Jainkoak zigortu eta atsekabetu zuela.

 5. Baina gure errebeldiengatik zulatu zuten, gure erruengatik birrindu. Berak jasan zuen guretzat salbagarri izango zen zigorra: haren zauriek sendatu gintuzten.

 6. Ardiak bezala genbiltzan galdurik, bakoitza geure bidetik, eta Jaunak haren gain bota zuen gu guztion errua.

 7. Gaizki tratatu zuten, eta bera apaldu egin zen, ahorik zabaldu gabe; hiltzera daramaten arkumeak bezala, moztaileen aurrean isilik dagoen ardiak bezala, ez zuen ahorik zabaldu.

 8. Gogorkeriaz eta bidegabez eraman zuten, baina haren zoria nori axola? Bizidunen lurretik kanpora atera zuten, bere herriaren errebeldiagatik jota.

 9. Gaiztoekin batera hilobiratu zuten, gaizkileekin eman zioten lur, nahiz eta berak bidegabekeriarik ez egin eta haren ahoan maltzurkeriarik ez izan.

 10. Jaunak oinazez josi nahi izan zuen. Eta bekatuen ordainetan bizia eman zuelarik, ondorengoak izango ditu eta bizitza luzea, eta haren bitartez bere nahia burutuko du Jaunak.

 11. Jaunak dio: “Hainbat neke jasan ondoren, argia ikusiko du eta asea izango. Bere ezagutzaren bidez, nire zerbitzari zuzenak asko egingo ditu zuzen, haien erruak bere gain hartu baitzituen.

 12. Horregatik, jendetza ugaria emango diot ordainetan, eta giza multzoak izango ditu garaipen-sari, bere burua heriotzara eman zuelako eta bekatarien kide iritzi ziotelako, guztien bekatuak bere gain hartu eta bekatarien alde erregutu zuelako”.

Arrazoia izaten badut, Salbatzaile bat dago YAHUSHUA izenekoa, eta benetako ZERUA eta benetako INFERNUA, eta sinesten ez baduzu benetako infernua dagoela, eta ez baduzu onartzen zugandik ordaindutako prezioa Kalbarioan, bekatuen barkamen bakarra YAHUSHUAREN ODOLA PERFEKTUA SANTUA, bestela

ORAINTXE BERTAN INFERNURAKO ERRESERBAK EGITEN ARI ZARA! Hasi buruz ikasten abesti hura ESPIRITU SANTUAK entzuteko baimena eman zidana, INFERNUAN abestua izaten ari dena oraintxe bertan! ZURI OHARTZEKO ZURE ETORKIZUNARI BURUZ!

Bazenekien JAUNAREN ontasuna eta lepoa eman zenion Santu denari!

DAMUTZEN EZ BAZARA eta ITZULI YAHUSHUARENGANA, orduan zure arima satanasena da!

Ez bakarrik ORAIN baizik eta BETIKOTASUNERAKO eta sufritzen imajinatu ez ditzakezun eratan!

Arrazoia izaten badut eta ezeztatzen baduzu infernua dagoela eta ez baduzu onartzen YAHUSHUA zure JAINKO, JAUNA, SALBATZAILE, YAHUVEHREN SEME bakar-sorturikoa bezala, gure ODOLEZKO sakrifizioa izateko duin, orduan DENA galdu duzu! Errepikatzen ari naiz, badakit baina BEHARREZKOA da.

YAHUSHUA onartzeko premia duzu Haren Hitzean Haren burua eskaini zuela ODOLEZKO Sakrifizio gisa eta benetan hil eta berpiztu zen hilen artetik harrapatzen deabruaren infernuko benetako giltzak! Sinesten dut Biblia BERBA dela haragia bihurtu zena, eta zu salbatua izango zara benetako infernu batetik, JAINKOAK erakutsi zidana eta abestia bezalakoa. Dena labur biltzen da ESPIRITU SANTUAK eraman zizula “Hiritarra Infernuan” abestia entzun eta irakurtzera zure beste aukera zein den, non ORAIN zure erreserbak egiten ari zarela INFERNURAKO edo ZERURAKO. Zure erabakia da.

JAINKOAK jadanik badaki zure erantzuna zein izango den.

