PROPESIYA 8

Papatunayan Mo ba na AKO ay Mahal Mo?

Ibinigay kay Rev. Sherrie Elijah (Elisheva Sherrie Eliyahu) sa Mayo 28, 1997

* * * * * * *

Ganoon ang sabi ni YAHUSHUA (HesuKristo), sa gayo’y ikaw ay magiging. Sapagka’t nakikita KO ang iyong puso. Naririnig KO ang iyong mga iyak sa AKIN. Nararamdaman KO ang iyong pagkabasag nang ang isang lider na iyong pinagkatiwalaan ay nilinlang ka. Nguni’t ikaw ay AKING tinawag at itinalaga [ordained]. AKIN KITANG susustinahan . AKO, si YAHUSHUA at ang RUACH ha KODESH (Banal na Espiritu) ay nagsasanay sa iyo. Hindi KITA ipadadala sa harap na linya [front line] hangga’t ikaw ay may kayang mapaglabanan at pagtiisan ang mga kahirapan na iyong mapagtitiisan. Nguni’t marami ang iyong mga pagpapala.

Maraming mga kaluluwa ang lalapit sa AKIN, samantalang AKING papatibayin ang iyong pananampalataya at tutungo ka sa AKING Pangalan upang gumawa ng mga dakilang gawa sa Pangalan ni YAHUSHUA. Malalaman ng lahat na ito ay hindi ikaw nguni’t ay ang pagpapahid ng RUACH ha KODESH na nagpapalabas nitong mga pagpapakita ng pagpapalaya at paglulunas at AKIN kitang gagamitin upang iwika ang AKING mga salita at iyo itong gagawin nang may tapang, bagaman marami ang magagalit. Ito ay AKING mga salita, hindi iyong mga salita; ikaw ay hindi mananagot sa kung ano ang AKING sinabi. O sa pamamaraan ng AKING pag-isip. Sapagka’t ang AKING pamamaraan ay masmataas kaysa sa inyong pamamaraan. Hindi ba?

Hindi lamang AKO nangungusap sa iyo, nguni’t ay muli AKO ay nangungusap sa lahat ng mga propeta at mga apostol na nagmiministeryo sa AKING Pangalan. Ang daan ay hindi kailanman naging madali ni hindi kailanman magiging masmadali. Nguni’t kumapit sa sukat ng pananampalataya na AKING ibinigay sa bawat isa sa inyo. Sapagka’t ito ay mabuti higit sa kung alin na magsusustina sa inyo sa huling mga oras na ito. Dahil ang inyong Lalaking Ikakasal [Bridegroom] ay pumaparating, oo AKO man ngayon ay nasa abot-tanaw [horizon] na. Nararamdaman ninyo AKO sa mismong oras na ito, maghanda kayo.

Gawin niyo ang kung anong itiniwag KO sa inyo na upang gawin, at ilagay niyo ang inyong mga kamay sa araro at huwag lumingon sa likod. Nguni’t tumingin kayo sa harap. Magpatuloy na tumakbo sa mabuting karera patungo sa marka ng dakilang pagkatawag. Huwag kayong malinlang, ang Kapighatian [Tribulation] ay hindi pa nagsisimula. Manalangin kayo na maligtas dito, sapagka’t ang Kapighatian [Tribulation] ay hindi para sa AKING Ikakasal [Bride]. Bakit KO sasaktan at aabusuhin ang AKING Nagmamahal na Nobiya [Bride]. Bakit KO papatayin ang AKING Asawa [Spouse], ang AKING Ikakasal [Bride] na naghihintay sa kanyang Lalaking Ikakasal [Groom]? Ang AKING Ikakasal na suot ang lahat ng kanyang mga alahas at mainam na nakapalamuti at sumasamba lamang sa AKIN, namumuhay para lamang sa AKIN. Hindi KO ito magagawa.

