Propesiya ika-89

Ang Mga Sikreto ni RUACH ha KODESH (Banal na Espiritu)

Isinulat/sinabi sa ilalim ng pagpapahid sa pamamagitan ng Espiritu Santo
Sa pamamagitan ni Apostol Elisabeth Elisabeth (Elisheva) Elijah
Enero 27, 2007 5 p.m
Shabbat – Port Alfred, South Africa

(Ipinaliwanag na idinagdag sa ibaba na nasa asul/bughaw noong Augusto 10, 2010.)

(Idinagdag sa Banal na Kasulatan sa ibaba na nasa pula mga salita noong Hunyo 9, 2010)

Siguraduhin na pumunta sa ibaba ng pahinang ito at panuorin and mga videos tungkol sa kasarian ni RUACH ha KODESH/BANAL na ESPIRITU.

Paalala, ito na siguro and pinaka kontobersiyal na propesiya na ibinigay sa akin sa ganito kalayo. Ang iba ay naglalaman ng personal na rebelasyon sa akin at ito ang dahilan kung bakit ang aking pangalan ay nabanggit sa pamamagitan ni RUACH ha KODESH. Gayunman, Ayokong suriin itong mesahe na galing sa langit. Mayroong pangalawang parte ang salitang ito ngunit ito ay dapat sapat na para tunawin/digest sa ngayon si YAHUVEH ay nagsalita. Kapag binasa nyo ang pangalawang parte nito inyong maiintindihan kung bakit ito ay kailangang maghintay.

( Isinulat sa ibang papel mula sa Audio tape ngunit sa kasamaang palad ang tape na ito ay mahina ang kalidad at hindi pwedeng i-post.

* * * * * * *


Si Elisabeth ay nagdarasal: Kaming lahat ay gustong makilala ka MOMMA RUACH. Ang mga tao ay tinatawag KA bilang ‘He’ (lalaki) dahil hindi kailanman sila magbibigay ng kapurihan/karangalan sa IYO sa nakaraan. Kabanalan, kabanalan, kabanalan, kabanalan… kami ay tinawag sa pamamagitan MO aming MOMMA RUACH ha KODESH. Pakiusap, hindi mo po ba ihahayag/ibubunyag ang iyong sarili sa akin? Hindi mo ba ihahayag

Ihahayag ang iyong sarili sa amin? Maari mong ibigay ang IYONG bisyon?vision sa aking asawa gayun din na maari mong ibigay ito sa akin. Si Kathy ay may magandang sulatin na alam ko na IKAW ay sumusulat sa pamamagitan ng kanyang buo na ibat-ibang tono ng boses. IKAW ay napakaamo/gentle. IKAW ay ang lahat na dapat ang babae ay mayroon. Bilang isang babae ang aking hangad/nais ay maging mas na katulad mo. IKAW ang pakahulugan ng salitang pagkababae/babae. Kahit na si ABBA YAHUVEH at YAHUSHUA (HESU KRISTO) ay nagbabala na, “Huwag ninyo SIYANG SAKTAN.”

Ang Mga Salita na nagmula kay RUACH ha KODESH:

Maghintay, maghintay, maghintay, ngayon ay hindi pa tamang oras para sa AKIN na ihayag sa paraan na iyong tinanong para ihayag ang AKING sarili. Ngunit ito ay gagawin KO at ikaw ay ituturo ito at ang mga kasinungalingan ay dapat na masugpo! AKO ito na nagbibigay ng pagnanais/desire upang sabihin ang panalangin na ito. AKO ito na nagbibigay ng pagnanais para malaman kung sino AKO. Sapagkat AKO kung saan ikaw ay ipinatong ang iyong ulo sa AKING balikat sa langit (Banquet Table Dream/ Piging sa lamesa ng panaginip) Binigyan kita ng sulyap para makita kung gaano ang mga nagmamahal kay YAHUSHUA ay minamahal sa pamamagitan KO. Ako ang INA ng mga nilikha. Ang mga babae ay ginawa sa AKING imahe. AKO ay hindi tumatanda. AKO ay CO-CREATOR. Ang isang pamilya ay isang kopya kung ano ang mayroon sa Langit. Sa tingin mo saan ito nagmula? Ang Ina, Ama at ang Anak.

Ito ay hindi nangangahulugan na sa Langit na kapanganakan ay katulad na naririto sa mundo/lupa. Ito ay hindi nangangahulugan na maging ito. Ito ay dahil sa kasalanan ni Eba at ang kasalanan ni Adam na ito ay naging isang masakit na proseso. Walang sigalot sa Langit. Walang paghihirap sa Langit. Mayroon lamang pag-ibig at kapayapaan at kaligayahan. Mayroon lamang kasiyahan.” (sinabi ni Elisabeth: Ano pa po MOMMA, Ano pa po ang gusto MO pang sabihin?)

Elisabeth, Ikaw na nananabik ng nais sa pagmamahal ng isang ina simula ng ikaw ay ipinanganak, kahit sa sinapupunan ng iyong ina ay umiiyak ka sa AKIN. Kung kaya pinupunan KO ngayon sa paraan na ginagawa KO na mayroong kakaibang pagpapahid ng langis (anointing) sa pagitan mo na lubos. Kaya hindi mo na mararamdaman ang kawalan mo ng halaga muli. Niko, ikaw ay gutom para sa atensiyon. Ang iyong ina sa lupa (earthly mother) ay ginawa ang lahat kasama ang espiritu na kanyang pinagtatrabahuhan. Ngunit AKO sa inyo ay magpupuno ng AKING pagmamahal.

Elisabeth, kapag ikaw ay nayayanig at ikaw ay nananalangin, ito ay AKO na nagyayanig sa iyo. Patuloy kang magsumikap na alamin kung SINO ako. At ihahayag KO ng mas kung sino AKO. Ako ay magbibigay ng alaala na kung ano ang tulad ng nasa Langit noong ikaw ay nakita ang AKING mukha. Dahil AKO ay nakaupo sa tabi ng iyong AMA na nasa Langit. Si YAHUVEH ay ang AKING ASAWA. Si YAHUSHUA ay ang AKING ANAK. Hindi lamang isa ang trono, mayroong tatlong trono sa Langit at KAMI ay sabay-sabay/nagkakaisa na naghahari/namumuno. Paano sa tingin mo na ang iyong panalangin ay makakarating sa mga tenga ng iyong ABBA YAHUVEH? AKO ito na nagdadala/nagpaparating sa mga ito sa KANYA sapagkat AKO ay nasa mga nananampalataya/naniniwala, sa mga nagmamahal sa AKING ANAK, na si YAHUSHUA. AKO ito, ang HANGIN na nagpapahihid ng langis na nagpaparating/umiihip ng mga ito sa KANYA (YAHUVEH) na halik na hinipan papuntang Langit. Sinasabi ko ito sa pamamagitan ng sagisag (symbolism) para ito ay iyong maintindihan. Kapag ikaw ay nanalangin sa Pangalan ng AKING Anak, ito ay magdadala sa AMING TATLO para sa iyo na mapakinggan at masagot. Ito lamang ang simula ng iyong pagtuturo.

Ito lamang ay para sa mga kung sino ang sasabihin ko sayo na sabihan mo, oo naman, ang lahat ng pamilyang ito, ibabahagi mo ang mga ito. Ngunit ikaw ay AKING papakilusin na may pag-iingat hindi katulad ng anumang iba pang mga salita na ginagamit. Dahil ito ay mga sikreto na si satanas ay kailanman ayaw na ihayag/ipaalam at ikaw ay kanyang lalabanan katulad na hindi mo pa nararanasan/nakakatagpo noon. Kung kaya hindi pa ito ang tamang oras para ibigay ang Salita sa mundo.

Nagsasalita AKO sa iyo sa bagay na walang sinu mang lalaki o babae na napapakinggan ito. Bakit/Ano sa tingin mo na si Lucifer ay dumating at tinukso sa unang pagkakataon si Eba? Ito ay para AKO ay kutyain dahil si Eba ay gawa sa AKING imahe gaya ni Adam na ginawa sa imahe ni YAHUVEH katulad ng si Abel ay ginawa sa imahe ni YAHUSHUA, Banal, ang pakahulugan ng pagmamahal. Kaya sa pamamagitan ng kamay ni satanas si Cain at pinatay si Abel. Ang mga ito lamang sa pamamagitan ng espiritu ng kamay ni Cain, Inuulit ko si satanas ay ginagamit upang ipako ang AKING Anak na si YAHUSHUA, bagaman ito ay parte ng AMING mga plano. At para sa mga pangalan na nakasulat sa Aklat ng Buhay ng Kordero sa Langit kayo ay babalik, Walang ibang daan/paraan. Kaya sa bagong Tipan ng Dugo na binigyan ng buhay sa araw para palitan ang Lumang Tipan ng Dugo na hindi kayang manatili (stand).