YAHUSHUAK gidatzen nau zuri ematera zure azkeneko aukera non igaroko duzun betikotasuna … benetako ZERUA edo benetako INFERNUA? Zure erabakia da eta zure erabakia bakarrik. Ezin duzu esan ez zarela izan ohartua. Otoitz gehiago daude infernuan esanda leku horretatik ihes egiteko, baliogabeak diren otoitzak, hutsak eta botere-gabeak, nahiz eta oihukatzen duten YAHUSHUARI. Hark ez die lagunduko. Otoitz gehiago daude infernuan lurrean baino, pentsa horretaz. ESPIRITU SANTUAREN botereaz badakit zure bizitza ez dela izango luzea.

Ez dut sekula esan hau inori lehenago. Zuri gogoraraztea nahi dut zerraldoak egiten dituztela neurri guzti eta adin guztientzat. Kontuz pentsatu zeren pauso batera zaude ZERUA edo INFERNU aurretik! Pauso batera gaitzetsia izan aurretik! Jer 6:27-29 utzi idazten zuretzat zeren ESPIRITU SANTUAK esan du ez duzula astirik aterako zuk begiratzeko. Hainbeste arduratzen zait non igaroko duzun betikotasuna ezen hau zuregatik egingo dut orain. Mesedez, zure arimagatik igaroko duzu betikotasuna benetako ZERUAN edo benetako INFERNUAN! Deabrua ez da norbaiten imajinazioko ekarkina, ezta infernua eta ezta Zerua ere.

YAHUVEH AITA JAINKOAK bidali zuen Haren Seme bakarra YAHUSHUA prezioa ordaintzeko eta Haren bizia eta Odola emateko gu salbu izan ahal gaitezen. Hark ez zen geratu hilik, hirugarren egunean berpiztu zen eta orain bitartekaritza egiten du Hura onartu dutenen ordez JAINKOA, JAUNA, SALBATZAILEA bezala! Hark badaki nor den benetan Haren haurra. Itzuli! Infernuko ertzean zutunik zaude, eta ESPIRITU SANTUAK ni erabiltzen nau zuri bueltan deitzeko. Satanas prest dago zure arima irensteko jarraitzen baduzu frogan jartzen YAHUVEH JAINKO JAUNA eta YAHUSHUA! Abesti hura ez zen beldurtzeko nahita datozenak YAHUSHUA JAINKO JAUNARENGANA MESIAS (YAHUSHUA Haren izenak esan nahi du Salbamena). Abesti eta ikuskari hura da zilar eta berun gaitzetsia izatetik pauso batera daudenentzat!

Jarria izan zara suzko labean zehar dio JAUNAK eta garai batean zure belaunetara zinderamatzan baina orain JAINKOA frogatzen ari zara eta suzko labea. Zure frogak eta tribulazioak ez dizute ekartzen hurbilago, berriz, urrutiratzen ari zara bakarrarengandik zu salba eta libratu dezakeenagandik berriro. Haren Izena da YAHUSHUA ha MASHIACH.

Berba baten bila egon zara eta hau ez da entzun nahi duzun berba. Baina ni arduraduna naiz hitz egiten ditudan berbena eta ez ditudanak esaten. Psikikoak ez dauzkate zure erantzunik! Okultismoak ez dauka zure erantzunak!

Bueltatu YAHUSHUA ha MASHIACH JAINKO JAUNA AHALGUZTIDUNARENGANA noizbait zure bizia eman zenionari. YAHUSHUARI lepoa eman zenion, HARK ez zaitu abandonatu. Baina kontuz zeren ESPIRITU SANTUAK ez du beti borrokatuko gizakiarekin, eta hori emakumeari buruzkoa ere bada. Ez izan beheko Eskriturak dioen bezala bihurri penagarria. Zilarra gaitzetsia deituko diete jendeak, JAUNAK ezeztatu baititu.

Zu infernuko ertzean zaude orain eta JAINKOAK bidali zaitu nire bidetik, profetizatua baitago eta askotan ikusi dut gertatzen, Hark erabili aurretik ESPIRITU SANTUAREN gantzudura niri emandakoa ardi galduak harrapatzeko satanasen suzko eskutik, hura gizakia infernuan akabatzekotan dagoelarik. Ez bihurtu espiritualki hila! Oraindik ez duzu zeharkatu marra hori! Ez duzu blasfematu ESPIRITU SANTUAREN aurka! Axola gabe nola gorri diren, garbituak izan daitezke eta elurra baino zuriago izango zara berriro! Itzuli zure lehenengo maitasunera entzuten dut YAHUSHUA JAUNA esaten! ASKO MAITE ZAITU, neu nauka zure arimagatik erregutzen!

Benetan nahi al duzu etiketa hau? Zilar gaitzetsia deituko dizute jendeak, JAUNAK ezeztatu baititu.