Sinasabi KO sa inyo sinumang nagsasabi na pahihintulutan KO kayong dumaan sa Malaking Kapighatian [Great Tribulation] ay hindi nagsasalita ng AKING mga salita. Sila ay nagwiwika ng mga salita ng takot at panlilinlang. AKO ay darating para sa AKING Ikakasal upang magiliw KO siyang dadalhin at poprotektahan nang buong pagmamahal. Siya ay hindi karapat-dapat sa AKING poot, sapagka’t minamahal at sinusunod niya AKO. Siya’y nagtitiwala sa AKIN. Siya’y umaaasa sa AKIN upang iligtas siya. Huwag niyong katakotan ang anong sinasabi ng mga tinatawag nilang mga eksperto, at sinasabi nila na kayo ay manantili dito para sa matinding poot ng Makapangyarihang Panginoong YAHUVEH. Dahil ito ay hindi galing sa AKIN. Mahal KO ang AKING Ikakasal [Bride], AKING mga Anak, higit pa sa lahat. Ibinigay KO ang AKING buhay upang kayo ay mailigtas.

Katulad ng pagtiwala niyo sa AKIN na ilayo kayo sa impyerno, magtiwala rin sa AKIN na ilayo kayo sa darating na malaking takot ng matinding oras ng pighati, na sasapit sa mundong ito sa hindi mapaghalong [undiluted] poot ng Makapangyarihang si YAHUVEH. AKING mga Anak, ipagdasal ang AKING agad na pagbabalik. Sapagka’t ang paghuhukom ay kailangang magsimula sa sarili KONG mga anak, pagkatapos ang pagano [heathen] ay hahatulan. Ito ang matinding oras ng pighati na AKING tinutukoy. Anuman ang itiniwag KO sa inyo na upang gawin, gawin niyo na ito sapagkat sa mayamaya ay magiging huli na.

Panatilihin niyo ang inyong mga mata sa langit ng silanganan at alamin na ang AKING pagdating ay nalalapit [imminent]. Nararamdaman niyo ba ang kagalakan? Dahil ang inyong Lalaking Ikakasal [Bridegroom] ay pumaparating. Nguni’t para sa inyo AKING Ikakasal [Bride] wala kayong dapat ikatakot, pagsasaya lamang. Matakot para sa mga umuuyam [mock], o tumatanggi sa AKIN. Matakot para sa mga naligaw na mga tupa. Matakot para sa mga kuhila [reprobate] at tinanggihang plata [silver]. Katulad na tinanggihan nila AKO, gayon din na AKIN silang tinanggihan. Makikilala ninyo ang tinanggihang plata; sapagka’t malalaman ninyo na ang RUACH ha KODESH [BANAL na ESPIRITU] ay hindi naglalapit sa kanila. Ang RUACH ha KODESH ay hindi laging magpupunyagi/magpupumilit sa mga tao lalo na sa mga huling oras na ito.

Ikaw Daniel ay humalina na naghahanap ng salita. Ikaw Daniel ay nagantimpalaan sa araw na ito. Muli ikaw ay AKING ginamit upang pukawin ang mga regalo na nasa AKING Handmaiden [Babaeng Lingkod]. Pareho ninyong hindi nalalaman na AKO ay gumawa ng usapan [appointment] para sa inyo upang kayo ay magkasalubong sa online, nguni’t alam KO ito. Ang mensaheng ito ay hindi lamang para sa iyo Daniel nguni’t muli minamahal KONG lalaking anak, ikaw ay AKING ginamit upang magsalita sa lahat ng AKING mga Anak.

Huwag kayong matakot, ang inyong Lalaking Ikakasal [Bridegroom] ay pumaparating. Kumapit nang mahigpit sa inyong pananampalataya, sapagkat bagaman AKO ay tahimik sinusubukan KO ang mga yaong nagpapahayag ng kanilang pagmamahal sa AKIN. Nguni’t sa pamamagitan ng pagpapakain, pagbibigay ng babala sa AKING mga tupa mapapatunayan ninyo ang inyong pagmamahal para sa AKIN. Sa pamamagitan ng nahahanda na danasin ang persekusyon, pagkamuhi, pagkatanggi para sa kapakanan ng AKING Pangalan, pinapatunayan ninyo ang inyong pagmamahal para sa AKIN. Sa pamamagitan ng pagkapit nang mahigpit sa inyong pananampalataya bagaman sa pamamagitan ng inyong mga mata ay hindi niyo makita ang kasagutan para sa inyong mga panalangin, mapapatunayan ninyo ang inyong pagmamahal para sa AKIN samantalang kayo ay magsabi, “YAHUSHUA kahit na hindi NIYO sagutin ang isa pang panalangin, sinasamba kita sa kung sino KA, sa anong ginawa MO para sa AKIN sa Kalbaryo.”