Gusto mong malaman kung ano ang isang bagay na AKING ipinagdadalamhati. Gusto mong malaman kung ano ang isang bagay na sumusugat sa AKING damdamin (offends ME)? Elisabeth, kapag nararamdaman mo ang AKING galit at ang AKING matinding pagkapoot, sila ay nagsasalita sa pagkapoot (rage) ng AMA ang matinding galit ni ABBA YAHUVEH, wala kang ano mang palatandaan (clue) ng matinding galit ng iyong INANG LUMIKHA! Ikaw lamang ay may maliit na bahagi ng matinding galit na ito! Kapag naramdaman mo na ang bulkan ay handa ng pumutok sa loob ng iyong ulo at ito ay sa mga pangalan ng mga banal, ikaw lamang ay may mallit na bahagi ng matinding galit na ito! (you just have a fraction of MY rage!)

Kapag ikaw ay binasa ang Salita na naisalin na at sila ay nagkalakas-loob na tawagin ang AKING Anak na si YAHUSHUA, na anak ng tao. Kailanman ay hindi SYA naging anak ng tao. SYA (YAHUSHUA) ay Anak ni YAHUVEH! Ang Anak ni YAH! Kapag nakita mo ito sa mga naisalin, Gaano katagal ngayon ang naidulot KO para para ikaw ay malungkot/magdalamhati at hindi mo kailanman naramdaman ang kapayapaan sa mga ito at ito pa ang ipinapaliwanag mo sa lahat ng naisalin na gawin ito, hindi ito gawa ng AKING mga Kamay! Ito ay mga plano ni satanas. Bagaman SYA (YAHUSHUA) ay ipinanganak sa isang taong katawan, bagaman SYA ay nagdusa sa krus at ang sakit nito SYA ay hindi kailanman, kailanman, kailanman na naging anak ng tao! SYA ay Anak ni YAH at ang KANYANG (YAHUSHUA) Pangalan, kahit sa mundo ay inihahayag. Bakit ano sa tingin mo na si satanas sa pagsasalin na ito ay sinubukan na kontrolahin SYA at binigyan SYA ng pangalan ng tao. Nagkaroon ang ng pahintulot sa mga ito at sa ngayon bago ang Paghuhukom ang pangalan na Hesus ay manatiling may bisa.

(paliwanag patungkol sa huling talata:
Si Elisabeth ay inatake ng mahigpit patungkol sa huling talata sa pamamagitan ng mga taong tumatawag sa kanilang sarili na kristiyano, ngunit alam natin ang mas higit kasya sa mga iyon. Pagkatapos ng maraming panalangin at gabay ito ay maliwanag kung ano ang sinasabi ni RUACH ha KODESH. Sinasabi NIYA na ito ay nakakapag bigay ng kalungkutan, nakakapagpasakit at nakakagalit sa KANYA na sa dami at iba’t-ibang Biblia na ginagamit ang mali-maling pagsasalin ng ‘Ang Anak ng tao’ (Son of Man) para ilarawan si YAHUSHUA. Ang Orihinal na sa Hebreo ang Banal na Kasulatan ay sinabing ‘Ben Adam’ at hindi ‘Ang Anak ng Tao’. Pagkatapos ng panalangin at pag-aaral ng paksa na ito, ito ay naging maliwanag na ang ‘Ben Adam’ ay literal na nangangahulugan sa Ingles ay ‘tao’ (human being). Sa Aramaic na salita ang ‘Ben Adam’ ay naisalin sa ‘Anak ni Adam’ at ‘Anak ng sangkatauhan’ (Son of Humanity) dahil si Adam ang Ama ng sangkatauhan (humanity) at samakatuwid ang ‘Anak ni Adam’ ay naisalin sa ‘Anak ng Sangkatauhan’. Kaya noong naisalin ang Aramaic sa Griyego ito ay naisalin at mula sa ‘Anak ng Sangkatauhan’ at ito ay naging ‘Anak ng Tao’.

Ito ang maipapangako ko sa iyo, si YAHUSHUA ay HINDI kailanman ginamit/gagamitin ang ‘Anak ng Tao’ para ilarawan ang KANYANG SARILI.

“Ang Anak ng Tao’ ay mali/hindi wasto at nagdulot ito ng maraming pagkalito at hindi na kailangan pagdebatihan at ito mismo ang eksaktong gusto ni satanas at alam nya na mangyayari. Marami ang naniwala dahil sa napakaraming Biblia na ginamit ‘Ang Anak ng Tao’ (The Son of Man) para ilarawan si YAHUSHUA na nangangahulugang SYA ay literal na anak ng tao. Tulad ng si Joseph ay literal na byolohiko (biological) na Ama ni YAHUSHUA.

Google Search: Meaning of “biological father”

biological parent. a parent who has conceived (biological mother) or sired (biological father) rather than adopted a child and whose genes are therefore transmitted to the child.

Wikipedia:
 A biological fatheris the male genetic contributor to the creation of the baby, through sexual intercourse

Sila ay naniwala na si YAHUSHUA ay isang hamak na tao at hindi Anak ni YAHUVEH. Ang biological father ni Niko ay pinaniwalaan ito, sya ay naniwala na si YAHUSHUA ay isa lamang mabuting tao na maraming o punongh-puno kaalaman/karunungan (wisdom), hindi sya naniwala na si YAHUSHUA ay Diyos o Anak ni YAHUVEH. Ito ang pagpapaliwanag n gating RUACH ha KODESH, na si YAHUSHUA ay hindi anak ng tao (Joseph), ngunit SYA (YAHUSHUA) ay tao (Ben Adam) ipinanganak ng isang birheng babae at ang ANAK ni YAHUVEH.

Ang ‘Restoration Scriptures True Name Edition Bible’ ay nai-published ng Your Arms to Yisrael na ginamit ang original na Hebreo ng ‘Ben Adam’ at hindi ‘ang Anak ng Tao’. (Son of Man).

Ang ‘Aramaic New Covenant Bible’ ay nai-published ng exegeses Bibles na ginamit ang pagsasalin ng salita sa ‘ ang Anak ng Sangkatauhan’.

“The Scriptures Bible’ ay nai-published ng the institute For Scripture Research at ginamit ang pagsasalin na ‘ang Anak ni Adam’.

Bilang alam natin na halos lahat ng ibang Biblia ay ginamit ang ‘ Anak ng Tao’. Ang nasa itaas na nasabing mga Biblia are binanggit dahil mayroon tayo nitong mga Biblia at nabasa ito para sa ating mga sarili.

Kaya itong tinatawag nila ang kanilang sarili na mga kristiyano kung totoong sila at tagasunod (followers) ni YAHUSHUA at hindi sila Pariseo (Pharisees), Sila ay dapat nanalangin sa karunungan (wisdom) at kaalaman (knowledge) sa kung ano ang ibig sabihin n gating RUACH ha KODESH sa Proipesiya na ito sa halip na atakihin si Elisabeth at tawagin syang huwad na propeta at kami ay akusahan na sinasabing ang King James Version (KJV) na Biblia ay galling kay satanas.Ito ay kahangalan/kalokohan, hindi naming kailanman sinabi ang mga bagay na ito, ngunit kung ano ang sinasabi ng ating RUACH ha KODESH ay na si satanas ay nagkaroon ng bahagi/parte sa pagsasalin ng lahat/maraming biblia na ginamit sa pagsasalin ng salitang ‘ang Anak ng Tao’ tulad na lamang ng maraming ibang mali-mali at masamang pagsasalin na naging sa paggamit sa Biblia na ito.ano sa palagay mo kung bakit maraming pagkalito at napakaraming iba’t-ibang mali-maling pagsasalin sa biblia? Ito ay maliwanag na hindi kay YAHUVEH.

Para sa mga taong totoong naghahanap ng katotohanan kami ay nananalangin na ito ay nakatulong sa iyo para maintindihan ang katotohanan sa ito rin ay nakatulong sa amin para maintindihan mga ito.)


Oh, Ngunit sa Paghuhukom sa mga taong maliligtas ngayon at namuhay na banal sa harap KO, Ang AKING Espiritu ay nasa kanila, Tulad na lamang ng kayo ay nailigtas sa Pangalan ng Hesus, kayo ay tatawag pa rin sa KANYA sa Pangalan na iyon. At huwag nyo AKONG hindi maunawaan o maintindihan (misunderstand). Mayroong kapangyarihan, Langit na kapangyarihan para itaguyo (back up) ang Pangalan na iyon dahil sa awa ng iyong ABBA YAHUVEH. Ngunit sa Panahon ng Paghuhukom marami ang mamamatay, kahit na sila ay ligtas ngayon, marami ang magtataka kung bakit ang kanilang panalangin ay hindi nasasagot. Hindi ibig sabihin nito ay hindi NAMIN kayo mahal. At hindi AKO nagsasalita para sa mga taong pupunta sa Linggo ng simbahan (Sunday churches) at kukunin ang MARKA, AKO ay nagsasalita para sa mga tatawag sa Pangalan ni Hesus, na alam nila na SIYA lamang ang nagiisa na ipinako sa krus at nabuhay na magmuli sa mga patay at sa ikatlong araw ay nabuhay.