Satanista batek idatzi ninduen satanas goresten niri iseka eginez eta YAHUSHUA eta Ministerio hau. Gero haiek entzuten dute “Hiritarra Infernuan” abestia eta irakurtzen dute ikuskaria eta hurrengo minutuetan entzun ondoren, idatzi eta YAHUSHUA goresten dute aldentzen haiek egoniko txarkeriatik!

Abesti hau ematen da azkeneko garaietako belaunaldi honentzat, zeren YAHUSHUAK zioen bezala gizon aberatsa eta Lazaroren historia eta infernua deskribatu, eta orain berriro egiten du, beraz mundu honek ezin du esan ez direla ohartuak izan. Berriro irakurri Eskritura hau eta konturatu zaitez ESPIRITU SANTUAK zu ohartzen dabilela ez zaitezen bihurtu faraoi gaiztoa bezala eta gortu zure belarriak! Zazpi bider okerrago egongo zara! Ez dakit zure adina baina jakin badakit gogorki ez bazara damutzen, ez dira egongo zuretzat aukera gehiagorik! Hau ez da taktika beldurgarria. Izan ere, ni naiz beldurretan hau idazteagatik, ez baitut nahi zuk erabaki okerra har dezazun.

JEREMIAS 6:27-30

 1. Jaunak esan zidan: “Neure herriaren aztertzaile izendatzen zaitut; azter ezazu zein den haren jokabidea.

 2. Errebeldeak dira guztiak, izen onaren kentzaile; kalitate txarreko brontze eta burdina dira.

 3. Suari indartsu haize emanez metalari zaborra kentzen zaio. Baina alferrik da haiek garbitzen aritzea: egite txarrak ez zaizkie joaten.

 4. Zilar mespretxagarri” deituko dituzte, mespretxatu egin baititut nik, Jaunak.

JEREMIAS 7:8-11

 1. Ezertarako ez diren gezurrezko arrazoietan sinesten duzue.

 2. Izan ere, lapur, hiltzaile eta adulteriogile izan, gezurretan zin egin, Baali intsentsua erre, zuekin zerikusirik ez duten jainko arrotzen atzetik ibili

 3. Eta ondoren, nire aurrera zatozte, niri sagaratua dagoen tenplu honetara, “seguru gaude” esaten duzuela, segidan egintza higuingarri guztiok egiten jarraitzeko.

 4. Lapur-zulotzat ote daukazue niri sagaratua dagoen tenplu hau? Horixe da, hain zuzen ere, ikusten ari naizena. Hala diot nik Jaunak.

Azkenekoz Eskritura honekin uzten zaitut, ESPIRITU SANTUAK gidatzen nauen bezala.

JEREMIAS 7:23-28

 1. Hauxe agindu nien bakar-bakarrik: “Aditu nire mintzoa, eta ni izango nauzue zeuen Jainko eta zuek izango zaituztet neure herri. Ibili beti nik agindutako bidean, eta zorioneko izango zarete”.

 2. Baina ez zidaten aditu, ezta jaramonik egin ere, baizik eta beren asmo eta joera gaiztoei setati jarraitu zieten. Niregana hurbildu ordez, bizkarra eman zidaten.

 3. Zuen arbasoak Egiptotik irten zirenetik gaurdaino, profetak, neure zerbitzariak, bidali dizkizuet etengabe, bata bestearen ondoren.

 4. Baina ez didazue aditu, ezta jaramonik egin ere, baizik eta zuen gurasoak baino burugogorrago izan zarete.

 5. Zuk, Jeremias, esan hitz hauek guztiak, baina ez dizute erantzungo.

 6. Orduan, hau esango diezu: “Hona hemen Jaunaren, bere Jainkoaren mintzoa aditu nahi ez duen herria, zentzabiderik hartu nahi ez duena. Galdua da leialtasuna, ez da beraren aipamenik ere egiten.”

Hauek dira ESPIRITU SANTUARI entzuten ditudan Eskriturak zuri idazteko. Beste gauza bat utziko dizut hausnartu eta pentsatu dezazun hartzen duzun arriskuaz aldentzen zarenean egiatik, zein ezaguera honetan askatuko zaituen!

FILIPOARREI 2:12

 1. Nire esana beti egin duzuenez gero, ene maiteok, egizue orain ere, hor ez nagoelarik, ez hor nagoenean bezala bakarrik, askoz gehiago baizik. Saia zaitezte zeuen salbamena izuz eta dardaraz burutzen.