Ito ay magpapatunay sa inyong pagmamahal sa AKIN, sa pamamagitan ng nahahandang ibaba ang inyong reputasyon para sa AKIN at kung kinakailangan isakripisyo ang inyong mga buhay para sa Ebanghelyo ni YAHUSHUA. Ito ay magpapatunay sa inyong pagmamahal sa AKIN, sa pamamagitan ng pagsunod sa AKIN, at paghanap sa AKIN, at lantarang nagtatapat [confessing] at sumasamba sa AKIN. Ito ay magpapatunay sa inyong pagmamahal sa AKIN

Sa pamamagitan ng paglalantad ng mga lobo [wolves] sa yungib ng mga tupa na pumaparating upang lamunin [devour] ang mga tupa, sa pamamagitan ng pagpulot sa AKING espada ng RUACH ha KODESH at ipinagtatanggol ang AKING mga tupa kayo ay magpapatunay sa inyong pagmamahal sa AKIN. Sabi niyo na mahal niyo AKO AKING mga Anak? Kung ganoon sa pamamagitan ng pagtayo para sa kabanalan at para sa tama at hindi mali, sa pamamagitan ng tumulad [conformed] sa AKING imahe at hindi ng sa mundo kayo ay magpapatunay sa inyong pagmamahal sa AKIN. Itinatapos KO ito sa isang tanong, “Papatunayan mo ba ang iyong pagmamahal para sa AKIN?”

AKO ay nanunuod at kayo ay napapaligiran ng nagkatipong mga saksi. Kahit ang mga kaaway ng inyong kaluluwa ay nanunuod sa takot. Papatunayan niyo ba ang inyong pagmamahal para sa AKIN sa pamamagitan ng pag-iibigan ng isa’t isa? Ang mga gumagawa nito, kayo ay AKIN at ito ay malalaman ninyo. Papatunayan niyo ba ang inyong pagmamahal para sa AKIN sa pamamagitan ng pagkubli at minamahal at iniaabot ang inyong mga kamay sa kanila sa panalangin? Ito ang magpapatunay sa inyong pagmamahal para sa AKIN. Kilala ng AKING mga tupa ang AKING boses; sila ay hindi lalapit sa ibang pastol. Narinig niyo ba ang AKING boses sa araw na ito? Kung ganoon ang mensahe na ito ay para sa mga tao na ito. AKING pinatunayan ang AKING pagmamahal para sa inyo sa Kalbaryo. Ngayon papatunayan niyo ba ang inyong pagmamahal para sa AKIN?

Ibinigay sa handmaiden na ito ni YAHUSHUA,
Propeta Sherrie Elijah [Elisheva Sherrie Eliyahu] sa Mayo 28, 1997.

* * * * * * *

Oo, papatunayan KO ang aking pagmamahal para sa iyo YAHUSHUA. Salamat sa pagsasalita mula sa basag na sisidlan ng Luad na ito sa isa pang beses. Pakiusap RUACH ha KODESH pahiran MO nang lubosan ang mga salitang ito para sa kaluwalhatian ni YAHUSHUA aking ipinapanalangin. Pakiusap tulungan MO ang mga tupa na mabatid ang boses ni YAHUSHUA. Pakiusap, RUACH ha KODESH, tulungan MO kaming patunayan ang aming pagmamahal sa aming Maestro, Pinuno, Tagapagligtas, Hari ng mga Hari, ang aming paparating na Lalaking Ikakasal. Sinasamba, pinupuri, at hinahangaan KA namin YAHUSHUA ha MASHIACH. Laging IYONG Handmaiden, Anak, Mandirigma, Ikakasal [Bride].

* * * * * * *