Hintayin ninyo sila sa Langit. Ngunit kailangan nilang maintindihan na habang may kapangyarihan sa Pangalan na iyon, magkakaroon ng walang bisa ang kapangyarihan ang Pangalan sa mga oras na iyon. Hindi ibig sabihin nito sa mga taong naglalakad pa rin sa kabanalan sa harap KO ay hindi sila babalik sa Langit, ngunit nangangahulugan lamang ito na hindi KO matutugunan sila kagaya ng sibnabi KO, ito ang AKING pagpapahid ng Langis (anointing, katulad ng pagihip/pamumulaklak (blowing) KO ng halik kay ABBA YAHUVEH na ang kanilang mga panalanginay matutugunan ngunit sa araw na iyon/sa panahon na iyon hindi KO ma baback- apan ang mga salita na sasabihin nila dahil magkakaroon pa ng isang mukha dito sa mundo na sasabihin na, “ako ay si Jesus.”

At kahit alam ko kung sino ang kanilang kinakausap at tinatawag, dahil ang pangalan na iyon ay magiging sumpa, ang kanilang panalangin ay hindi maabot ang Langit at sila ay magtataka kung bakit. Ito ang dahilan kung bakit sila ay binabalaan mo ngayon. Ito ang kahalagahan ng Hebreo na KANILANG Pangalan. Nakikita mob a, si satanas ay ayaw gamitin ang Pangalan na YAH. Oh, mayroon AKONG maraming kaaway doon na ngayon ay naglakas loob na patakbuhin ang mga ministeryo at gamitin ang Pangalan na YAH para lokohin (deceive) ang mga lobo at ang mga batang tupa (lambs). Ngunit ang anak ni satanas ay ayaw gamitin ang Pangalan na YAH, gusto niyang gamitin ang pangalang nakilala na sa buong mundo at iyon ang pangalan na H-E-S-U-S.

Kaya bagaman ang mga pangalan na nakasulat sa Aklat ng buhay ng Kordero, sa panahon ng Paghuhukom, sila ay babalik sa Langit, ito ay nangangahulugan na kailangan nilang ibigay ang kanilang buhay ngunit hindi nila kailanman, nila papasukin ang Linggong Simabahan o ang kanilang pangalan ay mapapawi/madudungisan. At doon ay walang kaligtasan sa mga oras na iyon sa Pangalan ni H-E-S-U-S; ito lamang ay sa Pangalan ni YAHUSHUA. Ang iba ay sasabihing YASHUA. Ngunit ang Pangalan na YAH ay hindi mawawala/maiiwan.

Para sa pagpapahid ng Langis para sa 144,000 ay hindi nila ituturo ang pangalan na H-E-S-U-S. Ito ay ngayon. Maging sa pagtatapos/maging pagkatapos. Ibinibigay KO itong mensahe na ito para balaan muli kayo. Na tulad na lamang ngayon, Hindi ibig sabihin nito na ang lahat ng mga nagtipon sa Linggo ng simbahan ay hindi kabilang sa AKIN, at hindi napuno ng AKING Espirito, Ngunit nangangahulugan lamang ito na sa Paghuhukom ay hindi pinapayagan ito dahil ito ay ibebenta sa hayop (beast). Naiintindihan ninyo ba ito? Ang mga kaluluwa ay ligtas ngayon sa pangalan ni H-E-S-U-S. AKO ay nagpapahid ng Langis (I anoint) sa pangalan ni H-E-S-U-S. AKO ay nagpapagaling sa pangalan ni H-E-S-U-S. AKO ay nagliligtas sa Pangalan ni H-E-S-U-S. Ngunit hindi sa panahon ng Paghuhukom/Pagtatapos.

Balaan sila. Paano ko sila masasagot? Paano sila Masasagot ng AKING Anak na si YAHUSHUA? Kapag sila ay sisigaw, “ Hesus, tulungan mo ako,” at ang anak ni satanas ay naroroon, at sasabihing, “Naririto ako.” Sasabihin nila, “Hesus iligtas mo ako, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan!” an gang anak ni satanas ay sasabihing, “Naririto ako.” Hindi ba ninyo nakikita ang panganib? Hindi ba ninyo maintindihan? Hindi ninyo alam kung anong klaseng kalungkutan na AKING mararamdaman sa mga taong ang kanilang pangalan ay nakasulat sa Aklat ng Buhay ng Kordero (Lamb’s Book of Life), na mas may mahusay ang kaalaman na pupunta sa Linggo na simbahan na tatakbo at magtatago, at kailangang ibigay ang kanilang buhay dahil sila ay sisigaw sa pag-iyak at sila ay tatanggi na sabihin ang Pangalan ni YAHUSHUA.

Panghahawakan pa rin nila ang sa kanila ay itunuro at sasabihin nila ang Pangalan ni Hesus at ang kanilang panalangin ay hindi maaabot/makakarating sa Langit dahil hindi KO ito maiihip (blow) katulad ng halik dahil ang anak ni satanas ay sisigaw sa iyak, “Naririto ako.” Hindi ibig sabihin nito na ang kanilang pangalan ay napawi/nadungisan (blotted out). Nangangahulugan lamang na hindi KO matutubos ang kanilang buhay. Hindi KO sila maitatago. Hindi KO sila mapapakain. Hindi KO sila mailigligtas.

Ito ang dahilan kung bakit ako bumuo/nagtatag ng Ministeryo na katulad nito na nagtuturo ng Pangalan ni YAHSHUA, na nagtuturo sa Pangalan ni YAHUSHUA. Hindi bale kung alin dito ang gagamitin (It doesn’t matter). Napakaraming tumatanggi para sabihin ang pangalan sa paraang ibinigay KO ngunit ang pangalan na YAH ay hindi kailanman mawawala/maiiwan dahil kahit sa KANYANG (YAHUSHUA) pangalan ay nangangahulugan na ito ay “ YAH ay tagapaglistas” (YAH saves).

Binigyan kita ng panaginip kapag ang mga lumilipad na hugis platito (flying saucer) ay dumarating/dumating, totoo ang mga ito ay mga hukbo ni satanas ngunit magkakaroon sila ng karapatan sa mga taong iiyak sa maling pangalan dahil sya (ang anak ni satanas) ay aangkinin o ihahayag ang salitang “ Naririto ako.”

Kaya mag-iingat, ito ngayon ay nangyayari/nagsimula na. Mayroong isa na nabuhay na. sya ay mayroon na ngayon na malawak na mundo na sa kanya ay sumusunod at tinatawag ang kanyang sarili bilang Jesus Christ. Ngunit ang susi at kanyang tinapon ang lahat ng mga banal. Mag-iingat sa isang darating, para sa isang ito ay isang hamak na tao, ngunit mag-ingat sa isang darating sapagkat ito ay magiging katulad ni judas na nagbabalik muli at sya ang totoong anak ni satanas, ang anak ni lucifer.

Balaan na sila ngayon, Mayroon sa mga oras na iyon at mayroong panahon. Malalaman mo kung kalian ang salitang ito ay mapupunta/tutungo. Ngunit Elisabeth, kailanman ay hindi ka na mananabik ng labis sa pagmamahal ng isang ina dahil ipinakita KO na sa iyo na ito ay mapupunuan ng walang bisa. (never again will you have to crave the love of a mother for I have showed you I have filled that void).

Nagbibigay ng liwanag sa ilan, Nakakapanakit sa karamihan, Apostol Elisabeth (Elisheva) Elijah

www.amightywind.com
www.almightywind.com

(Mga Kumento sa audio tape)

Niko: si Elisabeth ay nananalangin sa Espirito, nagtatanong tungkol kay RUACH ha KODESH, MOMMA RUACH at nais pang may malaman tungkol sa KANYA at si MOMMA RUACH ay nagsalita. Ang mga iyon ay salita ni MOMMA. Kaya nandito ka Adam. Gusto mo ng pagpapatunay, nakuha mo na ito kaibigan. Sa katulad nating mga lalaki na nangapahiya ulit sa pamamagitan ng mga babae!!!