Nahi baduzu nik otoitz egin nezan zurekin, egingo dut. Eskatzen dut gogoratuko duzula zergatik. YAHUSHUARENGANA etorri zinen aspaldi eta itzuli zaitez bizidunen JAINKOA eta hilen JAINKOA denarengana YAHUSHUA ha MASCHIARENAK direnentzat. Eskatzen dut erabaki zuzena egingo duzula, ezen deabruak uste du berarena zarela orain. Hau oso tristea da, zeren ez dut inoiz sentitu horrelako premiarik zuri idazten ari naizela. Gidatua izan naiz albora uzteko dena, eta berriro eskatu besteei otoitz egiteko zuk erabaki zuzena egin dezazun. Bakarrik JAINKOAREN graziaz biziko zara 2000 urteko bukaera ikusteko. Hauxe diot jakinaren gainean bizitza eta heriotzako boterea dagoela nire mihian profeta/apostolu bezala. Irakatsia izan naiz kontuz ibiltzen zer idatzi edo esaten dudanarekin zeren gertatuko den.

Hau da nire otoitza zuretzat, serioski damutuko zarela eta otoitz egin, aldendu zure bide okerretatik hurrengoa esanez:

SALMO 51:2-4

Garbi nazazu zeharo nire txarkeriatik, eta garbi nazazu nire bekatutik. Aitortzen baititut nire hausleak, eta nire bekatua beti dago nire aurrean. Zure aurka, zure aurka soilik bekatu egin dut, eta gaiztakeria hau egin zure begi aurrean.

Haserretzen batzuek, argitzen besteei, YAHUSHUA ha MASCHIACHREN Izenean.

Ez dakit zer egingo duzun eskaera honekin YAHUSHUA ha MASCHIACHRENGANA bueltatzeko eta zure JAUNA eta SALBATZAILEA egin berriro. Badakit hau ez dela alferrik izango, agindua izan naizelako hau plazaratzeko, non besteek irakurriko dute eta hautatuko dute Zerua eta ez infernua, Salbamena madarikazioa hautatu beharrean. Hautatu YAHUSHUA ha MASCHIACHREN zerbitzaria izatea, satanasena izan beharrean.

Ikusten duzu oso berezia zarela, aurretik antolatua zegoen zuk niri idaztea, nik hau idazteko, eta erakarpena, konbikzioa gantzutua berba hauetan erabilia izango zen besteek infernutik kanpo mantentzeko, egia hauek mintzatuz YAHUSHUAREN Izenean. Baita ezeztatzen baduzu YAHUSHUA ha MASCHIACHREN maitasuna, eta arbuiatzen baduzu YAHUSHUAREN ODOLA SANTUAREN estaldura, zein garbitzen dituen gure bekatu guztiak, besteek irakurriko dute hau eta onartu YAHUVEH JAINKOAREN oparia Kalbarioan, YAHUSHUA ha MASCHIACH da bere Izena.

Orain imajina dezakezu, ukatzen baduzu BIBLIAN sinestea eta uko egiten badiozu YAHUSHUA onartzeari zure JAINKO, JAUNA, SALBATZAILEA eta ASKATZAILEA bezala, infernura joan beharko zarela eta deabruari aurre egin jakinda erabilia izan zinela MILIOIKA arimak YAHUSHUA ha MASCHIACHRENGANA ekartzeko. Zeren hori da gertatuko dena, hautatzen baduzu nire eskariari jaramonik ez egitea YAHUSHUA ha MASCHIACHRENGANA itzultzeko, zure bekatuak garbi ditzakeen bakarra, eta zure gorputza bihurtu ESPIRITU SANTUAREN tenplua.

Zenbat pertsona ezagutzen dituzu eskainiko zirenak TORTURATUA, UMILIATUA, JOTA GIZAKIA EZ DIRUDI ARTE GIZAKIRIK? ISEKA EGINA, GURUTZATUA bekatuengatik, HARK egin ez zituen krimenak! Jendeak dio: JAINKOA, zenbat maite nauzu? YAHUVEHK bidali zuen Haren Semea prezio hau ordaintzera, zu eta ni Zeruan bizi ahal izateko, bedeinkazio ugariko lurraldea, eta han ez dagoena madarikazio bat bera ere ezin da aurkitu han! Inolako gaixotasunik, edo heriotzarik, goserik, egarririk, inolako txarkeriarik!