Elisabeth: Kailangan ko lamang sabihin ang rebelasyon na ibinigay NIYA sa akin, kapag ang mga lalaki ay patuloy na sinasabi sa biblia kapag tumutukoy kay RUACH ha KODESH, “lalaki, lalaki, lalaki,” ito ay isa lamang letra na natanggal dahil ang mga lalaki ay palaging binabanggit na, “Kami ay ginawa/iwinangis sa Diyos na imahe,” at maaring ikalugod sa kabila ng sinasabi ng mga babae na, “ Kayo ay hindi gawa o iwinangis sa KANYANG imahe, Kundi Ako."”kaya si MOMMA RUACH ay kinumpirma na ang katotohanan sa kababaihan, sa mga babae, kay Eba, tayo ay nilikha sa KANYANG imahe at SIYA (SHE) ay nakaupo sa kabilang bahagi ni YAHUVEH at SIYA (SHE) ay isa sa LUMIKHA! (CO-CREATOR!) kaya tayo ay totoong ginawa sa DIYOSANG RUACH ha KODESH, ang ating MOMMA na imahe. Pagsamahin ang mga tao sa mundo!

MGA PANAGINIP NA NABANGGIT SA PROPESIYA


Meaning of UFO (unidentified fying object) naglalaman ng mga aliens/dayuhan

a mysterious object seen in the sky for which, it is claimed, no orthodox scientific explanation can be found.

Hindi ako kahit kailanman naniwala sa UFOs o masasamang dayuhan (evil aliens) na galling sa ibang mga planeta hanggang sa ako ay nagkaroon ng panaginip minsan noong Marso 2005, Simula noon nagkaroon na ako ng rebelasyon kung ano ang mga ito at mas masahol pa dahil ito ay totoo.

Ang mga UFO ay darating, Ano ang iyong gagawin?

Nakita ko ang aking sarili na lumitaw sa isang lungsod. Nakita ko ang mga tao na tumatakbo na may malaking takot sa mga UFO. Lalu na noong may isang malaking hugis sigarilyo na UFO na may dalawang palikpik sa isang dulo ng UFO.Ang mga kababaihan at kalalakihan ay sumisigaw na, “HESUS TULUNGAN MO AKO!” at nakita ko ang hugis sigarilyong bagay na UFO na pumana palabas ng isang sinag ng liwanag na katulad ng may bahagyang asul/berdeng kulay. Ang bahagyang asul na kulay o berde na liwanag ay nais tamaan ang mga tao at huhugutin sila pataas at sila ay hihilahin papuntang kalawakang bapor. Ang mga tao sumisigaw ng, “Hesus tulungan mo ako!” ngunit sila ay patuloy na kinukuha sa pamamagitan ng yaong sinag na liwanag papuntang tiyan ng hugis sigarilyong UFO. Ang mga tao ay hindi kayang hindi makatakbo/makatago sa bagay (UFO) na ito.

Pagkatapos, ang hugis sigarlyong OFO na ito ay lumipad papunta sa akin at sinubukan kong tumakbo/takas an ito, ngunit hindi ko kaya. Nakita ko ang sinag ng liwanag ay papunta patungo sa akin sa pamamagitan ng hangin at ako ay sumigaw dahil ito ay direkta sa ibabaw ko, “YAHUSHUA patunayan mo sa akin na pinapakinggan mo ang aking dasal, tulungan MO ako!” ang sinag ng liwanag ay huminto sa gitna ng hangin at pumunta malapit sa taong katabi ko na sumisigaw “HESUS” at sila ay kinuha sa pamamagitan ng sinag na liwanag na iyon, tumututol at sumisigaw sa takot patungo sa tiyan ng hugis sigarilyong bagay (UFO) na iyon.

Katapusan ng panaginip.

Ang ministeryo na ito ay nagbababala kung bakit ito ay mahalaga o dapat madaliin malaman ng mga tao ang Hebreong Pangalan para sa ating Mesyas na si YAHUSHUA or YAHUSHUA. Ang Pangalan na HESUKRISTO ay mayroong pagliligtas,pagpapahid ng langis (anointing) pagpapagaling, pagtutubos, may kapangyarihang muling pagkabuhay ngayon, ngunit HINDI sa pagdating ng Paghuhukom. Hindi ako naniniwala na ako ay naririto sa Paghuhukom sa mortal kong pangangatawan, Ako ay naroroon para kayo ay balaan ngayon. Gayunman, sa panaginip na iyon, ito ay babala na ang anti-kristo na anak ni satanas, ay gagamitin ang pangalan na HESUKRISTO dahil ang mga Kristiyano sa buong mundo, sa maraming mga wika, ay gagamitin ang minamahal na pangalan ni JESUKRISTO. Ang mga kilalang ebanghelista sa TV ay itinatakda (setting) ang mga tao sa blue beam rapture (Fake rapture) o pekeng masidhing kagalakan, na kung saan ito ay huwad na kagalakan.

Google Search meaning of Rapture

(according to some millenarian teaching) the transporting of believers to heaven at the Second Coming of Christ

a feeling of intense pleasure or joy.

Apostol Elisabeth (Elisheva) Elijah

Naririto ang ibang mga nasusulat sa Banal na kasulatan patungkol sa ating RUACH ha KODESH (HOLY SPIRIT)

Ang kasarian ng ating RUACH ha KODESH (Holy Spirit)

RUACH ha KODESH Bible References: Isaiah 63:10 & Psalm 51:11

1)Babaing Kasarian (Female Gender) – ‘SHE’ ‘Babae’

RUACH ha KODESH-CHOKHMAH (wisdom/karunungan) kababaihang salita sa Hebrew.

Proverbs 1:20…WISDOM calls out outside. SHE raises HER voices in the open squares.
Kawikaan 1:20…Karunungan ay humihiyaw na malakas sa lansangan; kaniyang (SHE) inilalakas ang kaniyang(HER) tinig sa mga luwal na dako;

Proverbs1:21…SHE speaks HER words.
Kawikaan 1:21…Kaniyang (SHE) binibigkas ang kaniyang mga salita.

Proverbs 1:23…Turn at MY reproof; surely I will pour out MY SPIRIT on you.
Kawikaan 1:23…Magsibalik kayo sa aking saway: narito, aking ibubuhos ang AKING ESPRITU sa inyo.

Proverbs 3:18… SHE is a tree of life to those who take hold of HER.
Kawikaan 3:18…SIYA (SHE) ay punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kaniya: at mapalad ang bawa’t isa na nangamamalagi sa KANIYA (HER).

Proverbs 4:6… Do not forsake HER and SHE will preserve you. Love HER and SHE will keep you.
Kawikaan 4:6…Huwag mo SIYANG (HER) pabayaan at iingatan ka niya (SHE); ibigin mo SIYA (HER) at iingatan ka NIYA (HER).

Proverbs 4:13… Keep HER for SHE is your life.
Kawikaan 4:13…Iyong ingatan; sapagka’t SIYA’Y (SHE) iyong buhay.

Proverbs 9:1…WISDOM has built HER house. SHE has hewn out HER seven pillars.
Kawikaan 9:1…Itinayo ng karunungan ang KANIYANG (HER) bahay, KANIYANG (SHE) tinabas ang KANIYANG (HER) pitong haligi.

Revelation 4:5… Seven Spirits of YAH. (Are they the same as the seven pillars of WISDOM?)
Pahayag 4:5… At mula sa luklukan ay may lumalabas na kidlat, at mga tinig at mga kulog. At may pitong ilawang apoy na mga naglilyab sa harapan ng luklukan, na siyang pitong Espiritu ng Diyos.

Matthew 11:19…But WISDOM is justified by HER children.
Mateo 11:19…At ang KARUNUNGAN (WISDOM) ay inaaring-ganap ng KANIYANG (HER) mga gawa.

Proverbs 7:4…To WISDOM,say, “My sister.”
Kawikaan 7:4… Sabihin mo sa KARUNUNGAN (WISDOM), Ikaw ay aking kapatid na babae.”

(From the Book of Wisdom-The Jerusalem Bible)

Ang Libro ng Karunungan 1:6…Ang Karunungan (WISDOM) ay Espiritu, Ang kaibigan para sa tao, bagaman hindi NIYA (SHE) patatawarin ang mga salita ng mga lumapastangan, dahil nakikita ni YAH ang pinakaloob (innermost) na bahagi NIYA…

Ang Libro ng Karunungan 7:11…Sa KANYANG (HER) samahan ang lahat ng mabubuting bagay ay dumarating sa akin.

Ang Libro ng Karunungan 7:12…Ang lahat ng ito ay Aking ikinagagalak, Dahil sa KARUNUNGAN (WISDOM) na nagdala sa kanila, ngunit bilang ako hindi ko alam na SIYA (SHE) ay ang kanilang INA.

Ang Libro ng Karunungan 7:22-30… Sapagka’t sa KANYANG (HER) kalooban ay ang matalinong espiritu, Kabanalan, walang katulad, iba’t-iba, mahiwaga, masigla, matalim (incisive), malinis, maningning, hindi tinatablan, mabuti/mabait,maliwanag, mapagbigay, mapagmahal sa sangkatauhan, matatag, mapagkakatiwalaan/maaasahan, mapanatag, makapangyarihan sa lahat, all-surveying (mapagsuri).

Ang Aklat ng Karunungan 6:12-22… Ang KARUNUNGAN (WISDOM) ay maliwanag at hindi lumalabo. Sa mga nagmamahal sa KANYA (HER), SIYA (SHE) ay kaagad/medaling makikita, at mahahanap ng mga taong naghahanap sa KANYA (HER). Madali SIYANG (HER) asahan sa mga taong magnanais ka KANYA (HER), Ipapakilala NIYA (HER) ang KANYANG sarili sa kanilang lahat.

AMANG nasa Langit at INA?

(Mga Sipi galing sa Bagong KJV [King James Version].)

Proverbs 1: 8-9… My Son,hear the instruction of your Father, and do not forsake the law of your MOTHER for they will be graceful ornaments on your head, a chain about your neck.
Kawikaan 1: 8-9…Anak KO, dinggin mo ang turo ng iyong Ama, at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong INA: Sapagka’t sila’y magiging tali ng biyaya sa iyong ulo, at mga kuwintas sa ligid ng iyong leeg.

Proverbs 6:20-23… My Son, keep your Father’s command and do not forsake the law of your MOTHER.
Kawikaan 6:20-23… Anak Ko, ingatan mo ang utos ng iyong Ama, at huwag mong kalimutan ang kautusan ng iyong INA.

Proverbs 6:21…Bind THEM continually on your heart; tie them around your neck.
Kawikaan 6:21…Ikintal mong lagi sa iyong puso, itali mo sa iyong leeg.

Proverbs 6:22…When you roam, THEY will lead you; and when you awake, THEY will speak with you.
Kawikaan 6:22…Pagka ikaw ay lumalakad, papatnubay sa iyo; pagka ikaw ay natutulog, babantay sa iyo; at pagka ikaw ay gumigising, makikipagusap sa iyo.

Proverbs 6:23…For the commandment is a lamp and the law is light.
Kawikaan 6:23…Sapagka’t ang utos ay tanglaw; at ang kautusan ay liwanag.

( Ang magkatulad na pagpapahayag ay matatagpuan sa Psalm 119 (Awit 119) patungkol kay Elohim.)

(Galing sa taas, pinagtitibay naming na ang lampara at liwanag na dumating marahil galing sa ating Ama sa Langit at ang ating Ina sa Langit na si RUACH ha KODESH, ang ating Elohim.)

Sino ang ating INA?

Galatians 4:26… But the Jerusalem above I free, which is the Mother of us all.
Galatians 4:26…Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay Malaya, na SIYANG INA natin.

Likas na Katangian n gating ESPIRITU SANTO

Acts 1:8…Datapuwa’t tatanggapin ninyo ang kpangyarihan, pagdating sa inyo ng ESPIRITU SANTO: at kayo’y magiging mga saksi KO sa Jerusalem, at sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kahulihulihang hangganan ng lupa.

Ephesians 5:18…At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo’y mangapuspos ng Espiritu;

Acts 2:2-4…And suddenly there came a sound from Heaven, as of a rushing mighty wind and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues, as of fire and one sat upon each of them. And they were filled with the HOLY SPIRIT and began to speak with other tounges, as the SPIRIT gave them utterance.

...At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas, at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. At sa kanila’y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy, na nagkabahabahagi; at dumapo sa bawa’t isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo, at nangagpasimulang magsalita ng iba’t ibang wika, ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain.

Luke 1:35… And the angel answered and said to her, ‘The HOLY SPIRIT’ will come upon you and the power of the HIGHEST will overshadow you.

Lukas 1:35…At sumagot ang anghel, at sinabi sa kaniya, Bababa sa iyo ang ESPIRITU SANTO, at lililiman ka ng kapangyarihan ng KATAASTAASAN:

Roman 8:9…But you are not in the flesh, but in the SPIRIT, if indeed the SPIRIT of God dwells in you. Now if anyone does not have the SPIRIT of CHRIST, he is not HIS.

Romano 8:9…Datapuwa’t kayo’y wala sa laman kundi nasa sa Espiritu, kung gayo’y tumitira sa inyo ang Espiritu ng DIYOS. Datapuwa’t kung ang sinoma’y walang Espiritu ni Kristo, siya’y hindi sa KANIYA.

Joel 2:28…And it shall come to pass afterwards that I will pour out MY SPIRIT on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams; your young men shall see visions.

Joel 2:28…At mangyayari pagkatapos, na ibubuhos KO ang AKING SEPIRITU sa lahat ng laman; at ang inyong mga anak na lalake at babae ay mangangahuhula (prophesy), ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip, ang inyong mga binate ay mangakakakita ng mga pangitain:

Isaiah 40:13-14…Who has directed the SPIRIT of the Lord, or as HIS COUNSELOR has taught HIM? With whom did HE take counsel and who instruct HIM and taught HIM in the path of justice? Who taught HIM knowledge and showed HIM the way of understanding?

Isaiah 40:13-14…Sinong pumatnubay ng ESPIRITU ng Panginoon, o parang kaniyang KASANGGUNI ay nagturo sa KANIYA? Kanino siya kumuhang payo, at sinong nagsaysay sa kaniya, at nagturo sa kaniya sa langdas ng kahatulan, at nagturo sa kaniya ng kaalaman, at nagpakilala sa kaniya ng daan ng unawa?

Romans 8:26-27…Likewise the SPIRIT also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought, but the SPIRIT Himself makes intercession for us which cannot be uttered.

Romano 8:26-27…At gayon din naman ang ESPIRITU ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka’t hindi tayo marunong manalangin ng nararapat; nguni’t ang ESPIRITU rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita.

Ezekiel 36:27…I will put MY SPIRIT within you and cause you to walk in MY statues and you will keep MY judgements.

Ezekiel 36:27…At AKING ilalagay ang AKING ESPIRITU sa loob ninyo, at palalakarin ko kayo ng ayon sa AKING mga palatuntunana, at inyong iingatan ang AKING mga kahatulan, at isasagawa.

Ephesians 5:15-21…18 And do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the SPIRIT, speaking to one another in Psalm and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the LORD.

Ephesians 5:15-21…18 At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo’y mangapuspos ng Espiritu; Na kayo’y mangagusapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa ESPIRITU, na nangagaawitan at nangagpupuri sa inyong mga puso sa PANGINOON.

Ezekiel 37:14…I will put MY SPIRIT in you and you shall live and I will place in you on your own land…

Ezekiel 37:14…At AKING ilalagay ang AKING ESPIRITU sa inyo, at kayo’y mangabubuhay, at AKING ilalagay kayo sa inyong sariling lupain…

Acts: 16:6…Now, when they had gone through Phrygia and the region of Galatia, they were forbidden by the HOLY SPIRIT to preach the word in Asia.

Acts: 16:6…At nang kanilang matahak ang lupain ng Frigia at Galacia, ay pinagbawalan sila ng ESPIRITU SANTO na saysayin ang salita sa Asia.

Acts: 10:44…While Peter was still speaking these words, the HOLY SPIRIT fell upon all those who heard the word.

Acts 10:44… Samantalang nagsasalita pa si Pedro ng mga salitang ito, ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nangakikinig ng salita. 

2 Timothy 1:7…For God has not given us a SPIRIT of fear but of power and of love and of sound mind.

2 Timothy 1:7… Sapagka't hindi tayo binigyan ng DIYOS ng ESPIRITU ng katakutan; kundi ng kapangyarihan at ng pagibig at ng kahusayan. 

Genesis 2:7…And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the Breath of Life and man became a living being.

Genesis 2:7…  At nilalang ng PANGINOONG DIYOS ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay; at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. 

Galatians 5:16-26…16 I say then: Walk in the SPIRIT and you shall not fulfill the lust of the flesh. 22 But the fruit of the SPIRIT is love, joy, peace, longsuffering, kindness, goodness, faithfulness.

Galatians 5: 16-26…16 Sinasabi ko nga, Magsilakad kayo ayon sa Espiritu, at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. 22 Datapuwa't ang bunga ng Espiritu ay pagibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang-loob, kabutihan, pagtatapat.

Ephesians: 6:18…Praying always with all prayer and supplication in the SPIRIT being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints.