Benetan uste duzu, infernua ez balitz egiazkoa, YAHUVEH JAINKOAK baimenduko zuela Haren Seme YAHUSHUA ordaintzea prezio hau guri infernua deitutako leku batetik alde mantentzeko, ez bazen existitzen? Benetan uste duzu YAHUVEH AITA JAINKOAK egingo zukeela hau, HURA ez balitz Santutasuna galdatzen duen JAINKOA BERA Santua den bezala, eta HARK badaki denek bekatu egin zutela Adam eta Evako jausiatik. Zigorra egon behar du bekatuagatik, eta YAHUSHUAK ordaindu zuen prezio hura osotasunean Kalbarioko gurutzean!

Esadazu zer erabakitzen duzun. Esana izan naiz berriro irakurtzeko hau eta markatu hitzak kolore desberdinetan, zein orduak behar izan ditut egiteko. Zergatik? Zuk irakurri dezazun berba bakoitza. Eta plazaratuko dut hau kolore desberdinetan arrazoi berdinagatik. ESPIRITU SANTUA, otoitz egiten dut hau irakurtzen duteneko pertsona bat ere ez dela sartuko infernuko ateetatik zehar. Otoitz egiten dut YAHUSHUA ha MASCHIACHREN Izenean. ESPIRITU SANTUA, erabili gantzudura erakartzeko ardi galduak orrialde honetara eta eragin irakurtzera eta entzutera ZUK idatzi zenuen abestia nire bitartez “Hiritarra infernuan”, horrela besteek ohartuak izango dira benetako infernuaz haien zain dagoena, damutzen ez badira, otoitz egin, aldendu bekatutik, eta jakin YAHUSHUA ha MASCHIACHK ordaindu zuela prezioa haien bekatuengatik, betiko bizi ahal izateko Zeruan eta ez benetako infernuan!

Infernua duzu saihesteko eta Zerua irabazteko! Azkenean ZURE erabakia da! Lurra osatu aurretik, JAINKOAK idatzi zuen jadanik zure erabakia zein izango zen BILDOTSAREN Biziaren Liburuan. Beraz JAINKOA ez da egongo harriturik egongo zaren bideagatik. Haren gogoa eta nirea da zurekin topo egitea hiritarra bezala Zeruan eta ez hiritarra infernuan. Entzun berriro niri emandako abestia ohar bezala nik ikusitakoarena gertatzen ari dena oraintxe bertan infernuan, oraintxe bertan abestua izaten ari den kantua hiritar batengandik infernuan. Gero, hau irakurri ondoren, oraindik arbuiatzen baduzu zure begi espiritualak zeharo zabalik edukitzeaz, eta belarri espiritual gorrak entzun ahal izateko, esan dezakedan guztia da, ezin duzula esan ez zinela ohartua izan.

Apostolu Elisheva Eliyahu gaueko hamarrak bost gutxitan, 1999ko abenduaren 28an.

Sherrie maitea,

Saiakera ona … Arazo bakarra duzuna da ni intelektuala naizela, gizon heldua … 42. Eta badakit ez zegoela “azkeneko afari” antzekorik. Biblia idatzia izan zela 400 urteren zehar! (ezin dut sinetsi norbaitek sinesten duenik 400 urteetan zehar idatzia dagoen liburu batean!) Zergatik atera esaldi bat Bibliatik eta okertu? Zergatik ez ikasi teologia? Ikasiko duzu “gizakiak egindako” erlijioek beti gizonarengan enfokaturik daudela dominatzaile bezala, eta andrazkoa sumisio bezala. (Ni gizona naiz …) Ezin dut erosi genero bat bestea baino hobea. Eskubide berdinetan sinesten dut. Zuk ere sinetsi beharko zenuke!

Mesedez, hitz egin nirekin emakume heldua bezala. Ez burubako nerabea. Errespetatzen ditut zure sinesmenak. Zer nola berdin egiten baduzu?

Lanerako prestatu behar naiz.

Indiana beti egongo da nire bihotzean … Maitasunez (kendua)

(Kendua) maitea

Non arraio dago froga Bibliak bakarrik 400 urte dituela? Asko dauzkat zuretzat otoitz egiten eta hala ere, azkenean ZURE erabakia da.

Azkeneko gauza bat, sinesten dut ESPIRITU SANTUAK erabiltzen dituela genero biak modu berdinean, eta gogoratu, zuk ez sinetsi arren Biblia baliozkoa denik, Debora ISRAEL OSOKO EPAILEA izan zen! Agindu zituen gizonezko tropak gerrara! Bibliak dio JAUNAK erabiliko dituela memeluak jakintsuak nahasteko.