Ephesians: 6:18… Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal

1 Corinthians12: 4-11…4 Now there are diversities of gifts, but the same SPIRIT; 7 But the manifestation of the SPIRIT is given to each one for the profit of all; 8 for to one is given the word of WISDOM through the SPIRIT, to another the Word of Knowledge through the same SPIRIT; 9 to another faith by the same SPIRIT, to another gifts of healing by the same SPIRIT; 10 to another the working of miracles, to another prophesy, to another discerning of SPIRITS, to another different kinds of tongues, to another the interpretation of tongues; 11 but one and the same SPIRIT works all these things, distributing to each one individually as HE wills.

1 Corinthians 12: 4-11…4 Ngayo'y may iba't ibang mga kaloob, datapuwa't iisang Espiritu; 7 Datapuwa't sa bawa't isa ay ibinibigay ang paghahayag ng Espiritu, upang pakinabangan naman; 8  Sapagka't sa isa, sa pamamagitan ng Espiritu ay ibinibigay ang salita ng karunungan; at sa iba'y ang salita ng kaalaman ayon din sa Espiritu; 9 Sa iba'y ang pananampalataya, sa gayon ding Espiritu; at sa iba'y ang mga kaloob na pagpapagaling, sa iisang Espiritu; 10 At sa iba'y ang mga paggawa ng mga himala; at sa iba'y hula; at sa iba'y ang pagkilala sa mga espiritu; at sa iba'y ang iba't ibang wika; at sa iba'y ang pagpapaliwanag ng mga wika; 11 Datapuwa't ang lahat ng ito ay ginagawa ng isa at ng gayon ding Espiritu, na binabahagi sa bawa't isa ayon sa kaniyang ibig. 

Genesis 1:2…The earth was without form and void and darkness was on the face of the deep and the SPIRIT of God was hovering over the face of the waters.

Genesis 1:2… At ang lupa ay walang anyo at walang laman; at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman; at ang Espiritu ng Dios ay sumasa ibabaw ng tubig. 

Genesis 6:3…And the Lord said, “MY SPIRIT shall not strive with man forever, for he is indeed flesh…

Genesis 6:3…  At sinabi ng Panginoon, Ang aking Espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailan man, sapagka't siya ma'y laman

Numbers 11:25…And the Lord came down in the cloud and spoke to him and took of the SPIRIT that was upon him and placed the same upon seventy elders and it happened when the SPIRIT rested upon them that they prophesied although they never did so again.

Numbers 11:25… At ang Panginoon ay bumaba sa ulap, at nagsalita sa kaniya; at kumuha sa Espiritung sumasakaniya at isinalin sa pitong pung matanda: at nangyari, na nang sumakanila ang Espiritu, ay nanganghula, nguni't hindi na sila umulit. 

Psalm 104:30…You send forth your SPIRIT, they are created and you renew the face of the earth.

Psalm 104:30…  Iyong sinusugo ang iyong Espiritu, sila'y nangalalalang; at iyong binabago ang balat ng lupa. 

Isaiah 42:1…I…I have put my SPIRIT upon him…

Isaiah 42:1… Narito… isinakaniya ko ang aking ESPIRITU.

Isaiah: 48:16…and now the Lord God and HIS SPIRIT have sent me.

Isaiah: 48:16… at ngayo'y sinugo ako ng Panginoong Dios, at nang KANIYANG ESPIRITU. 

Ezekiel 36:27…I will put MY SPIRIT within you and cause you to walk in MY statues and you will keep MY judgments and do them.

Ezekiel 36:27… At aking ilalagay ang aking Espiritu sa loob ninyo, at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan, at inyong iingatan ang aking mga kahatulan, at isasagawa. 

1 Samuel 16: 13:14…Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers; and the SPIRIT of the Lord came upon David from that day forward. But the SPIRIT of the Lord departed from Saul and a distressing spirit from the Lord troubled him.

1 Samuel 16: 13:14… Nang magkagayo'y kinuha ni Samuel ang sungay ng langis, at pinahiran siya sa gitna ng kaniyang mga kapatid: at ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang suma kay David mula sa araw na yaon hanggang sa haharapin. Ang Espiritu nga ng Panginoon ay humiwalay kay Saul, at isang masamang espiritu na mula sa Panginoon ay bumagabag sa kaniya.

1 Kings 22:23…Now, therefore, look! The Lord has put a lying spirit in the mouth of all these prophets of yours and the Lord has declared disaster against you.

1 Kings 22:23…Ngayon nga, narito, inilagay ng Panginoon ang magdarayang espiritu sa bibig ng lahat ng iyong mga propetang ito: at ang Panginoon ay nagsalita ng kasamaan tungkol sa iyo. 

Zechariah 4:6…Not by might nor by power but by MY SPIRIT says the LORD OF HOSTS.

Zechariah 4:6…Hindi sa pamamagitan ng kalakasan, ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking Espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.

Nature of WISDOM (Book of Proverbs, The NKV)
Uri ng KARUNUNGAN (Aklat ng Awit, Ang NKV)


1. Given by God…….Proverbs 2:6

Sapagka't ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan

2. SHE calls, cries out, asks questions, reproves, warns, offers counsel and knowledge, offers protection from calamities…….Proverbs 1:20-33.

Karunungan ay humihiyaw na malakas sa lansangan; kaniyang inilalakas ang kaniyang tinig sa mga luwal na dako; 

21 Siya'y humihiyaw sa mga pangulong dako na pinaglilipunan; sa pasukan ng mga pintuang-bayan, sa bayan, kaniyang binibigkas ang kaniyang mga salita: 

22 Hanggang kailan kayong mga musmos, magsisiibig sa inyong kamusmusan? At ang mga nanunuya ay maliligaya sa panunuya, at ang mga mangmang ay mangagtatanim sa kaalaman? 

23 Magsibalik kayo sa aking saway: narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. 

24 Sapagka't ako'y tumawag, at kayo'y tumanggi: aking iniunat ang aking kamay, at walang makinig; 

25 Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo inibig ang aking saway: 

26 Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan: ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating; 

27 Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo. At ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipoipo; pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. 

28 Kung magkagayo'y tatawag sila sa akin, nguni't hindi ako sasagot; hahanapin nila akong masikap, nguni't hindi nila ako masusumpungan: 

29 Sapagka't kanilang ipinagtanim ang kaalaman, at hindi pinili ang takot sa Panginoon. 

30 Ayaw sila ng aking payo; kanilang hinamak ang buo kong pagsaway: 

31 Kaya't sila'y magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad, at mabubusog ng kanilang sariling mga kagagawan. 

32 Sapagka't papatayin sila ng pagtalikod ng musmos, at ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ay ang sisira sa kanila. 

33 Nguni't ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay. At tatahimik na walang takot sa kasamaan.

3. SHE gives discernment and understanding and knowledge of God and understanding of righteousness and justice……Proverbs 2:1-9

1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: 

2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; 

3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 

4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: 

5 Upang marinig ng pantas, at lumago sa ikatututo: at upang tamuhin ng taong may unawa ang magagaling na payo: 

6 Upang umunawa ng kawikaan at ng kahulugan; ng mga salita ng pantas, at ng kanilang malalabong sabi. 

7 Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman: nguni't ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. 

8 Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama, at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina: 

9 Sapagka't sila'y magiging tali ng biyaya sa iyong ulo, at mga kuwintas sa ligid ng iyong leeg. 

4. HER proceeds are better than profits of silver and gold……Prov. 3:14

Sapagka't ang kalakal NIYA (HER)ay maigi kay sa kalakal na pilak, at ang pakinabang niyaon kay sa dalisay na ginto. 

5. SHE a tree of life to those who take hold of HER……Prov. 3:18

Siya (SHE) ay punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kaniya (HER).

6. By HER the Lord founded the earth……..Proverbs 3:19

 Nilikha ng Panginoon ang lupa sa pamamagitan ng karunungan (WISDOM/HER).

7. SHE is the principal thing; she preserves us and keeps us, and if we exalt HER, she will promote us and bring honor and place on our head ornament of grace and a crown of glory……..Proverbs 4: 7-9

Karunungan (SHE) ay pinaka pangulong bagay; Iyong ibunyi siya (HER), at kaniyang itataas ka: kaniyang dadalhin ka sa karangalan, pagka iyong niyakap siya; Siya'y magbibigay sa iyong ulo ng pugong na biyaya: isang putong ng kagandahan ay kaniyang ibibigay sa iyo. 

8. SHE dwells with prudence. Counsel is HER, and sound wisdom. SHE is understanding and has strength. By HER kings raign……..Proverbs 8: 12-15.

Akong karunungan (WISDOM/SHE) ay tumatahan sa kabaitan, at aking nasusumpungan ang kaalaman at gunita. Payo ay akin at magaling na kaalaman: ako'y (SHE) kaunawaan; ako'y (SHE) may kapangyarihan, Sa pamamagitan ko (HER) ay naghahari ang mga hari…..