1 KORINTOARREI 1:27

 1. Aitzitik, munduak zorotzat duena aukeratu du Jainkoak jakintsuak lotsarazteko, eta munduak argaltzat duena indartsuak lotsarazteko.

Behar den begirunez, INFERNUA IAIOZ BETERIK DAGO eta beste intelektualak zu bezalakoak, deabruarentzat oso erraza bihurtzen zaio azaltzea zergatik ez dagoen arrazoirik Kreazioan sinesteko, Eboluzioaren ordez, eta satanas erraz engainatzen zaituzte intelektualak zarenei eta hala ere, YAHUSHUA ha MASHCHIACHREN begietan, ez zara ezta haurtxoa ere deitua KRISTORENGAN. Ez ditut babestuko YAHUVEH, YAHUSHUA, ESPIRITU SANTUA ezta JAINKOAREN BERBA hutsezinezkoa, Biblia izenekoa.

Orain ulertzen dut zergatik emana izan naizen ohar hau behin eta berriro: Jeremias 6:27-29.

JEREMIAS 6:30

 1. Zilar mespretxagarri” deituko dituzte, mespretxatu egin baititut nik, Jaunak.

JEREMIAS 7:27

 1. Zuk, Jeremías, esan hitz hauek guztiak, baina ez dizute jaramonik egingo, hots egin, baina ez dizute erantzungo.

Beste Eskritura bat daukat sentitzen dudana ESPIRITU SANTUAK gidatua zuri idaztera:

GALAZIARREI 6:7

 1. Ez engainatu zeuen buruak. Ez dago Jainkoari barre egiterik. Bakoitzak zer erein, huraxe bilduko du.

MADARIKAZIOA ari zara biltzen benetako infernu batean, O intelektual hori! Honegatik triste jartzen naiz. Denak egin dute bekatu eta geratu dira JAINKOAREN aintza barik. Bai, inoiz ez dutela bekaturik egiten usten dutenak dira gehien behar dutenak Salbatzaile bat! Ez noa teologia argudiatzen zeren, teologia jakitea baino gehiago behar da, erlijio bat edukitzea baino gehiago. Izan behar duzu benetako harremana, maitasuna, fedea YAHUVEH SORTZAILEAREKIN, YAHUSHUA, ESPIRITU SANTUA Zeru eta lurra guztikoa eta erdian dagoen guztiarena. Norengana jotzen duzu mundua datorrenean talka egiten? Gizonak eta emakumeak eta zure heziketa ez dutenean gehiago erantzunak? Eman dizut ohar lakarra eta ez duzu ulertzen ere JAINKOAK zu osatu zizuena, egin zure amaren sabelean, zuri deika dabilela azkeneko aldiz! Zure bihotza berriz, gogortua dago, eta zure belarriak mundu hau entzuten dutenak, ezin dituzte entzun JAUNAREN hitzak.

JAUNAREN Berba ez zaitu gehiago konbikzioa ematen, zeren orain ziur zaude norbaiten imajinazioaren asmakuntza dela guztia. Gure zoritxarra hori egia izango balitz! Hobea zatekeen bekatari bizitza eramatea eta ezagutu mundu honetako plazerrak, hau egia izan balitz. Honek esan nahiko zuen bizitza hau lurrean dela dagoen guztia. Ez dagoela geroko bizitza Zerukoa eta bedeinkazioak betiko. Bakarrik hilobiko isiltasuna. Edo gaiztakeria ez zela zigortua izango betirako, eta ez daudela saririk sakrifizioengatik YAHUSHUA ha MASCHIACH JAUNARENGANAKO, eta are okerrago: inolako salbamenik infernutik! Ez balego Salbatzailerik eta Odolezko Estaldurarik Sortzaile haserre Santu batengandik, YAHUVEH JAINKOA! Gu denok madarikatuak egongo ginateke, ni barne!