9. SHE may be found………..Proverbs 8:17.

Aking iniibig sila na nagsisiibig sa akin; at yaong nagsisihanap na masikap sa akin ay masusumpungan ako (SHE)

10. Lord YAHUVEH possessed HER at the beginning and SHE is the master craftsman; SHE rejoices; HER delight was with the sons of men……..Prov.8:22-31.

Inari ako (HER) ng Panginoon (YAHUVEH) sa pasimula ng kaniyang lakad, bago pinasimulan ang kaniyang mga gawa ng una; na nagagalak na lagi sa harap niya (HER); Na nagagalak sa kaniyang tinatahanang lupa; at ang aking (HER) kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao…….

11. Whoever finds HER finds life and obtains favor from the Lord…….Prov. 8:35-36.

Sapagka't sinomang nakakasumpong sa akin, ay nakakasumpong ng buhay. At magtatamo ng lingap ng Panginoon. ……

Nature of WISDOM (Book of Wisdom, the Jerusalem Bible)

1. WISDOM is a SPIRIT, a friend to man…….Wisdom 1:6

Ang KARUNUNGAN ay ang ESPIRITU, kaibigan sa tao…..Wisdom 1:6

2. SHE is bright and does not dim; by those who love HER, SHE is readily seen and found by those who look for her………Wisdom 6:13

SYA ay liwanag and hindi lumalabo; Sa mga taong mahal SIYA, SYA ay kaagad na makikita at matatagpuan sa mga taong naghahanap sa KANYA……Wisdom 6:13

3. Within HER is a SPIRIT intelligent, holy, unique, manifold, subtle, active, incisive, unsullied, lucid, invulnerable, benevolent, loving to man, sharp, irresistible, beneficent, steadfast, dependable, unperturbed, almighty, all-surveying, penetrating all, intelligent, pure and most subtle Spirits; SHE is quicker to move than any motion; SHE is so pure, pervades and permeates all things……Wisdom 7:22-24.

Sa loob ng NYA ay ang ESPIRITU matalino, banal, natatangi, iba’t-iba, mahusay, masigasig/aktibo, incisive/matalim, walang dungis, maningning/maliwanag, hindi tinatablan, mabuti/mabait, mapagmahal sa tao, listo/eksakto, hindi matiis, mapagbigay, matatag/matibay, maaasahan/mapagkakatiwalaan, mapanatag, makapangyarihan sa lahat, mapagtilingin/pagsisiyasat/pagssuri, matalas sa lahat, matalas ang pag-iisip/mahusay, malinis/dalisay/puro, at pinaka pino na ESPIRITU; SIYA ay mas mabilis na lumipat sa anumang paggalaw; SIYA ay napakapuro, laganap at tagusan sa lahat ng bagay……Wisdom 7: 22-24

4. SHE is a breath of the power of God, pure emanation of the Glory of the ALMIGHTY; hence nothing impure can find a way into HER……..Wisdom 7:25.

Google search, meaning of emanation:
the action or process of issuing from a source.

SIYA ay ang hininga ng kapangyarihan ng Diyos, purong emanation ng kaluwalhatian ng makapangyarihan sa lahat; sumakatuwid walang maruming mahahanap na paraan sa KANYA………Wisdom 7:25

5. SHE is a reflection of the eternal light, untarnished mirror of God’s active power, image of HIS goodness. Although alone SHE can do all; herself unchanging, SHE makes all things new……….Wisdom 7:27

SIYA ang larawan ng walang hanggang liwanag, walang dungis na salamin na aktibong kapangyahiran ng DIYOS, imahe ng kanyang kabutihan. Kahit SIYA mag-isa ay lahat ay KANYANG magagawa;

Sa KANYANG sarili walang pagbabago, Lahat ay ginagawa NIYANG bago……Wisdom 7:27

Idinagdag noong Hunyo 9, 2010

Ecclesiasticus : Ang Karunungan ng Anak ng Sirach

Ecclesiasticus: Ang Karunungan ng anak ni Sirach, ay isang aklat na nakapaloob ang pinakaunang Hebreo at Griyego na Biblia. Ito ay pinaniwalaan na isinulat noong ikalawang siglo B.C. Ang maagang Griyego na simbahan ay tinawag rin na. “ Ang lahat-walang bahid dungis na Karunungan.”

Ang Ecclesiasticus ay isang Latin na salita na nangangahulugang “pansimbahan,” at ilalarawan ang anumang aklat na nababasa sa simbahan o tinanggap ng pansimbahan o pinagtibay ng simbahan. Si Ben Sira, o ang anak ni Sirach, ay isang iskolar, at lubusang sanay na kalihim sa Jewish na batas, at lalo na sa “Aklat ng Karunungan.”

Ecclesiasticus
Kabanata 1

1. Ang Batas, ang Propeta, at ang ibang tagasulat napagtagumpayan na na ito ay lumipas sa atin na may mahusay na mga aralin, sa kalalabasan na kung saan ang Israel ay dapat na pinuri para sa pag-aaral at KARUNUNGAN…..

4. Ang KARUNUNGAN ay nilikha bago ang lahat ng bagay, masinop na pang-unawa na mananatili/mabubuhay mula sa malayong panahon.

6. Para kanino ang ugat ng KARUNUNGAN kailanman ay walang takip? Sa KANYANG matalinong paraan, na nakakaalam ng mga ito?...

8. NAG-IISA lamang ang marunong, kakila-kilabot sa katotohanan,

9. na nakaupo sa KANYANG trono, ang PANGINOON. Ito ay SIYA na lumikha, siniyasat at tinimbang NIYA, at pagkatapos ay ibinuhos NIYA sa lahat ng mga gawa NIYA.

14. Ang batayan ng KARUNUNGAN ay ang pagkatakot o matakot sa PANGINOON; SIYA (SHE) ay nilikha gamit ang mga tapat sa sinapupunan ng mga ina.

15. SIYA (SHE) ay gumawa ng bahay sa sangkatauhan, sa panahon—lumang pundasyon, at sa kanilang mga supling SIYA ay tapat na kakapit/ matapat kumapit.

16. Ang kapuspusan ng KARUNUNGAN ay ang pagkakaroon ng takot sa PANGINOON; SIYA (SHE) ay makalalasing sa mga prutas NIYA;

17. Pinunan NIYA ang kanilang bahay na may mga kayamanan at sa kanilang bodega SIYA (HER) ay mamumunga.

18. Ang korona ng KARUNUNGAN ay ang pagkatakot sa PANGINOON: SIYA ay gumagawa ng kapayapaan at maunlad na kalusugan.

18. Ang PANGINOON ay nakakita at maghalaga sa KANYA, SIYA ay napaulan pababa ng kaalaman at katalinuhan, SIYA (HE) ay nagtaas ng kabunyian sa mga taong nagtataglay NIYA (HER).

20. Ang mga ugat ng KARUNUNGAN ay ang pagkatakot sa PANGINOON, at ang KANIYANG mga sanga ay mabubuhay ng matagal.

Kabanata 4

1. Ang KARUNUNGAN ay magdadala sa KANYANG sariling mga anak at magmamalasakit sa mga taong naghahangad sa KANIYA.

2. Ang sinumang umiibig at nagmamahal sa KANIYA (HER)ay mahal ang buhay, sa mga taong maghahangad sa KANIYA (HER) at mabilis na mapupuno ng kagalakan.

3 Sinumang magtataglay sa KANIYA (HER) ay magmamana ng karangalan, at kung saan man siya tutungo/maglalakad ang PANGINOON ay pagpapalain sya.

4. At ang mga taong paglilingkuran ang KANYANG (HER) ministeryo sa KANYANG mga BANAL, at ang PANGINOON ay mamahalin ang mga taong magmamahal sa KANIYA (HER).

5. Kung sinuman ang sumunod sa KANYANG kautusan/patakaran sa mga bansa, kung sinuman ang magbibigay ng pansin sa KANIYA ay mananahan ang kaligtasan.

6. Kung ipagkakatiwala niya ang kanyang sarili sa KANIYA, SIYA ay mamamana at ang kanyang mga kaapu-apuhan ay mananatili na taglay SIYA.(HER)

7. sapagka’t SIYA ay tumatagal sa kanya sa pamamagitan ng paikot-ikot na paraan, na may dalang takot at kahinaan sa kanya, sa KANYANG pagdidisiplina sya ay sinubukan hanggang SIYA (HER) ay pagkatiwalaan, at subukan siya sa mahigpit NIYANG (HER) pagsubok,

8. At SIYA ay bumalik sa kanya sa tuwid na daan, siya ay binigyan ng kasiyahan at ipinakita sa kanya ang KANIYANG (HER) lihim.

9. Kung siya ay maliligaw, gayunman, siya ay KANYANG (HER) lilisanin at iiwan siya sa kanyang sariling pagkawasak.

Kabanata 24

1. Ang KARUNUNGAN ay sinasabi ang KANIYANG sariling kapurihan, sa gitna ng KANIYANG mga tao ka KANIYANG sariling kaluwalhatian.