Baina begira, oker zaude eta beranduegi zabiltza ni konbentzitzeko. Zeren ikusi dut nire JAUNA YAHUSHUA eta sendatua izan nintzen Gabon bezpera hartan duela 11 urte, medikuek ni hil nintekeen zerbaitengandik! Eta ikusi nuen nire benetako begiekin YAHUSHUA ha MASHCHIACHREN edertasuna zoragarriegia azaltzeko baino. Nire 4 urteko biki berdinak, orain 18 urtekoak ikusi zuten eta musuak emanda izan ziren YAHUSHUA ha MASHCHIACHRENGANDIK! Nik ikusi dut YAHUSHUA benetan bi aldiz. Beraz ezin naiz gogatua izan zure mundu sinesgabe honetako heziketa gezurrekin! Egiaz ikusi nuen ikuskari zabal batean, zein mundu honek azaltzen duen modua den. Ikusi nuen infernuko hiritar bat! Ez dakit ote zen benetan hiritar bat infernukoa zutunik nire karrajuan! Badakit penatan egon nintzela gizon horrengatik berriro infernura itzuli zena! Egiaz oso gaixorik bihurtu nintzen eta hil nintekeen infernuko gaiztakeria eta oinazea ikusteaz!

Hau da zure hurrengo egoitza eta hau oso tristea da, ez baitzara gizaki gaiztoa. Hau bereizten dut nire espirituan. Baina harritu ninduen gauza zen infernuko lehenengo maila ez dagoela gizaki gaiztoaz beterik. Hau da maila bakarra baimena izan nuena ikusteko, eta nork nahi du hori baino gehiago ikustea? Zu bezalako gizakiak ez direnak gaiztoak baina arbuiatu zutenak YAHUVEH AITA JAINKOARENGANAKO bide bakarra eta Haren Seme YAHUSHUA zen eta ODOL SANTUKO SAKRIFIZIO BAKARRA bekatuengatik! Hala ere, ezin dut pentsatu ere maila bat infernukoa bestea baino okerragoa izatea, hain izugarria baita lehenengo maila!

Hauxe dakit: gizaki gaiztoak jarraitzen dutenean bizitzen eta nik galdetzen diot JAINKOARI zergatik, HARK esan zidan: “Hori da oraindik ez dutelako bete haien bidea beherantz infernuko mailara arte, nora beheratuko diren”.

Uste baduzu ni naizela idazten dituena Profeziak, oker zaude! Ezin izango nuke horrelako hitzak osatu eta ez noa denbora hartzera zuri esateko zeintzuk mintzatuak ziren eta zein azkar JAINKOAK hitz egin zuena gertatu zen. Gogoratu Profeta batek lehenengo ohartzen du, gero bedeinkazioa edo madarikazioa dator, ez dagoenean bekatuen damutasunik. JAINKOAK beti ohartzen du Haren apostolu, profeten bitartez lehenik. YAHUSHUA ha MASHIACHREN jaiotza ere profetizatua izan zen Haren jaiotza baino askoz lehenago! Goretsia izan dadin JAUNA! Otoitz egiten dut ez dudala bizirik egon beharko lur honetan izugarrikeria ikusteko datorrena, nik profetizatu dudana ESPIRITU SANTUAREN gantzudurapean!

Mundu honetako begietan ni ez naiz intelektuala. JAUNAREN begietan haragia jaten nabil eta HARK erabiltzen nau buruzagi espirituala bezala eta BAI, zeharo andrazkoa izan arren! Eta sinets nazazu, ez ditut ikusi nerabe urteak aspaldidanik! Suposatu zenuenez nerabea nintzela, esan berri dizut 18 urteko biki berdin semeak ditudala. Irakurtzen baduzu nire testigantza, ikusiko duzu salbu izan naizela idatzia izan zenean 21 urtez, baina orain duela 23 urte! Inoiz abandonatu gabe YAHUSHUA ha MASHIACH, ni Judu izan arren bai amaren bai aitaren partez ere. Hau ez da eramaten nauena Zerura! Izango da nire harremana YAHUSHUAREKIN eta HAREN ODOLAK garbitzen ote dizkidan nire bekatu guztiak! Sentitzen dut zuk arbuiatzea itzultzen berriro sinesmen horretara. Zuk diozu 10 urtez hori sinetsi zenuela. Zerk aldatu zizun zure pentsaera?

Ez dut jakingo benetan hiltzen bazara hurrengo urtea amaitu baino lehen. Agian ez dut nahi jakiterik. Hau baita gauza lakarrena inoiz profetizatu dudana. Bizitzen bazara, orduan horrek eragingo dizu isekatzera YAHUVEH eta YAHUSHUAREN ontasuna are gehiago eta ni. Baina esango dut ez noala eztabaidatzera zurekin ea Biblia egiazkoa den, edo YAHUVEH, YAHUSHUA, ESPIRITU SANTUA egiazkoa ote den, eta ez diet babestuko haiek baitira JAINKO AHALGUZTIDUNA eta zeharo ahal dute haien burua babestu.