2. Binuksan NIYA (HER) ang KANYANG bibig sa kapulungan ng KATAAS-TAASAN, Ang kaluwalhatian ng KANIYANG sarili sa harapan ng mga MAKAPANGYARIHAN:

3. ‘ lumabas AKO mula sa bibig ng KATAAS-TAASAN, at tinakpan KO ang lupa na katulad ng ulap.

4. nagkaroon AKO ng tolda sa itaas, at ang AKING Trono ay isang haligi ng ulap.

5. Walang katulad, ginawa KO ang mga palibot ng mga Langit at naglakad sa mga kalaliman ng bangin.

6. Sa mga alon ng dagat at sa ibabaw ng buong lupa, at sa bawat bayan/tao at bansa AKO ay magkakaroon ng kapangyarihan.

7. Kabilang sa lahat ng mga hinahanap KO para magpahinga, at tumingin upang makita sa kung saang teritoryo ay maaring itayo ang AKING kampo.

8. Pagkatapos ang LUMIKHA NG LAHAT ng bagay inatasan AKO at SIYA na lumikha sa akin ay pinagtibay ang isang lugar para sa aking tolda. Sinabi NIYA (HE), “itayo mo ang iyong tolda kay Jacob, gawin mo ang Israel bilang iyong mana.”

9. Mula sa walang hanggan, sa simula, AKO ay KANYANG nilikha, at sa walang hanggan AKO ay dapat manatili.

10. Mula sa banal na tolda Ako ay mangangasiwa sa harap NIYA (HIM) at kaya matatag ang Zion.

11. Sa minamahal na Lungsod binigyan NIYA (HE) ako ng pahingahan, at sa Herusalem Ako ay humawak/namahala ng karapatan.

12. Ako ay kinuha sa ugat ng pribilehiyong mga tao, sa ari-arian ng PANGINOON, sa KANYANG mana.

13. Ako ay lumago ng may taas katulad ng cedar sa Lebanon, katulad ng cypress sa Mount Hermon.

14. Ako ay tumangkad sa paglago katulad ng palma sa En-Gedi, katulad ng rosas na palumbong sa Jericho; katulad ng pinong olive/oliba sa kapatagan, bilang isang puno sa kapatagan, Ako ay tumangkad sa paglago.

15. Tulad ng cinnamon at acanthus , inihandog ko ang isang pabango, tulad ng mga pagpipilian mira, inihinga ng isang pabango, tulad galbanum, onycha, labdanum , tulad ng usok ng insenso sa tolda.

16. Ikinalat KO ang AKING mga sanga tulad ng isang encina at ang AKING mga sanga ay may kaluwalhatian at kaaya-aya.

17. AKO ay tulad ng isang puno ng ubas na inilagay sa labas ang kaaya-ayang pagtubo, Ang AKING bulaklak ay nagbubunga ng kaluwalhatian at kayamanan.

18/19. Lumapit ka sa AKIN kayong mga nagnanais sa AKIN, at punuin ang iyong lagayan, ng AKING mga prutas,

20. Sapagka’t ang AKING mga alaala ay matamis pa kaysa sa pulot, ang pagmamana sa AKIN ay matamis pa kaysa sa pulut-pukyutan.

21.Sila na kakain sa AKIN ay lalong magugutom at maghahanap pa, sila na iinom sa AKIN ay lalong mauuhaw para sa karagdagan.

22. Walang sinuman na sumusunod sa AKIN ay magkakaroon ng pamumula, walang sinuman na gumaganap na AKING inuutos ay magkakasala.

23. Ang lahat ng ito ay walang iba kundi ang aklat ng tipan ng KATAAS-TAASANG DIYOS, ang Batas na 24/25. Ipinag-utos ni Moses sa amin, ng isang mana para sa mga komunidad ni Jacob.

26. Ito ay kung bakit ang KARUNUNGAN ay umaapaw tulad ng Pison, tulad ng Tigris sa panahon ng prutas, kung bakit ang paggawa ng katalinuhan ay umaapaw tulad ng Euphrates/mga ilog, tulad ng Jordan sa anihan;

27. Ang paggawa ng DISIPLINA na dumaloy gaya ng Nilo, tulad ng Gihon kapag ang mga ubas ay aanihin.

28. Ang unang tao ay hindi natapos na malaman ang tungkol sa KANYA (HER), at hindi rin ang kailan lamang na pagsubaybay sa KANYA pagsulat;

29. para sa kanyang mga saloobin ay mas malawak kaysa sa dagat, at mas malalim ang kanyang mga disenyo sa kailaliman.

30. At ako, tulad ng isang tubo mula sa isang ilog, tulad ng isang daanan ng tubig na tumatakbo sa isang hardin,

31. Sinabi KO, ‘ Didiligan KO ng tubig ang AKING halamanan, balak KONG patubigan ang AKING higaan na mga bulaklak.’At makita, ang AKING padaluyan ay tumutubo/lalago sa isang ilog, at ang AKING ilog ay lalago sa isang dagat.

32. Ang paggawa ng disiplina ay magliliwanag mula sa araw ng pahinga, Magpapadala AKO ng liwanag sa maraming lugar.

33. Ibubuhos KO ang Pagtuturo tulad ng propesiya, bilang isang pamana sa lahat ng mga hinaharap na henerasyon.

34. At tandaan, ako ay nagtatrabaho hindi lamang para sa aking sarili, ngunit para sa lahat ng taong naghahanap ng KARUNUNGAN.

Kabanata 51

13. Noong Ako ay nasa aking kabataan, bago ako pumunta sa aking paglalakbay sa aking mga panalangin tinanong ko ng lubos para sa KARUNUNGAN.

14. Sa labas ng santuwaryo ako ay mananalangin sa KANIYA, at sa huli ako ay patuloy na hahanapin SIYA (HER).

15. mula sa KANIYANG pamumulaklak sa pagkahinog ng KANYANG ubas ang aking puso ay nalulugod sa KANYA. Ang aking paa ay hinabol ng isang matuwid na landas, na hinahangad ko SIYA mula pa sa aking pagkabata.

16. Sa pamamagitan ng pagyuko ng aking tenga ng kaunti, Tinaggap ko SIYA, at nakita ang maraming tagubilin.

17. SIYA ay aking pinasasalamatan ng may pag-unlad; Kaluwalhatian ay sa KANYA na nagbigay sa akin ng KARUNUNGAN!

18. Sapagka’t ako ay determinado na ilagay SIYA sa pagsasanay, may pananabik na pagsikapan na matamo ang mabuti, at hindi dapat ilagay sa kahihiyan.

19. Ang aking kaluluwa ay nakipaglaban upang ariin SIYA, ako ay naging maingat sa pagsunod sa Batas;iginawad ko ang aking mga kamay sa langit at tumagis sa kaunting nalalaman ko sa KANYA.

20. Aking dinirekta ang aking kaluluwa patungo sa KANYA, at sa kadalisayan akin SIYA ay nakita; ang aking puso ay nanatili sa KANYA mula sa simula, at hindi ako kailanman tatakas/deserted.

21 Ang aking pinakaibuturan ay nagkaroon ng pagniningas upang matuklasan SIYA, natamo ko na ngayon ang magandang pagtataglay.

22. Bilang gantimpala, ang PANGINOON ay binigyan ako ng wika na kung saan ako ay await ng papuri sa KANYA.

23. Lumapit kayo sa akin, kayong walang pinag-aralan, kunin mo ang iyong lugar sa AKING paaralan.

24. Bakit magrereklamo tungkol sa kakulangan ng mga bagay na kapag ang inyong kaluluwa ay nauuhaw para sa kanila?

25.AKING ibinuka ang aking bibig, Sinabi KO: ‘ Bilhin mo SIYA ng walang bayad,

26. ilagay ang iyong mga leeg sa ilalim na atang NIYA, hayaan ang iyong kaluluwa makatanggap ng pagtuturo , SIYA ay malapit na, sa loob ng iyong pag-abot. '

27. Tingnan ang para sa inyong sarili : kung bahagyang aking mga pagsisikap ay upang manalo ng labis na kapayapaan

28. Bumili ng pagtuturo na may isang malaking halaga ng pilak , salamat sa KANIYA ikaw ay makakuha ng mas maraming ginto.

29. Nawa ang iyong kaluluwa ay magalak sa awa ng PANGINOON, nawa’y ikaw ay hindi kailanman na mahiya na purihin SIYA (HIM).

30. Gawin mo ang iyong trabaho bago pa ay ganap/hinirang na oras at sa hirang na oras ibibigay NIYA ang iyong gantimpala.


Contact AmightyWind