Esango dut zu hauts baino ez zarela, baita ni ere, eta Sortzaile berdina gu egin gintuenak lurreko hautsarengandik, eskubide osoa dauka putz eginda kentzeko hauts hori lur honetako azaletik! Ni prest nago badakidalako non igaroko dudan betikotasuna. Baina zuk atsekabetzen naiz zugatik ez baitzaude prest, eta HARK profetizatu dizu putz egingo zaituela zu lurreko azaletik desagertu zaitezen, gutxien espero duzunean, DAMUTZEN EZ BAZARA! Egongo al da astirik zu gogoratu dezazun Artzain honen oharra? Otoitz gerlarien erreguak geldituko ote dute JAINKOAREN haserrea datorren urtean zure bizitzan? Astirik izango al duzu oroitzeko eskaera hau zure arimagatik itzuli zaitezen Salbatzailearen maitasuna eta Salbamenera behin ezagutu zenuena? Benetan zure izena ezabatua izan da? Edo egon al zen zure izena inoiz benetan BILDOTSAREN Biziaren Liburuan?

2 TIMOTEORI 3:5

 1. Itxuraz erlijiozale agertuko dira, baina ukatu egingo dute erlijioaren benetako indarra. Alde egizu horrelakoengandik!

Agur oraingoan dagoen bezala, ez naiz egongo zuri agurrak ematen Zeruan. Eta ziur ez naizela egongo zuri agur esaten infernuan. Otoitz egiten dut berriro pentsatuko dituzula zure sinesmenak baina errespetatzen dut daukazun eskubidea sinesteko zuk hautatzen duzuna. YAHUVEH JAINKOAK eman dio gizateriari askatasuna hautatzeko edo arbuiatzeko JAINKOAREN oparia gizateriari lur honetan: YAHUSHUA eta HAREN OPARIA Kalbarioan HARK hartu zuenez gure lekua gurutze horretan eta isuri zuen HAREN ODOLA SANTUA, gu barkatuak izan ahal gaitezen eta berriro bateratuak YAHUVEH gure SORTZAILEAREKIN, nor dena perfekzioa, Santutasuna, edertasuna den. Nik Zerua daukat irrikan itxaroteko. Zer daukazu zuk itxaroteko lur hau uzten duzunean? Baimentzen ari zara zure burmuina intelektuala, JAINKOAREN oparia, bihurtu dadin madarikazioa, zure arimako etsaiak saiatu eta azaltzen.

Sorrera, Salbamena, Erredentzioa, Madarikazioa eta ustez Biblia JAINKOAREN BERBA izatetik gain zaudela, eta YAHUSHUA ha MASHIACH da bide bakarra Zerurako eta ez dagoela benetako infernua! Nahi dut jakin dezazun nire web orrialdeko langilea iaioa dela mundu honetako begietan. Batzuetan inguraturik nago munduak iaiotzat hartzen dituzten gizakiekin, eta ostera, errespetatzen naute buruzagi espirituala bezala, haiek baitakite ez dela Sherrie Elijah jakinduria eta jakinarazte haiek begirune dutenak, baizik eta ESPIRITU SANTUAK eta HAREN gantzudura dagoena Sherrie Elijahren barnean. Hautatzen dut ESPIRITU SANTUAREN AMAIGABEKO GANTZUDURA, MUNDU HONETAKO HEZIKETA BAINO! Biok egin ditugu gure hautaketak. Nire otoitza da zuk erabakiko duzula zurea aldatzea! Oker banago, ez dut ezer galdu; zu oker bazaude, DENA galdu duzu!

Haserretzen batzuek, argitzen besteak, YAHUSHUAREN Izenean, zure arimagatik, horrenbeste axola bazait … zenbat gehiago axola zaion YAHUSHUA ha MASHCHIACHRI. Hark zabaldu baitzituen haren besoak esanez HORRENBESTE axola zitzaiola eta hil egin zen zuregatik eta berpiztu zuregatik, eta zure bekatuak izan ziren HARK pertsonalki PREZIOA ordaindu zuena, bai, bekatu honengatik ere, Pedro bezalakoa izateagatik eta YAHUSHUA arbuiatzen. Barkamena dago honengatik onartzen baduzu JAINKOAREN OPARIA KALBARIOAN!

Jarraitzen dut izaten YAHUVEH, YAHUSHUA eta ESPIRITU SANTUAREN haurra.

Apostolu Elisheva Elijah, arbuiatzen amore ematera hark sinesten duena EGIA dela.

* * * * * * *